DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,"

Transcriptie

1 net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : Ofdieling : Kennis en Ekonomy Opsteld troch : E. de Vries / of Jo merkteken - Taheakke(n) : Update fereffener fan 11 desimber 2012 en krediteurebrief Underwerp : Stichting Frysiân Marketing Achte Steateleden, Mei dizze brief wolie wy jimme graach op e hichte steile fan de hjoeddeistige situaasje fan Stichting Fryslân Marketing. Sa t jimme wite hat Stichting Frysiân Marketing te krijen hân mei grutte finansjele swierrich heden. Dy swierrichheden binne ûntstien trochdat Fryslân Marketing der net yn slagge is om de bydragen fan de merkpartijen en kennisynsteilings byelkoar te fandeljen. Oarsaken dêr(an binne: de negative gefolgen fan de ekonomyske resesje; it ferskil fan ynsicht tusken SNN en Stichting Fryslân Marketing oer wat ûnder in merk bydrage ferstien wurdt (foarbyld: wat binne ynkomsten en wat is in merkbydrage?); it feit dat partijen (iteinlik ôfheakke binne om oan it projekt mei te dwaan fanwege de kompleksiteit fan it projekt mei de gearhingjende risiko s; swierrichheden mei in oanbestegingstrajekt. Op 2 oktober 2012 hawwe wy Stichting Fryslân Marketing dêrom ek advisearre om in ekster ne saakkundige de hear Rick van der Spek fan Trip Advocaten & Notarissen yn te hieren dy t as taak krige om ta in fergelyk te kommen mei de skuldeaskers. Stichting Fryslân Marketing hat (is goerie oannommen. Uteinlik is de hear Van der Spek deryn slagge om in oplossing te finen. Op 27 novimber 2012 hawwe wy in posityf besl(it nommen oer it (itstel fan de hear Van der Spek. Foar neiere details oer it krediteure-akkoart wolle wy jimme graach ferwize nei taheakke brief. Dizze brief hat de hear Van der Spek ferstjoerd oan alle krediteuren. Em newaris sil nei ferwachting de Iêste ôfrekkenings dien wurde. Wy ferwachtsje dat de kosten dêilan - sa t dy beskreaun binne yn de taheakke - folie ôfwike sille. jan 1/3 (is merkteken:

2 provinsje fryslân provincie fryslân b Mei de (itfiering fan it fereffeningsûtstel: is in fallissemint fan Stichting Frysiân Marketing yn It foar kaam. De iepensteande foarde rings fan de sku?deaskers fan de stichting, dêrby ynbegrepen RTL 4 en it NBTC (Neder lands Bureau voor Toerisme en Congressen), binne op grûn fan it berikte krediteure akkoart foldien. binne wy wis fan beliedskontinuïteit mei de oprjochting fan de tydlike stichting Beleef Friesland. Wy sjogge no ek dat de stichting en Tourist Info Fryslân no al mear nei-elkoar ta ûtskaaie by de itfiering fan de produktôfspraken foar is it SNN-projekt ôfrekkene. Mei-inoar is likernôch de helte fan de aktiviteiten fan it SNN projekt Fryslân toeristische topattractie ûtfierd mei in bedrach fan 3,8 miljoen. De vinsjale meifinansiering hat 1,2 miljoen west (in multiplier fan 3,17). hat ûs provinsje de minste imagoskea hân. By in eventueel fallissemint fan Stichting Frysln Marketing hie neffens ûs folie mear negative publisiteit west. Boppedat hie it noch mar de fraach west oft de skuldeaskers by in fallissemint sawiesa har foarderings werom krije soene. is gjin provinsjaal jild gien nei de ûntslachfergoeding fan de direkteur. Fan 1 jannewaris 2013 bestiet Stichting Fryslân Marketing dus net mear. De oarspronklike wurksumheden binne sûnt 20 desimber tydlik ûnderbrocht by de nije Stichting Beleef Fries land oant it momint dat de yntegraasje fan de aktiviteiten fan dizze stifting, Tourist Info Frys Iân (TIF) en Fan Fryslân off isjeel in feit is. Sa binne wy wis dat de beliedsdoelstellings yn i.is programma Fryslân Toeristyske Topattraksje ek folgjend jier (itfierd wurde sille. It merk Beleef Friesland is opnommen yn in soad produkt-uterings fan Stichting Frysiân Mar keting. De provinsje hat no ek t merkrjocht hjirop. Dêrtandinne dat de kar fallen is op de namme Beleef Friesland. Wat de besetting fan de nije organisaasje oanbelanget, hat de hear Tom van Mourik posityf reagearre om de foarsittersrol op him te nimmen fan de Ried fan Tafersjoch. Mefrou Hanita van der Schaaf, it hjoeddeistich lid fan It management team fan Stichting Fryslân Marketing, sil foarearst as direkteur fungearje en sil lieding jaan oer de (ittiering fan de toeristyske moasjeaktiviteiten. Dêrneist wurdt in bestjoerder op ôfstân oansteld dy t lieding jaan sil oer it deistich bestjoer. De care leden foar de Ried fan Tafersjoch silie yn jannewaris benei kaam wurde. It bestjoer fan de stichting krijt as taak om de nije stichting klear te meitsjen foar de nije brede regiomarketingorganisaasje en it hjoeddeistige personielsbestân (7,55 fte) yn oerienstimming te bringen mei it winske profyl foar de nije brede regiomarketingorganisaasje. Tagelyk wurkje Stichting Beleef Friesland en Tourist Info Fryslân nau mei-elkoar gear om har produktplan non op inoar 8f te stimmen. Yn jannewaris sille sy oan e slach om de websites te yntegrear jen. Sa wurdt no al in begjin makke mei it kearen fan de fersnipeling fan de promoasje aktiviteiten fan provinsje. is Fan jannewaris ôf sille wy mei in offertetrajekt oan e slach foar it kertiermakkerskip. De tiermakker krijt as taak om yn nau oparbeidzjen mei de wichtige stakeholders in titstel te dwaan foar in rob(ist en brede regiomarketingorganisaasje, dêrby ynbegrepen in tûk en pro pro ker tran -2/3- Üs merkteken:

3 - 3/3 provinsje fryslân provincie fryslân b sparant governancemodel. Dy organisaasje hâldt him dwaande mei de promoasje fan Frys lân ornearre foar de 4 b s, te witten besikers, bewenners, bedriuwen en de bollebozen (dat binne de jongerein mei talint). Sa wurdt Fan Fryslân ek yn de nije struktuer meinommen. Yn it trajekt binne wy fan doel om benammen te stjoeren op kwaliteit en faasje. Wy freegje ek splisyt dat de kertiermakker net riddenearret ût besteande struktueren wei, mar ûtgiet fan in folslein nije situaasje. Sadree t de kertiermakker oansteld is, wolle wy in ynformearjende gearkomste organisearje om jimme mei te nimmen yn de foisleine oanpak. Uterlik juny 2013 moat it organisaasjemodel as in hûs stean. Wy wolle derop ta dat jimme uterlik yn july 2013 in ttstel fan is krije ta beslûtfoarming krije mei dêrby in tinansieringsût stel. Wy binne fan betinken dat wy no hielendal mei in skjinne laai begjinne kinne om folslein ûtfie ring te jaan oan jim winsk, nammentlik It yntegrearjen fan alle promoasje-aktiviteiten yn ien sterke en brede regiomarketingorganisaasje. Wy tidigje derop jimme mei dizze brief goed ynformearre te hawwen. Foar neiere fragen kin ne jimme kontakt opnimme mei de hear E. de Vries, adres en tillefoannûmer Deputearre Steaten fan Fryslân, Mr. Drs. J.A. de Vries Lis merkteken:

4 Provincie Fryslân 8900 HM LEEUWARDEN Postbus T.a.v. de heer E. de Vries 1 N ( ) 1 R ( A V Groningen en Leeurrarden. Rabobank (Ks aliteitsrekening Trip Norariaat Leeuvrarden) 8900 AA Leeuwarden Notariaat: voo.aardnn as Trrp van Postbus 17 Friesland Bank T 125 (Stichting Derdengelden Trip Advocaten) OP ii npdrschren ijs de algemene Wiardaplantage 9 Telefoon v Advocatuur: TrIP Advoca en en NOIaUrSCn BV sement te volgen. Dat is overigens ook voorwaarde van de stichting zelve. ook als voorwaarde aan de koop verbonden, dat er een akkoord met de crediteuren wordt bereikt, als zij niet volledig kunnen worden voldaan. Er dient immers geen faillis ven dat en waarom de activiteiten van Stichting Fryslân Marketing in geval van een Zoals besproken is de stichting bereid haar activiteiten aan de Provincie te verkopen en ,-. Door de gezamenlijk ingeschakelde externe, onafhankelijke deskundige is faillissement een aanzienlijk geringere waarde zouden hebben. De Provincie heeft dan vastgesteld dat deze koopsom van ,- een reële afspiegeling geeft van de waarde van de activiteiten van Stichting Fryslân Marketing. Tevens is daarbij aangege is de Provincie bereid die activiteiten te kopen tegen betaling van een koopsom van benoemd tot vereffenaar. Voordien was ik adviseur van de stichting, al werd ik ook wel aangeduid als vereffenaar. Met de heer Van Gessel is afgesproken dat ook zijn dienstbe Marketing besloten om ontslag te verlenen aan de heer Van Gessel als statutair bestuur trekking eindigt per 1 december 2012 tegen uitbetaling van zijn opzegtermijn. Zoals u weet is op 26 november 2012 door de Raad van Toezicht van Stichting Fryslân der. Tevens is toen besloten tot ontbinding van Stichting Fryslân Marketing en ben ik Marketing. Hierbij geef ik u een update van de stand van zaken betreffende Stichting Fryslân Geachte heer De Vries, Onze ref. : /RvdS/Ia Inzake : Fryslân Marketing/advies Documentnr. : v1 Leeuwarden, 11 december Tel.: Fax: Advocaat Website: Mr. R.S. van der Spek Per e.devriesfryslan.ni A 1 )VO TRIP

5 mijn inschattingen kunnen zij dan een betaling tegemoet zien van minimaal 72,5% op hun akkoord wordt aangeboden aan de crediteuren. Dit akkoord is beschreven in de bijgaan SNN-subsidie en de co-financiering door de Provincie worden verstrekt. Op grond van stemmen met het akkoord. Zij vormen de zogenaamde projectcrediteuren, waarvoor de blijkt hebben de grootste crediteuren, RTL Nederland en NBTC, reeds aangegeven in te de subsidievoorwaarden nog verschuldigde subsidies van SNN en Provincie Fryslân, een de brief van 30 november 2012 van mij aan de crediteuren (bijlage 1). Zoals uit die brief Het is dus de bedoeling dat met het bedrag van de koopsom, aangevuld met de conform 2/2 Door deze transactie zijn de schulden van Fryslân Marketing geheel voldaan en afgewik Stichting Fryslân Marketing op deze wijze een zachte landing maakt en er voor hen toch nog een zeesubstantieel percentage op de schulden wordt voldaan. Het alternatief van voor alle betrokkenen veel slechter zijn uitgevallen. hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden, maar dat zij het zeer op prijs stellen dat RTL Nederland en NBTC, kenbaar hebben gemaakt dat zij uiteraard niet blij zijn met keld. Ik kan u mededelen dat de crediteuren van Stichting Fryslân Marketing, met name dienst komen. Uiteraard is het voor de nieuwe stichting van belang dat zij beschikt over voldoende middelen op grond van de reguliere subsidie die aan haar zal worden en er wordt met een schone lei doorgestart. Het gehele team zal daar na de transactie in verstrekt. Stichting Beleef Fryslân noodzakelijk. Er dient immers geen staatssteun plaats te vinden Voor de verkoop en overdracht van de activiteiten is de oprichting van de nieuwe Marketing niet meer over middelen om in 2013 kosten te voldoen. Hiervoor zou een de volgende week wordt uitgevoerd. Dat is om twee redenen ook een vereiste: RTL heeft stellen dat, aannemende dat het akkoord deze week rond is, het akkoord in de loop van nieuwe, reguliere subsidie nodig zijn en het is niet gewenst dit subsidiehuis voor zo n korte periode in 2013 op te zetten. als voorwaarde gesteld dat dit jaar nog wordt afgerekend en bovendien beschikt Fryslan Ik heb ook weer opnieuw overleg gevoerd met SNN en het is realistisch om te veronder tenminste 60% op hun vorderingen te voldoen. Dat voorstel heb ik aan deze overige crediteuren gedaan en inmiddels hebben deze nagenoeg allen ingestemd met het crediteuren is overigens slechts een fractie van de in totaal openstaande crediteuren en vorderingen en resteert vervolgens voldoende geld om aan de overige crediteuren akkoord. Met de enkele ontbrekende crediteuren ben ik nog in overleg over een reactie hun aantal. van hun zijde. Het aantal en het bedrag van de vorderingen van de ontbrekende TRIP

6 - 1 il SSEN () 1 A 1) IN Cï in -, c A 1 E Mr. R.S. van der Spek Al eerder dit jaar heeft Fryslân Marketing aan Provincie Fryslân om extra voorschotten Wiardaplantage 9 Telefoon Advocatuur: Trip Advocaten en Notarissen BV. Postbus Bank 29 Friesland (Stichting Derdengelden Trip Advocaten) HR. Leeuwarden AA Leeuwarden Op alle opdrachten zijn de Notariaat: toepassing, zie Vestigingen in Assen, Grachten, Groningen en Leeuwarden. Rabobank (Kwaliteitsrekening Trip Notariaat Leeuwarden) voorwartrip van t t waren gerezen, heeft de Provincie Fryslân op een tweede verzoek tot aanvullende gevraagd. De Provincie heeft aan dat verzoek voldaan door een bedrag van ,- gaan uitkeren. Toen in de zomer van 2012 bleek dat er opnieuw liquiditeitsproblemen bevoorschotting negatief beslist. voor te schieten, welk bedrag zou moeten worden terugbetaald zodra SNN subsidie zou worden uitbetaald, zodra de betreffende kosten daadwerkelijk zijn betaald. De Provincie verschuldigd zou zijn. Bij SNN speelt dat niet. SNN betaalt pas na verificatie van de betaalbewijzen e- meer aan voorschotten verstrekt dan op basis van de subsidievoorwaarden Fryslân verstrekte wel voorschotten op deze subsidie en heeft per heden ongeveer De subsidiering door SNN als hoofdsubsidiegever (47%) houdt in dat de subsidie pas kan een gat in de begroting zat van enkele honderdduizenden euro s. dat een groot project is aangenomen, dat voor 72% werd gesubsidieerd door SNN en de Stichting Fryslân Marketing is in financiële problemen geraakt. Kern van het probleem is Provincie Frysln en voor 28% zou moeten worden gevoed met marktbijdragen. Het is niet gelukt om die marktbijdragen in voldoende mate bijeen te krijgen. Dat betekent dat er Geachte heer, mevrouw, Documentnr. : v1 Onze ref. : /RvdS/gsv Inzake Fryslân Marketing/advies Leeuwarden, 30 november 2012 Website: Tel.: Fax: r.v.d.spek triplaw.nl Advocaat.A 1) V 0 TRIP

7 wordt dat er een faillissementssituatie is en dat de baten en schulden per medio oktober Ik heb sinds mijn inschakeling als adviseur als beleidslijn gekozen dat gepretendeerd subsidiegevers SNN en de Provincie. Nederland, conservatoir beslag gelegd op het bescheiden banksaldo en onder de worden betaald. Kort na mijn inschakeling had bovendien de grootste crediteur, RTL 2/5 aan RTL en NBTC betaalde bedrag, met dien verstande dat de eerste ,- schulden uit het SNN-project. Dit betreft schulden aan RTL ten bedrage van thans nog bedrag. Tevens ontstaat een aanspraak op de Provincie als cofinancier voor 25% van het leiden tot aanspraak op SNN voor subsidie ton bedrage van 47% van het betaalde bedrage van afgerond ,-. Voor wat betreft deze crediteuren geldt dat betalingen na de eerdere betalingen tijdens het saneringstraject- afgerond ,- en NBTC ten De schuldenlast van Stichting Fryslân Marketing bestaat in de eerste plaats uit de De schulden namen en handelsnamen, materiële activa, te weten de bedrijfsinventaris en marketingmateriaal, vorderingen betreffende een campagne uit 2011, welke overigens door de met subsidies. Voor wat betreft de Provincie gaat het dan niet alleen om subsidie als cofinancier van het SNN-project, maar ook om subsidie voor andere projecten en de gen aan de projectcrediteuren, welke nog niet eerder zijn gedeclareerd, SNN een bedrag door Ernst & Young in de eerder genoemde rapportages. zou moeten betalen aan de Stichting ten bedrage van ,-. Dit is geverifieerd SNN een afrekening zou worden ingediend op basis van eerder dit jaar gedane betalin zogenaamde reguliere subsidie. Vermelding verdient dat, indien per medio oktober bij opdrachtgevers worden betwist, alsmede vorderingen op SNN en de Provincie in verband De activa van Stichting Fryslân Marketing bestaan uit immateriële activa, zoals domein- De activa uitblijven van voldoende marktbijdragen. er geen sprake is geweest van misstanden. Het probleem is veroorzaakt door het rapportages ingezien en daaruit blijkt dat de financiële administratie deugdelijk is en dat door Ernst & Young hadden laten plegen naar de situatie bij de stichting. Ik heb de Het werken werd relatief gemakkelijk gemaakt omdat SNN en de Provincie onderzoeken een dergelijke betaling via de subsidievoorwaarden toch weer zal leiden tot additionele geen verslechtering van de positie van de andere crediteuren opgeleverd. Hierop kom ik hiervoor als beslaglegger haar medewerking te verlenen en heeft daaraan als voorwaar de gesteld dat zij ook een deel van het saldo als betaling op haar vordering heeft enkele dwangcrediteur en enige kleine crediteuren betaald. RTL Nederland diende ontvangen. Hieraan heeft Stichting Fryslân Marketing haar medewerking verleend, omdat fondsen voor Fryslân Marketing en haar crediteuren. Dat moest toch gebeuren en heeft Sinds medio oktober zijn feitelijk enkel de satarissen over oktober en november, een hieronder terug worden bevroren. De activa worden verzilverd en komen ten goede aan de gezamenlijke crediteuren met inachtneming van hun positie en rang. Het beslag van RTL noopte daar ook toe, uiteraard. aanleiding van de gerezen problemen. Op dat moment konden de crediteuren niet meer Medio oktober 2012 heeft Stichting Fryslân Marketing mij gevraagd om advies naar

8 Voorts is er een schuld aan de Provincie ten bedrage van ,- in verband met het Afgezien van RTL en NBTC had Stichting Fryslân Marketing per medio oktober nog 15 voorschotten op de subsidie als cofinancier. eerder dit jaar verstrekte voorschot en thans nog- van als te veel betaalde Vervolgens heeft Fryslân Marketing samen met de Provincie vastgesteld welk bedrag aan overige subsidies project van afgerond , die elk minder dan te vorderen hebben. Voorts is er sprake van schulden ontstaan na medio oktober ten bedrage van in totaal Dit betreft schulden aan met name de belastingdienst (loonheffing en btw, ook btw die wel is teruggevraagd, maar niet zal worden betaald), de werknemers, de In verband met de gerezen problemen ben ik met SNN in overleg getreden over de wijze krijgt om betaalde facturen betreffende het project ter uitkering van subsidie voor te van surseance van betaling of faillissement van de Stichting. Voorts ben ik in overleg getreden met Provincie Fryslân, omdat zij vanwege de activitei ten van Fryslân Marketing het meest betrokken is. Doelstelling was om te trachten zoveel mogelijk liquiditeiten bijeen te vergaren om daarmee de eerste betaling aan RTL en NBTC te doen. Vervolgens kan op basis van die eerste betaling subsidie worden Met die subsidie kan dan betaling plaatsvinden aan de overige crediteuren. Dit overleg De Provincie is bereid de immateriële en materiële activa van Fryslân Marketing te kopen voor een bedrag van ,-. Aan een waarderingsdeskundige is gevraagd of dit een door niet de subsidie op grond van de koopfinanciering van het SNN 3/5 een totaalbedrag van Let wel, hier past nog een voorbehoud van exacte de Provincie verschuldigd zou zijn. Dit betreft naar voorlopige schatting reële benadering is van de waarde van de activa. Het advies van de waarderingsdeskun anderzijds ook dat de Provincie als koper van deze activa dan een redelijke prijs betaalt. dige luidt dat deze waardebepaling voor Fryslân Marketing als verkoopprijs redelijk is en ontvangen van SNN, welke subsidie kan worden aangewend voor de tweede betaling heeft geleid tot de volgende oplossingsrichting. aan RTL en NBTC. Ook voor die tweede betaling kan weer subsidie worden ontvangen. geschiedt in twee tranches. Dat betekent dat Fryslân Marketing tweemaal de gelegenheid waarop het project zou kunnen worden afgerekend. SNN heeft op 30 oktober ji. in dat verband besloten dat afrekening van het niet voltooide project kan plaatsvinden, mits dit leggen aan SNN. Voorts verdient vermelding dat SNN niet tot betaling verplicht is in geval Overleg over een oplossing opzegtermijn. Bovendien zijn er uiteraard advieskosten gemaakt. Al deze na medio overeenkomst met de directeur geëindigd, die hiervoor gerechtigd is tot betaling van de verhuurder van de bedrijfsruimte en lease van vier auto s. Per 1 december is de arbeids hogere rang dan de concurrente schulden. oktober ontstane kosten en schulden hebben, uitgaande van de faillissementsfictie, een bent een van deze crediteuren. Daarnaast zijn er nog crediteuren tot een totaalbedrag hadden en hebben een totaal bedrag te vorderen hebben van afgerond ,-. U crediteuren met een vordering van meer dan 1.000,= per crediteur, Deze crediteuren subsidie op grond van cofinanciering niet betaald hoeft te worden door de Provincie vanwege de te hoge bevoorschotting, zoals hiervoor vermeld.

9 verrekening met de vordering van de Provincie ad ,- in verband met de bevoorschotting eerder dit jaar. Aan de Provincie Fryslân is verzocht om in het kader van voorwaarde dat alsdan een akkoord met de crediteuren wordt bereikt, heeft ingestemd ,- zou hebben ontvangen. deze transactie geen beroep op verrekening te doen, met welk verzoek zij onder de sement of surseance van betaling ook geen terugbetaling op deze vordering van Voor de Provincie Fryslân is de afweging met name geweest dat zij in geval van faillis 4/5 machtiging. mogelijk alsnog bij u zou moeten melden met het verzoek om aanpassing van uw werknemers, de belastingdienst en de overige boedelcrediteuren worden betaald. De net als aan RTL en NBTC 72,5 % op hun vorderingen worden voldaan. Vanwege de voldaan en aan de overige crediteuren kan op basis van de thans berekende bedragen voorzichtigheidshalve echter uit van 60%. Dat geeft enige marge en voorkomt dat ik onzekerheid betreffende het exacte bedrag van de subsidies van de provincie ga ik kleine crediteuren, met vorderingen van minder dan 1.000, kunnen volledig worden Met het aldus resterende bedrag uit de tweede betaling van SNN en provincie kunnen de en er geld over is, ontvangen deze overige crediteuren en RTL en NBTC elk naar rato gen per medio oktober 2012 aldus 72,5% betaald zullen zien. Een deel daarvan is vanuit van hun vordering meer dan 72,5%. het beslag reeds voldaan. Aan RTL en NBTC heb ik voorgelegd of zij ermee kunnen instemmen dat zij dat percentage op hun vorderingen ontvangen tegen finale kwijting van de overige crediteuren niet zijnde de werknemers, de belastingdienst en andere boedelcrediteuren - niet meer ontvangen dan dit percentage. Als de afrekening meevalt het restant. RTL en NBTC hebben daar beide mee ingestemd, onder de voorwaarde dat Op basis van de berekeningen heb ik geconstateerd dat RTL en NBTC op hun vorderin Het voorstel voor het crediteurenakkoord additionele betaling door de Provincie Fryslân betreffende deze cofinanciering. wel weer (deels) aan de beurt als cofinancier van het SNN-project en dit zal leiden tot een daarvoor opnieuw 47% subsidie van SNN ontvangen. In dat geval is de Provincie Fryslân Fryslân Marketing kan vervolgens dit bedrag weer betalen aan RTL en NBTC en subsidie te betalen op grond van de cofinanciering, omdat zij daar reeds een groter SNN is dan aan subsidie te ontvangen. De Provincie Fryslân behoeft geen ten bedrage van afgerond Vermeerderd met het reeds bestaande recht jegens voorschot heeft betaald dan aan subsidie verschuldigd was. dit bedrag betalen aan RTL en NBTC en op basis daarvan subsidie van SNN ontvangen Provincie aan Fryslân Marketing zou kunnen betalen. Vervolgens kan Fryslân Marketing Al deze bedragen, bij elkaar opgeteld, leiden tot een totaalbedrag van , dat de afgerond , te weten de nominale waarde van de vorderingen. De Provincie het project uit 2011 van Stichting Fryslân Marketing te kopen voor een bedrag van Voorts is aan de Provincie Fryslân verzocht om de betwiste vorderingen in verband met Fryslân heeft ook hiermee ingestemd. surseance van betaling, dan zou de Provincie Fryslân een beroep kunnen doen op vaststelling; het 10% meer of minder zijn. Zou er sprake zijn van een faillissement of

10 uw instemming op dit voorstel ontvang. u alsdan uw betaling heeft ontvangen. Voorwaarde is dan wel dat ik zo spoedig mogelijk mijn bedoeling nog voor 21 december het akkoord te hebben bereikt en uitgevoerd, zodat met de provincie wordt gesloten, die vervolgens de genoemde bedragen betaalt. SNN heeft aangegeven vervolgens binnen een week de subsidie te kunnen uitbetalen. Het is 5/5 R.S. van der Spek Met vriendelijke groet, Mocht u nog nadere informatie behoeven, dan kunt u mij uiteraard bellen. heden te berichten of u instemt met dit voorstel. mij retourneren. Ik verzoek aan u en uw medecrediteuren om mij binnen 10 dagen na Ten blijke van uw instemming kunt u bijgaande verklaring invullen, ondertekenen en aan NBTC, naar rato van hun vorderingen. ten minste 60% op uw vorderingen wordt voldaan, tegen finale kwijting van het restant. dan zal dit meerdere worden verdeeld onder de crediteuren, met inbegrip van RTL en Mocht de uitvoering van het plan meevallen, waardoor meerdere gelden beschikbaar zijn, Op grond van het voorgaande verzoek ik u bij deze in te stemmen met het voorstel dat concurrente crediteur blijft er dan naar verwachting niets over. Mijns inziens is het digd op grond van de subsidievoorwaarden en op grond van verrekening. Er kan dan faillissement worden uitgesproken, dan zijn SNN en de provincie geen subsidie verschul Uiteraard valt het te betreuren dat uw vordering niet geheel kan worden voldaan. Zou een enkel worden uitgegaan van de opbrengst van de immateriële en materiële activa die bij faillissement naar verwachting ook nog minder waard zouden zijn. Bovendien dient dan rekening te worden gehouden met de opzegtermijn van alle werknemers. Voor u als voorstel in de gegeven omstandigheden dus alleszins redelijk. ontvangen, alsmede van de kamer van Koophandel als verhuurder, de overeenkomst De gang van zaken is aldus dat, na akkoord met van de 15 crediteuren die deze brief

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Installatiebedrijf W.A. Kemkens B.V., tevens h.o.d.n.

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31 Datum

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan het

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8

Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 Faillissementsnummer: C/16/13/469 F Uitspraak

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 april 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDS PERSONEELS- DIENSTEN B.V., statutair gevestigd te Zevenaar en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3. (gecombineerd) Datum: 26 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3. (gecombineerd) Datum: 26 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 3. (gecombineerd) Datum: 26 maart 2015 Faillissementen Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming : F.05/14/622 Flevolicht en Wonen International B.V. :

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Nummer: 5. handelend onder de namen OP DE ZAAK IN APELDOORN, POLITIEK CAFÉ STICHTSE VECHT EN

Nummer: 5. handelend onder de namen OP DE ZAAK IN APELDOORN, POLITIEK CAFÉ STICHTSE VECHT EN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 23 december 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OP DE ZAAK B.V., tevens handelend onder de namen OP DE ZAAK IN APELDOORN,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 augustus 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

Land. : C 14/13/175 F. : mr. A.H.J. Dunselman. thans: mr. K. van Dijk. : hotel - restaurant

Land. : C 14/13/175 F. : mr. A.H.J. Dunselman. thans: mr. K. van Dijk. : hotel - restaurant 82772, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Stad & Land, tevens handelend onder de naam Hotel Stad & Land. Stationsweg 92, 1815

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012

ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 HOUTHOFF BURUMA ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Nummer: 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V.,

Nummer: 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V., FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V., tevens handelende onder de namen Onlinewinnen.nl

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING OOST NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2013 Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 10 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beheermaatschappij Werkendam 4 B.V., voorheen h.o.d.n. SKB Repair

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator R-C :

Nadere informatie

Stappenplan vereffeningsprocedure na beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap.

Stappenplan vereffeningsprocedure na beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap. Stappenplan vereffeningsprocedure na beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap. N.b. Dit betreft een korte beschrijving van de vereffeningsprocedure. De kantonrechter kan de erfgenamen aanvullende verplichtingen

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 (slotverslag) 9 november 2015

deadvocaten vanvanriet FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 (slotverslag) 9 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 (slotverslag) 9 november 2015 Gegevens onderneming: Maatschap Louwerse & Veen Advocaten, gevestigd aan de Biltstraat 112, 3572 BJ Utrecht Faillissementsnummer: C/16/13/838

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 1 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 1 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 1 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur ALGEMENE VOORWAARDEN Muntjewerf Advocatuur 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2012; 1.2. advocaat: mr.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

VAN DER GARDE BABY SUPER STORE BV

VAN DER GARDE BABY SUPER STORE BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten

Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten Algemene Voorwaarden van Hundscheid Advocaten De algemene voorwaarden van Hundscheid Advocaten zijn van toepassing op alle met Hundscheid Advocaten te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Voorzitter: mr R.J. Kuperus (tevens notulist) Aanwezig: Namens beheerder: Index Garant Management B.V.: mr R.J.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2, eindverslag Datum : 8 december 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie