mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA)"

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 25 februari 2010, aanvang uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (18) Raadsleden dhr. K.H. Antuma (CU) dhr. J. Bekkema (PvdA) dhr. T.O. Brinkman (FNP) dhr. M. Claus (CDA) dhr. M. de Haan (GBA) dhr. B. Helfrich (PvdA) dhr. A. IJtsma (CU) dhr. H. de Jong (GBA) mw. T.J. Krol-Buma (CDA) dhr. J. Kronenburg (PvdA) dhr. S.O. Miedema (CDA) mw. G. Postma (PvdA) dhr. F. Roorda (CDA) mw. A. Sietzema-de Haan (FNP) dhr. M. van der Veen (FNP) dhr. S. van der Velde (CDA) dhr. J. Wolters (CDA) dhr. S. Groenhof (FNP) Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. W. van der Wal (CDA) dhr. P. van der Veen (CU) Afwezig: (3) mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA) Voorzitter : T.J. van der Zwan Griffier: R. van der Heide Algemeen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen agenda Agendapunt 21 wordt van de agenda afgevoerd. (Zie toelichting bij agendapunt 4) 3. Mededelingen Bericht van verhindering is ingekomen van mevrouw A. Jongejan-Veenstra (PvdA), de heer D. Pool (VVD) en de heer S. Hoekstra (PvdA). Mevrouw T.J. Krol-Buma (CDA) is vandaag jarig en trakteert op oranjekoek. De voorzitter wijst op de nagezonden stukken: punt 9 is nagezonden omdat er een foutief raadsvoorstel en raadsbesluit was meegestuurd. Verder is bij punt 17e de reactie van het college van B&W op de brief nagezonden.

2 - 2 - Mededeling namens college: Naar aanleiding van de vraag die mevrouw A. Sietzema-de Haan (FNP) heeft gesteld tijdens de vorige vergadering bij het vragenhalfuur over Vierstromenland, kan wethouder W. van der Wal meedelen dat MEGA na intensief mailverkeer met de gemeente heeft besloten de bouwaanvraag m.b.t. de vijf blokjes twee-onder-een-kap woningen in te trekken. Er worden nu vier blokjes twee-onder-een-kap woningen gebouwd. De bewoners van Vierstromenland zijn hiermee tevreden gesteld. Besluitvormend deel 4. Notulen vorige raadsvergadering 4 februari 2010 Pagina 4, punt 12 d: de heer M. van der Veen (FNP) had niet de bedoeling dat dit punt nu al werd geagendeerd. Punt 21 wordt derhalve van de agenda afgevoerd. De notulen worden als volgt aangepast: Op verzoek van dhr. M. van der Veen (FNP) wordt besloten dit punt te agenderen wanneer er nieuwe informatie is omtrent de uitspraak van de Raad van State. De notulen van de openbare vergadering van 14 januari 2010 worden overeenkomstig het ontwerp vastgesteld, met inachtneming van bovenstaande opmerking. 5. Vaststelling bestemmingsplan Twijzel Boppelannen derde fase Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. het bestemmingsplan Twijzel Boppelannen derde fase ongewijzigd vast te stellen; 2. geen exploitatieplan vast te stellen; 3. de in het bestemmingsplan voorgestelde wijziging van de welstandsnota vast te stellen, en te bepalen dat deze wijziging onderdeel uitmaakt van de (herziene) Welstandsnota. 6. Vaststelling bestemmingsplan Surhuisterveen-zuid II Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. de ingediende zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Surhuisterveen-zuid II deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 2. het bestemmingsplan Surhuisterveen-zuid II gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage is gelegd, waarbij de wijzigingen betrekking hebben op: - het (deels) aanpassen van de toelichting - het laten vervallen van de bestemming Woondoeleinden uit te werken en het gebied dat deze bestemming had in het ontwerpplan niet langer deel uit laten maken van het bestemmingsplan Surhuisterveen-zuid II - het uitbreiden van de paragraaf economische uitvoerbaarheid - het (deels) wijzigen van de bestemming Tuin, op een aantal hoeklocaties, in de bestemming Woondoeleinden - het aanpassen van de bouwvlakken overeenkomstig de gerealiseerde woningen; 3. de in het bestemmingsplan voorgestelde wijziging van de welstandsnota vast te stellen, en te bepalen dat deze wijziging onderdeel uitmaakt van de vastgestelde (herziene) Welstandsnota. 7. Beleidsplan Natuur en Milieu educatie Mevrouw T.J. Krol-Buma (CDA) verlaat de vergadering bij behandeling van dit punt. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten het NME beleid van de gemeente vast te stellen conform het beleidsplan Als een spin in het web... NME in de gemeente Achtkarspelen

3 Vestiging van een manege en de herbouw van een oude veestal tot een recreatief gastenverblijf, op het perceel Westerein 5 te Drogeham Mevrouw T.J. Krol-Buma (CDA) komt weer ter vergadering. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. de voorbereiding/procedure ten behoeve van een projectbesluit te starten voor het realiseren van een recreatief gastenverblijf op het perceel Westerein 5 te Drogeham, ter vervanging van een af te breken voormalige veestal en de vestiging van een manege; 2. aan deze medewerking de in het voorstel genoemde voorwaarden te verbinden; 3. te kiezen voor de procedure variant 1 en alle procedure stappen voor het projectbesluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 9. Verbouwen/vergroten woning op het perceel Rysloane 8 te Surhuizum De heer M. Claus (CDA) verlaat de vergadering bij behandeling van dit punt. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. de voorbereiding/procedure ten behoeve van een projectbesluit te starten voor het verbouwen/vergroten van een woning op het perceel Rysloane 8 te Surhuizum. 2. aan deze medewerking de in het voorstel genoemde voorwaarde te verbinden 3. te kiezen voor de procedure variant 1 en alle procedure stappen voor het projectbesluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 10. Minimapakket duurzame energie De heer M. Claus (CDA) komt weer ter vergadering. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten: 1. energiebesparing te stimuleren en kennis over het besparen van energie te realiseren bij de doelgroep door het aanbieden van een energiebox; 2. hiervoor de doelgroep met maximaal 110% van het minimum inkomen aan te houden; 3. te kiezen voor box 2; 4. dit project te bekostigen uit het budget voor Duurzaamheid. 11. Lauwerscollege, opheffing dislocatie Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten akkoord te gaan met de vervangende nieuwbouw van de dislocatie CSG Lauwers College en ten behoeve van deze vervangende huisvesting een budget van ,- beschikbaar te stellen. 12. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de gewijzigde Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang vast te stellen, de genoemde verordening na vaststelling te plaatsen op de website en het besluit door middel van plaatsing op de infopagina algemeen bekend te maken. 13. Raadscommunicatie Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten in te stemmen met het bij dit besluit behorende Stappenplan raadscommunicatie Achtkarspelen en voor de uitvoering van dit plan een bedrag van ,-- beschikbaar te stellen ten laste van de eenmalige middelen van de begroting 2010.

4 Goedkeuring begroting 2010 en rekening 2008 Roobol Wethouder W. van der Wal zegt toe nog eens bij Roobol aan te dringen op tijdige aanlevering van de jaarrekening. De jaarrekening van 2009 zou in juni/juli van dit jaar bij de raad moeten liggen. Actie: afsprakenlijst Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten de begroting 2010 van Roobol goed te keuren en de jaarrekening 2008 vast te stellen. 15. Informatieavond UMTS-mast Insprekers: - de heer L. van Dinter, juridisch adviseur Stralingsarm Nederland - de heer W. Hofstra De FNP-fractie dient een amendement in. De tekst luidt als volgt: Riedsgearkomste: 25 febrewaris 2010 Wurklistpunt: 15 Underwerp: Ynformaasje jûn UMTS-mêst Amendemint: ûnder beslút: It wurd gjin ferfalle litte en dêrfoar yn de plak it wurd in taheakje. Taljochting: Wol in ynformaasje jûn belizze. Yntsjinner(s): FNP, hear S. Groenhof Schorsing: uur De FNP-fractie dient een motie in. De tekst luidt als volgt: De Ried fan Achtkarspelen yn gearkomste byinoar op tongersdei 25 febrewaris 2010 Fersiket it Kolleezje ynsake it pleatsen fan in UMTS mêst yn Stynsgea gjin gebrûk te meitsjen fan in bûtenplanse frijstelling fan it bestimmingsplan dat yn ôfwachting fan in te hâlden ynformaasje jûn en giet oer ta de oarder fan de dei. Undertekening: FNP-fraksje Korte schorsing: uur Er zal een informatieavond worden belegd. Wethouder W. van der Wal zegt toe dat hij contact opneemt met KPN. Hij zal de situatie schetsen en vragen of ze willen meewerken aan opschorting van het hele verhaal. Actie: afsprakenlijst Na deze toezegging trekt de FNP-fractie haar motie in. Het amendement wordt overgenomen door het college.

5 - 5 - Conclusie voorzitter: de raad heeft er behoefte aan om het beleid rond UMTS-masten nog eens goed te bezien, met name daar waar het gaat om de gezondheidsrisico s; de raad wil graag via een brede informatieavond, daarna een opiniërende en besluitvormende behandeling dat het beleid rond de plaatsing van UMTS-masten weer aan de orde wordt gesteld; Daar waar het college zou kunnen, wordt even pas op plaats gemaakt (0-beleid). Het gaat dan om situaties waarin m.b.t. het bestemmingsplan niet hoeft worden meegewerkt. Met andere woorden: daar waar het in Ruimtelijke Ordening systematiek kan, zal het college even niet meewerken; Daar waar vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening meegewerkt moet worden zal het college proberen d.m.v. overreding of d.m.v. het aanbieden van andere locaties die niet direct in de omgeving van huizen staan, de indiener op andere gedachten brengen. Maar zo n houding kan niet in juridische zin worden afgedwongen. Dat geldt dus ook voor het onderhavige geval in Augustinusga. De raad stemt in met deze conclusie. Het voorstel van het college is hiermee niet meer nodig en wordt dus niet in stemming gebracht. 16. Begrotingswijzigingen Er zijn geen stukken. 17. Ingekomen stukken a) Notitie van het college van B&W over stemmen in een stembureau naar keuze Voorstel: Voor kennisgeving aannemen b) Brief d.d. 14 januari 2010 (datumstempel: 15 januari 2010 / ) van accon avm juridisch advies bv inzake IJtsma te Surhuizum Voorstel: Ter afdoening in handen stellen van het college De FNP-fractie wil graag geïnformeerd worden over de uitkomst van deze zaak. De fracties GBA en CDA steunen dit verzoek. Actie: afsprakenlijst c) Brief d.d. 15 januari 2010 (datumstempel: 15 januari 2010 / ) van de heer Th. Nieuwenhuis te Kollum inzake grootschaligheid Voorstel: Voor kennisgeving aannemen d) Ontwerp meerjarenbeleidsplan Hulpverleningsdienst Voorstel: Instemmen met bijgaande concept-reactie van het college van B&W e) Drie brieven d.d. 22 januari 2010 (datumstempels: 28 januari 2010 / / / ) van bewoners van Blauforlaet over het afvalwaterprobleem op Blauforlaet Voorstel: Kennisnemen van de reactie van het college van B&W Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen besloten, met inachtneming van de opmerking bij punt 17b.

6 - 6 - Opiniërend deel 18. Duurzaamheidsproject "koploperproject duurzaam ondernemen" GBA: Ondersteunen dit plan. Echter, het tijdstip van presentatie lijkt ons wat ongelukkig gekozen, gelet op de recessie. CDA: Duurzaam ondernemen is niet vervelend. Het is leuk en levert daarnaast ook voordelen op. De fractie stelt voor dat er een stappenplan aangeboden wordt. De CDA-fractie ondersteunt het voorgenoemde besluit, we hopen ook dat er een sneeuwbaleffect bestaat. We moeten niet te vlug, en verder duidelijk evalueren. Als het op termijn heel vanzelfsprekend wordt om duurzaam te ondernemen dan zijn wij in onze opzet geslaagd. CU: College moet er op aandringen dat duurzaamheid en ook de economische kant naar voren komt voor bedrijven. Dat het hen helder wordt dat het hen ook wat kan opleveren. Zeker in deze tijd van recessie. Begin zo snel mogelijk met bouwbedrijven, installateurs en timmerbedrijven uit deze omgeving, om de voordelen van dit project te belichten, zodat zij ook aan de slag kunnen en hun voordeel ermee kunnen doen. We gaan akkoord met dit verhaal, duidelijk met deze kanttekening. Reactie wethouder J. Stellinga op de fracties: GBA => Het tijdstip is in die zin niet ongelukkig gekozen, omdat het niet verplichtend is, maar ter ondersteuning. CDA => Wat betreft het stappenplan: er zit een tijdsplanning bij, maar we zullen hier nader naar kijken. CU => de suggestie met betrekking tot de branches nemen we ter harte. Verder zegt wethouder Stellinga dat de raad wordt geïnformeerd, zodra er iets afwijkt. Ook als het heel goed gaat, zou de wethouder dit de raad kunnen laten weten bij de mededelingen. FNP: niet besluitrijp. Eerst in algemeenheid voorleggen aan bedrijfsleven (en niet alleen aan ABC). Er zijn al wat bedrijven die wat doen op het gebied van duurzaamheid. We moeten voorkomen dat we een verscherpte tweedeling krijgen. Eerst onderzoeken hoe dit valt, wat er mogelijk is en dan terug naar raad. Wethouder J. Stellinga zegt toe dit te zullen bespreken met het ABC. De reactie van het ABC zal worden benoemd als dit onderwerp de volgende keer besluitvormend voorligt. Informerend deel 19. Rapport Onderzoek Timmerlieden buitendienst De raad neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 20. Brief d.d. 28 december 2009 (datumstempel: 29 december 2009/ ) van de families Groeneweg, Meines en Klarenbeek te Surhuizum inzake afschrift brief aan B&W betreffende langlopende zaak van overlast hondengeblaf te Surhuizum De GBA-fractie dient een motie in, mede ondertekend door de CU, FNP en PvdA. De tekst van de motie luidt als volgt:

7 - 7 - Raadsvergadering: 25 februari 2010 Onderwerp: Brief 28 december 2009 van de families Groeneweg, Meines en Klarenbeek De fractie van GBA constateert dat: de hondenoverlast veroorzaakt door bewoonster van Ald Feart 2 te Surhuizum nog steeds niet is beëindigd; de gemeente zelf de overlast objectief heeft laten vaststellen, getuige het rapport van bureau Stroop (raadgevende ingenieurs) in 2006 en de uitspraak van de Raad van State d.d. 20 augustus 2008; Het in samenhang daarmee genomen aanwijzingsbesluit al jaren niet adequaat wordt opgevolgd door bewoonster van Ald Feart 2 te Surhuizum; De handhaving door de gemeente op de naleving van het aanwijzingsbesluit blijkbaar zeer moeilijk uitvoerbaar is. Overwegende dat: De hondenoverlast zich al jaren voortsleept; De raad het college op dit punt al vaker heeft bevraagd; De reden waarom de gemeente destijds een aanwijzingsbesluit heeft genomen door het college blijvend serieus dient te worden genomen; De gemeente wegens handhavingsmoeilijkheden de handdoek niet in de ring mag gooien ; Het uitvoeren van een hondenhobby van een enkeling nimmer mag uitgaan boven het belang van ongestoord woongenot van meerdere omwonende families. Draagt het college op: 1. Een nieuw en adequaat handhaafbaar besluit te nemen zodat daarmee wel een einde gemaakt kan worden aan de door bewoonster van Ald Feart 2 te Surhuizum veroorzaakte aanhoudende hondenoverlast. 2. De werking en strekking van het nieuwe besluit vooraf te communiceren met de betrokken omwonenden. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening: GBA-fractie, CU-fractie, FNP-fractie en PvdA-fractie. Schorsing: uur. Schorsing: uur. Aanpassing motie De GBA-fractie past de motie aan: Onder punt 1 de zin een nieuw en adequaat handhaafbaar besluit te nemen vervangen door: Het besluit intensiever te handhaven. Het college zal de aangepaste motie uitvoeren met inachtneming van het volgende: Het college zal intensiever handhaven, maar tegelijk ook bewoners vragen om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid het civielrechtelijk traject af te lopen, zodat de zaak van meerdere kanten wordt aangepakt. Het college zal op korte termijn contact opnemen met de bewoners om ter zake afspraken te maken. 21. Brieven d.d. 4 januari 2010 en 11 januari 2010 van Provinsjale Steaten, Leeuwarden inz. burgerinitiatief Afvalverbrandingsoven Harlingen (REC) Dit punt is van de agenda gehaald.

8 Afspraken bij raadsvergaderingen t/m 4 februari 2010 Punt 1: Evaluatie komt begin 2011 (LTA). Hier afvoeren. Punt 2: wordt binnenkort aangepakt. Punt 3: raad 25 maart Afvoeren. Punt 4: er is intensief contact op professioneel niveau met de buurgemeente. Afvoeren. Punt 6: Hier afvoeren. Is toezegging voor lange termijn. Punt 8: afspraak is gemaakt, of wordt binnenkort gemaakt. Punt 9: hier staat de naam van T.J. van de Zwan. Dit moet zijn: W. van der Wal. Wordt aangepast. Punt 10: brief aan Batema wordt morgen ter inzage gelegd. Afvoeren. Punt 11: wordt zeer binnenkort afspraak gemaakt. Punt 12: raad 25 maart Afvoeren. 23. Periodieke informatieverstrekking gemeentelijke samenwerking (geen stukken) Geen informatie. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 9 maart griffier, voorzitter, mr. R. van der Heide T.J. van der Zwan Bijlage: overzicht vragenhalfuur raadsvergadering van 25 februari 2010

9 - 9 - Verslag van het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 25 februari 2010 in de raadzaal van het gemeentehuis in Buitenpost. Er is één vraag binnengekomen: 1. FNP, hear M. van der Veen Underwerp: jeugdketenbelied Op 4 febrewaris 2010 hat de ried yn opiniëarjende sin praat oer it jeugdketenbelied. Yn de regels foar de buurtketen wurdt û.o.foarsteld dat der gjin drugs ferhannele en brûkt wurde meie en dat de slutingstiid tolve oere wurde moat. De diskúsje spitste him benammen ta op de slutingstiid. It CDA, de PvdA en CU wiene it iens mei in slutingstiid fan oere. Mar wy as FNP fraksje ha dúdlik oanjûn net mei in slutingstiid fan oere út e fuotten te kinnen. De jeugd giet hjoeddedei net earder fan hûs dan om sa n oere as alve. Hawar hoe t it krekt komt sil yn in beslútfoarmende riedsgearkomste syn beslach noch krije moatte. Wat sketst ús ferbazing dat fuortendaliks op freed 5 febrewaris besocht is om de jeugd fan yn alle gefallen de keet yn Surhuzum alfêst in Verklaring inzake het inrichten en in gebruik nemen van een keet tekenje te litten. Boppedat is it befremdzjend dat yn de regels foar de buurtketen, sa t dy de ried foarhâlden binne gjin drugs brûkt dan wol ferhannele wurde meie, wylst yn de ferklearring, dy t de jeugd fan de keet yn Surhuzum foarhâlden is, oanjûn wurdt dat gjin hard drugs oanwêzich wêze mei. Dat soe betsjutte dat soft drugs dus gjin probleem is. Wy ha de folgjende fragen : 1. Hokker reden hat it kolleezje hân om fuortendaliks nei de opiniëarjende riedsgearkomste de jeugd fan de jeugdkeet yn Surhuzum oer te heljen om earderneamde ferklearring tekenje te litten, dat wylst de ried noch hielendal gjin besluten yn dizzen naam hat? 2. Binne jim it mei ús iens dat jim as kolleezje yn dit stik fan saken foar de musyk útrinne en dêrmei bûten jim boekje gien binne? 3. Hoewol t wy as FNP der mei ynnommen binne dat jim as kolleezje no ek ynsjogge dat in slutingstiid fan tolve oere net mear fan dizze tiid is, freegje wy ús wol ôf wat jim as kolleezje der ta brocht hat om dit sûnder motifearring nei de ried ta dit sa te formalisearjen. Kin it kolleezje dit oanjaan? 4. Allyksa wolle wy witte wat jim der ta brocht hat om yn tsjinstelling ta wat rjochting de ried oanjûn is, nammentlik dat gjin drugs ferhannele en brûkt wurde meie, jim as kolleezje no blykber softdrugs yn de keten ynienen gjin probleem mear fine. Wêrom wolle jim as kolleezje dit no ynienen wol tastean? 5. Is ek by mear keten besocht alfêst de ferklearring tekene te krijen? Wêr is dat al en wêr net bard? Portefeuillehouder T.J. van der Zwan antwoordt dat de gemeente de laatste twee jaar regelmatig jongerenketen bezoekt. Dit gebeurt natuurlijk binnen de kaders van de notitie die door de raad is vastgesteld. In die notitie staat dat moet worden gekeken naar het soort keten, of er sprake is van overlast, of er sprake is van excessief drank- en drugsgebruik. Ook moet worden gekeken naar de (brand)veiligheid van zo n keet en of de eigenaren van de grond waarop de keet staat - vaak gaat het om ouders - toezicht houden op wat de kinderen uitspoken. Vandaar dat we de keten regelmatig bezoeken. Soms doen we dat zelf, soms medewerkers van de gemeente of medewerkers van Timpaan. Ze proberen inzicht te krijgen van wat er aan de hand is, maar ze proberen ook draagvlak te krijgen voor het beleid dat vorm krijgt in de discussies met de raad. En dan komt ook het reglement aan de orde wat getekend moet worden. Er wordt gekeken of een dergelijk

10 reglement draagvlak heeft bij ouders en kinderen en dan moet je ook met voorbeelden komen van wat daar in zou kunnen staan. Op verzoek van de raad wordt zo n reglement ook aangeboden aan de jongerenraad, om te kijken wat die ervan vindt. Op die manier kan de raad zo meteen een goede discussie voeren. Want als het straks tot ondertekening van zoiets moet komen, dan moet het ook iets zijn wat door de raad als correct wordt gezien. De bijlage die Van der Veen heeft meegestuurd, bevat een nieuw soort regel. Ik ken dat stuk niet. Ik kan alleen maar bedenken dat een ijverige medewerker aan het werk is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat dit soort teksten ter ondertekening wordt aangeboden. Ten eerste zijn we nog volop in discussie over hoe het eruit moet zien en dat moet nog zijn beslag krijgen en ten tweede zouden wij ook voor de hele uitstraling de eerste ondertekening met een zekere mate van ceremonieel willen omgeven. Dan zou het wel heel vervelend zijn als dit in een donker hoekje was getekend. De heer M. van der Veen (FNP) zegt dat er door een medewerker van Timpaan is geprobeerd om het formulier te laten ondertekenen. De heer M. Claus (CDA) oppert dat Timpaan moet worden benaderd over de werkwijze, hoe we hiermee omgaan. De heer T.J. van der Zwan vindt dit een goed advies.

2. Vaststelling agenda S. Hoekstra (PvdA) wil agendapunt 10 (IHP) graag opiniërend behandelen. De raad gaat hiermee akkoord.

2. Vaststelling agenda S. Hoekstra (PvdA) wil agendapunt 10 (IHP) graag opiniërend behandelen. De raad gaat hiermee akkoord. Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 27 augustus 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) Afwezig : dhr. M. Claus (CDA)

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) Afwezig : dhr. M. Claus (CDA) Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 25 september 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

Er is een agendapunt 7a toegevoegd: Evaluatie Rekenkamercommissie

Er is een agendapunt 7a toegevoegd: Evaluatie Rekenkamercommissie Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 11 september 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : n.v.t.

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : n.v.t. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 24 mei 2007, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden (21) dhr.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : dhr. J. Kronenburg (PvdA)

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : dhr. J. Kronenburg (PvdA) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 7 september 2006, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer M. Claus (CDA). De heer S. Miedema (CDA) komt later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer M. Claus (CDA). De heer S. Miedema (CDA) komt later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 27 september 2012, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : n.v.t.

Wethouders dhr. J. Stellinga (PvdA) dhr. P. van der Veen (CU) dhr. W. van der Wal (CDA) Afwezig : n.v.t. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 11 december 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden (21)

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer C.C. Fransooijs (CDA) mevrouw M. van der Goot-de Vries (CDA) de heer W. van der Veen

Nadere informatie

Aanwezig: Raadsleden. De heer Klaas Antuma (CU) tot pnt. 8 De heer Jan Lammers (CDA) tot pnt. 8

Aanwezig: Raadsleden. De heer Klaas Antuma (CU) tot pnt. 8 De heer Jan Lammers (CDA) tot pnt. 8 Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 15 mei 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: Raadsleden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 443111 Programma : Woon- en leefomgeving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer M. van der Veen (FNP) en de heer J. Bekkema (PvdA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer M. van der Veen (FNP) en de heer J. Bekkema (PvdA). Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 27 maart 2008, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig : Raadsleden (19)

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer G. Dijkstra (CDA) de heer W. van der Veen (CDA) de heer S. Nieuwenhuis (VVD) de heer

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status 6 maart 2008 Besluitvormend Onderwerp Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost Punt no. 7 Korte toelichting Op 22 november 2007 hebt u besloten

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND 10 10e vergadering: 3 oktober 2006. Agenda voor de raad van de gemeente Helmond Ik heb de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad op dinsdag

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 8-08-2006 Onderwerp: Voortgang procedures 'het Wapen van Utrecht'. Conceptbesluit: Samenvatting: - kennis te nemen van de ingediende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan "Centrum, herziening 1 (Zandheuvel 60)".

Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan Centrum, herziening 1 (Zandheuvel 60). '9 «O I u a 15 LU ai c O o c 2Ç m co Q. :r r O 3 ** 3 2 řn «e i > O C co (0 N NOTA VOOR DE RAAD Sr» - S rc *~ Aí' Datum: 21 november 2014 Nummer raadsnota: BI.0140350 Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de Raad. VROM - Ruimtelijke Ordening / SN Besluitvormend

Aan de Raad. VROM - Ruimtelijke Ordening / SN Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt 18 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan partiële herziening Oudwoude 2014 Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / SN Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70 gemeente Eindhoven 17R7211 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00427 B&W beslisdatum 4 april 2017 Dossiernummer 17.14.652 Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan

Adviesnota raad Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, herziening I' en wijziging beeldkwaliteitsplan *14bs00907* Datum raad : 9 december 2014 Datum RA-O : 25 november 2014 Agendapunt : Datum B&W : 4 november 2014 Volgnummer : 14bs00907; 14.164 Programma begroting : 1 Gewijzigd voorstel : nee Productnummer

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Plaats Aanvangstijd Aanwezig Afwezig: Collegeleden Voorzitter Griffier Opgesteld door : Raadzaal : 20.00 uur : CDA: mevrouw J. Rexwinkel en de

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012

B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012 B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 31 januari 2012. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium 26 mei 2016

Verslag vergadering presidium 26 mei 2016 Verslag vergadering presidium 26 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), M.C. Buising (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), M. Talma

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Hans van Huffelen secretaris-directeur

Hans van Huffelen secretaris-directeur Aan de leden van de gemeenteraad van Ameland Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Will Bakema regelgeving 20 mei 2014 vaststellen bestemmingsplan Buren Geachte leden van de raad, Hierbij bieden

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 8 februari 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 8 februari 2011 Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken d.d. 1 februari 2011 2 Besluitenlijst conformstukken d.d. 1 februari 2011 3 Besluitenlijst kabinetsstukken d.d. 1 februari 2011 a.1

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Daarmee is het ontbreken van een overgangstermijn waarbinnen rechtmatig kan worden verstrekt, juridisch gerepareerd.

Daarmee is het ontbreken van een overgangstermijn waarbinnen rechtmatig kan worden verstrekt, juridisch gerepareerd. Riedsútstel Ried : 11 september 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 28 augustus 2014 Agindapunt : 12 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : Mw. A. Detmar Taheakke

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie