GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde"

Transcriptie

1 In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting op het amendement: - Toezegging nr. 404 de Vries over zorgeconomienotitie. Deze is er nog niet. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan het besluit na: de yn de list neamde moasje en tasizzings as ôfdien te beskôgjen, De volgende tekst: behalve de motie nr. 404 Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. 1 Indiener(s) 1 Retze van der Honing GrienLinks

2

3 rapportage In te vullen door de griffier Qotvwev Amendement nr. 2 Paraaf it - FOCLSYJL GRIENLINKS FRYSLAN AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober b Stand van zaken Moties en Toezeggingen nr 503 Toelichting op het amendement: - Motie nr. 503 Kramer en plan van aanpak over knelpunten organisatie en oplossingen. Dit plan is toegestuurd(week 23), begeleidingscommissie Verbeterslag een paar maal bij elkaar geweest. Graag een stand van zaken van GS (in de commissie B&M) wat betreft voortgang oplossen knelpunten. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan het besluit na: de yn de list neamde moasje en tasizzings as ôfdien te beskôgjen, De volgende tekst: behalve de motie 503 Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt.

4

5 Yn te foljen troch de griffier sp Moasje nr. paraaf agendapunt o / 1 MOASJE, eks artikel 29 giemint tan oarde Steategearkomste 16 oktober 2013 Wurklistpunt 3B Danpassing Frysk Miljeuprogramma De Steaten, yn gearkomste by inoar op 16 oktober 2013, heard hawwende de rieplachting; konstatearende dat DS ûtstelle om bedriuwen mear eigen ferantwurdlikens en foach te jaan yn it proses fan fergunningferliening en hanthavening; dêrmei de sitewaasje ûntstean kin dat bedriuwen harren eigen miljeufergunnings beoardiele en kontolearje moatte; dizze sitewaasje ûnwinsklik is, fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten om de beoardieling, kontrôle en hanthavening fan miljeufergunnings yn hannen te hâlden fan de provinsje, en gean oer ta de oarde fan de dei Yntsjinner SP, Jacob W. van der Hoek /

6

7 Yn te folgjen troch de griffier moasje nû. paraaf oi GRIENLINKS MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde Steategearkomste 16 oktober 2013 Wurklistpunt Oanpast Frysk miljeuprogramma De Steaten, yn gearkomste bylen op 16 oktober 2013 heard hawwende de rieplachting; konstatearrende dat Nederlân it kwa biodiversiteit min dacht yn Europeesk ramt besjoen: op de miljeuranglist hast ûnderoan, mei Malta en Cyprus; der yn It natoerbelied fan de provinsje ek amper omtinken is foar de biodiversiteit yn benammen de direkte omjouwing fan de ynwenners fan Fryslân; der boppedat gun konkrete nulmjitting by sit oangeande de mjitte fan biodiversiteit yn Frysân; der op dizze wize gun hannen en fuotten jûn wurde aan hoe t de biodiversiteit yn Fryslân ferbettere wurde kin; fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten: yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber programma dat ynsjoch jout yn de besteande biodiversiteit en de te nimmen maatregels om dizze te ferbetterjen en geane oer ta de oarder fan de dei zfl Yntsjinner(s) 1 (fraksje /namâeni GrienLiks 1g)

8

9 Paraaf motie nr. 1 VVD, Otto van der Galiën Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Wiebo de Vries en gaan over tot de orde van de dag 3 procent van het ingelegde kapitaal. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten ten opzichte van het ingelegde kapitaal; de mogelijkheid schept de beste partij aan zich te binden die zich vooraf conformeert aan de risico s en de beheerskosten. Constaterende dat De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober B Doefonds Statenvergadering 16 oktober 2013 Fryslân ChrîstenUnie In te vullen door de griffier MOTIE ex artikel 29 Reglement van orde - Het - De - Het - De - Via - Er naar te streven de beheerskosten voor het Doefonds te maximeren op Doefonds; een openbare aanbesteding een tondsbeheerder te zoeken voor het beheerskosten van het fonds zo laag mqgelijk gehouden moet worden provincie met een openbare aanbesteding voor een fondsbeheerder Doefonds een risicodragend, revolverend fonds is; risico van leegloop van het fonds aanwezig is, maar wel zo klein mogelijk moet worden gehouden;

10

11 . moasje nû. hcci S paraaf wurklistpunt 0 MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder Steategearkomste Wurklistpunt 16 oktober B Ynstellen Doefonds BV Beheinen risiko s en bydrage wurkgelegenheid Doefonds De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei 16 fan Wynmoanne 2013, Oerwaagjende dat - der - de - de - yn finansjeel tige skerp oan de wyn syld wurde moat as it giet om de behearskosten yn ferbân mei de grutte fan it kaptaal; takomstige fûnsbehearder komme moat ta in goede kwaliteit fan belizzings om te kommen ta revolvearendheid mar ek om it risiko fan leegloop foar te kommen; provinsje Fryslân by de gunning of oanbesteging rekken hâlde kin mei de bydrage oan de wurkgelegenheid en kennisekonomy dy t de fûnsbehearder ferwachtet; it bedriuwsplan (siden 15 en 16) op in rychje setten is hoe t de risiko s fan it Doefonds beheind wurde kinne Fersykje It Kolleezje: - de - hjiroer risiko s by it ynstellen en opsetten fan it Doefonds safolle mooglik te beheinen en de byd rage oan de wurkgelegenheid fan it Doefonds te befoarderjen troch de oanbefellings fan it Bedriuwsplan safolle mooglik ût te fieren; nei de gunning of oanbesteging oan P5 te rapportearjen en gean oer ta de oarder fan de dei Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening)

12

13 In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraaf id GRIENLINKSSPU 1 AMENDEMENT, ex artkei 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013 FSFE Fûns Skjinne Fryske Enerzjy - zonnepanelen Toelichting op het amendement: De Staten hebben een motie aangenomen (motie nr 5) die er toe moet leden dat de woningbouwcorporaties zonnepanelen gaan plaatsen op huurwoningen inhoud van de motie van GrienLinks. In aanmerking nemende dat GS doelstelling zon 500 MW is. Er ruim huurwoningen zijn, die geschikt zijn voor zonnepanelen en huurwoningen een ruime 540 MW opleveren. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toe te voegen als besluitpunt: Een business case met woningcorporaties wordt opgesteld om ten minste huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Er hierbij van uitgaand dat hierbij 100% financiering vanuit het FSFE mogelijk is. Indiener(s) 7/ Fennaeenstra\ Ç) GrienLinks SP

14

15 In te vullen door de qriffier Amendement nr. FRYSLAN PARTIJ VOOR DE VRIJHEID P(r.ce FryS[ft Paraaf A AMENDEMENT, ex artikel 27 Recilement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013 Instelling BV FSFE De ondergetekende n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit:. De provincie Fryslân in % van het totale energiegebruik in Fryslân duurzaam opgewekt en het FSFE daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren; Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit. Dat Fryslân ambities heeft op het gebied van duurzame energie en energiebesparing;. Dat een energiefonds dient om een herkenbare bijdrage te leveren aan een breed gedragen energiebeleid voor Fryslân;. Dat windparken niet horen tot in Fryslân breed gedragen energiebeleid; Schrappen uit tekst besluit: Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot de oprichting van en deelneming van de provincie in de rechtspersoon BV FSFE en daarbij tevens in te stemmen met inrichting en governance van deze rechtspersoon overeenkomstig de voorstellen van Bedrijfsplan en investeringsreglement en daarbij behorende notariële akten en documenten Geschrapte tekst vervangen door: 1. Als wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot de oprichting van en deelneming van de provincie in de rechtspersoon BV FSFE in te dienen:. Geen windprojecten te financieren vanuit het FSFE 2. in te stemmen met inrichting en governance van deze rechtspersoon overeenkomstig de voorstellen van Bedrijfsplan en investeringsreglement en daarij behorende notariële akten en documenten // Indiener(s) VVD Sylvia Hosma PVV Pieter Buism (I ---

16

17 Yn te foljen troch de griffier ûol/v1 Amendemint 3 nr. Wurklistpunt JA AMENDEMINT, op grûn fan kêst 27 Reglemint fan Oarder Steategearkomste PS 16 oktober 2013 Wurklistpunt 08B Ynsteiiingsbeskit BV Fûns Skjinne Fryske Enerzjy Taijochting op it amendemint: Jild foar sanearingsplan wynmûnen De deputearre hat yn PS 27 febrewaris 2013 by it punt FSFE tasein hat dat der mooglik in foarbehâld makke wurde kinne soe ten oansjen fan t brûken fan FSFE foar wynenerzjyprojekten, en wol sa dat in limitearre part fan t FSFE foar sanearing en opskaling-klustering en partispaasje fan besteande wynmûnen ynset wurde koe; De doar yn de foarlizzende FSFE stikken mei de formule het wordt niet uitgesloten no dochs iepen set wurdt foar ynvestearrings troch t FSFE yn nije wynmûnen; oer it ynvestearjen yn t sanearingsplan (ôfbrekken, opskaling-klustering en partisipaasje) bliuwt lykwols mei dizze formulearing ûndûdiikens bestean. Dizze ûndtidlikens is yn de Steatekommisje fan 2 oktober net weinommen; Der bestiet yn PS en by de belanghawwenden fan wynmûnen yn Fryslân ferlet fan didiikens wat der oangeande wynmûnen no krekt wol en net it it FSFE betelie wurde mei; De vntsiinner(s) stelt/steile it foiciiende amendemint foar Oerwagings Skrasse tt oerwagingen by it beslut: BesliM Skrasse ût besitm: Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot de oprichting van en deelneming van de provincie in de rechtspersoon BV FSFE en daarbij tevens in te stemmen met inrichting en governance van deze rechtspersoon overeenkomstig de voorstellen van Bedrijfspian en investeringsregiement en daarbij horende notariële akten en documenten Skraste tekst ferfange troch: As winsken en betinkings by it foarnommen besiiit fan Deputearre Steaten ta it oprjochtsjen fan en dielnimming fan de provinsje yn de rjochtspersoan BV FSFE it neifoigende mei te jaan:

18 a. In bedrach fan maksirnaal 9 miljoen it it FSFE beskikber te stellen foar in sanearingsplan fan besteande solitôre wynmûnen yn Fryslân, wôrûnder ek de befoardering fan opskaling-klustering en partisipaasje; b. Dit fôst te lizzen yn it Ynvesteringsreglemint en wôr nedich yn oare dokuminten; En foar it oare yn te stimmen mei de ynrjochting en governance fan dizze rjochtspersoan neffens de itstellen fan it Bedriuwsplan en Ynvestearingsreglemint en de bybehearende notariële akten en dokuminten.

19 In te vullen door de griffier PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslân motie nr. paraaf QLÇ, MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober B Fonds Skjinne Fryske Enerzgy De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat P5 maximaal 50 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor Thialf, Het FSFE niet bedoeld is om Thialf extra te financieren, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Uit het Fonds Skjinne Fryske Enerzgy geen bijdrage beschikbaar te stellen voor Thialf, en gaan over tot de orde van de dag. Indiener(s) 1 (fractie / naam / PVV Pieter Buisman

20

21 Fûns In te vullen door de griffier motie nr.,a _ L I. 1 0 Qouec1 paraaf,g$ GRIENLINKS SP MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober 2013 FSFE Skjinne Fryske Enerzjy De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadslaging; In aanmerking nemende: dat de Staten op 27 februari 2013 een motie hebben aangenomen (motie nr. 540) die er toe moet leiden dat de woningbouwcorporaties zonnepanelen gaan plaatsen op huurwoningen; dat GS als doelstelling hebben om 500 MW vermogen te halen middels zonnepanelen, er ruim huurwoningen geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen, waarmee een vermogen van 540 MW gehaald kan worden, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit een businescase met woningcorporaties op te stellen om tenminste huurwoningen te voorzien van zonnepanelen, er van uitgaand dat het college hierbij niet gebonden is aan een maximum van 49 % financiering vanuit het FSFE en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) (fractie / naam / GrienLinks, Retze SP, Fenna Feenstra r Hng

22

23 spu In te vuen door de griffier motie nr. paraaf / /A 7A MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober B Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat. de uitstoot van C02 voortdurend aandacht heeft;. het realiseren van de vermindering van C02-uitstoot prioriteit heeft;. de REC in Harlingen steeds meer afval van buiten Fryslân aantrekt, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om. cijfers te verstrekken over de uitstoot van C02 van het aanvoerverkeer voor de REC in Harlingen; en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) SP, Fenna Feenstra

24

25 spu In te vullen door de griffier motie nr. paraaf 0 o1? MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober B Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat. GS de rapportages in de Beraps willen verwerken;. het in de Berap uitsluitend gaat over geld en eventueel aantallen aktiviteiten; zo geen goed beeld kan worden verkregen van de werkelijke ontwikkelingen, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in de rapportages cijfers te presenteren over het percentage gerealiseerde besparingen, het percentage gerealiseerde opwekking van duurzame energie en het aantal gerealiseerde kleinschalige projecten, en gaan over tot de orde van de dag Indiener SP, Fenna Feenstra

26

27 In te vullen door de griffier FRYSLAN MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober B Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 gehoord hebbende de beraadslaging; overwegende dat het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie is gebaseerd op niet actuele simplistische aannames over klimaatsverandering, zoals global warming, terwijl nu blijkt dat klimaatsverandering (naar kouder dan wel warmer) veel complexer en deels onbegrepen is Fossiele energiebronnen uitgeput zullen raken, zij het door nieuwe technieken op een langere termijn dan oorspronkelijke aangenomen werd geld maar één keer uitgegeven kan worden en het uitgeven aan uitontwikkelde technieken niet bijdraagt aan het vinden van een goed alternatief voor fossiele energie verzoekt het college het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie te actualiseren ten aanzien van uitgangspunten over het klimaat en de gevolgtrekkingen uit achterhaalde aannames overeenkomstig bij te stellen. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) VVD Sylvia Hosm 2 ij

28

29 In te vullen door de griffier D CUnfrO v- fll,va-., GRIENLINKS MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde motie nr. paraat / f 7- Statenvergadering 16 oktober B Uitvoeringsprogramma Agrofood De Staten in vergadering, overwegende dat, - in het uitvoeringsprogramma o.a. als doel is opgenomen: meer duurzame innovatieve, bij voorkeur cross sectorale, projecten bij bedrijven - in de landbouwagenda het belang van de ontwikkeling en overdracht van kennis over de biologische landbouw (meikveehouderij) wordt benadrukt (* zie noten) - in het uitvoeringsprogramma geen namen van betrokken instellingen/organisaties staan die actief zijn in de biologische landbouw verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Het Louis Bolkinstituut, de vakgroep biologische landbouw van de WUR en/of eventuele andere opleidingen/instituten voor biologische landbouw op te nemen in zowel het overleg over de clusterorganisatie als de opzet voor het internationaal kennis- en expertisecentrum Dairy Chain Fryslân. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) Retze van der Honing *noot: citaten uit landbouwagenda vastgesteld januari 2011,p. 26 Deze bijdrage (van de landbouw) wordt steeds belangrijker want de maatschappij wil een mooier landschap, meer biodiversiteit en natuur, meer duurzame energie. Vergroening van de economie waarin groene grondstoffen fossiele en chemische vervangen. Meer werkgelegenheid, liefst hoogwaardige. Wij hebben de landbouw daarvoor nodig. Die heeft zeker in Fryslân de potentie in zich om hier aan tegemoet te komen. Wij vinden dat in een duurzame landbouwprovincie als Fryslân de biologische landbouw een prominente plek verdient. De biologische landbouw waarbij duurzaamheid de kern vormt van de bedrijfsfilosofie zien wij ook als kraamkamer voor innovatie en bewustwording. Op het gebied van duurzaamheid moet de biologische landbouw een voorloper worden//blijven en kennis ontwikkelen die ook in de gangbare landbouw van toepassing kan zijn. En (paragraaf 7.2) in de Dairy Campus de ontwikkeling en overdracht van kennis over de biologische landbouw (melkveehouderij) zijn plaats en invulling moeten krijgen. De Dairy Campus moet als centraal praktijkcentrum van de WUR ook de taken van het biologische praktijkcentrum dat nu nog in Heino zit ovememen.

30

31 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID Provincie Fryslân 2) FRYSLAN In te vullen door de griffier Amendement nr. Paraaf / 49 /1 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober B Rapport NRK naar een Noordelijke kenniseconomie Toelichting op het amendement: De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit Schrappen uit tekst besluit: 1. de aanbevelingen zoals genoemd in het rapport van de Noordelijke Rekenkarner getiteld Naar een noordelijke kenniseconomie over te nemen; 2. GS te verzoeken de aanbevelingen te betrekken bij de verdere uitvoering van het beleid ten aanzien van de beoogde transitie naar een kenniseconomie; 3. GS te verzoeken de aanbevelingen tot uitdrukking te laten komen in de statenvoorstellen die dienaangaande aan PS worden voorgelegd. Geschrapte tekst vervangen door: 1. de conclusies en aanbevelingen zoals genoemd in het rapport van de Noordelijke Re enkamer getiteld Naar een noordelijke kenniseconomie over te nemen; 2. GS te verzoeken de conclusies en aanbevelingen te betrekken bij de verdere uitvoering van het beleid ten aanzien van de beoogde transitie naar een kenniseconomie; 3. GS te verzoeken de conclusies en aanbevelingen tot uitdrukking te laten komen in de statenvoorstellen die dienaangaande aan PS worden voorgelegd.

32

33 In te vullen door de griffier motie nr. / paraaf GRIENLINKS MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober 2013 Rapport Noordelijke Rekenkamer Naar een noordelijke kenniseconomie De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2003 Overwegen dat de Noordelijke Rekenkamer in haar rapport Naar een noordelijke kenniseconomie concludeert dat de provinciale subsidiebijdragen onvoldoende tot controleerbare effecten hebben geleid en dat de evaluatie van het beleid te wensen overlaat; de provincie als medebetaler ook mede kan bepalen en dat hiervoor sturingsmogelijkheden aanwezig moeten zijn die zo optimaal mogelijk worden benut; Spreken uit dat de (toekomstige) doelstellingen ten aanzien van de kenniseconomie passend moeten zijn bij de rol, invloed en beschikbare beleidsinstrumentarium van provincie; objectieve, concrete en toetsbare informatie over de te leveren prestaties en de verhouding daarvan tot de doelen in de subsidievoorwaarden en jaarplannen worden vastgelegd; Constaterende dat het college de aanbevelingen van de NRK onderschrijft; het college ter uitvoering van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer aan de dienst de opdracht heeft gegeven een monitoringsysteem ontwikkelen. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit - Het monitoringsysteem voor 1 janu ri 2014 aai\de Staten aan te bieden. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) GrienLink e - n der Honing

34

35 Qe o 5 P vca:: ;;l1r; MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde AfrtAA2pt4. L Statenbijeenkomst 16 oktober B Rapport Noordelijke Rekenkamer Naar een noordelijke kenniseconomie De Staten, in vergadering bijeen op , vaststellende dat: De Rekenkamer constateert dat er binnen de kennisclusters sprake is van bestuurlijke drukte en een onduidelijke afbakening van taken. Bij veel projecten wordt niet geëvalueerd wat de effecten zijn na afsluiting van de subsidieperiode. Dit met name geldt voor de verwachte werkgelegenheidseffecten. Hierdoor is er geen goede basis om te kunnen beoordelen of de subsidies die de provincies hebben verstrekt aan zowel de stichtingen als de projecten efficiënt zijn besteed en tot het gewenste resultaat hebben geleid. 2. De rekenkamer stelt dat, doordat de Stichting Energy Valley onvoldoende transparant is, stu ring door de provincies bemoeilijkt wordt. 3. Het er op lijkt dat de Stichting Energy Valley bij het presenteren van haar resultaten vooral bezig is met eigen brand ing. van mening dat: Provinciale Staten zich een goed oordeel moeten kunnen vormen over de prestaties van Energy Valley in Fryslân en dat daarvoor deze stichting evenwichtige en complete informatie zal moeten verstrekken. spreken als haar mening uit dat: Energy Valley een concrete en actieve ondersteuning moet bieden aan Friese Projecten op het gebied van duurzame energie Het accent bij Energy Valley minder moet liggen op branding, maar meer op concrete uitvoering en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: Zich de adviezen van de Noordelijke Rekenkamer zeer ter harte te nemen Met Energy Valley concrete prestatie-indicatoren en normen af te spreken waarmee hun prestaties voor concrete Friese projecten op het gebied van duurzame energie ook goed te meten en te beoordelen zijn. en gaan over tot de orde van de dag. Indieners PvdA, Jornt Ozenga FNP, Annigje Toering D66, Klaas Hettinga r LIL/1 IioI

36

37 - persoanlike moasje nû. öcvwcvivii-i MOASJE, op grûn fan Kêst 29 Reglemint fan oarder paraaf wurklistpunt /1.,, Steategearkomste W u rkl istp u nt 16 oktober 2013 Rapport NRK Naar een Noordelijke kenniseconomie De Steaten, yn gearkomste by elkoar op woansdei 16 fan Wynmoanne 2013, Oerwaagjende dat Resultaten vnsichtlik meitsie foar PS Frvslân - de - der - it provinsjes in soad jild en enerzjy stekke yn klusterorganisaasjes fan topsektoaren lykas Energy valley, Water Alliance en Sensor universe; neffens de ûndersikers fan NRK fraachtekens te setten binne by de resultaten en effekten fan de klusterorganisaasjes dy t aktyf binne yn de topsektoaren; fan belang is dat der foar elkenien helderheid en transparânsje is oer de relaasje tusken input en output; kontakten fan grut belang binne Fersykje It Kolleezje: - de - dat behelle resultaten en effekten yn Fryslân fan de klusterorganisaasjes didlik ynsichtlik meitsje te litten en alle jierren te rapportearjen nei PS; by de ynrjochting fan de klusterorganisaasjes dêr t Fryslân oan meibetellet soarge wurdt foar in festiging en/of eigen loket yn Fryslân, mei projektverwervers/oansprekpunten dy t kontakten hawwe mei it bedriuwslibben en oare relevante partijen yn is provinsje en gean oer ta de oarder fan de dei Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening) FNP, Annigje Toering Ç2N

38

39 In te vullen door de griffier motie nr. v paraaf /7 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergade ring B De Staten, in vergadering bijeen op gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat. clusterorganisaties op afstand zijn gezet in de vorm van stichtingen overwegende dat.. clusterorganisaties voor PS moeilijk zijn te monitoren en eventueel bij te sturen. De rol van PS daardoor beperkt is. spreken haar mening uit Dat er een permanente rol van de NRK moet zijn in de vorm van jaarlijks onderzoek en monitoring van de kennisclusters. en gaan over tot de orde van de dag

40

41 In te vullen door de griffier Amendement nr. Paraaf / A9 /J, AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober B Initiatiefvoorstel PvdA, FNP, SP, CDA onafhankelijk meldpunt pleegzorg Toelichting op het amendement: Gevraagd wordt een meldpunt in te stellen voor specifiek de pleegzorg. We weten echter dat er ook allerlei klachten bij de andere vormen van jeugdzorg zijn. Als je dan als verantwoordelijke voor de jeugdzorg verder wil kijken dan wat in de pers komt, dan moet je ook de andere vormen van jeugdzorg onder de loep nemen. Ook daar zijn specifieke onderliggende problemen en betreft het een gevoelige materie. De genoemde motivatie voor het opzetten van een onafhankelijk meldpunt geldt niet alleen voor de pleegzorg, maar zeker ook voor de verdere jeugdzorg. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Besluit Schrappen uit tekst foarnommen besli it: a. DS op te dragen om per 1 desimber 2013 in ûnâfhinkiik meldpunt foar pleechsoarch yn Fryslân yn te stellen foar in perioade fan 3 moannen en dit ûnder te bringen by Zorgbelang. Geschrapte tekst vervangen door: a. DS op te dragen om per 1 desimber 2013 in ûnâfhinklik meldpunt foar jeugdsoarch yn Fryslân yn te stellen foar in perioade fan 3 moannen en dit ûnder te bringen by Zorgbelang.

42 Toevoegen aan besluit: Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) aettinga,

43 ChristenUnie Frys 1 â n D GRIENLINKS In te vullen door de griffier motie nr. /7 paraat PVDA, 1 1 MOTIE vreemd aan de orde van de dag ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 16 oktober 2013 Baanvakaanpassing voor snelheidsverhoging van Intercity naar Leeuwarden De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 constaterende dat: - De - Daarvoor - Deze - De - In - De NS in een brief van 26 september 2013 aangeeft om naast de HSL op de daarvoor geschikt gemaakte corridors een Intercity-dienst met 200 km/u wil gaan rijden; aanpassingen nodig zijn waardoor de huidige baanvakken die geschikt zijn voor 200 km/uur (Hanzelijn en Amsterdam-Utrecht) worden uitgebouwd tot volledige corridors omdat door een betere benutting van de mogelijkheden van snelheidsverhoging op hele corridors volgens NS de klantwaarde zodanig wordt vergroot dat een verantwoorde exploitatie mogelijk lijkt; snelheidsverhoging moet leiden tot een snellere bereikbaarheid van de landsdelen in het noorden, oosten en zuiden; NS concreet denkt aan de corridors Den Haag-Schiphol-Lelystad-Zwolle-Groningen, Den Helder-Maastricht en Schiphol-Nijmegen; dat rijtje Leeuwarden niet wordt genoemd; NS voornemens is voor de HSL Zuid en het hoofd railnet een nieuwe generatie intercity s aan te schaffen die tot 200 km/uur kunnen rijden, maar dat deze treinen per pas vanaf 2021 zullen komen waardoor tot die tijd op de Hanzelijn maximaal 140 km/uur zal worden gereden. overwegende dat: - De - Er Staten van Fryslân meermalen het belang hebben aangegeven van een snelle verbinding met het Noorden; op korte termijn bestuurlijk overleg plaatsvindt over de oplossing voor het capaciteitsknelpunt Zwolle-Herfte en de noordelijke provincies ook financieel gaan bijdragen aan de oplossing van een probleem op het landelijke net;

44 De noordelijke provincies hiermee een onderhandelpositie hebben om ook voor de langere termijn zaken te bereiken; Fryslân op achterstand komt als er op termijn wel richting Groningen maar niet richting Leeuwarden snelheidverhogende aanpassingen aan het spoor worden gedaan. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - Er in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) van najaar 2013 bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de NS op aan te dringen dat de snelheid verhogende aanpassingen ook worden uitgevoerd op het spoor Leeuwarden Zwolle. - Samenwerking te zoeken met Groningen, Drenthe en Overijssel deze maand, voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de Fyra dat waarschijnlijk op 4 november wordt gehouden, om er gezamenlijk bij de staatssecretaris en NS op aan te dringen dat de snelle treinen eerder gaan rijden over de Hanzelijn dan 2021; - Samen met Groningen, Drenthe en Overijssel een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van snelheidsverhoging op de corridor Groningen/Leeuwarden-Amsterdam inclusief - met het oog op de beperkte spoorbudgetten - mogelijkheden om dit slim te faseren zodat er zo snel mogelijk reistijdwinst voor de reizigers worden geboekt en dit onderzoek binnen een jaar op te leveren en in te brengen bij het ministerie voor de uitwerking van de zogenaamde Lange Termijn Spooragenda van het Rijk. en gaan over tot de orde van de dag Indiener(s) ChristenUnie, Anja Haga PvdA, Jouke van der Zee GrienLinks, Retze van der Honir VVD, Anton van der Aar

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf.

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf. YSLAN o6 (5 ll2o3 cnrrm P 5 bii.2ol3 In te vullen door de griffier 4ede Indiener(s) VVD Klaas Kielstra omtrent de problematiek in Hallum te komen; snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân moasje nû. paraaf ChristenUnte t4p) Fryslân Yn te foljen troch de griffier nedige budzjet om de brede Frysktalige programmearring mooglik te meitsjen; en c. in struktureel differinsjearre finansiering

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt j OPvDA ChristenUnie Fryslân Amendement n r. Paraaf esw 4ei AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 24juni 2015 05 jaarstukken 2014 Korte titel amendement Facilitair personeel in

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Ocr,o mmen 4 PVDA. Statenfractie Fryslân Steatefraksje In te vullen door de griffier. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Ocr,o mmen 4 PVDA. Statenfractie Fryslân Steatefraksje In te vullen door de griffier. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde 4 PVDA Statenfractie Fryslân Steatefraksje In te vullen door de griffier Ocr,o mmen Paraaf / M 416 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 3juli 2013 Kadernota Toelichting op het

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden,

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden, Ons Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA DRACHTEN PROVINSJALE steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 96 fax: (058) 292

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

1 e berap 2015: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten

1 e berap 2015: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten 1 e berap 2015: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten Onderwerp Aanbeveling Afhandeling Opmerking CC Accountant Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2011

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

MOASJE. Sjoen de presintaasje fan de PowerPoint op yn it NDC gebou yn Ljouwert.

MOASJE. Sjoen de presintaasje fan de PowerPoint op yn it NDC gebou yn Ljouwert. MOASJE Troch de griffy yn te foljen Nr: Nei oanlieding fan agindapunt nr. Underwerp: Moasje oer in net op e wurklist opnommen ûnderwurp De rie fan e gemeente, yn gearsit op. Sjoen de presintaasje fan de

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 26 febrewaris 2013 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Meerdere (allen) B1. Statenvragen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 4 febrewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoorden

Nadere informatie

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

ChrîstenUnîe Fryslân. g 8. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 RegIemit van Ord -

ChrîstenUnîe Fryslân. g 8. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 RegIemit van Ord - - ChrîstenUnîe Fryslân In te vullen door de griffier Amendement nr. Paraaf / 41 g 8 AMENDEMENT, ex artikel 27 RegIemit van Ord - 2B Utstel ta It ynstellen fan in Fûns Skjinne Fryske Enerzjy Toelichting

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: 10.00 uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw

Nadere informatie

Ingekomen stukken week 48 2012

Ingekomen stukken week 48 2012 Ingekomen stukken week 48 2012 28 novimber 2012 Beantwoording vragen Steatekommisje LL&W 3 oktober bodemsanering 29 novimber 2012 Behanneling yntegrale beliedsnota Grinzen oer 29 novimber 2012 Discussienotitie

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 juny ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26

Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 juny ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 21 juny 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN IGN (Kramer) B1. Openstellingsbesluit

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre Konst 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 15 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 1 april 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 15 februari 2016 ( uur)

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 15 februari 2016 ( uur) BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag februari 16 (.00-22. uur) Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester Griffier: mevrouw W.J.M.A.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 25 juny 2013. Ofwêzich: Deputearre mefrou Schokker, Siktaris Van den Berg

Beslutelist gearkomste fan D.S. 25 juny 2013. Ofwêzich: Deputearre mefrou Schokker, Siktaris Van den Berg Beslutelist Ofwêzich: Deputearre mefrou Schokker, Siktaris Van den Berg 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 18 juny 2013 wurdt ûnferoare

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 129 Groningen, 17 december 2015 Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie