Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens."

Transcriptie

1 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), L. Tilma (CDA), D. van Diggelen (VVD), J. Pot (VVD), H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), F. D.Dijkstra (FNP), J.W. Tuininga (FNP), R.A. Ketellapper (GBL), W.F. Ekas (GBL) en S. Klaver (GBL). Ut it kolleezje fan B & W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou R. van der Meulen (wethâlder), mefrou G. Visser (wethâlder) en de hear C. Vos (wethâlder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof 1. Iepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. 2. Fêststellen wurklist De foarsitter: Hij stelt voor om in verband met de drie insprekers agendapunt 12 na agendapunt 8 te behandelen. De raad gaat hiermee akkoord. 3. Ynsprekrjocht boargers De hear Kooistra sprekt yn op agindapunt 12: Hij spreekt voor de tweede keer in en dat bewijst het belang van het onderwerp. Men krijgt door het voorstel van de gemeente in Stiens niet dezelfde kansen als in de omliggende gemeenten. Er ontstaat een oneerlijke concurrentie door een politieke beslissing. Bescherm je hiermee de kleine winkels in Stiens? Hij denkt van niet. De supermarkten zijn 's avonds ook open, terwijl de kleine winkeliers hun zaken al om 6 uur sluiten. Als supermarkt heb je de kleine winkels nodig om Stiens aantrekkelijk te houden voor de klant. Het is niet voldoende om alleen in november en december plus nog 9 zondagen open te zijn. De klanten gaan dan naar Leeuwarden of een andere plaats en komen dan ook niet in november in de kleine winkels terug. Er is dus geen enkele winkel gebaat met de voorgestelde regeling. En waarom nu een verandering na één jaar? De klant kiest voor gemak en zal dan ook een andere weg kiezen. Het is ook niet uit te leggen dat je een ander beleid kiest als de gemeente Leeuwarden. Er is niemand mee gebaat. In zijn ogen kan men niet meer terugkomen van de bestaande situatie. De hear Hiemstra sprekt yn op agindapunt 12: Hy stiet hjir ek foar de twadde kear. It hat in protte losmakke. Hy giet derfan út dat úteinlik it beslút posityf foar de winkels útfalt. Men waard net altyd like goed ûntfongen troch de polityk, wie syn yndruk. De polityk is der dochs foar de boarger? De measte arguminten foar it foarstel binne ûndertusken fan tafel. It beslút fan foarich jier moat dus hanthavene wurde. Der stiet neffens him neat mear yn 'e wei om in goed beslút te nimmen. Dat soe yn syn eagen in oerwinning wêze foar de konsumint. De hear Brouwer (CDA): De foarige kear hat de hear Hiemstra sprutsen oer mooglik juridyske 1

2 stappen. Hoe fier stiet it dêrmei? De hear Hiemstra: Albert Heijn hat in eigen advokaat, mar dy is nochal djoer. Hy is ek lid fan in fakbûn en dat jildt ek foar de hear Kooistra. Dy soe men eventueel ynskeakelje kinne om fierdere stappen te ûndernimmen. De hear Baltjes sprekt yn op agindapunt 12: Er is al heel wat over gesproken. Men zou als OVL de leden benaderen. Er is door de coalitie gesproken over de bescherming van de kleine ondernemers en deze waren daar een beetje verbolgen over. OVL heeft een enquête gehouden onder alle ondernemers. 60 ondernemers zijn direct betrokken bij het winkelcentrum van Stiens. Men heeft twee vragen voorgelegd: Wil men het huidige beleid handhaven? Vindt men dat men zelf moet bepalen of men zondag al of niet open gaat? Er was 100% respons. Men kon anoniem antwoorden. Twee reacties waren negatief en er waren vier reacties met een blanco verhaal. Twee daarvan hadden wel hun twijfels maar wilden de zondagsopenstelling niet blokkeren. De overige 54 zijn voor de zondagsopenstelling zoals door de raad op 17 oktober 2013 is aangenomen. Wanneer je als politieke partij uit godsdienstige overwegingen een standpunt wilt innemen, dan moet je zo n standpunt duidelijk innemen. Maar ga dan niet via een coalitie de zaak verdraaien door te verkondigen dat de kleine ondernemers moeten worden beschermd. Alle ondernemers zijn mans en vrouw genoeg om voor zichzelf te zorgen. Het doorgaan van het voorstel van de coalitie zou een dolksteek in de rug van de ondernemers betekenen. 4. Fragehealoere riedsleden De hear Tigchelaar (CDA): In de raadsvergadering van 22 januari 2015 zijn een aantal vragen gesteld over de huishoudelijke hulp. De wethouder reageerde hier onder andere op dat folsleine dúdlikheid en klantfreonlikens boppeoan steane. Dit is volgende week donderdag een agendapunt bij de Dienst SoZaWe NoardWest Fryslân. Vraag: Wat heeft dit tot nu toe daadwerkelijk voor een verandering opgeleverd? Leeuwarder Courant 6 februari 2015/de Dienst SoZaWe NoardWest Fryslân: Tot 4 februari 2015 zijn 1500 mensen gebeld. Tot nu toe zijn er 71 bezwaren binnen gekomen. Er moeten nog 200 keukentafelgesprekken worden gevoerd. Dit gebeurt ruim voor 31 maart Vraag: Hoeveel klachten/bezwaren zijn er tot nu betreffende inwoners van onze gemeente binnengekomen? Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over het bedrag van de himmelsjek in onze gemeente. Vraag: Is dit bedrag per uur nu wel duidelijk en wie komen hiervoor precies in aanmerking? Het overgrote deel PGB is in januari 2015 niet uitbetaald. Het gaat om meer dan mensen die hun salaris niet hebben gehad in ons land. Vraag: Zijn de aanvragen PGB binnen onze gemeente tijdig beoordeeld en tijdig naar de SVB gestuurd? Vraag: Als het PGB te laat wordt uitbetaald is dan toch de zorg gegarandeerd geweest in onze gemeente tot nu toe? Wij hebben in onze gemeente vol ingezet op het gebiedsteam betreffende de decentralisaties. Eind vorig jaar hadden wij het idee er theoretisch klaar voor te zijn. Vraag: Wat zijn in hoofdlijnen de eerste bevindingen tot nu toe? Kan het gebiedsteam tot nu alles aan? Wethâlder Vos: Foar alle getallen ferwiist er nei de BOT-sesje op 5 maart Dêr komt alle ynformaasje oer de húshâldlike help. By dy sesje is ek it WMO-advysried útnoege. Men kin dan kennismeitsje mei de wurkwize fan it gebietsteam. De neamde brief sil ek oan de ried foar kundskip tastjoerd wurde. Nei oanlieding fan dy brief hat er in brief stjoerd nei de sosjale tsjinst dêr't er syn fisy en ferwachtingen yn útsprutsen hat en dêr't ek in fraach om ferfolchaksjes yn stiet. De ynformaasje moat herkenber en dúdlik wêze foar de boargers. Men is mei de keukentafelpetearen dwaande. It gebietsteam docht dat nei oanlieding fan 2

3 telefoanysk kontakt. Hy hat net fernommen dat dêr problemen mei binne. Graach melde oan him as der wat oan de hân is. De ried is der foar it kontrolearen fan it belied. De hear Twerda is foarsitter fan it bestjoer fan de tsjinst en hat rjochtstreeks op de radio west. Hy hat foar alle fraksjes in oersicht makke hoe t it presys mei de húshâldlike help sit. Men hâldt de finger oan de pols oangeande de pgb s. It bestân mei nije gegevens is oanlevere oan SVB. It giet yn earste ynstânsje yn Ljouwerteradiel om 8 kliïnten. Hy hat op dit momint gjin oanwizingen dat it by de útbetelling misgien is. De hear Tigchelaar (CDA): Hy betanket de wethâlder foar de antwurden. Hy kin him fine yn de suggestje om yn de BOT-sesje mear ynformaasje te jaan. De hear Klaver (GBL): We spraken eerder omtrent de plannen van de NFLS. Graag verneemt GBL de stand van zaken daarin. Vanuit diverse hoeken wordt regelmatig gevraagd hoe de plannen er voor staan. Het plan kan volgens hem van toegevoegde waarde zijn voor andere culturele zaken. Het is in de ogen van GBL dan ook prematuur om nu afscheid te nemen van NFLS. Hij pleit voor een BOTsessie met alle betrokkenen. Het plan verdient serieuze aandacht. Wil het college alsnog zo'n BOTsessie organiseren? Wethâlder Van der Meulen: In het college is overleg over deze zaak geweest. Men is daarin ingegaan op een aantal formele verzoeken in een brief van de NFLS. De brief van het college aan NFLS komt in afschrift naar de raad. Naar aanleiding van die brief is het college bereidt om de raad in een BOTsessie bij te praten. De hear Klaver (GBL): Het presidium heeft unaniem besloten om een BOT-sessie te houden met de betrokkenen. De hear De Kroon (PvdA): It presidium hat it yndied oer de saak hân. It moast ta in útdroegen saak komme, mar dat hoegde neffens him net in BOT-sesje mei alle belutsenen te wêzen. De foarsitter: Hij wijst erop dat de raad met iedereen kan overleggen. De hear Ketellapper(GBL): Hy wie doe foarsitter fan it presidium. Men woe helderheid hawwe oer de matearje. Gean mei de minsken fan NFLS om tafel. Men praat sa by elkoar lâns. Wat der no bart is net de winsk fan it presidium. Wêr sit de kweade genius om sokke goede plannen tsjin te hâlden? Lit de fraksjefoarsitters yn sa n sesje de fragen oan de belutsen partij foarlizze. De foarsitter: De bedoeling van het vragenhalfuurtje is dat men vragen stelt en dat men antwoorden krijgt. Het is niet de bedoeling dat men een discussie gaat voeren over het punt. Anders moet men het op de agenda zetten. Men krijgt dus nog een afschrift van een brief en de raad wordt ruim geïnformeerd in een BOTsessie. Tevens mag de raad mag organiseren wat hij wil. De hear Dijkstra (FNP): Yn it presidium praat men út namme fan de ried. De bedoeling is dat men as ried in sesje hawwe wol mei de NFLS. Dat soe 5 maart foar de reguliere BOT-sesje plakfine kinne. De hear Ekas (GBL): Hij stelt voor het punt de eerstvolgende vergadering op de agenda te zetten. De foarsitter: Hij zal dit verzoek in het presidium overleggen. De hear Klaver (GBL): De Minister van Binnenlandse Zaken eist nu dat voortkomende uit de forse 3D gelden welke aan gemeenten worden toevertrouwd dat slapende rekenkamers of rekenkamerfuncties weer worden geactiveerd. Wetende dat onze rekenkamercommissie uit 3

4 bezuinigingsoverwegingen ook slapende is, vragen wij ons af of de portefeuillehouder kan zeggen welke consequenties dat voor onze gemeente kan hebben. Wat zijn de consequenties als men niets onderneemt? Boargemaster Boertjens: Men krijgt een keer per jaar een brief van de minister. De raad heeft besloten om moverende redenen tot een slapende rekenkamer. Mocht er in de komende periode op enig moment bij de raad behoefte zijn aan een onderzoek door de rekenkamercommissie, dan zullen er (externe) leden worden benoemd voor de duur van het onderzoek. Daarbij zal dan door de raad incidenteel een onderzoeksbudget beschikbaar worden gesteld. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de onderzoeksvraag en daarmee kan er op maat gewerkt worden. De hear Ekas (GBL): Het is de fractie van GBL in de wandelgangen ter ore gekomen dat na de pensionering van de opzichter buitendienst per ingaande van 1 februari 2015 een opvolger uit de omgeving van Zwolle is aangesteld. Kunt u als portefeuillehouder redenen aangeven waarom binnen de afspraken die zijn gemaakt, aangaande personele bezetting, met de centrumgemeente Leeuwarden hier wederom geen invulling aan is gegeven? Boargemaster Boertjens: Men heeft in de nota DNA een aanpak aangegeven. Men had in Leeuwarden echter geen geschikte kandidaat en dus heeft men verder moeten kijken. Er is dus geheel volgens de afgesproken lijn gehandeld. De hear Ekas (GBL): Men heeft dus overleg gehad met de beleidsmakers in Leeuwarden. Het bevreemdt hem dat er niets uit voortgekomen is. Was het niet mogelijk geweest om het via een ander kanaal intern op te lossen? De hear Dijkstra (FNP): It is al it twadde gefal yn koarte tiid. Wurdt it sa net wat in iensidige leafde? De hear Tilma (CDA): Hie it net in moaie gelegenheid west om de beide tsjinsten yn elkoar te skowen? Boargemaster Boertjens: Die laatste invalshoek heeft men ook gekozen, maar dat bleek niet haalbaar. Het is een cruciale functie en daarvoor heeft men een deskundige nodig. Er is in zijn ogen een goed overleg met Leeuwarden. Op heel veel punten werkt men goed samen. Liefde moet echter groeien. De hear Ekas (GBL): Het zal volgens hem nog wel een vervolg krijgen in de toekomst. De gang van zaken verbaast hem zeer. Wethâlder Visser: In het rapport Buiten de perken is een juiste aansturing aangegeven. Het kon helaas niet via Leeuwarden ingevuld worden. Natuurlijk gaat men zich inzetten voor een integratie van de twee diensten. Dat heeft op dit moment de volle aandacht. De hear Ekas (GBL): Is het de wethouder bekend dat er onder ouders van kinderen die op twee basisscholen in Stiens zitten enige onrust is ontstaan? Dit naar aanleiding van irritatie en ruzie onderling van de teamleden van deze scholen. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een aantal leerkrachten op deze scholen afwezig is door ziekte. Formeel heeft het college hier geen zeggenschap over doch wij van de GBL-fractie menen er goed aan te doen om deze vraag hier toch te stellen voordat het escaleert en het schoolmaatschappelijk belang in het geding komt. 4

5 Wethâlder Vos: Men giet dêr as gemeente net oer. Hy is lykwols benijd wêr t de ûnrêst weikomt. Dat soe er nei de gearkomste wol fan de hear Ekas heare wolle. Men kin net allinne op geruchten ôfgean. De hear De Kroon (PvdA): Men soe it yn it oerlis mei Fier oare wike oan de oarder stelle kinne. De hear Ekas (GBL): Dat kan inderdaad. Het verbaast hem echter dat er in het huis niets over bekend is. De maatschappelijke kant kan in het geding komen. Hij zal contact met de heer Vos opnemen. De hear Ketellapper(GBL): Hy wiist derop dat der wat oer yn de krante stien hat. Men moat wol op de hichte bliuwe fan de ûntwikkelingen. De hear Dijkstra (FNP): Juster krigen wy fan de gemeente de stimburobesettings foar de Provinsjale ferkiezings en de Wetterskipsferkiezings fan 18 maart dit jier. It foel ús op dat de animo fan riedsleden om op in stimburo te sitten net sa grut is by dizze ferkiezings; mar 5 riedsleden hawwe har oanbean. Dit yn grut kontrast mei de gemeenteriedsferkiezings fan ferline jier; doe wienen der 12 riedsleden. Fraach: Hat it kolleezje ek in idee werom as de animo fan riedsleden dizze kear sa leech is? Boargemaster Boertjens: De vraag stellen is deze beantwoorden. De animo bij raadsverkiezingen is groter. Als raadsleden geen zitting hebben willen nemen in een stembureau dan worden bij een nieuwe gelegenheid de volgende mensen op de wachtlijst benaderd. Dat biedt voldoende soelaas. In de Stienser Omroeper staat regelmatig een oproep om zich aan te melden. De hear Pot (VVD): Hij heeft helemaal geen lijst gekregen. Hij gaat ervan uit dat raadsleden automatisch benaderd worden. Zijn vrouw is wel benaderd maar hijzelf niet. De hear Dijkstra (FNP): It wie neffens him de gewoante dat riedsleden altyd frege wurde foar it stimburo. Boargemaster Boertjens: Hy wiist der nochris op dat ek riedsleden har opjaan kinne foar de wachtlist. De systematyk stiet op papier en elkenien kin it neilêze. De hear Dijkstra (FNP): Sûnt de hjerst fan ferline jier binne op e ein fan de Aldlânsdiken yn Jelsum en Koarnjum en op e grins mei it Ljouwerter Bosk 3 buorden del set mei de tekst: VERBODEN VOOR PAARDEN. Dizze buorden binne set om foar te kommen dat hynders gebrûk meitsje fan de fyts/kuierbrêge oer de Koarnjumer Feart. Der is alles foar te sizzen om soks te ferbieden want dit soarte fan brêgen binne net berekkene op it dragen fan hynders. De plakken wêr de buorden no steane stiet de trochgong fan hynders fan it Koarnjumer Aldlân nei it Jelsumer Aldlân en de tagong nei it Ljouwerter Bosk lykwols yn t paad. Neffens ús is der goed 20 jier gjin probleem west mei hynsteriden by de Dokkumer Ie lâns, fan âldsher wie dit in jaachpaad. Fraach: Hat it kolleezje him ek ôffrege dat der mei ien boerd ek wol folstean wurde koe en wol by it brechje oer de Koarnjumer feart sadat de hynsteriders har bewende paad by Dokkumer Ie lâns wer brûke kinne? Wethâlder Visser: Er is inderdaad een vervelend ongeluk gebeurd. Als men het bord bij de brug zet dan keert men vaak niet meer terug. Men zal naar een oplossing kijken. De hear Dijkstra (FNP): Der is neffens him gjin inkeld probleem. No wurdt de hynders ferbean om by 5

6 de Dokkumer Ie lâns te gean. Wethâlder Visser: Zij zal de situatie nog eens bekijken en zal er richting de raad op terugkomen. 5. Fêststellen ferslach fan 22 jannewaris 2015 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken Geen vragen of opmerkingen. 7. Ynkommen stikken út it kolleezje oan 'e ried Geen vragen of opmerkingen. Opiniearjend ûnderdiel/hammerstikken 8. Meidielings fan it kolleezje oan 'e ried Wethâlder Visser: Naar aanleiding van de toezeggingenlijst met betrekking tot de vergunning Hellingstrjitte heeft ze een mededeling. De procedure is inmiddels afgerond. Er is geen bezwaar of beroep ingediend. Er is ook geen gesprek met het college aangevraagd. De procedure is dus goed doorlopen. Boargemaster Boertjens: De verbouwing van De Skalm is druk aan de gang. Voor 1 maart 2015 wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken betreffende het overleg met de Stichting Welzijn Middelsee via de notitie De Skalm Parkearterrein DTD, Stichting Sportpark de Flapbrêge Wethâlder Van der Meulen: Ze wijst op een omissie in de financiële toelichting. Op grond van de nota Afschrijvings- en investeringsbeleid kan de laatste zin in die toelichting vervallen. De hear Tilma (CDA): It foarstel is op himsels prima. Mar hy rekket yn de betizing troch de sifers. De euro is it totaalbedrach. It riedsfoarstel wie euro. Dan bliuwt der úteinlik dus euro oer. Wurdt dan fan dy euro no brûkt en bliuwt der dan euro oer? Fierder lêst er Daarnaast is er een bijdrage van het dorpenfonds euro en (voor ruim) euro aan zelfwerkzaamheid. Giet dy euro alhiel nei it parkeerterrein? Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA is akkoord. Heeft men nu alles echt afgerond? De hear Pot (VVD): Hij sluit zich bij de laatste opmerking aan. De VVD gaat akkoord. De hear Ketellapper(GBL): It is foar him abacadabra. Der waard doedestiids besletten ta in kredyt fan euro en euro. Men hat neffens him om in gift fan de gemeente frege. It wie net allinne foar DTD. De euro wurdt fan de eigen liening ôfskreaun. Graach wat mear dúdlikheid. Wethâlder Van der Meulen: De raad heeft besloten om DTD euro als gift te geven en euro als renteloze lening. DTD heeft gaandeweg het proces de zaken overgedragen aan stichting de Flapbrêge. De raad is in november geïnformeerd over de aanleg van het parkeerterrein. Het college stelde voor DTD euro als renteloze lening te geven en euro voor de aanleg van het parkeerterrein. Van Dorpsbelangen heeft de stichting euro gekregen. En er is sprake van eigen werkzaamheden. Het staatje geeft de stand van zaken per 12 november 2014 aan. DTD geeft aan ruim euro nodig te hebben voor de realisatie. Dat is zonder parkeerterrein. 6

7 Dan blijft er euro over en daar zit het parkeerterrein dus nog niet bij in. Twadde termyn De hear Tilma (CDA): It parkearterrein sit der dus net yn. Mar der bliuwt euro oer foar it parkearterrein. Plus nochris euro? De hear Ketellapper(GBL): Men hat gjin euro oan DTD jûn. It is fan de euro ôfhelle. Wethâlder Van der Meulen: DTD/Stichting de Flapbrêge heeft een gift van euro gekregen en een renteloze lening van euro. De hear Ketellapper(GBL): Het was euro. De foarsitter: Hij geeft nog eens een toelichting. De euro had men terug moeten geven zijnde niet gebruikt maar dan was er geen parkeerterrein. Wethâlder Van der Meulen: De euro als gift en de euro als renteloze lening waren bestemd voor de aanleg van het totale complex. De hear Ketellapper(GBL): Men had als DTD de ruimte gekregen in de rekening courant voor euro. Op een gegeven moment stond men op een post van euro. De euro is uitgegeven voor het parkeerterrein. Er is binnen het budget gebleven. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 10. Wiziging leezjesoardering en tarivetabel De foarsitter: Er stond een fout in en daarom ligt het nu weer voor. De hear Tilma (CDA): In flater kin foarkomme. Hy wiist derop dat de bestjoerlike stikken 2,10 euro per pagina kostje, wylst men dy by de baly fergees krije kin. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 11. Risikoprofyl, beliedsplannen en finansjeel kader Feilichheidsregio De hear Pot (VVD): Inhoudelijk is de VVD het ermee eens. Het is een gemeenschappelijke regeling. Geldt het alleen voor Leeuwarderadeel? De hear Tilma (CDA): Men wit hoe t it it CDA foar in mienskiplike regeling oer stiet. It CDA kin net meigean mei de GR mei har kar foar opsje 2. Dielnimmende gemeenten moatte safolle mooglik besunigje en dat moat ek ôfstriele wurde op de feilichheidsregio. It CDA is bliid mei it foarlizzende beslút en is it iens mei de sjenwizen. De GR moat har oanpasse oan it beskikbere budzjet. De hear Ekas (GBL): GBL is blij met de adviezen in de vetgedrukte teksten. Dat bindt de mogelijkheden van de organisatie wat in. GBL kan zich in het voorstel vinden. Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA kan zich vinden in het besluit. Houd de vinger aan de pols. De foarsitter: Men moet inderdaad de vinger aan de pols houden. Hij geeft een kort kijkje in de keuken van de veiligheidsregio. De zienswijze geeft aan dat men duidelijk moet aangeven waar alles voor dient. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 7

8 Beslútfoarmjend ûnderdiel 12. Iepeningstiden winkels op snein yn Stiens De hear Tuininga (FNP): Oan de ein fan syn petear sil der in amendemint yntsjinne wurde. Hy wol op ien punt fan 2013 weromsjen. Op 5 septimber 2013 hat de FNP in moasje yntsjinne om de winkeltidewet oan te passen oan dy fan Ljouwert. Hy hellet in tal reaksjes fan dy gearkomste oan. De VVD seit Het is niet aan de overheid om te verplichten om al dan niet op zondag open te zijn. In het Bildt gaat men elke zondag open. De VVD wil een mogelijkheid voor een volledige openstelling van alle winkels op zondag. De PvdA seit Stiens hat in sintrumfunksje foar de regio. As yn Ljouwert wol op alle sneinen de winkels iepen binne en yn Ljouwerteradiel net dan is soks in bedriging foar de winkels yn Ljouwerteradiel. Yn it foarstel fan it CDA wurde de supermerken tefolle beheind. It motto fan it koalysjeprogramma is Samen sterker. Dat betsjut door samenwerking komen tot het beste beleid en de beste dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente Leeuwarderadeel. Samen sterker betekent samenwerking met alle partijen in de raad Samen sterker is ook samenwerking met Leeuwarden om vooruitlopend op de fusie maximaal voordeel te kunnen behalen voor de inwoners. Fierder stiet der yn dat programma Voor de komende raadsperiode is het noodzakelijk dat de gemeente over nieuw beleid pas besluit na overleg met alle betrokkenen en inwoners goed op de hoogte stelt van het nieuwe beleid en de uitvoering van werken. Het nieuwe beleid en de uit te voeren werken sluiten dan beter aan bij de wensen van de inwoners. Het college heeft de opdracht deze werkwijze in de komende 4 jaar toe te passen. Boargers en ûndernimmers binne lykwols net belutsen by it foarlizzende stik. Der is neffens syn ynformaasje ek nea mei de ôfdieling yn Ljouwert praat oer it foarstel. Der stiet ek yn it koalysjeprogramma De zondagsopenstelling. In 2013 is er in de raad een nieuwe verordening aangenomen over de zondagsopenstelling van winkels. Het is de coalitie opgevallen dat er door ondernemers beperkt gebruik van wordt gemaakt. De coalitie is van mening dat ondernemers die om principiële en/of economische redenen hun winkel niet willen openen niet de dupe mogen worden van deze verordening. Aan de andere kant erkent het college dat er ondernemers zijn die wel behoefte hebben aan de openstelling op zondag. Om de verordening goed te kunnen evalueren draagt de coalitie het college op een onderzoek in te stellen naar de zondagsopenstelling van de winkels. Der is lykwols net harke nei winkellju, OVL en boarger. Yn it ferkiezingsprogramma fan it CDA stiet Wij kennen een mooi winkelhart in de hoofdplaats Stiens. Het CDA Leeuwarderadeel wil in gezamenlijk overleg met ondernemers en politiek komen tot creatieve ideeën om leegstand te voorkomen. Het CDA Leeuwarderadeel vindt een goede balans tussen werk en ontspanning noodzakelijk... Het CDA blijft tegen zondagsopenstelling van de winkels... Het CDA Leeuwarderadeel wil kiezen en delen... Om het geloof in de lokale overheid terug te krijgen... Het CDA Leeuwarderadeel heeft ervaring die nodig is om goede keuzes te maken ook als het gaat om de toekomst van onze gemeente met Leeuwarden. We nemen als CDA Leeuwarderadeel nadrukkelijk afstand van het kortetermijndenken Het CDA Leeuwarderadeel wil staan voor een betrouwbare politiek Het CDA Leeuwarderadeel laat zich in zijn politiek handelen leiden door het evangelie en de vier pijlers: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerechtigheid. Mei dy prinsipes is op himsels neat mis. Mar it CDA ferskûlet har lykwols achter de beskerming fan de lytse ûndernimmers. De PvdA praat oer Samen werkt beter... Een gemeentebestuur dat pas besluit na overleg met alle betrokkenen. Dat is hielendal net bard. Der is net praat mei de boarger en de winkellju. De PvdA hat 8

9 de freeds nei de gearkomste mei de earste termyn al in stik publiseard yn de Stienser Omroeper dêr t har miening yn nei foaren brocht waard. De hear De Kroon (PvdA): Dat stik wie de ynbring yn de earste termyn. De boarger moat goed ynformeard wurde. De hear Tuininga (FNP): Men tinkt dan blykber ferskillend oer de folchoarder. Fierder stiet yn it programma fan de PvdA De bedrijven zijn belangrijk voor de activiteiten en de werkgelegenheid in Leeuwarderadeel. Bovendien zorgen de winkeliers voor een ruim winkelaanbod vlak in de buurt. Deze motoren van bedrijvigheid verdienen flinke steun van de gemeente... De PvdA pleit ervoor om de ondernemers te ondersteunen met goede dienstverlening in overleg met de ondernemersvereniging, want samen werkt beter. Dat is net bard. De PvdA vindt dat onze gemeente de nieuwe taken samen met Leeuwarden goed moet oppakken... Bovendien is voortdurende verandering niet goed voor onze inwoners No is blykber de miening fan de PvdA feroare. Dan giet er oer nei de VVD. Voor de VVD staat het belang van de inwoners altijd voorop... Wij willen samen bepalen hoe onze toekomst eruit gaat zien Het is voor de VVD belangrijk dit samen met u te doen... De VVD Leeuwarderadeel wil dat de gemeente ja zegt tegen haar ondernemers en samen met de ondernemers en de OVL zorgt voor een goed ondernemersklimaat Een gemeente die de ondernemer de vrijheid biedt om te ondernemen en daar waar nodig ondersteuning biedt Met betrekking tot de koopzondagen is de VVD van mening dat alle ondernemers dit zelf moeten kunnen beslissen. De hear Pot (VVD): Heeft de heer Tuininga ook een samenvatting gemaakt van alles wat in het coalitieakkoord is afgesproken? Want daar draait het nu om. De hear Tuininga (FNP): Dat hat er al neamd en dêr komt er ek noch op werom. It ûndersyk fan OVL liicht der net om. No is der 100% respons en by it BBO wie it mar 61%. De lytse foodsektor is lykwols troch de koalysjepartijen net benadere. Wêrom is der net sjoen nei de omlizzende gemeenten? Yn it ferslach fan de riedsgearkomste yn jannewaris stiet dat men ôfpraat hat by de koalysjefoarming dat der in ûndersyk komme soe nei de sneinsiepenstelling. Syn fraach wie doe oft it in frije kwestje wie. De hear Brouwer fynt dat der ûnweardige wurden sprutsen binne yn de ried en op ynternet. Kin er dêr foarbylden fan jaan? De takomstige fúzje mei Ljouwert betsjut net neffens de hear Brouwer dat men de kommende tiid gjin eigen belied meitsje kin. Dat giet lykwols yn tsjin in oar punt út it koalysje-akkoart om safolle mooglik it belied fan Ljouwert te folgjen. De hear De Kroon seit yn dy gearkomste dat der no sicht wie op de reële situaasje sa t dy troch de sifers fan de BBO-enkête nei foaren komme. Hat de hear De Kroon no al of net mei de ûndernimmers praat? Wethâlder Van der Meulen seit Dat (de zondagsopenstelling) wordt inderdaad bij de bedrijfsbezoeken besproken. Haar indruk komt behoorlijk overeenkomt met de uitslag van het rapport. Is dy yndruk wol reëel? It ûndersyk fan BBO hie neffens de FNP net nedich west dan hie men sa'n euro besparje kinnen. Wêrom is der net fan tefoaren mei de OVL/ûndernimmers praat? De hear Pot jout yn dy gearkomste yn in reaksje op in fraach oan: Er zijn in de coalitie afspraken gemaakt en die moet je nakomen. Dat fynt er gjin transparant antwurd. Is it wichtiger as it eigen ferkiezingsprogramma fan de VVD? De FNP fynt dat it partijbelang fan de VVD en de PvdA ûndergeskikt makke binne oan it partijbelang fan it CDA. 9

10 Dêrta hawwe de FNP en GBL in amendemint opsteld. Hy lêst in diel fan it amendemint foar. Amendemint GBL en FNP op de Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel De ried fan Ljouwerteradiel byinoar yn e gearkomste fan tongersdei 12 febrewaris 2015, Undergetekenden stelle it folgjende amendemint foar: Stelt fêst it Beslút 2015/9: Het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 13 januari 2015, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, het besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 Artikel I De Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. In het eerste lid wordt Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 23 zon- en feestdagen worden aangewezen en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag vervangen door Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 9 zon- en feestdagen worden aangewezen in november en december en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op eerste Kerstdag. b. Het tweede lid vervalt. Artikel II Deze verordening treedt in werking op 1 juni te feroarjen yn: De oarspronklike tekst fan artikel 2 sa t besletten is yn Beslút 2013/41 Verordening winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 yn de riedsgearkomste fan 17 oktober 2013 te hanthavenjen, liedend: Artikel 2. Vrijstellingen voor zon- en feestdagen 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door de burgemeester en wethouders aangewezen zonen feestdagen. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 23 zon- en feestdagen worden aangewezen en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag. 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt met uitzondering van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag een vrijstelling voor winkels welke in hoofdzaak of uitsluitend levensmiddelen en/of voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren verkopen, zoals supermarkten, of levensmiddelenspeciaalzaken zoals: bakkers-, slagers- groente- of viswinkels, chocolaterieën, delicatessenwinkels, voor zover deze winkels niet al onder de werking van artikel 6a lid b vallen. 3. De vrijstelling geldt slechts op zon- en feestdagen van tot uur. Taljochting: by it referindum yn 2013 hat de boarger fan Ljouwerteradiel oanjûn dat oansluting by Ljouwert de bêste kar wie foar de ynwenners fan Ljouwerteradiel en de gemeenteried hat hjirta unanym besletten, Ljouwerteradiel giet mei yngong fan 1 jannewaris 2018 op yn gemeente Ljouwert en yn dit fúzjeproses hat Ljouwerteradiel sûnt 17 oktober 2013 deselde winkeltideferoardering as Ljouwert, it BBO, bureau voor beleidsonderzoek, hat in ûndersyk dien yn opdracht fan it Kolleezje nei de sneinsiepenstelling fan winkels yn Stiens en út it rapport Iepen op Snein? docht bliken dat 71% fan de winkellju foar de sneinsiepenstelling is, OVL hat nei oanlieding fan de útkomsten fan BBO in enkête hâlden ûnder de oanbelangjende winkellju en de útkomst derfan wie dat 54 fan de 60 enketearren, 90%, folslein achter de winkeliepenstelling steane sa t dy no is en dat de ûndernimmer sels de kar meitsje kin dat hy al of net iepen giet mei boppeneamde winkeliepenstelling, in bestjoerlike dwaling fan Ljouwerteradiel oangeande de winkeliepenstelling net yn it belang fan de winkelju is en heaks op itjinge de boarger foar eagen stiet yn it fúzjeproses mei Ljouwert. Undertekene op 12 febrewaris 2015 troch: GBL-fraksje FNP-fraksje Ljouwerteradiel 10

11 R.A. Ketellapper W.F. Ekas S. Klaver F.D. Dykstra J-W Tuininga De hear Ekas (GBL): In de vorige vergadering heeft hij al duidelijk aangegeven hoe GBL over het voorstel denkt. Het is eigenlijk verbijsterend hoe zoiets tot stand heeft kunnen komen. Een college had zijn medewerking er nooit aan mogen geven. De ondernemers hebben aangegeven dat ook de ondernemers die niet op zondag opengaan dat deze de zondagsopenstelling niet willen blokkeren. De kleine ondernemers hebben de hoedersfunctie van het college dus dan ook zeker niet nodig. GBL heeft er alle vertrouwen in dat het college toch op zijn stappen terugkomt en met een wijs besluit komt. Anders zullen er zeker ook financiële verplichtingen uit voortvloeien. De D in het CDA staat volgens hem niet voor democratisch, maar eerder voor dictaat. Hoe geloofwaardig zijn de VVD en de PvdA voor hun achterban? Men pleegt karaktermoord op de eigen uitgangspunten. De hear Pot (VVD): Hij is het daarmee niet eens. De VVD verkoopt niet voor 30 zilverlingen haar gedachtegoed. De hear Ekas (GBL): Hij constateert dat dit wel gebeurt. Hij gaat ervan uit dat de coalitiepartners op hun opstelling zullen terugkomen. De hear De Kroon (PvdA): De sneinsiepenstelling is op de aginda kommen omdat de koalysjepartijen witte woenen hoe t de ûndernimmers dy mooglikheid ta iepenstelling belibben. Fan de sneinsiepenstelling kaam blykber neat telâne. Alle 60 winkels wienen sneins ticht, op 3 nei. Dan moat men ûndersykje oft guon ûndernimmers dêr lêst fan hawwe. De hear Tuininga (FNP): Dan hie men prate moatten mei de ûndernimmersferiening. Sa n mooglikheid ta sneinsiepenstelling moat ek tiid hawwe. Dêr hat de ûndernimmersferiening ek al plannen foar. De hear De Kroon (PvdA): Men kin it yndied op ferskillende wizen ûndersykje. Men hat doedestiids frege oan it kolleezje om OVL nei har miening te freegjen. Mar dy hat doe net reagearre. De gemeente hat in neutraal, objektyf ûndersyk dien. Trije wike lyn hie de PvdA twa konklúzjes. Fan de 5 supermerken wienen der 2 ticht en alle ûndernimmers yn de lytsfooddsektor wienen ticht en 7 lytse ûndernimmers hienen skea fan de sneinsiepenstelling. Dat moasten dan neffens de PvdA wol foodwinkels wêze. OVL hat doe in nij ûndersyk dien en alle 5 fraksjefooarsitters hawwe neitiid in petear hân mei OVL. Dat ûndersyk gie djipper as dat fan de gemeente. Der is blykber goed nei de foarsitter harke. De hear Tuininga (FNP): Hy tinkt dat it it opskuor fan it winkeljend publyk west hat. De hear De Kroon (PvdA): Foar de PvdA wie de konklúzje út it ûndersyk fan it OVL dat de lytse ûndernimmers yn de foodsektor gjin beswier hawwe tsjin de sneinsiepenstelling fan de supermerken. Dat hat de reden west dat de koalysjepartijen no mei in amendemint komme. It ûndersyk fan BBO hie earder ta in wat oare konklúzje laat. 11

12 De hear Ekas (GBL): Hij beoordeelt dat rapport anders. De logica van de heer Kroon is niet die van GBL. De hear Dijkstra (FNP): Jout de hear De Kroon de foarkar oan it rapport fan BBO? De hear De Kroon (PvdA): Syn lêste konklúzje wie dat de lytse ûndernimmers neffens it ûndersyk fan OVL gjin lêst hawwe fan de sneinsiepenstelling. Dêrom komme de koalysjepartijen mei in amendemint. De foodwinkels meie alle sneinen iepen. De nonfoodwinkels meie 12 sneinen iepen wêze. Alle winkels meie ek iepen wêze op twadde peaskedei, twadde pinksterdei en Himelfeartsdei. De winkels hoege dêrfoar gjin leezjes te beteljen. Men freget oan OVL om oer dy 12 sneinen en 3 hjeldagen de rezjy te nimmen. Amendement PvdA, CDA en VVD Onderwerp: Verordening winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op 12 februari 2015 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I. Artikel 2 van de Verordening, in afwijking van het raadsvoorstel, als volgt te redigeren: Artikel 2. Vrijstellingen voor zon- en feestdagen 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 12 zondagen worden aangewezen en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op eerste Kerstdag. 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef onder b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de feestdagen tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag. 3. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt met uitzondering van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag een vrijstelling voor alle winkels welke in hoofdzaak of uitsluitend levensmiddelen en/of voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren verkopen, zoals: supermarkten, of levensmiddelenspeciaalzaken zoals: bakkers-, slagers- groente- of viswinkels, chocolaterieën, delicatessenwinkels, voor zover deze winkels niet al onder de werking van artikel 6a, lid b vallen; 4. De vrijstelling geldt slechts op zon- en feestdagen van tot uur. II. Artikel 4 van de Verordening, in afwijking het raadsvoorstel, te laten vervallen. Artikel 4. Aanvullende vrijstelling en individuele ontheffingen Vervallen. Toelichting: Door dit amendement wordt de Verordening winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 zodanig gewijzigd dat: * de foodwinkels alle zondagen open mogen. * de non food winkels 12 zondagen per jaar open kunnen. * food en non food winkels ook open mogen op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag. * de winkels die gebruik maken van deze regelingen geen leges verschuldigd zijn. Ondertekend op 12 februari 2015 door de fracties van PvdA, CDA en VVD PvdA CDA VVD H. de Kroon, U.C. de Voogd, C.G. Bijsterbosch P. van der Werff S. Brouwer L. Tilma K. Tigchelaar A. Spijksma J.A.M. Pot D. van Diggelen 12

13 De hear Brouwer (CDA): De hear Tuininga hat in protte út it ferkiezingsprogramma fan it CDA oanhelle. Ljouwert kin in foarbyld nimme oan Ljouwerteradiel. De sneinsiepenstelling is in lestige matearje. Dat jildt ek foar Ljouwert. It CDA hat altyd dúdlik west: it CDA is tsjin sneinsiepenstelling. Dochs sil it CDA ta in akseptabel kompromis komme moatte. Yn it amendement krije lytse ûndernimmers en de sneinsrêst omtinken en de supermerken kinne op snein iepen wêze. Leaver hie it CDA sjoen dat de winkels it hiele jier sletten wêze soenen op snein. De lytse selsstannige ûndernimmer fertsjinnet beskerming om ekonomyske en/of prinsipjele redenen. CDA is gjin tsjûgenispartij, mar wol ek wat berikke foar de eigen idealen dêr t men ek stipe foar krige hat fan ynwenners fan Ljouwerteradiel. Dêrom hat it CDA ek oanjûn om graach yn petear te kommen mei de ûndernimmers en de oare partijen. De fraksjefoarsitters wienen by it petear mei OVL oanwêzich. It wie in reedlik petear sûnder ynsinuaasjes lykas by de foarige riedsgearkomste. De sifers fan BBO binne stridich mei it ûndersyk fan OVL. It CDA stie achter it ûndersyk fan BBO en dat is foar it CDA ek liedend, want dat wie anonym. Mar de situaasje is wol troch it ûndersyk fan OVL feroare. It CDA wol de koalysjepartners dan ek de romte jaan om har stânpunten oan te passen. De sneinsrêst hâldt it CDA lykwols heech yn it findel. Men hat nei it petear mei de hear Boltjes oerlis socht mei de koalysjepartners. Men komt mei it amendemint temjitte oan de foodwinkels. Yn Ljouwert is op dit stuit in heftich debat geande oer de sneinsiepenstelling fan de nonfoodwinkels. In protte ûndernimmers jouwe oan dêr lêst fan te hawwen. De hear Tuininga (FNP): De feroardering yn Ljouwert jout no oan dat men 23 sneinen iepen wêze mei en men woe dat nei alle sneinen oerbringe. Wêrom net de 23 sneinen fan Ljouwert gewoan oernimme? Dan beheint men de OVL net. De hear Brouwer (CDA): De ynsprekkers yn Ljouwert hawwe oanjûn dat it folslein út de klauwen rint mei dy iepenstelling op 23 sneinen. Benammen by de nonfoodwinkels. De hear Dijkstra (FNP): It is yn Ljouwert gjin ferplichting om 23 sneinen iepen te wêzen. De hear Brouwer (CDA): De 33 keapsneinen foar de nonfood wurde yn Ljouwerteradiel werombrocht nei 12. Dat is foar it CDA en har kiezers in goed resultaat. Men hopet dêrmei lanlik in trend te setten. Dat jildt dan yn it bysûnder foar Ljouwert. It tal keapsneinen moat beheind wurde kinne. Foar it CDA is wie it in needsaak om fia it amendemint te kommen ta in kompromis mei de koalysjepartners. De hear Dijkstra (FNP): It BBO-ferhaal soe it CDA better fine as it OVL-ferhaal. Graach in taljochting. De hear Brouwer (CDA): It BBO-rapport is maatgevend, omdat it ûndersyksburo dêr neutraal yn stiet en gjin bybedoelingen hat. De hear Tuininga (FNP): Fertrout de hear Brouwer it OVL net? By de OVL is 100% respons, dat wie folle leger by it BBO-ûndersyk. En wol de hear Brouwer Ljouwert de les lêze? De hear Pot (VVD): Hij sluit zich aan bij de woorden van de PvdA en het CDA. Het coalitie-overleg is zakelijk en respectvol geweest. De VVD is van mening dat het amendement tegemoetkomt aan de verschillende belangen. Het zorgt ook voor een soepele overgang naar Leeuwarden. De foarsitter: Schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Van der Meulen. Wethâlder Van der Meulen: Men heeft op 17 november 2014 een mail gestuurd naar OVL en om een 13

14 advies gevraagd. Men heeft, ook na nog een mail, geen reactie gekregen op dat verzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door BBO om zo objectief mogelijk inzicht te krijgen in de materie. Vandaar dat men destijds hiervoor geen ondernemersavond georganiseerd heeft. Over het amendement van de FNP/GBL merkt zij op dat dit overbodig is. Als men tegen het voorstel stemt dan blijft immers de oude verordening in stand. Het college kan zich vinden in het amendement van het CDA. Twadde termyn De hear Tuininga (FNP): De FNP is tsjin it amendemint fan de koalysje. It is stridich mei de ferkiezingsprogramma s fan de PvdA en de VVD. Men hat yn it skoft praat mei ûndernimmers. Benammen de nonfoodûndernimmers fiele har beheind. Ljouwert hat no 23 sneinen de mooglikheid foar iepenstelling en dêr wurdt no praat oer útwreiding. En de feroardering jildt noch mar amper in jier. Men hat as OVL plannen om Stiens better op de kaart te setten mei de sneinsiepenstelling. It amtlik advys wiist der boppedat op dat men de besteande feroardering oanhâlde moat. Mei in pear jier giet yn Ljouwerteradiel yn Ljouwert op. Miskien is der oer in jier al in beliedsharmonisaasje. De enkête fan OVL is anonym. Yn it BBO-ûndersyk stiet ek al dat 71% achter de ûndernimmers stiet dy t wol op snein iepen binne. Der is yn syn eagen sprake fan kohannel. Hanthavenje dus de besteande feroardering. De útnoeging oan OVL gie net eksklusyf oer de winkeltiden. Men hie yn syn eagen as gemeente wol faker fernimme kinnen nei de miening fan de ûndernimmers. De hear Ekas (GBL): Hij snapt dat college en coalitie in een enorme spagaat zitten. Men moet volgens hem echter geen onderscheid maken tussen food en nonfood. De hear Brouwer (CDA): Hy wiist derop dat yn it amendemint fan de opposysje dat ûnderskied ek makke wurdt. De hear De Kroon (PvdA): Yn de besteande situaasje meie de foodwinkels alle sneinen iepen en de nonfood 33 sneinen. Dêryn wurdt dus ek in ferskil oanbrocht. De hear Tuininga (FNP): De diskusje oer de food en de nonfood leit no yn Ljouwert. Dy giet dêr oer de útwreiding fan de besteande feroardering. De hear Ekas (GBL): Men zou eigenlijk geen onderscheid moeten willen maken. Het is een vorm van dictaat. Er wordt ook geen recht gedaan aan het ambtelijk advies. GBL zal niet meegaan met het amendement van de coalitie. Als de coalitiepartners instemmen met het voorstel dan komt GBL met een motie. De hear De Kroon (PvdA): De FNP hat yn it skoft bepaalde lûden heard. Hy wiist op artikel 2, lid 3. De foodwinkels meie net iepen wêze op nijjiersdei, earste peaskdei, earste pinksterdei en earste krystdei. By de nonfood is der hast gjin gebrûk makke fan de mooglikheid fan sneinsiepenstelling. Yn it amendemint fan de koalysje binne no 15 sneinen/hjeldagen beskikber. De PvdA hopet dat de plannen fan OVL realiseard wurde. De ried is baas en de amtner net. Der is gjin sprake fan kohannel, mar der is in goed kompromis kommen. Kenlik wie it yn 2013 by OVL net goed bekend dat it oer de sneinsiepenstelling gie. De krityk op OVL lûkt er dêrom werom. Ek de besteande feroardering makket in ferskil tusken de food en nonfood. De hear Brouwer (CDA): Der is twa kear goed sprutsen oer de sneinsiepenstelling. It amendemint fan 14

15 de koalysje docht rjocht oan de kiezers fan de koalysjepartijen. Net elkenien sil har dêr fansels yn fine kinne. Hy hopet dat men ek binnen de ûndernimmersrûnte respekt hawwe kin foar it stânpunt fan it CDA. De hear Ketellapper(GBL): It betooch fan de hear Brouwer moat wol op syn plak wêze. De wurden fan guon riedsleden dogge him sear. In amtner kin objektyf nei de saken sjen. Aanst wurde der winkels der dupe fan trochdat men minder kânsen krijt. Hy fynt it amendemint fan de koalysje in foarm fan kohannel. De hear De Kroon (PvdA): Hy wiist derop dat de hear Ketellapper sels doedestiids tsjin de feroardering wie. De hear Ketellapper(GBL): De hear De Kroon tocht der doe ek oars oer. Men kin troch de tiid ta in oar ynsjoch komme. Hy hat dizze jûn minsken sjoen dy t foar har prinsipes weirûn binne. De gemeente hie neist de mailtjes ek wol eefkes telefoanysk kontakt opnimme kinnen mei OVL. Jou ta dat men it ferkeard sjoen hat en gean werom nei de besteande feroardering. De foarsitter: Hij schorst de vergadering op verzoek van de FNP. De foarsitter: Hij heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tuininga. De hear Tuininga (FNP): Men hat mei de ûndernimmers praat. De PvdA en de VVD liede in grut gesichtsferlies. It CDA knevelet de nonfoodwinkels. De hear De Kroon (PvdA): Yn it amendemint fan de koalysje stiet dat de nonfoodwinkels 15 sneinen/hjeldagen iepen kinne. It is in groeiproses neffens de hear Boltsjes. Dan hat men de kommende jierren yn syn eagen genôch romte om te groeien. De hear Brouwer (CDA): Frijheid fan ûndernimmerskip is fansels tige wichtich. Mar wêrom komt de FNP dan mei in amendemint fan 23 keapsneinen ynstee fan 52? De hear Tuininga (FNP): Men nimt de feroardering oan lykas dy yn Ljouwert is. De hear Ekas (GBL): Hij heeft al een motie aangekondigd en deze wil hij nu namens GBl en FNP indienen. Hij leest de motie van afkeuring voor: Motie van Afkeuring De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in openbare vergadering bijeen d.d. 12 februari 2015 Overwegende dat: - het weer terugdraaien van het Besluit 2013/41 (Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 /zondagopenstelling), dat is vastgesteld door de raad op 17 oktober 2013, een daad is van onbehoorlijk bestuur door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel. Onder verwijzing naar de hieronder genoemde punten A1 en A2 er sprake is van het volledig negeren van de uitkomsten van het BBO -0nderzoek en het recent nog gehouden OVL- onderzoek onder de ondernemers in Stiens alsmede van het feit dat de ondernemers in Stiens zelf aangeven geen bezwaren te hebben tegen de zondagopenstelling zoals door de raad besloten op 17 oktober 2013; A1: hier een enquête /onderzoek onder de ondernemers te Stiens aan ten grondslag ligt wat is uitgevoerd door het bureau BBO te Leeuwarden. Uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt dat de ondernemers in Stiens bij meerderheid geen bezwaar hebben met de zondag-openstelling van besluit 2013/41, die berust op basis van volkomen vrijwilligheid. Ook niet van die ondernemers die zelf niet de winkel op zondag openen om hun moverende redenen; 15

16 A2: als het genoemde onder A1 nog op een andere manier kan worden geïnterpreteerd dan bedoeld laat een aanvullende enquête/onderzoek van de Ondernemersvereniging Leeuwarderadeel (OVL) onder haar leden overduidelijk zien dat er geen redenen zijn om de zondagopenstelling te herzien; Besluit om een Motie van Afkeuring in te dienen tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel vanwege het terugdraaien van de zondagopenstelling van winkels in Stiens en daarmee niet in het belang handelt van de (kleine)ondernemers van Stiens en haar inwoners, als kopers op zondag bij deze ondernemers. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend op 12 februari 2015 door de fracties van GBL en FNP: Fractie GBL Fractie FNP Reitze Ketellapper F.D.Dijkstra Wiebe Ekas J-W. Tuininga Sikko Klaver De foarsitter: Hij brengt eerst het amendement van GBL en de FNP in stemming. Het amendement wordt met 5 stemmen VOOR (GBL 3 en FNP 2) en 10 stemmen TEGEN (PvdA 4, CDA 4 en VVD 2) verworpen. Hij brengt het amendement van CDA, PvdA en VVD in stemming. Het amendement wordt met 10 stemmen VOOR (PvdA 4, CDA 4 en VVD 2) en 5 stemmen TEGEN (GBL 3 en FNP 2) aangenomen. Hij brengt het geamendeerde voorstel in stemming. Het voorstel wordt met 10 stemmen VOOR (PvdA 4, CDA 4 en VVD 2) en 5 stemmen TEGEN (GBL 3 en FNP 2) aangenomen. Hij brengt de motie van afkeuring van GBL en FNP in stemming. De motie wordt met 5 stemmen VOOR (GBL 3 en FNP 2) en 10 stemmen TEGEN (PvdA 4, CDA 4 en VVD 2) verworpen. 13. Sluting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om uur. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 12 februari 2015 Datum nakoming Onderwerp Toezeggingen College Actie door NFLS Borden Verboden voor paarden Aldlânsdiken Jelsum/Koarnjum + It Ljouwerter Bosk De Skalm 2.0 Raad krijgt afschrift brief van college aan NFLS en college zal raad bijpraten in een BOT-sessie. Portefeuillehouder zal de situatie mbt de bebording nog eens bekijken en er richting raad op terugkomen. Raad zal vóór 1 maart 2015 worden bijgepraat over svz betreffende het overleg met SWM via de Notitie De Skalm 2.0. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 12 maart 2015 de griffier, de foarsitter, RvdM GV JB (mw. mr. G.J. Olthof) (drs. J.R.A. Boertjens) 16

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA) en U.C. de Voogd

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Vergunning Verlening en Handhaving : Olof Stom Voorstel aan de raad Onderwerp : Verordening winkeltijden

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 22 maaie 2013 om 19.30 oere Plak: MFC Het Spectrum, Burdaard Oanwêzich: 43 ynwenners Burdaard,

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Startnotitie beleid winkeltijden

Startnotitie beleid winkeltijden Startnotitie beleid winkeltijden Aanleiding Aanleiding voor deze startnota zijn de mogelijkheden, die de wet onze gemeente biedt om winkels open te stellen op zon- en feestdagen. U kunt het zien als discussienota.

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: mefrou U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen L. Tilma (CDA),

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD.

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. *ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. wijziging

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERSIE ENG: pag. 3 FRYSK pag. 5

NEDERLANDSE VERSIE ENG: pag. 3 FRYSK pag. 5 PRIVACY STATEMENT HEIN-WILLEM LEERAAR & PARTNERS NEDERLANDSE VERSIE ENG: pag. 3 FRYSK pag. 5 Persoonsgegevens die wij verwerken Hein-Willem Leeraar & partners verwerkt persoonsgegevens van u doordat u

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost.

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Er zijn vier vragen binnengekomen: 1. FNP, hear S. van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: 10.00 uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Nr. 2015/9 VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA)

mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA) Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 25 februari 2010, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (18) Raadsleden

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Winkeltijden gemeente Woensdrecht. Toelichting, voor- en nadelen varianten

Winkeltijden gemeente Woensdrecht. Toelichting, voor- en nadelen varianten Winkeltijden gemeente Woensdrecht Toelichting, voor- en nadelen varianten Variant I Toelichting Variant Deze variant beoogt de opening voor winkels in de gemeente Woensdrecht volledig vrij te geven. Dit

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie