Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens."

Transcriptie

1 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen A. Spijksma (CDA), S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), L. Tilma (CDA), D. van Diggelen (VVD), J. Pot (VVD), H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), F. D.Dijkstra (FNP), J.W. Tuininga (FNP), R.A. Ketellapper (GBL), W.F. Ekas (GBL) en S. Klaver (GBL). Ut it kolleezje fan B & W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou R. van der Meulen (wethâlder), mefrou G. Visser (wethâlder) en de hear C. Vos (wethâlder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof 1. Iepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom. 2. Fêststellen wurklist De foarsitter: Hij stelt voor om in verband met de drie insprekers agendapunt 12 na agendapunt 8 te behandelen. De raad gaat hiermee akkoord. 3. Ynsprekrjocht boargers De hear Kooistra sprekt yn op agindapunt 12: Hij spreekt voor de tweede keer in en dat bewijst het belang van het onderwerp. Men krijgt door het voorstel van de gemeente in Stiens niet dezelfde kansen als in de omliggende gemeenten. Er ontstaat een oneerlijke concurrentie door een politieke beslissing. Bescherm je hiermee de kleine winkels in Stiens? Hij denkt van niet. De supermarkten zijn 's avonds ook open, terwijl de kleine winkeliers hun zaken al om 6 uur sluiten. Als supermarkt heb je de kleine winkels nodig om Stiens aantrekkelijk te houden voor de klant. Het is niet voldoende om alleen in november en december plus nog 9 zondagen open te zijn. De klanten gaan dan naar Leeuwarden of een andere plaats en komen dan ook niet in november in de kleine winkels terug. Er is dus geen enkele winkel gebaat met de voorgestelde regeling. En waarom nu een verandering na één jaar? De klant kiest voor gemak en zal dan ook een andere weg kiezen. Het is ook niet uit te leggen dat je een ander beleid kiest als de gemeente Leeuwarden. Er is niemand mee gebaat. In zijn ogen kan men niet meer terugkomen van de bestaande situatie. De hear Hiemstra sprekt yn op agindapunt 12: Hy stiet hjir ek foar de twadde kear. It hat in protte losmakke. Hy giet derfan út dat úteinlik it beslút posityf foar de winkels útfalt. Men waard net altyd like goed ûntfongen troch de polityk, wie syn yndruk. De polityk is der dochs foar de boarger? De measte arguminten foar it foarstel binne ûndertusken fan tafel. It beslút fan foarich jier moat dus hanthavene wurde. Der stiet neffens him neat mear yn 'e wei om in goed beslút te nimmen. Dat soe yn syn eagen in oerwinning wêze foar de konsumint. De hear Brouwer (CDA): De foarige kear hat de hear Hiemstra sprutsen oer mooglik juridyske 1

2 stappen. Hoe fier stiet it dêrmei? De hear Hiemstra: Albert Heijn hat in eigen advokaat, mar dy is nochal djoer. Hy is ek lid fan in fakbûn en dat jildt ek foar de hear Kooistra. Dy soe men eventueel ynskeakelje kinne om fierdere stappen te ûndernimmen. De hear Baltjes sprekt yn op agindapunt 12: Er is al heel wat over gesproken. Men zou als OVL de leden benaderen. Er is door de coalitie gesproken over de bescherming van de kleine ondernemers en deze waren daar een beetje verbolgen over. OVL heeft een enquête gehouden onder alle ondernemers. 60 ondernemers zijn direct betrokken bij het winkelcentrum van Stiens. Men heeft twee vragen voorgelegd: Wil men het huidige beleid handhaven? Vindt men dat men zelf moet bepalen of men zondag al of niet open gaat? Er was 100% respons. Men kon anoniem antwoorden. Twee reacties waren negatief en er waren vier reacties met een blanco verhaal. Twee daarvan hadden wel hun twijfels maar wilden de zondagsopenstelling niet blokkeren. De overige 54 zijn voor de zondagsopenstelling zoals door de raad op 17 oktober 2013 is aangenomen. Wanneer je als politieke partij uit godsdienstige overwegingen een standpunt wilt innemen, dan moet je zo n standpunt duidelijk innemen. Maar ga dan niet via een coalitie de zaak verdraaien door te verkondigen dat de kleine ondernemers moeten worden beschermd. Alle ondernemers zijn mans en vrouw genoeg om voor zichzelf te zorgen. Het doorgaan van het voorstel van de coalitie zou een dolksteek in de rug van de ondernemers betekenen. 4. Fragehealoere riedsleden De hear Tigchelaar (CDA): In de raadsvergadering van 22 januari 2015 zijn een aantal vragen gesteld over de huishoudelijke hulp. De wethouder reageerde hier onder andere op dat folsleine dúdlikheid en klantfreonlikens boppeoan steane. Dit is volgende week donderdag een agendapunt bij de Dienst SoZaWe NoardWest Fryslân. Vraag: Wat heeft dit tot nu toe daadwerkelijk voor een verandering opgeleverd? Leeuwarder Courant 6 februari 2015/de Dienst SoZaWe NoardWest Fryslân: Tot 4 februari 2015 zijn 1500 mensen gebeld. Tot nu toe zijn er 71 bezwaren binnen gekomen. Er moeten nog 200 keukentafelgesprekken worden gevoerd. Dit gebeurt ruim voor 31 maart Vraag: Hoeveel klachten/bezwaren zijn er tot nu betreffende inwoners van onze gemeente binnengekomen? Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over het bedrag van de himmelsjek in onze gemeente. Vraag: Is dit bedrag per uur nu wel duidelijk en wie komen hiervoor precies in aanmerking? Het overgrote deel PGB is in januari 2015 niet uitbetaald. Het gaat om meer dan mensen die hun salaris niet hebben gehad in ons land. Vraag: Zijn de aanvragen PGB binnen onze gemeente tijdig beoordeeld en tijdig naar de SVB gestuurd? Vraag: Als het PGB te laat wordt uitbetaald is dan toch de zorg gegarandeerd geweest in onze gemeente tot nu toe? Wij hebben in onze gemeente vol ingezet op het gebiedsteam betreffende de decentralisaties. Eind vorig jaar hadden wij het idee er theoretisch klaar voor te zijn. Vraag: Wat zijn in hoofdlijnen de eerste bevindingen tot nu toe? Kan het gebiedsteam tot nu alles aan? Wethâlder Vos: Foar alle getallen ferwiist er nei de BOT-sesje op 5 maart Dêr komt alle ynformaasje oer de húshâldlike help. By dy sesje is ek it WMO-advysried útnoege. Men kin dan kennismeitsje mei de wurkwize fan it gebietsteam. De neamde brief sil ek oan de ried foar kundskip tastjoerd wurde. Nei oanlieding fan dy brief hat er in brief stjoerd nei de sosjale tsjinst dêr't er syn fisy en ferwachtingen yn útsprutsen hat en dêr't ek in fraach om ferfolchaksjes yn stiet. De ynformaasje moat herkenber en dúdlik wêze foar de boargers. Men is mei de keukentafelpetearen dwaande. It gebietsteam docht dat nei oanlieding fan 2

3 telefoanysk kontakt. Hy hat net fernommen dat dêr problemen mei binne. Graach melde oan him as der wat oan de hân is. De ried is der foar it kontrolearen fan it belied. De hear Twerda is foarsitter fan it bestjoer fan de tsjinst en hat rjochtstreeks op de radio west. Hy hat foar alle fraksjes in oersicht makke hoe t it presys mei de húshâldlike help sit. Men hâldt de finger oan de pols oangeande de pgb s. It bestân mei nije gegevens is oanlevere oan SVB. It giet yn earste ynstânsje yn Ljouwerteradiel om 8 kliïnten. Hy hat op dit momint gjin oanwizingen dat it by de útbetelling misgien is. De hear Tigchelaar (CDA): Hy betanket de wethâlder foar de antwurden. Hy kin him fine yn de suggestje om yn de BOT-sesje mear ynformaasje te jaan. De hear Klaver (GBL): We spraken eerder omtrent de plannen van de NFLS. Graag verneemt GBL de stand van zaken daarin. Vanuit diverse hoeken wordt regelmatig gevraagd hoe de plannen er voor staan. Het plan kan volgens hem van toegevoegde waarde zijn voor andere culturele zaken. Het is in de ogen van GBL dan ook prematuur om nu afscheid te nemen van NFLS. Hij pleit voor een BOTsessie met alle betrokkenen. Het plan verdient serieuze aandacht. Wil het college alsnog zo'n BOTsessie organiseren? Wethâlder Van der Meulen: In het college is overleg over deze zaak geweest. Men is daarin ingegaan op een aantal formele verzoeken in een brief van de NFLS. De brief van het college aan NFLS komt in afschrift naar de raad. Naar aanleiding van die brief is het college bereidt om de raad in een BOTsessie bij te praten. De hear Klaver (GBL): Het presidium heeft unaniem besloten om een BOT-sessie te houden met de betrokkenen. De hear De Kroon (PvdA): It presidium hat it yndied oer de saak hân. It moast ta in útdroegen saak komme, mar dat hoegde neffens him net in BOT-sesje mei alle belutsenen te wêzen. De foarsitter: Hij wijst erop dat de raad met iedereen kan overleggen. De hear Ketellapper(GBL): Hy wie doe foarsitter fan it presidium. Men woe helderheid hawwe oer de matearje. Gean mei de minsken fan NFLS om tafel. Men praat sa by elkoar lâns. Wat der no bart is net de winsk fan it presidium. Wêr sit de kweade genius om sokke goede plannen tsjin te hâlden? Lit de fraksjefoarsitters yn sa n sesje de fragen oan de belutsen partij foarlizze. De foarsitter: De bedoeling van het vragenhalfuurtje is dat men vragen stelt en dat men antwoorden krijgt. Het is niet de bedoeling dat men een discussie gaat voeren over het punt. Anders moet men het op de agenda zetten. Men krijgt dus nog een afschrift van een brief en de raad wordt ruim geïnformeerd in een BOTsessie. Tevens mag de raad mag organiseren wat hij wil. De hear Dijkstra (FNP): Yn it presidium praat men út namme fan de ried. De bedoeling is dat men as ried in sesje hawwe wol mei de NFLS. Dat soe 5 maart foar de reguliere BOT-sesje plakfine kinne. De hear Ekas (GBL): Hij stelt voor het punt de eerstvolgende vergadering op de agenda te zetten. De foarsitter: Hij zal dit verzoek in het presidium overleggen. De hear Klaver (GBL): De Minister van Binnenlandse Zaken eist nu dat voortkomende uit de forse 3D gelden welke aan gemeenten worden toevertrouwd dat slapende rekenkamers of rekenkamerfuncties weer worden geactiveerd. Wetende dat onze rekenkamercommissie uit 3

4 bezuinigingsoverwegingen ook slapende is, vragen wij ons af of de portefeuillehouder kan zeggen welke consequenties dat voor onze gemeente kan hebben. Wat zijn de consequenties als men niets onderneemt? Boargemaster Boertjens: Men krijgt een keer per jaar een brief van de minister. De raad heeft besloten om moverende redenen tot een slapende rekenkamer. Mocht er in de komende periode op enig moment bij de raad behoefte zijn aan een onderzoek door de rekenkamercommissie, dan zullen er (externe) leden worden benoemd voor de duur van het onderzoek. Daarbij zal dan door de raad incidenteel een onderzoeksbudget beschikbaar worden gesteld. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de onderzoeksvraag en daarmee kan er op maat gewerkt worden. De hear Ekas (GBL): Het is de fractie van GBL in de wandelgangen ter ore gekomen dat na de pensionering van de opzichter buitendienst per ingaande van 1 februari 2015 een opvolger uit de omgeving van Zwolle is aangesteld. Kunt u als portefeuillehouder redenen aangeven waarom binnen de afspraken die zijn gemaakt, aangaande personele bezetting, met de centrumgemeente Leeuwarden hier wederom geen invulling aan is gegeven? Boargemaster Boertjens: Men heeft in de nota DNA een aanpak aangegeven. Men had in Leeuwarden echter geen geschikte kandidaat en dus heeft men verder moeten kijken. Er is dus geheel volgens de afgesproken lijn gehandeld. De hear Ekas (GBL): Men heeft dus overleg gehad met de beleidsmakers in Leeuwarden. Het bevreemdt hem dat er niets uit voortgekomen is. Was het niet mogelijk geweest om het via een ander kanaal intern op te lossen? De hear Dijkstra (FNP): It is al it twadde gefal yn koarte tiid. Wurdt it sa net wat in iensidige leafde? De hear Tilma (CDA): Hie it net in moaie gelegenheid west om de beide tsjinsten yn elkoar te skowen? Boargemaster Boertjens: Die laatste invalshoek heeft men ook gekozen, maar dat bleek niet haalbaar. Het is een cruciale functie en daarvoor heeft men een deskundige nodig. Er is in zijn ogen een goed overleg met Leeuwarden. Op heel veel punten werkt men goed samen. Liefde moet echter groeien. De hear Ekas (GBL): Het zal volgens hem nog wel een vervolg krijgen in de toekomst. De gang van zaken verbaast hem zeer. Wethâlder Visser: In het rapport Buiten de perken is een juiste aansturing aangegeven. Het kon helaas niet via Leeuwarden ingevuld worden. Natuurlijk gaat men zich inzetten voor een integratie van de twee diensten. Dat heeft op dit moment de volle aandacht. De hear Ekas (GBL): Is het de wethouder bekend dat er onder ouders van kinderen die op twee basisscholen in Stiens zitten enige onrust is ontstaan? Dit naar aanleiding van irritatie en ruzie onderling van de teamleden van deze scholen. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een aantal leerkrachten op deze scholen afwezig is door ziekte. Formeel heeft het college hier geen zeggenschap over doch wij van de GBL-fractie menen er goed aan te doen om deze vraag hier toch te stellen voordat het escaleert en het schoolmaatschappelijk belang in het geding komt. 4

5 Wethâlder Vos: Men giet dêr as gemeente net oer. Hy is lykwols benijd wêr t de ûnrêst weikomt. Dat soe er nei de gearkomste wol fan de hear Ekas heare wolle. Men kin net allinne op geruchten ôfgean. De hear De Kroon (PvdA): Men soe it yn it oerlis mei Fier oare wike oan de oarder stelle kinne. De hear Ekas (GBL): Dat kan inderdaad. Het verbaast hem echter dat er in het huis niets over bekend is. De maatschappelijke kant kan in het geding komen. Hij zal contact met de heer Vos opnemen. De hear Ketellapper(GBL): Hy wiist derop dat der wat oer yn de krante stien hat. Men moat wol op de hichte bliuwe fan de ûntwikkelingen. De hear Dijkstra (FNP): Juster krigen wy fan de gemeente de stimburobesettings foar de Provinsjale ferkiezings en de Wetterskipsferkiezings fan 18 maart dit jier. It foel ús op dat de animo fan riedsleden om op in stimburo te sitten net sa grut is by dizze ferkiezings; mar 5 riedsleden hawwe har oanbean. Dit yn grut kontrast mei de gemeenteriedsferkiezings fan ferline jier; doe wienen der 12 riedsleden. Fraach: Hat it kolleezje ek in idee werom as de animo fan riedsleden dizze kear sa leech is? Boargemaster Boertjens: De vraag stellen is deze beantwoorden. De animo bij raadsverkiezingen is groter. Als raadsleden geen zitting hebben willen nemen in een stembureau dan worden bij een nieuwe gelegenheid de volgende mensen op de wachtlijst benaderd. Dat biedt voldoende soelaas. In de Stienser Omroeper staat regelmatig een oproep om zich aan te melden. De hear Pot (VVD): Hij heeft helemaal geen lijst gekregen. Hij gaat ervan uit dat raadsleden automatisch benaderd worden. Zijn vrouw is wel benaderd maar hijzelf niet. De hear Dijkstra (FNP): It wie neffens him de gewoante dat riedsleden altyd frege wurde foar it stimburo. Boargemaster Boertjens: Hy wiist der nochris op dat ek riedsleden har opjaan kinne foar de wachtlist. De systematyk stiet op papier en elkenien kin it neilêze. De hear Dijkstra (FNP): Sûnt de hjerst fan ferline jier binne op e ein fan de Aldlânsdiken yn Jelsum en Koarnjum en op e grins mei it Ljouwerter Bosk 3 buorden del set mei de tekst: VERBODEN VOOR PAARDEN. Dizze buorden binne set om foar te kommen dat hynders gebrûk meitsje fan de fyts/kuierbrêge oer de Koarnjumer Feart. Der is alles foar te sizzen om soks te ferbieden want dit soarte fan brêgen binne net berekkene op it dragen fan hynders. De plakken wêr de buorden no steane stiet de trochgong fan hynders fan it Koarnjumer Aldlân nei it Jelsumer Aldlân en de tagong nei it Ljouwerter Bosk lykwols yn t paad. Neffens ús is der goed 20 jier gjin probleem west mei hynsteriden by de Dokkumer Ie lâns, fan âldsher wie dit in jaachpaad. Fraach: Hat it kolleezje him ek ôffrege dat der mei ien boerd ek wol folstean wurde koe en wol by it brechje oer de Koarnjumer feart sadat de hynsteriders har bewende paad by Dokkumer Ie lâns wer brûke kinne? Wethâlder Visser: Er is inderdaad een vervelend ongeluk gebeurd. Als men het bord bij de brug zet dan keert men vaak niet meer terug. Men zal naar een oplossing kijken. De hear Dijkstra (FNP): Der is neffens him gjin inkeld probleem. No wurdt de hynders ferbean om by 5

6 de Dokkumer Ie lâns te gean. Wethâlder Visser: Zij zal de situatie nog eens bekijken en zal er richting de raad op terugkomen. 5. Fêststellen ferslach fan 22 jannewaris 2015 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken Geen vragen of opmerkingen. 7. Ynkommen stikken út it kolleezje oan 'e ried Geen vragen of opmerkingen. Opiniearjend ûnderdiel/hammerstikken 8. Meidielings fan it kolleezje oan 'e ried Wethâlder Visser: Naar aanleiding van de toezeggingenlijst met betrekking tot de vergunning Hellingstrjitte heeft ze een mededeling. De procedure is inmiddels afgerond. Er is geen bezwaar of beroep ingediend. Er is ook geen gesprek met het college aangevraagd. De procedure is dus goed doorlopen. Boargemaster Boertjens: De verbouwing van De Skalm is druk aan de gang. Voor 1 maart 2015 wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken betreffende het overleg met de Stichting Welzijn Middelsee via de notitie De Skalm Parkearterrein DTD, Stichting Sportpark de Flapbrêge Wethâlder Van der Meulen: Ze wijst op een omissie in de financiële toelichting. Op grond van de nota Afschrijvings- en investeringsbeleid kan de laatste zin in die toelichting vervallen. De hear Tilma (CDA): It foarstel is op himsels prima. Mar hy rekket yn de betizing troch de sifers. De euro is it totaalbedrach. It riedsfoarstel wie euro. Dan bliuwt der úteinlik dus euro oer. Wurdt dan fan dy euro no brûkt en bliuwt der dan euro oer? Fierder lêst er Daarnaast is er een bijdrage van het dorpenfonds euro en (voor ruim) euro aan zelfwerkzaamheid. Giet dy euro alhiel nei it parkeerterrein? Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA is akkoord. Heeft men nu alles echt afgerond? De hear Pot (VVD): Hij sluit zich bij de laatste opmerking aan. De VVD gaat akkoord. De hear Ketellapper(GBL): It is foar him abacadabra. Der waard doedestiids besletten ta in kredyt fan euro en euro. Men hat neffens him om in gift fan de gemeente frege. It wie net allinne foar DTD. De euro wurdt fan de eigen liening ôfskreaun. Graach wat mear dúdlikheid. Wethâlder Van der Meulen: De raad heeft besloten om DTD euro als gift te geven en euro als renteloze lening. DTD heeft gaandeweg het proces de zaken overgedragen aan stichting de Flapbrêge. De raad is in november geïnformeerd over de aanleg van het parkeerterrein. Het college stelde voor DTD euro als renteloze lening te geven en euro voor de aanleg van het parkeerterrein. Van Dorpsbelangen heeft de stichting euro gekregen. En er is sprake van eigen werkzaamheden. Het staatje geeft de stand van zaken per 12 november 2014 aan. DTD geeft aan ruim euro nodig te hebben voor de realisatie. Dat is zonder parkeerterrein. 6

7 Dan blijft er euro over en daar zit het parkeerterrein dus nog niet bij in. Twadde termyn De hear Tilma (CDA): It parkearterrein sit der dus net yn. Mar der bliuwt euro oer foar it parkearterrein. Plus nochris euro? De hear Ketellapper(GBL): Men hat gjin euro oan DTD jûn. It is fan de euro ôfhelle. Wethâlder Van der Meulen: DTD/Stichting de Flapbrêge heeft een gift van euro gekregen en een renteloze lening van euro. De hear Ketellapper(GBL): Het was euro. De foarsitter: Hij geeft nog eens een toelichting. De euro had men terug moeten geven zijnde niet gebruikt maar dan was er geen parkeerterrein. Wethâlder Van der Meulen: De euro als gift en de euro als renteloze lening waren bestemd voor de aanleg van het totale complex. De hear Ketellapper(GBL): Men had als DTD de ruimte gekregen in de rekening courant voor euro. Op een gegeven moment stond men op een post van euro. De euro is uitgegeven voor het parkeerterrein. Er is binnen het budget gebleven. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 10. Wiziging leezjesoardering en tarivetabel De foarsitter: Er stond een fout in en daarom ligt het nu weer voor. De hear Tilma (CDA): In flater kin foarkomme. Hy wiist derop dat de bestjoerlike stikken 2,10 euro per pagina kostje, wylst men dy by de baly fergees krije kin. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 11. Risikoprofyl, beliedsplannen en finansjeel kader Feilichheidsregio De hear Pot (VVD): Inhoudelijk is de VVD het ermee eens. Het is een gemeenschappelijke regeling. Geldt het alleen voor Leeuwarderadeel? De hear Tilma (CDA): Men wit hoe t it it CDA foar in mienskiplike regeling oer stiet. It CDA kin net meigean mei de GR mei har kar foar opsje 2. Dielnimmende gemeenten moatte safolle mooglik besunigje en dat moat ek ôfstriele wurde op de feilichheidsregio. It CDA is bliid mei it foarlizzende beslút en is it iens mei de sjenwizen. De GR moat har oanpasse oan it beskikbere budzjet. De hear Ekas (GBL): GBL is blij met de adviezen in de vetgedrukte teksten. Dat bindt de mogelijkheden van de organisatie wat in. GBL kan zich in het voorstel vinden. Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA kan zich vinden in het besluit. Houd de vinger aan de pols. De foarsitter: Men moet inderdaad de vinger aan de pols houden. Hij geeft een kort kijkje in de keuken van de veiligheidsregio. De zienswijze geeft aan dat men duidelijk moet aangeven waar alles voor dient. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 7

8 Beslútfoarmjend ûnderdiel 12. Iepeningstiden winkels op snein yn Stiens De hear Tuininga (FNP): Oan de ein fan syn petear sil der in amendemint yntsjinne wurde. Hy wol op ien punt fan 2013 weromsjen. Op 5 septimber 2013 hat de FNP in moasje yntsjinne om de winkeltidewet oan te passen oan dy fan Ljouwert. Hy hellet in tal reaksjes fan dy gearkomste oan. De VVD seit Het is niet aan de overheid om te verplichten om al dan niet op zondag open te zijn. In het Bildt gaat men elke zondag open. De VVD wil een mogelijkheid voor een volledige openstelling van alle winkels op zondag. De PvdA seit Stiens hat in sintrumfunksje foar de regio. As yn Ljouwert wol op alle sneinen de winkels iepen binne en yn Ljouwerteradiel net dan is soks in bedriging foar de winkels yn Ljouwerteradiel. Yn it foarstel fan it CDA wurde de supermerken tefolle beheind. It motto fan it koalysjeprogramma is Samen sterker. Dat betsjut door samenwerking komen tot het beste beleid en de beste dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en organisaties van de gemeente Leeuwarderadeel. Samen sterker betekent samenwerking met alle partijen in de raad Samen sterker is ook samenwerking met Leeuwarden om vooruitlopend op de fusie maximaal voordeel te kunnen behalen voor de inwoners. Fierder stiet der yn dat programma Voor de komende raadsperiode is het noodzakelijk dat de gemeente over nieuw beleid pas besluit na overleg met alle betrokkenen en inwoners goed op de hoogte stelt van het nieuwe beleid en de uitvoering van werken. Het nieuwe beleid en de uit te voeren werken sluiten dan beter aan bij de wensen van de inwoners. Het college heeft de opdracht deze werkwijze in de komende 4 jaar toe te passen. Boargers en ûndernimmers binne lykwols net belutsen by it foarlizzende stik. Der is neffens syn ynformaasje ek nea mei de ôfdieling yn Ljouwert praat oer it foarstel. Der stiet ek yn it koalysjeprogramma De zondagsopenstelling. In 2013 is er in de raad een nieuwe verordening aangenomen over de zondagsopenstelling van winkels. Het is de coalitie opgevallen dat er door ondernemers beperkt gebruik van wordt gemaakt. De coalitie is van mening dat ondernemers die om principiële en/of economische redenen hun winkel niet willen openen niet de dupe mogen worden van deze verordening. Aan de andere kant erkent het college dat er ondernemers zijn die wel behoefte hebben aan de openstelling op zondag. Om de verordening goed te kunnen evalueren draagt de coalitie het college op een onderzoek in te stellen naar de zondagsopenstelling van de winkels. Der is lykwols net harke nei winkellju, OVL en boarger. Yn it ferkiezingsprogramma fan it CDA stiet Wij kennen een mooi winkelhart in de hoofdplaats Stiens. Het CDA Leeuwarderadeel wil in gezamenlijk overleg met ondernemers en politiek komen tot creatieve ideeën om leegstand te voorkomen. Het CDA Leeuwarderadeel vindt een goede balans tussen werk en ontspanning noodzakelijk... Het CDA blijft tegen zondagsopenstelling van de winkels... Het CDA Leeuwarderadeel wil kiezen en delen... Om het geloof in de lokale overheid terug te krijgen... Het CDA Leeuwarderadeel heeft ervaring die nodig is om goede keuzes te maken ook als het gaat om de toekomst van onze gemeente met Leeuwarden. We nemen als CDA Leeuwarderadeel nadrukkelijk afstand van het kortetermijndenken Het CDA Leeuwarderadeel wil staan voor een betrouwbare politiek Het CDA Leeuwarderadeel laat zich in zijn politiek handelen leiden door het evangelie en de vier pijlers: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke gerechtigheid. Mei dy prinsipes is op himsels neat mis. Mar it CDA ferskûlet har lykwols achter de beskerming fan de lytse ûndernimmers. De PvdA praat oer Samen werkt beter... Een gemeentebestuur dat pas besluit na overleg met alle betrokkenen. Dat is hielendal net bard. Der is net praat mei de boarger en de winkellju. De PvdA hat 8

9 de freeds nei de gearkomste mei de earste termyn al in stik publiseard yn de Stienser Omroeper dêr t har miening yn nei foaren brocht waard. De hear De Kroon (PvdA): Dat stik wie de ynbring yn de earste termyn. De boarger moat goed ynformeard wurde. De hear Tuininga (FNP): Men tinkt dan blykber ferskillend oer de folchoarder. Fierder stiet yn it programma fan de PvdA De bedrijven zijn belangrijk voor de activiteiten en de werkgelegenheid in Leeuwarderadeel. Bovendien zorgen de winkeliers voor een ruim winkelaanbod vlak in de buurt. Deze motoren van bedrijvigheid verdienen flinke steun van de gemeente... De PvdA pleit ervoor om de ondernemers te ondersteunen met goede dienstverlening in overleg met de ondernemersvereniging, want samen werkt beter. Dat is net bard. De PvdA vindt dat onze gemeente de nieuwe taken samen met Leeuwarden goed moet oppakken... Bovendien is voortdurende verandering niet goed voor onze inwoners No is blykber de miening fan de PvdA feroare. Dan giet er oer nei de VVD. Voor de VVD staat het belang van de inwoners altijd voorop... Wij willen samen bepalen hoe onze toekomst eruit gaat zien Het is voor de VVD belangrijk dit samen met u te doen... De VVD Leeuwarderadeel wil dat de gemeente ja zegt tegen haar ondernemers en samen met de ondernemers en de OVL zorgt voor een goed ondernemersklimaat Een gemeente die de ondernemer de vrijheid biedt om te ondernemen en daar waar nodig ondersteuning biedt Met betrekking tot de koopzondagen is de VVD van mening dat alle ondernemers dit zelf moeten kunnen beslissen. De hear Pot (VVD): Heeft de heer Tuininga ook een samenvatting gemaakt van alles wat in het coalitieakkoord is afgesproken? Want daar draait het nu om. De hear Tuininga (FNP): Dat hat er al neamd en dêr komt er ek noch op werom. It ûndersyk fan OVL liicht der net om. No is der 100% respons en by it BBO wie it mar 61%. De lytse foodsektor is lykwols troch de koalysjepartijen net benadere. Wêrom is der net sjoen nei de omlizzende gemeenten? Yn it ferslach fan de riedsgearkomste yn jannewaris stiet dat men ôfpraat hat by de koalysjefoarming dat der in ûndersyk komme soe nei de sneinsiepenstelling. Syn fraach wie doe oft it in frije kwestje wie. De hear Brouwer fynt dat der ûnweardige wurden sprutsen binne yn de ried en op ynternet. Kin er dêr foarbylden fan jaan? De takomstige fúzje mei Ljouwert betsjut net neffens de hear Brouwer dat men de kommende tiid gjin eigen belied meitsje kin. Dat giet lykwols yn tsjin in oar punt út it koalysje-akkoart om safolle mooglik it belied fan Ljouwert te folgjen. De hear De Kroon seit yn dy gearkomste dat der no sicht wie op de reële situaasje sa t dy troch de sifers fan de BBO-enkête nei foaren komme. Hat de hear De Kroon no al of net mei de ûndernimmers praat? Wethâlder Van der Meulen seit Dat (de zondagsopenstelling) wordt inderdaad bij de bedrijfsbezoeken besproken. Haar indruk komt behoorlijk overeenkomt met de uitslag van het rapport. Is dy yndruk wol reëel? It ûndersyk fan BBO hie neffens de FNP net nedich west dan hie men sa'n euro besparje kinnen. Wêrom is der net fan tefoaren mei de OVL/ûndernimmers praat? De hear Pot jout yn dy gearkomste yn in reaksje op in fraach oan: Er zijn in de coalitie afspraken gemaakt en die moet je nakomen. Dat fynt er gjin transparant antwurd. Is it wichtiger as it eigen ferkiezingsprogramma fan de VVD? De FNP fynt dat it partijbelang fan de VVD en de PvdA ûndergeskikt makke binne oan it partijbelang fan it CDA. 9

10 Dêrta hawwe de FNP en GBL in amendemint opsteld. Hy lêst in diel fan it amendemint foar. Amendemint GBL en FNP op de Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel De ried fan Ljouwerteradiel byinoar yn e gearkomste fan tongersdei 12 febrewaris 2015, Undergetekenden stelle it folgjende amendemint foar: Stelt fêst it Beslút 2015/9: Het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 13 januari 2015, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, het besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 Artikel I De Verordening Winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. In het eerste lid wordt Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 23 zon- en feestdagen worden aangewezen en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag vervangen door Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 9 zon- en feestdagen worden aangewezen in november en december en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op eerste Kerstdag. b. Het tweede lid vervalt. Artikel II Deze verordening treedt in werking op 1 juni te feroarjen yn: De oarspronklike tekst fan artikel 2 sa t besletten is yn Beslút 2013/41 Verordening winkeltijden Leeuwarderadeel 2013 yn de riedsgearkomste fan 17 oktober 2013 te hanthavenjen, liedend: Artikel 2. Vrijstellingen voor zon- en feestdagen 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door de burgemeester en wethouders aangewezen zonen feestdagen. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 23 zon- en feestdagen worden aangewezen en een dergelijke aanwijzing kan nimmer plaatsvinden op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag. 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt met uitzondering van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag een vrijstelling voor winkels welke in hoofdzaak of uitsluitend levensmiddelen en/of voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren verkopen, zoals supermarkten, of levensmiddelenspeciaalzaken zoals: bakkers-, slagers- groente- of viswinkels, chocolaterieën, delicatessenwinkels, voor zover deze winkels niet al onder de werking van artikel 6a lid b vallen. 3. De vrijstelling geldt slechts op zon- en feestdagen van tot uur. Taljochting: by it referindum yn 2013 hat de boarger fan Ljouwerteradiel oanjûn dat oansluting by Ljouwert de bêste kar wie foar de ynwenners fan Ljouwerteradiel en de gemeenteried hat hjirta unanym besletten, Ljouwerteradiel giet mei yngong fan 1 jannewaris 2018 op yn gemeente Ljouwert en yn dit fúzjeproses hat Ljouwerteradiel sûnt 17 oktober 2013 deselde winkeltideferoardering as Ljouwert, it BBO, bureau voor beleidsonderzoek, hat in ûndersyk dien yn opdracht fan it Kolleezje nei de sneinsiepenstelling fan winkels yn Stiens en út it rapport Iepen op Snein? docht bliken dat 71% fan de winkellju foar de sneinsiepenstelling is, OVL hat nei oanlieding fan de útkomsten fan BBO in enkête hâlden ûnder de oanbelangjende winkellju en de útkomst derfan wie dat 54 fan de 60 enketearren, 90%, folslein achter de winkeliepenstelling steane sa t dy no is en dat de ûndernimmer sels de kar meitsje kin dat hy al of net iepen giet mei boppeneamde winkeliepenstelling, in bestjoerlike dwaling fan Ljouwerteradiel oangeande de winkeliepenstelling net yn it belang fan de winkelju is en heaks op itjinge de boarger foar eagen stiet yn it fúzjeproses mei Ljouwert. Undertekene op 12 febrewaris 2015 troch: GBL-fraksje FNP-fraksje Ljouwerteradiel 10

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

De ene politiek-bestuurlijke crisis. is de andere niet

De ene politiek-bestuurlijke crisis. is de andere niet De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet Een onderzoek naar oorzaken, gevolgen van en oplossingsrichtingen voor politiekbestuurlijke crises in Nederlandse gemeenten Eindrapport 1 april 2015

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen de Kinderombudsman, 10 december 2013 KOM/008/2013 Woord vooraf Elk kind heeft het recht om te wonen

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie