DOARPSNIJS Nûmer 394 maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Jeannet Bekedam (voorz) Hoitebuorren Piet Rienstra (secr) Omrin Gerrie van der Veen De Hege Bouwen (penningmeester, bankrek. NL30.RABO ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Rienk Nadema Hege Bouwen Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a adres buertplysje: of Kontaktpersoan gemeente: of tel of 2

3 KOLLEKTE ZOA: HELP, HOOP, HERSTEL Fan 3 oant 9 april sille kollektanten fan ZOA wer by de doarren lâns om jild op te heljen foar de flechtlingen. Geven geeft hoop is dit kear it motto. Us steun wurket! Troch oarloggen en rampen binne 60 miljoen minsken harren feilige omjouwing kwyt. ZOA fangt se yn e regio op en helpt harren troch iten en ûnderdak te jaan en hoop op in takomst. Mear witte oer it wurk fan ZOA? Sjoch op hoopvoorvluchtelingen.nl Coby Hospes-Pietersma COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL De Amnesty collecte heeft in Nijemirdum 328,54 opgebracht. Namens Amnesty en de collectanten erg bedankt! Emile de Kleine OPENINGSTIJDEN DORPSHUIS!!!! Paaszondag waren we weer voor de laatste keer geopend dit winterseizoen. Zaterdag 2 april is er een optreden van DEADLINE in het DORPSHUIS NIJEMIRDUM!!! Muziek voor iedereen! Klaas & Harmke 3

4 HERHELLE MELDING Op de side fan "kolofon" is ûnderoan in rigel taheake. Dizze man kinne jo skilje of maile, mar alinne foar saken dy't de gemeente oan geane sa as dat in tegel skeef leit of dat der snoeit wurde moat, dat soarte dingen. DB Nijemardum KOEIEN OP DE JENEVERDYK? Al jaren is Natuurmonumenten met vrijwilligers bezig geweest om bij de Jeneverdyk aan bosrand beheer te doen. Dit hield in dat de scherpe lijn van weiland bos werd veranderd in: weiland kruiden struiken lage bomen bos. Hierdoor is er veel meer diversiteit gekomen in en om het bos waar veel planten, insecten en vogels nu dankbaar gebruik van maken. Wie nu over de Jeneverdyk wandelt, ziet dat er bij de rand voornamelijk gras groeit in plaats van bloemen en kruiden. Dit heeft te maken met het feit dat het naast gelegen land van de familie Westra, intensief gebruikt word voor productie van mais. Hier zijn mest en bestrijdingsmiddelen voor nodig. Dit heeft invloed op de bosrand. Hierdoor blijven alleen de sterkste plantensoorten over. In dit geval de grassen. Natuurmonumenten zou graag zien dat er niet, of minder bemest wordt op het perceel. Daarom is er contact gezocht met de familie Westra. Zij stonden hier positief tegenover. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt om het perceel aan de Jeneverdyk op een andere, meer natuurvriendelijke manier te beheren. Natuurmonumenten heeft op andere plekken pachtland aangeboden, zodat de familie Westra gecompenseerd zou worden in hun productie verlies. In de afspraken is overeengekomen dat het perceel vanaf 2017 beweid gaat worden. Als Natuurmonumenten hebben we ons afgevraagd of het ook een goed idee zou zijn om een stuk van het bos mee te nemen in de begrazing. De reden hiervoor is dat koeien door het eten van struiken en bomen nog meer verschillen 4

5 aanbrengen in de soorten van de bosrand. Ook is het voor de koeien prettig om in het bos te kunnen schuilen. Onze vraag aan het dorp is dan ook of men hier enthousiast van wordt. Het zou kunnen betekenen dat men tussen de koeien kan lopen. Een leuke natuurbeleving. Aan de andere kant kan het ook zijn dat mensen het juist beangstigend vinden, bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Tijdens de jaarvergadering heb ik al het een en ander mogen uitleggen. Ook kwamen er toen al vele vragen en reacties binnen. Uiteenlopende reacties. Graag willen we nu als Natuurmonumenten van de gebruikers van de Jeneverdyk weten hoe zij er over denken. Mensen die geregeld een ommetje maken over de Jeneverdyk, en daar ook een mening over hebben. Daarnaast zullen we in goed overleg blijven met dorpsbelang, zodat we samen met het dorp tot een gezamenlijk besluit kunnen komen. Iedereen die graag mee wil denken over de beweiding op de Jeneverdyk kunnen mij bereiken op het volgende adres: Namens Natuurmonumenten, Sander Veenstra CONCERT OP ZONDAG 24 APRIL 2016 IN DE FONTEINKERK TE OUDEMIRDUM Zoals u gewend bent van het koor Eigenwize uit Nijemirdum en omstreken geven zij in april weer hun jaarlijkse voorjaars concert. Op dit moment wordt er hard geoefend om er weer een mooie en muzikale middag van te maken. Het begint om uur. Instrumentale medewerking wordt vereend door twee fluitisten uit Koudum : Marije Siemensma en Teunia Stilma. De toegang voor het concert is gratis, met na afloop wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Voor het concert kunt u n consumptiebon kopen waar u in de pauze koffie of thee voor kunt krijgen. U krijgt er ook nog wat lekkers bij. U bent van harte welkom en wij hopen weer op een volle kerk.!! Namens het bestuur van het koor Eigenwize 5

6 IT HIMD FAN IT GAT It is 9 maart en ik rin de dyk oer mei myn skrift en fragelist. Dit kear hoech ik net safier want ik mei by Knilles Bosma oanskowe.. Hy is hjoed frij want it is syn jierdei. Dus ik tref it, ik krij in hearlik gebakje by de kofje (dat mocht om my altyd wol). Knilles is hjoed 62 jier wurden en hat al efkes oan it rekkenjen west: hy moat noch 4 jier oan it wurk. Och wat is no noch 4 jier in hearlik foarútsicht dochs? Sûnt april 2015 wennet Gea de Haan by him; sy hat har hûntsje Noesch ek meinaam. No dy kin it bêst fine mei Knilles syn katten. Knilles is berne op Heaburgen op de buorkerij dêr`t no de fam. Meesters wennet. Syn heit is jong stoarn en doe hat Doede, syn âldste broer, de buorkerij oernaam. Wie dat neat foar dij? Nee, dat hat myn ding nea echt west fertelt Knilles. Sûnt 1990 wennet hy al yn de âlde smidderij op de Lyklamawei nr. 26. Syn trije bern binne fansels allang útflein. Feikje wennet mei har freon Elias yn Balk en sûnt novimber ha sy in lytse jonge; Johan is mei Deborah troud en dy wenje yn Almere. Harmen, de jongste, wennet ek yn Almere. Watfoar oplieding hast dien? Nei de legere skoalle ha ik 4 jier nei de lânbouskoalle yn Snits west. Doe bin ik earst bij Johannes van der Goot op de buorkerij oan it wurk gien. Nei dy tiid ha ik ferskate bazen hân: Leanbedriuw Appie Faber en Wymer Haarsma en ik ha in skoft by de gemeente wurke. Fia in útstjoerburo koe ik letter by IJsselmeerbeton yn Lemmer komme en dêr bin ik ek net wer wei gien. Dit jier bin ik der al 29 jier.. En wat dochst dêr dan krekt? Yn it fabryk folje ik mallen mei beton foar heipeallen yn alle maten en soarten. Dyn Jan bringt dy dan wer fuort. Ja, we sjogge beide nei bûten nei de wynmûnen. Under ien sa n mûne steane wol 66 peallen 6

7 Oeh, lit Nijemardum der mar net te folle lucht fan krije,want oars binne wy âldjiersjûn de pineut Wat woest as bern graach wurde? Eartiids gyngst as boeresoan automatysk nei de lânbouskoalle, mar miskien hie ik better te plak west op de technyske skoalle. Wat fynst moai om te dwaan? Thús mei ik graach wat ompiele mei fan alles. En dan foaral mei kompjûters [tsja, dêr is hy fuort net oer útpraten] Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje? No, lit my mar sliepe. Wat fynst in grutte ergernis? Minsken dy`t Frysk prate mar dan allegear ferkearde wurden brûke of de wurden omdraaie.. En minsken dy`t yn de auto gjin rjochting oanjouwe. Lêsto ek in soad? Froeger ha ik in hiel soad boeken lêzen, mar op it heden lês ik folle mear kompûterblêden en de Quest fyn ik ek moai. Wat fynst moaie tv programma`s? Discovery en ik mei ek graach nei National Geographic sjen; dêr komme altyd in soad ynterresante dingen yn foar. Watfoar muzyk meist graach hearre? De Eagels en CCR, dat fyn ik prachtige muzyk. Froeger hie Knilles in geheime zender : de rôze panter. Ja, dan draaide ik tiisdeitejûns altyd yn de studio en sa hjit it noch altyd: de studio. Dêr stiet no de kopiearmasine ensa.. Wij lústeren der froeger thús ek wol nei,en dan fregen we plaatsjes oan, prachtich. Wat is dyn favorite fakânsjeplak? Dêr hoecht Knilles net lang oer nei te tinken. Kreta! Hy hat dêr earder faak mei Jantsje en Harmen west. Fan`t simmer geane se der twa wiken hinne en dan sil hy syn Gea de moaiste plakjes sjen litte. As ik dêr bin kin ik sa genietsje fan it moaie waar en it moaie lân. Dan kom ik hielendal ta rêst. No en dêr is fakânsje dus foar bedoeld. Watfoar plak/gebou yn ús gemeente fynst it moaist? Myn hûs!! Tsjakka, dat kaam der flot út.. Gea laket en seit Knilles hâldt sa fan Nijemardum en syn eigen plakje. 7

8 En do fielst dy hjir ek wol thús? Jaseker, ik fyn it hjir prachtich en de minsken binne hjir ek bêst. Dus net ûnwennich fan de polder? Nee, beslist net. Se sjocht him oan en seit wy ha it moai no Knilles? Soe it Frysk oer 100 jier noch bestean? Ik hoopje fan wol en besykje ek hiel lang Frysk te praten. Gea har bern prate it net, mar fersteane it wol, dus dan kin ik gewoan Frysk prate. Wat fynst in moai Frysk wurd? Staveringshifker [ spellingskontrole] Gea laket, sy hie dêr noch nea fan heard. Ach ja in de polder wordt natuurlijk niet zoveel fries gesproken. Wêr soest beslist net sûnder kinne? Hy gniist en sjocht Gea oan sûnder myn Gea Ahhh wat leaf..se binne echt wiis mei elkoar. Wat soest net graach misse wolle yn dyn húskeamer? Myn kompjûters.dêr mei ik hiel graach mei dwaande wêze. Ik ha no wer wat nijs: in raspberry pi.[de earen tetterje my]. Dat is in mikro-kompjûter sa grut as in grut lúsjefersdoaske. Ik kin der mei op ynternet en der muzyk en films fia de tv op ôfdraaie. Sjoch hjir ha ik in tydskrift dat deroer giet. Dêr kin ik skoften yn lêze en dan ek sels prebearje. Pff, hoe ist mooglik. Sa`n man as Knilles wurket yn in fabryk,dêr`t fansels hielendal neat mis mei is, mar hy hat in ferstân fan kompjûters Dêr hie hy it wol hiel fier mei skoppe kinnen. Miskien is hy te betiid berne, want 50 jier lyn hiene se noch nea fan ICT heard.. Mist de winkels ek yn Nijemardum? Ja soms wol; wy geane meastal nei Balk en Aldemardum ta. Bôle by de bakker en it fleis bij de slachter [krekt, sa moat it]. Gea fynt it altyd hiel gesellich. By de slachter kinne se my no ek wol in bytsje en se ha altyd tiid foar in praatsje. Wêr bist bang foar? No bang bin ik net,mar ik meitsje my wolris soargen oer de minsken. Ik kin der net by hoe bretaal en respektleas sommige minsken binne. Wêr tinkst mei nocht oan werom? Oan snein. Doe ha ik myn jierdei fierd mei myn bern en de bern fan Gea. Wy sieten hjir mei 15 man yn de keamer ja dêr kin ik fan genietsje. 8

9 En fan Bauke, myn pakesizzer. Dat is ek sa geweldich moai. Wy ha al ris efkes oppasse. Watfoar iten makkest graach klear? Ik ha twa jier allinnich west en doe koe ik my bêst rêde hear, mar no docht Gea it altyd. Dy kin hearlike dingen meitsje. Wat fynst de moaiste tiid fan it jier? De simmer. Bûten efter hûs ompiele. Lekker ûnder de parrebeam en jûns op de feranda in bierke drinke. Oeh Knilles hearlik, ik krij der ek al sin oan. Wy binne der troch hinne en no ha wy it noch net iens oer it doarpskrantsje hân. Knilles kopiearret dat al mear as 20 jier. Elke tredde snein fan de moanne stiet hy moarns yn syn studio. Och ja, ik doch dat no al salang, dus dêr ha k net iens safolle wurk mear fan. Geweldich Knilles, wy ha der soms wol wurk fan hear.. ahum. Wiepkje Hûnehúske Wy binne twa Nijemardumers dy`t harren nochal steure oan de hûnestront yn e Lyklamabosk. Ast e bosk yngiest by de glêskontener moatst der omtinke dast net yn in loarte/ keutel stean giest. Dy leit meastal net op it paad hear, mar wol flak der neist. No ha wy der in ritsje nei de Jouwer oan spandearre. In hiel aardige man op it gemeentehûs hat ús ferhaal oanheard en we binne mei him ta in mooglike oplossing kaam. Neist de glêskontener komt in strontkontener. Dy komt ek ûndergrûns en elke earste freed fan de moanne wurdt dy dan leechsûge. Alle hûnebesitters krije oankommende freed papieren poeppûdsjes oanbean troch ús en in meiwurker fan de gemeente. Om 10 oere moarns sil dat heve en wurdt de strontkontener ek pleatst. Wy hoopje op in grutte opkomst, krekt sa as de opkomst yn e bosk. Groetnis H & S 9

10 OPROEP AAN ALLE AED DIPLOMA HOUDERS Sinds een aantal jaren hebben wij in Nijemirdum een AED apparaat. Deze is bevestigd aan het dorpshuis. Om bij een hartstilstand de kans van slagen d.m.v. reanimatie zo groot mogelijk te maken, is het van groot belang dat de AED door meerdere mensen in ons dorp bediend kan worden. Uw hulp kan levens redden! Jaarlijks krijgen a mensen een hartstilstand. Om levens te redden is het belangrijk om binnen zes minuten alles te doen om iemand met een hartstilstand te helpen: reanimeren en (eventueel) een schok toedienen met een AED. De overlevingskans wordt op deze manier aanzienlijk groter. HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. Deelnemers moeten na het inloggen de laatste (herhaling)training invoeren om up to date te blijven. Wordt dit niet gedaan, dan wordt u na verloop van tijd uit het systeem verwijderd. Wij vragen aan alle dorpsgenoten die in het bezit zijn van een AED reanimatiecertificaat, een EHBO diploma of BHV certificaat, zich aan te melden op (Indien u dit nog niet hebt gedaan).lukt dit niet, dan kunt u bellen met nummer: Dorpsbelang Nijemirdum organiseert jaarlijks een herhalingscursus AED. De eerstvolgende wordt in september a.s. gegeven. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met of Dorpsbelang Nijemirdum HERDENKING De herdenking bij het oorlogsmonument op de Sânfearterhoeke is dit jaar op donderdagmiddag 7 april om uur. Om uur wordt de vlag op het schoolplein halfstok gehesen, waarna de leerlingen van groep 7 en 8 ± uur op de fiets van school vertrekken. Aankomst monument ± uur. Start herdenking om uur. Ouders van onze leerlingen en belangstellenden worden van harte uitgenodigd de herdenking bij te wonen. Het monument op de Sânfearterhoeke is te bereiken via het erf van fam. H. Bangma, over de dijk richting IJsselmeer. KBS De Stapstien 10

11 BREIDKLUP IN STEKJE LOS DE HORT OP Sneon 19 maart setten 2 auto s mei 7 froulju plus rollator, ôf rjochting Snits dêr t se de trein pakten om nei Ljouwert te gean. Earst in kaartsje keapje by de automaat. Dat slagge gelokkich. Ek it ynchecken ferrûn sûnder swierrichheden. Doel fan de reis wie it Fries Museum. Dêr is oant augustus de tentoanstelling breidzjen te besjen en te befielen. Wrâldfrjemd as wy wiene, rûn de hiele kloft mei gefaar foar eigen libben oer it fytspaad nei it Wilhelminaplein. Nei in bakje kofje tôgen wy it museum yn. De hiele skiednis fan breidzjen wie te folgjen, fanôf 1500 oant no. Wisten jim dat it breidzjen yn t earsten in manljusberop wie? Se brûkten der spesjale hâlders foar, dêr t in priem yn koe, dy t se tusken de fuotten fêst klammen. De earste breidmasine waard útfûn troch in Ingelske dûmny. Yn e oarloch wie de wol krap mar der wie wol naaijern. Dêr begûnen de froulju doe mei te breidzjen. De floddermûtsen binne der in moai foarbyld fan. Mei alderhande materiaal kin breide wurde; mei wol, tou, lint, plestikpûden en sels minskehier. Der wie ek in romte dêr'st sels ek de priemmen oppakke koest.nei in lekker broadsje ( op e menukaart stie ek in gerjocht mei de namme in stekje los!) ha wy ek noch it fersetsmuseum trochwest dêr t bylden te sjen binne út Nijemardum fan de betinking fan it monumint by see efter Bangma.It wie in gesellige dei dêr t noch lang oer neipraat wurde sil. Coby 11

12 WA BIN IK? Op dizze moaie foto sjogge wy Gert de Hei yn aksje yn syn kapsalon yn Aldemardum. Mar wa is no dat fleurige famke? Wy as redaksje mienden dat dit wol in hint wie, mar nee hear, der kaam gjin reaksje. Mar gelokkich, op it lêste momint belle Nanda Mouw. Sy hie mei dochter Martha de boel nochris goed oereide en wist it seker, dit famke is Trientsje de Jong, en dat wie hielendal goed! Dizze foto is makke troch mem Harmke Rienstra. Trientsje is hjir sa n oardel jier âld en it is har earste besite oan de kapper. Hoewol de measte beukerkes it mier ha oan soksoarte fan knipperij kin je wol sjen dat Trientsje dêr hielendal te plak sit. It is sels sa dat sy, nei it beheljen fan har kappersdiploma, noch jierren wurke hat yn deselde kapsalon yn Aldemardum. Nei jierren fan ûnderfining kaam de winsk om sels in salon te hawwen út: midden yn Nijemardum foar de toer oer hat Trientsje har plakje fûn. De sûkerbôle is diskear foar Nanda en fansels ek wat foar Martha, lokwinske! Dan no wer in lyts jonkje. Binne jimme der út? Belje gau ! Dat kin oant en mei sneon. Jantsje 12

13 SINNICH MEI SINNE Nu alweer 3 jaar geleden hebben we een collectieve inkoop actie voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op poten gezet en met veel succes uitgevoerd. Nu bereiken ons vanuit de oorspronkelijke deelnemers signalen dat er wellicht nog meer panelen bij geplaatst kunnen worden. Het leek ons dan ook zinvol om een nieuwe (vrijblijvende) inventarisatie ronde te starten om te onderzoeken hoeveel belangstelling er in het dorp is voor het plaatsen van (extra) zonnepanelen, de aanschaf van zonnepanelen is nog steeds financieel erg interessant, zeker met de huidige lage rentestanden. Terugverdientijd ligt rond de 7 jaar met btw teruggave en zelfs op 6 jaar bij doe het zelf montage, financieel rendement ligt tussen de 6 en 7 % afhankelijk van de financiering (bron; milieucentraal.nl) Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen en aantallen hiervan leggen wij dit dan neer bij de leverancier van de huidige panelen of starten we een nieuwe inkoop ronde en benaderen diverse leveranciers om een aanbieding te maken. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij of bij een van de commisieleden, graag uiterlijk 14 april vrijblijvend aanmelden. Commissie Sinnich mei Sinne Roelof Jorritsma, Ronald Schouten en Rienk Nadema (namens dorpsbelang) DOKTERKE BOARTSJE Op sneon 12 maart waard yn it Doarpshûs, dat foar dizze gelegenheid ynrjochte wie as sikehûs, it toanielstik: Dokterke boartsje opfierd troch ús eigen toanielferiening. Nei it ynliedend wurdsje fan regisseur Yme Wiersma dy ' t bliid wie dat der sa' n soad minsken yn ' it Roefke' sieten, waard de ynstekster Annelien Postma yn in rolstoel de seal ynriden. Dêrnei koe it spul begjinne. Arie van Zanten, spile troch Jan Dirk van der Tol, is in ûntsnapte bankrôver en wurdt efternei sitten troch de plysje. Hy flechtet yn panyk it sikehûs binnen en fynt yn in kast in wite jas dy ' t hy oandocht. As de telefoan giet, komt haadsuster Gerda (Coby Hospes) op it toaniel dy ' t Arie oansjocht foar de nije dokter. De non Petronella (Marijke Akkerman) dy ' t stjoerd is troch moeder- 13

14 overste komt om te helpen want der is in tekoart oan personiel. Fierders wurkje ferpleechkundige Bob (Anton Bekedam) dy ' t syn karriêre misrûn is as balletdûnser en ôfdielingshelp Miep (Jeltsje Hoekstra) ek noch yn it sikehûs dêr' t Chris (debutant Sander Mollema) pasjint is mar at him no al of net wat mankearret, dêr komme wy net hielendal efter. It wurdt spannend foar Arie as der in ynspekteur fan de plysje, Edwin Mulder(Piet Johan Ferdinands) opnaam wurdt fanwege prostaatklachten. Miep hat Arie troch en easket de helte fan de bút. Ek Gerda fynt dat dokter Van Vliet der nuvere praktiken op nei hâldt mar rekket it paad bjuster as Edwin wat te close wurdt. Petronella is har roazekrâns kwyt en komt der nei wat buorrels efter dat se in soad tekoart kommen is yn har libben. Bob moat dit tekoart goedmeitsje mar at hy dêr no sa bliid fan wurdt? En dan is Annie (Tryntsje Rienstra), dy t yn ferwachting is, der ek noch. Se hat om it hurtsje fleagen en fynt de ûndersiken fan dokter Van Vliet tige noflik. Slagget it Arie om elkenien yn de waan te litten dat hy de nije dokter is? It stik waard mei faasje spile en it publyk reagearre entûsjast! Marijke Postma fan it Kniphúske soarge der dizze jûn belangeleas foar dat de spilers knap yn e make-up kamen en dat it hier der kreas útseach. Gerlof Otter hat in dvd makke fan dizze jûn; elkenien dy t noch ris neigenietsje wol, kin foar 6 euro by him terjochte. 14

15 HA JIM IT AL HEARD? No`t jimme dit lêze binne de peaskedagen alwer foarby. Op skoalle mochten de bern in peaskelunch foar inoar meitsje. Krekt as mei sinteklaas moasten se bryfke lûke. Broadsjes,drinken en in presintsje, dat wat te meitsjen hat mei in nij begjin (de betsjutting fan peaske) moasten sy yn in skuondoaze dwaan. Wybren Buter woe der in skeetsek yn dwaan. Dat hat dochs neat mei in nij begjin te meitsjen? sei syn mem. Jawol, mei in skeetsek kinst in frisse wind litte..dus in frisse wind in nij begjin.. Wêr in begjin is komt ek in ein.. en dat is der kaam foar Passage fan Nijemardum, Aldemardum en Sondel. Eartiids hjitte dat de Vrouwenbond. Ik sjoch ús Mem noch in kop-en-pantsje ynpakken. As dat klear stie op it oanrjocht,dan wisten wy wol dat se fuort moast. Sa hiene Klaas en Harmke gjin ôfwask. Mar no, hast 60 jier letter is der in ein oan kaam; der sit gjin bestean mear yn. Yn it folgjende krantsje hjir mear oer. Esmaralda, Hendrik Gijzen syn freondinne, soe efkes in lekker pantsje sop meitsje. Fansels hat sy it altyd smoardrok en sy tocht dat it wol yn de hegedrukpanne koe.. Mar dat koe dus net..hendrik hie it sop oan it plafond sitten. Dus de útdrukking kinst hjir fan de grûn ite waard by Hendrik kinst hjir wol fan it plafond ite.. Ik stie yn Balk by de kassa te wachtsjen. Foar my stie in jonkje mei twa blikjes cola. Ien blikje kost 52 sinten, dus de kassière sei 1,04 aub.. It mantsje seach sneu oeh, ik ha mar 1 euro. Dan hast te min sei se. Ik kloppe him op it skouder en sei: do moast earst ien blikje ôfrekkenje. 15

16 ja mar myn bruorke stiet bûten en dy wol ek ien.. Toe mar sei ik it komt goed. Hy rekkene earst ien blikje ôf en krige 50 sinten wer werom. Doe it twadde..en doe hie hy net te min.. It jonkje seach my glunderjend oan en fleach gau nei bûten Ik leau net dat Miep efter de kassa my sa aardich fûn.. mar har klantsje yn alle gefallen wol. Dit wie it wer foar dizze kear,oare kear wer mear. Groetnis WTHP De wrâld is as in toanielstik, dêr t elk in rol yn spilet 16

17 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Cees en Johannes v.d. Meer Hendrik Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Ruerd Vellinga Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden VB administratie Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Garagebedrijf Hendriks Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Van der Meer Mechanisatie Motorenrevisie/reparatie Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Vellinga werkschoenen en -kleding Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste woansdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 17

18 AGINDA 2 april : Deadline 7 april : herdenking oorlogsmonument Sânfearterhoeke 9 april : oere Polder-uitje Typysk Wiep 24 april : konsert Eigenwize 27 april : Keningsdei 14 maaie : Rommelmerk Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 27 april 2016 KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 20 april 2016 by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 18

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

I. Tsjinst fan =e Tarieding

I. Tsjinst fan =e Tarieding Oarder fan de Tsjinst foar snein 13 desimber 2015 Tredde snein fan de Advint Martinigemeente te Boalsert Foargonger: ds. Hinne Wagenaar (Jorwert) Oargelist: Kees Nottrot I. Tsjinst fan =e Tarieding Wolkom,

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei DOARPSNIJS Nûmer 422 oktober 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018

DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018 DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017

DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017 DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens     oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra It boek fan Sinterklaas Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra Rollen Sinterklaas: De bernefreon, dy t eltsenien fansels wol kin Haadpiet:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk www.afuk.frl kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk Ynhâld yn Nederlânsk en Frysk 1. De letter f 2. De letter s 3. De letters f en v 4. De letters s en z 5. De letter g

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken Nieu wsbri BMW Z1 Club NL December 2015 ef Beste Z1-vrienden Inmiddels is het cabrioseizoen ten einde, staan de Z1 s in de garage en tellen we af naar 2016. De laatste activiteit van dit jaar, een gezellige

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 373 april

DOARPSNIJS Nûmer 373 april DOARPSNIJS Nûmer 373 april 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst.

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst. 1 Bêste minsken, De tiid hâldt gjin skoft, in bekende útspraak fan ús Friezen, mar o, sa wier. Der is al wer in jier om, liket wol of it hyltyd rapper giet. Sil wol komme, om t wy allegear (wat) âlder

Nadere informatie

De geschiedenis van de Hersteller.

De geschiedenis van de Hersteller. De geschiedenis van de Hersteller. Voor het droogmaken van de verveende landerijen rond Sintjohannesga wordt in 1857 de molen De Hersteller gebouwd samen met nog vijf andere molens. Het gebied dat door

Nadere informatie