Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf uur in het gemeentehuis te Joure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure"

Transcriptie

1 Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra (CDA), J.H. Boerland (VVD), H.R. Boonstra (FNP), R. de Bruin (CDA), J. Dijkstra (PvdA), H.N. Faber (VVD), A.A.M. Fleer (PvdA), W. Hoekstra (FNP), J. Hoekstra-Sikkema (VVD), R. de Jong (CU), A. de Jong-de Jong (CDA), W.J. Kuipers, (FNP) M.G. Knol-Bos (PvdA), J. Meester (FNP), A.K. de Ree (FNP), J.T. de Vries (FNP), G.H. de Vries-Suierveld (FNP), P.F. Westra (PVDA), U. IJntema (CDA), D.T.G. Zwaga (CDA) Voorzitter: Mevrouw M. Looman-Struijs Griffier: De heer B. Keulen De wethouders: Mevrouw J.P. Schouwerwou en de heren J. Benedictus en D.L. Durksz Gemeentesecretaris: (niet aanwezig) Verslag: Mevrouw K. Hoekstra-Veenstra Met kennisgeving afwezig: De heren G.N.M. de Wolff (gemeentesecretaris), H.B. Nota (CDA), Besluitenlijst: Wordt opgesteld door de griffie 1 Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er heeft zich één inspreekster gemeld, mevr. T. Stegenga, bij agendapunt 6 betreffende Bespreken van het voorstel naar aanleiding van het rapport Rekenkamercommissie Skarsterlân Welzijn Skarsterlân. 2 Vaststelt agenda De heer Westra stelt voor om de ingekomen stukken te harmoniseren, dat betekent dat we ze van de andere gemeenten ook krijgen, zodat we kunnen zien wat waar zit, dan kunnen ze in één keer worden behandeld in het fractie overleg. Mevrouw Hoekstra merkt op dat wij hier een besluit nemen over de ingekomen stukken, het is niet nodig dat wij over de stukken van Lemsterland en Gaasterlân-Sleat besluiten gaan nemen. Zij pleit er voor om het systeem zoals we dat nu hebben te handhaven. 1

2 De heer Keulen merkt op dat in Skarsterlân anders wordt omgegaan met ingekomen stukken dan in Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. In deze gemeenten geven raadsleden zelf aan of een ingekomen stuk op de agenda komt van de raad. In Skarsterlân is er juist voor gekozen om een podium te geven aan mensen die een brief schrijven aan de raad. De voorzitter concludeert dat de agenda hierbij wordt vastgesteld. 3 Vaststelt verslag van 27 februari 2013 Vaststellen besluitenlijsten van 30 januari 2013 en 27 februari 2013 Inhoudelijk en naar aanleiding van: Side 7 seit de hear De Jong: De hear De Jong had liever een evaluatie onderzoek naar de realisatie moat wurde: De hear De Jong had liever een evaluatie onderzoek na de realisatie. Toezegging 1: Wethâlder Benedictus seit dat de brief ferstjoerd is. De rie kriget in kopy fan de brief. Toezegging 2: De voorzitter deelt mee dat een gesprek heeft plaats gevonden, er zijn afspraken gemaakt en er zal zeker eerst met elkaar overleg zijn, op het moment dat daar nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld of dat er over gesproken wordt. Toezegging 3: De voorzitter deelt mee dat dit punt achterhaald is. In eerste instantie leek het erop dat de brieven zoek waren, er was een andere systematiek en de brieven zijn in feite niet te laat beantwoordt. Als dat wel zo was, dan werd daar een excuus bij gemaakt. Die toezegging kan ook van de agenda worden verwijderd. De voorzitter concludeert dat het verslag hierbij is vastgesteld. 4 Grondverkopen Er zijn geen grondverkopen geweest. 5 Ingekomen stukken Mefrou G. de Vries freget nei oanlieding fan punt 5.1. hoe it is mei de kwaliteit fan de berneopfang yn De Friese Meren? Wethâlder Benedictus moat it antwurd hjir op skuldich bliuwe mar yn Skarsterlân hat de kwaliteit fan de berne opfang de status A. 2

3 De heer Boerland zegt dat hij ten aanzien van punt 5.20 graag kennis wil nemen van de motie van de Gemeente Ten Boer, die zit er namelijk niet bij. De voorzitter stelt voor om de motie na te sturen. De heer Boerland zegt dat bij punt 5.25, Jaarverslag 2011 en jaarverslag 2012 wordt voorgesteld om er kennis van te nemen. Hij verzoekt de vergadering om dit naar de commissie WOS te doen om te discussiëren over onder andere de doelen die daarbij gesteld zijn. Mefrou J. de Vries slút har by dit foarstel oan. De hear Boonstra freget nei oanlieding fan punt 5.9 Bouwend Friesland en FNV Bouw oft de wethâlder al kontakt hân hat mei de briefskriuwers. Wethâlder Benedictus seit dat der kontakt west is en hy giet ek noch mei dizze minsken yn petear. De hear De Jong freget nei oanlieding fan punt 5.2. de brief fan H. Lahuis oft wy hast net nei in ûnôfhinklik Fryslân ta moatte? Mevrouw Hoekstra heeft ook een vraag over 5.2. Het gaat over de nota Noord-Nederland , waarheen leidt de weg. Het advies is: Wij stellen u voor kennis te nemen van de inhoud en de brief en de nota in handen te stellen van het college voor verdere afhandeling. Zij is heel benieuwd wat het college daar eventueel mee kan doen. De heer De Bruin zegt naar aanleiding van 5.2. En 5.3. Waarbij beide sprake is van inwoners, dat het CDA het daar niet mee eens is en wil dat ook duidelijk kenbaar maken. Hij vraagt het college alert te zijn op dingen die passeren en waar we mogelijk als raad of als college op kunnen reageren. De voorzitter stelt voor dat daar schriftelijk op geantwoord wordt, nadat het in het college is besproken. De hear De Jong seit dat oer punt 5.10 in moasje útdielt is. De heer Westra stelt voor om punt 5.10, de open brief over het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden, wat ook betrekking heeft op 5.11 in te brengen in de komende commissie SOZAW. Zijn fractie vindt, anders dan met een motie te komen, dat de antwoorden die binnen gekomen zijn over Pastiel, aanleiding zijn om daar nog eens indringende vragen over te stellen. De strekking gaat over de wederkerigheid die heel duidelijk geformuleerd is aan de aanbodzijde, maar niet aan de vraagzijde, dat betekent dat hij het project de Pilot Pastiel nog wil bespreken. Hij vraagt het college of dit mogelijk is? Mefrou G. de Vries fynt it in hiel goed foarstel fan de hear Westra om it yn de kommisje werom te krijen. Mefrou Boelsma kin har derby oanslúte. Mevrouw Hoekstra vindt het ook een prima suggestie alleen de agenda s voor de aankomende commissie vergaderingen zijn al vastgesteld. 3

4 De voorzitter merkt op dat we een procedure moeten bewandelen, maar dat wordt bekeken. De motie die de heer De Jong vanavond zou indienen is vreemd aan de orde van de dag, omdat het op een ingekomen stuk is. Een motie kan niet in de commissie worden behandeld maar er kan wel iets in een andere vorm voorgelegd worden. Wethouder Schouwerwou merkt op dat dit een onderwerp is wat in de hele gang van zaken van de participatiewet en de pilots en Werken naar Vermogen, in grote lijnen aan de orde is geweest in de commissies en de raden, maar het lijkt haar een uitstekend idee om dit in een commissievergadering uit te diepen. De directeur van het Pastiel kan uitgenodigd worden, zodat die een toelichting kan geven over hoe de zaken gaan en dat dan ook een aantal antwoorden komt op de verzoeken die in de motie staan. De hear De Jong freget oft de rie mei gean wol mei de moasje of wize sy de moasje earst ôf? Mefrou G. de Vries wol graach earst de ynhâldlike diskusje yn de kommisje ôfwachtsje en dan in oardiel jaan op de moasje. De heer De Bruin merkt op dat bij punt 5.6 een bijlage is, een notitie van 22 pagina s begrotingswijziging 2013 van Friesland-West, die erg moeilijk leesbaar is. Hij doet de suggestie om in de toekomst dergelijke stukken op te vragen via de , zodat ze dan waarschijnlijk veel duidelijker zijn. Mevrouw Hoekstra heeft een opmerking over punt 5.19 betreffende de van R. Veltman betreffende geschil Koninginnedagmarkt Ze heeft naar de klachtenregeling gezocht op de site van onze gemeente. Er is niet te vinden hoe dat in zijn werk gaat, er staat wel: Er is een klachtenregeling en u kunt hier lezen hoe die is en dat is het dan. Het zou goed zijn dat aandacht wordt besteed aan die klachtenregeling, zodat het bekend is bij mensen hoe die in elkaar zit en dat die op een site weer terug te vinden is. De voorzitter merkt op dat gisteren informatie is ontvangen over de website, die wordt helemaal gewijzigd en dit zal zeker worden meegenomen als tip aan de afdeling communicatie. De voorzitter concludeert dat hierbij dit punt is afgehandeld. B-stukken (Bespreekstukken) 6 Bespreken van het voorstel naar aanleiding van het rapport Rekenkamercommissie Skarsterlân Welzijn Skarsterlân De heer Boerland is blij met het rapport en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Zijn vermoedens zijn helaas waar gebleken, de kosten voor het welzijnswerk zijn tussen 2006 en 2010 bijna verdubbeld. De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat MiksWelzijn in de haarvaten van de samenleving zit, dat is ook hun taak. Wel is het zo dat de signalering iets anders is dan filtering naar uitvoering. Nieuwe projecten worden veelal door MiksWelzijn geïnitieerd en door de gemeente overgenomen. De VVD-fractie vraagt zich af of dit niet te gemakkelijk is gegaan en is dan ook van mening dat het een goede zaak is, dat het college nog meer dan nu het geval is de regie op zich neemt. 4

5 Ook in de zero-base discussie zal het welzijnswerk en de keuzes daarin aan de orde komen. De wethouder heeft aangegeven geen bemensing te hebben om doorrekening van allerlei zaken etc. tot in detail uit te voeren, wetende dat dit van nut is voor de kwaliteit van de discussie. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het niet uitmaakt dat eerst bepaald wordt hoeveel geld uitgegeven wordt of dat het over de inhoud gaat, het was het kip-eiverhaal. De VVD deelt deze mening slechts ten delen en wil voor de Zero base discussie meer weten over de inzet van professionals dan wel vrijwilligers, immers veel welzijnswerk binnen kerken en andere maatschappelijke organisaties wordt ook via vrijwilligers geregeld. Ook wil de VVD een splitsing tussen de signalering en filtering van signalen uit de samenleving. Het zou een goede zaak zijn, dat in het bijzonder voor de filtering dit niet bij de uitvoerende macht ligt. Hij dient een motie in om het college te verzoeken meer duidelijkheid te geven. Mefrou Knol jout oan dat har fraksje dizze moasje stipet, dat betsjut dat sy der mei namme en logo by op wolle. De hear De Jong wol der ek yn meidwaan. De heer Boerland leest de motie voor. Mefrou G. de Vries freget tydlike ûnderbrekking fan de gearkomste oan om de moasje mei har fraksje te besprekken. De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van de FNP. De voorzitter heropent de vergadering. Mefrou G. de Vries seit dat it in hiel helder stik is, op sommige plakken ek wol kritysk. Nei oanlieding fan dizze kommisje binne alle seis oanbefellings meinommen, dat sil wol weromsjoen wurde yn de harmonisaasje yn in nij riedsstik. By de earste twa oandacht streepkes fan de oanbefellings stiet dat der in diskusje plak fine sil yn it kolleezje, sy giet der fan út dat wy as rie der ek wol oer mei diskusjearre meie. De moasje is yn har fraksje besprutsen, sy wol de moasje ek wol mei yntsjinje. Mefrou Knol is hiel bliid dat de seis oanbefellings yn it foarstel stean, dat wie yn earste ynstânsje net it gefal, yn de kommisje wie dúdlik dat alle fraksjes dêr dôchs wol hiel bot oan hechten om alle seis oanbefellings der yn te setten. Sy wol ek graach by de diskusje yn it kolleezje oanskowe oft dat mooglik is. Har fraksje wol de moasje ek mei yntsjinje. Sy wol noch in oantekening meitsje by Het overwegende dat, dit giet oer de byldfoarming dy der is op dit stuit, sy wol graach dat der mear ynsjoch jûn wurdt. De hear De Jong is bliid dat dy seis punten der op kommen binne. Hy hopet ek dat de rie meidocht oan de diskusje, want it is wol tige wichtich dat der ynsjoch jûn wurdt. Mefrou Boelsma merkt op dat it stik besprutsen is yn de kommisje WOS. Troch de Rekkenkeamer waard al oanjûn dat it muoilik is om de doelmitticheid en de doeltreffendheid fan Miks goed te mjitten. Yn dizze gearkomste wurdt hiel rap reagearre op de moasje en elkenien wol hiel graach fet krije op it wolwêzenswurk. 5

6 De oanbefellingen kamen yn it kommisjestik oars nei foaren as dat it no yn it riedsfoarstel stiet. De kommisje hat doe sein dat it miskien ferstannich is om in amendemint te skriuwen, derom is it foarstel wat oars as yn de kommisje besprutsen is, want der stean wol wezenlike ferskillen yn wêr t jûn in beslút oer nommen wurdt. It earste ferskil is dat yn de kommisje praten is oer De Friese Meren en dêr is ek dúdlik oanjûn dat it hiele belied omtrint it wolwêzenswurk pas oan de oarder komt yn It is wichtich dat alles wat hjir dien wurdt ek meinommen wurdt yn de harmonisaasje fan De Friese Meren. Oanbefelling 3 is der út litten, omdat troch it kolleezje in oare reaksje opjûn is nei de Rekkenkeamer ta oer de rapportaazje. Fan de ynsprekster ha wy krekt heard, om ôfwikingen te rapportearren. Sy wol graach fan de portefeuillehâlder hearre, wat foar ekstra wurk yn hokker foarm dat eventueel mooglik is, sadat oan dit foarstel foldien wurde kin. De moasje is ek besprutsen yn har fraksje, dy t mei nammen it ûnderste diel ek ûnderstreket, want de rie wol gewoan mear ynsjoch ha yn wat der allegear mooglik is mei frijwilligers, minsken dy t yn de maatskippij aktyf binne. De toansetting oerwagende dat it muoilik is ynsjoch te krijen, der binne dingen dy t spylje en it kin op meardere manieren útlein wurde, mar yn it Rekkenkeamer ûndersyk stiet, wêrom bepaalde fasetten barre en wat der allegear geande is yn it wolwêzenswurk. It CDA wol ek mei op de moasje en wol ek fan de portefeuillehâlder hearre hoe dy der yn stiet. Is punt 3 fan de rapportaazje út te fieren en op hokker wize? Wethouder Schouwerwou merkt op de PvdA graag wil aanschuiven bij het college op het moment dat er een discussie gevoerd wordt over de verhouding tussen basissubsidie en project subsidie. Dat gaan we natuurlijk met de raad doen en ook delen. Het is heel gebruikelijk dat een college het voorbereidende werk doet, een advies neerlegt en in deze zaak, waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt naar een discussie over twee punten is het goed om daar dan ook de voor- en nadelen van de ene en de andere werkwijze naast elkaar te zetten, zodat in de commissie en raad gediscussieerd kan worden over die punten. Het CDA gaat nog in op het punt over hoe doelmatigheid gemeten kan worden. In de commissievergadering heeft de rekenkamercommissie aangegeven dat vooral in welzijnswerk een causaal verband tussen doen en effect heel moeilijk is aan te geven, want er zijn zoveel andere prikkels die daar aan meedoen of niet meedoen. In de toekomst moeten we daar nog eens over na denken, welke vormen van meetbaar daarbij te vinden zijn. Welzijnsbeleid komt dit jaar niet meer aan bod en aangegeven is waar dat mee te maken heeft, vóór 2016 moet het er in ieder geval zijn, want dan moet ook dat beleid geharmoniseerd zijn. Punt 3 is uit te voeren. Voorkomen moet worden dat we in een soort bureaucratie verzanden, maar grote afwijkingen worden in ieder geval gerapporteerd, die kunnen op schrift worden gesteld en aan u worden doorgegeven. In de motie staat bij het eerste streepje van overwegende dat, de kosten tussen 2006 en 2010 significant zijn gestegen, maar in de rapportage staat ook waar dat vandaan komt en hoe dat gebeurd is. Bij het tweede streepje staat: Dat één en ander voor de raad slecht inzichtelijk was. Er is altijd te praten over verbetering van de gang van zaken. Maar alles wat Miks geleverd heeft, zoals begrotingen, jaarverslagen, jaarrekeningen, activiteitenplannen zijn als actieve informatie doorgestuurd naar de raad en naar de commissie. Of de Zerobase discussie het één en ander mogelijk bijstelt, is bijna een open deur. De mening, of het noodzakelijk is dat het college de regierol over het welzijnswerk dient te behouden en daarin leidend is, beaamt zij zonder meer. 6

7 Op dit moment wordt gewerkt aan een nota stads- en dorpenbeleid, daar zijn vrijwilligerswerk, WMO en alles wat met dorpenbeleid te maken heeft, ook de dorpencoördinatoren, onderdeel van. Zij hoopt daarmee vlak na de zomervakantie naar de raad toe te komen en dan gaat dat hiervan onderdeel uitmaken. Tweede termijn De heer Boerland zegt dat je inderdaad niet direct het gevoel er bij hebt, hoe dit allemaal zit, hoe het beweegt in de samenleving. Het is een zoektocht, hoe gaan we dit doen allemaal en hoe gaan we hiermee de harmonisatie en Zerobase in. Hij heeft er persoonlijk een hele tijd mee geworsteld, en meende met deze motie te moeten komen en is zeer verheugd dat dit zich gedragen wordt. Mefrou G. de Vries fynt it moai dat wy in stedskoördinator krije, dat ha wy hjir yn Skarsterlân noch nea hân. De stêd Sleat fertsjinnet fansels ek in stedskoördinator. It ferhaal fan de portefeuillehâlder past prima yn it hiele ferhaal. Sy kin akkoard gean. Mefrou Knol giet ek akkoard en is bliid dat de moasje troch de hiele rie droegen wurdt. De hear De Jong fynt it ek moai dat de wethâlder de moasje stipet. Hy hopet dat it goed giet. Mefrou Boelsma seit dat elkenien der fan út giet dat it hiele barren meinommen wurdt yn de harmonisaasje faze. It is dúdlik dat hiel folle minsken de moasje stipe. Dat is tige wichtich en dat dyjingen dy t aktyf binne yn de rie, der ek noch in hiele taak oan krije om der mei oan de slach te gean. Alles wat no foar út al dien wurdt is wichtich en wat wy mei nimme kinne at de Zerobase besprutsen wurdt, kin bydrage oan de besluten dy dan nommen wurde moatte. Sy docht graach oan de diskusjes mei en alles wat op har paad komt. Wethouder Schouwerwou merkt op dat ze gezegd heeft dat het stad- en dorpenbeleid ongeveer in september gaat komen. In de motie wordt verzocht om dit ruim voor de Zerobase discussie te doen, die zal ongeveer in oktober zijn, het is dus niet ruim, maar zij hoopt dat een maand van te voren voldoende is. De heer Boerland merkt op dat hij gevraagd heeft naar een onderzoek, het hoeft niet helemaal uitgewerkt te zijn. Mevrouw Hoekstra merkt op dat de tekst van de motie een onderzoek verwoord en mevrouw Schouwerwou heeft aangegeven dat dit akkoord is. De motie blijft zo staan en als de raad die aanneemt dan kan mevrouw Schouwerwou het daarmee doen. Het gaat over het totale plan van aanpak. De voorzitter merkt op dat mevrouw Schouwerwou heeft aangegeven dat het niet ruim van te voren wordt, maar dat het ongeveer een maand van te voren is. De voorzitter constateert dat bij agendapunt 6 de raad kennis heeft genomen van de inhoud en de conclusies van het onderzoeksrapport en dat de raad instemt met de zes aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit het rapport van MiksWelzijn en dat hierbij ook de motie is aangenomen. 7

8 7 Bespreken van het voorstel betreffende de evaluatie vergaderstructuur om 1. De aanbevelingen uit het memo tijdelijke vergaderstructuur over te nemen 2. Artikel 25a, lid 2 van het reglement van orde, aan te passen Mevrouw Hoekstra zegt dat dit onderwerp in de agendacommissie geëvalueerd en besproken is. Er zijn afspraken gemaakt over hoe voortaan om te gaan met dingen. Het tweede punt wat erover gezegd kan worden is de verslaglegging van de vergaderingen. Ondertussen ligt er een notitie en er wordt hard aan gewerkt zodat binnenkort ook het nodige erover in de commissie Bestuur en Financiën gezegd kan worden hoe het moet en of de vergaderstructuur nogmaals aangepast moet worden. Het heeft bij haar in ieder geval wel het vertrouwen gegeven dat er zo snel mogelijk een oplossing voor zal komen, wat dat betreft heeft het de VVD doen besluiten om met dit voorstel in te stemmen zoals het hier ligt en er verder geen discussie meer over te voeren. Mefrou G. de Vries seit dat der hurd oan wurke wurdt, yn it presidium De Friese Meren is it besprutsen en it komt werom nei de kommisje Bestjoer en Finânsjes, dit giet oer de skriftlike ferslachjouwing. Har fraksje giet akkoard mei dit stik. De heer De Bruin sluit zich aan bij datgene wat de twee vorige sprekers al naar voren hebben gebracht en gaat akkoord met het voorstel. De heer Fleer staat achter het verhaal van mevrouw Hoekstra. De hear De Jong is bliid dat de notysje der leit. De ChristenUnie en de VVD ha in harmonisaasje foarstel yntsjinne oer de omjouwingsfergunning, dat is yn Lemsterland der troch kommen mar net yn Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat, mar ta syn ferbazing stiet it op de aginda fan it presidium. It presidium wurdt yn de gelegenheid stelt om in kar te meitsjen tusken twa mooglikheden. As der in beslút nommen wurdt dan kin it presidium neffens him net in kar meitsje. Der is mar ien mooglikheid, dat is fêsthâlde oan art. 25. At der mei trije gemeenten net in lyklûdich beslút leit, dan leit der neffens art. 25 gjin beslút. Mar as dit net fan tapassing is, dan moat it reglemint feroare wurde. Mefrou G. de Vries seit dat yn it presidium besprutsen is hoe wy mei dizze saken om gean moatte en wy ha as trije rieden in beslút nommen oer de gearkomste struktuer en it hiele proses stiet dêr yn omskreaun, dat proses folgje wy. Yn it presidium mei hielendal net in beslút nommen wurde. Mevrouw Hoekstra zegt dat er een juridische status zit aan een raadsbesluit en dat kan niet zomaar omver gegooid worden door één of andere verordening over vergaderstructuur. Bij de laatste vergadering waar dit in officieel verband aan de orde is geweest, is gezegd dat het juridisch uitgesteld zou worden. Het lijkt haar een goede zaak dat het op een correcte manier juridisch uitgezocht wordt. Als de heer De Jong gelijk heeft dan zal de verordening aangepast moeten worden. Mefrou G. de Vries seit dat de presidium leden sein ha dat sy dit ûndersyk ôfwachtsje. 8

9 De hear De Jong stimt der mei yn en wachtet it ûndersyk ôf. De voorzitter stelt vast dat dit stuk conform wordt aangenomen. 8 Bespreken van het voorstel om ontheffing te verlenen van de woonplaats vereiste voor één jaar van de heer J. Benedictus, wonende te Boelenslaan. De heer Westra merkt op dat dit een formaliteit is, we moeten dit ook maar niet meer doen. De hear De Jong seit, dat as de hear Benedictus wethâlder wurde wol yn de nije gemeente, dat hy dan wol om in hûs sjen moat. Mevrouw Hoekstra heeft de vorige keer tegen dit besluit gestemd. Het blijft prima als een dergelijk besluit wordt genomen, als het een keer een jaar uitgesteld moet worden, de situatie is zoals die is op dit moment, we zitten in een herindelinggemeente. Het is wel begrijpelijk dat het op deze manier gaat. Zij is wel van mening dat het niet normaal is dat een wethouder gedurende de hele regeringsperiode buiten de gemeente woont. Maar zij stemt deze keer wel in met het voorstel. De voorzitter merkt op dat het een wettelijke verplichting is en geen formaliteit om het aan de raad voor te leggen. Wethâlder Benedictus tanket de rie foar dit beslút. 9 Bespreken van het Initiatiefvoorstel glasvezelnet. De hear Hoekstra is bliid dat der ienriedichheid is, net allinnich yn de gemeenterie fan Skarsterlân mar ek yn dy fan Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. De provinsje hat yntusken ek al it ien en oare dien, der binne kertiermakkers en der is eventueel ek jild beskikber by de provinsje. It is hiel wichtich om sa gau mooglik mei de provinsje de mooglikheden te besjen. Yn it inisjatyf wurdt sprutsen om in deskundich advysburo yn de earm te nimmen, mar miskien kin it ek kombinearre wurde mei de kertiermakkers. It soe wol goed wêze om in termyn oan te jaan wannear de rie ferwachtsje kin wat de inisjativen binne. Mevrouw Hoekstra had het stuk iets concreter willen hebben, maar zo als het voorstel hier ligt, kan zij het ondersteunen. Zij is benieuwd of de portefeuillehouder nog iets kan zeggen over mogelijke zaken in de uitvoerende richting. De heer Fleer zegt dat het belang van een goed glasvezelnetwerk geen onderbouwing hoeft, daar onderkent iedereen het belang van, dus wat hem betreft zo snel mogelijk een besluitvorming en duidelijkheid, wanneer we er wat van kunnen verwachten. Mefrou De Jong seit dat dit yn de provinsje ek oan de oarder west is, foar 1 septimber 2013 sil der in beliedsplan dellein wurde, it moat mei syn allen oppakt wurde, dat moat troch middel fan de kertiermakkers dien wurde ek om de kosten sa folle mooglik te drukken, want net allinnich it bûtengebiet mar ek de doarpen moatte oanslúten wurde. Sy stipet dit foarstel dan ek. 9

10 De hear De Jong stiet de folsein efter, en hy hopet dat it gau oppakt wurdt. Wethâlder Durksz kin hiel goed mei dit inisjatyffoarstel út de fuotten. Hy hat ûndertusken de earste kontakten mei de provinsje lein en hy wol safolle mooglik mei it skema fan de provinsje oparbeidzje om dûbel wurk te foarkommen. Dêrneist is der in eigen inisjatyf op it totale gebiet fan De Friese Meren, dat rûn al foardat de provinsje der mei dwaande wie. Dêr sil nei sjoen wurde hoe dy beide spoaren yn mekoar skowt wurde kin, want der kin in fersterking plak fine, wêrby it iene en it oare mooglik noch fjirder útwreide wurde kin dan allinnich it grûngebiet fan de Friese Meren. Tweede termijn De hear Hoekstra wol de hear Van der Plaat tanke foar syn inisjatyf, want wy kinne sjen, dat ynspraak fan boargers wolris wat úthelje kin. Hy krige in ûndersteuningsferklearring tastjoerd út Munnikebuorren, fia it Ynternet giet de ûndersteuningsferklearring al rûn. Mevrouw Hoekstra ondersteunt de woorden van de heer Hoekstra. Zij vindt het ook mooi dat het door onze raad is opgepakt en een vervolg heeft gekregen, de DFM-gedachte is hier ook volop aanwezig. De voorzitter stelt vast dat dit initiatief voorstel breed wordt ondersteund en hierbij is aangenomen. H-stukken (Hamerstukken) 10 Besluit om in te stemmen met het voorstel tot toepassing coördinatieregeling voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Langwarderdyk en de omgevingsvergunning voor de bouw van een woon-zorgcomplex. De voorzitter concludeert dat dit punt conform is vastgesteld 11 Besluit om in te stemmen met het opstellen van één groepsjaarrekening De Friese Meren (inclusief accountantsverklaring) over het verslagjaar 2013 conform de indeling van de begroting De voorzitter concludeert dat dit punt conform is vastgesteld 12 Besluit om in te stemmen met het voorstel om de personen, genoemd in de brief Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg van 5 december 2012, te benoemen als lid van de welstandscommissie Hûs en Hiem. 10

11 De voorzitter concludeert dat dit punt conform is vastgesteld Afronding van de vergadering 13 Rondvraag De heer Westra zegt dat deze week een pilot afgerond is in de gemeente Tytsjerksteradiel bij een boerenbedrijf over licht in de donkere gebieden. Die donkere gebieden worden nog wel eens verstoord door licht uit de stallen, er is een programma afgerond, dat heeft er in geresulteerd dat 92% minder licht uit de stal naar buiten gaat en 17% meer licht in de stal blijft. Dat is goed voor de koe, voor de ondernemer en voor de mensen in het buitengebied. Hij vraagt de portefeuillehouder om contact op te nemen met zijn collega Aukje Rijpma om te kijken hoe dat in elkaar zit. Er schijnt ook nog een kleine subsidiemaatregel aan vast te zitten. Wethâlder Durksz seit dat in skoft lyn yn de trije rieden praat is oer de sêre stallen, ien fan de foarwaarden is dat as dy bout wurde, der gjin ûnevenredich útstjit fan ljocht plak fine mei. Der is doe ek ynformaasje oer rûn stjoerd, dat wie foarútrinnend op de proef dy t no útfierd is wêr t no de definitive resultaten fan binne. Dus rjochting sêre stallen is dêr al in stap yn set. Hy sil seker in kear mei kollega Aukje Rijpma nei de stal ta te sjen hoe dat útfierd is en wat wy yn ús gemeente der mei dwaan kinne. De heer Westra heeft een vraag over de ,00 die uitgegeven gaat worden om een externe adviseur uit Rijswijk aan te trekken om onze komende verkiezingen te begeleiden. Hij heeft over de onderbouwing daarvan gelezen, het zou gaan over het feit dat wij niet voldoende ambtelijke formatie hebben en dat de deskundigheid ook ontbreekt. Hij wil graag zien dat het nog een keer terug komt in de commissie, want hij vindt dat het niet kan en dat we het niet moeten doen. Hoe lang is het al bekend dat er verkiezingen zijn en was het niet mogelijk geweest om bijvoorbeeld mensen uit dit huis daarvoor te trainen? Is bij de buren, de Zuidwesthoek, gekeken of daar de expertise zit? Zij hebben ook verkiezingen gehad naar een fusietraject. Kunnen we nog van het contract af? De voorzitter antwoordt dat de komende verkiezingen niet te vergelijken zijn met landelijke verkiezingen. Door de ambtelijke samenvoeging is er heel veel extra werk, daarnaast komt een deel van Boarnsterhim er bij. We hebben te maken met drie GBA-systemen die nog niet op elkaar aangesloten zijn. We hebben te maken met een ambtelijke organisatie, waarvan mensen, die zich vorig jaar bezig hielden met verkiezingen, per 1 januari een andere functie hebben gekregen; we hebben te maken met langdurige zieken, onder andere iemand die specialist is op het gebied van verkiezingen en we hebben ook te maken met het feit dat door de herindeling, de schijnwerper op ons staat en dat wij ons geen uitglijders kunnen permitteren. Het trainen van mensen kost ook heel veel geld. Er wordt iemand ingehuurd met heel veel expertise op het gebied van verkiezingen in herindelinggemeenten. Wij menen, als drie organisaties, dat dit nodig is. Zij heeft een bedrag van ,00 staan, eerst is uitgegaan van een hogere huurprijs, die is naar beneden gebracht, dat is voor inhuur van personeel. We kunnen niet mensen opleiden voor deze zeer specifieke taak. 11

12 In de Zuidwesthoek is het ook gebeurd, dat is al een tijdje geleden, maar ook als we die mensen inhuren moet daarvoor worden betaald. Zij kan een artikel toesturen van de expert, waar in uitgelegd wat hij in andere gemeenten heeft gedaan. U wilt dit in de commissie bespreken, maar dit is puur bedrijfsvoering. De hear IJntema seit dat hy de ôfrûne 6 8 wike konfrontearre is mei ferskillende gefallen fan de, beskerme, stienmurd yn it sintrum fan De Jouwer. Foarhinne fleach hy wolris troch de daksgoaten, mar hy hat it no fersjoen op remleidingen en elektryske betriedding fan auto s. Yn hoefier is dit bekend en is it ek hiel wat mear dan yn it ferline? Wethâlder Durksz seit dat de stienmurd ús yn de besnijing hat, it is in beskerme biste soart, dat jout ek oan dat der gjin aksje op ûndernommen wurde mei om him de deadzjen. Hy hat gjin sifers at it no mear lêst jout dan yn it ferline. Froeger hienen de minsken in murdehûn, mar der binne net folle mear fan en der binne ek gjin murdejeiers mear. Hy heard ek wol dat boerebedriuwen der lêst fan ha, hy hat foar de wissichheid noch frege by it Faunafonds hoe it sit mei bestridingsmooglikheden en eventuele fergoedings. Bestride mei net en der is ek gjin mooglikheid foar fergoeding at der skea foar docht. De hear IJntema freget wêr t de grins leit, oeral binne grinzen foar en it is blykber sa dat de gemeente of de oerheid mear beskerming foar it bistje jouwt dan foar de ynwenners. Hy sit der wol oer yn en freget oft yntern nei gean wurde kin oft der mear meldingen binne is as oars, de gelûden dy t hy heard is dat men it wol meldt. Wethâlder Durksz seit dat der gjin meldingen byhâlden wurdt fan dit soart saken. Der komme wol fragen binnen oer wat minsken der oan dwaan kinne en meie. De hear IJntema seit dat in skoft lyn yn de kommisje Romte en Behear te hearren krigen is dat de ûntwikkelingen op Sevenwolden stop setten binne omdat de inisjatyfnimmer him werom lutsen hat, ferfolgens is alles dêr oprêden en keal makke, sûnt koart is men dôchs wer begûn mei it oanlizzen fan ynfrastruktuer. Binne der nije ûntwikkelingen dy t hy mist hat? Of is der wat oars geande? Wethouder Schouwerwou antwoordt dat de ontwikkelaar Accolade van Sevenwolden zich niet helemaal teruggetrokken heeft, maar heeft grond van de gemeente gekocht en de gemeente heeft de verplichting om te zijner tijd parkeerplaatsen daarbij aan te leggen. Accolade heeft de verkoop van de appartementen tijdelijk stop gezet vanwege de slechte omstandigheden met de bedoeling om in betere tijden daar weer mee verder te gaan. Op dit moment worden de geplande parkeerterreinen, bedoeld voor Hof 3, uitgevoerd, dit in verband met tijdelijke extra behoefte voor parkeergelegenheid van het gemeentehuis. Er is ook een bruggetje bijgelegd, zodat er gemakkelijker naar het gemeentehuis gelopen kan worden. Er is voor gekozen om deze geplande parkeerterreinen uit te voeren in plaats van elders tijdelijke parkeerplaatsen te leggen, om die vervolgens weer op te breken en dan op termijn de vaste parkeerplaatsen te leggen. Voor dit parkeerterrein is geld opgenomen uit het plan exploitatie van Sevenwolden. De hear IJntema seit dat yn de Ljouwerter Krante stie Friesland nog in beeld als Schaligasgebied. Yn Grins is ierdgas en Noardwest Fryslân it sâlt winnen mei as resultaat dat de grûn sakket, binnenkoart komme de proefboaringen by Follegea en omjouwing en is it foarnimmen om krekt oer de grins te sjen oft dêr skaliegas yn de grûn sit en as it kloppet, dan 12

13 blykt him dat ek út te strekken yn it gebiet fan DFM. Is it kolleezje hjir mei op de hichte? Sa ja, kin der rie dêr fjirder oer ynformearre wurde? Wethâlder Benedictus seit dat it kolleezje hjir fan op de hichte is. In firma foar gaswinning hat in proefboaring nei skaliegas oanfrege yn de Noardeastpolder, it gebiet rint yndie oer Lemmer rjochting Sleat en it giet ek foar in part oer de Tsjûkemar en dan nei ûnderen ta. Der is ek kontakt west mei de firma, sy binne fan plan om allinnich yn de Noardeastpolder en yn Brabân proefboaringen nei skaliegas te dwaan. Der is gjin sprake fan dat sy dat yn Fryslân dwaan wolle. As men boarje wol op ús grûngebiet, dan sil hy seker de rie dêrfan op de hichte bringe en as it fersyk is om nei skaliegas te sykjen yn ús gebiet, dan is dat hiel muoilik, want de provinsje is dêr noch lang net oan ta. De voorzitter concludeert dat dit punt behandeld is. 14 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Toezeggingen n.a.v. de raadsvergadering van 27 maart Wethâlder Benedictus seit ta dat de rie in kopy fan de brief kriget die tegeare mei Súdwest Fryslân ferstjoerd is oan deputearde steaten dat for De Friese Meren recreatie tige wichtig is en dat it in spearpunt bliuwe moat. 2. Wethâlder Benedictus seit der kontat west is mei Bouwend Friesland en FNV Bouw en hy giet noch mei dizze minsken yn petear. 3. De voorzitter stelt voor dat de raad schriftelijk geantwoord wordt nadat in het college over de Nota Noord-Nederland gesproken is. De raad krijgt een antwoord van het college wat het college met deze nota kan doen en of er redenen zijn voor de raad om op deze nota te reageren. 13

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering : 21 mei 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2014/ Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 23 april 2014

Besluitenlijst. Raadsvergadering : 21 mei 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2014/ Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 23 april 2014 Raadsvergadering : 21 mei 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2014/ Onderwerp : raadsvergadering van 23 april 2014 Aanwezig: Voorzitter De heer A. Aalberts Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de heer R.M. Koster,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 11 en 12 december 2014

Besluitenlijst raad 11 en 12 december 2014 Raadsvergadering : 28 januari 2014 Agendapunt : 2 Nummer : 2015/001 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 11 december 2014 met voortzetting op 12 december 2014 Aanwezig: Voorzitter De heer A.

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2015/069 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 30 september 2015

Besluitenlijst. Nummer : 2015/069 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 30 september 2015 Raadsvergadering : 28 oktober 2015 Agendapunt : 4a Nummer : 2015/069 Onderwerp : raadsvergadering van 30 september 2015 Aanwezig: Voorzitter Griffie De heer A. Aalberts Mevr. H.A. van Dijk Beekman, de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer C.C. Fransooijs (CDA) mevrouw M. van der Goot-de Vries (CDA) de heer W. van der Veen

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, december

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein Datum: dinsdag 19 juni 2018 Aanvangstijd: 20:00 uur Eindtijd: 21.48 uur Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen Aanwezig: Voorzitter en commissiegriffier

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 12 juli 2018 Voorzitter Aanwezig CDA PvdA FNP VVD GBTL GroenLinks ChristenUnie D66 Semplonius Afwezig : mw. M.A. Berndsen-Jansen : mw. G.W. Stegenga

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 19 september uur L. van Heezik. raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 19 september uur L. van Heezik. raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 19 september 2017 20.00 uur L. van Heezik Plaats vergadering Doorkiesnummer raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agenda Onderwerp Pagina punt

Nadere informatie

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens     oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra It boek fan Sinterklaas Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra Rollen Sinterklaas: De bernefreon, dy t eltsenien fansels wol kin Haadpiet:

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Besluiten-/afsprakenlijst van de vergadering van het Presidium d.d. 7 september 2017

Besluiten-/afsprakenlijst van de vergadering van het Presidium d.d. 7 september 2017 Presidium Besluiten-/afsprakenlijst van de vergadering van het Presidium d.d. 7 september 2017 Aanwezig: dhr. G. Beukema (voorzitter), dhr. O. Rijkens (griffier) en de leden dhr. L. Schumer (plv. Fractie

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal Voorzitter Griffier : M.A.P. Michels : S.P. van Hemmen Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Besluitenlijst. De heer A. Aalberts (voorzitter), mevr. J. Wind-Breederveld (PvdA), de heer G. Veenstra (CDA)

Besluitenlijst. De heer A. Aalberts (voorzitter), mevr. J. Wind-Breederveld (PvdA), de heer G. Veenstra (CDA) Raadsvergadering : 26 augustus 2015 Agendapunt : 2a Nummer : 2015/053 Onderwerp : Adviezen- / commissie-/raadsvergadering van 17 juni 2015 met voortzetting op 24 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter De heer

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie