Omrop Fryslân. Jierferslach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omrop Fryslân. Jierferslach"

Transcriptie

1 Omrop Fryslân Jierferslach 2011

2 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân

3 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn Profyl Bedriuwsfiering Identiteitsdoel Kearngetallen 7 Ferslach Ried fan Kommissarissen Algemien Finansjeel 8 Ferslach Ried fan Offurdigen / Programmabeliedsbepalend Orgaan Nije struktuer, nije minsken Programmabelied Fêststelling programmearring 13 Ferslach Undernimmingsried en Redaksjeried Undernimmingsried Redaksjeried 15 Ferslach Direksje De omjouwing fan Omrop Fryslân yn Finansjeel Personielssaken Takomst 18 Ferslach Haadredaksje Algemien Ynternet Dei-tv Televyzje Radio 22 Fasiliteiten Ynternet ICT Radio Televyzje 24 Marketing & Kommunikaasje Belied en struktuer Steateferkiezings en oare eksterne gearwurkings Tema s yn de publisiteit 26 Reklame Untjouwings Organisaasje & Relaasjemarketing 27 Sosjaal jierferslach Organisaasje Besunigings Arbosaken Opliedings Sosjaal jierferslach yn sifers Organogram 33 Nederlandse samenvatting Inleiding Profiel Omrop Fryslân Bestuurlijk Financieel Programmering Faciliteiten Marketing & communicatie Reclame Personeelszaken Ondernemingsraad Redactieraad 41 Jaarrekening 43

4 Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2011 Ried fan Kommissarissen drs. T. Baas (foarsitter) frou drs. A. van Gaalen frou drs. A. Dijkman drs. ing. G. Jaarsma R. Stekelenburg (fan 3 maaie 2011 ôf) Programmabeliedsbepalend Orgaan fan septimber 2011 ôf Ut namme fan: dr. J. van der Bij Ried fan de Fryske Beweging P. van den Broek VNO/NCW/MKB frou A.M. Dijkstra-van der Woude Ried fan Tsjerken yn Fryslân frou F. Hernamdt It Fryske Gea D. Hoekstra Feriening Freonen fan Omrop Fryslân frou M. Jansma FNV Vakcentrale G. Kramer Sport Fryslân A. Krikke LTO M.F. Koopmans Deskundige bestjoerlik mêd/foarsitter 4 5 Direksje J.W. Koster Haadredaksje J. van Friesland Ried fan Offurdigen oant septimber 2011 Ut namme fan: drs. T. Baas Foarsitter dr. J. van der Bij Ried fan de Fryske Beweging frou J. Boonstra CNV/FNV P. van den Broek VNO/NCW/MKB frou A.M. Dijkstra-van der Woude Ried fan Tsjerken yn Fryslân D. Hoekstra Feriening Freonen fan Omrop Fryslân frou P. Graafsma Stichting Partoer J.K. Kolhoff It Fryske Gea M.F. Koopmans Bibliotheekservice Fryslân G. Kramer Sport Fryslân A. Krikke LTO drs. N. Medema Sûnenssoarch frou G.G. Potyk-Hettinga Fryske Frouljusbûnen frou drs. R. Waale Stichting Keunstwurk

5 Profyl Bedriuwsfiering 2.3 Kearngetallen Stichting Omrop Fryslân is de publike regionale radio- en televyzjestjoerder yn Fryslân. It bedriuw is yn 1988 as selsstannich radiostasjon ûntstien. Fanwege de status fan it Frysk as twadde rykstaal, makket Omrop Fryslân sûnt 1988 ek dokumintêres en skoalletelevyzjeprogramma s foar de lanlike publike Omrop. Fan 1994 ôf makket Omrop Fryslân regionale televyzje. Sûnt 2000 beskikt de Omrop oer in webside. Omrop Fryslân Reklame soarget foar de ferkeap fan reklameromte op de stjoerders. Omrop Fryslân is dêrmei in multymediabedriuw. De regionale Omrop fan Fryslân heart ta de bêst beharke en besjoene regionale publike stasjons yn Nederlân. Omrop Fryslân radio is op ôfstân merklieder yn e provinsje. Understeand yn t koart in tal skaaimerken fan de Omrop: 6 7 Sûnt 2002 hat de Omrop in bestjoersstruktuer mei in Ried fan Kommissarissen, in Programmabeliedsbepalend Orgaan, earst yn de foarm fan de Ried fan Offurdigen, mei yngong fan 2011 omfoarme ta PBO en in statutêr direkteur as ienich en algemien bestjoerder. De ûnôfhinklikens fan de (haad)redaksje wurdt yn in redaksjestatút garandearre. 2.2 Identiteitsdoel Omrop Fryslân stiet foar de ambysje om it liedende ynformaasjemedium fan Fryslân te wêzen. De namme Omrop Fryslân hâldt yn: regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber, tagonklik, ûnderhâldend en fariearre: midden yn de mienskip. En: Frysk, fan belang en ynteressant foar elk part fan Fryslân en foar alle Friezen; it poadium foar maatskiplike diskusje yn dizze provinsje; behelle yn en ûnderdiel fan it deistich Fryske libben. 24 oeren radio deis 135 minsken yn fêste tsjinst 1,5 oere regionale televyzje deis wykberik radio 35% 135 freelance meiwurkers 50,5% wykberik tv 23% deiberik radio 25% deiberik tv ynkomsten út reklame 2,4 miljoen ynternet radio 24/7 Jieromset ,-

6 Ferslach Ried fan Kommissarissen It jier 2011 wie it earste jier wêryn t de ekstra oanfoljende bydrage fan de Provinsje nei ûnderen ta bysteld is. Lykas bekend sil de Provinsje dy bydrage fan goed 11 miljoen yn 4 gelikense parten yn de perioade werombringe nei 0,-. It is slagge de earste besuniging fan in lytse ,- op te fangen yn de reguliere eksploitaasje. It belied op kostestjoering dêr t al yn 2010 in begjin mei makke is, hat dêrby absolút holpen. 8 9 hy hat in sterke bân mei ús provinsje. 3.1 Algemien De Ried fan Kommissarissen kaam yn 2011 fiif kear byelkoar. Ek hat it jierliks oerlis mei de Undernimmingsried wer west. As gefolch fan mutaasjes yn de ried wie noch 1 fakatuere net ynfold. It docht ús in soad deugd dat de hear Roeland Stekelenburg him ree ferklearre hat it lidmaatskip as kommissaris oan te gean. Stekelenburg hat in romme en brede ûnderfining op it mêd fan media en benammen op it mêd fan de nije media dêr t fernijing en ynnovaasje sintraal yn steane. Stekelenburg wennet yn Amsterdam mar syn bertegrûn is Fryslân en hy hat in sterke bân mei ús provinsje. Yn de gearkomste fan 3 maaie 2011 hat de Ried fan Kommissarissen de jierrekken 2010 goedkard. Op 31 oktober 2011 is yn it jierliks oerlis de Undernimmingsried ynformearre oer de fêststelde jierrekken. Yn de gearkomste fan 27 septimber 2011 hat de Ried fan Kommissarissen de begrutting 2012 goedkard. In wichtich aspekt by dy begrutting is dat de 2e trance fan de besuniging fan de Provinsje twingt ta oanpassing fan it folume fan it personielsbestân. Yn de begrutting is dêrom de target opnommen om it totale personielsbestân (fêst-, tydlik personiel en freelancers) yn te krimpen mei 10 fte. Sa wurdt foar 2012 in licht posityf resultaat rûze. 3.2 Finansjeel Op finansjeel mêd moat konstatearre wurde dat in licht negatyf resultaat boekt is fan goed ,-. Troch in bedrach fan ,- dat út de bestimmingsreserve s wei mutearre is, komt it úteinlike resultaat posityf út mei goed ,-. It ynearsten negative resultaat sit him benammen yn it feit dat kosten ferbûn oan de yn gong setten reorganisaasje (dêr aanst mear oer) yn it resultaat fan 2011 meinommen binne. De mutaasje út de bestimmingsreserve is ûnder oaren it ynsetten fan de reserve werstrukturearring. Dy reserve hat as doel de ferwachte werstrukturearring foar in diel te finansierjen. Yn dit boekjier is dat saldo dêrom frijfallen yn it foardiel fan it resultaat. Yn de Ried fan Kommissarissen hat wiidweidich oan de oarder west op hokker wize it folslein fuortfallen fan de provinsjale ekstra oanfoljende subsydzje oanpakt wurde moat. Besletten is ta it útsmarren fan in reorganisaasje oer de perioade Neist ynterne maatregels yn de bedriuwsfiering betsjut dat ek dat it folsleine personielsbestân mei 20 fte fermindere wurde sil. Yn de Ried is ek mear as ien kear stilstien by de ûntwikkelings yn it medialânskip. De Minister fan OC&W hat yn har mediabrief fan juny 2011 oanjûn dat neist in besuniging op de lanlike publike omroppen ek in yntegraasje plakfine moat tusken de lanlike en regionale publike omroppen. Foar de Ried is it evidint dat Omrop Fryslân ek yn de takomst in selsstannige organisaasje bliuwt mei in eigen posysje (= eigen stjoerder) en brede programmearring. De politike organisaasjes sille op e hichte brocht wurde fan ús stânpunt.

7 Ferslach Ried fan Kommissarissen Ferslach Ried fan Offurdigen / Programmabeliedsbepalend Orgaan 4.1 Nije struktuer, nije minsken Yn 2011 is it PBO yn syn nije foarm ynstallearre. It Programmabeliedsbepalend Orgaan wurdt foarskreaun troch de mediawet. It stelt it Programmabelied De hark- en sjochsifers binne yn 2011 ûnferoare goed bleaun Yn 2011 is in grutte wiziging trochfierd yn de posysje fan de Ried fan Offurdigen. De posysje en de taken fan sawol de Ried fan Kommissarissen en de Ried fan Offurdigen is oanpast oan de lanlike rjochtlinen sa t dy jilde foar it Programmabeliedsbepalend Orgaan (PBO). Dy mear gongbere namme wurdt no ek by de Omrop brûkt. In lytser PBO mei in eigen foarsitter kin syn wetlike taak sa better útoefenje. It karbrief fan de Stichting Omrop Fryslân is dêrop oanpast yn De hark- en sjochsifers binne yn 2011 ûnferoare goed bleaun. Wy kinne konstatearje dat de lichte delgong út 2010 wer weromwûn is mei hegere hark- en sjochsifers. It tal brûkers fan ús ynternetoanbod is yn 2011 tige sterk omheech gien. De ynvestearrings dy t dien binne hawwe har effekt dêrom net mist. Ek 2011 wie foar de Ried fan Kommissarissen wer in jier mei in grutte belutsenens by it riden en farren fan de Omrop. As gefolch fan de reorganisaasje binne hurde mar needsaaklike stappen set om de kontinuïteit fan Omrop Fryslân ek foar de takomst te garandearjen. As lêste wol de Ried alle meiwurkers tank sizze foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Ut namme fan de Ried fan Kommissarissen, Ton Baas, foarsitter programmabelied fêst en wjerspegelet yn syn gearstalling de Fryske mienskip. It PBO kaam yn 2011 fjouwer kear byelkoar, altyd yn bywêzen fan de bestjoerder en de haadredakteur. Om de oergang fan Ried fan Offurdigen ek juridysk stal te jaan wie it nedich it karbrief fan Omrop Fryslân oan te passen. It PBO hat yn de novimbergearkomste foar it earst in foarsitter keazen út eigen fermidden. Dat is wurden de hear M. F. Koopmans. Yn de nije opset hat it PBO gjin bannen mear mei de Ried fan Kommissarissen, mar sil him konsintrearje op syn wetlike taak: it fêststellen en hifkjen fan it media-oanbodbelied by de Omrop. De organisaasjes dy t ek yn de nije opset diel útmeitsje fan it PBO hawwe yn 2011 it fersyk krigen wer in kandidaat foar te dragen. Sadwaande binne op e nij beneamd: P. van den Broek (wurkjouwers), frou A.M. Dijkstra-van der Woude (Fryske Ried fan Tsjerken), D. Hoekstra (Freonen fan Omrop Fryslân), G. Kramer (Sport Fryslân), A. Krikke (LTO) en J. van der Bij (Ried fan de Fryske Beweging). As nije leden binne foardroegen frou M. Jansma (wurknimmersorganisaasjes) en foar it Fryske Gea frou F. Hernamdt. Oan de ein fan it jier die bliken dat de fakatuere fan in kandidaat foar de sit út namme fan Underwiis en Wolwêzen ek fierhinne regele wie. Ek is in kandidaat op it each foar de lêste sit, in persoan dy t beneamd wurdt foar syn of har mear as gewoane belangstelling foar media. Ynternet Yn de gearkomste fan febrewaris 2011 is it PBO ynformearre oer it belied op it mêd fan ynternet. Yn de begrutting is, nettsjinsteande de besunigings, mear jild útlutsen foar nije media. It PBO kin him fine yn dy oanpak. Radio en TV komme no ek fia ynternet by de minsken. Faaks wurdt ynternet yn e takomst wol de wichtichste boarne. In oantal sifers fan it ôfrûne jier: der wiene 7,5 miljoen besikers, wêrfan 1,3 miljoen unike besikers. Der binne geregeld wol piken yn it tal besikers, faak as der wat spesifyks is. De thússide is hiel wichtich en ek it waarberjocht fan Pyt. Ek Tsjek, it nije jongereinprogramma, rint tige goed op ynternet. Skoallen kinne it programma sjen wannear t it har it bêste útkomt. Nij is ek de ûntwikkeling fan in ynternetkanaal spesjaal foar blaasmuzyk: it Koperkanaal.nl. Der is in grutte kultuer fan blaasmuzyk yn Fryslân en de Omrop hat in grut argyf op dat mêd.

8 Ferslach Ried fan Offurdigen / Programmabeliedsbepalend Orgaan Taalwet Bestjoerder Jan Koster leit yn de gearkomste fan maaie út dat er in konsultaasje west hat foar de nije Taalwet dy t it kabinet tariedt. De Omrop hat sawol mûnling as skriftlik in bydrage levere oan minister Donner as earst ferantwurdlike. Dêrby is wiisd op it belang om ek posysje fan de Omrop foarop stean moat. Dat útgongspunt is ek altyd ûnderskreaun troch it PBO. 12 Nije Paden 13 de posysje fan de Omrop en syn belangrike funksje yn it hoedzjen en fersterkjen fan it Frysk yn de nije wet te ferankerjen. De bysûndere posysje fan de Omrop moat oerein bliuwe en fêstlein wurde yn sawol de taalwet as de nije Mediawet. Yn oparbeidzjen mei it provinsjaal bestjoer wurdt krewearre om Den Haag op dat punt te oertsjûgjen. Koster sil it PBO op e hichte hâlde oer de ûntwikkelings. Programmabelied Ut it PBO wei komt de fraach hoe t it programmabelied ôfweage wurde kin tsjin it Omropbelied. Haadredakteur Van Friesland jout oan dat hy yn de foarige gearkomste besocht hat om mei de matriks sjen te litten dat de programmearring fia fêste útgongspunten stal krijt. Fansels hat de hiele bedriuwsfiering fan de Omrop syn ynfloed op de programmearring en oarsom. De beliedsmjittige argumintaasje efter de programmearring sil tenei mear yn gearkomsten mei it PBO oan e oarder komme. It PBO wurdt net allinnich belutsen by it sljochtwei fêststellen fan de programma s, tenei sil ek it ûnderlizzende belied ta fêststelling mei it PBO dield wurde, sa fynt de haadredakteur. NPO-ROOS Yn de gearkomste fan 27 septimber lit it PBO him ynformearje oer de ûntwikkelings op it mêd fan de finsterprogrammearring, regionale televyzje as ûnderbrekking fan in lanlik programma. By de lanlike besunigingsplannen wol de minister dat de regionale omroppen fusearje mei de NPO (Nederlandse Publieke Omroep). ROOS en NPO moatte dêrta mei-inoar in plan meitsje. Op inisjatyf fan de omroppen út Brabân en Fryslân is in aksje op tou set foar in goed plan mei dúdlike útgongspunten. De folgjende útgongspunten steane û.o. yn dat plan: 1) ferankerje fan de eigen regionale stjoerder 2) twa lanlike stjoerders en ien regionale stjoerder 3) autonomy foar de regionale omrop en 4) gjin stjoerder koördinator yn Hilversum. De opstelling fan Omrop Fryslân yn de hiele diskusje bliuwt dat troch de bysûndere rol fan de Omrop yn Fryslân mei syn eigen taal en kultuer de selsstannige Yn de gearkomste fan 14 novimber praat it PBO mei de haadredakteur oer de fisy yn syn stik Nije Paden, Nijs en Ynternet. Dêryn is it sintrale kearnpunt dat de diminsjes fan radio, televyzje en ynternet by elke redakteur en ferslachjouwer wichtich binne en dat elk yn steat wêze moat om yn dy media te tinken en te hanneljen. It PBO is oer it algemien tige wiis mei it stik Nije Paden. Benammen it yntegrearjen fan de ferskate nijsmedia sprekt tige oan. Wol wurdt oantrune op mear klam op profesjonalisearring en oplieding fan it personiel. Dat jildt sawol foar de technyske feardigens as de sjoernalistike hâlding. Dat seit de haadredakteur ta. 4.3 Fêststelling programmearring Simmer- en hjerstprogrammearring 2011 It PBO stelt de simmer- en hjerstprogrammearring fan 2011 fan de Omrop fêst. Kearneleminten dêryn binne, njonken de reguliere eleminten fan skûtsjesilen, fierljeppen en de PC, ek dit jier de ekstra rige Simmer yn Fryslân mei stipe fan de Kulturele Haadstêd en it grutte streekrjochte projekt Doch it foar Dyn Doarp: trettjin wiken lang, alle dagen in live healoere út in doarp wei wêrby t de doarpen sels it foech hawwe oer wat op e planken brocht wurde sil. Ek it nije programma Need op Freed, de Top 1000, en de skiednisrige 11&30, mei nije ôfleverings, kin op ynstimming rekkenje. Programmearring krysttiid en earste helte 2012 It PBO kin him fine yn de kryst- en âld en nij programmearring 2011 en it programmatyske foarútsjoch Njonken de Top-100, in smaakfol krystkonsert, it rike byldferslach fan de taptoe yn Ljouwert, de konsertregistraasje fan Piter Wilkens en, op âldjiersdei, de sjo fan Teake fan der Meer, Gryt Wiersma en Minze Dyksma. Yn it nije jier waard in twalûk oer wurk en libben fan Rients Gratama útstjoerd en krige ek in nije rige It Paad Werom syn beslach. Ut namme fan de Ried fan Offurdigen, Ton Baas, foarsitter oant septimber 2011

9 Ferslach Undernimmingsried en Redaksjeried 5.1 Undernimmingsried It jier 2011 is foar de ûndernimmingsried sûnder mis tekene troch de reorganisaasje, de twadde helte fan it jier is der folslein oan opgongen. Foar it earst yn de skiednis fan de Omrop drigen der twongen ûntslaggen fanwege besunigings en ek net sa n bytsje: nei t it him earst oansjen liet 15 fte s! Letter die bliken dat twongen ûntslaggen gelokkich net nedich wienen, mar de UR realisearre him dat in soad fan de pine telâne kaam is (en komme sil) by de minsken mei in tydlik kontrakt en by freelancers. 5.2 Redaksjeried Besunigings en dêrmei gearhingjend de reorganisaasje, dêr hat de Redaksjeried yn 2011 benammen drok mei west. Yn de twa offisjele gearkomsten mei de haadredakteur wie dat tema it wichtichste ûnderwerp fan petear. Fansels kaam yn dy gearkomsten ek de programmearring oan de oarder. De Redaksjeried hat dêryn soarch útsprutsen oer de kwaliteit fan guon nije programma s en de útstrieling dêrfan op de Omrop. Dêrneist hat de Redaksjeried oerlis hân mei de haadredakteur en de direkteur oer it earste part fan it reorganisaasjeplan De UR hat him yn de hiele operaasje konsistint opsteld en oan prosedueres hâlden sûnder dêrby strak te wurden. Nei in earste oriïntaasje ha wy hieltyd ynset op in reorganisaasje neffens de regels fan it ûntslachbeslút. Dat betsjut dat in reorganisaasje fral in technyske operaasje is wêrby t net nei kwaliteit fan persoanen sjoen wurde kin. Yn it proses waard it foar alle UR-leden ek gâns helder dat in reorganisaasje krekt nét it momint is om oan kwalitative seleksje te dwaan. De ûndernimmingsried hat eintsjebeslút posityf advisearre oer it grutste part fan it yntsjinne reorganisaasjeplan fan de direksje. As positive punten neamt de UR: gjin twongen ûntslaggen en finansjeel lykwicht. Kritysk wie de UR oer it ûntbrekken fan in plan fan oanpak: it reorganisaasjeplan is in finansjeel-technysk stik en seit amper oant neat oer it hoe en oer it paad derhinne. In betingst fan de UR is dan ek dat net begûn wurdt oan it gearfoegjen fan redaksjes en crossmediaal wurkjen (twa wichtige punten út it plan) foar t der in goed plan fan oanpak is. Yn de earste helte fan 2011 koenen direksje en ûndernimmingsried elkoar net fine yn it ynfieren fan in nije ûnkosteregeling. Wol binne der útgongspunten formulearre as basis foar in nije regeling en sil de diskusje yn 2012 fierd wurde yn it ramt fan de nije (fiskale) wurkkosteregeling. Mei faasje binne twa lytsere reorganisaasjes besprutsen, ien op de nijsredaksje en ien by Marketing & Kommunikaasje, mei as resultaat in posityf advys. Begjin 2011 hat de UR syn soarch útsprutsen oer de dissipline op it mêd fan de beoardielings- en funksjonearringspetearen. Yntusken hat der in grutte ferbettering plakfûn. Ynterne diskusjes oer mobiliteit, fleksibiliteit en wurkdruk hawwe de ûndernimmingsried yn febrewaris ynspirearre ta it hâlden fan in animearre oardel oere ûnder de titel De Grutte Mobi-Fleksi-Druk Sjoo. De ûndernimmingsried hopet ek yn 2012 wer op in konstruktive gearwurking mei direksje en Redaksjeried en op in goeie en iepen relaasje mei ús efterban: de meiwurkers fan Omrop Fryslân. De Redaksjeried hat yn 2011 ek twa plenêre gearkomsten organisearre, yn de mande mei de UR. Op de earste wie de haadredakteur útnoege om syn fyzje te jaan op de programmearring yn de perioade fan en nei de reorganisaasje. Jan van Friesland joech dêryn oan de programmatitels yn stân hâlde te wollen en de besunigings benammen te sykjen yn oare, nije en effisjintere wurkwizen. De twadde plenêre gearkomste wie nei it bekend wurden fan it reorganisaasjeplan. De Redaksjeried hat dêryn it plan sa t dat troch it MT skreaun is, foarlein oan de redaksje. Ut dy gearkomste die bliken dat de Redaksjeried oer dit stik gjin advys jaan koe, om t de útwurking foar de redaksje en de programmearring net earder as yn in letter stadium bekend wurde soe. De Redaksjeried hat de haadredaksje nei oanlieding fan dy gearkomste ferge op it yn stân hâlden fan spesjalismen en wiisd op it gefaar fan kwaliteitsfermindering en op de soargen fan de sjoernalisten en programmamakkers. Yn 2011 is de Redaksjeried begûn mei it organisearjen fan lunsjbyienkomsten foar it personiel. Alle lêste tongersdeis fan de moanne in diskusje fan sa n 20 minuten oer in aktueel ûnderwerp. Bygelyks oer yn hoefier t men as sjoernalist in eigen miening uterje mei. Dat smyt ornaris hiel aardige diskusjes op. Twa leden fan de Redaksjeried hawwe de training Redactieraden fan de NVJ en FNV-Kiem folge. Dêrmei is in earste stap set yn de profesjonalisearring fan it orgaan. We hoopje dat yn de takomst alle Redaksjeriedsleden sa n trening folgje kinne. Diana de Groot hat, om t har kontrakt net ferlingd wurde koe, ôfskied nommen fan de Redaksjeried. Joline Dalstra hat har plak ynnommen. De Redaksjeried bestiet no út Arjanne Nijp, Arjen de Boer, Bart Kingma, Eric Ennema, Hayo Bootsma en Joline Dalstra.

10 Ferslach Direksje 6.1 De omjouwing fan Omrop Fryslân yn 2011 It jier 2011 hat twa gesichten. It earste healjier is yn relative rêst ferrûn. Der binne ferbetterings yn de radio- en tv-programmearring oanbrocht. It fierder útbouwen fan ynternet hat plakfûn. Yn fasilitêre sin binne de nedige oanpassings en ynvestearrings dien. De strukturele besuniging fan 2010 hie fansels gefolgen mar dat proses is goed oppakt yn de organisaasje. It like as koene wy yn 2011 de nije paden fan 2010 kreas folgje. Om dy reden is it ek ferantwurde om de bestimmingsreserve werstrukturearring yn it úteinlike resultaat mei te nimmen Yn it twadde healjier kamen lykwols twa ûnderwerpen op ús ôf mei grutte gefolgen foar ús Omrop. As earste waard dúdlik dat it skrassen fan de ekstra oanfoljende bydrage fan de Provinsje Fryslân grutte gefolgen hawwe soe. Dy besuniging twingt ta in oare wurkwize en struktuer fan de organisaasje en bringt ek mei dat ús personielsbestân substansjeel nei ûnderen bysteld wurde moat. As twadde kaam it kabinet, troch de mediabrief fan de minister fan OC&W, mei allerhanne foarstellen foar grutte wizigings yn de mediawet. Ek de posysje en takomst fan de regionale omroppen spilet dêrby in krusjale rol. Op de besunigings kom ik werom ûnder it kopke finânsjes en de wizigings fan de mediawet wurde beskreaun ûnder it kopke takomst. De hark- en sjochsifers binne yn 2011 wat omheech gien en dêrtroch wie Omrop Fryslân ek yn 2011 wer ien fan de bêst beharke en besjoene regionale omroppen fan it lân. It gebrûk fan ús ynternetoanbod is sterk groeid. Alle ynspannings fan de lêste oardel jier hawwe absolút effekt hân. Der is yn 2011 in breed pakket ûntwikkele oan websites, streams, apps ensfh., dy t goed yn de smaak falle by ús brûkers. Omrop Fryslân is as moderne media-ynstelling in profesjonele oanbieder wurden yn de digitale wrâld. Troch aloan te fernijen kinne wy konstatearje dat ús útgongspunt om midden yn de Fryske Mienskip te stean prima slagge is. 6.2 Finansjeel De strukturele finansjele ombûging fan ,- yn it jier 2010 is yn de begrutting fan 2011 ferwurke. It finansjele resultaat 2011 is negatyf ,-. Troch mutaasjes út de bestimmingsreserve fan ,- wurdt it úteinlike resultaat posityf ,-. Op in rûze begruttingsresultaat fan ,- in goed resultaat. It yn earste ynstânsje negative resultaat wurdt feroarsake troch it feit dat kosten, relatearre oan de yn 2011 ynsette werstrukturearring, al yn it resultaat fan 2011 meinommen binne. Lykas bekend wurdt yn de perioade de hiele ekstra oanfoljende bydrage fan goed 1,1 miljoen fan de Provinsje Fryslân yn fjouwer gelikense parten werombrocht nei 0. Om dy reden hawwe wy beslute moatten yn dizze perioade in bedrach fan 1,5 miljoen te besunigjen, de helte dêrfan yn Meast yngripende konsekwinsje dêrfan is dat it personielsbestân yn it jier 2012 mei 10 fte en yn 2013 en 2014 byelkoar nochris mei 10 fte fermindere wurde sil. Oan de ein fan dit ferslachjier is oerienstemming berikt mei de fakbûnen en de UR oer it útgongspunt dat stribbe wurdt nei in reorganisaasje mei gjin of sa min mooglik twongen ûntslaggen. Sadwaande is gjin sosjaal plan nedich. Besunigjen twingt ek ta in kritysk bedriuwsbreed trochljochtsjen fan alle aktiviteiten. De winst moat komme út in hegere effisjinsje. Sa wurdt de redaksje oars yndield: fan fiif redaksje-groepen nei twa: Nijs & Sport en Kultuer. Troch tûker te plannen en te organisearjen is it stribjen om mei minder minsken de ambysjes foar de programmearring sa folle mooglik oerein te hâlden. 6.3 Personielssaken Lykas oanjûn hat de yn 2011 yn gong setten reorganisaasje grutte gefolgen foar ús personielsbestân. Ien en oar is wiidweidich fêstlein yn it reorganisaasjeplan dat yn 2011 opsteld is. Om de needsaaklike besuniging fan 1,5 miljoen de kommende jierren te realisearjen sil it personielsbestân ferminderje mei 20 fte. Fia de folgjende stappen wolle wy dat realisearje: Natuerlik ferrin Regeling foar frijwillich fuortgean Beëinigjen kontrakten foar bepaalde tiid Oare maatregels personiel (bgl. net ynfoljen fakatueres) Fersoberjen personielsregelingen Sa nedich twongen ûntslaggen It tal arbeidsplakken yn it formaasjeplan sil yn dizze reorganisaasjeperioade jierliks oanpast wurde oan de aktuele situaasje. Hoewol t de ferfallen projektsubsydzje fan de Provinsje Fryslân útdruklik beskikber steld is foar it ûnderdiel regionale televyzje is besletten ta in bedriuwsbrede besparringsoperaasje. By sa n grutskalige operaasje is it fan it grutste belang om troch te gean mei it ynvestearjen yn minsken. De ôfdieling P&O stipet dat proses troch it oanbieden fan wurkpaadtrajekten, oplieding, trening ensfh. Sa wurde de meiwurkers stipe yn it

11 Ferslach Direksje Ferslach Haadredaksje rinnende feroaringsproses en jout it ek nije kânsen en útdagings. 6.4 Takomst 7.1 Algemien It biedwurd foar de programmearring yn 2011 wie: mear programma s mei minder jild, mar tichteby de minsken. Us Omrop wol ommers midden yn de Fryske mienskip stean en dan kin it net mei minder ta, ek al rinne de ynkomsten tebek. It doel om de programmearring oerein te hâlden stie dan ek rjocht oerein yn it opstelde reorganisaasjeplan. It MT hat yn de neisimmer besletten ta in reorganisaasje foar it hiele bedriuw om te kommen ta in mear effisjinte organisaasje. By de programma-ôfdieling is keazen foar in nije struktuer troch twa redaksjes te meitsjen: Sport & Nijs en Kultuer, elk mei in eigen foech. Sa wurdt it mooglik de programmamakkers effisjinter yn te setten, om t de basis breder is wat de útwikselberens fan meiwurkers te n goede komt. Utgangspunt yn it hiele proses wie dat wy ús brede programmearring oerein hâlde wolle. Benammen it ferskaat oan programma s, - fan dokumintêres oant en mei berneprogramma s, fan in protte sport en nijs oant en mei kultuer -makket Omrop Fryslân ta in folsleine publike omrop De strategyske takomstfisy dy t yn 2010 fêststeld is, stie yn 2011 noch rjocht oerein. Dat jildt grif ek foar 2012 en de folgjende jierren. Omrop Fryslân wol it liedend ynformaasjemedium wêze fan Fryslân. Derneist wol Omrop Fryslân midden yn de Fryske mienskip stean. De Omrop is der foar elkenien dy t in bân hat mei Fryslân. De útgongspunten om dat te realisearjen binne net wizige: Nije media krêftich ûntwikkelje Rasjonalisaasje regionale televyzje It rinnende belied foar radio en lanlike televyzje fêsthâlde. In wichtige ûntwikkeling foar de kommende jierren is it te ûntwikkeljen ryksbelied foar de publike omrop (lanlik en regionaal). Yn de mediabrief fan juny 2011 hat de Minister in pakket fan maatregels oankundige dy t grutte gefolgen hawwe kinne foar de publike omroppen. De twa wichtichste binne: In besuniging fan 200 miljoen op de ryksbydrage foar de lanlike publike omroppen. In yntegraasje fan de lanlike en regionale omroppen ta ien publyk omropbestel. Omrop Fryslân hat fuortdaliks útdroegen dat de Fryske Omrop selsstannich en autonoom bliuwe wol, sawol bestjoerlik as redaksjoneel. Mei in eigen bestjoer woartele yn de regio, en in eigen televyzjestjoerder. En ek in breed takepakket dat rjocht docht oan de posysje fan it Frysk as twadde rykstaal en yn oerienstemming is mei it troch Nederlân ûndertekene Europeesk Hânfest foar Regionale en Minderheidstalen. Al mei al kinne wy konstatearje dat ek 2011 wer in bysûnder jier west hat. It jout in gefoel fan grutskens dat alle meiwurkers mei grutte ynset en belutsenens ek yn 2011 wer alles jûn hawwe om dat iene doel te berikken: it meitsjen fan moaie en goede programma s op sawol televyzje, radio as ynternet. Dat wurdt breed wurdearre yn ús provinsje en fier dêrbûten. Unwisse tiden bliuwe en brekke noch mear oan. Mar wy geane fierder yn ús tinken op de wei fan kânsen en mooglikheden. Der bliuwe en komme altyd nije paden. Jan Koster, 23 april 2012 Nije Paden Yn 2011 binne wy úteinset mei it ynterne biedwurd Nije Paden. Nettsjinsteande beheiningen as it giet om finânsjes wol ús Omrop de minsken nei nije plakken bringe. De technyske wrâld feroaret hurd en benammen it ynsetten fan nije kommunikaasjemiddels trune ús oan sa fan betsjutting te bliuwen yn it medialânskip. Ferline jier hawwe wy safolle mooglik de matriks fan njoggen útgongspunten yn de programmafisy omset yn belied. Soks giet net fan de iene op de oare dei. De omslach nei in berjochtjouwing dy t 7 dagen yn de wike 24 oeren deis foar nijs-oanbod soarget, ferget oanhâldend omtinken. It publyk ferwachtet dat wy mei it nijs komme sadree t it der is, ek bûten fêste programma s om. Ynternet stiet nea stil. Utgongspunten as it horizontaal programmearjen of omtinken foar it gefoel by minsken hawwe ek wol har gerak krigen. Sa is bygelyks it radioprogramma mei foaral Fryske muzyk, Radio Froskepôle, sûnt 2011 alle jûnen te beharkjen en is keazen foar de rubryk Yn Memoriam op sneins yn Buro de Vries. It útgongspunt fan safolle mooglik ek streekrjocht út te stjoeren hat fertuten dien, ûnder oaren troch it groeien fan Omrop Live. Mei twa nije 24 oers kanalen fia ynternet is Omrop Fryslân noch promininter sichtber rûnom oer de wrâld. 7.2 Ynternet Op it mêd fan ynternet is in protte bard yn Troch ferskowings yn de begrutting kaam in rommer budzjet beskikber. Dat makke it mooglik dat sawol in

12 Ferslach Haadredaksje afb. NoF / Derek / tsjek gruttere redaksje as ek nije techniken by de nije site ynset wurde koene. Yn opdracht fan it MT is troch meiwurkers in ynternetfisy skreaun en is ús hiemside folslein fernijd en ûnderbrocht yn de struktuer fan it NPO, wêrtroch t omropfryslan.nl no klear is foar de takomst. De kapasiteit is ferhege sadat ek by in grut programma Doch it foar dyn Doarp hawwe de dei-tv in ympuls jûn. 7.4 Televyzje Tsjek tal besikers de side oerein bliuwt. In jier mei mear streams en twa nije muzykkanalen: it koperkanaal en it klipkanaal. It earste is in unyk audio-platfoarm wat alle dagen 24 oeren deis in ynternasjonaal poadium biedt oan muzyk fan Fryske brassbands, fanfares en harmonyen. It klipkanaal jout yn fideo in aktueel byld fan de populêre muzyk út Fryslân. Omrop Live Ek is ynternet in protte ynset as Omrop Live mei rom 80 streekrjochte registraasjes fia ynternet fan eveneminten yn Fryslân. Dêr t gewoane televyzje faak te djoer is jout dizze goedkeapere foarm mei minder ynspannings de romte in breed publyk te belûken by politike, maatskiplike of sportive eveneminten. Yn 2011 is Omrop Live in hiele protte ynset, lykas by steateferkiezings, by it programma Noardewyn, fanfarekonkoersen, politike debatten, sporteveneminten, hynstekeurings, draverij Wolvegea, de priisútrikking fan de SKS oant de live Fryske opnamen fan de Johnny Cash-CD hat it fûnemint lein foar de fierdere ûntwikkeling fan Omrop Live en lit sjen dat hjir in nij paad leit foar ús Omrop. Multymediaal Yn maart 2011 binne de ferkiezings foar Provinsjale Steaten oanpakt yn in unyk gearwurkingsferbân mei de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd. Under de titel Fryslân Kiest hawwe âlde en nije media de lapen gearsmiten ta fersterking fan it demokratysk proses. De Omrop hat yn dat ramt in tal debatten ferslein fia ús ynternetstjoerder Omrop Live en ek fia de radio. De regionale televyzje kaam mei trije ferkiezingsprogramma s: in oereagjend petear mei trije sjoernalisten, it grutte debat mei de listlûkers de jûns foar de ferkiezings en noch in programma mei de winners en ferliezers nei ôfrin fan de steateferkiezings. Dêrnjonken wie ek op oare kanalen omtinken foar de ferkiezings, yn in wiere multymediale oanpak. 7.3 Dei-tv Sûnt jannewaris 2011 hat Omrop Fryslân ek de earste stappen set mei it ûntwikkeljen fan dei-tv. Stadichoan wolle wy ek de dei brûke om programma s sjen te litten, ek om sa reklamejild nei ús ta te lûken. Moarns is der ûnder it kopke Juster in kompilaasje fan programma s dyt earder útstjoerd binne, middeis faak live mei aktiviteiten yn de provinsje en reportaazjes sjen út it Hea!-argyf. Ek Tsjek en Klipkar hawwe har plak no op dei-tv krigen, sadat dei-tv no mear sprankelet foar de jongerein. Ek de rjochtstreekse bylden fan de heechwurker ôf by it skûtsjesilen en it De Omrop hat sa folle mooglik de programmearring yn 2011 oerein holden op it mêd fan nijs, sport, muzyk en dokumintêres. Ek is in nij programma op priemmen set as opfolger fan it praatprogramma SneonS: Need op Freed, mei as nij gesicht: radioferslachjouwer Roelof Lousma. De sportredaksje hie in opstekker mei de oankeap fan Derek, in draafhynder dat haadpersoan is yn in aparte searje, keatsen foar dummies joech ús programmearring in ekstra pripke mei bysûndere televyzje. Dat de Omrop in Fryske stjoerder is en bliuwe moat waard dúdlik troch de reaksjes op ús 1 april-grap dat de Omrop yn de takomst yn it Hollânsk útsjoere moast yn ferbân mei mear reklame. It Simmer yn Fryslân-projekt makke dat der dochs it gefoel wie fan in simmer, nettsjinsteande it strieminne waar. Yn de programmearring om krysttiid en âld & nij hinne is keazen foar weromsjen, wille en waarmte. Der wie in sfearfol krystkonsert út Harns wei, de taptoe fan Ljouwert, in live-registraasje fan de teatersjo fan Piter Wilkens en de sjo fan Teake van der Meer, Gryt Wiersma en Minze Dijksma. Skoalletelevyzje hat mei yngong fan 2011 in nij jaske krigen met in nagelnij programma Tsjek. Raynoud Ritsma fan popgroep Vangrail is de presintator en dy is populêr by de bern op skoalle. Dit programma wurdt op ynternet en op dei-tv útstjoerd en is net allinnich foar de boppebou mar ek foar heiten en memmen en omkes en muoikes. It programma kriget in protte positive reaksjes. Doch it foar dyn doarp Omrop Fryslân wol midden yn de mienskip stean. Dat betsjut net allinnich in programmearring út de haadstêd wei, mar ek fysike oanwêzigens yn de provinsje sels. Mei en tusken de minsken. Yn de maitiid is dêrom it projekt Doch it foar dyn Doarp úteinset om de provinsje fiele en sjen te litten dat Omrop Fryslân der foar de minsken is. Ut in grut tal doarpen mochten wy 13 doarpen lotsje dy t yn kompetysjeferbân strieden om de haadpriis fan ,- mei mooglik makke troch it Oranjefûns.

13 Ferslach Haadredaksje Fasiliteiten 7.5 Radio It iere moarnsprogramma fan Omrop Fryslân op wurkdagen tusken seis en njoggen oere hat in nije opset krigen, in format mei mear streekrjocht en mear foarútsjen nei wat der op de dei sels spilet. In liveferslachjouwer op en paad, mear agindawurk en it Each fan Eelke wat alle dagen foarútsjocht. Foar fasiliteiten wie 2011 it earste folsleine jier dat mei in nije organisaasjestruktuer wurke waard. De ôfdieling is ûnderferdield yn 6 groepen dy t wurkje mei in meiwurkjend foarman, in earste : editing, kamera, audio-technyk, planning, tv-produksjes en technyk. Der is troch de earsten ûnder oaren wurke oan it foarmjen fan mear gearhing binnen dy groepen en it ferbetterjen fan wurkprosessen. Alle seis earsten ha mei-inoar ek in opliedingstrajekt folge op it mêd fan liedingjaan. Njonken it fergrutsjen fan kennis en feardichheden hat dat ek laat ta gruttere ûnderlinge belutsenens De Fryske Top-1000, dei en nacht in wike lang op de radio en op Omrop Live, wie in grut sukses. De radio is yn 2011 fierder ek úteinset mei in bredere, nije programmearring. Njonken Froskepôle no op alle jûnen, is der it grutte sneontemiddeiprogramma fan Geert van Tuinen, mei it sukses fan de Koer fan Fryslân. Wat opfalt is ek it nije muzykprogramma mei Harm Weistra op sneintemiddei Dat Wie Doe en it weromharkprogramma op alle jûnen yn de Dei Foarby. Fierder hawwe alle dagen in Reade Tried, in trochgeand aktueel ûnderwerp dat op de eftergrûn de hiele dei meispilet yn de programmearring en dêr t de minsken op reagearje kinne. Merkoandiel yn Fryslân wurkdagen , Leeftiid: Omrop Fryslân Radio 538 Radio Veronica Radio 2 Sky Radio Radio 1 Televyzje-oandielen Fryslân wurkdagen Nederland 1 Fryslan TV RTL4 Nederland 2 SBS6 Nederland 3 RTL5 RTL7 Net5 RTL8 Veronica Q-music RadioNL Radio 3FM Waterstad FM 100% NL Arrow Totaal Radio Ynternet It wie in jier fan fernijing op it mêd fan ynternet. De technyk en kwaliteit fan ús streaming, audio en fideo, is enoarm ferbettere. It is no makliker om eveneminten sjen en hearre te litten op Dêrby is mei sukses eksperimintearre mei nije wurkwizen en apparatuer om lowbudget, mar kwalitatyf goed, eveneminten live te registrearjen. Yn ien fan de radiostudio s binne webcams pleatst dy t sels troch de presintator te betsjinjen binne. Ein 2011 is de technyk achter de website yngeand fernijd. Mei help fan it open source CMS (content management systeem) Drupal is in kompleet nije site delset. Dat wie nedich ek, omdat de âlde site net stabyl mear wie en tefolle ôfhinklikens fan in eksterne partij, nije ûntwikkelingen yn de wei stie. De Omrop kin no sels makliker en flugger saken oanpasse en de stabiliteit is tige goed. Sels by it rekôrtal hits by de ôfrûne Alvestêdegekte is omropfryslan.nl sûnder problemen oerein bleaun. Sels by de Alvestêdegekte is omropfryslan.nl sûnder problemen oerein bleaun.

14 Fasiliteiten Marketing & 8.2 ICT Kommunikaasje Us ICT-ynfrastruktuer is yn 2011 foar it grutste part fernijd, lykas switches, routers, de firewall, servers en back-up systemen. Wichtich dêrby is dat keazen is foar it firtualisearjen fan de servers mei Vmware. Dêrtroch wurdt û.o. hardware effisjinter ynset, is der minder risiko op útfal fan prosessen. 8.3 Radio Yn 2011 is it sintrale hert fan it radiosysteem ferfongen. Dêrtroch is it makliker om útstjoerprosessen te automatisearjen en hoege jo minder faak hânmjittich ynstellingen oan te passen. It non-stopsysteem makket dêr ek diel fan út, wêrmei t jûns en nachts automatisearre radio útstjoerd wurdt. In oare wichtige fernijing by de radio wie de oanskaf fan in grut tal audio-rekôrders foar ferslachjouwers. Alle ferslachjouwers hawwe persoanlik in lytse Nagra krigen dy t se altyd by har hâlde kinne. Foarhinne waarden dy op de ein fan in wurkdei wer ynlevere. It foardiel is dat men fleksibeler wurkje kin. Yn 2011 hat de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje in nije start makke en tagelyk fêsthâlden oan besteande taken en súksesnûmers. Kearndoelen en -taken foar 2011 wiene: belied en struktuer fan de ôfdieling ferbetterje en fêstlizze, posysje en rol fan de ôfdieling binnen de Omrop ferbetterje, de kommunikaasje om de Steateferkiezings hinne en de tema-kampanjes fan de Omrop Televyzje By de televyzje is it hiele fideo-produksjeplatfoarm fernijd. Der is keazen om fierder te gean mei deselde fabrikant, Avid. Der is nije hardware en software kaam foar fideomontaazje en mediabehear, de sintrale data-opslach is grutter wurden en it ûnderlizzende data-netwurk hat in hegere kapasiteit krigen. Dêrmei kinne we wer jierren foarút: we hawwe mear mooglikheden by montaazjes, de snelheid is tanaam en it mediabehear is oersichtliker wurden. Yn it ferlingde dêrfan binne ek trije fideo playout-servers ferfongen, in wichtige stap op wei nei in folslein HD-produksjeproses. Technicolor yn Hilversum is yn opdracht fan de Omrop úteinset mei it digitalisearjen fan sa n fideotapes. Nei ferwachting sil dat twa jier yn beslach nimme. De opslach fan dat digitale materiaal fynt plak op it nije argyfsysteem mei datatapes dat begjin 2011 oplevere is. Fia op maat makke software wurde de bylden foarsjoen fan metadata, binne se werom te sjen en op te freegjen foar montaazje. Der is ek in begjin makke mei it ferfangen fan kamera s. Dat giet yn earste ynstânsje om twa kamera s dy t benammen brûkt wurde by it filmjen fan dokumintêres. Yn 2012 sille alle âlde kamera s ferfongen wurde. 9.1 Belied en struktuer De ôfdieling Marketing & Kommunikaasje wurket sûnt 2011 apart fan de ôfdieling Reklame. Wol is der regelmjittich oerlis. In foardiel fan dy splitsing is dat Marketing & Kommunikaasje no better gearwurket mei de redaksje. De ôfdieling wurdt earder belutsen by nije ûntwikkelings en programma s en kin dêr ek earder op ynspylje. Dêrtroch binne der mear en bettere parseberjochten makke en witte kollega s fan de redaksje en oare ôfdielings Marketing & Kommunikaasje better te finen. Dat hat sawol in posityf effekt op de sichtberens fan de Omrop nei bûten ta, as op it ynterne draachflak foar marketing en kommunikaasje as dissipline. 9.2 Steateferkiezings en oare eksterne gearwurkings Begjin 2011 wie der in suksesfolle gearwurking op it mêd fan sawol de redaksje as Marketing & Kommunikaasje by de ferkiezings fan Provinsjale Steaten. Mei de kampanje Fryslân Kiest kaam der in nij haadstik yn de gearwurking tusken de Ljouwerter Krante, it Frysk Deiblêd en Omrop Fryslân. Der wie in mienskiplike parsekonferinsje, in mienskiplike website en debat-jûnen dêr t guon fan live útstjoerd binne. Ek op oar mêd is de Simmersifers De simmerspultsjes fan Omrop Fryslân hawwe wer in hiel soad harkers en sjoggers yn e besnijing hâlden yn de simmer fan De Skûtsjepool, Kreakje de Klûs, de Bêste en de Simmerlimerick lutsen tûzenen dielnimmers útdielde petsjes Oant besikers deis op simmerynfryslan.nl kear stimt op de Skûtsjepool troch dielnimmers oplossings foar Kreakje de Klûs Sa n 600 stimmers wyks foar De Bêste en hûnderten ynstjoerings foar de Simmerlimerick

15 reedte-oosterlengte snein 25 maart it tiidskrift, makke de t en organist e komposysje: e-oosterlengf nei plakken ant gjin mins- Noarderleech, en, de earde- Zandpol. Foar makke Thom lmyske ympresktocht fan Klaas gearwurking mei mediapartners trochset. Alle dagen is der in taljochting op Omrop Fryslân programma s op de RTV-side fan de Ljouwerter Krante. Alle wiken hat de Omrop in side mei programmataljochting en nijsgjirrige saken yn de Weekkrant Fryslân. Njonken de mediabedriuwen wiene der ek kontakten mei mear partners. Sa binne ûnder oaren projekten oppakt mei de Afûk, de SKS, Fryslân Ferbynt, de Ried fan de Fryske Beweging, it Boun fan Friezen om Utens en de Feriening Freonen fan Omrop Fryslân. 9.3 Tema s yn de publisiteit De ôfdieling hat yn 2011 mei sukses mear publisiteit fersoarge foar de redaksjonele temawiken: radio, televyzje en ynternet jouwe yn sa n wike in spesjaal aksint oan de programma s. Sawol De Maitiidswike, It Nostalgywykein (in nij tema), Simmer yn Fryslân, De Fryske Muzykwike (mei de Fryske Top 1000) en De Winterwiken (ek in nij tema) wiene in sukses wat publisiteit en it belûken fan de doelgroep by de Omrop oanbelanget. Dat docht bliken út ûnder oaren it tal fermeldings yn de media, it tal dielnimmers oan aksjes en spultsjes, de reaksjes fan relaasjes, klanten en harkers en sjoggers en fansels ek út de hark- en sjochsifers. In tal sifers as yllustraasje: hûnderten brommerfans kamen nei de studio foar in brommermeeting yn it Nostalgy-wykein, oan de simmerspultsjes diene mear as 5000 minsken mei, yn de skûtsjepool binne hast stimmen útbrocht en by de Fryske Top 100 sels mear as Reklame 10.1 Untjouwings It jier 2011 wie in rûzich jier foar de reklameôfdieling. De resesje yn Fryslân sloech fierder ta mar úteinlik foel de totale realisaasje heger út as yn De regionale omset wie justjes leger, de lanlike omset groeide mei sa n 21%. De merk yn Fryslân wie in stik behâldener as yn it ferline, mei koartere kampanjes en lytsere ynvestearrings. Simmer yn Fryslân bliuwt in konsept dêr t de Fryske bedriuwen noch hieltyd graach by hearre wolle, mei in soad reklameblokken yn e simmerperioade en sels ek dit jier wer regelmjittich útferkocht onearret muzyk ht Stil Dorp fan Merode oer Uiten. Yn e brede it Fryske Noarderket er tegearre mei unsteneres Greetje Bijma oan in ymprovisaasje fan klanken út syn harmoanium en lûden fan wyn en fûgels. Barak 57 is út Westerbork ferdwûn. Flak foar de ferhuzing út Veendam werom nei Westerbork, gong de barak yn flammen op. Verheul fûn noch bylden fan de barak út 1966 en fan flak foar de brân. Fotograaf Sake Elzinga makke noch foto s yn Veendam en fertelt oer syn bysûndere ûnderfinings. Bijma fertolket har gefoelens by de skiednis fan de barak yn in Joadsk gesang. Yn it Drintske Zandpol wenne ien fan Nederlâns meast eare dichters: H.H. ter Balkt. Syn ssel al 40 jier yn it fak ken op tiisdei 20 maart Hessel, de sjongende kroechbaas fan Skylge fiert op 24 maart dat er 40 jier yn it fak sit. Doe t er noch 16 wie, begûn er yn it kafee De Groene Weide yn Hoorn. De winst moast yn it begjin foaral fan de patatsaak komme, want in soad gasten kaam der net. Ut ferfeling spile Hessel alle dagen gitaar en dat is yn e rin fan e jierren krekt de kaai fan it grutte súkses wurden. Louiza Saitova frou Willemien en hy hienen drege jierren yn Zandpol. Yn e film fertelle sy iepenhertich oer harren Drintske perioade. De dichter fielde him oanlutsen troch de blues, dy t yn Drinte goed oansloech. Dat ynspirearre Klaas Hoek om in stik blues te ferwurkjen yn syn komposysje. Wy sjogge de komponist thús yn Boer, benoarden fan Frjentsjer, yn syn hûs út de 15e ieu, oan it wurk achter ien fan de prachtige harmoaniums dy t er sammelet en restaurearret. Fryslân DOK, fan 17:00 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje. Oare aksjes, dy t mei help fan Marketing & Kommunikaasje ekstra omtinken opsmieten foar de Omrop, wiene: nije programma s lykas Doch it foar dyn Doarp, in nije Omrop website, nije ynternetstjoerders lykas Klipkar TV, live-útstjoerings op de ynternetstjoerder Omroplive.nl lykas it FK Fierljeppen en de Froulju s PC, it Skûtsjesilen 3D en nije Omropsjopprodukten lykas in DVD fan Piter Wilkens en tegeltsjes fan Bear Boeloe dy t mei de hân makke binne. Foar it oare makket strangere regeljouwing it sawat ûnmooglik om ta in groei yn de ûntwikkeling fan de Omropwebsjop te kommen. Yn Minsken tiisdei diel 1 oer it libben fan Hessel van der Kooij. Hy fertelt oer hoe t syn heit en mem mei hurd wurkjen in better bestean opbouden foar it gesin. Dat hurde wurkjen is in reade tried yn it libben fan Hessel en dat hâldt net op by de Groene Weide. Koart foarútsjen Anne Ho Moandei 19 o/m woansdei 21 maart In bysûndere Hollânske Iraniër Hy wol de earste Nederlânske minister fan bûtenlânske komôf wurde. En foar hokker ministearje wit er ek al: oarder, rjocht en frijheid. Sander Terphuis is ambisjeus. Yn 1990 flechte hy út Iran, hy koe net mear libje yn in lân sûnder frijheid. Fia Assen en Ljouwert kaam er yn Burgum terjochte, dêr t er mei ynboargerjen begûn. Hy stelde him hielendal iepen foar syn nije thúslân, en doe t er de Nederlânske nasjonaliteit krige, keas er ek in Nederlânske namme. Sander Terphuis, om t er it sa bysûnder fynt dat yn Fryslân huzen op terpen boud waarden. Yn Buro de Vries in petear mei in bysûndere Hollânske Iraniër. Buro de Vries, fan 11:00 oant 13:00 oere op Omrop Fryslân Radio, 92.2FM. Yn 2012 wurde de nije paden fierder ynslein mei it útwurkjen fan in nij marketingkommunikaasjebelied, it trochsetten fan de tema-kampanjes, it meitsjen fan in plan foar in nije posisjonearring fan de Omrop en in fierdere gearwurking mei de redaksje en de ôfdieling Nije Media. Minsken, fan 18:30 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje. Yn dizze ôflevering fan 180 graden stiet it ferhaal fan Anne Hoogendoorn fan Goaiïngea sintraal. Anne wie ferline jier ien fan de kandidaten fan it programma The Voice of Holland. Yn dy nasjonale talintejacht slagge it har om yn e heale finale te kommen, sy waard fjirde. Har libben is troch The Voice bot feroare, sy hâldt har no mei hiele oare saken dwaande as immen oars fan har leeftiid. Foar de tiid fan The Voice draaide har libben om de stúdzje, no draait alles yn har libben om e muzyk. Anne fertelt hoe t sy dat hiele aventoer ûnderfûn hat en hoe t har libben der no Foar dizze ôflevering is Reitse hielendal ôfreizge nei it Brabânske Udenhout. Dêr wenje Josèt en Mark mei harren fjouwer bern op in pleats dêr t sy ekologysk fruit tele. Mark is in oprjochte Fries, mar wennet al mear as 20 jier net mear yn Fryslân. Dochs im in grut nei The Voice útsjocht. 180 graden, fan moandei o/m woansdei om 17:35 oere op Omrop Fryslân Televyzje. Lekker ite mei Reitse en Josèt Sneon 24 maart Dy Fryske Daltons hjitte nammentlik: Wytse, Jauke, Hylke en Sybren. Dat binne no net drekt nammen dy t je yn Brabân oantreffe. In hearlik neigesetsje hearen sitte ek It tal advertearders naam ta, ôfheakers wienen der yn 2011 net in soad. Us klanten werkenne it positive imago fan de Omrop en sjogge de tanimmende hark- en sjochsifers. De nije platfoarms sa as ynternet en mobyl wurde kommersjeel sjoen hieltyd wichtiger yn dizze digitale wrâld. De stadige omsetgroei foar ynternet set troch. Troch de nije site yn novimber binne de beriksifers ek omheech gien en dêrmei de omset. Opmerklik bliuwt de reklame-omset fan Teletekst, in populêr medium foar organisaasjes Josèt wol graach mei Reitse foar har man itensiede, omdat sy hiel gelokkich is mei al syn help en stipe op e buorkerij. Sy meitsje in fisk-iterijke klear. Josèt hat eartiids net leard hoe t je fisk klearmeitsje. Har mem hold net fan fisk, dus dat waard dan ek net klearmakke. En op deze manier kan ik toch een stukje Friesland naar Brabant halen, seit Josèt. as skoallen en sportferienings om streekrjocht de eigen groep te ynformearjen. Foar de Omrop smyt dat hieltyd mear jild op. It plan foar in mienskiplike oanpak fan de reklame-ôfdielings fan de trije noardlike provinsjale omroppen is fierder útwurke. Bliken die dat soks foarearst net genôch ekstra omset jout. De besteande gearwurking op it mêd fan boppe-regionale reklameferkeap sil bliuwe en útboud wurde as der noch kânsen en mooglikheden lizze Organisaasje & Relaasjemarketing Dit jier is it ferkeapynformaasjesysteem noch folsleiner makke om ta in organisaasje te kommen dy t mear op de ferkeap rjochte is. De advertearders en de reklameburo s binne ek yn tiden fan krisis ree om te ynvestearjen mar wolle graach in sa n kompleet mooglik byld hawwe fan wat harren ynvestearring opsmite kin. It ferkeapynformaasjesysteem kin dat no better oan en sil yn 2012 noch fierder útwreide wurde mei digitale nijsbrieven en ynteraksje mei de Fryske merk.

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 Jrg. 5 2009 Nr. 1 Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 De Sont was een belangrijke vaarroute voor koopvaardijschepen. Er moest tol betaald worden voor doorvaart.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie