Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten Ynvestearrings 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25"

Transcriptie

1 Omrop Fryslân 2013

2 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon

3 Gearstalling organen 06 Profyl Bedriuwsfiering Identiteitsdoel Kearngetallen 09 Fasiliteiten Ynvestearrings 25 Marketing & Kommunikaasje Undersyk Marketingkommunikaasje 27 Ried fan Kommissarissen Algemien Finansjeel Organisaasje 11 Programmabeliedsbepalend Orgaan Algemien Programmabelied 12 Reklame 28 Sosjaal Jierferslach In rûzich jier Ynterne organisaasje Oplieding Sosjaal jierferslach yn sifers Organogram Undernimmingsried en Redaksjeried Undernimmingsried Redaksjeried 15 Direksje De omjouwing fan Omrop Fryslân yn Finansjeel Takomst 18 Haadredaksje Algemien Nije programmearring Brede programmearring Hark- en sjochsifers 22 Nederlandse Samenvatting Inleiding Profiel Omrop Fryslân Bestuurlijk Organisatie Personeel Programmering Faciliteiten Marketing & Communicatie Reclame Ondernemingsraad Redactieraad 41 Jaarrekening Ynhâldsopjefte

4 Gearstalling organen 1 06 Ried fan Kommissarissen T. Baas (foarsitter) frou A. van Gaalen frou A. Dijkman G. Jaarsma R. Stekelenburg Direksje J.W. Koster Haadredaksje D. Bonarius Programmabeliedsbepalend Orgaan J. van der Bij Ried fan de Fryske Beweging P. van den Broek VNO/NCW/MKB frou A.M. Dijkstra-van der Woude Ried fan Tsjerken yn Fryslân A. de Blaauw Feriening Freonen fan Omrop Fryslân frou J. van der Meer-Kooistra It Fryske Gea frou A. Holwerda Underwiis frou M. Jansma FNV Vakcentrale M.F. Koopmans deskundige bestjoerlik mêd/foarsitter D. Kootstra deskundige media mêd G. Kramer Sport Fryslân A. Krikke LTO 07

5 2.1 Bedriuwsfiering 2.3 Kearngetallen Profyl Stichting Omrop Fryslân is de publike regionale radio- en televyzjestjoerder yn Fryslân. It bedriuw is yn 1988 as selsstannich radiostasjon ûntstien. Fanwege de status fan it Frysk as twadde rykstaal, makket Omrop Fryslân sûnt 1988 ek dokumintêres en skoaltelevyzjeprogramma s foar de lanlike publike Omrop. Fan 1994 ôf makket Omrop Fryslân regionale televyzje. Sûnt 2000 beskikt de Omrop oer in webside en sûnt 2013 oer ferskate applikaasjes foar mobyl ynternet. Omrop Fryslân is dêrmei in multymediabedriuw. Omrop Fryslân Reklame soarget foar de ferkeap fan reklameromte op radio, televyzje en ynternet. Sûnt 2002 hat de Omrop in bestjoersstruktuer mei in Ried fan Kommissarissen, in Programmabeliedsbepalend Orgaan (PBO) en in statutêr direkteur as ienich en algemien bestjoerder. De ûnôfhinklikens fan de (haad)redaksje wurdt yn in redaksjestatút garandearre. 2.2 Identiteitsdoel Omrop Fryslân stiet foar de ambysje om it liedende ynformaasjemedium fan Fryslân te wêzen. De namme Omrop Fryslân hâldt yn: regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber, tagonklik, ûnderhâldend en fariearre: midden yn de mienskip. En: Frysk, fan belang en ynteressant foar elk part fan Fryslân en foar alle Friezen; it poadium foar maatskiplike diskusje yn dizze provinsje; behelle yn en ûnderdiel fan it deistich Fryske libben. De regionale Omrop fan Fryslân heart ta de regionale publike stasjons yn Nederlân dy t it bêst beharke en besjoen wurde. Omrop Fryslân radio is op ôfstân merklieder yn e provinsje. Understeand yn t koart in tal skaaimerken fan de Omrop: 122 minsken yn fêste tsjinst,101,6 fte 143 freelance meiwurkers 14,9 miljoen jieromset 1,7 milljoen ynkomsten út e reklame 24 oeren radio deis 24 oeren deis ynternet radio op 2 kanalen 1½ oere farske regionale televyzje deis 21% deiberik radio trochinoarhinne 20% deiberik televyzje trochinoarhinne 33% wykberik radio 44% wykberik televyzje 1,8 miljoen besites yn e moanne op ynternet 7.5 rapportsifer neffens Motivaction-ûndersyk foar Omrop as gehiel 09

6 Ried fan Kommissarissen Algemien Yn 2013 hat de Ried fan Kommissarissen fiif kear byinoar west. Mei de Undernimmingsried is twa kear oerlein. Yn it ôfrûne jier is der neat feroare yn de besetting fan de Ried. Yn de gearkomste fan 23 april 2013 hat de Ried fan Kommissarissen de jierrekken 2012 goedkard en yn de gearkomste fan 7 maaie 2013 is dy ynformaasje besprutsen mei de Undernimmingsried. De begrutting foar 2014 hat de Ried fan Kommissarissen fêststeld op 26 septimber Finansjeel It boekjier 2013 is ôfsluten mei in posityf resultaat fan goed ,--. Yn dat resultaat sit in bedrach fan ,-- oan produksjekosten fan de tv-dramasearje De Keet dy t trochskood binne nei Dat is dien om t de útstjoerings fan de Keet ek yn 2014 binne. It resultaat oer 2013 falt sadwaande wol substansjeel heger út. Yn 2014 sil in korreksje folgje mei itselde bedrach. Yn boppesteand resultaat is ek in bedrach ferdiskontearre fan ,-- dat tafoege wurdt oan de reserve foar nije spesjale projekten by radio, televyzje of ynternet. It positive resultaat is ta te skriuwen oan it feit dat de rûsde kostebesparring op e personielskosten earder realisearre is. Ek binne de ynkomsten fan de reklame, tsjin de ferwachtings yn, dochs neffens de begrutting útkaam. Yn juny 2013 waard noch rekken hâlden mei in tekoart fan ,-- op e reklame. Fierder wiene der mear ynsidintele ynkomsten foar ús programmearring. De Ried fan Kommissarissen is tefreden oer it eksploitaasjeresultaat, it is better útpakt as ynearsten rûsd wie. 3.3 Organisaasje It wichtichste foar de Omrop as organisaasje wie yn 2013 de útfiering fan de reorganisaasje. Troch in kombinaasje fan frijwillich fuortgean en (spitigernôch) twongen ûntslach, is it doel fan dy reorganisaasje rom binnen de termyn helle. De personielskosten binne no bliuwend leger sadat de relaasje tusken de strukturele kosten en baten wer yn balâns is. De ferwachting is no dat der de kommende jierren wat mear rêst op finansjeel mêd wêze sil. Wol sille wy ús tariede moatte op de troch it regear oankundige besuniging fan 17 miljoen yn 2017 foar de regionale omroppen en de troch it regear winske yntegraasje tusken NPO en ROOS. De Ried fan Kommissarissen jout hjir nochris oan dat ús Frysktalige omrop wol in hiel spesifike posysje ynnimt yn it publike omropbestel en dat dat beliedsmjittich ek oernommen wurde moat. As lêste wol de Ried fan Kommissarissen alle meiwurkers tank sizze foar harren ynset yn it ôfrûne jier. Ut namme fan de Ried fan Kommissarissen, Ton Baas 11

7 Programmabeliedsbepalend Orgaan Algemien Yn 2013 binne de 11 leden fan it Programmabeliedsbepalend Orgaan yn ferskate gearstallings fjouwer kear gearkommen. Dat wie trije kear yn oanwêzigens fan de haadredakteur en de bestjoerder en ien kear yn oanwêzigens fan de bestjoerder en ien fan de beide redaksjesjefs. It orgaan stelt it programmabelied en it media-oanbod foar de Stichting fêst en foarmet yn syn gearstalling in ôfspegeling fan de Fryske befolking. Ein 2012 hat D. Hoekstra fan de Freonen fan Omrop Fryslân syn sit oerdroegen oan A. de Blaauw. Yn septimber binne alle leden fan it PBO offisjeel troch de Provinsje beneamd. Der wienen in tal grutte tema s dy t eins it hiele jier op de wurklist stienen en dêrmei wie it, ek foar it PBO en syn leden, in jier mei feroarings en beweging as it giet om Omrop Fryslân. It earste healjier wie der in soad oandacht foar feroaring by de Omrop. Der lei in reorganisaasje-útstel dat soarge foar ûnrêst by it personiel, de politike diskusje oer de takomst en de finansiering fan de regionale omrop waard lûd fierd en de konkurrinsje yn medialân naam stevich ta. 4.2 Programmabelied Alle ûntjouwings byinoar makke it ek tiid foar feroaring fan de programmearring fan de Omrop, wienen haadredakteur Diederik Bonarius en direkteur Jan Koster fan miening. It PBO prate yn de gearkomste fan 27 maaie wiidweidich oer útstellen dy t dêrta yntsjinne wiene troch de haadredakteur, dêr t lokkich it hanthavenjen fan de brede programmearring de ynset by wie. Tagelyk seach it PBO in útdaagjend trajekt foar de meiwurkers fan Omrop Fryslân, omdat it de winsk fan haadredaksje en direksje wie om te besunigjen mar tagelyk ek nei de takomst te sjen en fernijings yn it programma-oanbod oan te bringen. De diskusje mei it PBO late úteinlik ta ynstimming mei de útstellen foar feroaring fan de programmearring, mei de kanttekening dat der spitigernôch in tal titels ferdwine soe, lykas op de radio Omnium en Muzyk Maskelyn en op tv K-rûte en Boppeslach. Mar dêrtroch ûntstie wol romte foar de komst fan it nije deistige tv-magazine Bynt. Dêrneist is stilstien by de ferskate ûndersiken dy t yn 2013 hâlden binne oer Omrop Fryslân. It kontinu ûndersyk fan KLO/Intomart joech yn 2013 as útkomst in lichte delgong fan sawol de belangstelling foar radio as foar televyzje. Yn de mande mei alle regionale omroppen hat it buro Motivaction ûndersyk dien nei berik en wurdearring. Dêr kaam de Omrop der wol folle better út mei in deiberik foar de regionale televyzje fan mar leafst 30% en de heechste wurdearring mei 7,6 fan alle regionale omroppen. Groei is foaral waar te nimmen by de aktiviteiten fan de Omrop op ynternet. De nije apps soargen foar in eksploazje yn de belangstelling foar mobyl ynternet apps op telefoans en tablets -, wat no al heger útkomt as fêst ynternet. Yn de novimbergearkomste stiet de programmearring foar de krystdagen/âld&nij en de earste helte 2014 op de wurklist. Troch de PBO-leden wurde ûnder oare fragen steld oer it missen fan Hjoed-útstjoerings mei de krystdagen en oer de programmearring om it evenemint Serious Request hinne. Nei in dúdlike útlis fan de oanwêzige redaksjesjef kinne de leden fan it PBO ynstimme mei de programmearring om krysttiid en âld&nij hinne. Oangeande de programmearring fan de earste helte 2014 is dúdlik dat der net in soad wizigingen binne. Yn de notysje fan de haadredaksje wurdt frege om reaksjes fan it PBO oangeande de nije programmearring dy t fan ein septimber 2013 ôf te sjen is. Ofpraat wurdt dat yn de gearkomste fan febrewaris 2014 oangeande de nije programmearring in evaluaasje yn it PBO hâlden wurde sil. It hiele jier is der omtinken foar it unike Fryske karakter fan de Omrop en syn taak om de Fryske taal en kultuer foar it fuotljocht te bringen. Lokkich formulearret de kommisje Hoekstra yn e maitiid it belang fan Omrop Fryslân en stelt fêst dat in brede programmearring wêzentlik is foar it útfieren fan de publike opdracht. Ek yn de polityk is oandacht foar de unike rol dy t de Omrop hat by it yn stân hâlden fan alles wat Fryslân sa eigen makket. Soks wurdt yn de rin fan 2013 befêstige yn de nije Taalwet dy t troch de Twadde Keamer oannommen wurdt, dêr t de unike posysje fan it Frysk as twadde rykstaal yn boarge wurdt. Ut namme fan it PBO, Marten F. Koopmans foarsitter 13

8 Undernimmings- en Redaksjeried 5.1 Undernimmingsried De Undernimmingsried bestie yn 2013 út de folgjende persoanen: Wim Brons (foarsitter), Maaike van Dijk (sekretaris) en de leden René Dijk, Wytse Vellinga, Ivo Poelsma, Ilse Hermanides en Hiltsje Talsma. Yn de rin fan it jier moasten Wytse en Ilse fanwege omstannichheden de UR ferlitte. Foar harren yn it plak binne Frans Slaterus en Gurbe Douwstra lid wurden fan de UR. De UR hat alle moannen útsein yn july en augustus twa gearkomsten. Earst ien mei de eigen leden en in wike letter ien mei de direksje derby. Der binne acht nijsbrieven útgien, dêr t de UR de organisaasje mei ynformearret oer de wurksumheden. De UR hat yn 2013 ek twa kear oerlis hân mei de Ried fan Kommissarissen, ûnder oaren oer de jierrekken, it jierferslach, de reorganisaasje en de gefolgen dêrfan foar it personiel. Wichtige advizen 2013 De gearfoeging fan de ôfdielingen produksje, planning en argyf. De UR hat dêr posityf op advisearre. Reorganisaasje De UR hat in posityf advys útbrocht oer de reorganisaasjeplannen foar De UR ûnderstreke finansjele nut en needsaak fan de reorganisaasje foar de jierren 2014 en Foar 2015 fûn de UR dat der binnen de begrutting noch jild te finen wêze moat, sadat der op syn minst 2 fte s minder skrast hoege te wurden. De begrutting bestiet foar 30% út net personele kosten dêr t dy romte yn fûn wurde kin, omdat de formaasje de lêste jierren njonkelytsen mei 30 fte s ynkrompen is. Ofpraat is dat de UR foar de reorganisaasje-oanpak yn 2015 in aparte advysoanfraach foarlein krijt. 14 P&O-saken It smookbelied (smoke yn eigen tiid) en de BHV-fergoedings hawwe ek yn 2013 wer ûnderwerp fan oerlis west. De UR hat fêsthâlden oan de opstelling dat dit net yn it hânboek opnommen wurde moat, omdat de hanthavening net te regeljen is. Nei oanlieding fan ûnrêst oer de oanstelling fan in freelancer as gearstaller by it nije programma BYNT hat de UR oantrune op oanpassing fan it sollisitaasjereglemint. Dy kwestje hat sûnt augustus ûnderwerp fan petear west. De UR hat him dêrby advisearje litten troch in spesjalisearre jurist, ek omdat saken neffens de UR minder iepen besprekber wienen as oars. By it advys oer in nije telefoanregeling hat de UR foaral ynset op it privacy-aspekt. De direksje hat tasein dat it jildende privacy-reglemint tapast wurde sil. Weromsjend op 2013 moat de UR konstatearje dat de ferhâlding tusken UR en direksje nei in ridlike earste helte, it lêste heal jier spitigernôch muoisum wie. De ûnderwerpen reorganisaasje, gefolgen nije programmearring en fakatuerebelied wiene, mei ynjûn troch soarch ûnder it personiel oer de gong fan saken, flinke stroffelpunten. Earst yn desimber binne de partijen wer wat byelkoar kommen. 5.2 Redaksjeried De Redaksjeried hat yn 2013 in protte tiid en enerzjy stutsen yn de programmatyske reorganisaasje, dy t ein septimber yngien is. Yn geregeld oerlis, sawol yntern as mei de haadredakteur, ha wy fragen steld en frege en net-frege advys jûn oer de gong fan saken. Underwerpen dêr t we in soad oer praat hawwe binne de programmearring en de wurkdruk op de redaksjes. Ek oer de takomst fan de regionale omroppen is mei de haadredakteur redendield en dan yn it bysûnder de redaksjonele ynfolling fan in eventuele gearwurking mei kranteútjouwers. Fierder wol de Redaksjeried ûndersykje hoe t we ta in fisy op de middellange termyn komme kinne: Wêr wol de Omrop hinne, hoe dogge we dat, foar wa binne we, en wa berikke we (noch) net?. De Redaksjeried bestiet út Joline Dalstra, Albert Jensma, Annet Huisman, Bart Kingma, Arjen de Boer en Eric Ennema (foarsitter). 515

9 Direksje 6 16 Omrop Fryslân is finansjeel sjoen yn rêstiger farwetter kaam. De doelstelling om op de kosten te besparjen is helle. It oanbod op radio, televyzje en ynternet is fernijd, ynvestearrings binne dien yn fasiliteiten en nije media. De Omrop is klear foar de takomst. Fansels hingje de plannen fan it kabinet ús noch as it swurd fan Damocles boppe de holle. Mar it sil dúdlik wêze dat wy alles yn it wurk stelle sille om Omrop Fryslân ek yn it nije bestel syn eigen, spesifike posysje behâlde te litten. It hat bliken dien dat de passy en de belutsenens fan de meiwurkers ûnferoare bleaun is. Elk fertsjinnet in tankwurd foar dy ynset! Wat wy wolle is neat mear as trochgean mei it meitsjen fan moaie en wurdearre programma s foar al dy Friezen dy t op ús rekkenje. 6.1 De omjouwing fan Omrop Fryslân yn 2013 It jier 2013 stie ek wer yn it teken fan de rinnende reorganisaasje by de Omrop. Yn in perioade fan 3 jier sille der ûngefear 15 fte s út de organisaasje helle wurde. De doelstellings fan dy reorganisaasje binne earder realisearre as rûsd. Dat is ta stân kommen troch in kombinaasje fan twongen ûntslaggen, frijwillich fuortgean en kostebesparring op benammen de fierdere personielskosten (gjin salarissen). Yn 2014 en 2015 sil de formaasje noch wat mear ynkrimpe troch frijwillich fuortgean en natuerlik ferrin. Mei dy ûntwikkelings kin no al steld wurde dat der yn 2014 gjin twongen ûntslaggen komme. Op radio, televyzje en ynternet is yn 2013 fan alles feroare en ferbettere. Yn e hjerst binne op de regionale televyzje op wurkdagen bekende titels fan it twadde healoere skrast en ferfongen troch in nij magazine Bynt. It is in live achtergrûnprogramma dêr t alle aspekten yn oan bod komme dy t we kenne fan bygelyks Boppeslach en K-rûte: kultuer, sport, ekonomy, miljeu, polityk ensafuorthinne. Op de radio is in tal titels skrast, wurdt der mear horizontaal programmearre en mei minder en fêste presintatoaren wurke. Sa wurdt wurke oan gruttere werkenberens fan Omrop Fryslân as radiostasjon. Op it mêd fan ynternet geane de fernijings yn in rap tempo troch. Der binne apps ûntwikkele foar mobile telefoans en tablets, en ús webside is fernijd. Foaral de groei fan mobyl ynternet is eksplosyf. Omrop Fryslân is no all over the world te sjen en te beharkjen. De ûntwikkelings binne in soad dien yn oparbeidzjen mei de kollega regionale omroppen yn ROOS-ferbân. In programmatysk hichtepunt yn 2013 wie it beheljen fan twa prestisjeuze prizen: de Gouden NL-award fan de Nederlânske regionale omroppen en de haadpriis fan Circom-Regional op Europeesk nivo. It gie om de reportaazje De lêste fytser makke troch it team fan Hea! De hark- en sjochsifers litte in lichte trend nei ûnderen sjen yn fergelyk mei de foarige jierren. Nettsjinsteande dat bleau Omrop Fryslân ien fan de bêst besjoene en beharke regionale omroppen fan ús lân. Mei de radio wie Omrop Fryslân ek yn 2013 it bêste stasjon en mei rom ferskil merklieder foar alle lanlike radiostjoerders. Ynternet liet yn 2013 wer in sterke groei sjen. Yn it medialânskip sjogge wy in ferskowing fan de tradisjonele distribúsjekanalen as radio en tv nei de digitale wrâld fan it ynternet. Konklúzje is dat de Omrop in profesjonele en wurdearre oanbieder fan nijs is, oer ferskillende kanalen. En tagelyk in kultureel platfoarm foar de Fryske taal en kultuer dat sterk yn de Fryske mienskip bewoartele is. Op fasilitêr mêd is ek in soad bard: de radiostudio s binne folslein fernijd en klearmakke foar de takomst. As gefolch fan de 17

10 programmawizigingen op tv is de Hjoed-studio hielendal feroare mei in kompleet nij dekôr. Dy studio docht no tsjinst foar sawol Hjoed as Bynt. It weinpark is foar in part fernijd mei twa ferbiningsauto s wêrtroch t de mooglikheden fan (live) útstjoeren wer grutter binne. Omrop Fryslân is troch de ynvestearrings technysk sjoen ek wer up to date en klear foar de kommende jierren. 6.2 Finansjeel It boekjier 2013 is ôfsluten mei in posityf resultaat fan goed ,--. Yn dat resultaat sit in bedrach fan ,--, kosten dy t trochskood binne foar de tv-dramasearje De Keet. De kosten binne makke yn 2013 mar de searje wurdt útstjoerd yn Dêrom drukt dat bedrach no op It resultaat yn 2013 wurdt dêrtroch substansjeel ophege. Dêrneist is yn it resultaat 2013 in bedrach fan ,-- ferdiskontearre, wat ôfpraat is mei de Provinsje Fryslân om ta te heakjen oan de reserve foar nije programmaprojekten. De solvabiliteit en de likwiditeit binne goed. It úteinlik resultaat is posityf beynfloede troch de folgjende saken: De as doel stelde kostebesparring troch de reorganisaasje is earder realisearre sadat de personielslêsten substansjeel leger útkomme as begrutte. De reklamebaten binne konform de begrutting realisearre wylst healwei it boekjier rekken hâlden is mei in tekoart fan ,--. Ynsidintele baten foar programma s en satellytfoarsjenning Takomst Lykas bekend is yn it regearakkoart fan it hjoeddeistige kabinet in tal plannen oankundige dy t yngripend wêze sille foar it hiele publike omropbestel en dus ek foar Omrop Fryslân. Fan 1 jannewaris 2014 ôf is de finansiering fan de Omrop fan de Provinsje oerhevele nei it Kommissariaat foar de Media. By de needsaaklike wetjouwing is oanjûn dat de finansiering fan de regionale omroppen itselde budzjetnivo hawwe moat as yn Dêrtroch is der de kommende jierren in relative rêst op it finansjele mêd fan de Omrop. It kabinet hat in effisjinsjetaakstelling fan 25 miljoen ôfkundige dy t realisearre wêze moast op 1 jannewaris Yntusken is de politike realiteit dat de finansjele taakstelling werombrocht is nei 17 miljoen en de ynfieringsdatum ferskood is nei 1 jannewaris Dêrneist hat it kabinet oanjûn dat der in yntegraasje komme moat tusken de lanlike publike en regionale omroppen. Op dit stuit is de fuortgong dêrfoar net dúdlik. De steatssekretaris hat de Ried foar Kultuer frege in advys te jaan oer de takomst fan it publike omropbestel. Dat advys wurdt ein maart 2014 ferwachte. Dêrnei sil it kabinet syn plannen fierder útwurkje. Helder moat wêze dat Omrop Fryslân neat yn soksoartige yntegraasje sjocht en op it stânpunt stiet dat Fryslân in eigen selsstannige omrop hawwe moat dy t ek oanslút by Europeeske wetjouwing oer minderheidstalen en de advizen fan de Kommisje Hoekstra. 7 In eigen stjoerder mei brede programmearring (nijs en kultuer), foldwaande middels om dy taak út te fieren en in wetlike en organisatoaryske boarging binne dêrby de spearpunten. Jan Koster Febrewaris Haadredaksje

11 Haadredaksje 7.1 Algemien Dit jier wienen der in soad grutte ferhalen te fertellen oer Fryslân. Op nijjiersdei sette it jier útein mei it ûngemak yn Raard en wie der daliks ús earste ekstra útstjoering fan Hjoed yn De rjochtsaak Vaatstra, de promoasje fan SC Cambuur, de bestjoerskrisis by SC Heerenveen, gemeenteriedsferkiezings as gefolch fan weryndieling yn Ljouwert, It Hearenfean en De Fryske Marren, de ferkiezing fan Ljouwert ta Kulturele Haadstêd, de ynvestearrings yn de suvel as gefolch fan it fuortfallen fan it molkkwotum yn 2015, in grutte brân yn it sintrum fan Ljouwert, de diskusje oer de takomst fan Thialf en in tige fûleindige novimberstoarm dy t tûzenen beammen ûntwoartele yn de provinsje. Allegearre grutte nijsmominten, dêr t Omrop Fryslân yn byld, tekst en lûd ferslach fan dien hat. Yn reguliere útstjoerings op radio, televyzje en op ynternet, mar ek geregeld fia ekstra útstjoerings fan Hjoed en live-ferslachjouwing op Omroplive.nl. Mei passy en ynset fan alle goed 100 makkers, sawol yn fêste tsjinst as freelance. En ûnder tanimmende finansjele druk, tagelyk mei in rinnende reorganisaasje. Spitigernôch hawwe we twongen ôfskied nimme moatten fan trije redaksjonele kollega s, en dat wie foar it earst yn de skiednis fan de Omrop. 7.2 Nije programmearring Op 23 septimber 2013 is in nije programmearring op radio en tv úteinset. De programmearring waard mear horizontaal, mei minder programma-titels op de radio (6) en safolle mooglik fêste presintatoaren. Om sa better werkenber te wêzen foar harkers en sjoggers. 20 Foar tv betsjutte dat in folslein nije ynfolling fan it twadde healoere mei it magazine Bynt. Der kaam in ein oan aparte tv-programma s oer sport en kultuer. Dêrmei is ien fan de âldste titels op tv, nammentlik Boppeslach skrast. Bynt is no it fêste plak foar achtergrûnen by it nijs en giet benammen oer sport, kultuer, ekonomy, sûnens en it moaie fan Fryslân en de kultuer fan de Friezen. Dêrneist is dei-tv ferbettere. Jierliks stjoere we no goed 800 oeren televyzje út, wêrby t it útgongspunt is dat we ús sjoggers ek oerdei in sa fariearre mooglik programma foarsette. Ynternet De haadredaksje hat ek keazen foar mear redaksjonele kapasiteit en mear berjochtjouwing op ynternet. Mei mear audio en fideo op de site. Dy oandacht foar ynternet is ynjûn troch grutte feroarings yn it gedrach fan ús sjoggers, harkers en besikers, ús klanten. Nijs wurdt hieltiten mear konsumearre fia ynternet. Op de webside en yn de apps gie it tal besiken omheech nei hast 17 miljoen yn Alles byinoar naam it besyk oan al ús ynternetkanalen mei 50% ta en is dy groei nei alle gedachten noch lang net foarby. Foaral mobyl ynternet lit in enoarme groei sjen. It nijs folgje op de telefoan is yn koarte tiid gewoan wurden. Op dy mobile app binne fia de útstjoering mist funksjonaliteit ek alle programma s fan Omrop Fryslân werom te sjen. Yntusken is it besyk fia ús mobile apps heger as fia omropfryslan.nl. Dêrneist waard in smart-tv-app lansearre ûnder oare foar Samsung-tv s om op safolle mooglik platfoarms tagelyk oanwêzich te wêzen. Omrop Fryslân berikt it publyk yntusken fia sa n 25 ferskate patfoarms. 7.3 Brede programmearring Neist de deistige nijsberjochtjouwing makken we dit jier ek wer ús ambysjes fan brede programmearring wier. Der waarden by de Omrop goed 40 dokumintêres makke oer tal fan út te djipjen ûnderwerpen dy t yn Fryslân spilen. Oer de komst fan de JSF nei Fryslân, it oerdragen fan de keunst fan it aaisykjen fan heit op soan, de takomst fan de Leeuwarder Courant, de kwaliteit fan de Fryske politisy troch de bril fan de Haachske bestjoerders en in dokumintêre oer it iepenloftspul De Oerfal op de Blokhúspoarte yn 1944, mei dêryn it ferhaal fan de lêst libbene dy t dy aksje as finzene meimakke hat. Inkele foarbylden fan ûnderwerpen dy t útdjippe en útstjoerd waarden troch Omrop Fryslân en ek alle sneonen en sneinen troch de NOS op Nederlân 2. De redaksje hat fjouwer programmasearjes makke. Muse, de syktocht nei de bêste amateurkeunstner fan Fryslân; NoDoe, in spulprogramma foar de hiele húshâlding oer de Fryske Skiednis Kanon; De Keet (útstjoering fan jannewaris 2014 ôf, produsearre yn 2013), in dramasearje oer jongeren yn Fryslân dy t in earnstich ûngemak meimeitsje yn har freonerûnte wêrtroch t har libben drastysk feroaret, en IK, in dramasearje dy t we makken foar skoaltelevyzje, oer jongeren dy t yn oanrekking komme mei loverboys. It wyklikse skoaltelevyzjeprogramma Tsjek wie der ek yn 2013 en wurdt hieltiten mear in fêst gegeven binnen it Fryske basisûnderwiis. It spesjaal foar groep 5 en 6 ûntwikkele programma oer it hynder Skik belibbe yn 2013 al wer it twadde seizoen. Yn de krystprogrammearring wie wer in soad oandacht foar Fryske muzyk en teater. Sa makken wy registraasjes fan it Frysk Sjongers Gala, de teatershow fan Teake, Gryt en Minze, Mata Hari fan Tet Rozendal, in Krystkonsert út de Martinitsjerke yn Frjentsjer en live op nijjiersdei It Noordpool Orkest út de Lawei yn Drachten. Dat alles resultearre yn trije nominaasjes foar de NL-awards, de jierlikse prizen fan de regionale omroppen. Dêrfan krige de Hea!-reportaazje De lêste fytser de Gouden NL-Award. De redaksjonele ferwachtings foar 2014 binne heech. Wy sille hieltiten aktiver wurde op ynternet en dêrneist sil de redaksjonele organisaasje fierder yninoar skood wurde. Doel dêrfan is ús klant noch better te betsjinjen en alle ferhalen dy t yn Fryslân spylje noch better ûnder de oandacht bringe. Op al dy 25 platfoarms. We sille ek noch mear gearwurkje mei oare mediabedriuwen. Yn Fryslân mei lokale omroppen en de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad, en ek mei Froeks-tv, de jongereinstjoerder fan de NHL. Yn it noarden mei RTV Noord en RTV Drenthe, en yn Hilversum mei 1-Vandaag en de NOS. Diederik Bonarius Haadredakteur Maart

12 7.4 Hark- en sjochsifers Beryk Radio De radio die it ûnferoare goed mei in gemiddeld merkoandiel fan mear as 19 persint, ek yn 2013 wer fierwei it bêst beharke stasjon yn Fryslân. Televyzje Alle dagen yn 2013 sjogge goed Friezen nei OF-TV Merkoandielen TV Tusken seis en sân oere is Omrop Fryslân TV it op twa nei bêst besjoene stasjon. Ynternet. Fêst & mobyl Hast de helte fan de 1,8 miljoen besites de moanne giet al oer mobyl ynternet fia telefoan en tablet. Waterstad FM RadioNL Radio 1 3FM Q-Music 3,6 4,4 6,8 7,6 Radio 2 3 2,6 2,1 1,7 7,7 7,9 9,2 Radio Veronica 19,2 11,8 Omrop Fryslân Sky Radio Radio Bron : CLO/ Intomart GFK NL2 RTL8 RTL5 Veronica NL3 RTL7 Net SBS6 6% 6% 6% 7% 16% 29% 19% NL1 RTL Android tablet app ipad tablet app iphone app Android app Android website Tablet app ipad Tablet app iphone app Android app Website Bron : Google Analytics Merkoandielen radio yn Fryslan 2013, wurkdagen Frl 10+ Bron : CLO/ Intomart GFK Omrop Fryslân Bron : CLO/ Intomart GFK 22 23

13 De wrâld fan de mediatechnyk feroaret kontinu en yn in hieltyd heger tempo. Wylst eartiids de fokus lei op twa kanalen, radio en tv, is der no in eksplosive groei fan kanalen en platfoarmen op it mêd fan nije media en ynternet: apps, tablets, smartphones, smart tv s en social media. En de ynternethorloazjes en -brillen sitte deroan te kommen. Wat mear der te kiezen falt foar de mediakonsumint, wat komplekser de technyk wurdt dy t dat mooglik makket. De ûntwikkelingen op dat mêd docht Omrop Fryslân safolle mooglik yn gearwurking mei de oare regionale omroppen. In foarbyld dêrfan is de fernijing fan ús apps foar Android en ios, mei bygelyks mear mooglikheden foar it besjen fan fideo. It jildt ek foar de ûntwikkeling fan apps foar smart tv s, dêr t minsken de Omrop ek mei ûntfange kinne op tv s dy t mei ynternet ferbûn binne. In wichtige ynvestearring is dien yn twa SNG-weinen, foar radio en tv. Dêrmei kinne op in maklike wize oeral flugge ynternetferbinings makke wurde fia de satellyt. Dy weinen wurde alle dagen ynset foar live-radio en -tv, en foar it trochstjoeren fan items. Ek is der flink ynvestearre yn de radiotechnyk. De nijsstudio is folslein fernijd en geskikt makke foar sawol sels-support as gebrûk by komplekse útstjoeringen mei in technikus. Ek yn de tv-studio s is hiel wat bard. Troch de nije programmearring wie it nedich om dekôrs en útstjoertechnyk oan te passen. Yn de nije Hjoed- en Bynt-dekôrs wurdt gebrûk makke fan 10 skermen dêr t grafyske effekten en filmkes op fertoand wurde kinne, wêrmei t it in libbene achtergrûn wurdt. Troch tûk gebrûk te meitsjen fan ûnbemanne robotkamera s kin ek Bynt tige koste-effisjint makke wurde. Fasiliteiten Ynvestearrings Yn 2013 hat omropfryslan.nl sawol yn foarmjouwing as technyk in flinke update krigen. Dêrtroch is de site oersichtliker en betrouberder wurden. Dêrneist binne de prosessen om fideo op de site te setten ferbettere en automatisearre en dêrtroch stiet it der flugger op en yn in hegere kwaliteit. Ferslachjouwers kinne no sûnder tuskenkomst fan technisy streekrjocht publisearje. Ferslachjouwers en redakteuren dogge hieltyd faker sels it wurk dat yn it ferline troch fasilitêre meiwurkers dien waard. It giet dan bygelyks om filmjen en montearjen foar tv (kamjo) en programmatechnyk by radio (sels-support). Foar de fasilitêre meiwurkers betsjutte dit yn 2013 in fierdere ferskowing fan it útfierende wurk nei it mear stypjende wurk: advys en training jaan, steurings oplosse, apparatuer beheare, systemen ferbetterje en technyske fernijings trochfiere. 25

14 Marketing & Kommunikaasje 9 26 Yn it ramt fan feroarings binnen en bûten de organisaasje binne yn 2013 it belied en de taken by Marketing & Kommunikaasje evaluearre en oanpast. Op de ôfdieling wurdt tenei wurke mei ien fêste beliedsmjittige krêft dy t yn gearwurking mei oare ôfdielings marketing- en kommunikaasjetaken útfiert. Foar spesjale projekten wurdt ek gearwurke mei eksterne partijen. 9.1 Undersyk Op it mêd fan kommunikaasje op organisaasjenivo is ûnder oaren in ûndersyk útfierd nei it imago fan Omrop Fryslân. Fierders is wurke oan in nije (mear ynteraktive) ynfolling fan ekskurzjes en oare organisaasjebrede kommunikaasjemiddels lykas ynternet en de social media. Yn 2012/2013 is in yntern kommunikaasjeûndersyk dien. Op basis dêrfan binne guon ynterne kommunikaasjemiddels oanpast en yn 2014 wurdt in aksjeplan ynterne kommunikaasje útwurke. Fierders gie in nij yntranet de loft yn en hat der in soad omtinken west foar de ynterne kommunikaasje om de nije programmearring hinne. 9.2 Marketingkommunikaasje Spearpunten yn de marketingkommunikaasje yn 2013 wienen eksterne kampanjes foar de nije programmearring en nije programma s lykas MUSE, NODOE en De Keet en de temakampanjes (It Nostalgywykein, Simmer yn Fryslân, De Fryske Muzykwike en De Winterwiken). Dêrby is eksperimintearre mei de ynset fan oare kommunikaasjemiddels, lykas facebookkampanjes en bioskooptrailers, om nije doelgroepen te berikken. By de kampanjes wurdt hieltyd effektiver gearwurke mei de redaksjes. Simmer yn Fryslân De projektgroep fan Simmer yn Fryslân wurke yn 2013 mei it tema: Sjoch it troch in Simmerbril. It tema kaam werom yn de kampanjeuteringen, de simmerske ûnderwerpen op radio en televyzje, de fideoklip fan de simmerhit, de fotowedstriid Sykje in kykje en de Sis it Mar -filmkes, en fansels yn de wite sinnebrillen dy t troch it promoasjeteam útdield binne. Rûnom yn Fryslân wienen de simmerbrillen werom te finen by it publyk, ûnder oaren âld-kommissaris Wiegel waard filme en fotografearre mei de simmerbril op. Mei de Simmer yn Fryslân-kampanje kreëarre it projektteam op e nij in soad oandacht fan publyk en oare media. De simmerkampanje wie ek yn en dat jier tegearre mei de kampanje foar de nije programmearring - de kampanje mei de measte ympakt. 27

15 Ek yn 2013 hat de Reklame ôfdieling te krijen mei ûnrêst yn de merk. Troch te min fertrouwen yn de ekonomy hâlde advertearders de hân op de knip, wurde reklamekampanjes koarter en de ynvestearrings lytser. Dêrneist is de konkurrinsje fan online advertearjen yn 2013 groeid en wurde in soad marketingbudzjetten dy t foarhinne bestimd wiene foar tradisjonele media, no opsplitst tusken de tradisjonele media (radio en tv) en nije media (online). Uteinlik is de algemiene begrutting fan 2013 helle. Regionaal is der in delgong mar dat wurdt mei lanlike omset kompensearre mei as resultaat oer it boekjier 2013 dat de begrutting helle is. Yn july 2013 is in salesmanager oansteld as fersterking fan it ferkeapteam. Om ús klanten in multymediaal útstel dwaan te kinnen is der no ek de mooglikheid om te advertearjen mei in banner op de mobile app, tablet app of mei in saneamde pre-roll: reklame foarôfgeand oan in fideo. De baten fan dat online advertearjen komme lang net ta oan de ynkomsten fan tradisjonele media. Mar as ekstra yn in totaalkampanje is ynternet in moaie oanfolling troch de krêft fan werhelling. Reklame Yn 2013 stie de ôfdieling Reklame yn it teken fan profesjonalisearring, in slach dy t yn 2014 fuortset wurde sil. De yn 2012 makke plannen om de reklame-marketing oan te pakken binne yn gong set. In nije reklame-webside is lansearre en de hússtyl fan de reklame-marketing is yn in nij jaske stutsen. De nije slogan Moatst Sjen, Moatst Hearre en de hússtyl fan de webside sille yn 2014 trochfierd wurde nei periodyk ferstjoerde nijsbrieven en wurde oerset nei in nije mediabrosjuere. 29

16 11.1 In rûzich jier 11.2 Ynterne organisaasje Sosjaal Jierferslach Yn 2013 binne der as gefolch fan de reorganisaasje arbeidsplakken ferfallen by Omrop Fryslân. Yn dat opsicht wie it in spannend jier foar alle meiwurkers. Om te besparjen op de fêste kosten is de kar makke om de fêste formaasje lytser te meitsjen. Pynlik genôch hat in tal fêste meiwurkers dêr de direkte konsekwinsjes fan ûnderfûn trochdat harren arbeidsplak dêrmei ferlern gie. Lokkigerwize wienen der ek meiwurkers dy t keazen hawwe foar in oare karriêre of in kar makke hawwe om har kontraktomfang te ferminderjen. Dat allegear binnen de mooglikheden foar frijwillige mobiliteit dy t de Omrop noch hieltyd biedt. Mobiliteit bliuwt belangryk. De kommende jierren sille meiwurkers dy t in kar makke hawwe (of meitsje wolle) om har te ûntwikkeljen dêrom stipe krije fan de Omrop. Yn 2013 hat de Omrop alle meiwurkers de kâns jûn har te oriïntearjen op har takomst by of bûten de Omrop fia in saneamde arbeidsmerkscan. Yn de organisaasje is op ferskate ôfdielings wat feroare yn de gearstalling, prosessen en funksjes. In foarbyld dêrfan binne de ôfdielingen Planning, Produksje en Argyf dy t mei-inoar no in nije ôfdieling PPA foarmje. Sûnt 2012 hie de Omrop in ynterim-haadredakteur foar in termyn fan in healjier, mei alle feroarings dy t yn en om de organisaasje plakfine is der besletten om de gearwurking ek nei 2013 troch te setten. By de ôfdieling Sales is in nije liedingjaande oannaam. Der is in begjin makke mei it outsourcen fan de húsmasters en it oars ûnderbringen fan de taken út it pakket fan algemiene saken. Begjin 2014 sil de kontroller it bedriuw ferlitte. Der is in nije opset makke foar it profyl fan dy funksje en in proseduere opstart om in nije meiwurker te winnen foar dy post. Meiwurkers by de Omrop wurde regelmjittich bypraat troch de direksje yn plenêre sesjes. Der is in soad ynformaasje te dielen. De ynterne kommunikaasje is ferbettere troch it ynsetten fan yntranet. Der is in update makke fan alle (personele) regelingen dy t de meiwurkers no werom fine kinne yn dit systeem. As gefolch fan de Risico Inventarisatie & Evaluatie, koartsein RI&E, dy t yn 2012 útfierd is, is in plan fan oanpak makke om de risiko s ôf te dekken. By de ôfdieling Fasiliteiten stie feilich wurkjen mei elektrisiteit en elektryske ynstallaasjes op de aginda. Yn it ramt fan de NEN 3140 sertifisearring hawwe tal fan meiwurkers op dy ôfdieling it predikaat voldoende onderricht persoon ûntfongen. It syktefersom by de Omrop is yn de ôfrûne jierren sterk weromrûn. Yn 2012 wie dat in persintaazje fan 3,15 en yn 2013 is dat weromrûn nei 1,76 prosint Oplieding Omrop Fryslân hat yn 2013 in nije programmearring delset. Nije programma s en nije wurkwizen freegje somtiden om oare kwalifikaasjes. Yn it bedriuw is in soad enerzjy, tiid en jild ynvestearre yn meiwurkers om se op in goed nivo te krijen. Kamjo is dêr in moai foarbyld fan, der wurdt hieltyd mear gebrûk makke fan dy foarm fan wurkjen, it kombinearjen fan kamerafiering en sjoernalistyk yn ien funksje. Yntern is diskusje fierd oer wêr t dy wurkfoarm ynset wurde kin by de Omrop. Kennis en kunde dêroer wurde mei-inoar dield sadat meiwurkers goed taret op paad kinne. Ek de presintatoaren fan de Omrop hawwe dit jier in kâns hân om harren feardichheden te ferbetterjen. Der binne trainingen jûn troch erkende trainers en presintatoaren út it fak. Der is in hieltyd grutter besef dat in organisaasje as de Omrop, yn in lânskip dat hurd feroaret, kontinu ynvestearje moat yn de meiwurkers. 31

17 11.4 Sosjaal jierferslach yn sifers Oantal fte s ferdield nei Omrop Programma Technyk Oars Totaal Radio 5 5 Televyzje 6,28 6,28 Tekst-tv/teletekst/ ynternet Multymediaal/ crossmediaal Direksje/stêf/algemiene saken 17,22 17,22 53,95 53,95 12,67 12,67 Reklame 6,56 6,56 Totaal 53,95 28,5 19,23 101,68 Personielsbestân (leden) ferdield nei funksjegroep en man/frou Skaal Man Frou Totaal A 0 B 0 C 2 2 D 1 1 E Personielsbestân (leden) ferdield nei funksjegroep en man/frou Skaal Man Frou Totaal K 3 3 L 1 1 M 1 1 Totaal Personielsbestân (leden) ferdield nei ynskaling nei funksjegroep Yn de skaal Utrin skaal Ein fan de skaal A 0 B 0 C 2 12 D 1 1 E F G H J K L 1 1 M 1 1 Totaal Totaal Personielsbestân (leden) ferdield nei âldenskategory en man/frou Aldenskategory Man Frou Totaal 15 t/m 24 jier t/m 34 jier t/m 44 jier t/m 54 jier t/m 59 jier jier Totaal Leeftyd personielsleden trochinoarhinne Arbeidsoerienkomsten Bepaalde tiid 4 Unbepaalde tiid 118 Totaal 122 Personele mutaasjes 45,7 Leden Oantal personielsleden 31 desimber Ynstream 2 Utstream 8 Oantal personielsleden 31 desimber Syktefersom feiten (eksklusyf kreamferlof) Fersompersintaazje 1,76 Fersomdoer trochinoarhinne 5,83 Meldingsfrekwinsje 1,09 Syktefersom oantallen (ekslusyf kreamferlof) Koart fersom 110,24 Middellang fersom 15,41 Lang fersom 4,74 Totaal oantal fersommen 130,39 Oantal beoardielingspetearen Fier boppe de noarm Boppe de noarm 16 Konform de noarm 97 Te ûntwikkeljen 1 Fier ûnder de noarm Totaal 114 Wurkpaadtrajekten Persintaazje meiwurkers 100% F G H J 3 3 Bedraggen (realisearre útjeftes) Leankosten Opliedingskosten Freelancekosten

18 11.5 Organogram Sjef Nijs en Sport Sybren Terpstra Koördinator Nijs en Sport Sybren Terpstra a.y. Programma Beliedsbepalend Orgaan Haadredaksje Diederik Bonarius Koördinator Nijs en Sport Afke Meekma Sjef Kultuer Piter Zwart Omrop Fryslân Reklame Simonia van Dijk Marketing en Kommunikaasje Jitske de Hoop Koördinator Kultuer Jacqueline Spendel Ried fan Kommissarissen Algemien Direkteur Jan Koster Controller/Alg. saken Okko van der Pol P&O Ype van Kammen 1 ste kameraman Abe Visser 1 ste editor Susan Zwerver 1 ste technikus Henk Dijkstra Haad fasiliteiten Jouke Algra 1 ste programmatechnikus Martin Wijbenga 1 ste meiwurker TV produksjes Wibo Grimmius 1 ste planner Frederik Kampstra 1235 Nederlandse Samenvatting

19 12.1 Inleiding Omrop Fryslân is in 2013 financieel gezien in rustiger vaarwater gekomen. De doelstelling om te besparen op de vaste kosten door het terugbrengen van de personeelsformatie met 15 fte s is binnen de geraamde termijn behaald. Aan een klein aantal gedwongen ontslagen was niet te ontkomen, al kon dit beperkt blijven door het succes van een regeling voor vrijwillig vertrek. Het media-aanbod is in 2013 aanmerkelijk versterkt. Op radio en televisie maar met name ook op internet. De gedane investeringen maken Omrop Fryslân klaar voor de toekomst. Wel hangen de kabinetsplannen met de regionale omroepen ons nog steeds als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Bestuur en hoofdredactie zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Omrop Fryslân ook in dit per 2017 vernieuwde bestel zijn eigen en specifieke positie kan behouden. De passie en betrokkenheid bij de medewerkers is ook in 2013 onveranderd gebleven. Onze ambitie is niet anders dan door te willen gaan met het maken van mooie en gewaardeerde programma s voor al die Friezen die op ons rekenen Profiel Omrop Fryslân Stichting Omrop Fryslân is de publieke regionale radio- en televisiezender in Fryslân. Het bedrijf is in 1988 als zelfstandig radiostation ontstaan maar is al actief sinds Vanwege de status van het Fries als tweede rijkstaal maakt Omrop Fryslân ook documentaires en schooltelevisieprogramma s voor de landelijke publieke omroep. Vanaf 1994 maakt Omrop Fryslân regionale televisie. Sinds 2000 beschikt de Omrop over een website en sinds 2013 ook over verscheidene applicaties voor mobiel internet. Omrop Fryslân Reclame zorgt voor de verkoop van reclameruimte op de zenders. Omrop Fryslân is daarmee een multimediabedrijf. Sinds 2002 heeft de Omrop een bestuursstructuur met een Raad van Commissarissen, een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) en een statutair directeur als enig en algemeen bestuurder. De onafhankelijkheid van de (hoofd)redactie wordt in een redactiestatuut gegarandeerd. De naam Omrop Fryslân houdt in: regionaal herkenbaar, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en divers. En: Fries, van belang en interessant voor elk deel van Fryslân en voor alle Friezen; het podium voor maatschappelijke discussie in deze provincie; betrokken bij en onderdeel van het dagelijkse Friese leven. Dat uit zich ook in de voertaal in de programma s, het Fries. Een publieke omroep is geen instituut voor taalbevordering, maar Omrop Fryslân is de facto wel één van de belangrijkste actoren in het beleid tot behoud en bevordering van deze taal. De regionale omroep van Fryslân is een van de best beluisterde en bekeken regionale publieke stations in Nederland. Omrop Fryslân Radio is op afstand marktleider in de provincie. Hieronder in het kort een aantal kerncijfers van Omrop Fryslân. 122 mensen in vaste dienst, 101,6 fte 143 freelance medewerkers jaaromzet van 14,9 miljoen inkomsten uit de reclame 1,7 miljoen 24 uren radio per dag 24 uur internetradio op 2 kanalen Ruim 1½ uur verse regionale televisie per dag dagbereik radio gemiddeld 21% dagbereik televisie gemiddeld 20 % weekbereik radio 33% weekbereik televisie 44 % internet gegroeid naar 1,8 miljoen bezoeken per maand rapportcijfer voor Omroep als geheel in onderzoek Motivaction: Bestuurlijk De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest. De samenstelling bleef onveranderd. De jaarrekening 2012 werd vastgesteld in de bijeenkomst van 23 april, de begroting voor 2014 in de bijeenkomst op 26 september Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van ,--. In dit resultaat is begrepen een bedrag aan productiekosten voor de tv-dramaserie De Keet van ,--. Dit wordt doorgeschoven naar 2014 omdat in dat jaar ook de uitzendingen plaatsvinden. Hierdoor valt het resultaat 2013 substantieel hoger uit. In 2014 volgt een correctie met eenzelfde bedrag. Ook is in het resultaat een bedrag van ,-- verdisconteerd als toevoeging aan de programmareserve voor speciale projecten. Het positieve resultaat is verder toe te schrijven aan het versneld uitvoeren van de geraamde kostenbesparing op personeelsgebied en meevallende resultaten bij de reclameverkoop. De Raad van Commissarissen is tevreden over het exploitatieresultaat Organisatie Het jaar 2013 werd bij de Omrop gekenmerkt door de uitvoering van een reorganisatie. De doelstelling om verspreid over drie jaar 15 fte s uit de organisatie te halen is sneller gerealiseerd dan verwacht. Dit is tot stand gekomen door een combinatie van gedwongen ontslag, vrijwillig vertrek en besparing op andere personeelskosten. In 2014 en 2015 wordt een verdere krimp van de formatie verwacht door vrijwillig vertrek en natuurlijk verloop. Nu al is duidelijk dat in 2014 geen verdere gedwongen ontslagen nodig zijn. De personele kosten zijn nu blijvend lager waarmee de relatie tussen structurele kosten en baten weer in balans is. De solvabiliteit en liquiditeit zijn goed. Op korte termijn wordt nu meer rust verwacht op financieel gebied. Per 1 januari 2014 is de financiering van de regionale omroepen overgeheveld van de provincies naar het Rijk. Daarbij is vastgelegd dat de regionale omroepen eenzelfde budgetniveau houden als in Per 1 januari 2017 moet een door het kabinet aangekondigde integratie tussen landelijke en regionale publieke omroep een verdere besparing opleveren van 17 miljoen. De voortgang is op dit moment onduidelijk. Staatssecretaris Dekker wil bij de uitwerking van zijn plannen onder andere een gevraagd advies betrekken van de Raad voor Cultuur. Voor de zomer van 2014 volgt dan een wetsvoorstel en behandeling in het parlement. Bestuur en Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân zien niets in integratie met de NPO. Fryslân wenst een eigen omroep met een eigen bestuur en mandaat in de regio. Een standpunt dat aansluit bij de Europese wetgeving over Media in de Minderheidstaal en ook bij het advies van de Commissie Hoekstra

20 Speerpunten blijven: Omrop Fryslân moet een eigen zender houden. Omrop Fryslân moet een brede programmering houden met nieuws, informatie en cultuur in de breedste zin. De financiële middelen moeten minimaal op niveau 2013 blijven om bovengenoemde uitgangspunten te kunnen realiseren. Een wettelijke en organisatorische borging is noodzakelijk om de positie van Omrop Fryslân voor een langere periode te verzekeren Personeel Voor de medewerkers van Omrop Fryslân was 2013 een bewogen jaar. Om te besparen op de vaste kosten is de keus gemaakt de personeelsformatie te verkleinen. Pijnlijk was dat in een aantal gevallen niet viel te ontkomen aan gedwongen ontslag. De reorganisatie bood ook kansen, medewerkers kozen in het kader van bevordering van mobiliteit voor een andere carrière of voor vermindering van contracturen. Alle medewerkers kregen in 2013 de kans van de bedrijfsleiding om zich te oriënteren op hun toekomst binnen of buiten het bedrijf door deelname aan een arbeidsmarktscan. De afdelingen Planning, Productie en Archief zijn in 2013 samengevoegd. Op meer afdelingen vonden veranderingen plaats in samenstelling, proces of functies. Besloten werd om de samenwerking met de tijdelijk hoofdredacteur ook na 2013 voort te zetten. Het ziekteverzuim is de laatste jaren sterk verminderd. In 2012 was dit percentage 3.15, in 2013 is het teruggelopen naar 1.76 % Programmering In de programma s werd 2013 gekenmerkt als het jaar van grote verhalen in Fryslân: de rechtszaak Vaatstra, de promotie van SC Cambuur, bestuurscrisis bij SC Heerenveen, de keus voor Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018, discussie over de toekomst van Thialf, een grote brand in het centrum van Leeuwarden en een zware novemberstorm die Fryslân geselde. Allemaal grote nieuwsmomenten, waar Omrop Fryslân in beeld, tekst en geluid verslag van deed. Dat gebeurde in reguliere en extra uitzendingen op radio, tv en op internet. Met passie en inzet van alle ruim 100 makers, zowel in vaste dienst als freelance. Onder toenemende financiële druk en tegelijkertijd met een lopende reorganisatie. Helaas namen we gedwongen afscheid van drie redactionele collega s en dat was voor het eerst in de geschiedenis van de omroep. Er is hard gewerkt aan een nieuwe programmering per 23 september op radio en tv: horizontaler, met minder programmatitels op de radio (6) en zoveel mogelijk vaste presentatoren. Om zo beter herkenbaar te zijn voor luisteraars en kijkers. Voor tv betekende dit een compleet nieuwe invulling van het tweede halfuur in de vorm van het magazine Bynt. In dit verband stopten we met aparte tv-programma s over sport en cultuur. Daarmee schrapten we een van de oudste titels op tv, namelijk Boppeslach. Bynt is nu de vaste plek voor achtergronden bij het nieuws en gaat vooral over sport, cultuur, economie, gezondheid en de schoonheid van Fryslân en de cultuur van de Friezen. Nieuws wordt steeds meer geconsumeerd via internet. Op de website en in de apps steeg het aantal bezoeken naar bijna 17 miljoen in Alles bij elkaar nam het bezoek aan al onze internetkanalen met 50% toe en is die groei bij met name mobiel internet nog lang niet voorbij. Inmiddels is het bezoek via onze mobiele apps hoger dan via vast internet. Naast de dagelijkse nieuwsberichtgeving maakten we ook dit jaar weer onze ambities van brede programmering waar. Er werden in huis ruim 40 documentaires gemaakt over tal van uit te diepen onderwerpen die in Fryslân speelden. Over de komst van de JSF naar Fryslân, het overdragen van de kunst van het kievitseieren zoeken van vader op zoon, de toekomst van de Leeuwarder Courant, de kwaliteit van de Friese politici door de bril van de Haagse bestuurders. Enkele voorbeelden van onderwerpen die werden uitgediept en uitgezonden door Omrop Fryslân, en ook iedere zaterdag en zondag door de NOS op Nederland 2. Dit alles resulteerde in drie nominaties voor de NL-awards, de jaarlijks prijzen van de regionale omroepen. Daarvan kreeg de Hea!-reportage De lêste fytser de Gouden NL-Award. De redactionele verwachtingen voor 2014 zijn hooggespannen. We zullen steeds actiever worden op internet en daarnaast zal de redactionele organisatie verder in elkaar worden geschoven. Doel hiervan is het nog beter bedienen van onze klant en het nog beter onder de aandacht brengen van alle verhalen die spelen in Fryslân. Op al die 25 platforms. Ook zullen we nog meer gaan samenwerken met andere mediabedrijven. In Fryslân met lokale omroepen en de Leeuwarder Courant en het Fries Dagblad, en ook met Froeks-tv, de jongerenzender van de NHL. In het Noorden met RTV Noord en RTV Drenthe, en in Hilversum met 1-Vandaag en de NOS Faciliteiten De wereld van mediatechniek verandert in hoog tempo. Ging het vroeger om radio en tv, nu is er sprake van een explosieve toename van kanalen en platformen op het gebied van media en internet: apps, tablets, smart tv s en social media. De internethorloges en -brillen komen eraan. Van Omrop Fryslân mag verwacht worden op al deze kanalen present te zijn. De techniek hierbij wordt steeds complexer en ontwikkeld in samenwerking met de andere 12 regionale omroepen. In 2013 heeft de site omropfryslan.nl in vormgeving en techniek een fikse update gekregen om overzichtelijker te worden en meer bezoeken aan te kunnen. Het proces om video online te plaatsen is verbeterd en geautomatiseerd. Een belangrijke investering is gedaan in SNG-wagens voor radio en tv. Dagelijks kan de Omrop nu op radio en tv live verbindingen opzetten met verslaggevers ter plekke. Ook is geïnvesteerd in de studio s voor radio en televisie waar nu ook slim gebruik gemaakt wordt van onbemande robotcamera s. Steeds meer gaan verslaggevers werk doen dat voorheen door facilitaire medewerkers werd gedaan. Het betreft dan filmen en monteren voor tv (camjo) en programmatechniek (zelfsupport). Voor de facilitaire medewerkers betekende dit in 2013 een verdere verschuiving van het uitvoerende naar het meer ondersteunende werk Marketing & Communicatie In 2013 zijn beleid en taken van de afdeling Marketing & Communicatie geëvalueerd en aangepast. Het werk op de afdeling wordt voortaan uitgevoerd met één beleidsmatige medewerker die in samenwerking met andere afdelingen de taken uitvoert. In 2013 is onderzoek gedaan naar het imago van Omrop Fryslân en is op basis van een intern communicatieonderzoek een actieplan opgesteld voor interne communicatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1

Monitoring University Campus Fryslân UCF. Rapportage 2011-2015. Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 Monitoring University Campus Fryslân UCF Rapportage 2011-2015 Rapportage monitoring University Campus Fryslân 1 2 Rapportage monitoring University Campus Fryslân Inhoud Hoofdstuk 1 Gearfetting, konklúzje

Nadere informatie

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Jrg. 7 2011 Nr. 1 Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum). Zie pagina 18. 4 Fan de redaksje Van de redactie By Tresoar is de

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17

Jrg. 5 2009 Nr. 1. Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 Jrg. 5 2009 Nr. 1 Verbouwing van Tresoar 8 Veel akten nu online 10 Foto-argyf helpt âlderein 17 De Sont was een belangrijke vaarroute voor koopvaardijschepen. Er moest tol betaald worden voor doorvaart.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Friese vrijheid in Ferguson-verpakking

Friese vrijheid in Ferguson-verpakking Friese vrijheid in Ferguson-verpakking Leeuwarder Courant 19 mei 2003 LEEUWARDEN Hoewel fiere nationalisten ons vaak anders willen doen geloven, is niemand op dit ondermaanse van vreemde smetten vrij.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Mear foar minder. Jaarbericht 2009

Mear foar minder. Jaarbericht 2009 Jaarbericht 2009 Mear foar minder Mear foar minder. At wy it jier 2009 gearfetsje moatte, dan wienen dy trije wurden wol fan tapassing. En dat jilde net allinne foar, mar yn de folle breedte fan ús wurkfjild.

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Nieuwe Tijden Nije Tiden!

Nieuwe Tijden Nije Tiden! -- V N G - JAARCO N G R E S 2 0 1 0 Nieuwe Tijden Nije Tiden! Fryslân 7 en 8 juni 2010 -- Foaropwurd Nije tiden, nije rieden, nij parlemint. Doe t foar it VNG-Jierkongres Nije Tiden as tema keazen waard,

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

De deelnemende organisaties Jaarverslag 2009 Tomke taal- en leesbevorderingsproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in provincie Fryslân

De deelnemende organisaties Jaarverslag 2009 Tomke taal- en leesbevorderingsproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in provincie Fryslân Jaarverslag 2009 Tomke taal- en leesbevorderingsproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in provincie Fryslân Tomke jiergong 13 Tema Ite & Bewege JAARVERSLAG TOMKE 2009 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen blz.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie