Informatie over het project De Centrale As, september Gedeputeerde Piet Adema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema"

Transcriptie

1 NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan De Centrale As (PIP). In dat plan staat waar de weg langs gaat en wat er allemaal gebeurd om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Dit is het eerste PIP van deze omvang dat in Nederland is gemaakt en dat is best spannend. Hans Konst: By diken sjogge wy ek nei hoe t dy sa moai mooglik ynpast wurde kinne yn it lânskip. Piet Adema vult aan: Wy binne tegearre mei ûnder oaren omwenjenden, doarpsbelangen, gemeenten en belange-organisaasjes hurd oan it wurk west om derfoar te soargjen dat dy dyk goed oanslút by it prachtige lânskip fan Noardeast Fryslân. Bij de aanleg van De Centrale As wordt meer natuur gemaakt dan asfalt. Piet Adema: De ynpassing fan dit plan is tegearre mei de Fryske Mienskip makke. Fansels binne der noch tsjinstanners, mar ik hoopje mienskiplik it petear oan te gean om de details noch better út te wurkjen. Het PIP ligt nu zes weken lang voor iedereen ter Gedeputeerde Piet Adema inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan, kunnen in deze periode beroep instellen bij de Raad van State. Wel mag er al gestart worden met de aanleg van de weg, omdat het PIP is vastgesteld. Naar verwachting gaat in het eerste kwartaal van 2011 de eerste schop de grond in. Er wordt dan een begin gemaakt met het daadwerkelijk verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Noordoost Fryslân. Naast voorbereidingen voor de aanleg van de weg werkt de provincie ook hard aan de gebiedsontwikkeling. Hans Konst: Foar de gebietsûntwikkeling binne ferskate offisjele prosedueres nedich, lykas in MER. Ek dit trajekt sille wy wer oppakke mei de Mienskip. Yn juny 2010 wie der al in gearkomste mei allerhande belange-organisaasjes oer de yntegrale fisy, mar der folgje mear foar oare groepen yn Noardeast Fryslân. Ek de gebietsûntwikkeling wol yn 2011 de skeppe yn de grûn sette. De provincie Fryslân legt De Centrale As aan om Noordoost Fryslân veiliger te maken, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid. De Centrale As omvat het traject vanaf de noordelijke rotonde Dokkum (Lauwersseewei) tot Nijega, de rondweg Hurdegaryp en de rondweg Garyp. Het trajectgedeelte tussen Dokkum en Nijega en de rondweg Hurdegaryp worden als dubbelbaanse autoweg (2*2) aangelegd. De oostelijke rondweg Dokkum en de rondweg Garyp worden als enkelbaanse autoweg (1*2) aangelegd. Provincie Fryslân streeft naar een goede landschappelijke inpassing van De Centrale As in het gebied. De nieuwe weg wordt daarom zo aangelegd dat de structuur van het landschap de Noardlike Fryske Wâlden herkenbaar blijft. Inhoud: n Wijzigingen inpassingsplan nu een feit 2-3 n Nieuwe wethouders zien meerwaarde van De Centrale As 4-5 Meidielings fan De Centrale As Vandaag start de projectorganisatie De Centrale As van de provincie met de pagina Meidielings fan De Centrale As in Weekblad Actief. Op deze pagina houdt de projectorganisatie u de komende jaren op de hoogte van ontwikkelingen in het project. We informeren u onder andere over de voorbereidingen en de aanleg van de weg, de gebiedsontwikkeling en Kansen in Kernen. Ook zullen we op deze pagina informatiebijeenkomsten aankondigen. Het verschijnen van Meidielings fan De Centrale As betekent dat de Nijskrante vanaf 2011 nog maar één keer per jaar uitkomt. Dit wordt een krant met veel achtergrondinformatie over het project. Kijkt u voor de eerste Meidielings fan in de Actief van vandaag! n Wegwerkzaamheden tussen Dokkum en Gytsjerk (N361) in volle gang 6 n Ruilen kan vrijwillig en snel 7 n We binne gjin momint ûnwennich west 8

2 2 NIJSKRANTE De Centrale As Inspraakreacties zorgden voor aanpassingen Wijzigingen inpassingsplan nu een feit Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van De Centrale As is vastgesteld. In de aanloop naar die vaststelling zijn op het ontwerp-inpassingsplan inspraakreacties, adviezen en zienswijzen gegeven. Een aantal daarvan heeft geleid tot wijzigingen, die in het vastgestelde PIP zijn meegenomen en nu dus ook definitief zijn. We zetten de laatste aanpassingen voor u op een rij. Aanpassing rotonde Sumar De ontsluitingsweg van en naar Sumar, inclusief de rotonde, verschuift in noordelijke richting naar De Centrale As toe. De rotonde krijgt daardoor een nieuwe plek op het kruispunt Knilles Wytseswei-Damsingel-Koekoekswei en krijgt een extra, vijfde aantakking. Het resultaat is, dat de ontsluiting van het dorp zich nu op één punt concentreert. Dat heeft als extra voordeel dat het landschap minder versnipperd raakt. Aanpassing klaverblad Feanwâlden/De Westereen De ontsluitingsweg van Feanwâlden naar het toekomstige halve klaverblad in De Centrale As verschuift om extra ruimte te maken voor de natuur: de ecologische verbindingszone Kûkhernster Feart-Houtwiel, langs de oostkant van de Goddeloaze Singel, kan zo beter ontwikkeld worden. Bij de kruising van de Goddeloaze Singel met de Oastein wordt een aparte faunapassage aangelegd. Door de verschuiving van de ontsluitingsweg kan bovendien de geplande faunapassage bij de aansluiting van Feanwâlden op De Centrale As korter worden.

3 NIJSKRANTE De Centrale As 3 Aanpassing onderdoorgang Foksegatten De onderdoorgang Foksegatten bij Hurdegaryp verschuift ongeveer vijf meter in zuidoostelijke richting. Hierdoor kunnen bestaande bomen langs de noordkant van de Langedyk tot aan De Centrale As (rondweg Hurdegaryp) blijven staan. Dat is goed nieuws voor de vleermuizen: de bomen dragen bij aan de werking van de hop-over die op deze plek gepland staat. Vleermuizen gebruiken de boomkruinen namelijk om hun weg te zoeken naar het achterland, op zoek naar voedsel. Verdubbeling oprit N31 naar Drachten In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de oprit naar de N31 richting Drachten aan te leggen met dubbele rijstroken. De capaciteit van de oprit neemt daardoor toe en functioneert beter voor het verkeer dat vanaf De Centrale As richting Drachten rijdt. Behoud bushaltes Sumarreheide Naar aanleiding van reacties van omwonenden is besloten om de bushaltes aan weerszijden van De Centrale As te behouden. Dat betekent dat ter hoogte van de Joute van der Meerweg ook in de toekomst van het openbaar vervoer gebruik gemaakt kan worden. Eerdere wijzigingen inpassingsplan Al eerder informeerden we u over wijzigingen in het inpassingsplan. Die kwamen in 2009 tot stand na reacties op het voorontwerp. Zo zijn er nieuwe keuzes gemaakt om de verkeersveiligheid te vergroten. De Dwarsloane krijgt daarom een ongelijkvloerse aansluiting op De Centrale As en de locatie van de fietsonderdoorgang bij de Slachtedyk wordt verplaatst, zodat deze kan worden doorgetrokken onder het spoor door. Langs het zuidelijkste deel van De Centrale As, tussen Sumar en Nijega, wordt een extra fietspad aangelegd omwille van de veiligheid. Andere wijzigingen zijn de vervanging van een viaduct door een onderdoorgang bij de kruising van de Zevenhuisterweg met De Centrale As en de komst van een viaduct bij de kruising van de Rijksstraatweg met De Centrale As. Ook komt de provincie tegemoet aan een wens van inwoners van Noardburgum om een ommetje te kunnen maken vanuit Noardburgum via De Swette/Feanwâlden. Met het oog op beroepsvaart wordt het nieuwe aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal ten westen van Burgum iets noordelijker aangelegd. Tot slot wordt in de Sûd Ie, die geschikt wordt gemaakt voor recreatievaart, de bestaande duikerbrug in de noordelijke rondweg verhoogd en een nieuwe duikerbrug in de parallelweg gemaakt.

4 4 NIJSKRANTE De Centrale As Nieuwe wethouders zien meerwaarde van Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de aanstelling van een aantal nieuwe wethouders is ook de samenstelling van de stuurgroep van De Centrale As veranderd. We stellen graag de nieuwe leden aan u voor. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe gaan ze zich inzetten voor De Centrale As? Houkje Rijpstra Wethouder voor de PvdA in de gemeente Tytsjerksteradiel Wethouder Rijpstra begint aan haar tweede termijn, maar had niet eerder De Centrale As in haar portefeuille. Naast verkeer en vervoer doet ze nu ook Kansen in Kernen, natuur en milieu en openbare ruimte, die allemaal veel te maken hebben met De Centrale As. Vóór haar wethouderschap was Rijpstra onder meer journalist bij Omrôp Fryslân, met politiek als specialiteit. Dy ynteresse hat der altyd west, zegt ze. Mede door haar journalistieke ervaring weet ze hoe belangrijk goede communicatie is rond een groot project als De Centrale As. Bovendien is ze als inwoner van Trynwâlden ervaringsdeskundige: Ik haw sels de grutte taname fan it ferkear sjoen en fernommen hoe t slûpferkear de doarpen ûnfeilich makket. Ik wit hoe t ynwenners dat ûnderfine. Dat maatregels net foar elkenien plezierich binne en gefolgen hawwe foar it lânskip, is dúdlik. Mar dat se nedich binne, stiet foar hiel wat minsken ek as in peal boppe wetter. In De Centrale As ziet ze een groot voordeel: Der wurde gjin losse problemen oanpakt, mar it gebiet wurdt as gehiel besjoen. In knappe ferbining mei it suden is foar hiel wat bedriuwen fan belang. Tagelyk ferbetteret de leefberens fan de doarpen as der aanst net langer in drokke dyk trochhinne rint. En de wize sa t De Centrale As ta stân komt, is unyk yn Nederlân, mei safolle omtinken foar it behâld fan lânskip en natuer. Albert van der Ploeg Wethouder voor het CDA in de gemeente Dongeradeel Een nieuw gezicht in de stuurgroep is wethouder van der Ploeg niet: de afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij De Centrale As als wethouder in buurgemeente Dantumadiel. Dat ik goed op e hichte ben, is handich fansels, vindt hij. Toch is de insteek vanuit zijn nieuwe gemeente iets anders. Foar Dantumadiel jildt dat De Centrale As in grutter part fan it grûngebiet beslacht. Hjir yn Dongeradiel is benammen de ûntsluting fan Dokkum fan belang. Ik rjochtsje my op saken as: hoe slút De Centrale As oan op de rûnwei, wurdt de ûntsluting fan bedriuweterrein Betterwird garandearre, hoe kin de stêd him it bêste ûntwikkelje, watfoar projekten kinne derút fuortkomme? Van der Ploeg ziet bijvoorbeeld kansen op het gebied van recreatie en Natuurlijke toerisme met hop-over de aanpassing van bruggen over de Súd Ie. As dy geskikt makke wurdt foar boaten, ûntstiet der in moaie rûte by de doarpen lâns nei de Lauwersmar. Ook Van der Ploeg vindt dat er binnen De Centrale As veel aandacht is voor natuur. De natuer- en miljeusaakkundigen yn de gebietskommisje tinke gelokkich kritysk, mar posityf mei. Dat mis ik noch wolris by natuer- en miljeuorganisaasjes, dy t net ferjitte moatte dat der ek nije mooglikheden foar natuer weromkomme. En sûnder opûnthâld trochride fan Dokkum nei de Wâldwei betsjut minder remjen en oplûken Kunstmatige hop-over en minder opstoppings by Ljouwert: better foar it miljeu. Sjoch ik nei de boeren dy t grûn kwytreitsje oan De Centrale As, dan sjoch ik folle mear meiwurking.

5 NIJSKRANTE De Centrale As 5 De Centrale As Roelof Bos Wethouder voor het CDA in de gemeente Dantumadiel Ook de nieuwe wethouder in Dantumadiel vindt dat de positieve kanten van De Centrale As overheersen. It momint is ek foar tsjinstanners kommen om konstruktyf mei te tinken. De afgelopen acht jaar was Roelof Bos niet alleen als gemeenteraadslid betrokken bij De Centrale As. Als senior projectleider bij de provincie Fryslân stuurde hij verschillende projecten in het landelijk gebied aan en volgde zo ook De Centrale As. Dêr haw ik no wol profyt fan, vindt Bos. Mar ik moat it no mear fan de bestjoerlike kant besjen. Der moat noch it ien en oar keazen wurde en ik wol dat sekuer dwaan. Bos is enthousiast over De Centrale As: As it oan my leit, giet moarn de skeppe yn e grûn. It is safolle mear as in dyk. Sawol de feilichheid, de leefberheid yn de doarpen as de ûntsluting en de ekonomy geane derop foarút. Fansels sjoch ik de ynbreuk op it lânskip en ken ik de gefolgen dy t in stikmannich boeren ûnderfine. Dêr moatte wy goed mei omgean, bygelyks troch mei har mei te tinken oer nije, bliuwende kânsen. Yn myn wurk foar de provinsje haw ik goed sjen kinnen hoe t it ynpassingsplan makke is en hoe t der dêrby each west hat foar de natuer, foar alle floara en fauna. Hiel wat doarpen kinne aanst wer ien gehiel foarmje, krije harren hert werom. Mei Kansen in Kernen kinne wy dat fierder ynfolje. Alle plussen en minnen ôfwagend, achtsje ik it oanlizzen fan De Centrale As in goed beslút. Marjan van der Aart Wethouder voor de VVD in de gemeente Smallingerland Marjan van der Aart was tot voor kort eigenaar van een adviesbureau op het gebied van personeel en organisatie. De stap naar het zelfstandig ondernemerschap zette ze zo n 11 jaar geleden, nadat ze veel ervaring in de uitzendbranche had opgedaan met het opzetten van verschillende nieuwe vestigingen in Noord-Nederland. Ik wie der wol oan ta om my as selsstannige te fêstigjen, kijkt ze terug. Rond 2003 rolde ze, min of meer toevallig, de politiek in. De afgelopen vier jaar combineerde ze het ondernemerschap met het werk als gemeenteraadslid en het laatste jaar ook het VVD-fractievoorzitterschap. En vanaf 12 mei is ze ondernemer-af en wethouder, met De Centrale As in haar portefeuille. Der is al in soad dien, ik fal der om samar te sizzen middenyn. Dat is bêst lestich, mar foar my ek in moaie útdaging. Fansels wurd ik goed bypraat, mar ik tink dat ik nei in pear stjoergroepoerlizzen echt goed feeling krij mei wat der allegear spilet. Ik sil derfoar soargje dat ik sa gau mooglik alle ins en outs foar mysels dúdlik krij. De Centrale As ligt voor het grootste deel buiten het grondgebied van Smallingerland. Ik realisearje my dat De Centrale As foar in bettere ûntsluting soarget en fan belang is foar de feilichheid, leefberheid en ekonomyske ûntwikkeling fan it gebiet. Binnen it projekt profitearret it iene doarp lykwols mear fan dy effekten as it oare. Dat jildt absolút foar Smellingerlân.

6 6 NIJSKRANTE De Centrale As Actuele reistijdinformatie helpt forensen snelste route kiezen Wegwerkzaamheden tussen Dokkum en Gytsjerk (N361) in volle gang Voor de zomer gaf gedeputeerde Adema het officiële startschot voor de wegwerkzaamheden op de Traverse Trynwâlden en de Lauwersseewei (N361). Sindsdien wordt er hard gewerkt aan het verkeersveiliger maken van de route. De werkzaamheden zorgen wel voor hinder voor het doorgaande verkeer. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken heeft de provincie Fryslân een nieuwe service geïntroduceerd: digitale borden met actuele reistijdinformatie langs de weg. Forensen kunnen zo in één oogopslag de snelste route kiezen. Kijk voor meer informatie op Tijdens de wegwerkzaamheden krijgt het doorgaande verkeer tussen Dokkum en Leeuwarden het nadrukkelijke advies om via Damwâld en Quatrebras te reizen. Toch kan het voorkomen dat de route via de Traverse (N361) sneller is en omrijden overbodig. Om de weggebruiker te laten zien welke route het snelste is, heeft de provincie een proef gestart met actuele reistijdinformatie langs de weg. Met bluetoothtechniek worden de reistijden van het verkeer op de N361/Traverse en op de N356 via Damwâld/ Quatrebras gemeten en gepubliceerd op digitale borden. Deze borden staan bij de rotonde Dokkum en, voor verkeer vanuit Leeuwarden, langs de N355 ter hoogte van hectometerpaal Trynwâlden bereikbaar De N361 blijft, met enige hinder, bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Op doordeweekse dagen is er in Oentsjerk en Gytsjerk minimaal één rijstrook beschikbaar. Het verkeer wordt dan met verkeerslichten geregeld. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een lagere maximumsnelheid. Bij het werk aan de rotondes bij Stiennendaam en Rinsumageast zijn hulpwegen aangelegd, zodat het verkeer hier tijdens het werk langs kan rijden. Werkzaamheden eerder klaar Sinds de start van de werkzaamheden is er veel gebeurd. De aannemer heeft de hele bouwvak doorgewerkt en de eerste contouren van de herinrichting zijn inmiddels zichtbaar. In eerste instantie hield de provincie er rekening mee dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2011 klaar zouden zijn. Die planning is bijgesteld. Zoals het nu lijkt, is het werk eind dit jaar al gereed! Gedeputeerde Piet Adema en wethouder Houkje Rijpstra van Gemeente Tytsjerksteradiel gaven het officiële startschot voor de werkzaamheden door Tryntsje Muoi in Oentsjerk weg te takelen met een grote kraan. Het kunstwerk wordt in verband met de werkzaamheden tijdelijk elders opgeslagen. Mede mogelijk gemaakt door De Centrale As In de afspraken over de aanleg van De Centrale As is de provincie Fryslân met de gemeente Tytsjerksteradiel overeengekomen dat vijf kruisingen in Oentsjerk en Gytsjerk opnieuw worden ingericht en dat de fiets- en voetpaden tussen beide dorpen worden samengevoegd. Met deze aanpak moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpen sterk verbeteren. Bovendien zorgen deze maatregelen ervoor dat het verkeer wordt afgeremd en dat verkeer uit de zijwegen, makkelijker de Traverse kan oprijden.

7 NIJSKRANTE De Centrale As 7 Ruilen kan vrijwillig en snel De aanleg van de weg gaat in het project De Centrale As hand in hand met gebiedsontwikkeling. De Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) wil dat op een goede, duurzame en snelle manier doen, vooral door omwonenden een actieve rol te geven bij de inrichting van hun omgeving. Ik denk zeker dat er genoeg mensen zijn die willen meepraten en die goede ideeën kunnen aandragen, aldus een enthousiaste Jan van Rheenen. Het team gebiedsontwikkeling van het projectbureau voor De Centrale As ondersteunt de GOC. De GOC wil graag voortvarend aan de slag met gebiedsontwikkeling, sámen met bewoners en gebruikers. Dat is wichtich, zo legt Bertus Mulder, voorzitter van de GOC, uit. Dan wurde de plannen fan de minsken sels. Na de zomer gaat de GOC praten met de streek over het plan en zelfs al over uitvoering. Ruilen van gronden staat bovenaan de lijst van gebiedsontwikkeling. Het plan voor de gebiedsontwikkeling wordt Bertus Mulder, voorzitter van de GOC een wettelijk plan en is gelijktijdig ook de Milieueffect Rapportage. De verwachting is dat Gedepu- rond De Centrale As een plus biedt. Mar it is net betreft niet bij: zij wil dat de gebiedsontwikkeling teerde Staten het Ontwerp Plan/MER in juni 2011 kan earder in plus as wannear t it gebiet dat ek sa fielt, behandelen, waarna het ter inzage gaat. De GOC ziet zegt Mulder. Om dêrfoar te soargjen, wolle wy mogelijkheden de wachttijd goed te besteden. bewenners en gebrûkers derby belûke. Waarom gebiedsontwikkeling? Vlotte verkaveling Gebiedsontwikkeling draagt bij aan de aanleg van Die deelname wil de GOC onder andere op korte de weg: waar de weg bijvoorbeeld natuur of boerenland doorsnijdt, moet compensatie geboden worden. le procedure voor de herverkaveling kan pas na de termijn zoeken bij de benodigde grondruil. De forme- Ten tweede moet gebiedsontwikkeling bijdragen vaststelling van het plan starten en deze procedure aan de meerjarendoelen die de provincie Fryslân zich zelf vergt nog eens circa vijf jaar. En dat terwijl het heeft gesteld op het gebied van natuur, milieu, recreatie en landbouw. Daar blijft het wat de provincie zegt Van Rheenen. Het is zonde om dan af Provinciaal Inpassingsplan op 23 juni is vastgesteld, te wachten. Ik zou het komende jaar graag nuttig gebruiken en alvast beginnen. Waarmee? Met praten en waar mogelijk doen. Te beginnen in deelgebied Noord. Het ruilen van gronden is in het belang van alle grondeigenaren in het gebied van De Centrale As. Dat binne de boeren en ek in protte oare partijen. Wêrom sille wy net no alfêst om de tafel sitten gean om te sjen wat yn grutte halen mooglik is?, vraagt Mulder zich af. Mei goede petearen en goede wil sjoch ik mooglikheden om al op koarte termyn te kommen ta flotte, frijwillige ruilings. Spelregels Als we het zo gaan doen, dan moeten we wel de spelregels duidelijk neerzetten, vult Jan van Rheenen aan. Een belangrijke afspraak is uiteraard dat niemand er slechter van wordt. Maar ook: Je moet een ander iets gunnen. Sommigen worden er meer beter van dan anderen, daar ontkom je niet aan. En, om het zo eerlijk mogelijk te kunnen doen, moet je ruilklassen hanteren. Geen goede grond ruilen tegen slechte grond dus. En er zullen duidelijke kaders gelden vanuit bijvoorbeeld landschap. Dit kan heel plezierig werken, voor betrokkenen geldt dat het hún verkaveling wordt. Het gaat sneller en het resultaat is beter en duurzamer. De GOC wil in de periode van september 2010 tot maart 2011 de gesprekken voeren en samen de ruilplannen maken en waar mogelijk daarna de ruilingen al uitvoeren. Mijn indruk is, dat grondeigenaren hierop zitten te wachten, besluit Van Rheenen.

8 8 NIJSKRANTE De Centrale As De familie Nijboer verhuisde vanwege De Centrale As naar Noardburgum We binne gjin momint ûnwennich west Reinder (58) en Aukje (57) Nijboer hebben 34 jaar lang in Quatrebras gewoond. Daar kwam een einde aan toen ze van de komst van De Centrale As hoorden. Ze vertrokken als eerste en wonen sinds juli 2008 in Noardburgum. It wie wol emosjoneel doe t wy út Quatrebras fuort giene, vertelt Aukje Nijboer. It wie ús earste hûs as troud stel en ús beide bern binne dêr berne. As De Centrale As der net kommenwie, dan hiene we der no noch wenne. Mar we binne bliid mei dizze oplossing, hear:, laket Nijboer. Schrikken De familie Nijboer hoorde een paar jaar geleden via via iets over een nieuwe weg om de verkeersoverlast te verminderen. It wie ús buorman dy t ús as earste fertelde dat dy dyk wierskynlik rjocht achter ús hûs komme soe. Dan wurde jo wol efkes kjel. We binne Meer informatie Hebt u naar aanleiding van deze Nijskrante nog vragen, dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de medewerkers van het Projectbureau. Projectbureau De Centrale As Postbus AE Burgum Adres: Florynwei 3c 9251 MP Burgum fuortdaliks begûn te beljen fansels. Earst mei de gemeente en letter mei de minsken fan De Centrale As. Mar harren earste reaksje wie: gewoan sitten bliuwe. It lêst soe wol tafalle. Kopje koffie Ze hebben naar eigen zeggen nog flink moeten doorzetten om de partijen ervan te overtuigen dat ze echt weg wilden als alle plannen doorgingen. Mar ek om t de plannen hieltyd feroaren, wiene it drege petearen. Yn dat jier hawwe wy in protte sliepeleaze nachten hân. Tot de familie Nijboer op een gegeven moment op het idee kwam om de gemeente uit te nodigen Tel: voor een kopje koffie. Koene sy de boel ris mei eigen eagen besjen, aldus Aukje Nijboer. Dat hawwe se dien, sels wethâlder Prins is del kommen. Doe t wy fregen oft sy hjir miskien wenje wolle soene, seinen se allegearre nee. Net lang dêrnei wie de it beslút om ús buorlju út te keapjen. Dat wie in grutte opluchting. Geen heimwee Voor Nijboer is een oplossing voor de verkeersproblemen meer dan welkom. Ik begryp bêst dat der wat dien wurde moat. It is echt te drok. Mar De Centrale As is wol in hiel grutte yngreep, oft dat no sa radikaal moat, wit ik net. Over de begeleiding en de afhandeling is ze erg te spreken. We hawwe foar in âld hûs in frij nij hûs werom krigen, dat makket in protte goed en dêr binne wy ek ferskuorrende wiis mei. Finansjeel is it ek prima regele. As wy it sels ferkeapje moatten hiene, dan hiene wy dit der nea foar krigen. Ze vertelt dat ze beiden geen moment heimwee te hebben gehad. Freonen seine wol ris út de gek dat we noch wol ris in kear ferkeard ride soene, mar dat is gjin inkelde kear bard. Myn man ek net. We fielden ús hjir daliks thús. De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Dongeradeel en Smallingerland. Colofon September 2010 Uitgave van de projectorganisatie De Centrale As van de provincie Fryslân Concept, tekst en productie: Camerik Voortman communicatie- en pr-adviseurs, Heerenveen Eindredactie: Projectorganisatie De Centrale As Vormgeving: Ozingavorm, Oentsjerk Fotografie: HeinDesign Fotografie Druk: Actief Media Burgum Verspreiding: huis-aan-huis in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize.

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize. Infokrant Peize Herinrichting www.herinrichtingpeize.nl de nieuwskrant van de herinrichting Peize nummer 21 maart 2011 Voor landbouw, natuur en veiligheid! In dit nummer Voorwoord Hendrik Oosterveld, voorzitter

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl jaarverslag 2012 H Ziekenhuis Z Zorgcentrum WEST-TERSCHELLING Z KOLLUM Z TZUMMARUM Z NOARDBURGUM Z HARLINGEN H Z LEEUWARDEN H Z HURDEGARYP Z GROU Z HEERENVEEN H LEMMER H MCL NOORDERBREEDTE Henri Dunantweg

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

Start bouw MFC Oudega

Start bouw MFC Oudega wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 6 maart 2014 Zie ook www.smallingerland.nl Start bouw MFC Oudega Nieuwe parkeergarage gaat open! 3 Asbest verwijderen Hoe zit het ook alweer 5 Gewonnen

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

ASKid wint Uitvinderswedstrijd

ASKid wint Uitvinderswedstrijd wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 18 juni 2015 Zie ook www.smallingerland.nl ASKid wint Uitvinderswedstrijd Opknappen fietsverbinding 3 It Mear De Drift feestelijk heropend 5 Foto: Erna

Nadere informatie