van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)"

Transcriptie

1 VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Aanwezig: de heer J. Abma (CDA), mevrouw De Beer-de Vries (PvdA), de heer J.C.F. Broekhuizen (CDA), mevrouw Z. van Brussel-Wiebenga (VVD), mevrouw T. Dijkstra (CU), heer A. Eijer (FNP), de heer L. Eijzenga (GL), de heer E. Ertugrul (PvdA), mevrouw R. Haarsma-de Jong (CDA), de heer P. Hooijsma (FNP), mevrouw J.M. van Leeuwen (D66), de heer A.R. Leijendekker (CU), de heer W. Mulder (PvdA), de heer R.T. Offringa (PvdA), mevrouw M. Pit-Drost (GBH), mevrouw E.C.M. van Ruijven (CL), de heer J.M. Tiessen (D66), de heer T.J.G. Tuithof (GBH), de heer J. van Veen (VVD), mevrouw E. van der Ven-de Vos (PvdA), de heer M.A. van der Ven (GBH), de heer T.A. Waterlander (VVD), de heer F.P. de Wit (VVD) en de heer J.R. Zoetendal (PvdA) Aanwezig van het college: wethouders Buwalda, Hartsuiker en Siebenga Afwezig: de heer A. Duiker (PvdA), de heer L. van Dijk (GBH), de heer J. Meijer (PvdA) en wethouder mevrouw Van der Laan 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege afwezigheid van wethouder Van der Laan worden zaken uit haar portefeuilles behartigt door de andere collegeleden; economische zaken door wethouder Siebenga, financiën en personeelszaken door wethouder Buwalda, cultuur door wethouder Hartsuiker en ICT door burgemeester Van der Zwan. Nummer voor begin hoofdelijke stemming is 21 (de heer Tuithof). Mevrouw Van Leeuwen (D66): vanwege verwevenheid van sommige begrotingsonderdelen met het beleid van de provincie Fryslân (waar zij werkt) zal de heer Tiessen vanavond het woord voeren voor D66. Mevrouw Van Ruijven (CL): is herstellende van ziekte en houdt geen betoog vanuit Combinatie Links, zij schaart zich achter de inbreng van de PvdA (waar ze ook mee samenwerkt). 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt vastgesteld. 3. Bestuursrapportage 12 FNP (Eijer): voor betoog, zie bijlage M1 Moasje ex art. 36 reglemint fan oarder foar de gemeenteriedsfergadering fan de gemeente Hearrenfean by elkoar op 8 novimber 12 Fan : FNP Oan : De foarsitter fan de ried Nei oanlieding fan agindapunt nr. : 3 65 Ûnderwerp : Bestjoersrapportaazje 12 Ried yn iepenbiere fergadering byelkoar op : 8 novimber 12 Oerwagende dat: Ien fan de ER doelen fan de gemeente Hearrenfean is om self mear duorsume enerzjy op te wekken (Tema 5) De gemeente Hearrenfean te folle grûn yn har besit hat. De provinsje plannen hat foar it ûntwikkeling fan in wynmûnepark op it KNO Tsjin de bou fan wynmûnen op it fêstelân in soart protesten binne. Sinne-enerzjy in folweardige ferfanging is foar wynenerzjy. 1

2 Fersykje it kolleezje 5 Om op koarte termyn te ûndersykjen at it pleatsen fan sinnepanielen op gemeentlike grûn rendabel is. Om de gemeenteried by de behanneling fan de V&P-nota yn juny 13 hjiroer te ynformearjen. Datum: Ûndertekeningen, namme en partij: FNP Ate Eijer, GL Lolke Eijzenga CDA (Haarsma): troch ûnsoarchfuldigens by it boekhâlden is de gemeente ynkomsten misrûn. Ôfwurdearjen fan de grûn. De grutte slach wie 79,5 miljoen, lytsere bedragen komme no pas oan de oarder. Mei elkoar miljoen. It CDA fynt dit ûnsoarchfuldich. No wurdt it yn dizze berap meinaam en drukt it mei de hiele útkomst op it resultaat oer 12. Ferkeap fan de Aengwirder Krite: it bliuwt mar slepen en hat dit jier al wer.000 koste. Yn november 11 hawwe wy mei in moasje al te oprop dien 'belje de makelaar' en dat herhelje wy. As tredde punt de oanskaf fan iphones en ipads: it oanskaffen fan iphones sûnder de fiskale gefolgen foar de gebrûker yn te kalkulearjen, dat is suver klunzich. Mei ús accountant PwC moatte wy konstatearje dat der sa wol hiel ûnsoarchfuldich mei ferskillende posten om gien wurdt. Dat kostet jild, en al dy lytse bytsjes mei elkoar meitsje toch in grut bedrag. Wy soenen dit kolleezje dan ek oantrúne wolle om betterskip sjen te litten. Het CDA stimt wol yn met de bestjoersrapportaazje. CU (Leijendekker): blij met het positieve resultaat. Kanttekeningen bij de opbouw van het bedrag van Precariobelasting. De heffing op de gasnetten is niet zeker, er wordt een voorziening getroffen en het verschil tussen opbrengsten en ramingen wordt als voordelig benoemd. - Kapitaallasten. Een voordeel wordt ingeschat doordat projecten later in uitvoering worden genomen. - De eenmalige afwaardering van 1,4 miljoen is verrassend. Wat kunnen we het tweede halfjaar nog verwachten? GBH (Van der Ven): GBH stemt in met de bestuursrapportage. Vragen aan de wethouder: - Zijn er het komende half jaar nog grote afwijkingen te verwachten? - Is in de uitgifte van bedrijventerreinen de zuivelfabriek al meegenomen? PvdA (Offringa): - herindeling, het baart de PvdA zorgen dat de organisatie daardoor nu al onder druk staat. - Onderzoek jeugd en alcohol, de PvdA vindt het zorgelijk dat jeugd hier makkelijk aan drank kan komen. Per 1 januari wordt de burgmeester bevoegd gezag (in plaats van de minister), de PvdA wil de burgemeester steunen om serieus met deze taak aan de slag te kunnen (beginnen met opleiden van mensen voor controles bij evenementen). Er komt van het Rijk geen geld voor deze taak. - De PvdA stemt in met de bestuursrapportage. - De PvdA staat achter het doen van onderzoek naar zonnepanelen (motie 1). GL (Eijzenga): it haadstik duurzaamheid giet allinne oer it ferfangen fan kontainers. GL wol dêr takom jier sels mear mei dwaan. GL stemt in met de bestuursrapportage. CDA (Broekhuizen): de motie legt de nadruk op windenergie, vervolgens wordt gesproken over zonnepanelen. Wilt u allebei of zonnepanelen in plaats van windmolens? GL (Eijzenga): windmolens roepen veel weerstand op, daarom roept de motie op om windmolens zoveel mogelijk te vervangen door zonnepanelen (de plek is niet van belang). D66 (Tiessen): D66 vindt dat behandeling hiervan aan de orde zou moeten komen in de vergadering van 26 november en dat het voorbarig is om er nu een uitspraak over te doen. FNP (Eijer): de fraach is te ûndersykjen at sinnepanielen op e grûn rendabel binne. GL (Eijzenga): de gemeente hat budzjetten beskikber foar de gong nei alternative enerzjy. Wethouder Siebenga: dit lijkt een schot voor de boeg voor maandagavond, wanneer het energielandschap wordt besproken en de structuurvisie van de provincie over windmolens. (De heer Eijer (FNP) merkt op dat de motie mede is gemaakt naar aanleiding van de discussie hierover in Provinciale Staten op 7 november). 2

