Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)"

Transcriptie

1 Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst Biodiversiteit 3 4 Van het bestuur. Het is woensdag 20 maart als dit stukje op het beeldscherm verschijnt. Lente dus. Volgens de kalender althans, want de temperaturen willen zich er nog niet echt naar voegen. Het heeft ook zijn positieve kanten, want als je nog niet in de bijen aan het werk kunt kun je mooi al je materialen even nakijken, je voorraad was en raampjes op peil brengen en voor zover je dat de afgelopen winter nog niet gedaan hebt, plannen voor de rest van dit bijenjaar maken. Met die plannen zijn we als bestuur al een tijdje bezig. De samenwerking met de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld en de voorjaarsvergadering zijn twee van die zaken die de aandacht vroegen. Verderop in deze Warbere Bijker, nr. 12 alweer, is hier meer over te lezen. Uiteraard een aantal wetenswaardigheden van binnen en buiten de regio en natuurlijk de vaste rubriek: In Warbere Bijker. Veel leesplezier en.tot op de voorjaarsvergadering! Uit de regio 5 Warbere bijker 6 AGENDA: april 2013 voorjaarsvergadering 27 april, 25 mei, 29 juni en 27 juli open stal De Potmarge 13 en 14 juli 2013 Open imkerijdagen.maitiid. Mids maart hawwe wy genietsje kinnen fan de earste twa prachtige maitiidsdagen. Wa t doe gelegenheid hie om by de bijen te sjen hat him /har fernuverje kinnen oer wat dêr barde: oriëntearingsfluchten fan âlde en jonge gûnzjende bijen, bijeliken opromje, wetter helje, stomoal en nektar sammelje. En in protte waaierjende wurksters op de fleanplanken, de kontsjes omheech en de geurklieren iepen. Fan krookjes en sels fan de earste wylch kaam stomoal binnen. Koartsein, ien en al fleur, kleur en geur. By alle drokte sjogge jo gjin bijen dy t inoar yn de flecht reitsje en del falle. Bjusterbaarlik, sa n fleantechnyk! Leau mar dat it ek binnen yn de kasten in drokte fan belang is, alle bijen binne dêr yn it spier! Oan de môge op de boaiemladen is te sjen dat no troch de folken hurd stookt wurdt. F ral nó, ein maart, want it is omtrint winter mei in al dagenlange,iiiskâlde stoarmwyn.`fansels binne wy as bijkers wakker benijd hoe t de folken har dêr mei rêdde. Op de bijejûn op 18 april heare wy der grif mear oer Tj.P

2 Stalactiviteiten Pagina 2 Pagina 2 Nieuws van de Bijenstal De Potmarge Zoals iedere imker wachten wij ook met spanning op het geschikte moment om te kijken hoe de volken op de stal ervoor staan. Tot nu toe zijn alle volken de winter door gekomen maar o, o, wat krijgen ze het dit voorjaar voor de kiezen met het weer..! We zullen de volken dit jaar weer nodig hebben voor de cursus: er zijn twee groepen die op dinsdagof donderdagmiddag op de stal praktijklessen gaan volgen. Naast Leeuwarden worden er ook weer in de Hemrik en in Oosterwolde praktijklessen gegeven. De hele groep (30 personen!) volgt de 6 theorielessen in het Nordwin college. Het is fantastisch dat we van die lokatie en de faciliteiten gebruik kunnen maken. Uiteraard wordt ook dit jaar de stal op de laatste zaterdag van de maanden april t/m juli opengesteld voor publiek. Wie wil gastvrouw of gastheer zijn op één van de volgende data: 27 april, 25 mei, 29 juni en 27 juli? Vorig jaar zijn de open dagen goed bezocht, het is daarom handig als er in ieder geval 2 imkers aanwezig zijn om e.e.a. uit te leggen. Opgave: Coby de Boer of tel: Bijenstal Bos van Ypey In de vorige editie van de Warbere Bijker trof u de eerste informatie aan over de ideeën om deze prachtig gelegen bijenstal opnieuw te laten vliegen en zoemen. In deze bijenstal oefende de familie Veenstra Sr. en Jr. jarenlang hun imkeractiviteiten uit tot de stal door de dood van Henk leeg kwam te staan en begon te verloederen. Wat gaat er gebeuren: Met het opknappen is inmiddels begonnen. Het toegangshek is vernieuwd, de toegangsdeur wordt nog vernieuwd, dakplaten voor zover kapot worden hersteld evenals de windveren en de stal wordt voor een groot deel leeggehaald als opslagplaats van hout zodat er ruimte komt voor bijenkasten. Zodra het weer in april beter wordt, zullen we een drietal bevolkte bijenkasten gaan plaatsen. Er zullen wat materialen aangeschaft worden, zodat in het naastgelegen kasje/huisje groepjes mensen resp. schoolklassen ontvangen kunnen worden om voorlichting over bijen en bijenhouden te kunnen geven. Deze ruimte staat in de maanden april oktober tot onze beschikking, daarbuiten moet die gedeeld worden met de mensen van Noorderbrug die in het Bos werken en daar in de koude/natte maanden hun vluchtplaats hebben. De aangrenzende fruitboomgaard met oude Hollandse rassen (die het overigens slecht doen) zal worden gesnoeid. Indien de parkuitbreiding gestalte gaat vinden zal er aandacht geschonken worden voor bijvriendelijke beplanting. Ook in zijn algemeenheid hebben wij aangedrongen om bij beplanting in het Bos rekening te houden met de drachteigenschappen met name in de nazomer en herfst. Zo is het de bedoeling als proef in de berm van het molenpad zaadmengsels in te zaaien. Tot zover de huidige stand van zaken. Mochten jullie nog interessante bijenspullen over hebben die wij een mooie plek zouden kunnen geven, laat het ons even weten (tel ). De Stalcommissie (Pieter Vos, Freek Kolkman, Sytze Giezen) Open imkerijdagen Voor de vierde achtereenvolgende keer (zaterdag 13 en zondag 14 juli) organiseert de NBV de Open Imkerijdag. Het is een unieke gelegenheid kennis te maken met een imker en het houden van honingbijen. Als je je eigen stal open wilt stellen voor het publiek, en je wilt ook graag publiek, meld je dan even aan op de site van de NBV. ( Hier vind je ook alle informatie en kun je foldermateriaal aanvragen. Doen dus.

3 Najaarsbijeenkomst dinsdag 18 april uur AOC te Leeuwarden Pagina 3 Voorjaarsvergadering 18 april 2013 Op donderdag 18 april vindt de voorjaarsvergadering van de NBV afdeling Leeuwarden e.o. plaats. Zoals gebruikelijk in de lerarenkamer van het Nordwin College (voorheen AOC) aan de Klaas Hartsweg te Leeuwarden. We beginnen om uur. De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken, mededelingen 4. Verslag vorige vergadering 5. Jaarverslag secretaris 6. Verslag penningmeester 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing. Volgens rooster treden Hein Hogenhuis en Menno de Haan af. Menno is herkiesbaar. Hein is niet herkiesbaar. Anna Christien Piebenga heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij het bestuur melden. 9. Groep Fryslân: nieuws en cursusopzet, methode met mentoren en leraren 10.NBV mededelingen 11.Open dagen 2012 en bemensing op de bijenstal 12. Thema: Biodiversiteit 13.Rondvraag en sluiting We hopen jullie een gezellige maar vooral leerzame avond aan te kunnen bieden en zien jullie graag op deze avond verschijnen. Tot donderdag 18 april! Het bestuur NBV Afdeling Leeuwarden e.o. Leden Einde lidmaatschap: per 31 december : Piet Blanken. Nieuwe leden: Bij de beginnerscursus wordt de cursisten een jaar lang lidmaatschap door de NBV aangeboden. Dit levert ongetwijfeld nieuwe leden op! Volgende Warbere Bijker meer. Website De website van de NBV, heeft een afdelingspagina voor de afdeling Leeuwarden e.o. Het beheer van deze pagina is in handen van Waling Terpstra. Op deze site zijn alle oude Warbere Bijker uitgaven als pdf terug te vinden. Activiteiten uit de groep en de afdeling worden hier vermeld. Colofon De Warbere Bijker is de nieuwsbrief van de Imkervereniging Leeuwarden en omstreken. Het aantal verschijningen per jaar is afhankelijk van het aanbod aan intern en extern nieuws. Uw bijdrage dus. De redactie bestaat uit Tjitte Piebenga en Jos Heemstra. Redactieadres per post: De Tsjerne 4, 9051 HV te Stiens of per mail:

4 Biodiversiteit in de regio Pagina 4 Pagina 4 Volop kansen voor vergroting van de biodiversiteit Het jaar van de bij in 2012 heeft veel aandacht in de media gekregen. De achteruitgang van de biodiversiteit voor insecten en met name die voor de bijen, heeft volop in de belangstelling gestaan. Er is daarbij vaak gewezen naar derden die het niet goed hebben gedaan. Gebruik van insecticiden, eenzijdig bermonderhoud, uniformiteit in teelten, verstening van tuinen, enz. Voeg daarbij alle artikelen over ziekten en plagen, waardoor bij het grote publiek het beeld is ontstaan, dat het gebeurd is met de bijen. Ik heb in mijn contacten dit beeld regelmatig moeten nuanceren. Kansen voor vergroting van de biodiversiteit zijn mijns inziens te weinig onder de aandacht gebracht. Dit hebben wij als imkers misschien ook aan ons zelf te wijten. Wij beschikken over een gedegen onderzoek naar vergroting van de bijenweide met veel suggesties om dat te bereiken. Dit onderzoeksrapport is door Friese imkers opgesteld. Wat hebben we daarmee inhoudelijk gedaan? In de regio afdeling Leeuwarden niets! Ook kan in dit verband verwezen worden naar de meer dan interessante plannen en acties van de gemeente Leeuwarden ter vergroting van de biodiversiteit. Het bestuur van de bijenvereniging afdeling Leeuwarden heeft daaraan haar medewerking gegeven. De vraag is nu: hoe geven we daar als imkers een vertaalslag aan? Hoe laten we deze ideeën ook in andere gemeenten landen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er concrete plannen tot uitvoer worden gebracht? Enkele kansen wil ik noemen, kansen die klaar liggen om in te koppen. Veel gemeenten hebben een groot probleem met tijdelijke bestemming van braak liggende percelen. Dit gaat alleen al in Fryslân om enkele honderden hectares. Alle gemeenten moeten bezuinigen. Groenbeheer kost veel geld. Welke ideeën kunnen we aandragen die goed zijn voor de biodiversiteit en goed voor de portemonnee van de gemeente? Graag willen we met u op onze voorjaarsvergadering op donderdag18 april 2013 over dit onderwerp brainstormen. Kom met suggesties! De heer Van der Vegt van de Friese Milieufederatie zal op deze avond aanwezig zijn om ook aan de discussie deel te nemen en om de discussie mogelijk wat te verbreden. Matthé van Hout

5 In de regio (en er buiten) Pagina 5 Resistente bij! Op het huis van een imker in Âldtsjerk troffen we deze bij aan. Volledig resistent, zeer raatvast, erg vriendelijk en vertoont geen zwermneigingen. Alleen de haaldrift laat nog wel eens wat te wensen over. Misschien kun je dat er nog even aan dit stukje prachtige rvs-kunst lassen Germ! Yn in spagaat 2012, it jier fan de bij, hat in protte oandacht opsmiten. En dy oandacht is noch lang net foarby. De kommende tiid kinne wy heel wat diskusje oer it wol of net talitten fan de grutte groep bestridingsmiddelen fan de neonicotinoïden ferwachtsje. It liket der op dat it ta in ferbod binnen de EU komt. De politisi wolle net langer wachtsje, sjoen de publieke opiny. Wittenskippers - sykje mar op - sjogge dizze middelen as ien fan de faktoaren dy t it ferdwinen fan bijefolken feroarsaket. De NVB dielt dit stânpunt. Sadwaande belânje wy as bijkers yn de knipe of yn in spagaat tusken de polityk en oan de oare kant de loyaliteit oan ús hoofdbestjoer, dat achte wurdt de opfettingen fan de leden *) út te dragen. De trochsnee boarger, ik ek,hat al lang in útsprutsen miening oer it ferbieden fan neonicotinoïden en begrypt net rjocht dat ús belangenferiening him ek nó noch altyd sa neutraal opstelt en net dúdliker kiest foar ekologyske belangen. Tjitte Piebenga HIV/Aids en bijengif. Enige weken geleden meldden diverse media dat een al voor de geboorte met HIV besmette peuter met nieuwe medicijnmiddelen genezen is verklaard. Uiteraard is dat een doorbraak in de bestrijding van HIV/Aids. De landelijke pers vermeldde niet wat de VS -editie van de Huffington Post op 23 maart wél deed, nl de toepassing van bijengif. Als de berichtgeving juist blijkt te zijn en nader onderzoek de positieve werking van bijengif bij HIV bevestigt zouden bijenhouders mee kunnen helpen het lijden van 34 miljoen besmette mensen wereldwijd te verlichten. Redactie.

6 In Warbere Bijker Pagina 6 Pagina 8 Warber In bijker mei twa rjochter hannen: Germ Koopmans Yn de bijkerswrâld is Germ Koopmans (68) út Aldtsjerk in bekende namme. Al frij gau nei 1986, doe t hy mei syn earste folkje begie, stapte hy oer op Carnica s en is dêr oan ferslingere rakke. Hy oerwintert meastal mei sa n acht folken, en hat frijwol gjin lêst fan útfall. Dat hat alles te meitsjen mei syn rigoreuze opanpak fan sykten, seit Germ. Om t hy mar sa n twa folken by hûs hâlde kin reizget hy hy oeral hinne: nei de wylch, it koalsie, ikkerrannen. Yn it begjin mei in ploechje maten, mar dat is troch de jierren úttinne. Germ makket frijwol al syn ark en reau séls, lyk as kasten en ramen. Wat syn each sjocht makket syn hân. Hy hat in protte ûnderfining opdien yn fjouwer jier ûnderhâldswurk by Sonac, Sumar. It Carnica-stasjon op Skier hat dêr aardich wat profyt fan. Germ reizget simmerdeis ien kear yn de tsien dagen nei Skier om de folken nei te sjen en hâldt ûngemurken alle materiaal by. Thús docht hy ek folle war om goede Carnica-neiteam te krijen en te hâlden; hy ferjonget alle jierren de moeren mei F1-carnica, en hâldt sa mooglik in pear stammoeren oer. Boochsnede, omlarve, it is him om it even. Hy is ek belutsen by de teelt op Flylân, ek de kommende simmer wer. As ôfdeling Ljouwert binne wy fansels wakker befoarrjochte dat wy sa moai tusken beide hotspots sitte; bijkers út oare lânstreken beseffe dat better as wy sels, somstiden... De takomst fan de bijkerij sjocht der troch de tarin fan nije, jongere leden heel wat better út as in tal jierren lyn, fynt Germ. In aktive Kring Friesland en warbere leden om de Ljouwerter bijestâl hinne soargje foar prima kursussen mei fikse dielname. Dosinten en praktyk-mentoaren sette harren der o sa foar yn. Sadwaande is de nedige fernijing op gong kommen en bliuwe sawol de theory as de praktyk fan it bijkjen goed by de tiid. Der binne friojwat âldere leden dy t stadichoan achterop reitsje, seit Germ, f ral ek om t sy har net faak sjen litte op noflike en ynstruktive bijienkomsten fan ôfdeling en kring. Der hawwe ek wolris mominten west dat Germ nét sa handich wie. Dy iene kear dat hy mei de elektryske mjukser yn de keuken in bak koalsiehuning bewurke heucht him noch goed. De smoarge mjukser út de bak op e nij oansette wie sa n momint. Germ hat it witten! De hele keuken ûnder de huning, it rûn by de ruten del... Tjitte Piebenga Bestuur, bijenstal en verenigings informatie Germ Koopmans yn aksje op it Carnica-stasjon op Flylân Bestuur vereniging Leeuwarden e.o. Hein Hogenhuis, voorzitter Matthé van Hout, penningmeester Jos Heemstra, secretaris Germ Koopmans, alg. bestuurslid Menno de Haan,alg. bestuurslid Bestuur Stichting bijenstal De Potmarge Gerrit Fokkema, voorzitter Kobi de Boer, penningmeester Hein Hogenhuis, secretaris De vereniging Leeuwarden e.o. Aantal leden 60+ Secretariaat De Tsjerne HV Stiens

De Warbere Bijker. op een specifieke dracht". Zie voor meer info elders in deze Warbere Bijker. Graag tot ziens! Menno de Haan.

De Warbere Bijker. op een specifieke dracht. Zie voor meer info elders in deze Warbere Bijker. Graag tot ziens! Menno de Haan. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Oktober 2011 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 4 nummer 2 In dit nummer: Van het bestuur 1 Stal en activiteit 2 Najaarsbijeenkomst 3 Van

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Pagina 1 Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) oktober 2012 De Warbere Bijker Jaargang 5 nummer 2 In dit nummer:

Pagina 1 Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) oktober 2012 De Warbere Bijker Jaargang 5 nummer 2 In dit nummer: Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) oktober 2012 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 5 nummer 2 In dit nummer: Van de voorzitter 1 Bijenstal de Potmarge Handig 2 Najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis Jaargang 10, 2006 1 Klaaikluten Nijsbrief fan de Stifting ArgHis 1 COLOFON Foarôfwurd Klaaikluten verschijnt enkele malen per jaar en wordt uitgegeven door de Stifting ArgHis: ARGEOLOGYSK-HISTOARYSKE RUNTE

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o.

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Cursusgids vervolgcursus 1 georganiseerd door Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Henk Verver 2012 1 Soms wordt nog de verouderde term gevorderden cursus voor deze cursus gebruikt Inleiding De Bijenhouders

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!!

Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! Maak uw activiteiten beschikbaar voor sponsoring!! PASSEN DEZE ACTIVITEITEN BIJ DIE VAN UW REGIO? GEEF ZE OP VOOR WWW.LANDSCHAPS VEILING.NL ONTVANG STEUN, WORD ZICHTBAAR & BEREIKBAAR! Landschapsveiling.nl

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 Van de redactie Als we naar buiten kijken, zien we regen, regen en nog eens regen. Waar blijft die zomer met heerlijk barbecueweer, buiten zitten tot laat in de avond

Nadere informatie

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD I I ( / 2 DOARPSBLED FOAR WYTGAARD Dorpsblad "It Havenpypke". Blz. op deze pagina 31 e jaargang, nr. 182. AprillMei 200i. 5 Van de redactie Verschijnt 6 keer perjaar. Redactie-adres: Meekeshof 77, 9089

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang maart 2014 M-maart 2014 Eerste exemplaar Sissy overhandigd aan wethouder Gea Akkerman SNEEK - Het eerste exemplaar van female lifestyle

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur dec. - jan. 2011 3 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

P r e e k e n l i t u r g i e. * Zingen Goedemorgen, welkom allemaal overgaand in Eigen wize, eigen wei

P r e e k e n l i t u r g i e. * Zingen Goedemorgen, welkom allemaal overgaand in Eigen wize, eigen wei * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 30 augustus 2015 Voorganger: Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra; Bijbellezing:

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH ALGEMENE INFORMATIE - Het feestterrein is ook dit jaar weer aan de Hegebeintumerdyk naast de sporthal. - De kermisattracties

Nadere informatie

NEGENTIENDE JAARGANG NR.

NEGENTIENDE JAARGANG NR. NEGENTIENDE JAARGANG NR. 2 februari 2015 DE HARK ER In dit nummer onder andere: Email adres: deharker.lippenhuizen@gmail.com deharker.lippenhuizen@gmail.com Piterrun & Piterwalk Voorjaar 2015 Verkiezingen

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie