Omrop Fryslân. Jierferslach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omrop Fryslân. Jierferslach"

Transcriptie

1 Omrop Fryslân Jierferslach 2012

2 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn Profyl Bedriuwsfiering Identiteitsdoel Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen Algemien Finansjeel Organisaasje 11 Ferslach Programmabelieds-bepalend Orgaan Gearstalling Programmabelied Fêststelling programmearring 15 Ferslach Undernimmingsried en Redaksjeried Undernimmingried Redaksjeried 17 Ferslach direksje De omjouwing fan Omrop Fryslân yn Finansjeel Personielssaken Takomst As lêste 21 Ferslach Haadredaksje Algemien Ynternet Nijs & Sport Kultuer Hark- en sjochsifers 24 Fasiliteiten Algemien ICT Televyzje Radio 27 Marketing & Kommunikaasje Algemien Belutsenheid publyk Ynterne kommunikaasje Marketingkommunikaasje 29 Reklame 30 Sosjaal jierferslach Werstrukturearring Oplieding, coaching en wurkpaad Nije ynfolling funksjonearringspetear Sûnens, fitaliteit en feilichheid Sosjaal jierferslach yn sifers Organogram 35 Nederlandse Samenvatting Inleiding Profiel Omrop Fryslân Bestuurlijk PBO en Programmabeleid Organisatie Financieel Personeel Programmering Internet Nieuws & Sport Cultuur Faciliteiten Marketing & Communicatie Reclame Personeelszaken Ondernemingsraad Redactieraad 46 Jaarrekening 49 Jaarrekening

3 Gearstalling organen Omrop Fryslân yn Ried fan Kommissarissen Drs. T. Baas (foarsitter) Frou drs. A. van Gaalen Frou drs. A. Dijkman Drs. Ing. G. Jaarsma R. Stekelenburg Direksje J.W. Koster Haadredaksje J. van Friesland (oant 1 novimber 2012) D. Bonarius (ad ynterim) (fan 24 septimber 2012 ôf) Programmabeliedsbepalend Orgaan Ut namme fan: J. van der Bij Ried fan de Fryske Beweging P. van den Broek VNO/NCW/MKB Frou A.M. Dijkstra-van der Woude Ried fan Tsjerken yn Fryslân D. Hoekstra Feriening Freonen fan Omrop Fryslân Frou F. Hernamdt It Fryske Gea (o/m maaie 2012) Frou prof. dr. J. van der Meer-Kooistra It Fryske Gea (fan septimber 2012 ôf) Frou A. Holwerda Underwiis en Wolwêzen Frou M. Jansma FNV Vakcentrale G. Kramer Sport Fryslân A. Krikke LTO M.F. Koopmans Deskundige bestjoerlik mêd/foarsitter D. Kootstra Deskundige media mêd

4 Profyl Bedriuwsfiering 2.3 Kearngetallen 8 9 midden yn de mienskip Stichting Omrop Fryslân is de publike regionale radio- en televyzjestjoerder yn Fryslân. It bedriuw is yn 1988 as selsstannich radiostasjon ûntstien. Fanwege de status fan it Frysk as twadde rykstaal, makket Omrop Fryslân sûnt 1988 ek dokumintêres en skoaltelevyzje-programma s foar de lanlike publike Omrop. Fan 1994 ôf makket Omrop Fryslân regionale televyzje. Sûnt 2000 beskikt de Omrop oer in webside. Omrop Fryslân Reklame soarget foar de ferkeap fan reklameromte op radio, televyzje en ynternet. Omrop Fryslân is dêrmei in multymediabedriuw. Sûnt 2002 hat de Omrop in bestjoersstruktuer mei in Ried fan Kommissarissen, in PBO (programmabeliedsbepalend orgaan) en in statutêr direkteur as ienich en algemien bestjoerder. De ûnôfhinklikens fan de (haad)redaksje wurdt yn in redaksjestatút garandearre. 2.2 Identiteitsdoel Omrop Fryslân stiet foar de ambysje om it liedend ynformaasjemedium fan Fryslân te wêzen. De namme Omrop Fryslân hâldt yn: regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber, tagonklik, ûnderhâldend en fariearre: midden yn de mienskip. En: Frysk, fan belang en ynteressant foar elk part fan Fryslân en foar alle Friezen; it poadium foar maatskiplike diskusje yn dizze provinsje; belutsen by en ûnderdiel fan it deistige Fryske libben. De regionale Omrop fan Fryslân heart ta de regionale publike stasjons yn Nederlân dy t it bêst beharke en besjoen wurde. Omrop Fryslân radio is op ôfstân merklieder yn e provinsje. Understeand yn t koart in tal skaaimerken fan de Omrop: 24 oeren radio deis 128 minsken yn fêste tsjinst ynkomsten út reklame 1,9 miljoen 1 oere regionale televyzje deis wykberik radio 35% 110 freelance meiwurkers 50% wykberik tv 30% deiberik radio 25% deiberik tv ynternet radio 24/7 op 2 kanalen Ynternet Jieromset , unike besikers de moanne

5 Ferslach Ried fan Kommissarissen 3.1 Algemien werombringe nei 0,-. Yn 2012 hat de Omrop noch de helte fan de oarspronklike bydrage krigen. Yn 2012 hat de Ried fan Kommissarissen fiif kear byinoar west. Dêrneist wie der twa kear oerlis mei de Undernimmingsried. Mei de komst fan de hear Roeland Stekelenburg yn 2012 is de Ried wer op sterkte kommen, yn it ferslachjier hawwe der gjin mutaasjes west Yn de gearkomste fan 23 april 2012 hat de Ried fan Kommissarissen de jierrekken 2011 goedkard. Yn de gearkomste fan 8 maaie 2012 mei de Undernimmingsried is dy ynformearre oer de fêststelde jierrekken. 3.3 Organisaasje Lykas al earder oanjûn is de reorganisaasje , wêrby t de folsleine personielsformaasje mei 20 fte fermindere wurdt, mear as op skema útfierd en is/sil dy realisearre (wurde). Yn sawat alle gearkomsten fan de Ried is ferslach dien fan de fuortgong fan dy reorganisaasje. 3.2 Finansjeel It boekjier 2012 is ôfsluten mei in posityf resultaat fan goed ,-. Yn dat resultaat is de ôfspraak mei de Provinsje ferdiskontearre om ,- oan de reserve ta te foegjen foar in nij te meitsjen TV-dramasearje. Oer it resultaat is de Ried tefreden, it is mear as it eksploitaasjeresultaat fan goed ,- dat rûsd wie. Wat opfalt yn de eksploitaasje fan it boekjier 2012 is de delgong yn de reklamebaten. Netto is it resultaat ,- leger útkommen as begrutte, relatyf sjoen goed 10% minder as begrutte. De lanlike reklame hat it relatyf better dien as de regionale omset. In neidiel dêrfan is dat dêrtroch de kosten foar ús lanlik ferkeapburo ORN ek omheech gien binne. De personielslêsten binne substansjeel leger as begrutte. Omdat mear minsken gebrûk makke hawwe fan de frijwillige regeling om fuort te gean, rinne wy eins foar op de reorganisaasjedoelstellings foar de perioade It jier 2012 wie it twadde jier wêryn t de ekstra oanfoljende bydrage fan de Provinsje foar de brede programmearring fan de regionale televyzje nei ûnderen bysteld is. Lykas bekend sil de Provinsje de bydrage fan goed 1,1 miljoen yn 4 gelikense parten yn de perioade fan By de behanneling fan de begrutting 2013 en de mearjierrebegruttting is troch de Ried konstatearre dat de kommende jierren sprake is fan in negative trend yn it finansjele húshâldboekje fan de Omrop. Legere baten en hegere kosten liede derta dat it ek foar de perioade opnij needsaaklik is om yn de kosten yn te gripen. Yn de gearkomste fan 27 novimber 2012 is besletten om yn boppeneamde perioade nochris 15 fte s te besunigjen wêrby t de kosten op it peil brocht wurde dat de kontinuïteit fan de Omrop garandearre is. Yn it regearakkoart fan it hjoeddeistige kabinet wurde plannen oankundige dy t tige yngripend wêze sille foar it hiele publike omropbestel en dus ek foar de regionale omroppen en de Omrop. De belangrykste foarstellen hâlde yn dat: de finansiering fan de Provinsje resintralisearre wurde sil nei it Ryk fan 1 jannewaris 2014 ôf de lanlike publike en de regionale omroppen yntegrearje sille mei in effisjinsjetaakstelling fan 25 miljoen yn 2016 organisatoarysk it kabinet in skaalfergrutting trochfiere wol nei fiif nije lânsdielen. Noard-Nederlân soe ien fan dy lânsdielen wêze moatte.

6 Ferslach Ried fan Kommissarissen Ferslach Programmabeliedsbepalend Orgaan De Ried fan Kommissarissen hat oanjûn dat ús Frysktalige omrop in wol hiel spesifike posysje ynnimt yn it publike omropbestel yn Nederlân en ûnderskriuwt de folgjende útgongspunten foar de takomst: Omrop Fryslân moat in eigen stjoerder hâlde. Omrop Fryslân moat in brede programmearring hâlde mei foar sawol nijs as kultuer in lykweardich plak. Dat slút ek oan by it Europeesk Ferdrach foar Regionale Talen dat de klam leit op ekstra stipe oan mediabedriuwen yn de minderheidstaal. De finansjele middels moatte op it nivo fan 2012 bliuwe om boppeneamde útgongspunten realisearje te kinnen. Der moatte in wetlike en organisatoaryske boarging komme om de posysje fan Omrop Fryslân foar in langere perioade yn stân hâlde te kinnen. 4.1 Gearstalling Yn 2012 is fierder ynfolling jûn oan it PBO nije styl sa t dat yn 2011 úteinset is. It Programmabeliedsbepalend Orgaan wurdt foarskreaun troch de mediawet. It stelt it programmabelied fêst en wjerspegelet yn syn gearstalling de Fryske mienskip. It PBO kaam yn 2012 fjouwer kear byelkoar, altyd yn bywêzen fan de bestjoerder en de haadredakteur. Yn de novimbergearkomste waard de haadredaksje fertsjintwurdige troch Diederik Bonarius, haadredakteur ad ynterim, en troch Sybren Terpstra (Sjef Nijs & Sport) en Piter Zwart (Sjef Kultuer). Dat yn ferbân mei it fuortgean fan haadredakteur Jan van Friesland nei de simmer. Alle gearkomsten stiene ûnder lieding fan foarsitter M. Koopmans. Yn de nije opset hat it PBO gjin bannen mear mei de Ried fan Kommissarissen, mar sil him konsintrearje op syn wetlike taak: it fêststellen en hifkjen fan it media-oanbodbelied by de Omrop. De útwurking fan de plannen sil yn syn beslach krije. As lêste wol de Ried fan Kommissarissen alle meiwurkers tank sizze foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Ut namme fan de Ried fan Kommissarissen, Ton Baas, foarsitter Yn de rin fan it ferslachjier binne trije leden beneamd. Foar it Fryske Gea is beneamd frou prof.dr. J. van der Meer-Kooistra as opfolchster fan frou F. Hernamdt. Healwei it jier binne de twa lêste plakken ynfold. As deskundige foar de sektor ûnderwiis is frou A. Holwerda beneamd, direksjelid fan it Friesland College. Mei de beneaming fan D. Kootstra as deskundige op mediamêd wie it PBO fan de Omrop wer op folle sterkte. 4.2 Programmabelied Programma s foar bern Yn de gearkomste fan 21 febrewaris 2012 hat haadredakteur Jan van Friesland syn nota oer de fuortgong fan it programmabelied taljochte. De diskusje dêroer gie foaral oer de jongereinprogramma s, dêr t guon leden fan it PBO wol wat mear fan sjen wolle soenen. Van Friesland leit út dat it berikken fan de jongerein op televyzje net maklik is. By de 50+ groep docht de Omrop it goed, jongerein brûkt de televyzje oars en sjocht yn minder fêste patroanen. Belied fan de Omrop is wol dat der ek foar de jongerein oanbod wêze moat. Mei Tomketiid en Tsjek! wurdt mikt op de wat jongere doelgroep. De haadredakteur wiist it PBO ek op de rappe feroarings dy t derfoar soargje dat ynternet en televyzje hieltyd mear

7 Ferslach Programmabeliedsbepalend Orgaan ynelkoar skowe. Mei Omrop Live hat Omrop Fryslân yn 2012 al mear as 100 programma s fia ynternet útstjoerd oer fan alles en noch wat, fan Doch it foar dyn Doarp oant it frouljuskeatsen yn Weidum. De notysje wurdt troch de leden fan it PBO oernommen. In kwart fan de Friezen hie yn septimber (ek) harke nei Omrop Fryslân radio. It bêst beharke programma wie Muzyk yn Bedriuw. De radio wurdt beoardiele mei in rapportsifer 7.5. It meast tefreden wiene de harkers oer it programma Prelude (8.5) Mediawet 4.3 Fêststelling programmearring Bestjoerder Jan Koster leit yn de gearkomste noch út dat ynkoarten de kommisje Hoekstra II ynstallearre wurdt dy t yn opdracht fan de minister fan OCW neigean moat hoe t de bysûndere posysje fan Omrop Fryslân boarge wurde kin yn de Mediawet, seker yn in tiid fan grutte feroarings yn omroplân. De hope is dat Nederlân nei it útkommen fan dat advys der net ûnderút kin en kom mei ekstra belied en stipe foar de Fryske omrop, op basis fan it Europeesk Hânfêst foar Regionale Talen. De bysûndere posysje fan de Omrop moat oerein bliuwe en fêstlein wurde yn sawol de Taalwet as de nije Mediawet. Yn oparbeidzjen mei it provinsjaal bestjoer wurdt war dien om Den Haag op dat punt te oertsjûgjen. Koster sil it PBO op e hichte hâlde oer de ûntwikkelings. Yn de hjerst hat de kommisje Hoekstra in besite brocht oan de Omrop; se toanden har ûnder de yndruk fan it brede programma-oanbod. Hark- en sjochsifers Yn de novimbergearkomste is wiidweidich stilstien by in ûndersyk nei berik en wurdearring fan de Omrop op radio, televyzje en ynternet. In jier lang wurdt elk fearnsjier troch it buro Kien! hifke hoe t it berik en de wurdearring fan it media-oanbod is. De útkomsten binne betrouber troch it oantal dielnimmers, n = 800. It ûndersyk wurdt dien fia ynternet, ek yn oparbeidzjen mei de omroppen yn Grinslân en Drinte. It earste ûndersyk is dien yn septimber De Omrop as gehiel waard beoardiele mei it rapportsifer 7.2. Televyzje berikt de measte Friezen (68%), dêrnei Teletekst (27%), radio (25%) en de webside (16%). Hast de helte fan it publyk dat nei OF-TV sjocht docht dat tusken en oere. It deiberik yn septimber fan Omrop Fryslân TV wie 29%, wykliks wurdt goed de helte fan de Friezen berikt (55%) en it moanneberik is mar leafst 68%. Yn septimber 2012 wiene de bêst besjoene programma s op televyzje: Hjoed (71%) en Hea! (61%). Yn trochsneed wurde de TV-programma s fan Omrop Fryslân beoardiele mei in rapportsifer 7.5. It meast tefreden yn septimber wiene de Friezen oer Tomketiid (rapportsifer 8.3) en it Skûtsjesjoernaal (8.1). Simmer- en hjerstprogrammearring 2012 It PBO stelt de simmer- en hjerstprogrammearring fan 2012 fan de Omrop fêst yn syn gearkomste fan 7 maaie. Kearneleminten dêryn binne, njonken de reguliere programma s sa as skûtsjesilen, fierljeppen en de PC, de ekstra rige om de Solar Race hinne en in searje portretten fan Friezen mei de titel Moreel Kompas. Foar de hjerst stiet Gewest Fryslân op it programma mei argyfmateriaal fan it eardere NOS-programma Van Gewest tot Gewest. Troch effisjinter te wurkjen wurdt besocht yn 2012 net te besunigjen op de programmearring. It PBO wurdt ynformearre oer de reorganisaasje. De leden wolle witte wat de gefolgen fan de besunigings binne foar it programmabelied foar de kommende jierren. Bestjoerder Jan Koster leit út dat 2012 in brêgejier is, dat brûkt wurde sil foar de tarieding fan in ynhâldlik plan foar in programmearring binnen nije finansjele kaders. Haadredakteur Jan van Friesland jout oan wiis te wêzen mei de krityske ynformaasje fan in belutsen PBO en sil dêrmei oan it wurk. Programmearring Krysttiid en earste helte 2013 en It PBO bepraat yn novimber beide notysjes fan de haadredaksje. De soarch wurdt útsprutsen dat mei de oankundige besunigings ek snijd wurde moat yn de programmearring. As earste maatregel is mei yngong fan jannewaris 2013 it programma Boppeslach Kafee opdûkt en binne troch ferskowings noch mear besparrings realisearre. It PBO sprekt út dat it de notysje yn wêzen noch optimistysk en kreatyf fynt en hat eins folle mear soargen oer it yn stân hâlden fan de kwaliteit. Guon leden jouwe oan dat it tiid is om mei dúdlike útgongspunten te wurkjen: wat kin de Omrop noch dwaan en wat net mear. De haadredaksje kundiget oan dat der in yngeande diskusje komt oer missy en fisy fan de Omrop en in dêrby passende programmearring fan septimber 2013 ôf. Dy plannen sille yn maaie 2013 oan it PBO foarlein wurde om fêst te stellen. Ut namme fan it PBO, Marten F. Koopmans, foarsitter

8 Ferslach Undernimmingsried en Redaksjeried 5.1 Undernimmingsried De Undernimmingsried bestie yn 2012 út de folgjende persoanen: Wim Brons as foarsitter, Tiete Sijens as sekretaris en de leden René Dijk, Wytse Vellinga, Ivo Poelsma, Ilse Hermanides en Jouke Hosper. Yn de rin fan it jier binne Tiete en Jouke út de UR gien. Foar harren yn it plak binne Hiltsje Talsma en Maaike van Dijk lid wurden fan de UR. Susan Zwerver wie ferfangend lid foar René Dijk, mar dêr is yn 2012 in ein oan kommen De gearkomsten fan de UR waarden ek yn 2012 behearske troch de reorganisaasjeplannen. It jier sette útein mei de behanneling fan it reorganisaasjeplan , faze 2. De UR wie posityf oer de finansjele kant fan it plan, mar minder gelokkich mei oare kanten. Op it punt fan fte s fûn de UR de foarstelling fan saken yngewikkeld, net ynsichtlik of transparant en op it mêd fan útfiering hie it plan in iepen ein. Nearne fûn de UR konkrete doelen of trajekten. Op dat punt koe de UR dan ek net posityf advisearje. In goed plan fan oanpak moast der komme om dat foar elkoar te krijen. De UR is dêrom akkoart gien op betingst dat de UR oer alle ferfolchstappen op de hichte hâlden wurdt en oer it plan fan oanpak noch in aparte advysoanfraach krije sil. Dêrnei is besocht de reorganisaasje út te wurkjen mei help fan in tal wurkgroepen. Yn de rin fan it jier moast konstatearre wurde dat de wurkgroepestruktuer net út de ferve kaam. De direksje hat yn augustus de wurkgroepen opdûkt en de nije ynterimhaadredakteur mei twa liedingjaanden de opdracht jûn in plan foar de reorganisaasje te meitsjen. De UR konstatearre dat der dêrmei gjin direkte ynbring mear wie fan de wurkflier. Yn septimber hat de direksje in nije reorganisaasje mei in fte-reduksje fan 15 ûnder it fêste personiel oankundige. Yn 2012 is it noch net kommen ta in advysoanfraach oan de UR foar dy reorganisaasjefaze. In oar wichtich punt op de wurklist fan de UR is Personielssaken en arbeidsomstannichheden. Yn 2012 is it Hânboek P&O hielendal oanpast en troch de UR behannele. Gefoelich punt wie it smookbelied. De UR hat advisearre om dat net yn it hânboek op te nimmen, omdat it dreech te hanthavenjen is. Wol posityf wie de UR oer de nije opset fan de funksjonearringspetearen. De UR hat yn 2012 twa kear oerlis hân mei de Ried fan Kommissarissen, oer de jierrekken, it jierferslach en de reorganisaasje. De UR hat syn soargen útsprutsen oer de gefolgen fan de reorganisaasje foar it personiel en dan benammen de krapte op de redaksjes as gefolch dêrfan. De reorganisaasjes behearskje spitigernôch foar in grut part de sfear by de Omrop. De UR sprekt de hope út dat der nettsjinsteande needsaaklike ynkrimpings in nij elan ûnstean kin yn de rin fan De tiden binne ûnwis, mar de takomst sil ek fêst nije kânsen biede foar bedriuw en meiwurkers. 5.2 Redaksjeried De Redaksjeried hat him yn 2012 yntinsyf dwaande hâlden mei de reorganisaasje dy t de Omrop yn de besnijing hie. En dan foaral mei de gefolgen fan alle feroarings foar de redaksje. Yn it geregeld oerlis mei de haadredaksje is soarch utere oer de wurkdruk en de gefolgen dêrfan foar de kwaliteit fan it sjoernalistike produkt. Ek hat it ûnderwerp fan it media-oanbod fan de Omrop, no èn yn de takomst, faak oan de oarder west. Op in gearkomste fan de Redaksjerieden fan alle regionale omroppen, yn novimber yn Amersfoort, hat de RR in brief oan steatssekretaris S. Dekker fan Mediasaken mei ûndertekene. Yn dat skriuwen is grutte soarch útsprutsen oer de oankundige besunigings fan it kabinet by de regionale omroppen. De Redaksjeried hat fierder alle moannen lunsj-sessys organisearre, mei plak foar diskusje oer ûnderskate, benammen sjoernalistike saken. Sa is der stilstien by it twitter-protokol fan Omrop Fryslân. Yn desimber hat in wikseling fan de wacht plakfûn. Arjanne Nijp en Hayo Bootsma ha de Redaksjeried ferlitten en binne opfolge troch Annet Huisman en Albert Jensma. Dy lêste is sekretaris wurden. De oare leden binne Joline Dalstra, Bart Kingma, Arjen de Boer en Eric Ennema (foarsitter).

9 Ferslach direksje 6.1 De omjouwing fan Omrop Fryslân yn It bliuwt ûnrêstich yn omroplân, regionaal en ek lanlik. It earste healjier fan 2012 stie yn it teken fan ús eigen reorganisaasje, it twadde healjier liet it nije kabinet Rutte - Asscher ús skrikke mei plannen foar de yntegraasje fan regionale en lanlike omroppen en in fikse besuniging. En ûnderwilens giet de deistige bedriuwsfiering fansels troch. De tv- en radioprogrammearring is oanpast en ferbettere. In boppeslach foar de redaksje wie de nominaasje fan mar leafst fiif radio- en tv-programma s foar de NL-Award, in priis foar de bêste regionale programma s. Sawol yn eigen hûs as yn gearwurking mei ús oerkoepeljend orgaan ROOS binne ferskate ûntwikkelings op it mêd fan ynternet en nije media trochset, mei yn 2012 de klam op mobyl ynternet yn alle fasetten. Op fasilitêr mêd binne grutte stappen set. De oergong nei in nij AVID-systeem is dêr in aardich foarbyld fan, mar ek it kompleet fernijen fan de earste fan twa radiostudio s. Ek is der ynvestearre yn it stoffearjen fan it hiele pân om sa in nij elan oan de útstrieling te jaan. Der sil yn 2013 ek ynvestearre wurde yn nije technology, ûnder oaren yn de radiostudio s en twa ferbiningsweinen. Ek al binne de tiden finansjeel swier, it bliuwt needsaaklik te ynvestearjen yn fernijings. Finansjeel-organisatoarysk rinne trije ûntwikkelings yn de tiid trochinoar hinne. De al bekende besuniging fan de Provinsje wêrby t in ekstra oanfoljende bydrage fan goed 1,1 miljoen yn fjouwer jier werombrocht wurdt nei 0,-. Yn 2012 is noch de helte fan it oarspronklike bedrach útkeard oan Omrop Fryslân. Om dy besuniging te ferwurkjen is in reorganisaasjeplan fêststeld foar de perioade wêrby t de personielsformaasje 20 fte leger wurdt. Yn it twadde healjier is in mearjierrebegrutting fêststeld. Bliken docht dat, wol Omrop Fryslân ek yn de kommende jierren in sûn bedriuw bliuwe, op e nij yngrypt wurde moat yn de kosten. Konkreet betsjut dat foar de perioade nochris 15 fte. Ofpraat is dat earst de programmearring op radio en tv op e nij besjoen wurde sil en oanpast oan de mooglikheden. Op basis fan dy programmatyske oanpassings sil de besuniging dan ynfold wurde. Dat proses is yn gong set yn e maitiid fan Oan e ein fan 2012 hat de steatssekretaris fan it Ministearje fan OCW syn plannen bekend makke foar it publike omropbestel. Dy plannen hawwe ek grutte konsekwinsjes foar ús Omrop. De hark- en sjochsifers jouwe foar 2012 in stabyl byld neffens Omrop Fryslân bliuwt sa ien fan de bêst beharke en besjoene regionale omroppen fan ús lân. Ek op ynternet is ús posysje fersterke. It oantal brûkers fan de webside, streams, apps ensafuorthinne is bot tanommen. Omrop Fryslân is oan e iene kant in profesjonele oanbieder fan nijs en eftergrûnen en tagelyk in sterk platfoarm foar de Fryske taal en kultuer. We steane dêrmei midden yn de Fryske mienskip, it mediabedriuw yn Fryslân dêr t de Friezen net sûnder kinne. 6.2 Finansjeel It boekjier 2012 is ôfsluten mei in posityf resultaat fan goed ,-. Yn dat resultaat is de ôfspraak mei de Provinsje al ferwurke om ,- oan de reserve foar in nije TV-dramasearje ta te foegjen. It resultaat stimt ta tefredenens, it is wat heger útfallen as it rûze ekploitaasjeresultaat fan goed ,-. Dat komt foaral troch it frijfallen fan in klaim fan ,-. De solvabiliteit en de likwiditeit binne goed te neamen. De kasstream is negatyf; dat wurdt foar it grutste part feroarsake troch in mutaasje yn de foarsjennings. Opfallende trends yn de eksploitaasje 2012 binne: de reklamebaten steane ûnder grutte druk. Netto is it resultaat ,- leger útkommen as begrutte troch de ôffallende merksituaasje. Foar 2013 ferwachtsje wy in noch legere reklame-omset as we rekken hâlde mei ûntwikkelings yn de merk. De personielslêsten binne substansjeel leger as begrutte. Omdat mear minsken gebrûk makke hawwe fan de frijwillige regeling om fuort te gean, rinne we eins foar op de reorganisaasjedoelstellings foar de perioade It jier 2012 wie it twadde jier wêryn t de ekstra oanfoljende bydrage fan de Provinsje nei ûnderen bysteld is. Yn 2012 hat de Omrop noch de helte fan de oarspronklike bydrage krigen. De begrutte finansiering achtsje wy, nei it ynkrimpen fan personiel, foar de kommende jierren foldwaande foar it útfieren fan de aktiviteiten. Om de kosten fan de priis-, rinte- en kredytrisiko te behearskjen sjocht Omrop Fryslân it dan ek net as needsaaklik om fierdere finansjele ynstruminten oan te lûken. Spitigernôch moatte wy konstatearje dat der de kommende jierren sprake is fan in negative trend yn it finansjele húshâldboekje fan de Omrop. Legere baten en hegere kosten liede derta dat ek foar de perioade in nije yngreep yn de kosten needsaaklik is. 6.3 Personielssaken De reorganisaasje dy t yn 2011 foar in perioade fan 3 jier ynset is, is finansjeel-technysk yn 2012 realisearre. By dat reorganisaasjeplan binne ek fiergeande besluten nommen om wurkprosessen effisjinter te meitsjen en de organisaasje mear yntegrearre wurkje te litten.

10 Ferslach Direksje In tal saken binne realisearre, guon feroarings rinne noch en der is noch ien en oar yn tarieding. Wichtich hat west dat de redaksje fan fiif units werombrocht is nei twa: Nijs & Sport en Kultuer. Sa kinne minsken breder en better ynset wurde en is der ynhâldlik mear gearwurking tusken de meiwurkers sadat de úteinlike produktiviteit fersterke wurdt. As slútstik binne yn 2012 alle meiwurkers fan de redaksjes no letterlik op ien wurkflier oan e slach In foarbyld fan oanpassing yn de wurkprosessen is it mear wurkjen mei kamjo (kamera-sjoernalist) wêrby t de sjoernalist sels de kamera betsjinnet. Yntusken wurdt dêr yn de praktyk al folop mei wurke. Al dy feroarings freegje ek ynvestearrings yn de meiwurkers. As it nedich is krije de meiwurkers opliedings en/of coaching by dizze feroarings. Lykas oanjûn komme der fierdere besparrings op ús ôf yn de personielskosten. Ein 2012 binne de petearen mei de ûndernimmingsried en de fakbûnen úteinset, trochrinnend yn De Omrop sil der alles oan dwaan om it tal twongen ûntslaggen sa lyts mooglik te hâlden. Maatwurk foar frijwillich fuortgean hat al goede resultaten sjen litten. By twongen ûntslaggen wol de Omrop meiwurkers safolle mooglik stypje yn trajekten fan wurk nei wurk. Der binne ôfrûne jier wer kollega s fuortgien. Ien wol ik spesjaal neame; spitigernôch hawwe we ôfskied nimme moatten fan ús haadredakteur Jan van Friesland. Ik wol him op dit plak nochris hertlik tank sizze foar syn ynset en ynspiraasje dy t er ús jûn hat yn de twa jier dat er by de Omrop wurke hat. In boppeslach wie sûnder mis It Freonefestival, opset yn gearwurking mei in team fan kollega s en de Freonen fan Omrop Fryslân. Goed 400 Freonen kamen op dy iepen middei ôf en it evenemint wie live op de radio en televyzje te folgjen. It levere ekstra Freonen op en positive reaksjes; de besteande Freonen fiele har noch mear mei de Omrop ferbûn. Us Omrop hat de grutste Freoneklup fan alle regionale omroppen en is dêr tige wiis mei! 6.4 Takomst It regearakkoart fan it hjoeddeistige kabinet hat in oantal plannen dy t tige yngripend wêze sille foar it hiele publike omropbestel en dus ek foar de regionale omroppen en de Omrop. De wichtichste útstellen binne dat: de finansiering fan de Provinsje resintralisearre wurde sil nei it Ryk fan 1 jannewaris 2014 ôf. lanlike publike en regionale omroppen yntegrearje moatte wêrby t in effisjinsje-taakstelling fan 25 miljoen útfierd wurdt. Dy besuniging stiet pland foar It kabinet organisatoarysk in skaalfergrutting trochfiere wol dy t útkomt op fiif nije lânsdielen. Noard-Nederlân soe dêr ien fan wurde moatte. Omrop Fryslân nimt wol in hiel spesifike posysje yn it publike omropbestel yn en hat in oantal útgongspunten fêststeld om yn de takomst te realisearjen en oan fêst te hâlden: Omrop Fryslân moat in eigen stjoerder hâlde. Omrop Fryslân moat in brede programmearring hâlde mei sawol nijs as kultuer. Sa n breed programma-oanbod slút ek oan by it troch Nederlân ûndertekene Europeesk Hânfêst foar Regionale Talen. De finansjele middels moatte foldwaande bliuwe om boppeneamde útgongspunten realisearje te kinnen. Der moat in wetlike en organisatoaryske boarging komme om de posysje fan Omrop Fryslân as Fryske Omrop foar langere tiid fêst te lizzen. De jierren 2013 en 2014 sille krúsjaal wêze yn it útwurkjen fan de regearingsplannen. Sawol yn ROOS-ferbân as troch eigen lobby sil op provinsjaal en lanlik polityk nivo alle war dien wurde om boppesteande útgongspunten te realisearjen. 6.5 As lêste Ek 2012 wie wer in hektysk jier mei in soad bedrigings. Mar ek in jier wêrby t alle meiwurkers mei passy en belutsenens de kânsen pakt hawwe dy t der altiten binne. En úteinlik liedt dat ta wêr t we ús hjir by de Omrop foar ynsette: it meitsjen fan moaie programma s foar alle Friezen. En ien ding is wis: de hektyk en de ûnwissichheid sille de kommende jierren oanhâlde. Mar ús doelen binne helder en it neistribjen mear as wurdich! Jan Koster, 15 maart 2013

11 Ferslach Haadredaksje 7.1 Algemien Krekt as yn 2011 stiene ek yn 2012 de finânsjes fan de redaksje swier ûnder druk. Troch skerp oan de wyn te silen is it noch slagge de programmearring lykwols foar it grutste part oerein hâlde. Yn de earste helte fan 2012 is de redaksje omfoarme fan fiif nei twa ôfdielings: Nijs & Sport en Kultuer. Beide redaksjes steane ûnder lieding fan in eigen sjef. Doel fan dy operaasje wie de basis fan de redaksjes breder te meitsjen om sa de útwikselberheid fan de programmamakkers te fergrutsjen. Sa kinne de programmamakkers effisjinter ynset wurde. Yn de twadde helte fan dit jier is besletten om de redaksjes fysyk ek gear te foegjen troch de folsleine redaksje ûnder yn it gebou op ien flier te húsfesten. Ek is besletten in nije ôfdieling produksje en planning op te setten en dy meiwurkers in sintrale rol op de redaksjeflier te jaan. De gearfoeging hat yn desimber syn beslach krigen Ynternet Op it mêd fan ynternet is yn 2012 wer in flinke foarútgong boekt. Yn jannewaris waard in nije site lansearre dy t folslein yn eigen behear ûntwikkele is. Dat wie nedich om te kommen ta in stabile site dy t no dan ek sûnder problemen alle dagen tsientûzenen besikers generearret. It tal besikers op de site fan Omrop Fryslân is flink groeid nei yn totaal rûchwei 12 miljoen besiken. Foaral febrewaris wie in populêre moanne fanwege de berjochtjouwing oer de komst fan in mooglike Alvestêdetocht. De grutste groei siet lykwols yn it tanimmen fan it mobile ferkear. De regionale omroppen hawwe yn mienskiplik oparbeidzjen saneamde apps ûntwikkele foar iphone, ipadd, Androidtelefoans en Android-tablets. Dy binne allegearre yn 2012 lansearre en yntusken tûzenen kearen delhelle (download). Tsientûzenen besikers meitsje no gebrûk fan de apps. Goed 30 persint fan de besikers komt yntusken fia in smartphone of in tablet op de site fan Omrop Fryslân. De site is dêrmei útgroeid ta ien fan de wichtichste ynternetplatfoarms fan Fryslân. De ferwachting is dat dy groei ek yn 2013 trochset. 7.3 Nijs & Sport Op de nijsredaksje fan de televyzje en radio is it ôfrûne jier wer bot ynset op de fierdergeande yntegraasje. De nijsferslachjouwers wurkje net mear spesifyk foar ien medium mar foar de nijsredaksje wêrby t gjin ûnderskied mear makke wurdt tusken radio, televyzje en ynternet. Ferslachjouwers kinne troch sa n multymediale oanpak effisjinter ynset wurde. In mooglike komst fan de Alvestêdetocht begjin 2012 soarge foar in protte ekstra drokte op de redaksje. Nei de earste gearkomste fan de rayonhaden is de televyzjeprogrammearring hielendal omgoaid. De folsleine redaksje wurke mei oan in spesjaal Alvestêdekafee fan in healoere dat in hiele wike alle dagen te sjen wie. De saak Vaatstra, dêr t Omrop Fryslân jierrenlang ferslach fan dien hat, kaam yn 2012 troch de útkomst fan in DNA-ûndersyk ta in arrestaasje. De Omrop hat in soad omtinken jûn oan dy kwestje dy t Fryslân jierrenlang yn de besnijing hân hat. Yn april is it nijsbulletin fan fiif minuten dat middeis om fiif oere útstjoerd waard, ferfongen troch in Hjoed fan 1 minút dat al fan oere ôf te sjen is. Sa is it wichtichste Fryske nijs earder op de televyzje en ek op ynternet te sjen. Yn kombinaasje mei it NOSbulletin fan 1 minút is der no ek middeis op de hiele oeren op televyzje in folweardich nijsblok ûntstien. 7.4 Kultuer Mear gearwurking tusken de redaksjes fan de ferskate kultuerprogramma s en mear útwikseling fan redakteuren wie yn 2012 ek it biedwurd by de kultuerredaksje. In moaie bekroaning op al it wurk en in befêstiging fan de hege kwaliteit dy t Omrop-programma s eigen is, wie it feit dat de Omrop dit jier fiif nominaasjes helle by de jierlikse NL Awards, it prizefestijn fan de regionale omroppen. Fan de fiif nominearren hawwe úteinlik twa programma s de priis ek wûn: Hea! en It skûtsjesilen. En Hea! krige ek noch de Gouden NL Award, de overall priis foar de bêste produksje yn 2012 fan alle regionale omroppen. Dat wie foar de prachtige reportaazje De Lêste Fytser, oer de man dy t as lêste Boalsert ynkaam by de fytsalvestêdetocht.

12 Ferslach Haadredaksje In memorabel momint wie it ôfskied fan Klaas Jansma en Sippy Tigchelaar fan t simmer as ferslachjouwers fan it skûtsjesilen. Beide hawwe jierren oan it helmhout stien fan de skûtsjeprogramma s. De ynspanning fan Sippy Tigchelaar waard sels opmurken troch de Keninginne dy t fia boargemaster Van Klaveren fan Weststellingwerf har op e Lemmer in lintsje opspjelde hat. En de ynspanning fan de hele skûtsjeploech waard bekroand mei in NL Award yn de kategory eveneminten. Alle dagen yn 2012 sjogge goed Friezen nei Omrop Fryslân TV It programma Need op Freed is yn 2012 útgroeid ta in folweardige talkshow mei as hichte-punt it petear mei de broers en susters fan Marianne Vaatstra. Ek dat wie ien fan de fiif NL Award nominaasjes. Buro de Vries hat yn de simmer in rûnreis makke troch Sweden op syk nei Friezen dy t dêrhinne emigrearre binne. Dat hat in moaie rige radioprogramma s opsmiten en ek in NL award nominaasje. In nominaasje wie der ek foar de dokumintêre oer Anne Zernike, de earste froulike predikant yn Nederlân, dy t 100 jier lyn yn e Tike oansteld waard. 7.5 Hark- en sjochsifers De radio die it ûnferoare goed yn 2012 mei in merkoandiel fan yn trochsneed mear as 21,2%. Dêrmei is Omrop Fryslân noch altyd fierwei de populêrste radiostjoerder yn de provinsje. Ek docht bliken dat der hieltyd mear fia ynternet nei de radio harke wurdt. Merkoandielen radio yn Fryslan 2012, wurkdagen Frl 10+ Omrop Fryslân 538 Sky Radio Veronica Q-music Radio 2 Radio 1 3FM Waterstad FM RadioNL Arrow Radio 4 100% NL Boarne: CLO/ Intomart GFK: Boarne: CLO/ Intomart GFK: Yn 2012 wie it wyklikse berik fan Omrop Fryslan TV yn trochsneed sa n 50% fan alle Friezen 13 +, in lytse sjoggers Tusken fiif en sân oere is Omrop Fryslân TV it op ien nei bêst besjoene stasjon Nederland 1 Omrop Fryslan RTL4 Beryk ynternet Nederland 2 SBS6 Nederland 3 RTL5 RTL7 Net5 RTL8 Veronica Boarne: CLO/ Intomart GFK: mobyl website In grutte ynspanning waard troch de programmamakkers fan de radio en televyzje fan beide redaksjes levere by de ferslachjouwing fan de Slachtemaraton. Fan moarns ier oant jûns let waard wiidweidich ferslach dien. Dêrby waard troch de ôfdieling technyk in topprestaasje levere jan feb maa apr mai jun jul aug sep okt nov des wike Boarne: CLO/ Intomart GFK:

13 Fasiliteiten 8.1 Algemien Ek de ôfdieling Fasiliteiten hie yn 2012 te krijen mei de gefolgen fan de reorganisaasje. De ynset fan freelance meiwurkers is fierder beheind; sawol by editing, kamera as programmatechnyk binne tsjinsten ynkoarte en is wurk fuortfallen. Foar in protte fêste meiwurkers hat it laat ta taakferbreding. Spesjalisaasjes besteane noch wol, mar der binne mear taken bykaam en dat bliuwt sa ICT By ICT is derfoar keazen om wurk te outsourcen : it systeembehear is foar in part oernaam troch automatisearringsbedriuw Arrix. Der is in fierdere gearwurking op gong kaam tusken de ICT en broadcast-technyk. Dat is nedich omdat dy twa fakgebieten hieltyd mear reitsflakken krije en ynelkoar skowe. De meiwurkers sitte no byelkoar op ien ôfdieling en der wurdt aloan wurke oan it fergrutsjen en dielen fan elkoars kennis. Nei in perioade fan fiif jier binne der ein 2012 ek nije ENG-auto s kommen. Der is keazen foar ferskate types Peugeot, dy t mei har Omropbestickering in opfallende ferskining foarmje op de dyk. Der binne wol minder auto s as foarhinne, 4 yn stee fan 6, omdat fanwege besunigings by de programma s minder ynset nedich is. Ien fan de ENG-auto s sil yn 2013 foarsjoen wurde fan in HF-mêst en in satellytskûtel en is dan yn te setten as ferbiningswein. 8.4 Radio In bysûnder projekt by de radio wie de fernijing fan audio 4. Dy studio is hielendal geskikt makke foar sels-support, oftewol programmamakkers dy t sûnder help fan in technikus harren útstjoeringen fersoargje. Programma s lykas Muzyk yn Bedriuw en Noardewyn meitsje dêr mei in protte nocht gebrûk fan. Ek is de studio foarsjoen fan inkele webcams, sadat it ien en oar live op ynternet of dei-tv te folgjen is. In opmerklik feit is ek dat de studio yn eigen behear ûntwurpen en boud is. 8.3 Televyzje De kamera s foar ENG-wurk binne dit jier ferfongen. Der binne 4 nije broadcast-kamera s fan Sony oanskaft, dy t allegear opnamen meitsje yn HD. Ek binne der 10 HD kamjo-kamera s fan Sony kommen. Dat hat it kamjo-wurk in ympuls jûn en soarget derfoar dat it foar sjoernalisten makliker wurdt om selsstannich moaie bylden te meitsjen. No t de redaksjes byelkoar sitte is der ek foar keazen oer te gean op fleksplakken. Om dat mooglik te meitsjen is der in nije telefoansintrale kaam en binne de fêste telefoans foar it grutste part ferfongen troch rintelefoans. Sa bliuwt elk berikber op syn eigen nûmer, wêr t men ek sitten giet. De PC s binne ferfongen troch saneamde terminals. In meiwurker kin achter elk skerm ynlogge en komt dan yn de eigen digitale omjouwing. Sadwaande kin men oeral by de eigen mail, bestannen ensfh. De oergong nei fleksplakken hat derfoar soarge dat sa n 35% minder wurkplakken nedich binne op de redaksje.

14 Marketing & Kommunikaasje 9.1 Algemien 9.4 Marketingkommunikaasje Yn 2012 hat de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje him as doel steld om binnen it budzjet en de mooglikheden in fierdere profesjonalissearringsslach te meitsjen, sawol op it mêd fan belied as yn koördinaasje en útfiering. It resultaat fan dy doelstelling is dat guon besteande taken ôfboud binne en op oare gebieten krekt wer mear ynvestearre is Op it mêd fan kommunikaasje op organisaasjenivo hat de ôfdieling dwaande west mei de posisjonearring fan de Omrop, free publicity yn de foarm fan parseberjochten en artikels, en aktiviteiten dy t de belutsenheid fan it publyk fergrutsje. Fierders is in ûndersyk taret nei it imago fan Omrop Fryslân, dat yn 2013 útfierd wurdt. 9.2 Belutsenheid publyk Om de belutsenheid fan it publyk by de Omrop fierder te fergrutsjen binne de folgjende saken oppakt: Op it mêd fan marketingkommunikaasje hat de ôfdieling noch mear de neidruk lein op de temakampanjes: It Nostalgywykein, Simmer yn Fryslân, De Fryske Muzykwike en De Winterwiken. Dêrby is nau gearwurke mei de redaksjes op it mêd fan programmearring en promoasje. Benammen by Simmer yn Fryslân is ek in posityf effekt te sjen op de ferkeap fan reklame. Wikkerdewik De projektgroep fan Simmer yn Fryslân betocht in spesjaal tema yn ferbân mei it fuortgean fan Klaas Jansma en Sippy Tigchelaar as skûtsjeferslachjouwers: Wikkerdewik. It tema kaam oeral werom, lykas yn de fotowedstriid, de Wikkerdewik gadget en de fideoklip. Mei sukses, want de fideoklip (in libdub) waard in hit op Youtube (mear as kear oanklikt). De Wikkerdewiks wiene samar op. Mei dat tema kreëarre it projektteam syn eigen hype mei in soad oandacht fan it publyk en oare media. Undersyk nei de belutsenheid fan minsken by de Simmer yn Fryslân-kampanje. Undersyk nei it ynsetten fan Sosjale Media as marketingynstrumint. Der binne publykseveneminten organisearre yn kombinaasje mei útstjoerings, lykas it Sjongfestival foar bern en it Freonefestival. 9.3 Ynterne kommunikaasje Yn 2012 hat der in soad omtinken west foar de ynterne kommunikaasje oer de reorganisaasje. Yn dat ramt is ek in yntern kommunikaasje-ûndersyk opset. Der kaam in nije ynterne nijsbrief en der is in begjin makke mei in nij yntranet dat yn 2013 de loft yn giet. Nije programma s en produkten De ôfdieling hat in protte tiid bestege oan de kommunikaasje oer nije programma s lykas I.K., MUSE en De Keet, en nije produkten lykas de Omrop-apps en de app Piet Frysk! Fierders is ekstra oandacht jûn oan grutte ûnderwerpen lykas de Alvestêdekoarts, de iepening fan it Provinsjehûs, it Befrijingsfestival, de Slachtemaraton en grutte nijssaken lykas de saak Vaatstra. Yn 2012 binne de aktiviteiten op de ynternetstjoerder Omroplive.nl útwreide. Yn de publisiteit en tarieding spile Marketing & Kommunikaasje in grutte rol.

15 Reklame Sosjaal jierferslach De reklame-ôfdieling hat ek yn 2012 trochgeand lêst hân fan de ekonomyske krisis. Foaral yn de foar Omrop Fryslân wichtige sektor oangeande alles dat mei wenjen te krijen hat, foelen hurde klappen. De nije ferkeapkanalen foar ynternet, fêst en mobyl, en Omroplive.nl levere finansjeel noch net de reklamebaten dy t earder ferwachte waarden Omdat de hark- en sjochsifers fan de Omrop sterk bleaun binne, slagget it de reklame-ôfdieling om de omset op it nivo fan 2011 te hâlden. Der is wol sprake fan in tebekgong fan 6% yn relaasje ta de begrutting Foaral de temakampanje Simmer yn Fryslân bliuwt in belangryk ynstrumint foar Omrop Fryslan Reklame. OFR docht net mei yn it priis dumpen fan oare media, mar hat wol lêst fan dat belied. Ein 2012 is begûn mei in ynhelslach op it mêd fan reklame-marketing: in eigen OFR-ynternetsite en geregelde nijsbrieven. Dat sil yn de earste helte fan 2013 syn beslach krije en wurdt útfierd troch de grafyske ôfdieling fan de Omrop yn gearwurking mei reklamebureau WEDA. Ein 2012 is, foarearst foar in jier, in BOREG (bovenregionale) accountmanager oansteld dy t reklame-sekonden ferkeapje sil foar Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe. De revenuen fan it oparbeidzjen tusken de trije Noardlike regionale publike omroppen wurde yn 2013 ferwachte Werstrukturearring It jier 2012 stie foar in grut part yn it teken fan it opnij foarmjaan oan de organisaasje. Ut fiif dielredaksjes bine twa nije groepen foarme: Nijs & Sport en Kultuer. Liedingjaanden binne beneamd en der is ynfolling jûn oan de oanstjoering fan dy nije organisaasje. Oan de ein fan it jier hiene alle meiwurkers op de redaksje in nij wurkplak. De redaksje op de earste ferdjipping is ferhuze nei ûnderen en der binne fleksplakken kommen. Mei troch ynset fan ús ergocoach is dy ferhuzing op Arbomêd goed ferrûn. Ein fan 2011 hawwe in soad meiwurkers gebrûk makke fan de regeling foar frijwillich fertrek. Tal fan meiwurkers hawwe doe de kar makke en (diels) yn 2012 ôfskied naam. It oantal formaasje-oeren yn de organisaasje is as gefolch dêrfan struktureel sakke. De oare meiwurkers is frege om breder ynsetber te wêzen of in nije rol te beklaaien. Nije besunigingen binne oankundige foar de jierren mei it doel foar de takomst sûn te bliuwen. In oantal meiwurkers hat yn dit ferslachjier de kar makke om mei it bedriuw yn petear te gean oer harren takomst Oplieding, coaching en wurkpaad De organisaasje stribbet dernei om de feroarings foar meiwurkers safolle mooglik ta in kâns te meitsjen. Dat wurdt dien troch meiwurkers bewust te meitsjen fan har eigen kwaliteiten en har dêryn ferantwurdlikheid te jaan, mar ek troch breed fanút P&O stipe te jaan. Meiwurkers hawwe de kâns krigen om nije taken op te pakken, de organisaasje leveret dêrby fasiliteiten. Sa binne der û.o. opliedingstrajekten ynset foar presintators, ICT, liedingjaanden en de stêf. Dêrneist hawwe tal fan meiwurkers gebrûk makke fan de kâns om in wurkpaadtrajekt te folgjen foar persoanlike ûntjouwing Nije ynfolling funksjonearringspetear Yn oktober 2012 is in nij funksjonearringsformulier ynfierd. Doel is dat meiwurker en liedingjaande better taret it petear yngeane. De meiwurker kriget in mear aktive rol yn it foar. Mei de nije oanpak krijt de ynteraksje yn in petear tusken meiwurker en liedingjaande in nije ympuls.

16 Sociaal jierferslach 11.4 Sûnens, fitaliteit en feilichheid Yn 2012 hat in update fan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E.) arbeidsomstannichheden plakfûn. It rapport is ekstern hifke. In oantal ûnderdielen is spesjaal neamd: mear ynsjoch yn it beheinen fan fersomrisiko s it werombringen fan oarsaken fan ûngemakken fergrutsjen bewustwêzen arbo by meiwurkers en liedingjaanden it foldwaan oan de wetlike ferplichtings. Fan 2013 ôf sil mei it nije plan fan oanpak R.I.&E. wurke wurde en hoopje wy mei-inoar noch better te wurkjen oan optimale arbeidsomstannichheden. Oanslutend op de R.I.&E. hat ek it PMO (persoanlik medysk ûndersyk) plakfûn. Ienris yn de trije jier wurdt dat oanbean oan alle meiwurkers en mei dy sûnenstest krijt elk in rapport mei advizen om sûn en fit te libjen, ôfstimd op de persoanlike situaasje. De Omrop wol bewust ynvestearje yn de sûnens fan meiwurkers. Dy kinne bygelyks simmers meidwaan oan in E-bike-projekt, gebrûk meitsje fan koarting by de sportskoalle of earder holpen wurde by klachten. Dat wie ek de kearn fan de petearen en de ôfspraken dy t makke binne oer it fersombelied dat dêrmei aktualisearre is. De ferantwurdlikheden fan alle partijen by dit tema binne no helder omskreaun en der is in moai pakket oan maatregels beskikber Sosjaal jierferslach yn sifers Oantal fte s ferdield nei Programma Technyk Oars Totaal Radio 4,67 4,67 Televyzje 12,28 12,28 Tekst-tv/teletekst/ynternet 10,56 10,56 Multymediaal/krossmediaal 61,89 61,89 Direksje/stêf/algemiene saken 12,64 12,64 Reklame 5,67 5,67 Totaal 61,89 27,51 18,31 107,71 Personielsbestân (leden) ferdield nei funksjegroep en man/frou Skaal Man Frou Totaal A 0 B 0 C 2 2 D 0 E F G H J K 3 3 L 1 1 M 1 1 Totaal Personielsbestân (leden) ferdield nei ynskaling nei funksjegroep Skaal Yn de skaal Utrin skaal Ein fan de Totaal skaal A 0 B 0 C 2 2 D 0 E F G H J K L 1 1 M 1 1 Totaal

17 Sociaal jierferslach Personielsbestân (leden) ferdield nei leeftiidskategory en man/frou Leeftiidskategory Man Frou Totaal 15 o/m 24 jier 0 25 o/m 34 jier o/m 44 jier o/m 54 jier o/m 59 jier jier Totaal Leeftiid personielsleden yn trochsneed Organogram Programma Beliedsbepalend Orgaan Omrop Fryslân Reklame Jan Koster a.y. Marketing en Kommunikaasje Jitske de Hoop Ried fan Kommissarissen Algemien Direkteur Jan Koster Controller/Alg. saken Okko van der Pol P&O Ype van Kammen Arbeidsoerienkomsten Bepaalde tiid 2 Unbepaalde tiid 126 Totaal 128 Personele mutaasjes Leden Oantal personielsleden Ynstream 1 Utstream 6 Oantal personielsleden Bedraggen (realisearre útjeften) Leankosten ,- Opliedingskosten ,- Freelancekosten ,- Syktefersom oantallen (eksklusyf kreamferlof) Koart fersom 114 Middellang fersom 13 Lang fersom 7 Totaal oantal fersommen 134 Oantal beoardielingspetearen Fier boppe de noarm 0 Boppe de noarm 21 Konform de noarm 100 Te ûntwikkeljen 0 Fier ûnder de noarm 0 Totaal 121 Wurkpaadtrajekten Persintaazje meiwurkers 13% Sjef Nijs & Sport Sybren Terpstra Koördinator Nijs & Sport: Gerrit de Boer Haadredaksje Jan van Friesland Koördinator Nijs & Sport: Afke Meekma Sjef Kultuer Piter Zwart Koördinator Kultuer: Jacqueline Spendel 1 ste kameraman Abe Visser 1 ste editor Susan Zwerver 1 ste technikus Henk Dijkstra Haad fasiliteiten Jouke Algra 1 ste programmatechnikus Martin Wijbenga 1 ste meiwurker TV produksjes Wibo Grimmius 1 ste planner Ivo Poelsma Syktefersom feiten (eksklusyf kreamferlof) Fersompersintaazje 3,17 Fersomduer yn trochsneed 11,59 Meldingsfrekwinsje 1

18 Nederlandse Samenvatting 12.1 Inleiding Ook 2012 was een onrustig jaar in omroepland, landelijk maar zeker ook regionaal. Nog tijdens de uitvoering van een reorganisatie bij Omrop Fryslân liet het nieuwe kabinet Rutte - Asscher ons schrikken met plannen voor integratie van regionale en landelijke omroepen, plus recentralisatie van provincie naar rijk en een forse bezuiniging. Ondanks de krappere middelen is in het verslagjaar de hoofdredactie er nog in geslaagd de brede programmering zo veel mogelijk te handhaven. Dat de kwaliteit hoog was bleek ook uit het verrassende aantal van vijf nominaties voor radioen televisieprogramma s voor de NL- Awards, een prijs voor de beste regionale programma s in Omrop Fryslân kwam thuis met de hoofdprijs, de gouden NL Award. Op facilitair gebied is de overgang naar een nieuw Avid-systeem een voorbeeld van vernieuwing, evenals het compleet vernieuwen van de eerste van 2 radio-studio s. Ook in financieel krappere tijden blijft het noodzakelijk met investeringen vernieuwingen door te voeren Profiel Omrop Fryslân Omrop Fryslân is een sterk merk, van betekenis voor de Friese samenleving als medium dat de cultuur en gemeenschapszin in onze provincie versterkt. Onze missie is Omrop Fryslân wil in het eigen gebied het leidend mediabedrijf zijn en midden in de Friese gemeenschap staan Stichting Omrop Fryslân is de publieke regionale radioen televisiezender in Fryslân. Het bedrijf is in 1988 als zelfstandig radiostation ontstaan maar is al actief sinds Vanwege de status van het Fries als tweede rijkstaal maakt Omrop Fryslân ook documentaires en schooltelevisieprogramma s voor de landelijke publieke omroep. Vanaf 1994 maakt Omrop Fryslân regionale televisie. Sinds 2000 beschikt de Omrop over een website. Omrop Fryslân Reclame zorgt voor de verkoop van reclameruimte op de zenders. Omrop Fryslân is daarmee een multimediabedrijf. Sinds 2002 heeft de Omrop een bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen, een programmabeleid bepalend orgaan (PBO) en een statutair directeur als enig en algemeen bestuurder. De onafhankelijkheid van de (hoofd)redactie wordt in een redactiestatuut gegarandeerd. De naam Omrop Fryslân houdt in: regionaal herkenbaar, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en divers. En: Fries, van belang en interessant voor elk deel van Fryslân en voor alle Friezen; het podium voor maatschappelijke discussie in deze provincie; betrokken bij en onderdeel van het dagelijkse Friese leven. Dat uit zich ook in de voertaal in de programma s, het Fries. Een publieke omroep is geen instituut voor taalbevordering, maar Omrop Fryslân is de facto wel één van de belangrijkste actoren in het beleid tot behoud en bevordering van deze taal. De regionale omroep van Fryslân is een van de best beluisterde en bekeken regionale publieke stations in Nederland. Omrop Fryslân radio is op afstand marktleider in de provincie. Hieronder in het kort een aantal kerncijfers van Omrop Fryslân. 128 mensen in vaste dienst, fte 110 freelance medewerkers jaaromzet van 15 miljoen netto resultaat uit de reclame 1,9 miljoen 24 uren radio per dag 24 uur internetradio op twee kanalen Ruim 1 uur verse regionale televisie per dag Gemiddeld per maand 1 miljoen bezoeken internetsite en unieke bezoekers Marktaandeel radio 21,2% dagbereik radio gemiddeld 30% dagbereik televisie gemiddeld 25% weekbereik radio 35% weekbereik televisie 50% rapportcijfer december voor Omroep als geheel in onderzoek Kien: Bestuurlijk De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest en het verloop van de reorganisatie, waarbij in de jaren de personeelsformatie met 20 fte vermindert, stond iedere keer op de agenda. De Raad heeft bij de behandeling van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting tot 2016 geconstateerd dat aan een hernieuwd ingrijpen in de kosten niet valt te ontkomen. In de novemberbijeenkomst is besloten tot 2016 nogmaals 15 fte te bezuinigen om de kosten op een zodanig peil te brengen dat de toekomst van de Omrop gegarandeerd is. Met de komst van de heer Roeland Stekelenburg is de Raad in 2012 weer op sterkte gekomen, in het verslagjaar waren er geen verdere mutaties PBO en Programmabeleid Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO), dat wordt voorgeschreven door de Mediawet, stelt het programmabeleid van de Stichting vast en vormt in zijn samenstelling een afspiegeling van de Friese bevolking. Het PBO heeft in 2012 vier maal een

19 Nederlandse Samenvatting bijeenkomst gehouden, steeds in aanwezigheid van de bestuurder en de hoofdredacteur. In het verslagjaar zijn drie nieuwe leden benoemd. Voor het Fryske Gea (het Friese Landschap) is benoemd mevrouw prof. dr. J. van der Meer-Kooistra als opvolgster van mevrouw F. Hernamdt. Als deskundige voor de sector Onderwijs/ Welzijn is benoemd mevrouw A. Holwerda, directielid van het Friesland College. Met de benoeming van D. Kootstra als deskundige op het terrein van de media kwam het PBO in 2012 weer op volle sterkte Publieksbereik In de novemberbijeenkomst heeft het PBO kennis genomen van de resultaten van een onderzoek naar bereik en waardering van het media-aanbod van Omrop Fryslân. Hiervoor is het onderzoeksbureau Kien ingeschakeld, in samenwerking met de regionale omroepen van Groningen en Drenthe. Het eerste onderzoek is gehouden in september De Omrop als geheel werd beloond met een rapportcijfer van 7.2. In het onderzoek van december is het rapportcijfer zelfs toegenomen tot 7.5. De regionale televisie bereikt de meeste Friezen (68%), gevolgd door Teletekst (27%) radio (25%) en de website (16%). Het publiek van Omrop Fryslân TV kijkt vooral tussen en uur. Het dagbereik in september was gemiddeld 29% van de Friese bevolking, per week is dit 55% en per maand zelfs 67%. Deze uitkomsten zijn beduidend hoger dan de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek en Intomart, waarschijnlijk ook betrouwbaarder door een hogere n=800. Het best bekeken programma op TV is het nieuws in Hjoed, gevolgd door Hea! en het weerbericht. Het best beluisterde radioprograma was Muzyk yn Bedriuw en het hoogste rapportcijfer gold voor Prelude (8.5). De hoogste rapportcijfers bij televisie gaven de deelnemers aan het programa Tomketiid (8.3) en het Skûtsjesjoernaal (8.1). Het PBO heeft met waardering kennis genomen van de uitkomsten en volgt de verdere ontwikkelingen. Vaststellen programmering Het PBO stelt de zomer- en herfstprogrammering 2012 van de Omrop vast in de bijeenkomst van 7 mei. Naast de vaste elementen in de reguliere programmering zal er extra aandacht zijn voor de Solar Race langs de elf steden. Een nieuw programma in de zomer is Moreel Kompas, waarin bekende Friezen bevraagd worden op hun ambities en keuzes. In de herfst komt het nieuwe programma Gewest Fryslân, waarin geput wordt uit de archieven van de NOS en het bekende programmma Van Gewest tot Gewest. Het PBO krijgt informatie over de reorganisatie bij het bedrijf en de gevolgen voor de redactie en de programma s. De bestuurder kondigt aan dat 2012 een overgangsjaar is en dat het PBO in 2013 een inhoudelijk plan ter vaststelling voorgelegd krijgt met een nieuwe programmering binnen nieuwe financiële kaders. De programmering voor de eerste helft 2013 wordt besproken in de novembervergadering. De hoofdredactie licht enige verschuivingen toe en het beëindigen van het sportprogramma Boppeslach Kafee op donderdag, als gevolg van bezuinigingen. Het PBO spreekt uit dat de aanpak van de hoofdredactie gezien de omstandigheden nog optimistisch en creatief is. Het PBO heeft zorgen over het handhaven van de kwaliteit bij lagere budgetten voor de redactie. Het PBO zal graag in discussie gaan over de uitgangspunten van het programmabeleid voor de komende jaren, op basis van een nota van de hoofdredactie met een nieuwe visie en de daarbij passende programmering vanaf september Organisatie De omroepplannen van de nieuwe regering zijn ingrijpend, ook voor Omrop Fryslân. De belangrijkste punten zijn: De financiering gaat over van de Provincie haar het Rijk vanaf 1 januari 2014 Integratie van landelijke en regionale omroepen met een bezuiniging (efficiencytaakstelling) van 25 miljoen in De Raad van Commissarissen heeft uitgesproken dat Omrop Fryslân als Friese omroep een speciale positie inneemt in het publieke bestel. Extra steun is noodzakelijk, zoals ook vastgelegd in het Europees Verdrag voor Minderheidstalen. De Raad wil vasthouden aan de volgende uitgangspunten: Omrop Fryslân moet eigen zender houden Omrop Fryslân moet een brede programmering houden met nieuws, informatie en cultuur in de breedste zin. De financiële middelen moeten minimaal op niveau 2012 blijven om bovengenoemde uitgangspunten te kunnen realiseren. Een wettelijke en organisatorische borging is noodzakelijk om de positie van Omrop Fryslân voor een langere periode te verzekeren Financieel Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van ruim ,- In dat resultaat is de afspraak met de Provincie Fryslân reeds verdisconteerd om ,- aan de reserve voor een nieuwe TVdramaserie toe te voegen. Het resultaat stemt tot

20 Nederlandse Samenvatting tevredenheid, het is hoger uitgekomen dan het geraamde exploitatieresultaat van ruim ,-. Dit komt vooral door het vrijvallen van een claim van ,-. De solvabiliteit en de liquiditeit zijn goed. De kasstroom is negatief; dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een mutatie in de voorzieningen De reclame-inkomsten staan onder sterke druk. Netto is het resultaat ,- lager uitgekomen dan begroot, door de tegenvallende marktsituatie. Voor 2013 wordt opnieuw een lagere omzet verwacht, rekening houdend met marktontwikkelingen. De personeelslasten zijn substantieel lager dan begroot. Door het succes van een vrijwillige regeling voor vertrek of inleveren van uren loopt de Omrop vooruit op de doelstelling van het reorganisatieplan voor de periode In 2012 is voor de tweede keer de extra aanvullende bijdrage van de Provincie Fryslân naar beneden bijgesteld. Deze subsidie van ruim 1,1 miljoen wordt in vier gelijke delen in de periode teruggebracht naar 0,-. In 2012 heeft de Omrop noch de helft van de oorspronkelijke bijdrage ontvangen, bedoeld voor financiering van een brede programmering. De begrote financiering achten wij na de inkrimping van personeel voor de komende jaren voldoende voor de uitvoering van de activiteiten. Om de kosten van prijs-, rente- en kredietrisico te beheersen ziet Omrop Fryslân het dan ook niet als noodzakelijk verdere financiële instrumenten aan te trekken om de risico s te beheersen. Het is spijtig te moeten constateren dat ook de komende jaren sprake is van een negatieve trend in het huishoudboekje van de Omrop. Lagere baten en hogere kosten maken het noodzakelijk ook in de periode opnieuw in te grijpen in de kostenontwikkeling Personeel De in 2011 ingezette reorganisatie voor de periode van 3 jaar is financieel-technisch in 2012 gerealiseerd. De werkprocessen zijn efficiënter gemaakt en de redactie werkt nu meer geïntegreerd door het terugbrengen van de indeling van vijf naar twee units: Nieuws & Sport en Cultuur. Zo kunnen medewerkers breder worden ingezet wat uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit. Als sluitstuk zijn alle redactionele medewerkers nu letterlijk op één werkvloer aan de slag. Eind 2012 zijn de gesprekken met ondernemingsraad en werknemersorganisaties gestart die, doorlopend in 2013, tot een verdere vermindering met 15 fte zullen leiden in 2013 en De Omrop wil zich tot het uiterste inspannen om het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden. Maatwerk voor het vrijwillig inleveren van uren of volledig vertrek heeft al tot goede resultaten geleid. In het geval van gedwongen ontslag wil de Omrop medewerkers zoveel mogelijk steunen in trajecten van werk-naar-werk Programmering Net als in 2011 stond ook in 2012 het budget en de formatie van de redactie onder druk. Door het nemen van tal van maatregelen is de hoofdredactie er in 2012 (nog) in geslaagd de programmering zo veel mogelijk in tact te houden. In versneld tempo is de redactie gereorganiseerd, omgevormd van vijf naar twee units en centraal gehuisvest op flexibele werkplekken op één redactievloer. Deze operatie heeft geleid tot een bredere uitwisselbaarheid en inzetbaarheid van de medewerkers, zodat programmamakers efficiënter kunnen worden ingezet Internet In het begin van 2012 is de nieuwe site gelanceerd, ontwikkeld in eigen beheer en van een stabiliteit die het mogelijk maakt moeiteloos tienduizenden bezoeken te verwerken. Het aantal bezoeken is in 2012 toegenomen tot 12 miljoen met als hoogtepunt de februarimaand met veel berichtgeving over een mogelijke Elfstedentocht. De grootste groei vond plaats bij het mobiel internet, als resultaat van de ontwikkeling van een aantal nieuwe apps voor iphone, ipadd, Android-telefoons en Android-tablets. Inmiddels komt 30% van de bezoekers via smartphone of tablet op de site van Omrop Fryslân. De verwachting is dat deze groei in 2013 doorzet Nieuws & Sport De nieuwsredactie van tv en radio is bij Omrop Fryslân in 2012 verder geïntegreerd. Verslaggevers werken niet meer voor één medium maar voor één redactie. Deze multimediale inzetbaarheid vergroot de efficiëntie. De winterperiode van begin 2012 gaf veel drukte op de redactie en leidde tot een drastische aanpassing van de tv-programmering. In een speciaal Elfstedencafé werd een hele week verslag gedaan van de drukte over een mogelijke tocht. In april is een één minuut nieuwsbulletin op werkdagen voor TV vanaf uur geïntroduceerd. Zo is het belangrijkste Friese nieuws al eerder op TV en op te zien.

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 Jrg. 5 2009 Nr. 1 Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 De Sont was een belangrijke vaarroute voor koopvaardijschepen. Er moest tol betaald worden voor doorvaart.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Jrg. 7 2011 Nr. 1 Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum). Zie pagina 18. 4 Fan de redaksje Van de redactie By Tresoar is de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 Monitoring University Campus Fryslân UCF Rapportage 2011-2015 Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 2 Rapportage monitoring University Campus Fryslân Inhoud Hoofdstuk 1 Gearfetting, konklúzje

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

STARTNOTITIE voor een nieuw Wmo-beleidsplan DE KREFTEN BONDELJE!

STARTNOTITIE voor een nieuw Wmo-beleidsplan DE KREFTEN BONDELJE! STARTNOTITIE voor een nieuw Wmo-beleidsplan DE KREFTEN BONDELJE! Inleiding De krêft fan minsken, het Wmo-beleidsplan 2008 2011 van de gemeente Menameradiel, loopt binnenkort af. Met deze startnotitie beginnen

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com DE BAARDER KAT Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com JAARGANG 14 NUMMER 2 JUNI 2012 colofon de baarder kat editie: jaargang 14, nummer 2, juni 2012 oplage

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Nieuwe Tijden Nije Tiden!

Nieuwe Tijden Nije Tiden! -- V N G - JAARCO N G R E S 2 0 1 0 Nieuwe Tijden Nije Tiden! Fryslân 7 en 8 juni 2010 -- Foaropwurd Nije tiden, nije rieden, nij parlemint. Doe t foar it VNG-Jierkongres Nije Tiden as tema keazen waard,

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie