Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens."

Transcriptie

1 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), D. van Diggelen (VVD), J. Pot (VVD), H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), F.D. Dijkstra (FNP), J.W. Tuininga (FNP), R.A. Ketellapper (GBL), W.F. Ekas (GBL) en S. Klaver (GBL). Ut it kolleezje fan B & W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou R. van der Meulen (wethâlder), mefrou G. Visser (wethâlder) en de hear C. Vos (wethâlder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof Mei kundskip ôfwêzich: de hear L. Tilma (CDA) 1. Iepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. De aanvangstijd voor de Extra raadsvergadering op 27 november 2014 wordt vastgesteld op uur. 2. Fêststellen wurklist De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ynsprekrjocht boargers Der binne gjin ynsprekkers. 4. Fragehealoere riedsleden De hear Klaver (GBL): Wij kregen van de GGD Fryslân de cijfers met betrekking tot de gezondheidssituatie van inwoners in onze gemeente t.o.v. die in onze provincie. Dan blijkt dat het de jeugd tot 19 jaar beduidend slechter gaat dan gemiddeld in de provincie. Terwijl dit voor volwassenen en ouderen niet het geval is. Heeft de wethouder daar een verklaring voor? Wethâlder Vos: Hy hat kontakt socht mei de GGD. Hy sitearret út de stikken fan de GGD. Dêryn stiet û.o.: De resultaten zijn gebaseerd op een databestand van jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Er is gekeken naar de achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, opleiding, gezinssituatie) van de jongeren uit Leeuwarderadeel die hebben meegedaan aan het onderzoek. In de gemeente Leeuwarderadeel bleek dat er in verhouding tot het Friese gemiddelde vrij veel jongeren in het MBO hebben meegedaan en vrij veel jongeren uit een eenoudergezin. Voor deze groepen zien we in het 1

2 algemeen, dus niet specifiek voor de gemeente Leeuwarderadeel, meer ongezond gedrag of risicovolle situaties. In dat licht is het te verklaren dat er bijvoorbeeld meer gerookt wordt of dat jongeren vaker te maken hebben gehad met een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld ruzie tussen ouders). Op gemeenteniveau kunnen we niet corrigeren voor de gezinssituatie of het opleidingsniveau. In vergelijking met soortgelijk onderzoek uit 2008 zien we dat de gemeente Leeuwarderadeel vrijwel niet afwijkt van het Friese gemiddelde op de items waar in 2012 wel een afwijking werd gezien. Een uitzondering is de indicatieve score voor psychosociale problematiek: in 2008 was dat in de gemeente Leeuwarderadeel significant hoger dan het Friese gemiddelde. Ook is er gekeken naar een aantal items vanuit de registratie van de jeugdgezondheidszorg (contacten met de schoolarts of- verpleegkundige). Hoewel dat over een andere leeftijdsgroep (klas 1 vmbo; klas 2 havo/vwo) gaat, zien we hier geen opvallende verschillende met het Friese gemiddelde. Ook niet als het gaat om de psychosociale gezondheid. De hear Klaver (GBL): Hy is bliid mei de útlis. Sokke sifers krije in eigen libben en dat sjocht der no gelokkich oars út. De hear Dijkstra (FNP): Oangeande de skoallen yn Britsum en Koarnjum hawwe wy besite hân fan in groepke minsken en dy koenen ús fertelle dat de skoalbestjoeren geane foar ien skoalle. Wy hawwe harren lokwinske en stelden harren de fraach hoe fier as it no stiet mei it proses foar ien skoalle; dat wisten sy net. Fraach: Hoe fier is it proses no mei de skoallen yn dizze doarpen, kin it kolleezje útslútsel jaan? Wethâlder Vos: Hy ferwiist nei de nijsbrief fan 3 july. Dêr stiet eksakt yn hoe t de situaasje op 3 july wie. Hy hat dêr yn de riedsgearkomste fan 3 july ferslach fan dien. Sûnt dy tiid hat der gjin gearkomste fan de stjoergroep mear west. Metrium hat foarsteld om oare wike wer in gearkomste fan de stjoergroep te organisearen en dy sil ek plakfine. De hear Dijkstra (FNP): Men is no wol 4 moannen fierder. Der is dus yn dy tiid neat bard? De hear Ekas (GBL): De afvaardiging van de scholen is ook bij de GBL-fractie geweest. Volgens zijn informatie was het nu wachten op de gemeente. In augustus 2015 wil men operationeel zijn. Men weet dus nog helemaal niet waar men aan toe is. Wethâlder Vos: Yn de nijsbrief fan 3 july stiet wêrom t it bard is. Hy lêst foar: Duidelijk is dat alle deelnemers in vertrouwen verder met elkaar willen werken aan toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen in de regio Britsum, Jelsum en Koarnjum. Nu de gemeente in de stuurgroep de financiële kaders heeft aangegeven gaan de besturen van de scholen na de zomervakantie concreet nadenken over de onderwijsinhoudelijke visie van de samenwerkingsschool. In gesprek met elkaar en de mensen van de betrokken scholen gaan zij daar de komende maanden mee aan de slag. De opbrengsten daarvan zullen ze later dit jaar inbrengen in de stuurgroep. Beide skoalbestjoeren woenen in time-out hawwe om earst yntern mei personiel, bestjoer en MR nei te tinken oan de ûnderwiisynhâldlike fisy. De stjoergroepgearkomste is lykas sein dus pland fan oare wike. De hear Ketellapper(GBL) en de hear Dijkstra (FNP): Oangeande De Skalm hawwe wy heard dat der tiisdeitejûn in byienkomst wie foar gebrûkers fan De Skalm yn it gebou De Skalm. It praat yn Stiens wie dat De Skalm 1 jannewaris 2015 ticht giet. Fraach: Kin it kolleezje ús útslútsel jaan wat dêr ôfrûne tiisdeitejûn bardd is want it kolleezje wie dêr ek by. 2

3 De foarsitter: De bedoeling was dat degene die het voorwerk had verricht met alle gebruikers zou praten. Men is bezig met de uitvoering voor de Skalm 2.0. Het draagvlak van de Skalm zou verstevigd moeten worden voor de toekomst. De bezettingsgraad is nu te laag. Er is veel meer mogelijk. Het leek het college goed om dat met de huidige gebruikers te bespreken. Er is geen sprake van sluiting van de Skalm. Hij vond het een heel positieve bijeenkomst. Het gaat om een intensiever gebruik van de Skalm, waarbij ook jongeren betrokken moeten worden gezien de vergrijzende gebruikers van de Skalm. De hear Ketellapper(GBL): Hij heeft onlangs een tip gegeven om horeca-ondernemers bij de de Skalm te betrekken. Is dat gebeurd? Mefrou De Voogd (PvdA): Zij wijst erop dat de informatie al eerder gegeven is dat men met de gebruikers zou praten. De hear Ketellapper(GBL): Hij vraagt nog eens naar de betrokkenheid van de horeca. De foarsitter: Daarmee is ook gesproken. De hear Tuininga (FNP): Hy hie it goed fûn dat de riedsleden der ek by belutsen west hienen. Wat is der fierder útkommen? De foarsitter: Wie verder mee wilde denken als gebruiker kon zich opgeven. Verder kon iedereen informatie krijgen als men het adres doorgaf. Op 4 december zal de raad geïnformeerd worden. Het doel is om de bezettingsgraad te verhogen. Een kerngroep van meedenkers zal zich daarover buigen. 5. Fêststellen ferslach fan 23 oktober 2014 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken Geen vragen of opmerkingen. 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan 'e ried Geen vragen of opmerkingen. 8. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan 'e ried Wethâlder Visser: Zij heeft bezoek gehad van Fryslân Milieu en Omrin. Het zou aardig zijn dat de raad een bezoek brengt aan ecopark De Wierde, waarbij Omrin ook voorlichting kan geven over haar plannen, o.a. over de functie van ambassadeur en social return. Wat vindt de raad daarvan? De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad dat een goed idee vindt. Opiniearjend ûnderdiel / hammerstikken út opiniearjend ûnderdiel 9. Gemeentlike belestingen, heffingen en oare tariven 2015 De hear De Kroon (PvdA): It is foar de PvdA akkoart. 3

4 De hear Dijkstra (FNP): Doge de berekkeningen oangeande de ozb wol? Dat yn ferbân mei wat der yn it kolleezjeprogramma stiet. Hoe stekt it krekt yninoar? Der sil dochs wolris wer wat jild binnenkomme moatte. Komt dy euro, dy t men minder troch de ozb binnenkrijt, út de oare leezjes fuort? De hear Brouwer (CDA): It CDA is der bliid mei dat de lêsten yn absolute sin en gemiddeld net omheechgeane. De ozb-persintaazjes geane omheech. Dat moat dat wol kompensearre wurde troch ferleging fan de woz-weardes. Is it kolleezje fan dy weardes op 'e hichte? Is ien en oar al dutsen? Men moat miskien ris neitinke oer in prekariobelesting foar bygelyks kabels en liedings. Dat wurdt yn in protte gemeenten al dien. Wat tinkt it kolleezje dêrfan? De hear Ekas (GBL): Het is al vaker voorgesteld om zo'n precariobelasting te heffen. Dat bleek echter niet mogelijk te zijn. Het zou volgens hem wel zo kunnen zijn dat sommige bewoners wel te maken krijgen met een verhoging van de ozb. Er wordt euro uit o.a. de leges begroot. Er wordt gesteld dat men dit waarschijnlijk niet haalt. Hoe wil men dan de dekking realiseren? Het pakket voldoet aan de rijksvoorwaarden. De hear Pot (VVD): De VVD kan zich er over het algemeen in vinden. Is er bij de rioolheffing ook kwijtschelding mogelijk? Wordt de forenzenbelasting daadwerkelijk toegepast? Wat voor inspanning moet het ambtelijk apparaat daarvoor doen? Is dat wel kostendekkend? Zijn er dus belastingen die uiteindelijk niets opleveren? Boargemaster Boertjens: Als men de ozb gelijk wil houden dan betekent dat de waarde gelijk blijft. Gaat de waarde omhoog dan gaan de tarieven naar beneden. Dat geldt echter voor het gemiddelde totaal. Er kunnen zich dus incidentele uitschieters voordoen. Het tarief is gebaseerd op de taxatie op 1 januari Het totale bedrag moet dus gelijk blijven. Als je precario heft dan moet je eerst uitzoeken waar alle leidingen e.d. liggen. De lak zou dan wel eens duurder dan de brief kunnen zijn. Op sommige leidingen, zoals glasvezel, mag je ook geen precario heffen. Er komt ook nog bij dat als men precario heft dat de leveranciers dit vaak aan de klanten doorberekenen. Er zijn een paar forenzenbelastingplichtigen. Het betreft een simpele administratieve handeling. De rioolheffing valt volgens hem ook onder de algemene kwijtscheldingsregeling. Hij zal dat nog nagaan en de raad over de uitkomst berichten. Hij moet ook nog nagaan hoe het met de genoemde euro zit en zal de raad hierover informeren. Twadde termyn De hear Pot (VVD): Hoe zit het met de precariorechten? Levert dat echt wel wat op als je de ambtelijke inzet doorberekent? De hear Dijkstra (FNP): De gemeente levert euro yn fia de nije opset fan de ozb. Wêr komt dat bedrach dan no wei? De gemeente wol deselde ynkomsten hawwe as foarich jier. De gemeente wurdt lykwols hieltyd earmer as de boarger minder hoecht te beteljen oan belestingen. De hear Tuininga (FNP): De FNP hat noed oer de totale ynkomsten. De yndividuele boarger kin wol mei in belestingferheging te krijen hawwe. Der kinne grutte ferskillen wêze. De hear De Kroon (PvdA): Yn syn eagen is it sa dat de boarger net mear hoecht te beteljen en dat de gemeente in slutende begrutting hat. As men it gelok hat dat jins hûs mear wurch wurdt dan moat 4

5 men mear ozb betelje. De hear Ekas (GBL): Dat er geen lastenverhoging is, geldt dus niet voor iedereen. Die correctie zou de heer Brouwer moeten aanbrengen. De hear Brouwer (CDA): Hy hat nea sein dat der gjinien wêze sil dy t net mear hoecht te beteljen. De gemiddelde ynkomsten binne jierrenlang ferhege mei euro en dat bart takom jier net. As it nedich is dan moat men de lêsten ferheegje. De belestingen geane yn absolute sin net omheech en dêr is it CDA tige wiis mei. Hy hat begrepen dat it mei de útfiering fan de prekariobelesting foar kabels en liedingen tige dreech is. De lêsten fan de netbehearders wurde bepaald oer in hiel fersoargingsgebiet, grutter as de gemeente. Heffe omlizzende gemeenten ek sa'n prekariobelesting? It CDA is wiis mei it belestingplan en hopet dat it de takommende jierren ek sa útfierd wurde kin. Boargemaster Boertjens: Meestal lopen de precarioheffingen via de computeruitdraaien. Hij zal nog nagaan wat de kosten zijn voor inning. Op basis van de ramingen worden de tarieven voor de ozb vastgesteld. Hij denkt dat de omringende gemeenten geen precariobelasting voor leidingen e.d. heffen. Hij zal dat nog nagaan en de raad over de uitkomst berichten. De hear Dijkstra (FNP): Standert naam men alle jierren de ynflaasjekorreksje mei. Dat docht men no net. Dan is de gemeente no dief fan eigen beurs. Ut de optyk fan de boarger wei doocht de riddenarring fan de hear Brouwer net. Tredde termyn De hear De Kroon (PvdA): Der is by de begrutting al fêststeld dat de ozb gelyk bliuwt. Dan hie de FNP doe mar in amendemint yntsjinje moatten. De hear Ekas (GBL): De portefeuillehouder kon dus geen antwoord geven op zijn vraag over de euro. Daar zou hij dus wel een antwoord op willen hebben voor men een besluit neemt. De hear De Kroon (PvdA): Dat kin net, want de raamde ynkomsten binne al yn de begrutting fêststeld. Boargemaster Boertjens: Hij wijst erop dat het vaststellen van de heffingen inderdaad een uitvoering is van de vaststelling van de programmabegroting. De hear Ekas (GBL): Er wordt echter door het college gesteld dat men het waarschijnlijk dat bedrag niet haalt. Dan zou men in de rode cijfers kunnen komen. De hear De Kroon (PvdA): Der stiet yn it stik Uw raad heeft bij de begroting de tarieven vastgesteld. Dan kin men der no net op weromkomme. Boargemaster Boertjens: Pas aan het eind van het jaar weet men pas of alles binnenkomt. Het heeft geen zin om er nu over te discussiëren. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 10. Aktualisearjen oarderingebehear De hear Klaver (GBL): Het moet gewoon gebeuren. Het is wel een batterij aan verordeningen. Kan daar wat aan veranderd worden door intrekking of verval van verordeningen? 5

6 De foarsitter: Men neemt zijn opmerkingen ter harte. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 11. Regiofisy 'Feilich thús yn Fryslân' oer húslik geweld en bernemishanneling De hear Tigchelaar (CDA): De fisy sjocht der goed út. Der wurde ôfspraken makke oer de prestaasjefaktoaren. Yn haadstik 4 steane in tal wichtige ôfspraken. De ferplichte meldkoade is in goede saak. It CDA sjocht mei belangstelling it útfieringsprogramma yn 'e mjitte. It CDA is akkoart. Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA kan uit de voeten met de duidelijke visie. De PvdA gaat ervan uit dat het zich verder goed kan ontwikkelen, o.a. in de samenhang met de gebiedsteams.. De hear Pot (VVD): Het is een goed leesbaar stuk en iedereen wil eraan meewerken. Men wil gelukkig versnippering voorkomen. Het is goed dat bepaalde instanties adequaat kunnen ingrijpen. Je moet wel opletten als een zorginstelling wordt geconfronteerd wordt met ouderenmishandeling. Loopt men dan niet het risico dat men het onder de pet houdt? Is er ook voorzien in een mannenopvang? Op bladzijde 15 zou in plaats van vrouwen de term slachtoffers moeten staan. Hij is benieuwd naar de uitvoering. De hear Klaver (GBL): Het is natuurlijk een goede zaak om geweld tegen te gaan en te stoppen. Met de gemeente Leeuwarden in de regierol is dit stuk tot stand gekomen. Van belang is één gemakkelijk en toegankelijk meldpunt. De kindermishandeling is in Leeuwarden relatief twee keer zo hoog als in Leeuwarderadeel. Groter is dus niet altijd beter. Er wordt gewerkt vanuit 5 kerntaken om zo tot een permanente veilige gezinssituatie te komen. GBL hecht eraan dat er snel gehandeld kan worden. Natuurlijk moeten de prestatie-indicatoren nog ontwikkeld worden. De hear Tuininga (FNP): De regiofisy wykt net bot ôf fan it âlde stik. It moat goed oanpakt wurde mei it gebietsteam. Wethâlder Vos: Hy hie de fragen fan de hear Pot net ferwachte, mar dy binne wol nijsgjirrich. Men moat der yndied op lette dat de soarchynstellingen âldermishanneling net ûnder de pet hâlde. Fier Fryslân hâldt dat neffens him goed yn 'e gaten. Hy wol noch sjen nei it eventueel opnimmen fan de term slachtoffers ynstee fan vrouwen. De hear De Kroon (PvdA): Hy wol rjochting de hear Klaver noch opmerke dat Stiens net bot feroarje sil as men yn in grutter ferbân opnommen wurdt. Twadde termyn De hear Klaver (GBL): Dat moet men nog afwachten. Kennelijk heeft men het in de kleine gemeente beter voor elkaar gehad. De hear De Kroon (PvdA): De kriminaliteitsifers wurde opboud op grûn fan foarfallen yn de wiken. De nije gemeente Ljouwert sjocht der better út as Stiens derby komt. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 12. Sintrumregeling gearwurking sosjaal domein Fryske gemeenten Mefrou Bijsterbosch (PvdA): De PvdA kan zich erin vinden. Men is benieuwd of de andere gemeenten ook akkoord zijn gegaan. De hear Tigchelaar (CDA): Men praat oer boppelokale taken. Men kin yn provinsjaal ferbân 6

7 goedkeaper ynkeapje. It is goed dat it sa breed oanpakt wurdt. Der is gelokkich rekken hâlden mei de takomstige weryndieling mei Ljouwert. De hear Tuininga (FNP): Der is jild genôch. De FNP kin dermei akkoart gean. De hear Klaver (GBL): GBL ziet de voordelen van samenwerking ook. Men kan van elkaars ervaring leren. Niet elke gemeente heeft voldoende groepsomvang om eigen beleid voor eigen zorgtaken te bedenken. Het is goed dat men al rekening heeft gehouden met de toekomstige fusie van Leeuwarderadeel met Leeuwarden. De hear Pot (VVD): Over drie jaar gaat Leeuwarderadeel op in Leeuwarden. Hoe zit het met de in het voorblad genoemde frictiekosten? De VVD kan verder met het stuk uit de voeten. Wethâlder Vos: Rjochting de hear Tuininga merkt er op dat it út de begrutting bekostige wurdt. Men giet de gearwurking foar trije jier oan en it is net in mienskiplike regeling. Dêrom komt Ljouwerteradiel net foar de friksjekosten yn de beneaming. Twadde termyn De hear Tuininga (FNP): Hy bedoelde mei syn opmerking ek dat it reserveard wie yn de begrutting. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 13. Oanpassing beliedsregel 'Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen 2014-II' De hear Dijkstra (FNP): Men hat doedestiids yn lyts komitee mei de amtners alle krommelgefallen trochnommen. De FNP kin der wol mei út de fuotten. De hear Ekas (GBL): Men is als ruimtelijke commissie bij elkaar geweest. Alle partijen hebben zich in de voorstellen kunnen vinden. GBL is akkoord. Wethâlder Visser: Zij wijst er nog op dat de bepalingen rond de mantelzorgwoningen (kangoeroewoningen) zijn verruimd. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 14. Brief omtinken foar earmoed- en skuldproblematyk yn 'e begrutting 2015 Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Het was een brief bij de eerdere Ingekomen Stukken aan de raad. In de brief staat een voorstel om, o.a. via een kindpakket, de armoede aan te pakken. Als ingekomen stuk aan de raad stond er als behandelvoorstel voor kennisgeving aannemen. Dat was voor de PvdA niet bevredigend, omdat de brief voldoende mogelijkheden bood om ook in Ljouwerteradiel iets te doen tegen armoede. De PvdA is blij dat de brief wel in behandeling genomen wordt, middels presidiumbesluit van 30 oktober 2014, omdat in het volgende agendapunt bijvoorbeeld het kindpakket al uitgewerkt wordt. Daarom hoeft de PvdA nu niet een voorstel te doen. Wat doet de eigen sociale dienst met de 18 organisaties en hoe verhoudt het zich tot de bestaande afspraken met de voedselbank? In 2013 en 2014 ging het bedrag geheel of voor een deel naar de voedselbank. Hoe gaat dat in 2015? De hear Dijkstra (FNP): De FNP wie ek foar de behanneling fan de brief. De earste kear is de euro nei de itensbank gien. De bedraggen wurde hieltyd heger en dêrom moat men der ris goed nei sjen. It sil no om sa'n euro gean. Sjoch dus nei in oare ferdieling, want de earmoedebestriding giet fierder as allinne fia de itensbank. 7

8 De hear Ekas (GBL): De situatie in Nederland wordt steeds zorgelijker op dit terrein. De ware oorzaak ligt in het feit dat men in Den Haag geld tekort heeft. De regeringspartijen maken er een puinhoop van. Ze verloochenen hun eigen achterban. De hear De Kroon (PvdA): De hear Ekas ferjit dat it tekoart en de earmoede net troch de regearingspartijen yn Den Haach, mar troch it ekonomysk klimaat komt. De hear Ekas (GBL): Natuurlijk speelt de recessie een rol, maar hij ergert zich eraan dat het Rijk de verantwoordelijkheid ergens anders neerlegt, namelijk bij de gemeenten. Subsidies vervallen, enzovoort. De hear De Kroon (PvdA): Watfoar part fan de húshâldings fan Ljouwerteradiel binne dan slachtoffer wurden fan it fuortfallen fan subsydzjes? De hear Ekas (GBL): Het gaat om de vaste lasten. Men gaat in zijn ogen op een schandalige manier om met het sociale vangnet. De PvdA zorgt voor een tweedeling van de maatschappij. De hear Tigchelaar (CDA): It CDA fynt it goed dat de brief hjir oan de oarder komt. Guon saken krije al hannen en fuotten yn it nije belied. De hear Pot (VVD): Hij dacht dat de voedselbank gebruikt werd om de gelden in de breedste zin te verdelen. De hear Dijkstra (FNP): Yn it earste jier koe it jild wol nei de itensbank. Mar de bedraggen binne gutter wurden en hy sjocht de earmoedeproblematyk breder en dêrta soe it kolleezje mei in oare opset fan de ferdieling fan de jilden komme moatte. Wethâlder Vos: It is in stik fan de ried en hy wachtet mei belangstelling de fierdere gong fan saken ôf. De foarsitter: Hij stelt vast dat mevrouw Bijsterbosch concludeert dat de brief al in het volgende agendapunt uitgewerkt wordt. De heer Dijkstra wil graag een bredere toepassing en verdeling van de Klijnsma-gelden. Het college houdt zich daarmee bezig. De uitwerking komt terug. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. Beslútfoarmjend ûnderdiel 15. Oarderingen 'Participatiewet' en de 'Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015' en de nota 'Naar een nieuw financieel vangnet' Wethâlder Vos: Der komme in protte saken nei de ried. It earste en twadde beslút binne feroarderingen dy t fuortkommen binne út fêststelde beliedsplannen. Dat jildt net foar it tredde punt. Hy soe graach wolle dat de ried dêrom de punten 1 en 2 beslútfoarmjend behannelt en punt 3 opinearjend. De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad hiermee instemt. De hear Tigchelaar (CDA): Der binne 8 ferskillende feroarderingen by it earste diel. Kin men dy apart behannelje? De foarsitter: Hij stelt vast dat iedereen het voorstel in één keer op zijn eigen manier kan bespreken. De hear Van Diggelen (VVD): Het is volgens hem inderdaad een ieder vrij om het stuk op een bepaalde manier te behandelen. Punt 1 en 2 zal men wel moeten behandelen. Men had op de 8

9 bijeenkomst van 4 november als raadsleden helaas nog niet de beschikking over de stukken. Dat was wat lastig voor de discussie. De inspraakreactie van de WMO-koepel is grotendeels overgenomen en de niet overgenomen punten zijn goed onderbouwd. Er staat een paar keer in het stuk dat het college de regelgeving nog nader moet uitwerken. Zit dat dan in de beleidsregels die er nog moeten komen? Kan je dan wel een verordening vaststellen? Het zijn VNG-modellen. Het financieel vangnet biedt ruimte om de kwetsbare burgers financieel op maat te ondersteunen. Op bladzijde 7 staat dat het participatiefonds gefinancierd kan worden uit de huidige middelen van het minimabeleid. Klopt dit? Op bladzijde 8 staat dat men van de Klijnsma-gelden nog een nader te bepalen deel beschikbaar wil stellen aan o.a. de stichting Leergeld. Komt daar nog een voorstel over? Waarom wijkt men af van het advies (norm 120%) met betrekking tot het kindpakket van de Kinderombudsman? Waarom wordt het hier gesteld op 110%? Tijdens het schrijven van het stuk was de Friesland Zorgverzekeraar bezig met het uitwerken van een mixpakket voor een collectieve ziektekostenverzekering? Is daar nog wat uitgekomen? De hear Klaver (GBL): GBL is positief over de inhoud. Men heeft wel moeite met de decentralisaties op zich. Het gaat er nu om de vaart erin te houden. De praktijk zal wel weerbarstiger zijn. Wordt er ook een beroep- en klachtencommissie ingesteld? Belangrijk bij het vangnet is dat er vooral ook wordt gekeken naar hulp in natura. De hear Tigchelaar (CDA): Alle feroarderingen moatte op 1 jannewaris 2015 yngean. Op 27 novimber soe men neffens him eventueel noch beslútfoarmjend weromkomme kinne op de foarstellen. Op de BOT-sesje binne nijsgjirrige saken nei foaren kommen. De sosjale tsjinst en de gebietteams krije de romte om wurkje te kinnen en straks antysipearje te kinnen op de kommende feroaringen. Der wurdt hurd wurke oan beliedsregels. Teoretysk liket men der per 1 jannewaris 2015 klear foar te wêzen. Oar jier sille de belutsen ynwenners ûnderfine wat de trije desintralisaasjes yn de praktyk betsjutte sille. De re-yntegraasjeferoardering, partisipaasjewet. Der stiet yn artikel 1, ûnder 2f in goede definysje fan wat men ûnder mantelsoarch ferstean moat. De feroardering tsjinprestaasje: Op side 7 steane de 4 wichtichste skaaimerken fan mantelsoarch. De ôfstimmingsferoardering: Dêr stiet dúdlik yn wat de gefolgen binne as útkearinggerjochtigen harren net oan de útspraken hâlde. It CDA kin har der hiel goed yn fine dat men nei 3 jier op in nivo fan gemiddeld ûngefear 105% fan it minimumynkommen dat men dan yn oanmerking komt foar in yndividuele ynkommenstaslach. It moat nei de geast fan de feroardering útfierd wurde. Feroardering maatskiplike stipe: As it echt nedich is dan kin der hiel fluch help komme. It CDA fynt it wichtich dat der in aktive ynformaasjeplicht fan it kolleezje is oer de kostenleaze kliïntestipe. Yn artikel 8, ûnder 2a stiet artikel 6. Dat moat neffens him artikel 5 wêze. By artikel 19 wurde trije sinnen oan mantelsoarch wijd. Dat is neffens him wol wat te koart troch de bocht. Benammen de tredde sin moat mear omtinken krije. Mantelsoargers en frijwilligers binne tige wichtich foar de civil society. Yn Ljouwerteradiel dogge yn % fan de jongeren fan 12 oant 18 oan mantelsoarch. Gemiddeld yn Fryslân wie dat 6%. 19% fan de jierrigen jout mantelsoarch tsjinoer gemiddeld yn Fryslân 12%. It petear mei de oanbelangjende minsken is goed regele en ek de kritearia foar de maatwurkfoarsjenning sjogge der goed út. Reagear sa gau mooglik op in helpfraach en kom ek sa gau mooglik mei in antwurd nei in kliïnt. It finansjele fangnet: Der is in konkreet foarstel útwurke foar it minimabelied. De bysûndere bystân wurdt no mear yndividueel maatwurk. It is in prima idee om it gebietsteam middelen te jaan om fluch hannelje te kinnen yn bepaalde gefallen. Der is ek goed neitocht oer it bernepakket oangeande de praktyske ynfolling fia ferskate organisaasjes. 9

10 De Friesland Zorgverzekeraar wie drok dwaande mei in de ynhâld fan in oanfoljend pakket. Hy hat begrepen dat der 3 oanfoljende pakketten komme. Der stie in bedrach foar de AV fan euro. Hoe kin dêr al in bedrach stean wylst de soarchfersekering noch dwaande is mei de útwurking fan it pakket? Moat er by de oanpassing fan it meast útwreide pakket tinke oan AV3? Hy hie in beliedskeuze ferwachte foar de húshâldlike help. Der binne in protte kwetsbere âlderen mei húshâldlike help 1. De húshâldlike help foar de earste 3 oeren yn 'e wike soe in algemiene foarsjenning wurde. De WMO-advysried hat pleite foar kûlânse op dit punt. Hy refereart oan it beliedsdokumint Sociaal domein in de praktijk. Op side 17 en 18 stiet dêr wat oer húshâldlike help I. De fraach fan it CDA is oft it mooglik is, binnen de finansjele kaders, minsken dy t húshâldlike help I hawwe mei in ynkommen ta 120% fan it tapaslike bystânsnoarm te stypjen. De hear Tuininga (FNP): De FNP fynt it in ferfelend stik. Dat hat te krijen mei hoe t de regearing mei de minsken omgiet. By de weryndikaasjes moatte guon minsken 25% of mear ynleverje. De regearing sil hiel gau ta in reparaasjewetjouwing komme moatte. De FNP stimt mei de punten 1 en 2 yn. Oer de euro oan Klijnsma-jilden freget oft dêr noch in part fan nei de itensbank giet. Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Het is niet iets wat deze regering alleen heeft bedacht. Het zit al jaren in de procesfase. Het is jammer dat men tijdens de BOT-sessie van 5 november jl. over de 3D s Thema Verordeningen de desbetreffende stukken nog niet had. Dan had men betere vragen kunnen stellen. In het beleidsplan zijn door het college bepaalde toezeggingen gedaan zoals met betrekking tot de vertrouwenspersoon, uitwerking van het mantelzorgbeleid, een financieel vangnet voor mensen die huishoudelijke hulp 1 moeten missen en die dit niet kunnen betalen. De koepel heeft naar de verordeningen gekeken. Men moet op deze manier maar aan de slag met de verordeningen. Men krijgt de beleidsregels nog. Er staat niets concreets over het begrip vermogen. In artikel 3 staat dat ingezeten een beroep kunnen doen op een kosteloze cliëntenondersteuning. Hoe ziet dat eruit? Misschien moet het sociale vangnet met betrekking tot huishoudelijke hulp 1 nog wat verder uitgewerkt worden. Zij is het eens met de opmerking van de heer Van Diggelen met betrekking tot het advies van de Kinderombudsman. Ook de PvdA is benieuwd naar het nader te betalen bedrag voor het kindbudget. De hear Ketellapper(GBL): Men wordt erg troosteloos als men de berichten in krant en op televisie volgt. Hij herinnert zich de armoedige situaties in vroeger tijden, waarbij mensen elkaar bijstonden. Mensen die nu zorg nodig hebben en aan de huidige welvaart van de maatschappij bijgedragen hebben, worden nu de dupe van de nieuwe maatregelen. De burgemeesters hadden zich sterker moeten verzetten tegen de maatregelen van de regering. Mensen worden gestraft voor het wanbeleid van Den Haag. Hij kan zich niet vinden in hoe we nu gedwongen worden dit beleid uit te voeren. Hij heeft totaal geen vertrouwen in het proces en de aanpak. Daarom stemt hij tegen dit besluit. De hear De Kroon (PvdA): Hy is ûnder yndruk fan it ferhaal fan de hear Ketellapper. Mar men is no gelokkich net mear ôfhinklik fan de bedeling. De PvdA hat no de moed om op te pakken wat jierrenlang lizzen bleaun is. Wethâlder Vos: Hy begjint mei de opmerking dat gelok net te fangen is yn jild of in regeling. Hy wit net oft de ferwizing nei in bepaald artikel, lykas de hear Tigchelaar ferûnderstelt, al of net doocht. Hy wol dat noch útsykje. It stik is opsteld yn tarieding mei de tsjinst. Men woe it stik konsistint nei de rieden tastjoere. Dêrom stiet der 110% yn it stik. As de ried dat feroarje wol dan wachtet er in amendemint dêrta ôf. Men sil wol sjen moatte nei de ynfloed fan wizigingen op de begrutting. Der is in ôfspraak dat der net mear oan bestege wurdt as it Ryk beskikber stelt. Der sit in noch bytsje romte foar Ljouwerteradiel yn, 10

11 omdat men oant no ta soms oare persintaazjes hanteard hat. By de de kollektive syktekostenfersekering hat men it persintaazje op 130% set. De gemeente betellet by sa n AV-pakket in diel fan de kosten fan de syktekostenfersekering. Undertusken is der in foarstel fan de Friesland Zorgverzekeraar foar 3 pakketten. It bedrach fan euro is in rûzing op grûn fan in yndikaasje fan de soachfersekeraar. It bliuwe lykwols oannames. Hy giet yn op it missen fan húshâldlike help I yn it sosjale finansjele fangnet. Dat hat in relaasje mei it fermogen. Op dit momint wurdt dêr gjin rekken mei hâlden, mar yn it nije finansjele fangnet wol. Hy wol earst wol witte wat de konsekwinsjes binne as men it der wol yn ûnderbringe wol. De grutste post fan de besuniging sit nammentlik yn de ôfskaf fan húshâldlike help 1 en dêrmei hat men finansjele romte foar oare posten. Kosteleaze kliïntestipe bestiet foar de gemeente net: it jildt foar de kliïnt. De beliedsregels komme foar kundskip nei de ried. Dat de stikken op de ynformaasjegearkomste te let wienen is in saak fan it presidium. By it finansjele fangnet sit altyd it fermogen yn. Yn de feroarderingen wurdt it fermeld as it fan tapassing is. Oer it algemien sit der wol in fermogenstoets yn. De eksakte ynfolling moat er noch neigean. De Klijnsma-jilden geane net allinne nei de itensbank, mar bygelyks ek nei it kindpakket. It kolleezje soarget derfoar dat it dêr telâne komt dêr t minsken it nedich hawwe. By in tal feroarderingen stiet al in kûlânseregeling. Hy nimt de suggestje fan help yn natura mei. Earst wurdt dus it belied fêststeld, dan de ynkeap en dêrnei komme de beliedsregels. Twadde termyn De hear Tigchelaar (CDA): It bedrach fan euro is dus in yndikaasje en mei de útwreide syktekostenfersekering wurdt dus blykber in AV3 bedoeld. By de húshâldlike help 1 giet it fermogen meitellen. It giet dêrby ek om geastlik kwetsbere âlderen. Hy wol graach dat útsocht wurdt wat de finansjele konsekwinsjes binne by it stellen fan de noarm op 120%. De hear Van Diggelen (VVD): Hij bedoelde dat er een paar keer in de stukken staat dat het college de regelgeving nog nader uit moest werken. Kun je de verordening dan wel vaststellen? Kan men met het participatiefonds binnen het budget blijven? Komen de Klijnsma-gelden ook terug in de beleidsregels? Punt 3 wordt dus nu niet besluitvormend behandeld? Mefrou Bijsterbosch (PvdA): In hoofdstuk 5, artikel 15, lid 1b, wordt het vermogen niet nader omschreven. Wat wordt daaronder verstaan? De norm van 130% voor de collectieve ziektekostenverzekering is een uitkomst van de verzekeringen. Dat is toch ook het geval met betrekking tot het advies van de Kinderombudsman? Zij sluit zich aan bij de wens met betrekking tot de 120%-norm bij huishoudelijke hulp 1 van de heer Tigchelaar. Ook zij gaat ervan uit dat punt 3 terugkomt. Wethâlder Vos: Hy sil op de fraach oer it fermogen weromkomme. Mei amendeminten stekt it soms nau. It kolleezje soe dêrom wol assistearje wolle by de formulearring dêrfan. De feroardering is beliedsearm. It budzjet is fêststeld op basis fan de histoaryske gegevens en de ferwachtingen. Men wurdt sa gau mooglik foarljochte as der ôfwikingen binne. Der wurdt strikt monitoard. De beliedsregels sille altyd wat sizze oer de útwurking fan it earmoedebelied. Hy giet derfan út dat de nije syktekostenfersekering in AV3-model is. Mocht dat oars wêze dan komt er dêrop werom. Oan hokker persintaazje tinkt it CDA by de bysûndere bystân? 11

12 De hear Tigchelaar (CDA): Oan 120% fan it minimumlean. Der binne twa mooglikheden neffens him. Op grûn fan 4.1 fan de bystân, dêr t it fermogen yn meitelt en in oare mooglikheid foar húshâldlike help 1 dêr t it fermogen net yn meitelt. Dy beide senario s wol er graach útwurke sjen. Wethâlder Vos: Hy hat sels spesifyk doeld op 4.1 fan de bysûndere bystân. Hy hat der muoite mei dat it CDA finansjele help hawwe wol by húshâldlike help 1 foar kapitaalkrachtige minsken fia it finansjele fangnet. It giet him om de kombinaasje bysûndere bystân en húshâldlike help 1 mei it finansjele fangnet. De hear Tigchelaar (CDA): Hy freget nei de beide berekkeningen en op grun dêrfan komt it CDA eventueel wol mei moasjes en/of amendeminten. De foarsitter: Hij stelt vast dat men de onderdelen 1 en 2 van het besluit ( 2014/78) niet terug hoeft te zien. Er wordt besloten de onderdeel 1 en onderdeel 2 van het besluit bij meerderheid ( de heer Ketellapper van GBL stemt tegen) aan te nemen. Onderdeel 3 van het besluit (de nota Naar een nieuw financieel vangnet ) komt op 27 november 2014 ter besluitvorming terug op de agenda. Sluting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om uur. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 13 november 2014 Datum nakoming Onderwerp Toezeggingen College Actie door Rioolheffing en kwijtschelding Portefeuillehouder zoekt uit of de rioolheffing ook onder de algemene kwijtscheldingsregeling valt en zal de raad over de uitkomst berichten euro begroot uit leges Portefeuillehouder zoekt uit hoe de dekking zal worden gerealiseerd mocht het bedrag van uit o.a leges niet gehaald worden en zal de raad over de uitkomst berichten. Precarioheffingen Portefeuillehouder zoekt uit wat de kosten zijn voor inning van precarioheffingen en zal de raad over de uitkomst berichten. Portefeuillehouder zal tevens uitzoeken hoe de situatie bij de omliggende gemeenten betreffende de precario is en zal de raad over de uitkomst berichten. Regiovisie Veilig thuis in Fryslan Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leeuwarderadeel 2015 Portefeuillehouder zal bekijken of op pagina 5 de gevoerde term vrouwen vervangen kan worden door slachtoffers en stelt de raad van de uitkomst op de hoogte. Portefeuillehouder zoekt uit wat wordt verstaan onder de term vermogen uit artikel 15, lid1, sub b van de Vo en zal de raad over de uitkomst berichten. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 11 desimber 2014 de griffier, de foarsitter, JB JB JB CV CV (mw. mr. G.J. Olthof) (drs. J.R.A. Boertjens) 12

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch (PvdA),

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA) en U.C. de Voogd

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 19 jannewaris 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Wurdlik ferslach Tongersdei 8 novimber 2012 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : de hearen J.C.L.M.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: mefrou U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen L. Tilma (CDA),

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 22 maaie 2013 om 19.30 oere Plak: MFC Het Spectrum, Burdaard Oanwêzich: 43 ynwenners Burdaard,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 7 novimber 2013 om 19:00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie