Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015"

Transcriptie

1 p e r s b e r i c h t website: PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. De Voorjaarsnota is een verdere uitwerking van de beleidskeuzes die het nieuwe college eind april vastlegde in het collegeakkoord Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters met een 'algemene beschouwing' gereageerd op de Voorjaarsnota. De Staten hebben daarnaast debat gevoerd over het instellingsbesluit van de Nationaal Coördinator en de Governancestructuur van de Overheidsdienst. Ook het gaswinningsbesluit dat Minister Kamp op 23 juni jl. bekend heeft gemaakt voor de tweede helft van 2015 stond op de agenda. 1. Voorjaarsnota 2015 vastgesteld Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. De fracties van SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor de Dieren stemden voor de Voorjaarsnota en de bijhorende voordracht, bijlagen en brieven. De fracties van VVD en Partij voor het Noorden stemden tegen de Voorjaarsnota en de bijbehorende voordracht, bijlagen en brieven. Aandacht ging onder meer uit naar: werkgelegenheid; (jeugd)werkloosheid; leefbaarheid; de zorg; opkomst bij verkiezingen; krachtig bestuur; de thuiszorg; schoonmakers in dienst bij de provincie; fietsbeleid; een Groninger Messe; provinciale wegen; de omgevingsvisie; snel internet; de afhankelijkheid van aardgas; ZZp'ers; de opcenten; topsectoren; lobbyist voor het Noorden; het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport; een HSLverbinding; windparken; gezonde voeding; transitiecoach; melkveestal Munnekemoer; intensieve veeteelt; natuurgebied Finsterwolde; plantaardig en vegetarisch eten; 1

2 sensoren in koeien, meststromen; reeënjacht; fosfaatplafond; een vrijhandelsverdrag (TTIP) en een verdrag tussen de EU en Canada (CETA). In totaal werden er 35 moties ingediend waarvan er 6 werden aangenomen, 3 ingetrokken, 21 verworpen en 5 aangehouden. Aangenomen, verworpen, ingetrokken en aangehouden moties zijn te vinden op de website van Provinciale Staten. ( amendementen). De volgende 6 moties zijn aangenomen: Aangenomen motie ingediend door SP, D66, PVV: Meldweek Leefbaarheid In de motie geven de Staten aan dat het college voornemens is 20 miljoen te investeren in leefbaarheid en dat ideeën van inwoners bekend moeten zijn om dit geld goed te kunnen besteden. De Staten vinden een meldweek Leefbaarheid een goed middel om ideeën van inwoners te inventariseren. Daarom roepen de Staten het college op met een voorstel voor een meldweek Leefbaarheid te komen. De Fractie van de VVD stemde tegen de motie. Aangenomen motie ingediend door: SP, D66, PVV, CU, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor de Dieren: Opkomst bevorderende campagne van vier jaar In de motie geven de Staten aan dat ze niet tevreden zijn met de opkomst van de Statenverkiezingen van 2015 van rond de 50%. Ook zijn ze niet tevreden met de slechte scores in het burgerjaarverslag. De Staten vinden dat ze te weinig weten wat inwoners willen en dat een opkomst bevorderende campagne kan helpen om mensen meer te betrekken bij het maken van en besluiten over beleid. Dit zou de opkomst bij de (historische) Statenverkiezingen van 2019 positief kunnen beïnvloeden. Met de motie roepen de Staten de commissaris van de Koning op een voorstel te maken hoe we de komende vier jaar een opkomst bevorderende campagne kunnen voeren en dit voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten. De fracties van VVD en CDA stemden tegen de motie. Aangenomen motie ingediend door D66, ChristenUnie, GroenLinks: fietsstrategie Provincie In de motie geven de Staten aan dat fietsbeleid belangrijk is voor een economisch vitale, bereikbare, gezonde en leefbare provincie. Dat de opmars van de elektrische fiets zorgt voor een verdere stijging van het gebruik van de fiets, ook voor langere afstanden. En dat er naast goede verbindingen van en naar de stad, goede fietsverbindingen in de hele provincie van belang zijn en de Provincie nog geen dergelijke fietsstrategie kent. 2

3 Met de motie verzoeken de Staten het college om met alle relevante organisaties, overheden en met betrokken inwoners een fietsstrategie te ontwikkelen voor de periode van tien jaar. De fracties van VVD en PVV stemden tegen de motie. Aangenomen motie ingediend door D66, ChristenUnie, GroenLinks: Groninger Messe In de motie verzoeken de Staten het college: 1. Te inventariseren of er onder de Groninger ondernemers, organisaties en overheden draagvlak bestaat voor een uitwisselingsplatform als de Groninger Messe. 2. Bij draagvlak Provinciale Staten nader te informeren over een mogelijke opzet van de Groninger Messe. 3. Bij draagvlak zoveel mogelijk samen te werken met maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden om te komen tot een Groninger Messe. De fracties van VVD, Groninger Belang en de Partij voor de Dieren stemden tegen de motie. Aangenomen motie ChristenUnie: onafhankelijkheid aardgas Met de motie verzoeken de Staten het college met een voorstel te komen dat stimuleert dat huishoudens en nutsgebouwen in de provincie onafhankelijk kunnen worden van aardgas. En te bezien of dat binnen de nog op te richten regeling voor energie coöperaties een plek kan krijgen. De fracties van VVD en PVV stemden tegen de motie. Aangenomen motie ingediend door ChristenUnie: onderzoek ZZP'ers In de motie verzoeken de Staten het college om de positie van ZZp'ers in de provincie te laten onderzoeken en in beeld te brengen hoe de provincie een bijdrage kan leveren aan het ondernemersklimaat voor ZZP'ers. En de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 31 december 2015 aan de Staten te presenteren. 2. Instellingsbesluit Nationaal coördinator en Governancestructuur Overheidsdienst en het gaswinningsbesluit De Staten hebben gesproken over de brief van GS over het instellingsbesluit voor de Nationaal coördinator van de Overheidsdienst en de Governancestructuur van de Overheidsdienst. Ook is gesproken over de brief van GS over het gaswinningsbesluit dat Minister Kamp op 23 juni jl. bekend heeft gemaakt voor de tweede helft van Het kabinet heeft besloten om de gaswinning voor 2015 terug te brengen tot 30 miljard kubieke meter. 3

4 Tijdens het motiedebat is gesproken over: duidelijkheid voor over de gaswinning; het onderzoek naar de maximale zwaarte van aardbevingen; de Nationaal Coördinator ; gefinancierde rechtsbijstand voor gedupeerden van aardbevingsschade; de 'fracking' techniek bij aardgaswinning; het maximaal verminderen van aardgaswinning; een aardgasplafond. Tijdens het debat zijn de volgende moties aangenomen: Aangenomen motie ingediend door SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden: duidelijkheid voor In de motie spreken de Staten uit dat: 1. Er op de kortst mogelijke termijn, vóór de besluitvorming in de Tweede Kamer, duidelijkheid moet komen over de gaswinning in de jaren 2016 en volgende, waarbij er behoefte is aan zekerheid voor een langere periode. 2. Dat de gaswinning fors meer verminderd moet worden ten opzichte van het plafond voor 2015, met veiligheid als uitgangspunt. 3. Dat zo snel mogelijk alternatieven gezocht moeten worden voor het gas. De Staten roepen het college op om de minister van Economische zaken en de Tweede Kamer voor het debat op 1 juli op de hoogte te stellen van deze motie en aan te dringen op het overnemen van deze mening. Aangenomen motie ingediend door PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden: onderzoek Onderzoeksraad voor de Veiligheid Met deze motie roepen de Staten het college op om de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop het TNO, het SodM en het ministerie de maximale zwaarte van aardbevingen hebben bepaald en of daarin naar letter en geest van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad is gehandeld De motie is met algemene stemmen aangenomen. Aangenomen motie ingediend door ChristenUnie, SP, PvdA, CDA, D66, PVV, Groninger Belang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden: Nationaal coördinator In de motie spreken de Staten uit dat de schadeafwikkeling door het Centrum Veilig Wonen onder regie van de Nationaal Coördinator moet gaan plaatsvinden en onafhankelijk van de NAM georganiseerd moet gaan worden. Ook moet er doorzettingsmacht komen voor de Nationaal coördinator om tot oplossingen te 4

5 komen in de complexe gevallen en zaken die onder de Commissie Bijzondere Situaties vallen. De Staten verzoeken het college hier bij de minister van Economische Zaken en de Tweede kamer op aan te dringen en hen op de hoogte te stellen van deze uitspraak van de Staten van. Aangenomen motie ingediend door Groninger Belang, PvdA, CDA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden: gefinancierde rechtsbijstand voor gedupeerden aardbevingsschade Met de motie roepen de Staten het college op om te onderzoeken welke minister/staatsecretaris bevoegd is om te bewerkstelligen dat een uitzondering op de inkomens- en vermogenstoets voor Groningse gedupeerden van aardbevingsschade wordt gerealiseerd. En bij deze minister/staatsecretaris de uitdrukkelijke wens c.a. het verzoek neer te leggen om een en ander te realiseren. Provinciale Staten hebben verder ingestemd met: - De voordracht van het presidium over de zienswijze op de begroting 2016 van de Noordelijke Rekenkamer. - De voordrachten van GS over de zienswijze op de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 en gewijzigde begroting 2015 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. - De voordracht van GS over de zienswijze op de begroting 2016 van het OV-bureau -Drenthe en de dienstregeling De voordracht van GS over de zienswijze op de jaarstukken 2014 en begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Seaports. **** Na elke Statenvergadering wordt een PS-besluitenlijst verstuurd. Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over deze besluitenlijst kunt u contact opnemen met Krista van der Lugt, communicatieadviseur Statengriffie, / 5

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 134 Groningen, 2 juni 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 1 juni 2016 Woensdag

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019

Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 168 Groningen 3 juni 2019 Besluitenlijst Provinciale Staten 29 mei 2019 'Verbinden,

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 129 Groningen, 17 december 2015 Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014

Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering 29 januari 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 106 Groningen, 31 januari 2014 Besluiten Provinciale Staten extra Statenvergadering

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 125 Groningen, 25 september 2015 Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Nadere informatie

PS-besluitenlijst nr. Groningen, 5 juli Besluiten Provinciale Staten 4 juli 2012

PS-besluitenlijst nr. Groningen, 5 juli Besluiten Provinciale Staten 4 juli 2012 Besluiten Provinciale Staten 4 juli 2012 Provinciale Staten hebben gesproken over de uitwerking van de sportnotitie, de financiële situatie van Noordbaak, de dienstregeling en tarieven 2013 van het busvervoer

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 132 Groningen, 16 maart 2016 Besluiten Provinciale Staten 16 maart 2016 Provinciale

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 114 Groningen, 26 september 2014 Besluiten Provinciale Staten 24 september 2014

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 141 Groningen, 21 december 2016 Besluiten Provinciale Staten 14 december 2016

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 10 december 2014

Besluiten Provinciale Staten 10 december 2014 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 116 Groningen, 12 december 2014 Besluiten Provinciale Staten 10 december 2014

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten 13 april 2011

Besluitenlijst Provinciale Staten 13 april 2011 Besluitenlijst Provinciale Staten 13 april 2011 Provinciale Staten hebben gesproken over de evaluatie Provinciaal Accommodatie Fonds. De Tenderverordening Transitie II en Pieken is vastgesteld door de

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 15 december

Besluiten Provinciale Staten 15 december Besluiten Provinciale Staten 15 december Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering gesproken over de subsidieaanvraag REP (Ruimtelijk Economisch Programma) - Grote Markt van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013

Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 98 Groningen, 1 mei 2013 Besluiten Provinciale Staten 24 april 2013 Provinciale

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 17 november 2010

Besluiten Provinciale Staten 17 november 2010 Besluiten Provinciale Staten 17 november 2010 Provinciale Staten hebben de Grondexploitatie van Meerstad voor 2010 vastgesteld. Hierbij zijn 2 moties met algemene stemmen aangenomen. Ook hebben de Staten

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 8 juni 2016 Nummer 16008481 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 11 maart 2016 van 9.35 uur tot 20.31

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 22 mei 2019 Documentnummer : , SG Dossiernummer: K2834

v o o r d r a c h t 22 mei 2019 Documentnummer : , SG Dossiernummer: K2834 v o o r d r a c h t 22 mei 2019 Documentnummer : 2019-043727, SG Dossiernummer: K2834 Voordracht van het presidium aan provinciale staten van Groningen betreffende benoemen/aanwijzen/voordragen van statenleden

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787;

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2015 Nummer 6787 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011

Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011 Besluiten Provinciale Staten 28 september 2011 Provinciale Staten (PS) hebben gesproken over het besluit van de Raad van State tot vernietiging van de natuurvergunningen aan RWE en het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld. Besluitenlijst Middelburg, 7 juli 2014 nr. 14010192 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 4 juli 2014, 9.30 tot 18.55 uur, in de Statenzaal, Abdij

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 08-06-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Omschrijving Statenzaal Dhr. Han Polman 18014123 - Rekening en Voorjaarsnota 1 Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe

Besluitenlijst. van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe gehouden op 23 mei 2011 2 BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Maandag 23 mei 2011 U kunt de statenvoorstellen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 november 2013

Besluitenlijst 1 november 2013 Besluitenlijst 1 november 2013 Middelburg, 4 november 2013 nr. 13024675 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 1 november 2013, 09.30 uur, in de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

(34775-XIII, nr. 89);

(34775-XIII, nr. 89); 16 Stemmingen moties Begroting EZK/LNV Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer, 96e vergadering, dinsdag 16 juni Stemmingen Erfgoedwet

Tweede Kamer, 96e vergadering, dinsdag 16 juni Stemmingen Erfgoedwet Tweede Kamer, 96e vergadering, dinsdag 16 juni 2015 Stemmingen Erfgoedwet Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2014

Besluitenlijst 14 maart 2014 Besluitenlijst 14 maart 2014 Middelburg, 17 maart 2014 nr. 14004292 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 14 maart 2014, 9.30 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Tweede Kamer, 49e vergadering, dinsdag 2 februari 2016

Tweede Kamer, 49e vergadering, dinsdag 2 februari 2016 pagina 1 van 5 Tweede Kamer, 49e vergadering, dinsdag 2 februari 2016 Stemmingen STEMMINGEN MOTIES GRONINGEN Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Groningen, te weten:

Nadere informatie

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken Titel motie : Nr. motie : M - 398 Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek Datum PS-Vergadering : 30 januari 2013 Voordrachtnummer : 6546 Onderwerp : Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten Agenda woordvoerdersoverleg thema 23 juni 2017 1. Opening en mededelingen 2. Bespreekpunten A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten Aanvrager(s) Korte motivatie / achtergrond

Nadere informatie

Provinciale Staten. Advies Commissie Werkwijze

Provinciale Staten. Advies Commissie Werkwijze Provinciale Staten Advies Commissie Werkwijze Commissie Werkwijze René Westra (VVD) Gerhard Bos (CDA) Lucia van Milaan (D66) Agnes Lewe (SP) Titus Visser (PvdA) Marjolein Faber (PVV) Peter van t Hoog (ChristenUnie)

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

gemeente Midden-Croningen

gemeente Midden-Croningen M Besluitenlijst raad 7 maart 2019 Voorzitter: A. Hoogendoorn Plaatsvervangend voorzitter (agendapunt 4): H. Haze Aanwezige raadsleden: PvdA: T. van der Veen J. van Duren H.J. Flederus R. Sinnema J. Westerdiep

Nadere informatie

Ruimte voor de Raad. Onderzoek naar de ontwikkeling van het debat in de Woerdense gemeenteraad heden. Ruimte voor de raad pagina 1

Ruimte voor de Raad. Onderzoek naar de ontwikkeling van het debat in de Woerdense gemeenteraad heden. Ruimte voor de raad pagina 1 Ruimte voor de Raad Onderzoek naar de ontwikkeling van het debat in de Woerdense gemeenteraad 2006 - heden Ruimte voor de raad pagina 1 1. Voorwoord Onder leiding van D66 als grootste coalitiepartner,

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012.

Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Raadsvergadering gemeente Lingewaal dd. 9 oktober 2012. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Lingewaal Aanwezigen: mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Zo werkt de provincie Gelderland. De werkwijze van het bestuur

Zo werkt de provincie Gelderland. De werkwijze van het bestuur Zo werkt de provincie Gelderland De werkwijze van het bestuur Op bezoek Basisschool Vuurvogel uit Malden op bezoek bij de provincie Gelderland. Een klas kinderen, hun onderwijzer en zes ouders kregen een

Nadere informatie

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010 Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Februari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie,

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 24 juni 2015 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

12 Stemmingen Onderwijswetten

12 Stemmingen Onderwijswetten 12 Stemmingen Onderwijswetten Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 30 juni 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie)

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie) Tweede Kamer, 30e vergadering, donderdag 27 november 2014 Stemmingen o o o Stemmingen moties Veiligheid en Justitie Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie Stemmingen Begroting Veiligheid en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 1 JUNI 2015 OM UUR IN HALTE DEMOCRATIE TE WINSCHOTEN

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 1 JUNI 2015 OM UUR IN HALTE DEMOCRATIE TE WINSCHOTEN Corsanr. 15.0020101 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 1 JUNI 2015 OM 20.00 UUR IN HALTE DEMOCRATIE TE WINSCHOTEN 1. Opening van de vergadering. De voorzitter

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

De Stemming van 9 juni 2019

De Stemming van 9 juni 2019 De Stemming van 9 juni Er zijn geen verschuivingen deze week waargenomen. De peiling is gelijk aan die van de vorige week. Wel zijn er naast deze rapportage twee aparte gescheiden rapportages. De ene over

Nadere informatie

COALITIE-AKKOORD oktober 2012

COALITIE-AKKOORD oktober 2012 Lelystad, 31 oktober 2012 Aan de leden van Provinciale Staten van Flevoland, In uw vergadering van 17 oktober 2012 heeft u aan de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie gevraagd een nieuwe

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

1. Schriftelijk te verhelderen wat de kosten zijn. 2. Na te gaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van. 3. Na te gaan wat de kosten zijn om op alle

1. Schriftelijk te verhelderen wat de kosten zijn. 2. Na te gaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van. 3. Na te gaan wat de kosten zijn om op alle Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 9 november 2016 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Nieuwe Wet natuurbescherming (6949 6950) en Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht (6952) sc

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

31 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 31 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) datum 11 maart 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

17 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken (Economie en Innovatie)

17 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken (Economie en Innovatie) 17 Economische Zaken (Economie en Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 1.Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

Prinsjesdag Wat denkt u dat in het komend jaar met de economie in Nederland zal gebeuren?

Prinsjesdag Wat denkt u dat in het komend jaar met de economie in Nederland zal gebeuren? Prinsjesdag 2010 Onderzoek voorafgaande aan Prinsjesdag 2010 is vergeleken met de resultaten van de voorgaande vijf jaren. De veranderingen zijn evident ten aanzien van de opvattingen over de economie

Nadere informatie

HIER. Interview EERSTE KAMERLEDEN Esther-Mirjam Sent & Ben Knapen. Dit doet de Eerste Kamer GEBEURT HET! INVLOED VAN DE EERSTE KAMER

HIER. Interview EERSTE KAMERLEDEN Esther-Mirjam Sent & Ben Knapen. Dit doet de Eerste Kamer GEBEURT HET! INVLOED VAN DE EERSTE KAMER STEM 2019 VOOR HAVO/VWO MAGAZINE OVER EERSTE KAMER HOE WORDT EERSTE KAMER GEKOZEN? Interview EERSTE KAMERLEN Esther-Mirjam Sent & Ben Knapen Dit doet de Eerste Kamer HIER GEBEURT HET! INVLOED VAN EERSTE

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

December 2017 Jaargang 14 Nummer 3

December 2017 Jaargang 14 Nummer 3 Fractieflits December 2017 Jaargang 14 Nummer 3 INHOUD 1. Omgevingsvisie vastgesteld 2. Lelystad Airport 3. Flevotop 4. Bezoek Brussel 5. Landschapsbeheer 1. Omgevingsvisie vastgesteld In november is door

Nadere informatie