3 Het college vraagt zich af of de overweging in de laatste bullet van de motie wel klopt. Het is wel de moeite waard om te kijken wat we kunnen doen met zonne-energie. Het college wil dit meenemen in de nadere verkenning binnen het energielandschap samen met de provincie. Het college gaat kijken naar de rentabiliteit van zonnepanelen op de grond en daken. De wethouder vindt dat Heerenveen weliswaar veel grond in bezit heeft, maar niet té veel (bullet 2). Het college neemt de motie over en komt voor de V&P-nota met een reactie (en er is budget beschikbaar). Wethouder Buwalda: grûnbelied, riedsenquête, de FNP komt der letter op werom. It kolleezje wol yn febrewaris/maart in sesje organisearje mei de ried en deryn fragen ynventarissearje en dy meinimme yn de notysje oer hoe yn de takomst om te gean mei de grûnposysje. Hoe is Hearrenfean yn dizze posysje kaam? Dat hat te krijen mei de lizzing fan Hearrenfean; regionaal sintrum fan werút mooglikheden oandroegen wurde foar it bedriuwslibben om him hjir te ûntwikkeljen, foar de wenningbou. We sitte op dit momint yn in muoilike posysje en binne dêr net unyk yn. Mar at der oanbod is, kinne we wol oan de fraach foldwaan (A-ware). It kolleezje is hoopfol oer mear fêstiging fan bedriuwen yn it kommende jier. It is gjin ienfâldige diskusje, it kolleezje wol hjiroer graach mei de ried fan gedachten wikselje. CDA (Broekhuizen): we kunnen nu wel inspelen op zich aandienende bedrijven, maar er zijn wel kosten, een enorme rentelastendruk. Hoeveel A-ware bedrijven hebben we nodig om alle grond uit te geven? Wethouder Buwalda: ha voor A-ware en 13 onlangs voor Lidl, we zitten boven onze prognose. Dat Heerenveen in deze positie zit heeft te maken met ontwikkelingen en de ambitie die Heerenveen heeft en verwoordt naar de hele regio, samen met de provincie. Heerenveen moet daarom ook in gesprek blijven met de provincie. Er is voor de korte termijn een oplossing gevonden om de begroting dekkend te maken, maar er moet weer worden gewerkt aan de samenwerkingsagenda om structureel vooruit te kunnen. Weryndieling mei Boarnsterhim. It stiet ûnder druk, ek yn Boarnsterhim. Yn oerlis mei de kasbewarder fan de budzjetten yn Ljouwert is kontakt socht mei it ministearje oer de needsaak om de fergoeding oan te passen. Wannear t dêr mear dúdlikheid is komt it kolleezje derop werom. Eigendom Thialf. At de provinsje in grut part fan de ynfestearringsjilden beskikber stelt is der ek de oerwaging dat de provinsje (mei)eigner wurdt. Essent en Aegon wolle derút. De gemeente is bliid dat de provinsje har op langere termyn mei ferantwurdlik achtet. Plannen op de noardplot binne op dit momint net oan e oarder. Nimmen ferlies ôfboeking grûn ( 1,4 miljoen). By de ôfboeking fan de 79 miljoen hat de gemeente har rjochte op de gruttere kompleksen. Oan e hân fan regeljouwing is nochris sjoen nei lytsere kompleksen. De derby hantearre parameters wurde op dit momint hiel negatyf ynskatten, dermei kamen we op dit ferlies út. We moatte dit ferlies nimme en bringe it derom ta lêst fan it resultaat (en net fan de reserve). It CDA jout oan dat se dat dan leaver yn ien kear hân hie. Wethouder Buwalda: op de fraach fan binne we der al? komt it kolleezje yn it foarjier werom. Dat hinget der fanôf hoe t de merk him ûntwikkelt. De wethâlder slút net út dat der mear bedragen ôfboekt wurde moatte. De ferkeap fan A-ware sit noch net yn de berekkeningen. Yn de eksploitaasjeberekkeningen by de temabegrutting is te sjen hoe t de bedragen foar de eksploitaasje fan Nijhoarne opboud binne. Wethouder Hartsuiker: FNP blij met huisvestingsplan voor het basisonderwijs, de wethouder is het deels eens met de opmerking dat zaken voorkomen hadden kunnen worden als dit er eerder was geweest. Maar gezien de ontwikkelingen in het onderwijs is de wethouder blij dat het plan er nu ligt, nu kon worden ingespeeld op de problematiek die op dit moment gaande is binnen het onderwijs (krimp, financiën, etc.). Het college vindt het fijn dat nu ook schoolbesturen, scholen en veel ouders weten wat er leeft binnen de huisvesting van het basisonderwijs en het basisonderwijs zelf. Dit is een boppeslach. Ziet ook positieve ontwikkelingen in het buitengebied. Het onderwijs heeft het niet makkelijk en zal het dat voorlopig ook niet krijgen, maar er wordt wel constructief samengewerkt. Groenonderhoud. Onlangs is een app geïntroduceerd, het liep de eerste twee weken storm met opmerkingen. Klachten en vragen zijn beantwoord door de wijkteams. De laatste weken komen er geen reacties meer binnen. Het beeld verandert, dat is zichtbaar. Het college zorgt ervoor dat er geen onomkeerbare situaties worden gecreëerd, we zitten nu op het maximum van wat kan. De FNP merkt op dat kommunikaasje hjirby belangryk is, at it goed útlein wurdt krije je minder opmerkings en klachten. Wethouder Hartsuiker: dat uitleggen wordt gedaan, binnenkort wordt er nog een extra communicatietraject op gezet. 3

4 Hoofdpijndossier Aengwirder Krite. Het CDA weet heel goed waar de hoofdpijn vandaan komt. Doorgaan met het project had voor nog grotere problemen op het gebied van gronden gezorgd en meer kosten. Het college is blij dat het nu in de afrondende fase zit. De raad is volledig geïnformeerd. Blij met de steun om het nu aan te pakken en af te ronden. CDA: is bliid mee de lêste opmerking, het CDA joeg dat foarich jier al oan, no binne der wer kosten makke (.000). It ûndersyk is net dienmakke, it kin net bewiisd wurde at it wol of net slagge wie. Nimt ôfstân fan dy opmerking. Burgemeester Van der Zwan: fiscale kosten iphones en ipads, het CDA heeft daar minder fraaie connotaties bij gebruikt. Het is nog heel onduidelijk wat op dat terrein fiscaal wel en niet wordt toegestaan. Inmiddels is duidelijk dat de iphone wordt gezien als een telefoon, niet als een computer. Voor de ipad is dat nog niet duidelijk. Het leek het college transparant om mogelijke kosten alvast in de Berap op te nemen. Verzoekt het CDA om het woord boekhoudkundige klunzen terug te nemen. CDA (Haarsma): it CDA achtet net iderien inkapabel, mar fynt dat je soms twa kear sjen moatte foardat je wat dogge. De term wie al ôfswakke troch der hast foar te setten, mar wurdt no weromnaam. FNP (Hooijsma): merkt op dat it in fiskale saak is, gjin boekhâldkundige. Burgemeester Van der Zwan: neemt kennis van de steun van de PvdA op het terrein van de Drank- en horecawet. Is van plan de raad op korte termijn een voorstel voor te leggen. Tweede termijn: FNP (Eijer): de moasje wurdt oernaam, FNP wol him derom net mear yn stimming bringe. De FNP stimt yn mei de bestjoersrapportaazje, fynt wol dat it kolleezje prebearje moat om it jild dat wy kwyt binne oan de fúzje mei Boarnsterhim werom te krijen. De raad stelt de Berap vast. 6. Themabegroting - schorsing - De betogen worden gehouden in volgorde van grootte van de fracties. In een bijlage bij dit verslag zijn de betogen te vinden. De heer Zoetendal (PvdA): betoog, zie bijlage. De PvdA steunt motie 2 en 3 (zelf ingediend). Motie 4, geen steun, motie 5, nog vragen over de dekking, wel positief over de motie. Motie 6, geen steun. Motie 7, wel steun. Amendement A1, steun, A3, geen steun, A4 en A5 wel steun. A1 Amendement op grond van artikel van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen Van : Jelle R. Zoetendal (PvdA) Aan : De voorzitter van de raad N.a.v. agendapunt nr. : 6 Betreft : vaststellen Themabegroting 13 Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Overwegende dat: Bij de behandeling van de V&P-nota 12 een raadsmeerderheid een motie sober werkgeverschap heeft aangenomen De strekking van de motie is dat er een grens is aan de omvang en snelheid van het versoberen van de secundaire arbeidsvoorwaarden Het college op basis van de motie de inhoud van de maatregelen op onderdelen (in overleg met een werkgroep van leidinggevenden) heeft aangepast De OR en het GO aangeven dat de huidige resterende voorstellen kritisch bekeken zullen worden en dat het opstellen van beleid omtrent enkele secundaire arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is Bij het uitvoeren van de maatregelen en het creëren van draagvlak bij OR en GO een afvlakking van de bezuinigingen nog altijd gewenst lijkt 4

5 Er door het college alternatieve bezuinigingsmogelijkheden zijn aangedragen 5 Besluit: De bezuinigingsvoorstellen op het onderdeel Sober werkgeverschap voor de jaren 14 t/m 16 met te verlagen naar: Nr. Onderwerp Totaal in 13 x x x x Sober werkgeverschap Deze aanpassing te dekken uit de bezuinigingsmogelijkheid C (winst parkeren) en deze aan te passen naar: Nr. Onderwerp Totaal in 13 x x x x c Winst Parkeren Datum: Ondertekening(en), naam en partij: PvdA GroenLinks D66 Motie op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen Van : J.R. Zoetendal, PvdA M2 Aan : De voorzitter van de raad Naar aanleiding van agendapunt nr. : 6 Onderwerp : Vaststellen Themabegroting 13 Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Overwegende dat: Het A7 convenant loopt van 07 tot en met 13 Hiervoor structureel in de begroting is opgenomen Er in F4 verband een nieuw economisch samenwerkingsverband ontstaat, maar zonder uitvoeringsorganisatie De gemeente Heerenveen hierbij op projectbasis menskracht en inzet zal gaan leveren waarvoor het jaarlijkse projectenbudget A7 ( 37.0) ingezet kan worden. Daarnaast nog altijd 54.0 vrijvalt in de begroting. Het binnenhalen van nieuwe bedrijven en het creëren van werkgelegenheid de komende jaren een belangrijk aandachtspunt is; Verzoekt het college/draagt het college op: De vrijkomende gelden rond het aflopen van het A7 convenant bij voorkeur in te zetten op het gebied van acquisitie en accountmanagement. Datum: Ondertekening(en), naam en partij: PvdA, VVD GBH 5

6 Motie op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen Van : J.R. Zoetendal, PvdA M3 Aan Naar aanleiding van agendapunt nr. : 6 : De voorzitter van de raad Onderwerp : Vaststellen Themabegroting 13 Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Overwegende dat: Het aantal verkochte woningen en woonkavels in de gemeente Heerenveen de komende jaren stagneert Ook voor huurwoningen de wachttijd inmiddels is opgelopen tot circa 2 jaar Er in een relatief kleine gemeente als Heerenveen toch mogelijkheden moeten zijn de woningmarkt in beweging te krijgen Er voor de gemeente alles aan gelegen is de woningmarkt in beweging te krijgen/houden Veel huiseigenaren vastlopen door (tijdelijk) dubbele woonlasten zonder zicht op aanvullende inkomsten Spreekt uit/constateert dat: Er op gemeentelijk niveau maatregelen denkbaar zijn waardoor een situatie met dubbele woonlasten draaglijker wordt Huiseigenaren actieve voorlichting over mogelijkheden voor verhuur, startersleningen etc. vaak missen Verzoekt het college/ draagt het college op: In de periode december 12 tot maart 13 in gesprek gaan met raadscommissie ROM over creatieve impulsen woningmarkt. Te denken valt aan: toestaan tijdelijke verhuur, startersleningen, energieadvies etc. Datum: Ondertekening(en), naam en partij: PvdA De heer Waterlander (VVD): betoog, zie bijlage. A1, geen steun, A2, steun, A3, geen steun, A4 geen steun, A5 geen steun. M2, steun, M3, VVD wil eerst bespreken in commissie ROM, dan steun, M4, M5 en M6 geen steun, M7 wel steun. De heer Van der Ven (GBH): betoog, zie bijlage Dient na afloop van zijn betoog een amendement in (A2). Dit amendement wordt om principiële reden (iedereen gelijktijdig informeren voor een goed debat) op dit tijdstip ingediend. Amendement ex artikel Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen Van : GBH A2 Aan : De voorzitter van de raad Naar aanleiding van agendapunt nr. : 6 Betreft : besluitpunt 4 Instemmen met de uitgangspunten voor de tariefsverhogingen van de gemeentelijke belastingen en rechten voor 13 Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Voorstel: Bij de Themabegroting 13 wordt in het besluit gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten voor de tariefsverhogingen van de gemeentelijke belastingen en rechten voor 13. 6

7 Overwegende dat: - Koopkracht en financiële vooruitzichten voor veel mensen drastisch verslechterd zijn; - Als van de burger gevraagd wordt een stap terug te doen verwachten wij dit ook van de gemeente; - Meer minder uitgeven door de gemeente is in deze onzekere tijd noodzakelijk; - De burgers van onze gemeente Heerenveen ook al 1,5% inflatiecorrectie voor belastingen, leges en overige tarieven moeten ophoesten; - Opbrengst rioolheffing van 4,5% hoger is dan de opbrengst van 2% OZB verhoging en we daarmee ruimschoots de afspraak in het collegeprogramma -14 (sociaal en ondernemend, nu en in de toekomst) nakomen; - Extra OZB-verhoging kan leiden tot meer bezwaarschriften (WOZ waardedaling) en mogelijk tot een lagere opbrengst en daarmee gooien wij onze eigen glazen in. - Melkkoe OZB volledig is uitgemolken. Besluit: - In te stemmen met de uitgangspunten voor de tariefsverhogingen van de gemeentelijke belastingen en rechten voor 13, met uitzondering van de 2% extra verhoging (ten opzichte van 12) voor het onderdeel onroerend zaakbelasting. - Het college op te dragen om dekking te vinden door middel van een extra bezuiniging op het Museum Willem van Haren van Datum: 8 november 12 Ondertekening(en), naam en partij: GBH CDA (Broekhuizen): u doet stevige uitspraken die lijnrecht ingaan tegen het verhaal van het college en de collegepartijen. De heer Van der Ven (GBH): wij zien de 2% rioollasten ook als een OZB-verhoging, wij vinden dat de OZB hier wordt gebruikt als melkkoe. PvdA (Zoetendal): u wilt Museum Willem van Haren (WvH) de nek omdraaien en in ruil daarvoor niet de OZB verhogen, klopt dat? De heer Van der Ven (GBH): niet het museum de nek omdraaien maar dekking halen uit de subsidie voor museum Willem van Haren. D66 (Van Leeuwen): weet u dat de andere twee ton subsidie voor het museum voor huur is? De heer Van der Ven (GBH): dat is bekend. Het is aan het college hoe dit bedrag uit het budget voor WvH wordt gehaald. De heer Waterlander (VVD): het is niet mogelijk het college opdragen om dekking te vinden door middel van een extra bezuiniging. OZB verlagen met 2% werkt door naar alle jaren. De heer Van der Ven (GBH): GBH wil niet de OZB verlagen, maar niet verhogen met 2%, dat is Gaat pas in op amendementen en moties nadat alle fracties aan het woord zijn geweest. CDA (Broekhuizen): betoog, zie bijlage. 65 M7 Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen d.d. 8 november 12 Van : CDA Aan : De voorzitter van de raad Naar aanleiding van agendapunt nr. : 6, Themabegroting 13 Betreft : Stappenplan en visie verkoop bouwgronden Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Overwegende dat: Het college voorstelt een gedragslijn vast te stellen dat luidt: de Heerenveense (financiële) situatie te verbeteren door het bespoedigen van de verkoop van voorraden bouwgrond. Het college aangeeft dat er studie zal worden gedaan naar het vervroegd afstoten van gronden en opstallen waarmee risico s worden vermeden en tevens de liquiditeit van de gemeente verbetert. De uitvoering van deze gedragslijn van zeer groot belang is om Heerenveen, ook op lange termijn, financieel gezond te krijgen en daarmee duidelijkheid te geven aan inwoners en bedrijven mbt de lastendruk Het van belang is dat op korte termijn duidelijkheid ontstaat over de uitvoering van deze gedragslijn. Dragen het college op: Voor 1 maart 13 een visie aan de raad voor te leggen en te bespreken in de commissie ROM op 11 maart 13 waarin een stappenplan is uitgewerkt met betrekking tot de grondverkoop. Daarbij in ieder geval 7

8 aandacht te besteden aan: welke gronden op welk termijn geschikt zijn voor verkoop, hoe de grondverkoop bijdraagt aan de vermindering van rentelasten en risico s en welke gevolgen dat heeft voor de financieringsbehoefte en solvabiliteit van de gemeente. 5 Datum: Ondertekening(en), naam en partij: CDA, VVD FNP D66 CU GL (Eijzenga) reageert op de motie; aardige motie, als u de kandidaat-kopers voor de gronden kunt leveren dan zou ik graag deze motie steunen. Vindt dit een loos gebaar. CDA (Broekhuizen): u legt mogelijk de vinger op de zere plek. Het CDA vindt dat grondverkoop niet alleen een beleidsregel moet zijn die wij vaststellen, maar wil dat ook concreet maken met meer achtergrond. Zegt niet dat we alles in de verkoop moeten doen, wel dat we erover moeten nadenken en vraagt dat van het college. De moties en amendementen. A1, wat blijft daar over van het project Molenplein? Vindt het college dit realistisch? A2, in fractie bespreken met reactie van college. A3 en A4, wacht reactie college af. A5, steun. M1 is overgenomen, M2 steun, M3, wat kost dat, kan dat intern worden opgelost? De volgorde van de VVD spreekt het CDA aan. M4, geen steun. M5, sympathiek voorstel, maar hoe kan het dat moet worden betaald voor het gebruik van een website? Hoort van het college graag over de revenuen van deze dekkingspost. M6, geen steun. M7 van CDA. FNP (Eijer): betoog, zie bijlage. A1, net fan ûnder de yndruk. A2, noch oerlizze (bytsje selde strekking as opmerking FNP oer Posthûs), A3, gjin stipe, A4, reaksje kolleezje ôfwachtsje, A5, stipe. M2, stipe yn kombinaasje mei M5. M3, stipe mei folchoarder VVD, M4 en M5, sels yntsjinne. M6, gjin stipe. M7 mei yntsjinne. D66 (Tiessen): hoort veel ideeën (betaalbaar houden sportbeoefening door kinderen, verhoging contributie sportaccommodaties etc.), verbaast zich erover dat deze niet zijn vervat in moties of amendementen. FNP (Eijer): blij met deze reactie, heeft een motie achter de hand die nu wordt ingediend (M8). n Moasje ex art. 36 reglemint fan oarder foar de gemeenteriedsfergadering fan de gemeente Hearrenfean by elkoar op 8 novimber 12 Fan : FNP M4 Oan Nei oanlieding fan agindapunt nr. : 6 : De foarsitter fan de ried Ûnderwerp : Themabegrutting 65 Ried yn iepenbiere fergadering byelkoar op : 8 novimber 12 Oerwagende dat: It oantal swerfkatten yn de gemeente Hearrenfean elts jier groeit. Dat sterilisaasje foar in partikulier ûngefear 1 oant 0 kostet. Sterilisearjen of kastrearjen fan katten foar minima faaks te djoer is. Dierenopvang it Heerfeld yn 11 in aksje start is wêrtroch minsken mei in útkearing foar de kâns krije om harren katten sterilisearje of kastrearje te litten. Mei troch dizze aksje it oantal jonge katsjes dat by t Heerfeld binnenbrocht is daalt is fan 128 yn 11 nei 74 yn 12. Stelt fêst dat: It in goed inisjatyf is om katten te sterilisearjen of te kastrearjen Dat de aksje fan it Heerfeld hjir in goeie bydrage oan leverje kin. Fersyket it kolleezje Dizze aksje finansjeel te stypjen en hjiroer kontakt op te nimmen mei it Heerfeld. Datum: Ûndertekening(en), namme en partij: FNP Ate Eijer, GrienLinks Lolke Eijzinga 8

9 Moasje ex art. 36 reglemint fan oarder foar de gemeenteriedsfergadering fan de gemeente Hearrenfean by elkoar op 8 novimber 12 Fan : FNP M8 Oan Nei oanlieding fan agindapunt nr. : 6 Ûnderwerp : De foarsitter fan de ried : Themabegrutting Ried yn iepenbiere fergadering byelkoar op : 8 novimber 12 Oerwagende dat: Om de begrutting slútend te krijen der besunige wurde moat. Stelt fêst dat: Foarstellen dy t troch it kolleezje dien wurde sawol de organisaasje as ús ynwenners bot reitsje Fersyket it kolleezje: Om te sykjen nei yn oare ynfolling fan de besuniging en dan foaral te sjen nei de kosten fan it Posthuis teater. D66 (Tiessen): betoog, zie bijlage. Amendement ex artikel Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen A3 Van : D66 65 Aan : De voorzitter van de raad Naar aanleiding van agendapunt nr. : De themabegroting 13 en het bijgaande boek met bezuinigingen Betreft : van parkeren geen melkkoetje maken DUS uitgaven inperken ipv lasten verhogen inwoners Raad in openbare vergadering Bijeen d.d. : 8 november 12 Besluit: Bezuinigingsmogelijkheid parkeren station niet te doen Bezuinigingsmogelijkheid 37 parkeren nijehaske en beugel alleen te doen als de betreffende bewoners dat daadwerkelijk willen; deze maatregel derhalve nog niet in te voeren en het college op te dragen dit voorstel te toetsen bij de betreffende inwoners. Bezuinigingsmogelijkheid 38 tarieven omhoog te verminderen met tenminste en het college op te dragen dit te realiseren door gedifferentieerde parkeertarieven in te voeren. De financiering te halen uit: o Reëel begroten inkoop en aanbesteding: niet automatische prijsindexverhoging in de begroting van 1,5% o Vermindering uitgaven herinrichtingen door uit te stellen wat niet urgent is en projecten te versoberen en het college op te dragen zo snel mogelijk met het beleidsplan wegen te komen en daarin met concrete voorstellen te komen om te bezuinigen op herinrichtingsprojecten. Toelichting: ) Betaald parkeren achter het station maakt het gebruik maken van het openbaar vervoer (trein) duurder. Naast het feit dat parkeren geen melkkoetje moet worden, is dit ook in strijd met de gemeentelijke ambities op duurzaamheid. 37) Het bezuinigingsvoorstel van het college is om in een deel van Nijehaske en de Beugel parkeervergunningen in te voeren. We zijn hiermee akkoord, mits dit de nadrukkelijke wens is van de betreffende bewoners. We dragen het college op dit voorstel eerst te toetsen bij de betreffende inwoners. 38) Het bezuinigingsvoorstel van het college is om de parkeertarieven te verhogen en zo extra inkomsten te genereren van Parkeren moet geen melkkoetje worden, maar het is op dit moment lastig om 9

10 andere bezuinigingsposten van aan te wijzen. Een vermindering van moet mogelijk zijn. Reguleren van parkeren wordt beter mogelijk met gedifferentieerde tarieven. De prijs is dan meer in verhouding tot vraag en aanbod: alleen de populairste parkeerplekken worden duurder. Financiering: Geen automatische prijsindexering van inkoop en aanbestedingen: In de begroting is een automatische verhoging van inkoop en aanbestedingen met 1,5% opgenomen. Dit gaat om een bedrag van in 13 en hoger (vanwege de indexering) voor de volgende jaren. Maar een deel van de inkoop en aanbestedingen bestaat uit eerdere afspraken die niet perse geïndexeerd zijn. Een ander deel gaat om nog te maken afspraken. In de huidige tijd van crisis moet het mogelijk zijn om leveranciers te vinden die niet de hele prijsindex van 1,5% op de prijs zetten. Wij vinden dat er reëel begroot moet worden en dat dat niet wordt bediend met het automatisch ophogen van de begroting van inkoop en aanbestedingen met een prijsindex. Bezuinigen op herinrichtingen: Nut en noodzaak en met name de urgentie van sommige herinrichtingen is beslist niet helder. Het betreft hier uitgaven uit beheer en onderhoud openbare ruimte van bijna 7 miljoen structureel in de begroting. Wij verwachten dat hier projecten te vinden zijn die uitgesteld dan wel versoberd kunnen worden. We stellen het college voor hier nu al kritisch naar te kijken en daar alvast een relatief klein bedrag voor in te boeken. In het beleidsplan wegen moet concreet worden wat er te bezuinigen is door versoberen en uitstellen van herinrichtingsprojecten. 1 Gevolgen voor de begroting: Voorstel niet doen Voorstel 37 alleen doen als dit nadrukkelijk de wens is van de betreffende inwoners Voorstel 38 met verminderen Geen automatische prijsindexering van inkoop en aanbestedingen..% van Bezuinigingen op herinrichtingen % van 6,6 mlj in 13 7,1 mlj in 16 Dit amendement levert ruimte in de begroting op van: In de themabegroting 12 stond al Een nieuw/ geactualiseerd beleidplan 12 16, overeenkomstig de nieuwe normen van de CROW, is vastgesteld; aangekondigd. Dit is du seen jaar vooruitgeschoven. Datum: 8 november 12 Ondertekening(en), naam en partij: Hans Tiessen D66 Amendement ex artikel Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen A4 Van Aan Naar aanleiding van agendapunt nr. boek met bezuinigingen Betreft : D66 : De voorzitter van de raad : De themabegroting 13 en het bijgaande : reëel begroten bouwleges Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Besluit: Bij bezuinigingsmogelijkheid 3b te kiezen voor optie 2: de hogere legesontvangst uit 12 doortrekken; en het begrootte bedrag aan bouwleges te verhogen met Bezuinigingsmogelijkheid 3a afschaffen legeskorting heerenveens model niet te doen Bezuinigingsmogelijkheid 31 bouwplantoetsing niet te doen. Toelichting: 3b)

11 Bij bezuinigingsmogelijkheid 3b is aangegeven dat eind augustus 12 reeds meer is binnen gekomen aan bouwleges dan is begroot. En dan zijn er nog 4 maanden te gaan. Het college geeft verder aan dat hoewel het natuurlijk onzeker is, of deze situatie zich de komende jaren bestendigt, achten wij dat niet kansloos. Wij zien daarom geen reden, waarom het begrootte bedrag aan bouwleges niet verhoogd zou worden met tenminste De begroting wordt daar realistischer mee! Door realistischer te begroten zijn ook de voorgenomen verhoging van bouwleges (3a en 3b) en de versobering van diensten bij bouwaanvragen (31) overbodig. 3a) Mensen die gebruik maken van het Heerenveens model, krijgen ook een kleinere dienst van de gemeente dan mensen die op de gewone manier een bouwaanvraag doen. De gemeente toetst in het Heerenveens model minder. De bouwaanvrager moet daar zelf verantwoordelijkheid in nemen. Lagere bouwleges voor aanvragen volgens het Heerenveens model zijn dan ook terecht: de klant krijgt een kleinere dienst en bij een kleinere dienst horen ook lagere kosten. 31) Binnen de bouwplantoetsing wordt ook de duurzaamheid getoetst: leveren de voorgestelde maatregelen inderdaad de voorgestelde EPC waarde op. Mensen met onvoldoende kennis over energiebesparende maatregelen (en wij denken dat dat geldt voor de meeste particulieren) zijn op dit punt, zonder de toetsing van de gemeente overgeleverd aan de bouwonderneming. Om te bevorderen dat het energiegebruik daadwerkelijk wordt verlaagd en inwoners met onvoldoende kennis over energiebesparende maatregelen te beschermen, willen wij deze bouwplantoetsing niet afschaffen. Gevolgen voor de begroting: Begroting bouwleges verhogen met Voorstel 3a niet doen Voorstel 3b niet doen Voorstel 31 niet doen Dit amendement levert ruimte in de begroting op van: Datum: 8 november 12 Ondertekening(en), naam en partij: Hans Tiessen D Motie ex art 36 reglement van orde voor de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Heerenveen M6 Van Aan Naar aanleiding van agendapunt nr. : Hans Tiessen, D66 : De voorzitter van de raad : Themabegroting 13 en het boek bezuinigingsvoorstellen Onderwerp Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 : bezuinigingsvoorstel 48 Museum van Haren Overwegende dat: Museum van Haren bezig is met het maken van een nieuwe toekomstvisie. Zij hierover begin 13 een rapport uitbrengen. De raad vanavond een voorgenomen bezuiniging op het Museum van Haren krijgt voorgelegd. Spreekt uit/constateert dat: De raad nu niet in staat is om deze voorgenomen bezuiniging te bezien in de context van de nieuwe toekomstvisie van het Museum Verzoekt het college/ draagt het college op: Om zodra het rapport van Museum van Haren over de nieuwe toekomstvisie beschikbaar is, een voorstel te doen aan de raad waarin de bezuinigingsopgave in relatie wordt gebracht met de nieuwe toekomstvisie van het Museum van Haren, zodat de raad desgewenst de voorgenomen bezuiniging 48 kan herzien. Datum: 8 november 12 Ondertekening(en), naam en partij: Hans Tiessen, D66 11

12 De amendementen en moties. M2, D66 stemt in. M3, eerst in ROM, D66 stemt in. M4, geen steun, de instelling zou via het gewone subsidiekanaal een aanvraag moeten indienen. FNP (Eijer): het gaat er niet om dat minima of It Heerveld wordt geholpen, het gaat erom dat er minder zwerfkatten komen. Dat is de achterliggende gedachte. D66 (Tiessen): M5, geen steun. M6 en M7, mee ingediend. A1, mee ingediend. A2, geen steun. A3 en A4, mee ingediend. A5, steun. CU (Leijendekker): betoog, zie bijlage. Amendement ex artikel Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad Heerenveen Van : ChristenUnie Aan : De voorzitter van de raad Naar aanleiding van agendapunt nr. : 6 A5 Betreft : Themabegroting 13 (bezuinigingen 13-16) Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Overweegt dat: het college voorstelt burgers met een oude Wmo-voorziening (van vóór 1 juli ) alsnog een eigen bijdrage te laten betalen per 1 januari 13; er dan minder dan twee maanden tijd is om desbetreffende burgers over deze maatregel te informeren; dit niet strookt met een fatsoenlijke communicatie naar de burger; het wenselijk is om burgers minimaal een half jaar van tevoren te informeren over een nieuwe maatregel. Besluit dat: De bezuinigingsmaatregel met betrekking tot de Wmo-voorziening (eigen bijdrage) wordt uitgesteld tot 1 mei 13. En het college de gevolgen hiervan te laten verantwoorden in de Bestuursrapportage 13; Datum: 8 november 12 Ondertekening(en), naam en partij: CU CDA PvdA Amendementen en moties. A1, steun. A2, nog bekijken. A3, geen steun. A4, reactie college afwachten. M2, steun. M3, steun als het via de commissie gaat.m4, steun. M5, zijn de mogelijkheden van Heerenveen zelf genoeg? M6, geen steun. M7, steun. M8, nog bespreken in de fractie. GL (Eijzenga): betoog, zie bijlage. Motie op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen Van : GroenLinks, FNP Aan Naar aanleiding van agendapunt nr. : 6 Onderwerp : De voorzitter van de raad : tegengaan niet gebruik voorzieningen M5 Raad in openbare vergadering bijeen d.d. : 8 november 12 Overwegende dat: mede als gevolg van de economische crisis veel mensen en gezinnen op of onder de armoedegrens leven; door onbekendheid met diverse regelingen en voorzieningen sprake is van niet-gebruik van voorzieningen; de gemeenten verantwoordelijk is voor een doelmatig en sociaal armoedebeleid; 12

13 het in een tijd van bezuinigingen en toenemende financiële krapte extra inspanningen en bestuurlijke creativiteit vraagt om aan deze belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid actief invulling te (blijven) geven; Nibud en Stimulansz met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken de site ontwikkeld hebben; een zeer groot aantal gemeenten inmiddels meedoen aan deze site; belanghebbenden maar ook intermediaire organisaties die zich bezig houden met armoedebestrijding, berekeningen kunnen laten maken; het terugdringen van niet-gebruik van gemeentelijke regelingen nog steeds een belangrijk doel is van het gemeentelijke sociale beleid; Dragen het college op: 1. Uiterlijk mei 13 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen dat er in voorziet dat de gemeente Heerenveen met ingang van de tweede helft 13 deelneemt aan de website berekenuwrecht.nl 2. De structurele kosten (van 7000 tot maximaal per jaar) te dekken uit het afschaffen van de loge in het voetbalstadion. Datum: Ondertekening(en), naam en partij: GroenLinks FNP D66 (Van Leeuwen): volgens D66 zit de herijking van het armoedebeleid eraan te komen. Het lijkt logisch om dit voorstel (M5) daarin mee te nemen. Maar waarschijnlijk bespaart het zichzelf terug, als een deregulering. Bij het armoedebeleid zit ook een communicatiebudget, dit kan daar ook een besparing opleveren omdat je dan alles op één plek hebt. Waarom is het zo belangrijk dat dit niet wordt meegenomen in het armoedebeleid, maar het vanavond aan de orde komt in uitruil met een ander budget? Nu invoeren betekent dat het nog voor het oude armoedebeleid moet, over een paar maanden ziet dat er anders uit. GL (Eijzenga): tinkt dat it sa fluch mooglik moat. Dit hat gjin ynfloed op it earmoedebelied as sadanich, it is de maklikste manier foar minsken dy t derfoar yn oanmerking komme om te sjen at se wol of net wat krije kinne. By in djoerdere fariant kinne je it ek thús direkt oanfreegje. Dêrom ynbring foar de begrutting van (ek al is dat miskien net de handichste manier), it is simpel yn te fieren. PvdA (Zoetendal): jo wurde al betsjinne, we litte it pas yn de twadde helte fan 13 yngean. Neffens de moasje dogge we ek pas yn de twadde helt fan 13 mei, dan kinne we it nije earmoedebelied der sa ynfoege. Amendementen en moties. A1, mei yntsjinne. A2, gjin stipe. A3, gjin stipe. A4, foarlopich nee. A5, gjin stipe (fanwege de twadde bullet). M2, stipe. M3, stipe. M4 en M5 sels yntsjinne/ûndertekene. M6, stipe. M7 en M8, gjin stipe. - schorsing - 65 Wethouder Buwalda neemt het meer algemene deel voor zijn rekening en gaat in op een aantal amendementen en moties. De andere wethouders behandelen alleen de amendementen en moties die hun portefeuille betreffen. Wethouder Buwalda: een aantal zaken staat centraal. Het grondbedrijf en de ondernemende gemeenten, personeel, het sociaal beleid en de lastendruk. Het college doet in deze begroting nog eens ruim 3 miljoen aan ombuigingen (na de 13 miljoen bezuinigingen/ombuigingen van de afgelopen jaren op een begroting van ongeveer 1 miljoen, ruim %). Dat kan niet zonder gevolgen blijven en dat is te merken in de gepresenteerde begroting. D66 (Van Leeuwen): alle opmerkingen en amendementen zijn van dekking voorzien. Ook als voorstellen van de raad worden overgenomen staan we voor die bezuiniging. Wethouder Buwalda: het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, het college doet niets af aan de ingebrachte alternatieven. Als wijzigingsvoorstellen door de raad worden gedeeld en de meerjarenbegroting blijft sluitend, dan geeft dat hetzelfde resultaat. Wat door de fracties is ingebracht: PvdA, refereert aan de forse bezuinigingen, met name op het personeel. Het college vindt dat het met een evenwichtig pakket van maatregelen is gekomen. Wethouder Siebenga zal reageren op het amendement. Geen extra geld voor grote projecten. Neemt aan dat dit is gerelateerd aan het voorstel van het college om de RSP-gelden op dit moment niet in te zetten (wel in te zetten in de begroting omdat de andere oplossing die het college voor ogen had op dit moment niet haalbaar is). Er kan een moment komen in de samenwerkingsagenda met de provincie dat er weer meer perspectief wordt geboden. 13

14 De PvdA geeft aan dat deze constatering juist is. Wethouder Buwalda: verschillende fracties hebben gewezen op het belang van acquisitie om Heerenveen in de markt te zetten. Gelet op de situatie is het college tevreden over de contacten en de in de afgelopen tijd geboekte resultaten. Dat geeft moed om op dezelfde lijn door te gaan. Daar is het netwerk en zijn de contacten voor nodig. Het is prachtig dat met de loge regelmatig genoten kan worden van sport en tegelijk zaken kunnen worden gedaan. Der wurde kosten makke, mar it hat de ôfrûne tiid it noadige oplevere. It kolleezje is dêr tefreden oer en wol dêr graach mei trochgean. Op een vraag van het CDA wie het college daar zoal ziet, antwoordt de wethouder: collega gemeentebestuurders, provinciebestuurders, mensen van de landelijke overheid en van het bedrijfsleven, stakeholders, vrijwilligers (vaak gekoppeld aan een themavergadering). Suggestie nieuwe bewindslieden uit te nodigen; mogelijk al bij de komende schaatswedstrijden. VVD: afwaardering gronden en RSP. Samenwerkingsagenda, wat voorligt, met name in het kader van het energiepark, Thialf, versterking regio, daar gaan we voor met elkaar. We hopen de komende tijd meer resultaat te boeken. Assertief langs bedrijven gaan; binnenkort komt het college met de nota re-integratiebeleid, dit wordt samen met het armoedebeleid besproken. Hierin staan uitdagende voornemens voor regionale en lokale werkgeversbenadering. De VVD vindt dat in juist deze tijd aandacht nodig is voor onze werklozen. Komt dat terug in de discussie? Wethouder Buwalda: op dit moment groeit ons uitkeringsbestand. Er wordt energie in gestoken (met bedrijven, instellingen) om mensen in ieder geval actief te houden, vooral die met een recent arbeidsverleden. Ook in Heerenveen zijn enkele grote ondernemingen omgevallen en er zijn Heerenveense inwoners die elders werkten en werkloos raken. De energie is erop gericht hier nieuwe werkgelegenheid te krijgen, daarvoor vraagt de gemeente samenwerking met het Heerenveense bedrijfsleven. CDA: grondbedrijf langs de afgrond, maar er ligt nu een goed pakket. We moeten zorgen dat we de voorstellen waar kunnen maken. Wanneer kan grond worden verkocht? Met name grond waarbij we op korte termijn geen mogelijkheden zien om die af te zetten voor een bedrijfsbestemming. Niet de gronden waar mogelijk een energiepark komt. Deze staan nu op agrarische waarde, maar wanneer we ze nodig zullen we daar een meeropbrengst kunnen realiseren. Het CDA vraagt of er integraal naar de gronden wordt gekeken. Wethouder Buwalda: komt hier bij de motie op terug, evenals op de enquête. FNP: lêstenferheging, legeskosten indikaasje. Hjirop komt it kolleezje yn de beliedsnota s (earmoedebelied, re-yntegraasje, Wmo) werom. Der binne al in oantal ôfspraken oer makke. Eigen ferantwurdlikheid stiet mear foarop en mear maatwurk. We wolle dêr gjin kategoriale regelingen mear foar meitsje. De FNP freget at de keuring foar gehandikaptenparkearkaart en Wmo ek kombinearre wurde kinne. FNP komt yn twadde termyn werom op de fiif foarbylden. Wethouder Buwalda: ferheegjen tariven sportakkomodaasjes, dat past by mear stribjen nei kostendekkendheid. By dizze tariven sit dat noch fier ûnder de %. Der binne regelingen foar minima(bern). De FNP doelt op gemiddelde gesinnen, dy wurde ek al bot rekke troch it nije regearingsbelied. Wethouder Buwalda: dat risiko is der. Mar wy moatte de ôfweging kosten/baten meitsje, hjir wurdt socht nei mear evenwicht. Sportferienigingen mei eigen akkomodaasjes ha de mooglikheid om fia selswurksemheid de taryfstiging te beheinen. D66 gaf een analyse van het ontstaan van schulden en dat de Heerenveense schaal en spankracht met elkaar in evenwicht moeten zijn. Dat blijkt ook uit de begroting. CU geeft mee; blijf in gesprek met de provincie. Gedragslijn tempo bezuinigingen, het college wil waar inkomsten te verwerven zijn dit zo snel mogelijk oppakken, gronden, vastgoed. Het is belangrijk om de schuldpositie naar beneden te brengen. De huidige schuldpositie, 173 miljoen, kost jaarlijks ongeveer 7 miljoen, dat is dus niet anders in te zetten. Decentralisaties: de gemeente krijgt er van het Rijk veel verantwoordelijkheid bij, met efficiencykorting op de bijbehorende gelden. Daar moet de gemeente met haar beleid op inspelen, een uitdaging voor onze deskundige organisatie, deze heeft de spankracht om hiermee aan de slag te gaan. De notitie sociaal beleid komt binnenkort aan de orde in de raad. Amendement 5: het college wil uitstel tot 1 mei en bij de bestuursrapportage 13 terugkomen op de kosten. Advies van het college is om het amendement over te nemen. Motie 4: yn dizze tiid weryn t de oerheid him weromlûkt is dit in ferantwurdlikheid fan de burger (ek by bestriden fan ûngedierte dogge we al in berop op de burgers). At it gefaar oplevert (bygelyks yn de natuur) moat der miskien mei oare organisaasjes praten wurde. Motie 5: gemeente Hearrenfean wurket mei in soartgelyk systeem fan Schulinck (rechtop.nl). Neffens it kolleezje foarsjocht dat yn de sketste behoefte. Dit wurdt kommunisearre yn kontakten mei (frijwilligers) organisaasjes, miskien kinne we der noch ekstra oandacht oan jaan. 14

15 GL: dit foarstel komt út dy hoeke, graach nochris besjen. Wethouder Buwalda: het college zoekt uit wat de verschillen zijn tussen de beide sites, bij de discussie over het armoedebeleid kan dit worden besproken. Motie 7: komend voorjaar komt er een herijking van het grondbeleid, het college wil in februari/maart de uitgangspunten hiervoor bespreken met de raad. Verzoekt om dat eerst te doen alvorens hiernaar te kijken, dat geldt ook voor een enquête; eerst een visie ontwikkelen van wat we voorstaan met beleid ten aanzien van grondverkoop en bezit van het grondbedrijf. CDA: vroeg om eerst een visie te ontwikkelen. De wethouder gaf aan; het grondbeleid heeft prioriteit, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het aan te pakken. De raad voelt die verantwoordelijkheid en wil daar graag met het college stappen in zetten, maar verwacht eerst een visie van het college met duidelijke cijfers en uitgangspunten. Wethouder Buwalda: het college heeft het voornemen om eerst met de raad een aantal uitgangspunten te bespreken en daarna de visie uit te werken. De VVD vindt het logisch dat er een visie moet komen. Het middel raadsenquête is om terug te kijken naar het verleden, wat hebben we wel en niet goed gedaan waar we nu wat mee kunnen? Wethouder Buwalda: we willen naar een bestendige visie voor de toekomst. Uiteraard moet er wel een terugblik zijn. Een raadsenquête duurt te lang, er is nu vaart nodig. Idee CDA: een visie met stappenplan en vragen die worden beantwoord. Wethouder Buwalda: een stappenplan moet deel uitmaken van de visie die het college voorlegt aan de raad. Geen bezwaar dat het college bij het eerste overleg het proces schetst. Dat past in het voorgestane proces. (Beleidsstuk in april in de raad). Wethouder Siebenga: Amendement 1: vindt de genoemde dekking spelen met vuur. Een extra donatie van uit dit fonds naar de algemene dienst betekent voor dat fonds op termijn een min. Dat is dan geen fondsvorming meer (bedoeling fonds is oplossen toekomstige parkeerproblemen). In 34 zal er geen fonds meer zijn (afschrijvingsperiode tot, jaar afschrijving Molenplein). D66 vraagt (nogmaals) waarom het college is gekomen met dit voorstel in de lijst alternatieve bezuinigingen. Wethouder Siebenga: om het in beeld te brengen. De keuze is er, maar de consequenties zijn duidelijk aangegeven. De verschillende opties in de lijst alternatieven hebben ook verschillende consequenties. Discussie hierover is gevoerd in de commissie AZ. GBH vraagt waarom de risico s niet als toelichting in deze lijst zijn gezet? Wethouder Siebenga: de risico s zijn (minder uitgebreid) benoemd. Als er structureel uit het parkeerfonds wordt gehaald, zit daar pas weer groei in vanaf ongeveer 47. Pas dan kan de gemeente er weer een beroep op doen voor parkeervoorzieningen. Het college raadt af om dit fonds te gebruiken, een alternatieve mogelijkheid zijn de parkeertarieven. PvdA: 34 klinkt heel ver weg. Wij zoeken die ton voor 14, kunt u voor volgend jaar iets verzinnen om ervoor te zorgen dat we in 34 niet in de problemen komen? Wethouder Siebenga: het met vuur spelen slaat op de doelstelling van het parkeerfonds. Wanneer dit wordt gehonoreerd, inclusief de bouw van het Molenplein, heb je ten aanzien van fondsvorming ten behoeve van parkeerzaken geen armslag meer. PvdA: u koppelt het aan het Molenplein, maar daar is nog geen raadsbesluit over van een krediet van 6 miljoen. Volgend jaar komen we nog niet aan dit potje, laten we volgend jaar een integrale afweging maken, dan kunnen voor 14 tot 47 de gevolgen zien als we zo n parkeergarage gaan bouwen. Wethouder Siebenga: schetst die gevolgen. De parkeergarage is een investering van 6 miljoen, daar is jaarlijks voor nodig (afschrijving bouwinvestering, apparatuur etc.). Waarschijnlijk komt er nog dit jaar een raadsvoorstel over een totale investering op het Molenplein van 23 miljoen. GBH: kunnen we wel over het geld beschikken als de investering Molenplein niet doorgaat? Wethouder Siebenga: dat is aan de raad. Amendement 3: dit betekent sleutelen aan de in de V&P-nota vastgestelde taakstelling. De wethouder meent dat de alternatieve dekking er niet is. Er is al overlegd met bewoners van de Beugel, zij staan positief tegenover het vergunninghouderparkeren. Heerenveen is waarschijnlijk te klein voor prijsdifferentiatie bij het parkeren, dat geeft teveel druk in de omgeving. De financiering (1,5% indexering) is te zacht, geen echte dekking. Op het andere deel van de dekking (uitstel versobering herinrichtingsprojecten) gaat wethouder Hartsuiker in. D66 vindt opvoeren van indexeren ook boterzacht. Hoe zit het dan met realistisch begroten? Wethouder Siebenga: het college gaat uit van een realiteit van 1,5%, dat hebben we zelf niet in de hand. Beter hier vanuit gaan dan later met tegenvallers geconfronteerd worden. Amendement 4: de kern is hier hetzelfde. Het college vindt het optimisme door een aantal grotere bouwprojecten van de afgelopen tijd niet realistisch. Het college heeft gekozen voor een voorzichtige, degelijke benadering, want wil zich niet onnodig rijk rekenen.

16 PvdA: in feite geeft u nu weer aan dat u een optie heeft opgevoerd die geen optie is. Wethouder Siebenga: kijkend naar de voorgestelde bezuinigingsmogelijkheid, zijn de besparingen te optimistisch ingeschat. Volgens het college heeft dit het hoogste gehalte aan realisme. Motie 2: het college wil dit overnemen, met de opmerking dat de raad hiermee een voorschot neemt op een integrale afweging die doorgaans bij de Voorjaarsnota wordt gemaakt. Motie 3: de eerste drie mogelijkheden zijn al aan de orde. Toestaan tijdelijke verhuur wordt gehonoreerd; voor startersleningen vanuit de gemeente is geen kapitaal, met energiezuinig wonen en bouwen zijn we bezig. D66 de motie verzoekt het college hier creatief over te brainstormen. Jammer dat op een korte, ad hoc-manier nee wordt gezegd. Wethouder Siebenga: was nog niet uitgesproken. Het is niet eenvoudig om oplossingen te verzinnen. Het gaat bij de woningmarkt om landelijke thema s, de mogelijkheden binnen een gemeente zijn niet groot. Is het eens met de stelling dat het college hier creatief moet denken. Bij de herijking van de nota grondbeleid kan deze motie worden meegenomen. Wethouder Hartsuiker: Amendement 3: uitstel versobering herinrichtingsprojecten. Het college is van mening dat uit deze begroting niets meer valt te halen. Het areaal is gegroeid, er is minder personeel en geld. De lijst van onderhoud wegen etc. ligt vast, is hier regelmatig besproken. D66: wat was urgentie van vernieuwing rondom gemeentehuis en middenstrook Kattebos? Wethouder Hartsuiker: de lijst van onderhoud is vastgesteld in de raad, het is vreemd om nu te vragen naar de urgentie. Het beleidsplan wegen wordt in het vierde kwartaal voorgelegd aan het college. Bij groot onderhoud wordt geprobeerd (met bewoners, groenonderhoud) dit zo simpel en doelmatig mogelijk te doen. Nog soberder betekent schrappen, dan komt ook veiligheid in het geding. D66: dan kunnen we de nota wegen beter afwachten. U doet boude uitspraken (veiligheid) die de raad niet kan toetsen. Ziet graag dat het college bij de nota de urgentie van zaken aangeven. Wethouder Hartsuiker: de urgentie is dat we nu al op het minimumniveau zitten qua onderhoud van wegen en fietspaden. Dat overzicht komt er, gecategoriseerd naar nut en noodzaak. Motie 6: museum WvH heeft een krap meerjarenperspectief, ondanks personele maatregelen dit jaar. De gemeente heeft de voorwaarde opgelegd aan het museum om een brede verkenning te doen naar de inhoudelijke functie van het museum en de organisatievorm. De gemeente heeft geen zienswijze ontvangen naar aanleiding van de voorgenomen bezuiniging. Er is onderzoek gestart dat zich richt op behoud van de cultuurhistorie van Heerenveen. Er is geen reden om dit onderzoek af te wachten, het museum heeft de bezuiniging geaccepteerd. Ontraadt de motie. Amendement 2: de beïnvloedbare subsidie is 2.000, er is al een bezuiniging gerealiseerd van , er resteert nog een bedrag van beïnvloedbare subsidie. Kosten huisvesting is vestzak-broekzak, daar kan niet op worden bezuinigd. Wat u hier voorstelt is eigenlijk sluiting van het museum (of andere bestemming). Het college wil graag de cultuurhistorie van Heerenveen borgen. Dit voorstel brengt wel discussie op gang, die discussie wil college wel voeren met de raad. Het college ontraadt de dekking van het voorstel. VVD: na jarenlange subsidie heeft een subsidiënt ook recht op een afbouwregeling (3 jaar). Vindt u dit amendement passen bij het collegeprogramma? Wethouder Hartsuiker: klopt en daarnaast zijn er frictiekosten. GBH brengt een principieel punt naar voren, het college kan daar niet over oordelen. Wel over de dekking. CDA: de essentie van dit amendement is de OZB, geen verhoging van 2%, wat vindt het college daarvan? Dat staat namelijk in het collegeprogramma. De voorzitter: het is primair aan de raad om te spreken over het collegeprogramma. Wethouder Hartsuiker: het college heeft deze begroting en deze bezuinigingen opgesteld binnen de afgesproken kaders en reageert ook op die wijze. CDA: hoort graag in tweede termijn van de andere collegepartijen of zij dit passend vinden. Wethouder Hartsuiker: Motie 8: kosten Posthuistheater 1,1 miljoen, % daarvan betreft personele lasten, % huisvestingslasten en % programmaring. Er is een bezuiniging gerealiseerd van %. Het theater genereert ruim 33% eigen inkomsten (landelijk ongeveer 18%). Het college vindt verdere bezuiniging niet realistisch. Dan zouden raad en college moeten overleggen over het belang en de toekomst van culturele voorzieningen. FNP: bedoelt net wat foar kosten at makke wurde; de opbringst is 1,6 miljoen, it kostet 1,1 miljoen en dan wat de gemeente dêr ynstekt, tsjinoer oare besunigingen. Freget foaral reaksje fan de oare fraksjes. Wethouder Hartsuiker: ontraadt deze motie. 16

17 - schorsing - 5 GBH (Van der Ven): GBH heeft grote moeite met de extra lastenverzwaring voor de burgers de komende jaren. Afgelopen zomer is de fractie van GBH na zware discussie akkoord gegaan met de verhoging van de rioolheffing. Door de interpretatie van GBH van het coalitie-akkoord was het voor GBH logisch om dekking te zoeken voor amendering van de verhoging van 2% van de OZB. GBH deelt de mening van het college dat deze dekking niet voldoende is. GBH deelt ook de mening van de collegepartijen dat het anders geïnterpreteerd kan worden en trekt daarom het amendement in. Het CDA vraagt verduidelijking over de alternatieve afweging (algemene afweging collegepartijen). GBH (Van der Ven): in zijn afspraken gemaakt over de OZB, GBH vindt dat het bestuurlijk betrouwbaar moet zijn en trekt daarom het amendement in. Het CDA vraagt of GBH vaker (verstrekkende) amendementen of moties zal indienen die niet van te voren zijn afgestemd met de collegegenoten? GBH (Van der Ven): dat is mogelijk. GBH hecht aan transparantie in de raad en vindt het prima en transparant om een amendement na het betoog in te dienen, het debat wordt dan in de raad gevoerd. Het is niet de bedoeling om mensen op het verkeerde been te zetten. D66 (Van Leeuwen) meldt dat D66 het op prijs stelt dat de discussie in de raad plaatsvindt. Tweede termijn: PvdA (Zoetendal): A1, ingetrokken (mogelijk komt er weer een voorstel bij plannen Molenplein). Het CDA vraagt de mening van de heer Zoetendal over de handelwijze van zijn coalitiepartner bij amendement A2. Was dit een passende manier om met het collegeprogramma om te gaan? PvdA (Zoetendal): de schorsingen om dit door te spreken maken duidelijk hoe dit voor de andere coalitiepartijen is. Dit zal binnen de coalitie nog worden besproken (niet om het in achterkamertjes te regelen, maar hoe omgaan bij sterk afwijken van met elkaar afgesproken kaders). D66 (Van Leeuwen) ziet de discussie liever in de raad, in was de situatie van vandaag niet te voorzien. Heeft er als oppositiepartij begrip voor als collegepartijen op sommige punten willen afwijken van wat eerder is bedacht. PvdA (Zoetendal): A3, geen steun. A4, geen steun. A5, mee ingediend. M2 en M3, mee ingediend. M4, geen steun. M5, gaat de wethouder nog dingen uitzoeken? Blijft deze staan? M6, geen steun. M8, geen steun. VVD (Waterlander): A3, A4, A5, geen steun. M2, mee ingediend. M3, steun. M4, M5, M6, geen steun. M7, steun in de aangepaste vorm. M8, geen steun. GBH (Van der Ven): M2, mee ingediend. M3, geen steun. M4, steun. M6, M8, geen steun. (A1), A3, A4, A5 geen steun. CDA (Broekhuizen): A3, A4 geen steun. A5, mee ingediend. M2, steun. M3, steun (met VVD-volgorde). M4, geen steun. M5, wordt nog naar gekeken, nu geen steun. 17

18 M6, geen steun. M7, wordt gewijzigd. 1 februari wordt verlengd naar 1 maart. De zin wordt aangepast: voor 1 maart 13 een visie aan de raad voor te leggen en te bespreken in de commissie ROM op 11 maart, waarin een stappenplan is uitgewerkt.. etc. De motie wordt aldus ingediend. M8, geen steun. FNP (Eijer): A3, A4,gjin stipe. A5, stipe. M2, M3, stipe. M4, sels yntsjinne. Opmerking: tt kloppet dat de ferantwurdlikens tsjintwurdich mear by minsken of organisaasjes self. Mar yn alles is een 80-% oanpak, 80% is goed en % falt derbûten, dêr moatte je mear muoite foar dwaan. Foar de FNP is dit dy %. Dat der tefolle katten komme kin net net troch organisaasjes regele wurde, dan moatte de oerheid dat in bytsje stypje, lit dêrom de moasje stean. M6, gjin stipe. M7, mei yntsjinne. M8 (Posthûs) is yntsjinne op fersyk fan D66, bedoeld om de diskusje los te meitsjen. Krijt it gefoel dat de ried net beseft wat er docht. We besunigje wat, sette troch wat dingen in streep, meitsje wat dingen djoerder, mar at we beslute it Posthûs te sluten dan steane moarn de kranten. No stiet der moarn in stikje yn e krante en libje we gewoan fierder. Lûkt dizze moasje yn. Wol wol graach diskussiearje oer wat we dogge mei kulturele foarsjenningen. D66 (Van Leeuwen): het was wel op verzoek van D66 dat u met de motie kwam, maar ons verzoek had meer te maken met uw 5 punten waar u niet op wilde bezuinigen. D66 wist niet dat de FNP van plan was om een bezuiniging op het Posthuis voor te stellen. PvdA (Zoetendal): by de V&P-nota ferkenne we mear mei elkoar de algemiene kaders, it kolleezje kin dan ek helpe om de gefolgen ynsichtlik te meitsjen. Dat is net maklik. D66 (Tiessen): A1, D66 voelt zich niet serieus genomen door de werkwijze van vanavond. Het college doet voorstellen die helemaal niet kunnen. Graag zorgvuldiger met alternatieven als al bekend is dat ze eigenlijk niet kunnen. A3, D66 is ervan overtuigd dat er meer bezuinigingen te vinden zijn (bestrating plein rond gemeente niet aan raad voorgelegd, was onderdeel plan wegen). Intrekken. A4, intrekken. A5, mee ingediend. M2, steun. M3, steun. M4, geen steun. M6, intrekken. M7, akkoord met de termijnwijziging. CU (Leijendekker): A5, (gewijzigd) steun. M2, M3, steun. M4, geen steun. M7, steun. GL (Eijzenga): A5, (wizige) stipe. M2, M3, gjin stipe. M4, stipe. M5, GL komt hjirop werom by de behanneling heriking earmoedebelied etc. M7, gjin stipe. CL (Van Ruijven): Schaart zich achter de inbreng van de PvdA. CDA (Haarsma): hoe stelle we de begrutting fêst no t amendemint A1 net trochgiet, wat foar gefolgen hat dit? De voorzitter: A5 wordt eerst behandeld, daarna de begroting (zoals die nu is). 18

19 PvdA (Zoetendal): het gaat pas lopen vanaf 14, we benutten de tijd om te kijken wat de parkeergarage precies teweegbrengt, daarna kunnen we kijken wat we voor het personeel doen. 5 Stemming: A5 (met wijziging), de gehele raad is voor, behalve de heer Van der Ven (GBH). Het voorstel wordt conform aangenomen. M2, raadsbreed aangenomen. M3 (eerst bespreken in ROM), aangenomen (GBH en GL tegen). M4 afgewezen (voor: GBH, FNP en GL) M7 (februari is maart geworden en tussengevoegd; bespreken in de commissie ROM op 11 maart) Aangenomen (GL is tegen). 9. Sluiting (23. uur) Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 november 12. de griffier, de voorzitter, mevrouw W.J.M.A. Jansen de heer T.J. van der Zwan 19

20 Betoog PvdA (de heer Zoetendal) Misschien is grond op dit moment wel het woord waar in onze gemeente het meeste aandacht voor is. Ik heb er dan ook de dikke Van Dale nog maar eens op nageslagen om de betekenis van het woord te vinden. Het woord grond kan verschillende betekenissen hebben. Allereerst Grond als in Begane Grond. Je zou kunnen zeggen de benedenverdieping. En mag ik daar onze bestuurders van de gemeente een plekje geven. De benedenverdieping is vaak gemakkelijk bereikbaar. En zo is het ook met onze burgemeester en de wethouders van VVD, Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid. Onze gemeente levert uitstekende prestaties als het gaat om zorg, onderwijs, wonen en alle andere voorzieningen. We kunnen trots zijn op hoe onze dorpen er bij staan. Met dank aan onze dagelijks bestuurders! Heerenveen is ook De banenmotor van Fryslân. Die ontwikkeling is mede gestimuleerd met extra gelden vanuit de provincie, Den Haag en zelfs Europa. We zien nu dat die bronnen langzaam opdrogen. De banken- en financiële crisis drukt zwaar op Heerenveen. De ontwikkeling en de extra geldstromen komen piepend en krakend tot stilstand. Maar we zullen niet te Gronde gaan. Het College van b&w moet stevig bijsturen om ons huishoudboekje op orde te houden. Het college heeft dat in mijn ogen sterk en sociaal vorm gegeven. De PvdA heeft daarvoor grote waardering. Vooral ook omdat dit sterke en sociale beleid in goed overleg met de coalitiepartners VVD en Gemeentebelangen tot stand is gekomen. Maar soms zijn we het niet eens, of botsen onze meningen. Bijvoorbeeld bij de plannen op de bezuinigingen op de secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Sommige arbeidsvoorwaarden kan een werkgever eenzijdig vaststellen. Voor andere heeft hij overeenstemming met de werknemers nodig. We hebben bij de behandeling van de V&P-nota reeds aangegeven dat in onze ogen die betrokkenheid zou moeten leiden tot het bijstellen van de bezuinigingsambitie. Omdat OR en GO aangeven dat de genoemde bedragen te veel vragen van de medewerkers. Misschien is voor het college het feit dat men vindt dat Heerenveense ambtenaren te goed beloond worden wel een te zwaar dogma geworden. En is de wens hierop te kunnen bezuinigen de vader van de gedachte geworden. Maar voorzitter, Heerenveense ambtenaren zijn niet te vergelijken met andere ambtenaren. We hebben het in de commissie AZ zelf gehoord. Ze werken bovengemiddeld hard, het arbeidsethos ligt bovengemiddeld hoog, de kwaliteit is uitstekend en de rek is eruit! Dan past in de ogen van de PvdA een luisterend oor voor signalen dat een te grote greep in de financiering van secundaire voorwaarden niet haalbaar is. Wij stellen dan ook voor om de begroting op dat punt te wijzigen en hebben daartoe een amendement voorbereid. De tegemoetkoming in het pakket van maatregelen maakt dat wij denken dat een afvlakking van de bezuiniging met zowel personeel als college een goede onderhandelingspositie zal geven bij het GO. Maar de sociale liberale samenwerking brengt gelukkig in Heerenveen ook met zich mee dat wij in de huidige voorstellen de lastendruk voor de Heerenveense burgers zo rond het Friese gemiddelde weten te houden. Door maatregelen van het mislukte VVD, CDA en PVV-kabinet zitten we ook in Heerenveen met een opgelegde verslechtering van het sociaal beleid opgescheept. We verwachten van het college dat ze alles uit de kast haalt ons beleid zo sterk mogelijk overeind te houden. Voorzitter de enorme bezuinigingen als gevolg van de crisis dwingen de PvdA te kiezen voor het principe: alleen gemeentelijke inspanningen voor de eigen inwoners vormgeven. Geen extra geld voor een nieuw Thialf, nieuwe zorg en nieuwe onderwijs voor de rest van Fryslân ten laste van onze burgers. De PvdA wil die projecten alleen met stevige financiële steun van Fryslân, het noorden, Den Haag en Europa. Voorzitter in Heerenveen weten we ook dingen van de grond te krijgen. Het lijkt misschien in de ogen van sommigen alsof er in Heerenveen nu niets meer kan, maar wanneer ik kijk naar hoe er is geïnvesteerd in onze huisvesting voor het voorgezet onderwijs, hoe we in MFA s en kloppende harten investeren, hoe we wijken en dorpen opknappen samen met woningbouwcorporaties, dan staat het in Heerenveen alles behalve stil. Maar voorzitter de verkoop van woningen en kavels stagneert wel degelijk. De woningmarkt heeft het moeilijk met bijvoorbeeld als gevolg dat men ook in een dorp als Heerenveen tenminste twee jaar op een huurwoning moet wachten. Bij de V&P-nota heb ik al stilgestaan bij de impuls die er in Skoatterwâld nodig is om meer woningen en kavels aan de man te brengen. Wij denken dat een proactieve houding van de gemeente op onderdelen de verkoop kan stimuleren. Wij roepen daarom het college op om in het eerste kwartaal van volgend jaar met de raad in gesprek te gaan over mogelijke initiatieven om de woningmarkt een impuls te geven. Te denken valt aan het toestaan van het tijdelijk verhuren van woningen, het geven van energieadvies etc, startersleningen etc. En als anderen ons als gemeente de grond in boren dan is dat volgens mij ook uit een stukje afgunst. Voor onze topsportprestaties, voor onze sporters en ons sportbeleid. We houden scherp de vinger aan de pols als het om de tarieven voor de accommodaties gaat, maar nemen ook van dit college aan dat het in overleg met de verenigingen tot een acceptabel tarief kan komen.

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 23 mei 2013 (20.00-22.45 uur)

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 23 mei 2013 (20.00-22.45 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 23 mei 13 (.00-22. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 10 april 2017 ( uur)

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 10 april 2017 ( uur) BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag april 17 (.00-22. uur) 1 Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester Griffier: mevrouw W.J.M.A. Jansen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 23 mei 2016 ( uur)

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 23 mei 2016 ( uur) BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 23 mei 16 (.00-22. uur) Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester Griffier: mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 15 februari 2016 ( uur)

BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 15 februari 2016 ( uur) BESLUITENLIJST van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag februari 16 (.00-22. uur) Voorzitter: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester Griffier: mevrouw W.J.M.A.

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 14 (.00-21. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 25 maart 2013 ( uur)

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 25 maart 2013 ( uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag maart 13 (.00-23.05 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 23 oktober 2014, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer C.C. Fransooijs (CDA) mevrouw M. van der Goot-de Vries (CDA) de heer W. van der Veen

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, (concept) gehouden op maandag 15 oktober 2012

VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, (concept) gehouden op maandag 15 oktober 2012 VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, (concept) gehouden op maandag oktober 12 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 28 juni 2012, om uur

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 28 juni 2012, om uur VERSLAG Voorzitter: Griffier: van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 28 juni 12, om.00 uur de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

Riedsútstel. Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd om de belastingtarieven vast te stellen.

Riedsútstel. Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd om de belastingtarieven vast te stellen. Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 27 november 2014 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : C. Dijkstra

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties ".

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties . voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.005912 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 3 juli 2014 Jaargang en nummer 2014-36 Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 18 mei 2015 ( uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 18 mei 2015 ( uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 18 mei (.00-23. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier

Nadere informatie

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden Portefeuillehouder J.R. Zoetendal Datum collegebesluit 15 november 2016 Opsteller J.G. Sloothaak Registratie GF16.20082 Agendapunt 7 Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Voorbereiding door een klankbordgroep uit de raad. Indieners: Klankbordgroep

INITIATIEFVOORSTEL. Voorbereiding door een klankbordgroep uit de raad. Indieners: Klankbordgroep INITIATIEFVOORSTEL Agendapunt: Datum: 25 januari 2011 Steller: Onderwerp: Voorgenomen besluit: Doel: Inhoud: Voorbereiding door een klankbordgroep uit de raad. Indieners: Klankbordgroep Onderzoek naar

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: dhr. L. Buwalda Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen

Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Collegereactie begroting 2015 moties en amendementen Versie: 10 november 2014 t.b.v. raad Amendementen Wie Onderwerp Advies A1 CDA Schrappen precariomaatregel begroting 2015-2018 Met het schrappen van

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

*BM1301485* BM1301485

*BM1301485* BM1301485 *BM1301485* BM1301485 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen Op: 27 juni 2013 Aanvang: 16:00 uur Locatie: de raadszaal van het gemeentehuis Aanwezig: Mevrouw S.C.C.M.

Nadere informatie

Verder aanwezig: wethouder de heer Siebenga en gemeentesecretaris Perdok (agendapunt 6)

Verder aanwezig: wethouder de heer Siebenga en gemeentesecretaris Perdok (agendapunt 6) VERSLAG van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu op donderdag 4 oktober 2012 (19.30 uur) Aanwezig: de dames Van Brussel (VVD) en Pit (GBH) en de heren Abma

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie