JIERFERSLACH Omrop Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân"

Transcriptie

1 JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân

2 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou

3 YNHÂLD 1. GEARSTALLING ORGANEN OMROP FRYSLÂN YN PROFYL Bedriuwsfiering 2.2 Identiteitsdoel 2.3 Kearngetallen 3. FERSLACH RIED FAN KOMMISSARISSEN Algemien 3.2 Finansjeel 4. PROGRAMMABELIEDSBEPALEND ORGAAN Algemien 4.2 Programmabelied 5. UNDERNIMMINGS- EN REDAKSJERIED Undernimmingsried 5.2 Redaksjeried 6. DIREKSJE De omjouwing fan Omrop Fryslan yn Finansjeel 6.4 Takomst 9. MARKETING EN KOMMUNIKAASJE Belied en ûndersyk 9.2 Marketingkampanjes en middelen 10. REKLAME SOSJAAL JIERFERSLACH Personiel 11.2 Organisaasje 11.3 Frysk 11.4 BHV 11.5 Sosjaal jierferslach yn sifers 12. NEDERLANDSE SAMENVATTING Inleiding 12.2 Profiel Omrop Fryslân 12.3 Bestuurlijk 12.4 Organisatie 12.5 Personeel 12.6 Programmering 12.7 Faciliteiten 12.8 Marketing en Communicatie 12.9 Reclame Ondernemingsraad Redactieraad 7. HAADREDAKSJE Hark- en sjochsifers en online media 13. JAARREKENING FASILITEITEN 26

4 7 1. GEARSTALLING ORGANEN OMROP FRYSLÂN YN 2014 Ried fan Kommissarissen T. Baas (foarsitter) G. Jaarsma (vice-foarsitter) frou A. van Gaalen frou A. Dijkman R. Stekelenburg Direksje J.W. Koster Haadredaksje D. Bonarius (o/m oktober 2014) A. Beishuizen (ad ynterim fan oktober 2014 ôf) Programmabeliedsbepalend Orgaan Ut namme fan: J. van der Bij Ried fan de Fryske Beweging frou A.M. Dijkstra-van der Woude Ried fan Tsjerken yn Fryslân A. de Blaauw Feriening Freonen fan Omrop Fryslân frou J. van der Meer-Kooistra It Fryske Gea frou A. Holwerda Underwiis frou M. Jansma FNV Vakcentrale M.F. Koopmans deskundige bestjoerlik mêd/foarsitter D. Kootstra deskundige mediamêd G. Kramer Sport Fryslân A. Krikke LTO D. van Tuinen VNO/NCW/MKB (wurkjouwers)

5 9 2. PROFYL Bedriuwsfiering Stichting Omrop Fryslân is de publike regionale radio- en telefyzjestjoerder yn Fryslân. It bedriuw is yn 1988 as selsstannich radiostasjon ûntstien. Fanwege de status fan it Frysk as twadde rykstaal, makket Omrop Fryslân sûnt 1988 ek dokumintêres en skoaltelefyzjeprogramma s foar de lanlike publike omrop. Fan 1994 ôf makket Omrop Fryslân regionale telefyzje. Sûnt 2000 beskikt de Omrop oer in webside en sûnt 2013 oer ferskate applikaasjes foar mobyl ynternet. Omrop Fryslân is dêrmei in multymediabedriuw. Omrop Fryslân Reklame soarget foar de ferkeap fan reklameromte op de radio, telefyzje en ynternet. Sûnt 2002 hat de Omrop in bestjoersstruktuer mei in Ried fan Kommissarissen, in Programmabeliedsbepalend Orgaan (PBO) en in statutêr direkteur as iennich en algemien bestjoerder. De ûnôfhinklikens fan de (haad)redaksje wurdt yn in redaksjestatút garandearre. 2.2 Identiteitsdoel Omrop Fryslân stiet foar de ambysje om it liedende ynformaasjemedium fan Fryslân te wêzen. De namme Omrop Fryslân hâldt yn: regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber, tagonklik, ûnderhâldend en fariearre: midden yn de mienskip. En: Frysk, fan belang en ynteressant foar elk part fan Fryslân en foar alle Friezen; it poadium foar maatskiplike diskusje yn dizze provinsje; belutsen by en ûnderdiel fan it deistige Fryske libben. 2.3 Kearngetallen De regionale Omrop fan Fryslân heart ta de bêst beharke en besjoene regionale publike stasjons yn Nederlân. Omrop Fryslân radio is op ôfstân merklieder yn e provinsje. Understeand yn t koart in tal skaaimerken fan de Omrop: 118 minsken yn fêste tsjinst, 96,8 fte 143 freelance meiwurkers 14,6 miljoen jieromset 1,6 miljoen ynkomsten út e reklame 24 oeren radio deis 24 oeren deis ynternet radio op 2 kanalen 1½ oere farske regionale televyzje deis 16,3% deiberik radio gemiddeld 16,7% deiberik televyzje gemiddeld 24% groei ynternet nei besiken 7.5 rapportsifer yn Kien-ûndersyk foar de Omrop as gehiel

6 11 3. FERSLACH RIED FAN KOMMISSARISSEN 3.1 Algemien Yn 2014 hat de Ried fan Kommissarissen fiif kear byinoar west. Mei de Undernimmingsried is twa kear oerlein. Yn it ôfrûne jier is der neat feroare yn de besetting fan de Ried. Yn de gearkomste fan 15 april 2014 hat de Ried fan Kommissarissen de jierrekken 2013 goedkard en yn de gearkomste fan 20 maaie 2014 is dy ynformaasje besprutsen mei de Undernimmingsried. De begrutting foar 2015 hat de Ried fan Kommissarissen fêststeld op 2 septimber Finansjeel It boekjier 2014 is ôfsluten mei in negatyf resultaat fan goed ,-. De oarsaak dêrfan leit hast hielendal by it letter útstjoeren fan de Keet as begrutte. De kosten fan dy TV- dramasearje dy t yn 2013 produsearre is, mar yn 2014 útstjoerd, komme dit boekjier foar rekken fan it resultaat. Om dy reden wie yn 2013 in heger resultaat helle as begrutte. Los fan dat effekt wie it finansjeel foar Omrop Fryslân in goed jier. De solvabiliteit en de likwiditeit (Current Ratio) binne mei respektyflik 0,59 en 2,26 goed. It úteinlike resultaat is mei bepaald trochdat de fêste personielskosten ûnder de begrutting útkamen troch fêststeld belied, troch mear as gewoanwei ynsidintele baten dy t te krijen hawwe mei programmaprojekten yn it ramt fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 en it inisjatyf foar it begjinnen fan in ûndersyk mei eventueel in pilot foar in Frysk Mediasintrum. Dat is in projekt mei Fryske kranten en lokale omroppen mei as doel de sjoernalistyk yn Fryslân te fersterkjen. By de reklameferkeap foel it resultaat yn de omset, dat foaral yn de simmermoannen ûntstien is, ôf. De Ried fan Kommissarissen is tefreden oer it eksploitaasjeresultaat. Dêrneist is de Ried fan Kommissarissen tefreden oer de solvabiliteit en likwiditeit. 3.3 Organisaasje Yn 2014 binne de kontoeren fan de nije opset fan regionale omroppen fan 2017 ôf noch net hielendal helder wurden. Wat bliuwt binne ûnôfhinklike redaksjes, woartele yn de regio om sa programma s meitsje te kinnen dy t ticht by de minsken steane. Om de opleine besuniging te heljen sille de omroppen yn klusterferbân yngeand oparbeidzje. Mei Grinslân en Drinte sil it yn it kluster Noard mei 3,3 miljoen euro minder ta moatte. Yn dat model wurdt it belied lanlik fêststeld en regionaal útfierd. De Ried fan Kommissarissen hat der altiten op oanstien dat rekken hâlden wurdt mei de bysûndere posysje fan Omrop Fryslân. In Fryske Omrop jout gesicht oan de meartaligens yn ús gebiet, is sterk yn de mienskip woartele en sadwaande in kultureel platfoarm foar de Fryske taal en kultuer. De troch it regear winske yntegraasje tusken NPO en ROOS giet aldergelokst net troch. Wat nedich bliuwt is in wetlike ferankering fan ús Frysktalige omrop mei syn spesifike posysje yn it publike omropbestel, in brede programmearring en in dêrop taspitste finansiering. As lêste wol de Ried fan Kommissarissen alle meiwurkers tank sizze foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Ut namme fan de Ried fan Kommissarissen, Ton Baas

7 13 4. PROGRAMMABELIEDS- BEPALEND ORGAAN 4.1 Algemien Yn 2013 hawwe de 11 leden fan it Programmabeliedsbepalend Orgaan yn ferskate gearstallingen trije kear yn gearkomste byinoar west. Dat barde twa kear yn oanwêzigens fan de haadredakteur en de bestjoerder en ien kear yn oanwêzigens fan de haadredakteur, de bedriuwscontroller en de seniorbeliedsmeiwurker. It PBO is it orgaan dat neffens de Mediawet it belied foar it media-oanbod fan de Stichting fêststelt en foarmet yn syn gearstalling in ôfspegeling fan de Fryske befolking. Yn de gearstalling fan it PBO hat yn 2014 ien wiziging west. Van der Broek, út namme fan VNO/NCW/MKB, hat ein 2013 it PBO ferlitten. Dêrfoar yn it plak hat D. van Tuinen, út de wurkjouwersorganisaasje, in sit yn it PBO krigen. De plande novimbergearkomste koe troch omstannichheden net trochgean. Ek dit jier wie der wer in soad oandacht foar de takomst fan de Omrop. Twa prosessen binne datoangeande fan belang: de politike beslútfoarming oer de nije struktuer fan de regionale omroppen en it feroarjend mediagedrach fan it publyk, dat ek de Omrop twingt om nije wegen te sykjen om harkers en sjoggers te berikken. 4.2 Programmabelied It PBO hat yntinsyf belutsen west by de opset fan in nije programmearring foar Omrop Fryslân radio. Yn de septimbergearkomste is it PBO bypraat oer de delgong yn hark- en sjochsifers. Der harkje en sjogge no minder Friezen nei Omrop Fryslân as in jier as fiif ferlyn. Fansels wurdt soks foar in part wol kompensearre troch de enoarme groei op ynternet. Lykwols is it saak de radio en telefyzje net ôf te skriuwen mar der krekt nij elan yn te bringen. Konkurrearje mei stasjons dy t de hele dei muzyk útstjoere Sky Radio, 538 ensafuorthinne -, is net it doel. De Omrop is krekt oprjochte om mei nijs en ynformative programma s by te dragen oan de gearhing yn de mienskip en te soargjen foar bining en ferbining. Op foarstel fan de haadredaksje beslút it PBO te kiezen foar in totaaloanbod. In mear trochrinnend programma wêryn t it publyk de hiele dei by bliuwt. Presintearre troch fêste minsken op fêste tiden. Gjin skerpe skieding tusken ynformaasje en muzyk. De krêft fan de Omrop hat altyd west dat it oanbod oanslút op wat Friezen ynteressearret: ticht by hûs, werkenber en eigen. Dy kant moat it mear út. Yn it PBO binne tal fan opmerkingen makke dêr t de haadredaksje fierder mei kin. De radio kin spannender en de kwaliteit fan de berjochtjouwing moat absolút omtinken hawwe. De tiid wie te koart om alle suggestjes te bepraten. In stik as 5 leden hawwe noch skriftlik materiaal oandroegen dat brûkt is by de nije opset dy t maitiid 2015 yngean sil. De haadredaksje hat mei it PBO ek stilstien by de needsaak om mear te ynvestearjen yn ynternet. Rûnom is te sjen dat jonge minsken har ynformaasje minder by kranten, radio en tv helje mar kieze foar ynternet. Fan de Omrop falle foaral de nijste apps yn de prizen, de besites dêroan nimme ta mei tsientallen prosinten. De wurkwize fan de redaksje sil sa ynrjochte wurde dat mear de klam leit op ynternet. Yn 2014 is in earste stap set nei in Frysk Mediasintrum. It oparbeidzjen fan Omrop Fryslân mei de Fryske kranten en lokale omroppen hat ta doel de regionale sjoernalistyk te fersterkjen. Net de takomst fan de bedriuwen mar it produkt stiet foarop. Media hawwe ommers in belangrike funksje yn de maatskippij ek om autoriteiten en oerheden kritysk te folgjen. De leden fan it PBO binne fan miening dat sa n Mediasintrum in positive ûntwikkeling is. Wol wurdt wiisd op it gefaar dat it brûken fan it Frysk yn sa n konstruksje derûnder strûpt. De haadredakteur sprekt út dêr net benaud foar te wêzen, de Fryske taal is it besteansrjocht fan de Omrop. Hy krige it advys mei om op syn iepenst te wêzen. It PBO is fierders bypraat oer de jierrekken en de begrutting foar Ek hat de bestjoerder de leden op e hichte hâlden fan de politike en bestjoerlike ûntwikkelingen. De driging dat de regionale omroppen twongen wurde ta in fúzje mei de NPO is oant de hjerst hingjen bleaun. De steatssekretaris hat him yn syn Mediabrief útsprutsen foar behâld fan de publike omroppen yn de regio, ticht by de minsken, om sa ek yn de programma s it streekeigene út te strielen. Yn hokker organisaasjefoarm soks krekt stal krije sil is yn 2014 noch net dúdlik wurden. Foar it PBO bliuwt yn dy diskusje fan belang dat der omtinken is foar it unike Fryske karakter fan de Omrop en syn taak om de Fryske taal en kultuer foar it fuotljocht te bringen. Omrop Fryslân mei in brede programmearring is wêzentlik foar it útfieren fan de publike opdracht. De unike posysje fan it Frysk as twadde rykstaal is boarge yn de nije Taalwet fan De posysje fan de Omrop soe foar de takomst boarge wurde moatte yn de nije Mediawet. Ut namme fan it PBO, Marten F. Koopmans foarsitter

8 15 5. UNDERNIMMINGS- EN REDAKSJERIED 5.1 Undernimmingsried De Undernimmingsried bestie yn 2014 út de folgjende persoanen: Wim Brons as foarsitter, Maaike van Dijk as sekretaris en de leden René Dijk, Gurbe Douwstra, Frans Slaterus en Hiltsje Talsma. Yn de rin fan it jier binne Gurbe en Wim út de UR gien. Foar harren yn it plak binne Roelof de Vries, Onno Falkena en Jacoba Beiboer lid wurden fan de UR. De UR wie dêrmei wer op folle sterkte, mei sân leden. Maaike is keazen as foarsitter, it sekretariaat is komme te lizzen by Hiltsje en Jacoba. Frans is beneamd as vice-foarsitter. De UR hie alle moannen útsein yn july in gearkomste, earst mei de eigen leden en in wike letter mei de direksje. Der binne 7 nijsbrieven útgien, dêr t de UR de organisaasje mei ynformearret oer de wurksumheden en de stân fan saken. De UR hat yn 2014 wer twa kear oerlis hân mei de Ried fan Kommissarissen, ûnder oaren oer de jierrekken, de begrutting en it jierferslach. Dat oerlis hat yn 2014 wat in oare opset krigen, der is praat oer saken dy t neffens de bestjoerder de kommende tiid mei de UR oan de oarder komme soene. Dy nije opset hat de UR goed foldien, it oerlis wie sa folle minder plichtmjittich. De UR hat ek mei de Redaksjeried en apart mei de fakbûnen om e tafel sitten oer de feroarings yn de kommende jierren. Spearpunten yn 2014 wiene: De oanpassing fan de wurkkosteregeling dy t troch de wet oplein is, hat de UR wiidweidich besprutsen. De tinkrjochting dy t de direksje hie, koe de UR him wol yn fine. De oanpassing fan it hânboek moat noch oan de UR foar ynstimming foarlein wurde. De kwestje ynterne fakatuere en it nije sollisitaasjereglemint dat dêr mei gearhinget is yn 2014 noch net hielendal útiten. It nije sollisitaasjereglemint is oanpast yn it hânboek en de UR hat dermei ynstimd. Wat no krekt in ynterne fakatuere is en wa t dêrop sollisitearje mei, wurdt yn 2015 definityf makke yn it hânboek. De meiwurkers dy t fia Tentoo by de Omrop oan de slach wiene, mochten troch in feroaring yn de wet in skoft net by de Omrop wurkje. Dat hat de UR tige yn de besnijing hâlden. It nije planningsprogramma Prompt en de feroarings fan de roasters(winsken), hat in soad meiwurkers tige dwaande hâlden. It is earst in proef en sil yn 2015 evaluearre wurde. Yn it jier 2014 is in soad praat oer de kommende nije radioprogrammearring. Foar de UR gie it dan benammen om de mooglike gefolgen foar it personiel. Dat wie yn 2014 noch net hielendal útiten. Yn gearwurking mei de direksje is in meiwurkersûndersyk opset, de útfiering dêrfan is yn De UR hat ynstimming jûn om 5 trainees oan te nimmen op de redaksje foar bepaalde tiid.

9 Foar it sykjen nei in projektlieder Nije Media hat de UR syn tastimming jûn. Der is in begjin makke om in platfoarm op te rjochtsjen mei alle ûndernimmingsrieden fan de 13 regionale omroppen oangeande de feroarings dy t der yn 2017 oan sitte te kommen. Weromsjend op 2014 moat de UR konstatearje dat it in drok jier west hat en dat sa no en dan de prioriteiten goed steld wurde moasten. In tal grutte ûnderwerpen lykas fan 2 nei 1 redaksje en de digitale strategy binne trochskood nei Redaksjeried Yn 2014 hat de Redaksjeried him foaral dwaande hâlden mei de fraach wat dien wurde kin om de fanâlds sterke maatskiplike posysje fan Omrop Fryslân te hanthavenjen. By radio en telefyzje is sprake fan weromrinnende hark- en sjochsifers. Tagelyk is der groei by digitale platfoarms. It mediagedrach fan de Friezen is yn rap tempo oan it feroarjen en redaksjes sille gau mei feroarje moatte om fan betsjutting te bliuwen foar in breed publyk. Kommend jier sille alle redaksjes opgean yn ien grutte redaksje, de radioprogrammearring giet op e kop en ynternet kriget in folle belangriker rol as oant no ta. Feroarings om tichter by ús publyk te kommen en mear ynteraksje mei har oan te gean. Der wie en is noch altyd diskusje oer nut en needsaak fan al dy feroarings. It sit no ien kear yn it aard fan programmamakkers dat se yn alles meitinke wolle en by feroarings earst dúdlik hawwe wolle wêrom t it nedich is en wêr t de Omrop dan hinne wol. Terjochte. De Redaksjeried is fan miening dat it sa ek moat en sil de nije haadredakteur freegje om mei ús te begjinnen oan it skriuwen fan in nij en dúdlik fisystik. Dêr komt dan yn te stean hokker rol de Omrop de kommende jierren yn de Fryske mienskip spylje wol, wêrom t we de programma s meitsje dy t we meitsje en op ynternet dogge wat we dan dogge. De Redaksjeried bestiet út Joline Dalstra, Albert Jensma, Annet Huisman, Bart Kingma, Arjen de Boer en Eric Ennema (foarsitter). 17

10 19 6. DIREKSJE Omrop Fryslân hat yn 2014 op ferskate fronten erkenning krigen foar de striid om it behâld fan in selsstannige ûnôfhinklike regionale omrop yn Fryslân. De kabinetsplannen foar in fúzje mei de lanlike omroppen binne fan de baan. De Ried foar Kultuer sjocht foar de regionale omrop krekt in spilfunksje om de kwaliteit fan de sjoernalistyk yn oparbeidzjen mei kranten en lokale omroppen te fersterkjen. In sûne demokrasy kin ommers net sûnder ûnôfhinklike en krityske media. Telefyzje, radio en kranten binne noch hieltyd net wei te tinken. Tagelyk is yn 2014 mei de eksplosive groei fan mobyl ynternet noch dúdliker wurden dat dat platfoarm de takomst útmakket. De Omrop wol derby wêze en as oanbieder fan nijs en ynformaasje ek yn de digitale wrâld posysje kieze. Troch ek dêr programma s oan te bieden dy t wurdearre wurde, foar alle Friezen dy t op ús rekkenje. Programma s, makke troch belutsen meiwurkers dy t foar har ynset yn 2014 op dit plak ek in tankwurd fertsjinje. 6.1 De omjouwing fan Omrop Fryslan yn 2014 Nei twongen ûntslaggen yn 2013 kaam de Omrop yn 2014 yn rêstiger farwetter. De formaasje is noch wat ynkrompen troch frijwillich fuortgean en natuerlik ferrin. Op de ôfdielingen wurdt mei minder fêste minsken it wurk no oars oanpakt. Bedriuwsbreed wurdt stribbe nei mear effisjinsje, in proses dat trochgean sil mei it each op de oankundige besunigingen by de regionale omroppen yn Rekken hâldend mei dy ûntwikkeling bliuwt ek yn 2015 it personielsbelied rjochte op it ynvestearjen yn de kwaliteit fan de meiwurkers en har te fasilitearjen by in feroarjende taakynfolling. Yn 2014 is de planning en kontrôlesyklus ferskerpe sadat no fan alle programma s de kosten better yn byld binne. De ferskate redaksjes binne yninoar skood en gearfoege op ien wurkflier. De redaksjonele wurkprosessen binne mei help fan in ekstern buro beskreaun en analysearre. It opsetten fan in oare wurkwize, it mear strukturearjen en it foarkommen fan dûbeld wurk, sil kapasiteit opsmite om content fan de Omrop nei hieltyd mear platfoarms te fersprieden. De fokus komt earst op it ynternetproses. Yn 2014 is ynvestearre yn editsets, it fideo-argyf en de oanskaf fan in mobile TV-studio. Signifikante ynvestearrings yn de takomst sille foaral ôfhingje fan de krekte gearwurking yn noardlik ferbân, dêr t yn 2014 de earste stappen foar set binne. Ynternet liet yn 2014 wer in sterke groei sjen, mar leafst 22% yn de plus. Noch altyd lûkt de webside omropfryslan.nl de measte besikers, mar de apps helje hurd yn en binne kwa besikersoantal ferdûbele yn Ek op sosjale media binne grutte stappen set, foaral it resultaat fan it pleatsen fan mear relevante content. De grutte ferskowing yn it medialânskip fan tradisjoneel nei digitaal set troch. Ynternet groeit dêr t hark- en sjochsifers sakje. Omrop Fryslân radio is noch altyd it bêst beharke stasjon yn ús provinsje en makket syn reputaasje as merklieder wier. Om dat ek foar de takomst te garandearjen hat de redaksje yntinsyf gear west oer in oare oanpak op de radio, dy t yn de maitiid fan 2015 syn beslach kriget. 6.2 Finansjeel It boekjier 2014 is ôfsletten mei in negatyf resultaat fan goed ,-. De oarsaak dêrfan leit hast hielendal by it letter útstjoeren fan de Keet as begrutte. De kosten fan dy TV- dramasearje dy t yn 2013 produsearre is, mar yn 2014 útstjoerd, komme konform de ferslachjouwingsrjochtlinen, dit boekjier foar rekken fan it resultaat. Om dy reden wie yn 2013 in heger resultaat helle as begrutte. Los fan dat effekt wie it finansjeel foar de Stichting Omrop Fryslân in goed jier. De solvabiliteit en de likwiditeit (Current Ratio) binne mei respektyflik 0,59 en 2,26 goed. It úteinlike resultaat is ûnder oaren beynfloede troch de folgjende saken: it ûnder de begrutting útkommen fan de fêste personielskosten troch fêststeld belied

11 ynsidintele baten yn ferbân mei Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 en it Frysk Mediasintrum (provinsje Fryslân) in legere omset by de reklameferkeap. De Omrop hat yn 2014 mei finansjele stipe fan it provinsjaal bestjoer it inisjatyf nommen foar it oprjochtsjen fan in Frysk Mediasintrum. Tagelyk is yn 2014 al in eksperimint úteinset yn de Súdwesthoeke om mei de lokale omrop dêr de gearwurking te sykjen. Aksjes dy t mei ta doel hawwe, net fuortdalik om de belangen fan de Omrop mar mear dy fan de ynwenners fan Fryslân te tsjinjen. De regionale media steane ûnder druk en sykje nei mooglikheden om de kwaliteit oerein te hâlden troch mear gearwurking. De legere omset by reklameferkeap leit foaral yn de lanlike ferkeap. Soks kin ek it gefolch wêze fan feroarjend mediagedrach, minder berik fan tradisjonele media as radio en telefyzje. 6.3 Risiko De Omrop rint gjin bysûndere kredyt-, likwiditeit- of rinterisiko s. De direksje sjocht dan ek gjin reden foar risiko-beheinende maatregels sa as it gebrûk fan derivaten. Yn 2014 is fêst komme te stean dat de regionale omroppen mei-inoar fan 2017 ôf 17 miljoen minder subsydzje krije fan it ministearje fan OCW. Yn it gearwurkingsferbân ROOS is besletten dy taakstelling nei rato te ferdielen oer 5 klusters. Yn it kluster Noard wolle de omroppen fan Fryslân, Grinslân en Drinte de taakstelling realisearje troch fiergeande gearwurking, shared services op it mêd fan fasiliteiten, P&O en Sales. Foar Omrop Fryslân is in budzjetfermindering foarsjoen fan 1,3 miljoen. De redaksjes bliuwe ûnôfhinklik mar sille wol oparbeidzje foarsafier t soks de regionale identiteit net yn e wei stiet. 6.4 Takomst Yn 2014 is der stadichoan wat mear bekend wurden oer it nije omropbestel dat fan 2017 ôf yngiet. Steatssekretaris Dekker fan OCW kaam nei de simmer mei syn Mediabrief dêr t it belang fan de regionale omrop yn ûnderstreke wurdt. Programma s makke foar en út de regio befoarderje de ûnderlinge bân en gearhing yn de maatskippij. Yn it politike debat oer de takomst fan de media hat ek omtinken west foar ús Fryske omrop. Aloan ha wy hammere op de spesjale posysje fan de Omrop, dy t ommers syn programma s yn de twadde rykstaal útstjoert. Sawol yn de Earste as de Twadde Keamer is de steatssekretaris foarhâlden dat hy rekken hâlde moat mei Omrop Fryslân, dy t genôch budzjet hawwe moat om in brede programmearring te realisearjen yn de Fryske taal. Oant it keamerdebat woe de steatssekretaris dy boat wat ôfhâlde, mar mei stipe fan in moasje ynbrocht troch it Keamerlid Heerma (CDA) kaam der romte foar fierder oerlis. Wilens hawwe de regionale omroppen, ferienige yn ROOS, in plan makke om de opleine besuniging fan 17 miljoen sa te ferwurkjen dat de programma s der net ûnder lije. Foar Fryslân soe dat delkomme op in fiergeande gearwurking mei de omroppen fan Grinslân en Drinte, mei behâld fan in selsstannige redaksje. De definitive wetsfoarstellen wurde media 2015 ferwachte. Ek yn de fisy fan de steatssekretaris bliuwt de regionale omrop bestean as sjoernalistike organisaasje, dêr t de haadredakteur it boechbyld fan wêze sil. Wol wiist alles derop, dat it bestjoer fan de regionale omrop sintralisearre wurdt yn Hilversum, wylst de útfiering dan yn de regio stal kriget. Helder moat wêze dat it eigen lûd fan Omrop Fryslân net ferdwine mei troch mear gearwurking. In eigen omrop slút ommers oan by de Europeeske ferdraggen oer minderheidstalen, by it advys fan de kommisje Hoekstra en by de ôfspraken tusken Ryk en Provinsje út de BFTK. Wy drage dat oanhâldend út; in eigen stjoerder mei brede programmearring (nijs en kultuer), foldwaande middelen om dy taak út te fieren en in wetlike en organisatoaryske boarging yn de Mediawet binne dêrby de spearpunten. Jan Koster febrewaris

12 23 7. HAADREDAKSJE Programmatysk wie 2014 in stabyl jier. Der binne op radio en televyzje gjin grutte oanpassingen west of feroaringen ynfierd. Meast opfallende is de yntroduksje fan saneamde visual radio. Dat is it op televyzje yn byld bringe fan radioútstjoeringen. Alle wiken barde dat by de útstjoering fan Noardewyn Live op freedtemiddei. Yn it radioprogramma treden ferskate (regionale) artysten en muzykselskippen op en dat wurdt mei in beheind oantal kamera s en in beheinde personiele ynset ek op televyzje útstjoerd. Yn desimber hiene alle regionale omroppen de aksje Samen voor de voedselbank. Ek by dizze aksje waard by Omrop Fryslân visual radio makke. De berjochtjouwing oer spontane jeften en aksjes fan Fryske ferieningen, skoallen en partikulieren levere tige libbene en positive televyzje en radio op. Visual radio biedet Omrop Fryslân de mooglikheid om mei beheinde middels streekrjocht ferslach te dwaan op radio en televyzje fan relevante saken yn de provinsje. Dêrnjonken is it in manier om reguliere radioprogramma s sichtberheid te jaan en bygelyks de ynteraksje mei harkers fia sosjale media op it skerm yn byld te bringen. It belang en de ynset fan online kanalen binne op e nij groeid yn 2014 en sille groeien bliuwe. It gebrûk fan de webside en de apps groeide mei mear as 20 prosint en der is gjin reden om oan te nimmen dat dy groei op koarte termyn stagnearje sil. De redaksje kiest der dêrom hieltyd faker foar om berjochtjouwing earst online te plakken en dêrnei fia radio en televyzje ferslach te dwaan. Dêrnjonken sykje redakteuren en programmamakkers yn tanimmende mjitte direkt kontakt fia sosjale media. Facebook, Twitter en oare sosjale platfoarms wurde net allinne brûkt om ferslach te dwaan, mar ek om it petear oan te gean mei minsken. Hjirtroch krije hieltyd mear minsken in stim yn de programma s en online uteringen. In oar foarbyld fan it groeiende belang fan online kanalen is de tanommen ynset fan Omroplive yn Fia de webside en apps kinne konsuminten live tsjûge wêze fan eveneminten, sportwedstriden en nijsfeiten. It kin wêze dat der op de televyzje ek live ferslach dien wurdt, mar dat is net needsaaklik. Fia Omroplive is it mooglik ek spesifike doelgroepen te betsjinjen, lykas bygelyks leafhawwers fan de Hynstekeuring fan it Friesch Paarden-Stamboek. Dizze waard streekrjocht útstjoerd fia Omroplive. De redaksje hat wilens 2014 in fikse modernisearring tared wat de organisaasje, de wurkwize en de ynhâldlike strategy oanbelanget en dat sil yn 2015 syn beslach krije. Dêr wêr t oant no ta ferskate redaksjes aktyf wiene foar radio, televyzje, ynternet of spesifike programma s is ôfrûne jier besletten dat dizze dielredaksjes omfoarme wurde sille yn in redaksje dy t foar alle uteringsfoarmen fan Omrop Fryslân content produsearret. De wurkwize sil ek oanpast wurde, sa waard besletten. Yn ferskate workshops ûnder lieding fan in eksterne saakkundige waard ynventarisearre wat de hjoeddeistige wurkwize is en wat de winske wurkwize foar de takomst wêze moat. Ek hjir waard dúdlik dat der mear gearwurke en sintralisearje wurde moat. Dêrnjonken moat fierder foarút pland en wurke wurde om ynhâldlik sterkere (nijs) programma s te meitsjen. Strategysk makke Omrop Fryslân redaksjoneel de kar foar online first. Dizze strategy betsjut dat de redakteuren by har wurksumheden útgean fan online publikaasje fan de content. Net earder as dêrnei wurdt sjoen oft de content ek gaadlik makke wurde kin foar radio en televyzje. Mooglik stroffelpunt foar de ynfiering fan de modernisearring wie it fuortgean fan haadredakteur Diederik Bonarius, dy t fan novimber 2014 ôf in funksje by RTL oannommen hie. Om it fernijingsproses net te fertraachjen waard dêrom in ynterim-haadredakteur beneamd yn de persoan fan Alex Beishuizen. Underwilens waard de winning foar in nije haadredakteur út ein set. Spesifyk op de radio ûnderfynt Omrop Fryslân tanimmende konkurrinsje. De harksifers binne hjirtroch ûnder drok komme te stean. Yn 2014 is besletten de radioprogrammearring oan te passen oan de easken fan dizze tiid. Dizze oanpassing waard yn de lêste moannen fan it jier tared troch ferskate wurkgroepen en sil yn maart 2015 ynfierd wurde.

13 Hark- en sjochsifers en online media Foar radio en telefyzje wurdt al jierren struktureel ûndersyk dien nei it tal sjoggers en harkers, it saneamde berik ûnder de Fryske befolking. It buro Intomart docht dat yn opdracht fan de stichting Kijk-en Luisteronderzoek. Sûnt twa jier lit Omrop Fryslân ek ûndersyk dwaan nei de wurdearring fan de programma s troch it buro Kien. Ek online wurdt neigien wat it berik is foar de websiden en apps, meast troch Google Analytics. Televyzje Sûnt septimber 2012 docht ûndersyksburo Kien alle fearnsjierren ûndersyk nei berik en wurdearring fan de TV-stasjons yn Fryslân. It ûndersyk bestiet út in mjitting ûnder in panel fan in lytse tûzen minsken oer 7 dagen. It panel wurdt elk fearnsjier wiksele. Omrop Fryslân kaam oer 2014 út op in gemiddeld deiberik fan 22 %, in lichte efterútgong neffens Mei in rapportsifer fan 7.5 wie de wurdearring foar de programma s like heech as yn Bron: Kien Totaal Moanne Wike Dei Radio Foar Omrop Fryslân Radio wurdt mear gebrûk makke fan it Continu Luister Onderzoek (CLO) dêr t alle moannen yn byhâlden wurdt hoe t de Fryske befolking mei radio omgiet. As graadmjitter jildt dêr it saneamd merkoandiel : hoefolle fan de radio-harkers stimme ôf op jo stasjon. Omrop Fryslân wie yn 2014 noch hieltyd de nûmer 1 en dus merklieder. Yn ferliking mei 2013 kaam it merkoandiel wol bot ûnder druk te stean. Mear en mear kiest it publyk foar muzykstjoerders en wurdt ynformaasje op oare wize garre. Mei in berik fan goed Friezen deis is de Omrop fierwei de populêrste stjoerder. merkoandiel: berik: Radio Veronica Arrow Omrop Fryslân RadioNL 5,8% 2,3% 16,5% Waterstad FM 3,4% 5,3% 3,6% Radio 1 Q-music 7,1% 9,7% Radio 2 10,9% Radio 538 6% 11,2% 2% 3FM Sky Radio Radio 4 Online Foar ynternet wie 2014 in moai jier foar de Omrop. Mei mear as 20 miljoen besites wie sprake fan in groei mei 24 % neffens Dy groei siet foaral yn mobyl ynternet, mei in ferdûbeling fan it tal besites. Wol lûkt de webside noch de measte minsken, mei unike besikers de moanne. De besikers op de mobile apparaten binne wol loyaler, sy sykje sa n 30 kear yn de moanne nei de content fan de Omrop. De apps mei nijsberjochten op de snoadfoans liene har ek makliker foar in koarte besite. besikers: tablet smartphone webside Arrow Radio 4 Waterstad FM RadioNL Radio Veronica Radio 1 Q-music Radio 2 Radio 538 Sky Radio Omrop Fryslân Radio Bron: Google Analytics

14 27 8. FASILITEITEN De technyske wrâld is ien mei in protte dynamyk. Dat is ek te fernimmen by Omrop Fryslân. Njonken de deistige fasilitêre ynset by de programma s en it 24/7 draaiende hâlden fan alle systemen, binne der ek ferskate fernijingsslaggen makke. Oan it begjin fan it jier binne alle editsets fernijd, sawol technysk as kwa ynrjochting en meubilêr. De romten binne ek better isolearre sadat men by lûdsbewurking gjin lêst mear hat fan de set derneist. It digitale fideo-argyf is útwreide mei 160 Terabyte oan hurde skiven. It systeem is dêrtroch stabiler en folle flugger wurden as mei de âlde tape-robot. Foar live-útstjoerings op lokaasje is in mobile studio makke. De wanden binne foar it grutste part fan glês sadat der goed sicht is op de omjouwing. De studio is foar it earst ynset by it ferslach fjouwer dagen lang fan de Tallships yn Harns. Dat wie tagelyk ek it debút foar de nije TV-wein fan de Omrop. Mei dy wein kin live TV-registraasjes makke wurde mei help fan maksimaal 6 kamera s. Foar planning en produksje is in grutte update kaam fan it planningssysteem Prompt. Dat is net allinnich bedoeld om it stabiler en flugger te meitsjen, mar ek om alderhande nije funksjonaliteiten ta te foegjen. Sa kin no sawol by it ynplannen as neitiid per programma sjoen wurde hoefolle minsken en oare middelen ynset binne. Op basis dêrfan is wichtige ynformaasje foarhannen wêrmei t men bystjoere kin as it nedich is. Op it mêd fan online media is der benammen in slach makke mei de webside foar de skoalbern. It eardere Tsjek.nl is folslein fernijd en hat in oare namme krigen: Skoal.tv. Der is in protte omtinken jûn oan in bettere tagonklikheid fan it audiofisuele materiaal en oan in ienfâldiger navigaasje op de side. Sa kin men makliker as foarhinne in kar meitsje op basis fan de leeftiid fan de bern. Belangryk wie ek de trochûntwikkeling fan de app foar mobyl en tablets, yn gearwurking mei de oare regionale omroppen. Yn 2014 hat de app dúdlik de webside ynhelle as grutste online platfoarm. Yn it begjin fan it jier binne der nije funksjonaliteiten yn de app bykaam, lykas live fideostreams en teletekst. Organisatoarysk is ek it ien en oar feroare. Algemiene saken en húsfesting binne ûnderdiel wurden fan de ôfdieling fasiliteiten. Húsmasterstaken binne foar it grutste part outsourced en der is úteinset mei in fierdere profesjonalisearring op dat mêd. Der is yn 2014 ek bot nei de takomst sjoen. Yn it ramt fan de oankundige besunigings en feroarings fan it mediabestel yn 2017, wurdt ek sjoen nei fiergeande gearwurking tusken regionale omroppen. Der is troch it haad fasiliteiten ûndersyk dien nei de mooglikheden dêrfoar, sawol yn noardlik as lanlik ferbân. Pas yn 2015 sil definityf keazen wurde moatte.

15 29 9. MARKETING EN KOMMUNIKAASJE It ynsetten fan oare marketingtechniken en -middels foar programma s en eveneminten, ûndersyk en it trochsetten en evaluearjen fan it ynsette belied. Dat wiene de wichtichste spearpunten op it mêd fan Marketing & Kommunikaasje yn Haaddoelstelling dêrby wie om in brede groep ynwenners fan Fryslân te berikken en te binen oan de Omrop. Sawol trou publyk as nije doelgroepen. 9.1 Belied en ûndersyk De lêste jierren leit de klam by Marketing & Kommunikaasje op de marketing oangeande de temakampanjes en (nije) programma s. Dat belied is ek yn 2014 trochset. Dêrby hat yn 2014 ekstra omtinken west foar ûndersyk en foar de ynset fan nije marketingmiddels. Njonken de gegevens fan it reguliere ûndersyk fan SKO is gebrûk makke fan de ûndersyksgegevens fan ûndersyksburo KIEN en ûndersyksburo Motivaction. Dêrneist hawwe wy in ûndersyk útfierd ûnder de Freonen fan Omrop Fryslân. De ûndersyksresultaten binne/wurde brûkt foar de ynfolling fan in strategysk marketingplan foar de kommende jierren, foar de ûntwikkeling fan in nije radioprogrammearring en fansels foar de evaluaasje en ûntwikkeling fan oare programma s en projekten. Foar de ûntwikkeling fan it marketingbelied foar de kommende jierren wurdt gearwurke mei in ekstern buro. 9.2 Marketingkampanjes en middelen It ôfrûne jier wie der in tal grutte projekten dêr t Marketing & Kommunikaasje in wichtige rol yn spile hat. Njonken de temawiken (Nostalgywykein, Simmer yn Fryslân, Fryske Muzykwike en Winterwiken) wiene dat: it Tallshipsevenemint yn Harns, de Special Olympics, de grutte fiedselbankbankaksje Samen voor de Voedselbank fan de regionale omroppen en de nije programma s: Moai Fryslân, DE UTFLECHT, Fryske Muzyk yn Eastenryk, Sân Stêden en Kening Hert & Harry Hazze. Dêrneist is Marketing & Kommunikaasje nau belutsen by rjochtstreekse útstjoeringen op de ynternetstjoerder Omroplive.nl. By alle projekten binne njonken de fertroude kommunikaasjemiddels ek oare en fernijende kommunikaasjemiddels en marketingtechniken ynset. Bygelyks Facebook- en Twitterkampanjes, ludike promoasje op lokaasje, promoasje yn kranten en winkels en de Omropcam, in app dêr t minsken sels grappige foto s mei meitsje en ynstjoere koene. De ynset fan dy oare marketing- en kommunikaasjemiddels hat ûnder oaren as doel om ús publyk op in ynteraktive wize oan de Omrop te binen en om in bredere groep ynwenners yn Fryslân te berikken. Dat hat fertuten dien, sa docht bygelyks bliken út it grut tal reaksjes en likes op de sosjale media by guon projekten en programma s.

16 31 MOATST SJEN! Advertearje op TV KAATSEN: PC UW BILLBOARD OP ÉN ROND DE BELANGRIJKSTE WEDSTRIJD VAN HET JAAR IN FRYSLÂN? 10. REKLAME De trend fan 2013 hâldt ek yn 2014 stân. Advertearders hawwe lytsere budzjetten en sette dêrom koartere kampanjes yn. Yn stee fan dat oan it begjin fan it jier op basis fan in marketingstrategy ynkocht wurdt, meitsje in soad advertearders de kar om last minute yn te keapjen. Dat betsjut in soad ekstra wurk foar de akkountmanagers en de reklameplanning, foar lytsere bedraggen. Woensdag 30 juli is het weer zover; de halve finale en finale van de jaarlijkse PC zullen weer live worden uitgezonden door Omrop Fryslân en de Friezen zullen massaal voor de buis zitten. Direct voorafgaand en na afloop van deze wedstrijden zal een 5 seconden billboard worden getoond. Dit programma wurdt/waard mei mooglik makke troch..uw bedrijfslogo zal in beeld verschijnen. Uteinlik is 95% fan de regionale begrutting helle. Spitigernôch is oars as ferline jier de lanlike omset bot ûnderút gien. Dêrtroch is de algemiene begrutting net helle en is dy úteinlik op 90% útkommen. De regionale online ferkeap ûntwikkele him ek dit jier posityf en der is mear oan bannerposysjes en pre-rolls ferkocht. Dy baten kinne net tippe oan de ynkomsten fan tradisjonele media. Mar de kampanjes komme troch de krêft fan werhelling ta in better resultaat. Alle moannen wurde nijsbrieven ferstjoerd, der is in nije mediabrosjuere mei aktuele ynlisblêden kommen en der binne spotsjes makke om nije advertearders oer de drompel te heljen om by Omrop Fryslân te advertearjen. Dy sille yn maart 2015 op de stjoerder komme. Naast de 4 billboards voorafgaand en na afloop van de halve finale en finale krijgt u nog veel mee Hoewol t it dreech is om it yn sifers út te drukken, wie yn 2014 foar it earst te fernimmen dat guon kampanjes net genôch respons krigen. Ferfolchkampanjes wurde dêrom soms net mear boekt of útsteld. Dat kin in gefolch wêze fan de waar te nimmen ferskowing by it publyk fan tradisjonele media nei online. Er zal een felicitatiecommercial van 10 seconden worden uitgezonden na afloop van de finale in alle 18 reclameblokken. Ook hierin zal uw logo worden getoond en uw bedrijfsnaam worden md.

17 SOSJAAL JIERFERSLACH 11.1 Personiel De mediawrâld feroaret, hark- en sjochgedrach fan publyk en technyske ynnovaasjes binne dêr foarbylden fan. Dat betsjut dat mediabedriuwen as Omrop Fryslân oare easken oan de organisaasje en de meiwurkers stelle. In moai foarbyld dêrfan is dat by de Omrop yn 2014 de MOJO -sjoernalist syn yntree die, in redakteur dy t mei de smartphone items makket, as MObile JOurnalist. Foar meiwurkers betsjut dat in ferbreding en ferdjipping tagelyk. Sa is de organisaasje hieltyd mear dwaande mei it geskikt meitsjen fan meiwurkers foar har nije rol en tagelyk mei it sykjen fan gaadlike kandidaten foar taken dy t no net ynfolle wurde kinne. Yn febrewaris is in nije controller oannaam foar de organisaasje. Mei syn komst binne de prosessen op finansjeel en organisatoarysk mêd trochljochte en is in start makke om nij belied te formulearjen. Yn oktober hat haadredakteur Diederik Bonarius de Omrop ferlitten foar in baan by RTL Nederlân. Oant de Omrop in nije haadredakteur fûn hat en dy begjinne kin, is dy funksje ynfolle troch Alex Beishuizen dy t romme ûnderfining hat yn sjoernalistike organisaasjes. Neist de fakatuere foar haadredakteur wiene der tal fan oare funksjes (yntern en ekstern) dy t iepenstien hawwe. Boppedat hat dit jier in tariedingsjier west foar belied oangeande nij talint, de Omrop wol yn 2015 fyf nije jonge meiwurkers oannimme foar in traineeship, we sjogge út nei harren komst Organisaasje Funksjes skowe mear yninoar of nei-inoar ta, redaksjonele ûnderwerpen binne net mear bûn oan ien titel of programma, de organisaasje rjochtet him hieltyd mear op content foar meardere platfoarms. De hjoeddeistige organisaasjefoarm fan de redaksje is net mear passend foar dizze tiid. Der is in start makke mei it ûntwikkeljen fan in nije organisaasjestruktuer mei as doel de organisaasje doelmjittiger wurkje te litten. Der is in nij systeem foar it roasterjen fan meiwurkers oankocht en ymplemintearre. Dêrby is de kar makke om earder ynsjoch te krijen yn de winsken fan meiwurkers. Sadwaande kin fierder foarút sjoen wurde yn de planning en kin de organisaasje better stjoere. Yn 2015 moat ferplicht oergien wurde nei in oar fiskaal systeem, de saneamde wurkkosteregeling. De Omrop hat dêrfoar al har personiele foarsjenningen tsjin it ljocht hâlden en yn oerlis mei de UR de regelingen oanpast oan dy nije wetjouwing Frysk Omrop Fryslân is de iennige omrop yn it Frysk. Op inisjatyf fan meiwurkers is dat ûnderwerp op e nij op de aginda set. In wurkgroep hat plannen makke en dy oan it MT foarlein. Ien fan de plannen, in taaltoets foar alle meiwurkers, sil in spearpunt wurde foar BHV De organisaasje foar bedriuwshelpferliening hat in yngeande opfrisbeurt hân. Der binne nije BHV-ers bykaam mar ek in nije ploechlieder en in nij haad.

18 11.5 Sosjaal jierferslach yn sifers Peildatum: 31 desimber 2014 Oantal FTE s ferdield nei Ôfdieling Programma Technyk Reklame Fierder Totaal 51,61 27,61 5,89 11,67 96,78 Personielsbestân (leden) ferdield nei funksjegroep en man/frou Skaal Man Frou Totaal A 0 B 0 C 2 2 D 1 1 E F G H J 4 4 K 2 2 L 0 M 1 1 Totaal Personielsbestân (leden) ferdield nei ynskaling nei funksjegroep Yn de skaal Utrin skaal Ein fan de skaal Totaal A 0 B 0 C 2 2 D 1 1 E F G H J K 2 2 L M 1 1 Totaal Personielsbestân (leden) ferdield nei âldenskategory en man/frou Leeftydskategory Man Frou Totaal 15 t/m 24 jaar 0 25 t/m 34 jaar t/m 44 jaar t/m 54 jaar t/m 59 jaar jaar Totaal Leeftyd personielsleden trochinoarhinne 46 Arbeidsoerienkomsten Bepaalde tiid 3 Syktefersom oantallen (ekslusyf kreamferlof) Koart fersom 93 Unbepaalde tiid 113 Middellang fersom 12 Totaal 116 Lang fersom 8 Totaal oantal fersommen 113 Personele mutaasjes Leden Oantal personielsleden Oantal beoardielingspetearen Ynstream 1 Fier boppe de noarm 0 Utstream 7 Boppe de noarm 11 Oantal personielsleden Konform de noarm 98 Bedraggen (realisearre útjeftes) Te ûntwikkeljen Fier ûnder de noarm Leankosten Totaal 109 Opliedingskosten Freelancekosten Wurkpaadtrajekten Wêrfan kosten foar Tentoo ensaf Persintaazje meiwurkers 4,00% Syktefersom feiten (eksklusyf kreamferlof) Fersompersintaazje 2,91 Fersomduer trochinoarhinne 7 Meldingsfrekwinsje 0,93 35

19 Ried fan Kommissarissen Programma Beliedsbepalend Orgaan Algemien Direkteur Jan Koster Omrop Fryslân Reklame Simonia van Dijk Controller Egbert van Dijk Marketing en Kommunikaasje Jitske de Hoop P&O Ype van Kammen Haadredaksje Diederik Bonarius Haad fasiliteiten / Alg. Saken Jouke Algra Sjef Nijs en Sport Sybren Terpstra Sjef Kultuer Piter Zwart 1 ste kameraman Abe Visser 1 ste programmatechnikus Martin Wijbenga Koördinator Nijs en Sport Sybren Terpstra a.y. Koördinator Nijs en Sport Afke Meekma Koördinator Kultuer Jacqueline Spendel 1 ste editor Susan Zwerver 1 ste meiwurker TV produksjes Wibo Grimmius 1 ste technikus Henk Dijkstra 1 ste planner Frederik Kampstra 37

20 NEDERLANDSE SAMENVATTING 12.1 Inleiding Omrop Fryslân heeft in 2014 erkenning gekregen voor zijn strijd om als zelfstandige onafhankelijke regionale omroep in Fryslân te blijven bestaan. Een fusie met de landelijke omroep, zoals voorgesteld door het kabinet Rutte 2, is van de baan. De staatssecretaris van OCW heeft nu ook het behoud van 13 zelfstandige regionale omroepen, geworteld in de regio s, hoog in het vaandel. Wel zal in een nieuwe structuur vanaf 2017 een bezuiniging van 17 miljoen euro gerealiseerd moeten worden. In het verslagjaar is een clustermodel ontworpen, waarin regionale omroepen intensief samenwerken om de besparingen zo in te richten dat de programmering zo veel mogelijk in stand blijft. In het cluster Noord werken de drie noordelijke omroepen aan de concrete invulling van dit model. De zelfstandigheid van de drie (hoofd) redacties is daarbij uitgangspunt. In dat krachtenveld is bij elke gelegenheid tot in beide kamers van de Staten-Generaal steeds de bijzondere positie benadrukt die Omrop Fryslân vervult, als enige zender in de tweede rijkstaal, het Fries. Een Fries(talige) omroep geeft gezicht aan de meertaligheid in onze regio, is sterk in de gemeenschap geworteld en vormt een (cultureel) platform voor de Friese taal en cultuur. Een wettelijke verankering van deze positie in de nieuwe Mediawet is in 2014 dichterbij gekomen door een aanhoudende lobby binnen Roos, bij OCW en in het parlement Profiel Omrop Fryslân Stichting Omrop Fryslân is de publieke regionale radio- en televisiezender in Fryslân. Het bedrijf is in 1988 als zelfstandig radiostation ontstaan maar is al actief sinds Vanwege de status van het Fries als tweede rijkstaal maakt Omrop Fryslân ook documentaires en schooltelevisieprogramma s voor de landelijke publieke omroep. Vanaf 1994 maakt Omrop Fryslân regionale televisie. Sinds 2000 beschikt de Omrop over een website en sinds 2013 ook over verscheidene applicaties voor mobiel internet. Omrop Fryslân Reclame zorgt voor de verkoop van reclameruimte op de zenders. Omrop Fryslân is daarmee een multimediabedrijf. Sinds 2002 heeft de Omrop een bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen, een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) en een statutair directeur als enig en algemeen bestuurder. De onafhankelijkheid van de (hoofd)redactie wordt in een redactiestatuut gegarandeerd. De naam Omrop Fryslân houdt in: regionaal herkenbaar, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en divers. En: Fries, van belang en interessant voor elk deel van Fryslân en voor alle Friezen; het podium voor maatschappelijke discussie in deze provincie; betrokken bij en onderdeel van het dagelijkse Friese leven. Dit uit zich ook in de voertaal in de programma s, het Fries. Een publieke omroep is geen instituut voor taalbevordering, maar Omrop Fryslân is de facto wel één van de belangrijkste actoren in het beleid tot behoud en bevordering van deze taal. De regionale omroep van Fryslân is een van de best beluisterde en bekeken regionale publieke stations in Nederland. Omrop Fryslân Radio is op afstand marktleider in de provincie. Hieronder in het kort een aantal kerncijfers van Omrop Fryslân. 118 mensen in vaste dienst, 96,8 fte s 143 freelance medewerkers jaaromzet van 14,6 miljoen inkomsten uit de reclame 1,6 miljoen 24 uren radio per dag 24 uur internetradio 1½ uur verse regionale televisie per dag dagbereik radio gemiddeld 16,3 % dagbereik televisie gemiddeld 16,7 % internet gegroeid naar bezoeken(+ 24%) rapportcijfer voor de Omrop als geheel in onderzoek Kien: Bestuurlijk De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest. De samenstelling bleef onveranderd. De jaarrekening 2013 werd vastgesteld in de bijeenkomst van 15 april, de begroting voor 2015 in de bijeenkomst op 2 september Het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief resultaat van ,--. Dit bedrag wordt vrijwel geheel veroorzaakt door het later dan begroot uitzenden van de Keet. De kosten van deze TV-dramaserie, die in 2013 is geproduceerd, maar in 2014 uitgezonden, komen dit boekjaar ten laste van het resultaat. Om deze reden was in 2013 een hoger dan begroot resultaat behaald. Afgezien van dit effect was 2014 voor Omrop Fryslân financieel bezien een gunstig jaar. Solvabiliteit en liquiditeit (Current-Ratio) zijn met respectievelijk 0,59 en 2,26 goed. Het uiteindelijke resultaat is mede bepaald door een onderschrijding van de vaste personeelskosten door vastgesteld beleid, alsmede hogere incidentele baten dan gewoonlijk door programmaprojecten rond Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 en een lagere omzet bij de reclameverkoop. De Raad van Commissarissen is tevreden over het exploitatieresultaat Organisatie In 2014 is meer bekend geworden over het nieuwe

21 omroepbestel dat vanaf 2017 geldt. Staatssecretaris Dekker kwam na de zomer met zijn Mediabrief waarin hij het belang van de regionale omroep onderstreept. Met programma s voor en vanuit de regio wordt de maatschappelijke samenhang bevordert. Zijn plan voor een integratie met de landelijke NPO werd ingetrokken. Wel zal de regionale omroep nieuwe stijl bestuurlijk eenvoudiger ingericht worden en efficiënter moeten werken. In het politieke debat over de toekomst van de media is vanuit het bestuur van Omrop Fryslân steeds gehamerd op de speciale positie van Omrop Fryslân die immers uitzendt in de Friese taal. Nieuwe bezuinigingen staan haaks op het ook door het Rijk uitgesproken standpunt dat de Friese omroep voldoende budget nodig heeft om een brede programmering op de regionale televisie in de Friese taal te realiseren. Door het aannemen van de motie Heerma kwam er ruimte om verder overleg te voeren om deze Friese belangen ook naar voren te laten komen in de uitwerking van het wetsvoorstel. De regionale omroepen verenigd in ROOS zijn van plan door vergaande samenwerking een bezuiniging van 17 miljoen euro te realiseren. Het beleid wordt meer centraal vastgesteld, de uitwerking blijft in de regio bij een zelfstandige (hoofd)redactie. Helder moet zijn dat het eigen geluid van Omrop Fryslân niet mag verdwijnen door meer samenwerking. Een eigen omroep voor Fryslân sluit immers aan bij Europese verdragen over minderheidstalen, bij het advies van de Commissie Hoekstra en bij de afspraken tussen het Rijk en de Provincie Fryslân (BFTK). De inzet blijft: een eigen zender met een brede programmering van nieuws en cultuur, voldoende middelen om die taak uit te voeren en borging van de afspraken in de nieuwe Mediawet Personeel De mediawereld is volop in beweging. Het kijk- en luistergedrag van het publiek verandert en technische innovaties volgen elkaar snel op. Dit betekent ook dat mediabedrijven als Omrop Fryslân andere eisen aan de medewerkers en de organisatie moet stellen. In 2014 deed bij de Omrop de Mojo-journalist zijn intrede, een redacteur die met de mobiele telefoon bijdragen maakt. Voor de medewerkers betekent dit verbreding en verdieping van de functie. Voor de organisatie betekent vernieuwing een verandering van de structuur, met name op de redactie. Functies verdwijnen, veranderen of schuiven in elkaar. In 2014 is gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur met als doel doelmatiger te opereren. Ook is beleid ontwikkeld om nieuw talent aan te trekken door te werken met trainees. Op initiatief van de medewerkers is het onderwerp beheersing Friese taal op de agenda gezet. Een werkgroep heeft hier plannen voor ontwikkeld die aan het MT zijn voorgelegd. Een van de plannen behelst een taaltoets voor alle medewerkers, een speerpunt voor Programmering Programmatisch was 2014 een stabiel jaar. Er zijn op radio en televisie geen grootscheepse aanpassingen geweest of veranderingen doorgevoerd. Meest in het oog springend is de introductie van zogenoemde visual radio. Dit is het op televisie in beeld brengen van radio-uitzendingen. Wekelijks gebeurde dit bij de uitzending van Noardewyn Live op vrijdagmiddag. In december hadden alle regionale omroepen de actie Samen voor de voedselbank. Ook bij deze actie werd bij Omrop Fryslân visual radio gemaakt. De berichtgeving over spontane giften en acties van Friese verenigingen, scholen en particulieren leverde uiterst levendige en opbeurende televisie en radio op. Het belang en de inzet van online kanalen zijn opnieuw gegroeid in 2014 en zullen blijven groeien. Het gebruik van de website en de apps nam toe met meer dan 20 procent en er is geen reden om aan te nemen dat die groei op korte termijn zal stagneren. De redactie kiest er daarom steeds vaker voor om berichtgeving eerst online te plaatsen en daarna pas via radio en televisie verslag te doen. Daarnaast zoeken redacteuren en programmamakers in toenemende mate direct contact via sociale media. Facebook, Twitter en andere sociale platforms worden niet alleen gebruikt om verslag te doen, maar ook om het gesprek aan te gaan met mensen. Hierdoor krijgen steeds meer mensen een stem in de programma s en online uitingen. De redactie heeft gedurende 2014 een forse modernisering voorbereid. Deze modernisering heeft betrekking op de organisatie, de werkwijze en de inhoudelijke strategie en zal in 2015 zijn beslag krijgen. Alle deelredacties worden omgevormd tot één redactie die voor alle uitingsvormen van Omrop Fryslân content produceert. Specifiek op de radio ervaart Omrop Fryslân toenemende concurrentie. De luistercijfers zijn hierdoor onder druk komen te staan. In 2014 is besloten de radioprogrammering aan te passen aan de eisen van deze tijd. Deze aanpassing werd in de laatste maanden van het jaar voorbereid door diverse werkgroepen en zal in maart 2015 worden ingevoerd Faciliteiten De wereld van mediatechniek vertoont veel dynamiek. Dat was in 2014 zeker ook bij de Omrop het geval. Naast de dagelijkse facilitaire inzet voor de programma s en het 24/7 draaiend houden van alle systemen zijn er verscheidene vernieuwingsslagen gemaakt. Alle editsets zijn vernieuwd, het digitale videoarchief is met 160 Terabite uitgebreid en voor live uitzendingen op locatie is een mobiele studio in gebruik genomen. Het geheel werd voor het eerst ingezet bij de verslaggeving rond de Tallships in Harlingen, in combinatie met de eigen TV-wagen van de Omrop van waaruit live TV registraties gemaakt kunnen worden met maximaal 6 camera s. Online werd de website Skoal.TV ingevoerd als opvolger van Tsjek.nl. De toegankelijkheid is verbeterd en de navigatie vereenvoudigd, zodat audiovisueel materiaal makkelijker gekozen kan worden op basis van de leeftijd van de doelgroepen. Belangrijk was ook de doorontwikkeling van de app voor mobiel en tablets, samen met de andere regionale omroepen. De app heeft inmiddels de website ingehaald als grootste online platform. Met het oog op de toekomst heeft het Hoofd Faciliteiten in 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor vergaande samenwerking met andere omroepen, zowel in noordelijk als landelijk verband. Definitieve keuzes worden gemaakt in

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 Jrg. 5 2009 Nr. 1 Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 De Sont was een belangrijke vaarroute voor koopvaardijschepen. Er moest tol betaald worden voor doorvaart.

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Jrg. 7 2011 Nr. 1 Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum). Zie pagina 18. 4 Fan de redaksje Van de redactie By Tresoar is de

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 19 jannewaris 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 Monitoring University Campus Fryslân UCF Rapportage 2011-2015 Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 2 Rapportage monitoring University Campus Fryslân Inhoud Hoofdstuk 1 Gearfetting, konklúzje

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie