DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april Kopij foar Doarpsnijs kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: 2

3 BERNE Op 11 maaie 2013 is berne: Hoite Anthonius Cees Alders Maartje Wildeman en Jeroen Alders, Broerke fan Tonke en Dieuke Lyklamawei 13 BEDANKT Wy wolle elkenien hertlik tank sizze, foar alle felisitaasjes, kaarten, blommen en kado's dy't wy krigen ha op ús 25 jierrige troudei. Dat der safolle minsken oan je tinke, wát moai!! Groetnis Thys, Aukje, Albert-Menno en Jetske BEDANKT Hierbij wil ik, ook namens Anne, iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, fruit en andere attenties die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Jetske en Anne Rienstra 3

4 WARME KLEINE WERELD Sinds twee jaar heb ik een vervelende aandoening waarbij o.a. mijn mobiliteit behoorlijk is afgenomen. Mijn familie woont ver weg, maar wat een fijne mensen heb ik om me heen. Ritjes naar het ziekenhuis in Sneek of Groningen. Altijd was er wel iemand die wilde en kon rijden. De gekste dingen kon ik even niet, maar dan was er wel weer iemand. B.v. om wat plakjes kaas te snijden voor de boterham. Mee laten eten, soep of een ovenschoteltje langs brengen. Boodschappen doen, niks was te gek. Nou wordt mijn tuin onderhanden genomen, onkruid wieden, oude troep weg, nestkastjes opgehangen, nieuwe aanplant. Wat voel ik mij gelukkig dat ik hier in een dorp woon waar men je kent en helpt daar waar nodig is. Wat voel ik mij rijk dat ik al deze mensen mag kennen. Ik hoop dat dit een prachtige zomer wordt zodat al deze lieve mensen eens in het zonnetje worden gezet. Willy COLLECTE De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 14 t/m 20 april heeft in Nijemirdum 412,65 opgebracht. De Nederlandse Hartstichting bedankt haar collectanten en gevers van harte voor het behalen van dit goede resultaat! Tj. Baukema Altena 4

5 HA JIM IT AL HEARD? Stiet by jim de kalinder ek sa fol?goh, om my kinne der wol mear oeren yn in dei.. of soe ik gewoan earder fan t bêd komme moatte? Skoalreiskes, rommelmerk, volleybal, avondvierdaagse en it doarpsfeest sjit ek alwer aardich op. Foardat we it witte sitte we alwer yn it bûtenlân en sit it skoaljier der wer op. De skoalwike dy`t master Bode sa`n 40 jier lyn opsette, bestiet spitigernôch net mear. It wie altyd in hiel gesellige wike foar hiel Nijemardum. Der barde alle dagen wol wat. Wat fleagen der altyd moaie foksen troch it doarp. Foksen dy`t de hinnen mei rêst lieten en de minsken oan it laitsjen makken. Hawar, tiden ha tiden.. al bliuwt it spitich.. no moat ik ek ophâlde te eameljen. Ien fan ús markante ynwenners sil Nijemardum ferlitte, gelokkich wol libben! Sieger Beukens fan de Sintel giet ynkoarten nei Balk. Syn hiele libben hat hy hjir wenne. Mar hjir is t ek wer: tiden ha tiden. It hat moai west seit hy, ik sil my yn Balk ek bêst fermeitsje. No, dêr sit ik ek net oer yn, mar wy sille him hjir wol misse. Soene we him fan t simmer noait mear by see of yn e bosk omskarreljen sjen yn syn blaubaitsje? Ja dochs wol? Ik hoopje tenminsten fan wol en oars moatte we der goed omtinke as we yn Balk by de Teernstrabrêge lâns ride. Dan sil Sieger wol gauris op it ligersbankje sitte. Goh, wat treffe dy oare meiligers dat.. wat sille se dêr in wille ha. Balk fleuret op!! In hiel goede tiid tawinske Sieger!! De jierlikse rommelmerk wie ek wer in grut sukses. Wat hiene we wer in soad rommel, mar gelokkich ek in soad keapers. 250 minsken hellen in stimpel by Rozema!! It assortimint wie wer grut, der wie foar elk wol wat. 5

6 Ek in moaie loopband. Paul Baas hie dêr wol sin oan. Goh, draafst wol faker? frege ik.. Nee ik niet, maar het lijkt me wel handig voor de hond. Dan hoef ik die niet meer uit te laten.. En hoe wie it dochs mooglik: Sjan[5] wie har bril kwytrekke. Neidat har heit en mem alles ôfsocht hienen en harren der al by deljûn hienen, fûn Halbe by it opromjen it lytse briltsje wer tusken de lampen en tv`s Dit wie it wer foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP> ZATERDAGAVONDEN DORPSHUIS I.v.m. te weinig animo om de zaterdagavonden uit te gaan in ons eigen dorp, zijn we met ingang van 1juni a.s. ZATERDAGS GESLOTEN. Dorpshuis Nijemirdum (in september gaan we weer open) Klaas en Harmke VERHUISD Nadat we in 1991 uit Nijemirdum vertrokken, hebben we naar alle tevredenheid al die jaren in Balk gewoond. Vanwege onze gezondheid zijn we nu verhuisd en wel naar Bos- en Meerzicht in Oudemirdum. Het adres is: Jan Schotanuswei 102-9, 8567 HH Oudemirdum. Ons telefoonnummer is ongewijzigd gebleven. Piet en Ineke Bode 6

7 HOE SOE IT NO MEI..ús âlde garde wêze? In skoftke lyn betocht de redaksje fan it Doarpsnijs dat it miskien wol aardich wêze soe om út en troch ris in fraachpetear te hawwen mei minsken dy t jierren yn Nijemardum wenne ha en letter op keamers yn in fersoargingshûs gien binne. Ik naam kontakt op mei Rinske Yntema. Sy wenne dik sechtich jier yn Nijemardum en no al wer goed fjouwer jier yn Talmahiem yn Balk. Lêze jo it Doarpsnijs? Jawis, ik krij it oer de post tastjoerd. No t de eagen minder wurde, lêst buorfrou Jeltsje it my altyd foar. Dy krijt it krantsje fan Aldemardum, mar dat is lang sa moai net hear.(!!!) Soe ik by jo komme meie foar in fraachpetear? In fraachpetear mei my??? Dat ha k noch nea betocht. Eh ja, wêrom ek net? Kom mar op in jûn, want dan haw ik it wol oan tiid. In goed wike letter skarrelje ik yn e gongen fan Talmahiem om. Nûmer 006. In klopke op e doar Kom der mar yn! Frou Yntema set daliks útein as ik de famyljeportretten besjoch. Dat binne de bern mei harren bern en bernsbern. Dy foto s binne fan in pear jier lyn hear. Ut in doaze wurde foto s fan lytse poppen socht., ik ha 19 beppesizzers en no al 20 oerbeppesizzers. Wy jouwe ús del yn maklike stuollen. Myn skriuwblok yn e oanslach.. No Frou Yntema, hoe is it mei jo hjir yn Talmahiem? Ik ha it hjir prima nei t sin. It is krekt in hotel. Ha jo wat nedich, dan drukke jo op e belle en dan komt der ien om help te bieden. Ik ha gjin tel ûnwennich west fan Nijemardum en hie hjir al gau maten. Fedde Neel en Frou Otter en Nardus Gryt wennen hjir ek. Doe t ik besletten hie om my by Talma ynskriuwe te litten, duorre it net iens sa lang en der wie al in keamer foar my. It kaam my suver wat oer it mêd. Men kriget dan mar in pear dagen betinktiid. Mem, it hoecht noch net hear sei ús Douwe, mar ik ha it wol dien. Myn eigen âlden ha hjir ek wenne en sa bêst nei t sin hân. It like my wol goed ta om de oerstap te meitsjen en ik ha der gjin spyt fan. 7

8 It wie wol in grutte feroaring tink? Dan rekket Rinske op e tekst oer har libben yn Talma. Sy fertelt sûnder ophâlden en fol fjoer oer it kofjedrinken en it iten, de tsjerketsjinst op snein, de gimmestyk ende bingo. De kofje yn e túnseal en it sjongen. It sjoeljen en it dûsen. De fragen by de harsensgimmestyk en de libbensfragen by it bibellêzen. It spuljen en scrabbeljen. It fytsen, by moai waar mei frijwilligers bûtendoar op dy dûbele fytsen. It optreden fan muzyk- en sjonggroepen (sitte der wol genôch dagen yn in wike?) Troch al dy aktiviteiten ûntsteane goede kontakten mei de oare bewenners. Soks is sa belangryk. Sy sprekt ek mei waarme wurden oer al har bern dy t sa goed foar har binne en hast alle wiken by har oanwippe. It lizzen fan kontakten giet jo goed ôf. Hat dat altyd al sa west? Ik kom út in grutte húshâlding en ik mocht graach mei oare bern boartsje. Wêr binne jo berne? Rinske Yntema is op 26 augustus 1926 berne yn e Hommerts Watfoar oplieding ha jo dien? Ik ha de legere skoalle dien en doe moast ik oan it wurk by Bakker Bootsma. By in boer yn e Hommerts ha ik it melken leard. Ik mocht dat graach dwaan. Letter bin ik nei in boer yn Tirns ferhuze. Moarns en jûns melke en oerdei yn e húshâlding oan it wurk. It wie doe oarloch en der ha ek wol Dútsers oer de flier west. Wy koenen it bombardemint fan it spoar hiel goed sjen en mei de befrijing ha wy yn Snits feest fierd. It wie in spannende tiid, mar we hienen ek wol wille. Wiene jo net ûnwennich of bang? Nee, want ik bin altyd goed troch myn bazen behannele. Ik fielde my wol feilich by harren. Wat woene jo as bern graach wurde? Húsfrou. En dat is wol slagge net? Rinske krige ferkearing mei Rients Rienstra fan Aldegea W. Sy trouden en setten harren te wenjen yn de bakkerij fan Theunis Klompmaker op e Lyklamawei yn Nijemardum. (Gert en Tjitske Baukema wenje der no) Dus earst as bern by bakker Bootsma en doe as frou fan e waarme bakker Rienstra oan e slach? Jawis, mar ik fûn dat moai hear. Wy hienen de winkel en ik sutele middeis wol mei bôleguod op e Bouwen en Nij Amearika. Wy krigen seis bern. Us Douwe, 8

9 Piet, Paul en Jannie wenje yn Nijemardum, ús Jeltsje yn Himmelom en Jetse yn Aldemardum. Doe t ús Douwe in jier as trettjin wie, binne wy opholden mei de bakkerij, want der moast fanalles fernijd wurde. Rients koe by Lankhorst yn Snits oan e slach. Dat wie in grutte feroaring. It wurk fan e bakkerij wie der net mear, mar ik hie al gau in pear wurkhúskes: bij âlde frou Plug en by Homme Harmke (de smid) en letter wol by Anne en Jetske(Rienstra). Wy brochten doe ek kranten en wykblêden rûn. Ik koe net goed thús sitte. Us Jannie kin dat ek net. Rinske rekke wer yn ferwachting: tsien jier nei Jetse waard der noch in jonkje berne. It popke wie net sûn en hat mar in pear wiken libbe. Us Douwe siet doe al yn tsjinst. Yn it begjin fan de tachtiger jierren kaam der in húske frij op Heaburgen en doe binne wy ferhuze. Us Piet wenne yn Sondel, mar hy woe wol wer nei Nijemardum, dus dy hat ús hûs kocht. In nije start. Rients en Rinske hienen in hiel drok bestean hân mei 6 opgroeiende bern. It slagge harren net langer om tegearre ûnder ien dak te libjen. Der moast ferromming komme. Rients besocht yn Aldemardum in nij bestean op te bouwen en Rinske bleau op Heaburgen. De bern stipen beide âlden tige om har libben wer op e rails te krijen. Spitigernôch hat Rients doe noch mar in pear jier libbe. De bern en bernsbern ha my troch dy drege tiid hinne sleept seit Rinske en dan begjint se opnij mei in gloedfol petear oer al har beppesizzers dy t hast alle dagen by har op Heaburgen oer de flier kamen en dy t se it spuljen leard hat. Se kamen ek faak te iten en letter kampearden sy by my yn e tún. Dizze Beppe wie doe hast in twadde mem? (Wêr soe Jannie op lykje?) Ik ha in soad op harren passe, en mei wille. De beppesizzers, dy t foar in grut part tichteby wenje, komme no ek noch gauris yn Talma op besite. Ha jo noch tiid om tillefyzje te sjen of boeken te lêzen? Omdat myn eagen sa min binne ha ik in spesjale bril krigen. Ik folgje it nijs wol wat en de spultsjeprogramma s: Lingo,Twee voor Twaalf ensa. Boeken lêze kin net mear, mar der binne ek luisterboeken. Watfoar muzyk meie jo graach hearre? André Rieu syn optredens binne altyd moai. 9

10 Wat fine jo in grutte ergernis? Froeger wienen der oare noarmen. Wy sprieken âlderen, de dokter en de dûmny net oan mei do. Der wie mear ôfstân, mar ek folle mear respekt. Tsjintwurdich is dat soms fier te sykjen en dat is spitich. Ha jo faak mei fakânsje west? Mei ús Jeltsje en Jan nei Seelân en mei myn suster nei Drinte. Fierders ha Rients en ik in kruser hân yn e Hommerts en dêr gyngen wy mei te farren. Soe it Frysk oer 100 jier noch bestean? It mei net ophâlde. Op in pear nei, prate al myn beppesizzers Frysk. Wat soenen jo net misse kinne yn jo wenkeamer? Myn rollator. Ik doar net mear los te rinnen. Wêr tinke jo mei nocht oan werom? Oan alles hast wol, mar myn tienertiid, dy wie moai. Al wie it oarloch, wat hienen wy in wille. Ik soe it sa oerdwaan wolle. Wêr soenen jo noch graach hinne wolle? Nei Nijemardum. Wy fiere dêr myn jierdei altyd. Alle bern en bernsbern en myn bruorren en susters komme dan. Mei myn tachtichste jierdei hat ús Piet in fotoboekje makke fan it feest. Dat is in prachtich oantinken wurden. Wolle jo fierder noch wat sizze tsjin de minsken fan Nijemardum? Och nee, ik ha dêr safolle moaie kontakten hân en no ek noch. Ik belje noch geregeld mei guon, mar ik bin hjir no sa op myn plak. Ik soe sizze: doch se allegearre de groetnis mar fan my. By it oerein gean sjoch ik op e klok: Is it al hast njoggen oere? Dan ha wy hast twa oeren sitten te praten!? Ja Annie, myn mûltsje is noch goed seit Rinske. Se bringt my nei de resepsje. Sa, om in oere as healwei tsienen komt der ien om my op bêd te helpen. Ik nim noch in pear piltsjes en dan lekker sliepe. Wy nimme ôfskied. Rinske Yntema, jo ha mei jo húshâlding in soad betsjutten foar Nijemardum. Tige tank foar alles en noch in goede tiid yn Talma tawinske! Annie de Kleine 10

11 WA BIN IK? It wie dreech te rieden diskear. Minsken seagen der wol wat bekends yn mar it dûbeltsje woe net falle. Guon fregen dan ek om in" hint", mar dan koe ik allinne mar sizze: " jimme kinne him goed", want as ik ferklapte dat er graach in prûmke mei, wist elkenien dat it Sieger Beukens wie. Sieger koe noch moai efkes meidwaan oan ús fotorubryk, want ynkoarten sil er it yn Balk besykje. Diskear mar 4 nammen yn de hoed: Kobus Jo, Minke Roelevink, Roelie Veen en Jeltsje Hoekstra. De sûkerbôle giet nei Roelie Veen. En dan dizze kear wer in fleurich moai famke: Jantje 11

12 Hallo Nijemirdum! Het feest is alweer in aantocht en daarom willen wij jullie even op de hoogte stellen van een paar veranderingen! Op donderdagavond is zoals altijd de optocht en die zal beginnen om 7 uur. Zo is bijvoorbeeld de 50+ middag verzet naar de vrijdagmiddag 28 juni. Dit keer gaan we naar DE museum injoure waar we een rondleiding krijgen in het museum met na afloop natuurlijk een heerlijk kopje koffie met wat lekkers!! Erg leuk natuurlijk! Wie mee wil graag voor 17 juni as opgeven bij: Tryntsje de Jong-Rienstra, Lyklamawei 33, tel of We vertrekken om half 2 vanaf het dorpshuis en u kunt uw DE punten meenemen als u dat wilt want ook die kunnen worden ingeleverd. Vrijdagavond blijft het toneelstukje staan. Zaterdagochtend om half 10 begint voor de kinderen van de basisschool de kinderochtend, we verwachten alle kinderen!!(bij afwezigheid graag bericht!!) Ook horen natuurlijk alle kinderen die niet hier op de basisschool zitten er bij!! Voor de peuters hebben we een speelruimte gemaakt en is er een springkussen zodat die zich ook kunnen vermaken. En om 11 uur begint de strijd tussen de buurten en maken we er met z n allen weer een gezellige dag van! Zaterdagavond kunnen we weer gezellig swingen in het dorpshuis!! Om dit alles mogelijk te maken komen we week 25 (17-25 juni)langs voor een vrijwillige bijdrage. 12

13 Een richtlijn is 7,50 p.p. voor jong en oud. Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij!! Als er nog vragen zijn dan horen wij het graag! Groetjes uw feestcommissie. Wiepie Hoekstra Ans Bosma Sander Mollema Yke van der Wal Hendrik Jan Postma Harm van Bommel Tryntsje de Jong GJIN WIZE RIE OAN WIZE MINSKEN It is al gau sa fier, dan ha wy it Doarpsfeest en moatte de wize minsken fan Nijemardum har de holle wer brekke oer de fragen en opdrachten yn it ûnderdiel Raad der Wijzen. By it feest fan 2000 ha wy, dat wol sizze Paul Rienstra en Jan Albada, fan te foaren in stikje yn it doarpskrantsje setten mei tips en (stille) winken. Dêr hawwe guon buerten net allegearre! - tankber gebrûk fan makke. Ien buert ferskiet punten trochdat se ús stikje net serieus nommen hiene. Wy soene dat stikje fan 2000 suver sa wol wer pleatse kinne, mar dat dogge wy net; wy fertelle no wat ien buert oerkomd is, mei dat se ús rie opfolge hawwe. Ien fan e kearnleden fan e RfW is op in jûn mei syn frou mei in boskje blommen nei dy ferneamde âldmuoike (sjoch nû 332 fan Doarpsnijs) riden. Se koene it âldminske amper, mar it bliek noch in hiel helder en alderaardichst wyfke te wêzen en ek noch wol in bytsje famyljesiik. Al pratende foel de namme Albada en doe ljochten har eagen op en se frege: hat dy man ûnderwizer west? En doe t er wat útskildere waard - burd, keale plasse ja, doe wie se der wol wis fan, dat wie deselde dy t yn Hidaard oan skoalle stien hie. Hja hie him wol troffen by de Bouma s dêr t se oan besibbe wie. Echt hynstefolk, dy Bouma s, sei se en har eagen glinsteren glûpsk, mar ik hie mear niget oan dy frijgeselle ûnderwizer! 13

14 It praat kaam ek op har sibben en foarteam; en doe kaam de âlde doaze foar t ljocht: roubrieven en bertekaartsjes, hiele âlde mei de postsegels der noch op fan ien sint en oardel sint en fan twa- en- in- hea ( tredde-heal sei se!). Der kamen ek âlde berneboekjes foar t ljocht, noch yn e âlde spelling fan loopen mei twa o s en sa. It waard dy jûne noch let ek, want hja rekke op e tekst oer hár beppe fan memme kant, dy t út e Wâlden kaam. Hja koe sa smakelik fertelle oer wat se as bern fan dy beppe heard hie, ferhalen út e foarfoarige ieu, oer foartsjirmerij bygelyks en begangels. By it fuortgean moasten se belove gauris wer te kommen en se krigen de groetnis mei foar dy Jan Albada en se moasten mar tsjin him sizze, dat as er der belang by hie dan mocht er wol ris yn dy âlde doaze sjen, wa wit siet der wat gaadliks foar him by, ja, hy moast mar ris del komme. Dat lêste kommen is him net mear wurden, dat earste kommen al: nei har begraffenis. In pear wike nei dy besite krige hja in oerhaal en binnen trije dagen wie se wei. By it lytse tsjerkje fan Jouswier is se te hôf brocht. In neef fan har wie boelberêder en dy hie gjin each foar âldheden alles is op e brânbult kommen! Is t net in griis? Ja, sa kin it gean. Paul en ik binne no drok dwaande mei it betinken fan fragen en opdrachten, Paul de drege en ik de maklike (nou ja, Paul beweart krekt oarsom!) Wy hoopje op in moai feest en in spannend, hektysk, stresserich, mar boppe-al gesellich Raad der Wijzen. Mei de groetnis, ek fan Paul Rienstra, Jan Albada ROMMELMARKT NOK Vrijdag 14 juni van tot uur rommelmarkt bij NOK op Sportpark De Skelp in Oudemirdum. Wiepie 14

15 Beste dorpsgenoten, Op woensdag 26 Juni a.s. van 15:00 20:00 uur is een ieder van harte welkom voor een bezoek aan ons melkveebedrijf. Misschien wilt u/willen jullie wel eens zien en weten: -Hoe een koe automatisch wordt gemolken -Hoe een kalvertaxi er uit ziet of -Duurzame landbouw, wat betekent dat in de praktijk? Gedurende deze dag is de groepsaccommodatie open voor een kop koffie, thee of limonade. Graag tot ziens! Familie Albert en Jeannet Bekedam Hoitebuorren 12 OPROEP!!!! We hebben eigenlijk nog enkele personen nodig die bij ons de herhalingscursus BHV willen volgen om het door te laten gaan. Het gaat uit van het Nordwincollege (voorheen AOC). 10 JUNI EHBO 17 JUNI BRAND Voor opgave bel met Harmke Rienstra

16 HOE IS IT NO MEI... Ditkear fyts ik de Sintel yn, ik ha in ôfspraak mei Hindrick Willem Strampel. In jonge dyst altyd fleanen sjochst...sintel yn, Sintel út. Hindrick is krekt 23 jier wurden en wennet op Heaburgen 1 mei syn heit Jan, mem Sietske en jongere broer Simon Ale. Om hûs skarrelje wat hinnen, geiten, kninen enkealtsjes. Yn e hûs leit de herdershûn hearlik te gnoarren. Praatst altyd Frysk? Ja, as it heal kin wol, mar as immen Hollânsk tsjin my begjint te praten, dan nim ik dat gau oer. Wat foar oplieding hast dien? Ik ha op it Groenhorstcollege yn Emmeloord de oplieding MBO Landbouw en Veeteelt dien. Dat wie in 4 jierrige oplieding. Doe t ik klear wie bin ik direkt nei Nij Seelân gien. Dêr ha ik in jier taholden. Dêrnei haw ik de kursus Management training Melkveehouderij dien yn Oentsjerk. Nei it beheljen fan myn diploma mocht ik my bedrijfsleider neame. Hast dêr ek wurk yn fûn? Ik wurkje no yn Balk by feehâlderij Albada. En dat befalt goed? Jaseker, hartstikke leuk en moai tichtby. Kinst der moarns wat ôfkomme? Ja, as ik nei it wurk moat wol, mar as ik der net ôf hoech, dan kin ik it hiel lang daaie. Wat foar muzyk fynst moai? Fan alles wol. Ik gean fan`t simmer nei Bruce Springsteen ta mei myn maten. Dêr ha ik wol sin oan. En countrymuzyk mei ik ek graach hearre...yeahh ofcourse, dat hat hy faak heard yn Kanada en Nij Seelân. Wêr sjochst graach nei op tv? Earlik sein sjoch ik hast noait nei de tv. Fynst Nijemardum in moai plak om te wenjen? Jaseker wol. Tinkst datst hjir noch wol ris wei giest? Ik tink net dat ik hjir altyd 16

17 bliuw te wenjen, mar wol yn Gaasterlân. En net oer de grutte plasse? Dat hie ik altyd wol wat by dy tocht.. Nee, ik fûn it hartstikke moai, dy bûtenlânske aventoeren, mar ik soe net emigrearje kinne. Famylje en freondin fyn ik wol hiel belangryk. Wat fynst noch mear belangryk yn it libben? Sûnens en dat it je goed giet. Dat je de dingen dwaan kinne dy t je graach dwaan wolle. Hoe let komst wykeins meastal thús? As ik melke moat dan gean ik meastal net fuort. En oars is`t mar krekt wat der te dwaan is. Hoe fynst it dat der wolris wat fernield wurdt by it stappen? Ja, als de drank is in de man Ik tink dat we allegear wolris wat dien ha en dan de oare deis wekker wurde fan..oh ja..dat hie net moatten. Mar echt dingen ferniele, dat kin fansels net.. Hast ek in hobby? Froeger sei ik altyd: melke is myn hobby.. mar dat is no net mear sa. Ik hâld de sneon no wol frij foar oare dingen. Lekker wat ompiele en ik ha myn eigen kij ek noch yn de Sintel rinnen. Ja, Hindrick hat in leaf Koudumer Beantsje troffen en dêr stekt hy no syn tiid yn. Hy hat sels in hinnehok foar syn skoanmem makke as ferrassing foar memmedei.. No, dêr kinne de measte skoanmemmen dochs allinne mar fan dreame.. Sitst ek op club? Ik soe dizze fraach oerslaan, mar Hindrick fertelde dat hy yn it nije jier club jaan sil.. en dan wierskynlik yn Sondel. Wêr meie se dy midden yn de nacht foar wekker meitsje? Allinne foar keallerij en oars moatte se my mar lekker sliepe litte. Hast ek in muzykynstrumint? Ja, in blokfluit, mar dêr spylje ik net mear op. Ik soe wol hiel graach gitaarspylje wolle, mar it leafst soe ik dan wolle as ik it yn ien kear koe. Ik ha net safolle geduld dat is wolris jammer. Makkest wolris iten klear? Thús einliks noait, mar ik kin it wol. Yn Nij Seelân moasten wy ús wol rêde, alhoewol t wy dêr ek wer de taken ferdield hiene. Ik dyng meastal de wask en húshâlding en de oare mannen stiene 17

18 yn e keuken. Ik ha ien kear lasagne makke. Dêr ha se it noch hieltyd oer Hoesa, seach it der net út as lasagne? It seach der wol út mar it smakke wat oars leau ik..[hij laket]. Dochst ek oan sport? Nee, ik ha in blau moandei op fuotbaljen sitten en hynsteriden ha ik ek noch besocht, mar dat wie it ek net. Wêr giest hinne op fakânsje? Ik gean it leafst nei it bûtenlân, tintsje mei en lekker kampearje yn e bergen. Wêr soest hiel graach nochris hinne wolle? Nei Australië, Nij Seelân en Amearika liket my ek noch wol ris leuk. Wat op dy grutte bedriuwen omsneupe. Wy binne der alwer trochhinne, bedankt Hindrick foar dyn tiid en de kofje. It wie gesellich en wy binne wer hiel wat gewaar wurden.. Wiepkje SINNICH MEI SINNE Ondertussen is het overgrote deel van de deelnemers voorzien van een offerte. Op een paar mensen na die afwijkende wensen hebben en waar iets meer tijd gaan zitten in het zoeken naar oplossingen. Mochten er mensen zijn die nog geen offerte gehad hebben neem dan even contact met ons op via onderstaand adres zodat wij even kunnen navragen waar het mis is gegaan. Zodra de installaties geïnstalleerd zijn willen wij mensen die een PV installatie hebben laten plaatsen iedere maand op de 1e dag van de maand een mail sturen om de opbrengst van de panelen aan ons door te geven. Dit om een overzicht te krijgen van de werking van de systemen en als controle om afwijkingen op te sporen (niet goed werkende omvormers of storing in een paneel bijv.) Wij hopen op een (voor)spoedige plaatsing van de installaties en een zomer met veel zonneproductie. 18

19 Na de zomer willen we als commissie in gaan steken op andere duurzame oplossingen, zoals o.a. isolatie, energiebesparing etc. de datum en het programma voor de volgende informatieavond word t.z.t. bekend gemaakt. Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd een mail sturen aan en natuurlijk kunt u ook de cie. leden aanspreken. Met vriendelijke groet, Commissie Sinnich mei Sinne Jan van der Tol, Roelof Jorritsma, Ronald Schouten en Rienk Nadema (namens dorpsbelang) FAN DE REDAKSJE It docht ús deugd dat wy op ús gearkomste fan 23 maaie 2013 Coby Hospes- Pietersma wolkom hjitte mochten as nij lid fan de redaksje. Wachtsje net oant de stoarm foarby is, lear dûnsjen yn e rein. 19

20 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Willem Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Henk en Lian de Graaf Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Siska Kroondijk Cees en Johannes v.d. Meer Henny Muis Hendrik Postma Marijke Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Esther Thibaudier Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Onderhoud & timmerbedrijf Klussenbedrijf Straetus Incasso Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Koeienmuseum/melkveehouderij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving Van der Meer Mechanisatie Stucadoorbedrijf Motorenrevisie/reparatie It Kniphúske Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Salon Moai Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 20

21 AGINDA 28 en 31 maaie: Volleybaltoernoai 14 juny: Rommelmerk NOK 26 juny: Iepen dei Fam. Bekedam 27, 28 en 29 juny: Doarpsfeest 17 augustus: Tobbedûnsje, Eastersee 31 augustus: Fiskwedstriid 14 septimber: Frijmerk Elke tongersdei fan oant oere is de Lytse Byb iepen op de Stapstien. Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle.!!!!! It folgjende krantsje ferskynt op tongersdei 4 july 2013 KOPIJ YNLEVERJE foar tongersdei 20 juny 2013 by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 21

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster hat jim noadich

Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster hat jim noadich Bern mei in ferhaal - Jongeren met fris elan doen van zich spreken! Op e Roaster gaat enigszins verjongen en start met een jeugdrubriek! Afwisselend wordt van de beide basisscholen de Fûgelsang en Lyts

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Contact adressen: - 2 -

Contact adressen: - 2 - Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 4 - november 2014 Contact adressen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma.

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma. Novimber 2012-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Tiny Weidenaar Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Ynhâld Kolofon...1 Ynhâld...1

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Juni 151 Nûmer 3/ 2011 Ienentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl Jannie

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114

Sneon 6 juli 2013. 50e Jiergong nû. 2114 Sneon 6 juli 2013 50e Jiergong nû. 2114 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 50, Nr. 2114 juli 2013 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Jrg. 7 2011 Nr. 1 Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum). Zie pagina 18. 4 Fan de redaksje Van de redactie By Tresoar is de

Nadere informatie

Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 161 Nûmer 3/ 2013 Trijentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2133 februari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Maaie 2014-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Maaie 2014 33 e Jiergong Nûmer 1 Oplaach : 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Tiny Weidenaar Ynhâld / Inhoudsopgave Foarwurd...-

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 Van de redactie Als we naar buiten kijken, zien we regen, regen en nog eens regen. Waar blijft die zomer met heerlijk barbecueweer, buiten zitten tot laat in de avond

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com J A A R G A N G 15 N U M M E R 1 M A A R T 2 0 1 3

DE BAARDER KAT. E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com J A A R G A N G 15 N U M M E R 1 M A A R T 2 0 1 3 DE BAARDER KAT., E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com J A A R G A N G 15 N U M M E R 1 M A A R T 2 0 1 3 colofon de baarder kat editie: jaargang 15, nummer 1, maart 2013 oplage 115 exemplaren. kopijadres

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL April 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Fan e redaksje YN DIZZE KRANTE. Foarwurd. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831 XA WINSUM tel. 850976 rijpma.bakker@home.

Fan e redaksje YN DIZZE KRANTE. Foarwurd. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831 XA WINSUM tel. 850976 rijpma.bakker@home. 1 2 Nijs.DOK is de dorpskrant van Winsum en verschijnt 4 maal per jaar. Nijs.DOK is gratis en wordt verspreid onder alle dorpsbewoners van Winsum. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang maart 2014 M-maart 2014 Eerste exemplaar Sissy overhandigd aan wethouder Gea Akkerman SNEEK - Het eerste exemplaar van female lifestyle

Nadere informatie

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn e gedachte dat wy

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

Anneke Snijder-de Jong.

Anneke Snijder-de Jong. Anneke Snijder-de Jong. Ik bin berne op 20 maaie 1962 op Lytselollum, tusken Wjelsryp en Frjentsjer. Us âlders Roel en Janke wennen dêr op in pleats. Earst wie it in mingd bedriuw, ek mei ierappels, biten

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 150 Nûmer 2/ 2011 Ienentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Fan e redaksje. Maart 150 Nûmer 2/ 2011 Ienentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Maart 150 Nûmer 2/ 2011 Ienentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl Jannie

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie