Informatie over het project De Centrale As, september Gedeputeerde Piet Adema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema"

Transcriptie

1 NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan De Centrale As (PIP). In dat plan staat waar de weg langs gaat en wat er allemaal gebeurd om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Dit is het eerste PIP van deze omvang dat in Nederland is gemaakt en dat is best spannend. Hans Konst: By diken sjogge wy ek nei hoe t dy sa moai mooglik ynpast wurde kinne yn it lânskip. Piet Adema vult aan: Wy binne tegearre mei ûnder oaren omwenjenden, doarpsbelangen, gemeenten en belange-organisaasjes hurd oan it wurk west om derfoar te soargjen dat dy dyk goed oanslút by it prachtige lânskip fan Noardeast Fryslân. Bij de aanleg van De Centrale As wordt meer natuur gemaakt dan asfalt. Piet Adema: De ynpassing fan dit plan is tegearre mei de Fryske Mienskip makke. Fansels binne der noch tsjinstanners, mar ik hoopje mienskiplik it petear oan te gean om de details noch better út te wurkjen. Het PIP ligt nu zes weken lang voor iedereen ter Gedeputeerde Piet Adema inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan, kunnen in deze periode beroep instellen bij de Raad van State. Wel mag er al gestart worden met de aanleg van de weg, omdat het PIP is vastgesteld. Naar verwachting gaat in het eerste kwartaal van 2011 de eerste schop de grond in. Er wordt dan een begin gemaakt met het daadwerkelijk verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Noordoost Fryslân. Naast voorbereidingen voor de aanleg van de weg werkt de provincie ook hard aan de gebiedsontwikkeling. Hans Konst: Foar de gebietsûntwikkeling binne ferskate offisjele prosedueres nedich, lykas in MER. Ek dit trajekt sille wy wer oppakke mei de Mienskip. Yn juny 2010 wie der al in gearkomste mei allerhande belange-organisaasjes oer de yntegrale fisy, mar der folgje mear foar oare groepen yn Noardeast Fryslân. Ek de gebietsûntwikkeling wol yn 2011 de skeppe yn de grûn sette. De provincie Fryslân legt De Centrale As aan om Noordoost Fryslân veiliger te maken, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid. De Centrale As omvat het traject vanaf de noordelijke rotonde Dokkum (Lauwersseewei) tot Nijega, de rondweg Hurdegaryp en de rondweg Garyp. Het trajectgedeelte tussen Dokkum en Nijega en de rondweg Hurdegaryp worden als dubbelbaanse autoweg (2*2) aangelegd. De oostelijke rondweg Dokkum en de rondweg Garyp worden als enkelbaanse autoweg (1*2) aangelegd. Provincie Fryslân streeft naar een goede landschappelijke inpassing van De Centrale As in het gebied. De nieuwe weg wordt daarom zo aangelegd dat de structuur van het landschap de Noardlike Fryske Wâlden herkenbaar blijft. Inhoud: n Wijzigingen inpassingsplan nu een feit 2-3 n Nieuwe wethouders zien meerwaarde van De Centrale As 4-5 Meidielings fan De Centrale As Vandaag start de projectorganisatie De Centrale As van de provincie met de pagina Meidielings fan De Centrale As in Weekblad Actief. Op deze pagina houdt de projectorganisatie u de komende jaren op de hoogte van ontwikkelingen in het project. We informeren u onder andere over de voorbereidingen en de aanleg van de weg, de gebiedsontwikkeling en Kansen in Kernen. Ook zullen we op deze pagina informatiebijeenkomsten aankondigen. Het verschijnen van Meidielings fan De Centrale As betekent dat de Nijskrante vanaf 2011 nog maar één keer per jaar uitkomt. Dit wordt een krant met veel achtergrondinformatie over het project. Kijkt u voor de eerste Meidielings fan in de Actief van vandaag! n Wegwerkzaamheden tussen Dokkum en Gytsjerk (N361) in volle gang 6 n Ruilen kan vrijwillig en snel 7 n We binne gjin momint ûnwennich west 8

2 2 NIJSKRANTE De Centrale As Inspraakreacties zorgden voor aanpassingen Wijzigingen inpassingsplan nu een feit Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van De Centrale As is vastgesteld. In de aanloop naar die vaststelling zijn op het ontwerp-inpassingsplan inspraakreacties, adviezen en zienswijzen gegeven. Een aantal daarvan heeft geleid tot wijzigingen, die in het vastgestelde PIP zijn meegenomen en nu dus ook definitief zijn. We zetten de laatste aanpassingen voor u op een rij. Aanpassing rotonde Sumar De ontsluitingsweg van en naar Sumar, inclusief de rotonde, verschuift in noordelijke richting naar De Centrale As toe. De rotonde krijgt daardoor een nieuwe plek op het kruispunt Knilles Wytseswei-Damsingel-Koekoekswei en krijgt een extra, vijfde aantakking. Het resultaat is, dat de ontsluiting van het dorp zich nu op één punt concentreert. Dat heeft als extra voordeel dat het landschap minder versnipperd raakt. Aanpassing klaverblad Feanwâlden/De Westereen De ontsluitingsweg van Feanwâlden naar het toekomstige halve klaverblad in De Centrale As verschuift om extra ruimte te maken voor de natuur: de ecologische verbindingszone Kûkhernster Feart-Houtwiel, langs de oostkant van de Goddeloaze Singel, kan zo beter ontwikkeld worden. Bij de kruising van de Goddeloaze Singel met de Oastein wordt een aparte faunapassage aangelegd. Door de verschuiving van de ontsluitingsweg kan bovendien de geplande faunapassage bij de aansluiting van Feanwâlden op De Centrale As korter worden.

3 NIJSKRANTE De Centrale As 3 Aanpassing onderdoorgang Foksegatten De onderdoorgang Foksegatten bij Hurdegaryp verschuift ongeveer vijf meter in zuidoostelijke richting. Hierdoor kunnen bestaande bomen langs de noordkant van de Langedyk tot aan De Centrale As (rondweg Hurdegaryp) blijven staan. Dat is goed nieuws voor de vleermuizen: de bomen dragen bij aan de werking van de hop-over die op deze plek gepland staat. Vleermuizen gebruiken de boomkruinen namelijk om hun weg te zoeken naar het achterland, op zoek naar voedsel. Verdubbeling oprit N31 naar Drachten In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de oprit naar de N31 richting Drachten aan te leggen met dubbele rijstroken. De capaciteit van de oprit neemt daardoor toe en functioneert beter voor het verkeer dat vanaf De Centrale As richting Drachten rijdt. Behoud bushaltes Sumarreheide Naar aanleiding van reacties van omwonenden is besloten om de bushaltes aan weerszijden van De Centrale As te behouden. Dat betekent dat ter hoogte van de Joute van der Meerweg ook in de toekomst van het openbaar vervoer gebruik gemaakt kan worden. Eerdere wijzigingen inpassingsplan Al eerder informeerden we u over wijzigingen in het inpassingsplan. Die kwamen in 2009 tot stand na reacties op het voorontwerp. Zo zijn er nieuwe keuzes gemaakt om de verkeersveiligheid te vergroten. De Dwarsloane krijgt daarom een ongelijkvloerse aansluiting op De Centrale As en de locatie van de fietsonderdoorgang bij de Slachtedyk wordt verplaatst, zodat deze kan worden doorgetrokken onder het spoor door. Langs het zuidelijkste deel van De Centrale As, tussen Sumar en Nijega, wordt een extra fietspad aangelegd omwille van de veiligheid. Andere wijzigingen zijn de vervanging van een viaduct door een onderdoorgang bij de kruising van de Zevenhuisterweg met De Centrale As en de komst van een viaduct bij de kruising van de Rijksstraatweg met De Centrale As. Ook komt de provincie tegemoet aan een wens van inwoners van Noardburgum om een ommetje te kunnen maken vanuit Noardburgum via De Swette/Feanwâlden. Met het oog op beroepsvaart wordt het nieuwe aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal ten westen van Burgum iets noordelijker aangelegd. Tot slot wordt in de Sûd Ie, die geschikt wordt gemaakt voor recreatievaart, de bestaande duikerbrug in de noordelijke rondweg verhoogd en een nieuwe duikerbrug in de parallelweg gemaakt.

4 4 NIJSKRANTE De Centrale As Nieuwe wethouders zien meerwaarde van Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de aanstelling van een aantal nieuwe wethouders is ook de samenstelling van de stuurgroep van De Centrale As veranderd. We stellen graag de nieuwe leden aan u voor. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe gaan ze zich inzetten voor De Centrale As? Houkje Rijpstra Wethouder voor de PvdA in de gemeente Tytsjerksteradiel Wethouder Rijpstra begint aan haar tweede termijn, maar had niet eerder De Centrale As in haar portefeuille. Naast verkeer en vervoer doet ze nu ook Kansen in Kernen, natuur en milieu en openbare ruimte, die allemaal veel te maken hebben met De Centrale As. Vóór haar wethouderschap was Rijpstra onder meer journalist bij Omrôp Fryslân, met politiek als specialiteit. Dy ynteresse hat der altyd west, zegt ze. Mede door haar journalistieke ervaring weet ze hoe belangrijk goede communicatie is rond een groot project als De Centrale As. Bovendien is ze als inwoner van Trynwâlden ervaringsdeskundige: Ik haw sels de grutte taname fan it ferkear sjoen en fernommen hoe t slûpferkear de doarpen ûnfeilich makket. Ik wit hoe t ynwenners dat ûnderfine. Dat maatregels net foar elkenien plezierich binne en gefolgen hawwe foar it lânskip, is dúdlik. Mar dat se nedich binne, stiet foar hiel wat minsken ek as in peal boppe wetter. In De Centrale As ziet ze een groot voordeel: Der wurde gjin losse problemen oanpakt, mar it gebiet wurdt as gehiel besjoen. In knappe ferbining mei it suden is foar hiel wat bedriuwen fan belang. Tagelyk ferbetteret de leefberens fan de doarpen as der aanst net langer in drokke dyk trochhinne rint. En de wize sa t De Centrale As ta stân komt, is unyk yn Nederlân, mei safolle omtinken foar it behâld fan lânskip en natuer. Albert van der Ploeg Wethouder voor het CDA in de gemeente Dongeradeel Een nieuw gezicht in de stuurgroep is wethouder van der Ploeg niet: de afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij De Centrale As als wethouder in buurgemeente Dantumadiel. Dat ik goed op e hichte ben, is handich fansels, vindt hij. Toch is de insteek vanuit zijn nieuwe gemeente iets anders. Foar Dantumadiel jildt dat De Centrale As in grutter part fan it grûngebiet beslacht. Hjir yn Dongeradiel is benammen de ûntsluting fan Dokkum fan belang. Ik rjochtsje my op saken as: hoe slút De Centrale As oan op de rûnwei, wurdt de ûntsluting fan bedriuweterrein Betterwird garandearre, hoe kin de stêd him it bêste ûntwikkelje, watfoar projekten kinne derút fuortkomme? Van der Ploeg ziet bijvoorbeeld kansen op het gebied van recreatie en Natuurlijke toerisme met hop-over de aanpassing van bruggen over de Súd Ie. As dy geskikt makke wurdt foar boaten, ûntstiet der in moaie rûte by de doarpen lâns nei de Lauwersmar. Ook Van der Ploeg vindt dat er binnen De Centrale As veel aandacht is voor natuur. De natuer- en miljeusaakkundigen yn de gebietskommisje tinke gelokkich kritysk, mar posityf mei. Dat mis ik noch wolris by natuer- en miljeuorganisaasjes, dy t net ferjitte moatte dat der ek nije mooglikheden foar natuer weromkomme. En sûnder opûnthâld trochride fan Dokkum nei de Wâldwei betsjut minder remjen en oplûken Kunstmatige hop-over en minder opstoppings by Ljouwert: better foar it miljeu. Sjoch ik nei de boeren dy t grûn kwytreitsje oan De Centrale As, dan sjoch ik folle mear meiwurking.

5 NIJSKRANTE De Centrale As 5 De Centrale As Roelof Bos Wethouder voor het CDA in de gemeente Dantumadiel Ook de nieuwe wethouder in Dantumadiel vindt dat de positieve kanten van De Centrale As overheersen. It momint is ek foar tsjinstanners kommen om konstruktyf mei te tinken. De afgelopen acht jaar was Roelof Bos niet alleen als gemeenteraadslid betrokken bij De Centrale As. Als senior projectleider bij de provincie Fryslân stuurde hij verschillende projecten in het landelijk gebied aan en volgde zo ook De Centrale As. Dêr haw ik no wol profyt fan, vindt Bos. Mar ik moat it no mear fan de bestjoerlike kant besjen. Der moat noch it ien en oar keazen wurde en ik wol dat sekuer dwaan. Bos is enthousiast over De Centrale As: As it oan my leit, giet moarn de skeppe yn e grûn. It is safolle mear as in dyk. Sawol de feilichheid, de leefberheid yn de doarpen as de ûntsluting en de ekonomy geane derop foarút. Fansels sjoch ik de ynbreuk op it lânskip en ken ik de gefolgen dy t in stikmannich boeren ûnderfine. Dêr moatte wy goed mei omgean, bygelyks troch mei har mei te tinken oer nije, bliuwende kânsen. Yn myn wurk foar de provinsje haw ik goed sjen kinnen hoe t it ynpassingsplan makke is en hoe t der dêrby each west hat foar de natuer, foar alle floara en fauna. Hiel wat doarpen kinne aanst wer ien gehiel foarmje, krije harren hert werom. Mei Kansen in Kernen kinne wy dat fierder ynfolje. Alle plussen en minnen ôfwagend, achtsje ik it oanlizzen fan De Centrale As in goed beslút. Marjan van der Aart Wethouder voor de VVD in de gemeente Smallingerland Marjan van der Aart was tot voor kort eigenaar van een adviesbureau op het gebied van personeel en organisatie. De stap naar het zelfstandig ondernemerschap zette ze zo n 11 jaar geleden, nadat ze veel ervaring in de uitzendbranche had opgedaan met het opzetten van verschillende nieuwe vestigingen in Noord-Nederland. Ik wie der wol oan ta om my as selsstannige te fêstigjen, kijkt ze terug. Rond 2003 rolde ze, min of meer toevallig, de politiek in. De afgelopen vier jaar combineerde ze het ondernemerschap met het werk als gemeenteraadslid en het laatste jaar ook het VVD-fractievoorzitterschap. En vanaf 12 mei is ze ondernemer-af en wethouder, met De Centrale As in haar portefeuille. Der is al in soad dien, ik fal der om samar te sizzen middenyn. Dat is bêst lestich, mar foar my ek in moaie útdaging. Fansels wurd ik goed bypraat, mar ik tink dat ik nei in pear stjoergroepoerlizzen echt goed feeling krij mei wat der allegear spilet. Ik sil derfoar soargje dat ik sa gau mooglik alle ins en outs foar mysels dúdlik krij. De Centrale As ligt voor het grootste deel buiten het grondgebied van Smallingerland. Ik realisearje my dat De Centrale As foar in bettere ûntsluting soarget en fan belang is foar de feilichheid, leefberheid en ekonomyske ûntwikkeling fan it gebiet. Binnen it projekt profitearret it iene doarp lykwols mear fan dy effekten as it oare. Dat jildt absolút foar Smellingerlân.

6 6 NIJSKRANTE De Centrale As Actuele reistijdinformatie helpt forensen snelste route kiezen Wegwerkzaamheden tussen Dokkum en Gytsjerk (N361) in volle gang Voor de zomer gaf gedeputeerde Adema het officiële startschot voor de wegwerkzaamheden op de Traverse Trynwâlden en de Lauwersseewei (N361). Sindsdien wordt er hard gewerkt aan het verkeersveiliger maken van de route. De werkzaamheden zorgen wel voor hinder voor het doorgaande verkeer. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken heeft de provincie Fryslân een nieuwe service geïntroduceerd: digitale borden met actuele reistijdinformatie langs de weg. Forensen kunnen zo in één oogopslag de snelste route kiezen. Kijk voor meer informatie op Tijdens de wegwerkzaamheden krijgt het doorgaande verkeer tussen Dokkum en Leeuwarden het nadrukkelijke advies om via Damwâld en Quatrebras te reizen. Toch kan het voorkomen dat de route via de Traverse (N361) sneller is en omrijden overbodig. Om de weggebruiker te laten zien welke route het snelste is, heeft de provincie een proef gestart met actuele reistijdinformatie langs de weg. Met bluetoothtechniek worden de reistijden van het verkeer op de N361/Traverse en op de N356 via Damwâld/ Quatrebras gemeten en gepubliceerd op digitale borden. Deze borden staan bij de rotonde Dokkum en, voor verkeer vanuit Leeuwarden, langs de N355 ter hoogte van hectometerpaal Trynwâlden bereikbaar De N361 blijft, met enige hinder, bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Op doordeweekse dagen is er in Oentsjerk en Gytsjerk minimaal één rijstrook beschikbaar. Het verkeer wordt dan met verkeerslichten geregeld. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een lagere maximumsnelheid. Bij het werk aan de rotondes bij Stiennendaam en Rinsumageast zijn hulpwegen aangelegd, zodat het verkeer hier tijdens het werk langs kan rijden. Werkzaamheden eerder klaar Sinds de start van de werkzaamheden is er veel gebeurd. De aannemer heeft de hele bouwvak doorgewerkt en de eerste contouren van de herinrichting zijn inmiddels zichtbaar. In eerste instantie hield de provincie er rekening mee dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2011 klaar zouden zijn. Die planning is bijgesteld. Zoals het nu lijkt, is het werk eind dit jaar al gereed! Gedeputeerde Piet Adema en wethouder Houkje Rijpstra van Gemeente Tytsjerksteradiel gaven het officiële startschot voor de werkzaamheden door Tryntsje Muoi in Oentsjerk weg te takelen met een grote kraan. Het kunstwerk wordt in verband met de werkzaamheden tijdelijk elders opgeslagen. Mede mogelijk gemaakt door De Centrale As In de afspraken over de aanleg van De Centrale As is de provincie Fryslân met de gemeente Tytsjerksteradiel overeengekomen dat vijf kruisingen in Oentsjerk en Gytsjerk opnieuw worden ingericht en dat de fiets- en voetpaden tussen beide dorpen worden samengevoegd. Met deze aanpak moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpen sterk verbeteren. Bovendien zorgen deze maatregelen ervoor dat het verkeer wordt afgeremd en dat verkeer uit de zijwegen, makkelijker de Traverse kan oprijden.

7 NIJSKRANTE De Centrale As 7 Ruilen kan vrijwillig en snel De aanleg van de weg gaat in het project De Centrale As hand in hand met gebiedsontwikkeling. De Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) wil dat op een goede, duurzame en snelle manier doen, vooral door omwonenden een actieve rol te geven bij de inrichting van hun omgeving. Ik denk zeker dat er genoeg mensen zijn die willen meepraten en die goede ideeën kunnen aandragen, aldus een enthousiaste Jan van Rheenen. Het team gebiedsontwikkeling van het projectbureau voor De Centrale As ondersteunt de GOC. De GOC wil graag voortvarend aan de slag met gebiedsontwikkeling, sámen met bewoners en gebruikers. Dat is wichtich, zo legt Bertus Mulder, voorzitter van de GOC, uit. Dan wurde de plannen fan de minsken sels. Na de zomer gaat de GOC praten met de streek over het plan en zelfs al over uitvoering. Ruilen van gronden staat bovenaan de lijst van gebiedsontwikkeling. Het plan voor de gebiedsontwikkeling wordt Bertus Mulder, voorzitter van de GOC een wettelijk plan en is gelijktijdig ook de Milieueffect Rapportage. De verwachting is dat Gedepu- rond De Centrale As een plus biedt. Mar it is net betreft niet bij: zij wil dat de gebiedsontwikkeling teerde Staten het Ontwerp Plan/MER in juni 2011 kan earder in plus as wannear t it gebiet dat ek sa fielt, behandelen, waarna het ter inzage gaat. De GOC ziet zegt Mulder. Om dêrfoar te soargjen, wolle wy mogelijkheden de wachttijd goed te besteden. bewenners en gebrûkers derby belûke. Waarom gebiedsontwikkeling? Vlotte verkaveling Gebiedsontwikkeling draagt bij aan de aanleg van Die deelname wil de GOC onder andere op korte de weg: waar de weg bijvoorbeeld natuur of boerenland doorsnijdt, moet compensatie geboden worden. le procedure voor de herverkaveling kan pas na de termijn zoeken bij de benodigde grondruil. De forme- Ten tweede moet gebiedsontwikkeling bijdragen vaststelling van het plan starten en deze procedure aan de meerjarendoelen die de provincie Fryslân zich zelf vergt nog eens circa vijf jaar. En dat terwijl het heeft gesteld op het gebied van natuur, milieu, recreatie en landbouw. Daar blijft het wat de provincie zegt Van Rheenen. Het is zonde om dan af Provinciaal Inpassingsplan op 23 juni is vastgesteld, te wachten. Ik zou het komende jaar graag nuttig gebruiken en alvast beginnen. Waarmee? Met praten en waar mogelijk doen. Te beginnen in deelgebied Noord. Het ruilen van gronden is in het belang van alle grondeigenaren in het gebied van De Centrale As. Dat binne de boeren en ek in protte oare partijen. Wêrom sille wy net no alfêst om de tafel sitten gean om te sjen wat yn grutte halen mooglik is?, vraagt Mulder zich af. Mei goede petearen en goede wil sjoch ik mooglikheden om al op koarte termyn te kommen ta flotte, frijwillige ruilings. Spelregels Als we het zo gaan doen, dan moeten we wel de spelregels duidelijk neerzetten, vult Jan van Rheenen aan. Een belangrijke afspraak is uiteraard dat niemand er slechter van wordt. Maar ook: Je moet een ander iets gunnen. Sommigen worden er meer beter van dan anderen, daar ontkom je niet aan. En, om het zo eerlijk mogelijk te kunnen doen, moet je ruilklassen hanteren. Geen goede grond ruilen tegen slechte grond dus. En er zullen duidelijke kaders gelden vanuit bijvoorbeeld landschap. Dit kan heel plezierig werken, voor betrokkenen geldt dat het hún verkaveling wordt. Het gaat sneller en het resultaat is beter en duurzamer. De GOC wil in de periode van september 2010 tot maart 2011 de gesprekken voeren en samen de ruilplannen maken en waar mogelijk daarna de ruilingen al uitvoeren. Mijn indruk is, dat grondeigenaren hierop zitten te wachten, besluit Van Rheenen.

8 8 NIJSKRANTE De Centrale As De familie Nijboer verhuisde vanwege De Centrale As naar Noardburgum We binne gjin momint ûnwennich west Reinder (58) en Aukje (57) Nijboer hebben 34 jaar lang in Quatrebras gewoond. Daar kwam een einde aan toen ze van de komst van De Centrale As hoorden. Ze vertrokken als eerste en wonen sinds juli 2008 in Noardburgum. It wie wol emosjoneel doe t wy út Quatrebras fuort giene, vertelt Aukje Nijboer. It wie ús earste hûs as troud stel en ús beide bern binne dêr berne. As De Centrale As der net kommenwie, dan hiene we der no noch wenne. Mar we binne bliid mei dizze oplossing, hear:, laket Nijboer. Schrikken De familie Nijboer hoorde een paar jaar geleden via via iets over een nieuwe weg om de verkeersoverlast te verminderen. It wie ús buorman dy t ús as earste fertelde dat dy dyk wierskynlik rjocht achter ús hûs komme soe. Dan wurde jo wol efkes kjel. We binne Meer informatie Hebt u naar aanleiding van deze Nijskrante nog vragen, dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de medewerkers van het Projectbureau. Projectbureau De Centrale As Postbus AE Burgum Adres: Florynwei 3c 9251 MP Burgum fuortdaliks begûn te beljen fansels. Earst mei de gemeente en letter mei de minsken fan De Centrale As. Mar harren earste reaksje wie: gewoan sitten bliuwe. It lêst soe wol tafalle. Kopje koffie Ze hebben naar eigen zeggen nog flink moeten doorzetten om de partijen ervan te overtuigen dat ze echt weg wilden als alle plannen doorgingen. Mar ek om t de plannen hieltyd feroaren, wiene it drege petearen. Yn dat jier hawwe wy in protte sliepeleaze nachten hân. Tot de familie Nijboer op een gegeven moment op het idee kwam om de gemeente uit te nodigen Tel: voor een kopje koffie. Koene sy de boel ris mei eigen eagen besjen, aldus Aukje Nijboer. Dat hawwe se dien, sels wethâlder Prins is del kommen. Doe t wy fregen oft sy hjir miskien wenje wolle soene, seinen se allegearre nee. Net lang dêrnei wie de it beslút om ús buorlju út te keapjen. Dat wie in grutte opluchting. Geen heimwee Voor Nijboer is een oplossing voor de verkeersproblemen meer dan welkom. Ik begryp bêst dat der wat dien wurde moat. It is echt te drok. Mar De Centrale As is wol in hiel grutte yngreep, oft dat no sa radikaal moat, wit ik net. Over de begeleiding en de afhandeling is ze erg te spreken. We hawwe foar in âld hûs in frij nij hûs werom krigen, dat makket in protte goed en dêr binne wy ek ferskuorrende wiis mei. Finansjeel is it ek prima regele. As wy it sels ferkeapje moatten hiene, dan hiene wy dit der nea foar krigen. Ze vertelt dat ze beiden geen moment heimwee te hebben gehad. Freonen seine wol ris út de gek dat we noch wol ris in kear ferkeard ride soene, mar dat is gjin inkelde kear bard. Myn man ek net. We fielden ús hjir daliks thús. De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Dongeradeel en Smallingerland. Colofon September 2010 Uitgave van de projectorganisatie De Centrale As van de provincie Fryslân Concept, tekst en productie: Camerik Voortman communicatie- en pr-adviseurs, Heerenveen Eindredactie: Projectorganisatie De Centrale As Vormgeving: Ozingavorm, Oentsjerk Fotografie: HeinDesign Fotografie Druk: Actief Media Burgum Verspreiding: huis-aan-huis in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Themanummer fotografie. 2015. DE CENTRALE AS. in beeld en woord. DE CENTRALE AS de centrale as. DE CENTRALE AS de centrale as

Themanummer fotografie. 2015. DE CENTRALE AS. in beeld en woord. DE CENTRALE AS de centrale as. DE CENTRALE AS de centrale as Themanummer fotografie. 2015. DE CENTRALE AS in beeld en woord DE CENTRALE AS de centrale as DE CENTRALE AS de centrale as THEMANUMMER FOTOGRAFIE VOORWOORD De Centrale As in beeld en woord Sietske Poepjes

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Werken aan De Centrale As

Werken aan De Centrale As Projectkrant Nije Daam #3-2015 Werken aan De Centrale As Der binne wy grutsk op Bouwcombinatie Nije Daam bestaande uit: beton- en waterbouw beton- en waterbouw Nije Daam, een trotse combinatie! Werkzaamheden

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Werken aan De Centrale As

Werken aan De Centrale As Projectkrant Nije Daam #2-2015 Werken aan De Centrale As Der binne wy grutsk op Bouwcombinatie Nije Daam bestaande uit: beton- en waterbouw beton- en waterbouw Nije Daam, een trotse combinatie! Werkzaamheden

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 22 maaie 2013 om 19.30 oere Plak: MFC Het Spectrum, Burdaard Oanwêzich: 43 ynwenners Burdaard,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Werken aan De Centrale As

Werken aan De Centrale As Projectkrant Nije Daam #1-2015 Werken aan De Centrale As Der binne wy grutsk op Bouwcombinatie Nije Daam bestaande uit: beton- en waterbouw beton- en waterbouw Nije Daam, een trotse combinatie! Werkzaamheden

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Dorpsvisie. In noflik en leefber Wâlterswâld 2011-2021. Dorpsbelang Wâlterswâld. Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst

Dorpsvisie. In noflik en leefber Wâlterswâld 2011-2021. Dorpsbelang Wâlterswâld. Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst 2011-2021 Dorpsbelang Wâlterswâld Dorpsvisie In noflik en leefber Wâlterswâld Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst Foaropwurd As bestjoer fan Doarpsbelang Wâlterswâld binne we ûnderdiel

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS

NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS No. 4, april 2012 NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS Onlangs waren er diverse berichten over het opheffen van het kavelruilbureau Fryslân. Het kavelruilbureau Fryslân is echter niet opgeheven. Wel zijn

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie