Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake"

Transcriptie

1 lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen CU petitie huiselijk geweld er vanuit de bevolking een FNP petitie ligt met GBA handtekeningen; VVD E&H hierin aandacht wordt gevraagd voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld; Verzoekt het college : het onderwijs in de gemeente Achtkarspelen op de hoogte te brengen van deze wens en in gesprek te gaan over mogelijkheden om de bespreekbaarheid van dit onderwerp te vergroten; - In de regelmatige contacten met bovenschoolse directies is dit onderwerp inmiddels benoemd en blijft het ook in de toekomst onderwerp van gesprek; - De tekst van de motie wordt geagendeerd voor het vaste overleg met de LEJA-partners, d.d In dat overleg zijn alle lokale onderwijs- en peuterwerk-, kinderopvang en JGZ- organisaties vertegenwoordigd. 6 maart 2014 FNP 6. Gewijzigde vaststelling Konstatearjende dat Unaniem : De brief 1

2 bestemmingsplan Buitengebied en planmer Dat it Ministearje fan E. Z. sa t no bliken docht yn 2010 in nije noarm foar de behearsfergoeding hantearret, nammentlik dat in dykswâl minimaal in hichte hawwe moat fan 80 sentimeter, aangenomen richting PS, GS en de Tweede kamer is vandaag verstuurd. Soks gjin inkeld rjocht docht oan de biodiversiteit en de kultuerhistoaryske struktuer fan it lânskip en boppedat krekt heaks stiet op it yn stân hâlden fan de wearden. Oerweagjende dat dat it ieuwenâlde dykswâlenlânskip yn it Nasjonaal Lânskip de Noardlike Fryske Wâlden unyk yn syn soarte is, dat de dykswâlen fan grutte natoerlike en kultuerhistoaryske wearde binne, dat mei troch agrarysk natoerbehear de struktuer en de kwaliteit fan it lânskip goed yn stân- en ûnderhâlden wurdt, dat foaral ek it grutte ferskaat oan autentike biodiversiteit fan grutte wearde is foar bist en plant, 2

3 dat de ferskillende hichten fan de dykswâlen in wichtich ûnderdiel útmeitsje fan de diversiteit. Fersiket It kolleezje der by provinsje Fryslân, it Ryksregear, de 2e Keamer der mei klam op oan te stean om de hichte fan de dykswâl by de behearsfergoedings net langer as útgongspunt te nimmen, krekt oarsom de biodiversiteit en autentiteit as noarm te hantearjen en dêrmei it behâld fan de unike dykswâlen te garandearjen. 6 maart 2014 FNP 10. Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Fersiket it kolleezje te ûndersykjen of der noch foldwaande frijwilligersynset is yn alle doarpen by de ferienings, skoallen, tsjerken om wer âld papier yn te sameljen sa as eartiids Stemming: Voor: CU, PvdA, FNP en GBA (13) Tegen: CDA, E&H en VVD (8) aangenomen : is behandeld in de informatiecarrousel op 9 oktober Onderwerp wordt op verzoek raad opiniërend geagendeerd voor de raad van 20 november : dit thema heeft een finale (opiniërende) behandeling gehad op 11 december Deze motie 3

4 6 maart 2014 CDA, PvdA, GBA, VVD FNP 10. Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Toelichting De fracties van de VVD, PvdA, GBA, FNP en CDA zijn van mening dat het inzamelen van oud papier door verenigingen, stichtingen, kerken enz. mogelijk moet worden en wel om de volgende redenen: - Het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, zoals het college graag ziet. Dwaande. - Past in de Sociaal Maatschappelijke Agenda, waarin de verantwoordelijkheden bij de basis wordt gelegd. - De partijen hiermee hun financiën op peil kunnen houden na het wegvallen van de papiersubsidie. - In het kader van Duurzaamheid worden de mensen meer betrokken bij milieuvriendelijke initiatieven dan nu het geval is. - Op deze manier wordt meer papier binnengehaald waarbij minder papier in het restafval komt. Overgenomen door het college. Het college trekt eigen raadsvoorstel in. kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd en hier worden afgevoerd : is behandeld in de informatiecarrousel op 9 oktober Onderwerp wordt op verzoek raad opiniërend geagendeerd voor de raad van 20 november : dit thema heeft een finale (opiniërende) behandeling gehad op 11 december Deze motie kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd en hier worden afgevoerd. 4

5 - Aangaande de verwachting van het college dat door minder inkomsten de afvalstoffenheffing omhoog zou moeten het volgende. Wij wensen geen verhoging van de afvalstoffenheffing. Ons inziens is dat ook niet nodig. Ten eerste verwachten wij dat er minder papier in de restafval wordt gedeponeerd, zodat deze kosten omlaag gaan. Het college kan ook initiatieven naar andere dorpen ontplooien om de papieropbrengst te verhogen ten voordele van de verlaging van het restafval. Het college zou dit kunnen stimuleren door een stimuleringsprijs jaarlijks uit te reiken aan het dorp dat procentueel het meeste papier binnenhaalt. Ten tweede is er een ontwikkeling dat steeds meer afvalstoffen als grondstof worden gebruikt en de gemeente hier meer inkomsten uit kan halen. Het college wordt dan ook verzocht in de volgende periode nader te onderzoeken op welke 5

6 manier de inkomsten uit restafval kunnen worden vergroot, mede ook gezien het feit dat het contract met Omrin inzake restafval in 2018 afloopt. Dragen het college op: A. In het Uitvoeringsbesluit, behorende bij de Afvalstoffenverordening, maatschappelijk betrokken organisaties, zoals verenigingen, stichtingen, kerken enz. die papier willen inzamelen, afvoeren en verwerken, aan te wijzen; B. De Protestantse Kerk Nederland (PKN-kerk), de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Drogeham (hierna te noemen de drie kerken: inzamelaar ) aan te wijzen voor de inzameling, afvoer en verwerking van oud papier te Drogeham, incl. buitengebied dat bij Drogeham hoort, gedurende een periode van twee jaar; C. Hiervoor de huidige kliko s te gebruiken (destijds afgeschreven voor restafval en om niet overgedragen 6

7 aan de gemeente); D. Indien de kliko door ouderdom of slechte staat moet worden vervangen, een goed bruikbare kliko aan te leveren door de inzamelaar; E. De kliko s om de 4 weken te legen; F. De aangewezen inzamelaar tevens zorg te laten dragen voor een grote container waarin extra oud papier kan worden verzameld; G. De aangewezen inzamelaar voor een meldpunt te laten zorgen voor het door de inzamelaar gratis op te laten halen van extra oud papier en voor het beantwoorden van andere vragen; H. De aangewezen inzamelaar per jaar de weegbriefjes te laten overleggen; I. Om Omrin niet ook nog een rondje drogeham i.o.v. Achtkarspelen te laten maken; J. Ervoor te zorgen dat de aangewezen inzamelaar ook aan meerdere partijen mag aanbieden dan Omrin; K. Om na 2 jaar te evalueren. Indien blijkt dat: - De inzamelaar zijn 7

8 afspraken over de inzameling van oud papier nakomt; - de consumenten tevreden zijn over het ophalen van oud papier; - De inzamelaar meer papier ophaalt dan de hoeveelheid die is opgehaald in 2013 en dat minder papier bij het restafval wordt gedeponeerd dan de hoeveelheid in 2013; dan is de inzameling een succes en kan het project met twee jaar worden voortgezet (dit om te voorkomen dat er weer hele nieuwe uitgebreide discussies ontstaan). L. Om deze nieuwe situatie per 1 september 2014 in te laten gaan. 13 februari 2014 FNP 08 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied en planmer It Ryk oerwaget it winnen fan skalygas yn Nederlân ta te stean, De gemeente it befoegd gesach is om in omjouwingsfergunning foar in proefboarring ôf te jaan, De Europeeske Kommisje mei klam om de stânpunten fan lokale oerheden frege hat Voor: FNP, CU, GBA en PvdA (13) Tegen: VVD (1) Onthouden van stemmen: CDA (6) aangenomen Brieven gestuurd naar Tweede Kamer, Economische zaken en Europese Commissie op 28 februari Verder is een gebruiksverbod voor het proefboren naar schaliegas opgenomen in het bestemmingsplan. 8

9 as it giet om it winnen fan skalygas, It dêrneist ek fan belang is dat it ministearje fan Ekonomyske Saken, Lânbou & Ynovaasje op e hichte is fan de stânpunten dy t de gemeente dêr oer hat, It winnen fan skalygas oerlêst jout foar omwenjenden, it lânskip skeint en de leefberens oantaastet, In proefboarring nei- en eventuele winning fan skalygas noch ûnbekende risiko s mei him meibringt, sa as op it mêd fan wetterfoarsjenning en boaiemfersakking, It winnen fan skalygas in hindernis foarmet foar in oergong nei duorsume enerzjy. De gefolgen fan fracking mei gemikaliën net te oersjen binne. Sprekt út: De gemeente Achtkarspelen út te roppen ta in skalygasfrije gemeente. Fersiket it kolleezje: Net mei te wurkjen oan it 9

10 ferlienen fan in fergunning foar (proef)boaringen nei skalygas en dit mei te nimmen yn Bestimmingsplan Bûtengebiet. Dat stânpunt kenber te meitsjen oan de twadde Keamer, de Europeeske Kommisje en it Ministearje fan Ekonomyske Saken, Lânbou & Ynovaasje. 23 januari 2014 FNP 14. Karakteristieke zaken en/of landschapselementen Eftergrunen: Dat ynwenners somtiden oare kriteria hawwe oer wat karakteristyk en/of byldbepalend is dan de skientmekommisje Hûs en Hiem Dat gefoel en hystoarje by in gebou en lânskipeleminten ek meispylje Overgenomen door het college : Is onderdeel van het raadsadvies Karakteristieke zaken en/of landschapselementen dat op 6 maart 2014 is aangenomen. 12 december 2013 CU/GBA Vaststelling Drank- en Horecaverordening Gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 Fersiket it kolleezje de list mei it útgongspunt 14 punten as heger oan te foljen mei taheakke list. Overwegende dat: kortingen op alcohol in de horeca de verkoop van alcohol aan jongeren stimuleert; Horeca Nederland geen voorstander is van het happy hour. Voor: PvdA, VVD, CU, CDA en GBA (15) Tegen: FNP (4) aangenomen : Op 8 december 2014 vindt er ondertekening plaats van het horecaconvenant. Hierin zijn afspraken en intenties opgenomen die zijn gemaakt tussen 10

11 Doel: Het verminderen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Roept op: In het convenant op te nemen dat er, aansluitend aan de wens van de Koninklijke Horecabond geen happy hours meer zullen zijn. Dit betekent dat er in het geheel geen (0%) kortingen worden gegeven op de verkoop van alcohol. Hiertoe zal het college met de horeca-ondernemers in overleg gaan. (para)commerciële horecaondernemers en de gemeente. Er is ook gesproken over het geven van kortingen op alcohol. Hoewel men bereid en gemotiveerd is de wettelijke richtlijven hierover als zodanig uit te voeren is er (nog) geen draagvlak gevonden om de 0% korting norm in het convenant op te nemen. 21 november 2013 PvdA/ FNP Bezuiniging openbare verlichting Overwegende dat: het college burger en dorpsinitiatieven en verantwoordelijkheid wil stimuleren en faciliteren; Plaatselijk Belang Boelenslaan en Gerkesklooster-Stroobos bereid zijn om vanuit eigen middelen bij te dragen aan verlichting van fietspaden. Constaterende dat: een aantal druk bereden fietspaden in het geheel niet verlicht worden; Overgenomen door het college : Een planopzet m.b.t. verlichting van fietspaden is gereed. In februari 2014 wordt met de verenigingen van plaatselijk belang gesproken over de (financiële) haalbaarheid en de uitvoering : Verlichtingsplan is in uitvoering. 11

12 het college in een vorige raadsvergadering heeft toegezegd proeven te willen doen met foto luminiserende wegbelijning en dit uitstekend is te combineren met energiezuinige verlichting van bovenaf. Draagt het college op: onverwijld met genoemde Plaatselijke belangen hierover in contact te treden en tot, op korte termijn, uitvoerbare plannen te komen ( voor februari 2014). 7 november 2013 CDA 5. Programmabegroting 2014 Bouwleges (P5-M4) Achtergrond: Het CDA pleit al jaren voor minder regels meer service. De afgelopen jaren zien we dat bouw- activiteiten afnemen. Gevolg is dat de legeskosten worden verhoogd omwille kostendekkend te zijn. Ons inziens heeft dit een frustrerende werking op de bouwaanvragen. We willen graag de vergunningsaanvraag voor bouwen vereenvoudigen. Doel is om te komen tot afgifte door de gemeente van een enkelvoudige vergunning voor het onderdeel bouwen aan de balie, direct nadat de aanvraag is ingediend. De aanvraag wordt dan dus niet meer tevoren door de gemeente getoetst aan bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. overgenomen : planning is: collegevoorstel voor de zomer, raadsbehandeling sept/okt : In afwachting van de invoering van de Wet VTH, (vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en de samenvoeging met het team in T-diel, wordt het nieuwe beleid "bouwplantoetsing" begin 2015 verwacht en in de raad gebracht : Het kostendekkend 12

13 Echter, een omgevingsaanvraag moet wel aan de genoemde eisen wel voldoen. De verantwoordelijk-heid voor die toetsing wordt neergelegd bij het gecertificeerd en erkend bouwbedrijf met Giw certificaat (garantie instituut woningbouw) van de aanvrager. Een gecertificeerd en erkend bouwbedrijf met Giw certificaat (garantie instituut woningbouw ) is een bouwbedrijf, dat aan bepaalde eisen voldoet. Het bedrijf moet naar het oordeel van de gemeente hebben aangetoond kwalitatief hoogwaardige bouwtekeningen te kunnen maken. Dit bouwbedrijf dient bij de aanvraag schriftelijk te verklaren, dat de toetsing van de omgevingsaanvraag voor het onderdeel bouwen aan de wettelijke eisen heeft plaatsgevonden en dat de aanvraag daarmee in overeenstemming is. Voordeel voor de gemeente is, dat de toetsing vooraf van de bouwplannen niet meer door de gemeente gebeurt, maar dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gecertificeerde aannemer en de aanvrager wordt gelegd. Daarmee hoeft de gemeente minder werk te doen. Overwegend dat: dit college is voor deregulering, ofwel het afschaffen van regels; het college voornemens is de leges voor bouw vergunning te verhogen om werkzaamheden kostendekkend te maken; de gemeente er is voor haar inwoners, en de inwoners maken van de bouwleges wordt gefaseerd in de komende twee jaar afgerond. We zitten nu op ongeveer 80%. Voor de verdere uitvoering van de motie wordt aansluiting gezocht bij het nieuwe wetgevingtraject Kwaliteitsborging Bouwen waarin de "private bouwplantoets" is opgenomen. Min. Blok komt binnenkort met het definitieve wetsvoorstel. In het voorbereidingstraject hebben diverse instanties (VNG, Bouwend Nederland e.d.) ingesproken en zijn vele problemen opgelost. Indien de plannen van Blok zo doorgaan, wordt geheel tegemoet gekomen aan de motie : er wordt 13

14 7 november 2013 PvdA 5. Programmabegroting 2014 niet voor hun gemeente; wat de inwoners willen moet de gemeente in beginsel uitvoeren of aangeven waarom dat niet kan; hoe meer verantwoordelijkheid bij de inwoners wordt gelegd en hoe meer de inwoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Verzoekt het college: te komen met een voorstel met een klaar terwijl u wacht bouwvergunning Grootschalig gebruik zonnepanelen (P5-M3) Overwegende dat: Achtkarspelen stappen wil zetten met het produceren van duurzame energie; Achtkarspelen beschikt over ruimten waar grootschalig zonnepanelen geplaatst kunnen worden zoals sporthallen, MFC's, industriegrond te Quakkenburg Harkema, enz. enz.; Dat te Ballum Ameland plannen klaarliggen om op het vliegveld aldaar 5 ha. grond te bebouwen met overgenomen een notitie opgesteld, waarin ten eerste op een rij wordt gezet welke maatregelen de afgelopen periode in dit kader zijn genomen en ten tweede de impact van de nieuwe op handen zijnde weten regelgeving wordt beschouwd : wordt iets later. Even wachten op samenvoegen teams. 3 april 2014 informerend aan raad voorgelegd : op verzoek van het presidium wordt nog dit jaar een fractiespecialistenbijeenkomst gehouden : de duurzaamheidsnota wordt behandeld in de informatiecarrousel van 6 november 2014 en de raad van 11 december : De fractiespecialistenbijeenkomst heeft op 14

15 zonnepanelen en van die kennis gebruik kan worden gemaakt. Draagt het college op: In 2014 met voorstellen te komen tot toepassing van grootschalig gebruik van zonnepanelen, waar ook burgers in kunnen participeren. 12 januari plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 22 januari is het nieuwe duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Ook is tijdens deze vergadering een motie aangenomen om de mooglikheid ta realisearring fan sinnegreides yn Achtkarspelen fierder ut te wurkjen en dernei sa gau as mooglik nei de ried werom te kommen. Deze motie is daarmee afgehandeld en er kan met de nieuwe motie worden gestart. graag afvoeren. 7 november 2013 FNP / CDA / VVD 5. Programmabegroting 2014 Faarplan Achtkarspelen (P5- M1) Eftergrûnen: - ûntwikkeling Faarplan op slot sit; - út kontakt mei de overgenomen : begin 2014 is een gesprek gepland met de betreffende ondernemer. Zodra duidelijkheid is over de gebruikswaarde van het zand zal de raad 15

16 ûndernimmer wat de sânwinning oangiet bliken docht dat der grif wol mooglikheden wêze kinne foar it oantroffen sân en dat de grûn nei bewurking sels brûkt wurde kin foar wegenbou mar ek oare projekten; - it faarplan riedsbreed stipe is en rekreaasje en toerisme in spearpunt fan ús gemeente is; - it ûndersyk nei de gebrûkswearde fan it sân, dat frij resint plak fûn hat nei ús betinken ek djipper moatten hie dan de 5 meter dy t no mjitten is om t gewoanwei in sângat fakentiids gâns djipper is; - it ekonomysk foar us regio in boppeslach wêze soe as dizze plannen slagje soene. Te berikken doel: ûntwikkeling mooglik meitsje fan it faarplan. Fersiket: it kolleezje mei dizze ûndernimmer yn petear te gean. worden geïnformeerd : gesprek met de ondernemer heeft plaatsgevonden. De raad is geïnformeerd middels een gespreksverslag 7 november 2013 VVD / FNP/ PvdA/ 5. Programmabegroting 2014 Afvalscheiding (P4-M1) Overwegende dat: overgenomen : zal in het eerstvolgende bestuurlijk overleg 16

17 CDA/ GBA/ CU 1. er een toenemend tekort aan natuurlijke grondstoffen dreigt; 2. er een enorme hoeveelheid aan plastic afval is; een kwart tot een derde van huishoudelijk restafval bestaat uit plastic; 3. het europees en landelijk beleid is, dat er zoveel mogelijk inspanningen moeten zijn om hergebruik te realiseren; 4. restafval verwerken duur is; 5. afval loont door het te scheiden. Wij van mening zijn dat: de lokale overheid een positieve bijdrage kan leveren aan het nog beter inzamelen van kunststof afval, het scheiden en de recycling daarvan, het betrekken en het bewustmaken van burgers en het beoogde kostenverlagende effect op de afvalstoffenheffing. Het te bereiken doel: - dat meer en beter scheiden van plastic en ander restafval tot verlaging van de afvalstoffenheffing zal leiden; - het in standhouden en verbeteren van de van de GR worden aangekaart. 17

18 milieukwaliteit in onze leefomgeving. Verzoekt het college: Daar waar nu al de zg. nascheiding van kunststoffen en ander restafval wordt toegepast te onderzoeken of en zo ja, hoe we daarnaast nog over kunnen gaan tot het zg. bron-scheiden; waarbij de burgers gestimuleerd worden zo goed mogelijk het afval vooraf thuis te scheiden. 7 november 2013 PvdA / FNP 5. Programmabegroting 2014 Subsidie Voedselbank Achtkarspelen (P2-M1) Overwegende dat: het aantal armen in Achtkarspelen als gevolg van de economische crisis stijgt; het aantal gebruikers van de voedselbank sterk toeneemt en wel van circa 10 personen per maand in 2009 tot thans (oktober 2013) circa 85 personen per maand; Achtkarspelen een sociale gemeente wil zijn; de Voedselbank Achtkarspelen ondanks het feit dat zij uitsluitend met vrijwilligers werken, aan vaste kosten maandelijks circa 750,= benodigd zijn voor huur, energie, vervoer, Voor: CDA, FNP, PvdA, CU, GBA en E&H (19) Tegen: VVD (1) aangenomen Kan worden afgevoerd; wordt middels subsidiebeschikkingen uitgevoerd. 18

19 kantoorkosten, inkoop e.d.; deze vaste kosten steeds lastiger te financieren zijn. Constaterende dat: de staatssecretaris in 2014 meer gelden voor armoedebestrijding beschikbaar stelt die ongeoormerkt aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Draagt het college op: De incidentele subsidie ( 3000,= in 4 jaren) aan de Voedselbank Achtkarspelen om te vormen naar een structurele subsidie van 4500,= per jaar. Dit betekent dat deze subsidie kostendekkend is voor de betaling van 6 maanden vaste kosten ( 6 x 750,=). 7 november 2013 FNP / VVD / PvdA 5. Programmabegroting 2014 (Berne) soarchpunt op basisskoallen (P1-M3) Eftergrûnen dat de foarsjennings yn de lytse doarpen ûnder druk stean; de mooglikheid der is om te kommen ta in berne soarchpunt, sa as pjutteboarterswurk, berneopfang en Voor: FNP, PvdA, GBA, VVD en E&H (12) Tegen: CDA en CU (8) aangenomen : Op basis van de nieuwste prognoses (maart 2014) wordt nu de ruimtein schoolgebouwen in kaart gebracht. In een visietraject, samen met de schoolbesturen, wordt ook deze motie meegenomen. 19

20 7 november 2013 FNP / VVD / 5. Programmabegroting 2014 konsultaasjeburo s en dizze te yntegrearjen yn de basisskoallen yn kader fan de bredeskoalle gedachte. (bygelyks Boelensloane, Gerkeskleaster-Stroobos en Twizel). Te berikken doel alle war dwaan om safolle mooglik foarsjennings yn de doarpen te behâlden en dêrmei de leefberens; ien ûnderwiis oanslúting trochgeande line fan peuter nei kleuter sadat hja har optimaal ûntwikkelje kinne; troch it bundelen fan funksjes yn in akkomodaasje kinne der efficiency foardielen behelle wurde. Fersiket It kolleezje te ûndersykjen, tegearre mei de ûnderwiis ynstellingen Noventa en Roobol, nei de mooglikheden fan in (berne) soarchpunt op de basisskoallen yn de lytse doarpen. Undersyk subsydzje GGD (P1-M2) Voor: FNP, PvdA, GBA, VVD en E&H : Op 14 mei 2014 heeft er een overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen. Tijdens dit overleg is gesproken over de mogelijkheden van (berne) soarchpunten in de kleine dorpen. Concreet resultaat is dat Roobol en Noventa recent de ouders/ verzorgers d.m.v. een nieuwsbrief geïnformeerd hebben dat er op dit moment gesprekken plaatsvinden binnen alle geledingen van de scholen, de Saad en de Maskelyn over een eventuele samenwerking tussen beide scholen :motie is opnieuw geformuleerd in motie 13 mei : het onderzoek is voor 20

21 GBA Eftergrûnen: - De folsleine rie yn 2011 beslúten hat om yn alle doarpen in konsultaasjeburo iepen te hâlden - Yn de taljochting taryfopbouw tsjinstridichheden steane tusken de HVD en de GGD - It net dúdlik is as der no wol of net mei ûnderwetterburo s wurke wurdt - It net dúdlik is hokker buro s iepen of ticht west hawwe. - It net dúdlik is as wy no de realisearre konsultaasjeburo s of de plande konsultaasjeburo s betelje. Te berikken doel: Ynsjoch te krijen yn de feitlike kosten dy t de GGD makket foar de Gemeente Achtkarspelen en de ferantwurding dêrfan. Beslút: dat de rekkenkeamer opdracht krijt om de doelmjittich-, doeltreffend- en rjochtmjittichheid fan de subzydje, ferstrekt oan de GGD yn 2011, 2012 en 2013 te ûndersykjen. (12) Tegen: CDA, CU (8) aangenomen ambtelijk wederhoor verstuurd en de presentatie van het onderzoek wordt in november/december verwacht : het onderzoek naar de consultatiebureaus is in principe afgerond en wordt gepresenteerd aan de controlecommissie op 13 november

22 Raads- vergadering 27 juni 2013 CDA, FNP, 12. Elkenien Dwaande IV P1-M8 Voor: CDA, FNP, Op 12 december 2013 GBA en (Kadernota 2014) Peuterspeelzaalwerk GBA, VVD (14) heeft de raad een VVD Tegen: CU, PvdA (5) besluit genomen over subsidiering Verzoekt het college: is kinderopvang. de mogelijkheid van het aangenomen kan worden afgevoerd. aanbesteden van het huidige Vervolgactiviteiten peuterspeelzaalwerk (in de lopen. huidige vorm) te onderzoeken en dit alsnog toe te voegen aan de notitie van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang"; de termijn met betrekking tot het beëindigen van de subsidie zoals aangenomen in de motie van 7 maart 2013, te laten vervallen en een eventuele nieuwe termijn te bepalen in september juni 2013 CDA 12. Elkenien Dwaande IV (Kadernota 2014) P1-M6 Onderhoud-renovatie sportterreinen Constaterende dat: meerdere sportterreinen in onze gemeente na een natte periode onbespeelbaar zijn; renovatie van deze sportterreinen in een meerjarenplanning zijn opgenomen; het wenselijk is dat zo spoedig mogelijk de Voor: CDA, GBA, PvdA (11) Tegen: CU, FNP, VVD (8) is aangenomen De inventarisatie is gemaakt. Besluitvorming heeft plaats gevonden tijdens de begrotingsraad. 22

23 renovatie ter hand wordt genomen; in het kader van de directe werkgelegenheid het ook wenselijk is dat dit op korte termijn wordt aanbesteed en uitgevoerd. Roept het college op: een inventarisatie te maken van de meest urgente speelvelden; de middelen welke nodig zijn voor de renovatie (ingeschat een vijftal speelvelden) in de begroting op te nemen voor het komende jaar. 27 juni 2013 FNP 12. Elkenien Dwaande IV (Kadernota 2014) P1-M5 Doarps- en kluphuzen Oerweagende dat: de doarpshuzen in wichtige funksje ferfolje foar de maatskiplike ûntjouwing en ferdivedaasje yn de mienskip foar jong en âld; it folwoeksenewurk sûnt inkelde jierren net mear subsidearre wurdt en dêrmei faai stiet; benammen it folwoeksenewurk krekt in wichtige rol spylje kin yn it ramt fan de Sosjaal is overgenomen : er komt een informerende memo/voorstel via digitale Lijst Ingekomen Stukken (LIS). 23

24 Maatskiplike Agenda; ôfspraken mei de doarpshuzen oer te leverjen aktiviteiten en tsjinsten en bygelyks leechdrompelige hieren yn it ramt fan de Sosjaal Maatskiplike Agenda wichtich is; dat ek jeugdhonken en kluphuzen de ûnreplik saakbelesting troch middel fan de subsydjeferoardening sosjaal kultureel wurk fergoede krije. Te berikken doel: finansjele drompels weinimme foar it opsetten en útfieren fan sosjale en kulturele aktiviteiten yn it ramt de Sosjaal Maatskiplike Aginda. Freget it kolleezje: de mooglikheden te ûndersykjen dêrfoar in konvenant te slúten mei de doarpshuzen en as tsjinprestaasje troch middel fan in feroardening in subsydzje beskikber te stellen, dy t gelyk is oan hichte fan de ûnreplik saakbelesting. 27 juni 2013 FNP 12. Elkenien Dwaande IV (Kadernota 2014) P1-M4 Swimbad De Kûpe is overgenomen. Behandeld in de raad van 3 oktober

25 Oerweagende dat: it kontrakt mei Sportfûnsen per 31 desimber 2013 ôfrint; fanôf 2014 struktureel gjin euro mear beskikber is yn de begrutting; fan belang dat in 25 meter bad foar it grutte tal gebrûkers fan de Kûpe hjir yn Bûtenpost iepen bliuwt; dat in nije oanbesteging mei te stellen betingsten net kin en boppedat net in winsklik resultaat opsmite sil; dat der in goed frijwilligers ynisjatyf fanút de mienskip leit ûnder de namme behoud zwembad de Kûpe 8K dat mei in tydlik subsydzjetrajekt in goed alternatyf is, foar de koarte termyn it bad iepen hâldt en foar de langere termyn in nijbou neistribbet sûnder gemeentlike subsydzje; dat de plannen fan de ynisjatyfgroep alhieldal passe by de Krêft fan de Mienskip Elkenien Dwaande ; dat de Wettervlecke yn Surhústerfean al jierren. 25

26 bewiist dat mei frijwilligers ynset in bad goed yn stân hâlden wurde kin; dat der no dúdlikheid komme moat foar de de entûsjaste ynisjatyfgroep om per jannewaris it bad iepen hâlde te kinnen; dêrmei ek dúdlikheid komme kin en moat foar Sportfûnsen en it personiel. Freget: it kolleezje de ûnderhannelingen mei Sportfûnsen om de oandielen fan de NV oer te nimmen mei faasje op te pakken en de resultaten sa gau as mooglik foar te lizzen oan de ried. 27 juni 2013 GBA 12. Elkenien Dwaande IV (Kadernota 2014) P1-M2 Zwembad De Kûpe Buitenpost Is van mening - dat er eerst een duidelijke inventarisatie moet komen van de staat van onderhoud en het achterstallig onderhoud; - dat er een deugdelijk rapport moet komen m.b.t. de technische installaties waarin duidelijk de financiële risico's worden Stemming: Voor: CDA, GBA, PvdA, VVD (12) Tegen: CU, FNP (7) is aangenomen Het onderhoud komt voor rekening van de stichting. De stichting is volledig bekend met de staat van onderhoud en neemt het onderhoud mee in de exploitatie. 26

27 benoemd. Verzoekt het college: om bovenstaande punten eerst uit te voeren en duidelijk aan te geven wie de financiële risico's gaat dragen. 27 juni 2013 PvdA 12. Elkenien Dwaande IV (Kadernota 2014) P5-M1 Tjoele Tsjerke PvdA Overwegende dat: historisch en cultureel besef van grote waarde is; Achtkarspelen dit besef ook als recreatieve attractie wil uitdragen. Draagt het college op om de mogelijkheden te onderzoeken om: het Tjoele pad in z'n geheel toegankelijk te maken; de Tjoele Tsjerke in ijzer/staal te herbouwen op zijn historische plek; het gedicht Grytmannen van Ate Grypstra bij de Tjoele Tsjerke in steen te plaatsen. Bijschrift / toelichting inzake het gedicht Grytmannen van Ate Grypstra Grytmannen is overgenomen : de raad heeft in de Programmabegroting extra budget vastgesteld. Het onderzoek zal in de 1e helft van 2014 worden uitgevoerd : bezig met onderzoek, diverse organisaties benaderd om informatie en grondeigenaren in beeld gebracht. Zodra het geheel is afgerond, komt college met voorstel richting raad : voorstel in afrondende fase : Er komt een informerend raadsvoorstel in juni 2015 voor de digitale Lijst Ingekomen Stukken : memo s.v.z. uitvoering motie is op de 27

28 Tsjerken Grutte Grytmannen Tjoele tsjerke Wer binne jimme bleaun Wer bist bleaun digitale LIS geplaatst. Jim pracht en preal ferwaard ta pun Dyn pracht en preal ferwaard ta pun Jim bonken binne fermoge Dyn stinnen binne bedoppe Alline jimme nammen sweve hjir noch om Alline dyn yzeren skelet stiet hjir noch Situering de Tjoele zie : Achtkarspelen, rond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried Blz. 167 van auteur Simon Hoeksma te Drogeham. 16 mei 2013 FNP, VVD, PvdA, CU, GBA, CDA 8. Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting Caparis NV 2013 en begrotingswijziging uitvoering sociale werkvoorziening Achtkarspelen Er moet een onderzoek komen naar mogelijk onwettige handelingen van de heer De Vreeze, ex directeur Caparis, zodat er duidelijkheid komt voor alle betrokken partijen. De motie zal naar de raden en colleges van de andere zeven deelnemende gemeenten Stemming: Voor: FNP, GBA, VVD, CDA, CU, PvdA (20). aangenomen. Kan worden afgevoerd. De motie is verstuurd; er is een onderzoek geweest. 28

29 worden gestuurd. (is gebeurd op ) 27 maart 2013 GBA, PvdA, VVD en CDA 7. Inzameling oud papier De fracties van de VVD, PvdA, GBA en CDA zijn van mening dat het inzamelen van oud papier door verenigingen, stichtingen, kerken enz. mogelijk moet worden en wel om de volgende redenen: Het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, zoals het college het graag ziet. Dwaande. Past in de Sociaal Maatschappelijke Agenda, waarin de verantwoordelijkheden bij de basis worden gelegd. De partijen hiermee hun financiën op peil kunnen houden na het wegvallen van de papiersubsidie. Wij dragen het college op: om in het Uitvoeringsbesluit, behorende bij de Afvalstoffenverordening, maatschappelijk betrokken organisaties, zoals verenigingen, stichtingen, kerken enz. die papier willen inzamelen, aan te wijzen; onderzoek te doen naar alternatieven en/of bredere Stemming: Voor: CDA (4), GBA (2), PvdA (2), VVD (1) - 9 Tegen: CU (2), FNP (3) - 5 aangenomen : de afgelopen tijd is onderzocht hoe dit vorm kan worden gegeven. Het toestaan van brenglocaties voor oud papier via maatschappelijk betrokken organisaties lijkt een mogelijkheid te zijn. De resultaten van een onderzoek worden aan de raad voorgelegd : is behandeld in de informatiecarrousel op 9 oktober Onderwerp wordt op verzoek raad opiniërend geagendeerd voor de raad van 20 november : dit thema heeft een finale (opiniërende) behandeling gehad op 11 december Deze motie 29

30 7 maart 2013 PvdA 13. Een motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA-fractie inzake het staatsieportret opzet m.b.t. het genereren van inkomsten binnen het maatschappelijk, culturele of sportieve vrijwilligerswerk. uit het midden van de raad een werkgroep in te stellen met de opdracht de raad een voorstel te doen voor het vervaardigen van een staatsieportret van koning Willem Alexander door een kunstenaar uit Achtkarspelen of binding met Achtkarspelen; dat het staatsieportret eigentijds, verbeeldingsrijk en herkenbaar Frysk eigen moet zijn; dat de werkgroep bij het uitwerken van de opdracht rekening houdt met de op dit gebied bestaande regelgeving (portretrecht, aanbestedingsrecht en dergelijke; Met algemene stemmen aangenomen (18) kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd en hier worden afgevoerd. Op 14 november 2013 is de winnaar bekend gemaakt van de wedstrijd m.b.t. het staatsieportret. 7 maart 2013 CDA, FNP, GBA en VVD 12. vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA, FNP, GBA en VVD inzake aanbesteding peuterspeelzaalwerk Overwegende dat: er doelgroepkinderen zijn zowel in het peuterspeelzaalwerk als in de kinderopvang; het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente nog niet onder wet kinderopvang Stemming: Voor: VVD, CU, CDA, FNP, GBA (15) Tegen: PvdA (3) aangenomen Op 12 december 2013 heeft de Raad een besluit genomen over subsidiering kinderopvang. kan worden afgevoerd. Vervolgactiviteiten lopen. 30

31 valt, terwijl dit wel regeringsbeleid is; de subsidie aan het peuterspeelzaalwerk in deze gemeente in kost. Van mening zijnde dat: 1. peuterspeelzaalwerk en kinderopvang niet meer als twee aparte werelden moeten worden gezien, maar als één wereld, die van de voorschoolse voorziening, waar 100% van de doelgroeppeuters een kwalitatief hoogwaardig vveaanbod krijgt; 2. door het peuterspeelzaalwerk onder de wet kinderopvang te brengen een bezuiniging gerealiseerd kan worden; 3. meerdere partijen de kans moeten krijgen om het peuterspeelzaalwerk aan te bieden onder de wet kinderopvang; 4. een aanbesteding een goed middel is om bovenstaande punten te bereiken. Draagt het college op: 1. Per de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm stop te zetten 31

32 2. De raad in mei 2013 te laten beslissen over de aanbestedingseisen. 3. Zo snel mogelijk over te gaan tot aanbesteding van het peuterspeelzaalwerk, waarbij in ieder geval kwaliteit, toegankelijkheid en aantal voorzieningen gehandhaafd blijft 7 maart 2013 PvdA 11. vreemd aan de orde van de dag PvdAfractie inzake opheffingsnorm kleine scholen Overwegende dat: de aanwezigheid van een school van groot belang is voor de leefbaarheid in dorpen; ook kleinere scholen hebben bewezen aan verlangde onderwijskwaliteit te (kunnen) voldoen; schaalvergroting bedoeld voor steden niet 1op 1 op het platteland kan worden toegepast; initiatieven tot samenwerking ter behoud van een laatste dorps school hiermee enorm gefrustreerd worden. Constaterende: dat de Onderwijsraad een advies heeft uitgebracht om op termijn scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten; Met algemene stemmen aangenomen (18) Bij brief van 8 maart 2013, mede namens de schoolbesturen en onder toezending motie, gereageerd naar o.a. Staatssecretaris Dekker van OC&W, de Tweede Kamer en de Onderwijsraad. 32

33 dat hiermee veel plattelandsscholen dreigen te verdwijnen, ook in onze gemeente; dat op het platteland kinderen hiermee op grote afstand van de school gezet worden met veel extra vervoer ten gevolge. Verzoekt het college van B&W: afstand te nemen van en zich uit te spreken tegen de voorgestelde opheffingsnorm; de staatssecretaris hierover te informeren en op te roepen dit niet toe te passen op plattelandsgebieden; in gesprek te gaan met het ministerie van onderwijs over oplossingen waarbij voor ieder dorp een school behouden kan blijven; in gezamenlijk overleg met schoolbesturen te komen met alternatieven; hierin met andere plattelandsgemeenten en de provincie gezamenlijk op te trekken FNP 12. Moasje frjemd oan de oarder fan de dei Hieralarm SWA Konstatearjende dat, Stifting Wenningboukooperaasje met algemene stemmen aangenomen is g d naar de Eerste en Tweede Kamer. 33

34 Achtkarspelen (SWA) de alarmbel rinkelt en omtinken freget foar de útfiering fan de lêste plannen fan dit kabinet SWA by ús bekend stiet as in solide en deechlike Wenningboukooperaasje De útfiering fan de kabinetsplannen op it gebiet fan sosjale hiersektor grutte gefolgen hat foar ús gemeente SWA oanjûn hat drastysk by stjoere te moaten fanwege de heffing foar de wenningbou kooperaasjes en dit ta gefolch hat dat der meiwurkers ôffloeie moatte dit ta gefolch hat dat der neffens SWA hast gjin jild mear is foar ynvestearrings yn ús gemeente en dit konsekwinsjes hat foar de leefberens yn ús doarpen der grutte wachtlisten binne foar sosjale hierwenten yn ús gemeente boukrisis gigantysk taslacht, krekt yn ús gemeente as 'boufakkersregio' yn de Fryske Wâlden besteansrjocht fan SWA ûnderdruk komt te stean de SWA as kooperaasje har 34

35 oanienwei ynsetten hat foar de sosjale hierdoelstelling en nea "besûndige" hat oan minder ideële doelen as opsteller as projektûntwikkeler Oerweagjende dat, it dochs net de bedoeling fan de heffing is dat der lokaal net mear ynverstearre wurde kin troch SWA en dêrmei harren doelstelling nei de takomst ta net mear wier makke wurde kin. de wachtlisten fan wenningsykjenden noch mear oprinne en kloften jongfolk gjin eigen ûnderdak krije kinne it fuortfallen fan Wenningboukooperaasjes as ynvestearders earder negatyf dan posityf útpakke sil om te besykjen om Nederlân út de krisis te helpen. Stifting Wenningboukooperaasje Achtkarspelen yn steat bliuwe moat om har taak as sosjale hûsfester wier te meitsjen en it genereajen fan ryksheffingen net ta harren kearntaken heart. 35

36 CDA 11. vreemd aan de orde van de dag van de CDA-fractie inzake snel internet voor Noordoost Fryslân Sprekt út, It Kolleezje fan B&W te fersykjen de soargen fan de gemeenteried Achtkarspelen fan dizze ûntwikkelingen ûnder de oandacht te bringen fan it Kabinet, de 2e en 1e Keamer en de heffing sa te regeljen dat Wenningboukooperaasjes as de SWA ta tsjinste fan de lokale mienskippen harren taak útfieren bliuwe kinne. Gehoord hebbende dat, Gedeputeerde Staten van Fryslân in haar startnotitiei aangeven dat zij het van groot belang vinden dat ieder huishouden in Fryslân toegang heeft tot een zeker basisniveau aan (maatschappelijke) digitale diensten, onder meer op het gebied van zorg en onderwijs Provinciale Staten van Fryslân in maart hierover een besluit zal worden gevraagd Snel internet kan bijdragen aan de leefbaarheid en een gunstig ondernemersklimaat in een plattelandsregio zoals Noordoost Fryslân Overwegende dat, Digitalisering een van de ambitieprojecten is uit de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) Voor: CDA, CU, FNP, PvdA en VVD (16) Tegen: GBA (2) aangenomen : gelet op de marktvraag wordt ingezet op een gefaseerde planrealisatie. Ingezet wordt op de realisatie van de eerste fase, te weten de aanleg van glasvezel t.b.v. de bedrijven in Surhuisterveen : Werkgroep Glasvezel houdt vinger aan de pols. beschouwen als 36

37 FNP 4. Programmabegroting 2013 Indien mogelijk werk met werk kan worden gecombineerd, zoals in combinatie met andere infrastructurele projecten Het onderwijs in toenemende mate gebaat is bij snel internet, onder meer door het stijgende gebruik van digitale leermiddelen Verzoekt het College, De plannen van de provincie Fryslân rond snel internet te ondersteunen Zich in te spannen voor een versnelde uitvoering van snel internet voor de scholen in Noordoost Fryslân P5-M1 Ferleegjen grûnprizen fan kavels dy't bestimt binne foar wenningbou Oerweagende dat: yn de hjoeddeistige krisis it foar keapers in swiere beslissing is om in kavel te keapjen; de BTW fanôf 1 oktober fan 19 nei 21% gong is; foar potinsjele keapers dit de bekende druppel is om in kavel net mear keapje te kinnen. Te berikken doel: is overgenomen : Wethouder Lammers zegt n.a.v. motie P5-M1 (Ferleegjen grûnprizen fan kavels dy't bestimt binne foar wenningbou) toe te onderzoeken wat de motie voor consequenties heeft op de grondexploitatie en komt hier voor 1 januari 2013 op terug : memo over de consequenties voor het verlagen van de grondprijzen 37

38 FNP/CDA 4. Programmabegroting 2013 mei dizze maatregel de bousektor te stimulearjen; de wenningmerk wer oan 'e gong te helpen. Fersiket it kolleezje: de grûnprizen oan te passen, sadat de grûnpriis ynklusyf BTW op itselde nivo bliuwt en it totaal bedrach fan in kavel ûnferoare bliuwt. PAR-M1 Precariobelesting Oerweagende dat: de gemeente Achtkarspelen op it stuit gjin precariobelesting heft op nutsbedriuwen op it gebrûk fan gemeentegrûn, sawol boppe of ûnder de grûn. de OWO gemeenten lêstendeis oergong binne op it ynfieren fan precariobelesting. It gelijkheidsbeginsel in precariobelesting rjochtfeardicht. Te berikken doel: goed om in konsistent belesting belied te fieren Fersiket it kolleezje om ûndersyk te dwaan nei de mooglikheden om te kommen ta heffing fan precariobelesting op nuts-bedriuwen yn ús is overgenomen wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 december : memo met afhandelingsvoorstel is besproken in raadsvergadering van 13 december april 2014 besluitvormend in raad behandel. 38

39 gemeente FNP 11. Stemmen over aangehouden motie d.d. 5 juli 2012 inzake leerlingenvervoer CDA 9. Elkenien Dwaande III Kadernota 2013 Leerlingenvervoer Fersiket: bovenstaand onderwerp op de agenda van de vereniging van Friese gemeenten te plaatsen met als doel als Friese gemeenten aan te dringen op een wijziging van de wet, waarbij bovenstaande mening als kader wordt gebruikt; deze motie door te sturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal; deze motie door te sturen naar alle gemeenten in Nederland, met de vraag deze te steunen om daarmee een signaal af te geven aan de VNG met als doel een wetswijziging te bevorderen. P1-M2 Evenementensubsidie Roept het college op: de evenementensubsidie NIET te verlagen, maar de besparing te zoeken in de voorgestelde vermindering van administratieve lasten van jaarlijkse aanvragen en afhandelingen. is op 5 juli 2012 ingediend, waarbij de stemmen staakten. Opnieuw in stemming gebracht: Stemming motie: Tegen: VVD, CDA, CU (9) Voor: GBA, FNP, PvdA (11) aangenomen. met algemene stemmen aangenomen is afgehandeld. is verwerkt. 39

40 Raads- vergadering CDA 9. Elkenien Dwaande III P1-M3 Voor: CDA, CU, 11 november 2013 Kadernota 2013 Kruidhof GBA, FNP (15) (informatiecarrousel) is Roept het college op: Tegen: PvdA (3) het Rapport te onderzoeken of 'Toekomstvisie De privatisering aangenomen Kruidhof' aan de (verzelfstandiging c.q. raad onderbrengen in een gepresenteerd. stichting)een reële optie is, waarmee dit op een grotere afstand komt te staan van de ambtelijke organisatie; daarbij is het uitgangspunt dat de verdere uitbouw een speerpunt moet kunnen blijven. en dat de reintegratie en sociale activering onverminderd mogelijk blijft FNP 9. Elkenien Dwaande III Kadernota FNP 9. Elkenien Dwaande III Kadernota 2013 P1-M4 Kosten en baten analyze Krûdhof. Fersiket: it kolleezje, by in nij ynvestearrings plan tagelyk in kosten- en baten analyze te leverjen. P1-M5 Besikerssintrum NFW (Kruidhof) Fersiket: it kolleezje opheldering te ferskaffen oer de kânsen fan it al dan net net realisearjen fan in besikerssintrum fan de NFW yn Achtkarspelen, ûnder hokker Voor: CDA, CU, GBA, FNP (15) Tegen: PvdA (3) aangenomen Voor: CDA, CU, FNP, PvdA (17) Tegen: GBA (1) aangenomen Besluitvormend behandeld in raad 24 september november 2013 (informatiecarrousel) is het Rapport 'Toekomstvisie De Kruidhof' aan de raad gepresenteerd. 40

41 Raads- vergadering rânebetingsten en dêrmei de meast gaadlike lokaasje CDA/FNP/ GBA/PvdA 9. Elkenien Dwaande III Kadernota 2013 P1-M12 Consultatiebureaus Roept het college op: Voor: CDA, FNP, GBA, PvdA (15) Tegen: CU (3) is uitgevoerd. de consultatiebureaus niet te sluiten en de kosten mee te nemen in de begroting. aangenomen CDA 9. Elkenien Dwaande III Kadernota 2013 P2-M1 Team Werk & Participatie Roept het college op: de mogelijkheden te onderzoeken om de toeleiding naar werk niet zelf ter hand te Voor: CDA, CU, FNP, GBA (15) Tegen: PvdA (3) aangenomen Het beleid op dit gebied is vastgesteld. Contourennotitie, raad 13 december. nemen maar daarbij organisaties buiten de gemeente in te schakelen waarbij de gemeente een regierol blijft vervullen. N.B. wanneer geld vrijkomt voor het Participatiebudget door afbouw van Detapay (ca in 2013, oplopend naar in 2016) en Achtbaan (als voor hen een alternatief gevonden wordt, mogelijk 25% van = ), is er weer budget voor participatiedoelen; een van de mogelijkheden is om de formatie uit te breiden, het college zou daartoe dan een voorstel in de raad kunnen brengen PvdA 9. Elkenien Dwaande III P2-M2 Voor: CU, FNP, GBA, Is verwerkt in de 41

42 FNP 9. Elkenien Dwaande III Kadernota mei 2012 FNP 23. vreemd aan de orde van de dag inzake volkstuin participatieproject voor minima Kadernota 2013 Minimabeleid Draagt het college op: - om alle mogelijke maatregelen te nemen die mensen met een minimuminkomen kunnen steunen; - zich daarbij te laten adviseren door de cliëntenraad Werk en Inkomen / WWB. P5-M1 Starterswenten. Fersiket: it kolleezje de bou fan starterswenten yn alle doarpen mooglik te meitsjen op basis fan fraach en ferlet. In de motie wordt het college verzocht 1. de mogelijkheden te onderzoeken om in samenwerking met de volkstuinverenigingen van Achtkarspelen grond en gereedschap beschikbaar te stellen voor minima; 2. met de bevindingen en zo mogelijk met een concreet voorstel richting raad te komen. PvdA (12) Tegen: CDA (6) aangenomen Voor: CU, FNP, GBA, PvdA (12) Tegen: CDA (6) aangenomen Stemming motie Tegen: de heer H. de Jong (GBA) (1) Voor: rest van de raad (17) aangenomen verordeningen. B&W : wordt verwerkt in woonvisie : motie uitgevoerd. Evaluatie najaar april 2012 FNP 16. Beantwoording vraag van de heer T. Brinkman (FNP) uit het Het salaris van de top terug te brengen op een acceptabel niveau Stemming motie: Voor: CDA, FNP, GBA, PvdA, VVD Aan de orde gesteld in GR en AVA. Tevens is er via de griffie een 42

43 2 februari februari 2012 FNP CDA, CU, FNP, GBA, PvdA, VVD vragenhalfuur van de raadsvergadering van 23 februari 2012 over de salariëring van de top bij Caparis 18. vreemd aan de orde van de dag inzake vermindering aantal volksvertegenwoordigers 14. Wijzigingen in de uitvoering van de WSW Fersiket: har demokratyske ferantwurdlikens as deistich gemeentebestjoer stal te jaan troch de beswieren fan e gemeenteried fan Achtkarspelen te stypjen en sa har ek út te sprekken tsjin it plan fan it kabinet- Rutte om ta in fermindering fan it tal folksfertsjintwurdigers te kommen; dizze beswieren troch te spyljen oan it kabinet-rutte, de Twadde Keamer, de VNG en de VFG Draagt het college op: zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zijn van de twee mogelijkheden: 1) variant 1a via GR/Caparis en 2) zelf de WWnV uitvoeren; initiatieven te ontplooien die leiden tot opheffing van GR SW Fryslân en daarmee Achtkarspelen los te koppelen van Caparis; alternatieven, eventueel samen met Tytsjerkstera- (16) Tegen: CU (3) aangenomen Stemming motie: Voor: CDA, CU, PvdA, GBA, FNP (17) Tegen: VVD (1) aangenomen is overgenomen reactie van de GR verspreid naar de Raad. uitgevoerd d.m.v. sturen brief naar VNG, VFG en Tweede Kamer. Hierover is najaar 2012 gerapporteerd tijdens een informerende Raadsbijeenkomst op 20 september. 43

44 12 januari januari januari 2012 CDA FNP Alle fracties 8, Herijking groenstrokenbeleid 8, Herijking groenstrokenbeleid 20,, vreemd aan de orde van de dag diel, te ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen inzake de WWnV; de positie van ons eigen Raderwerk/Werkpro bij een nieuwe uitvoering van de WWnV te betrekken. Bij het bepalen van huurprijzen voor groenstroken geen onderscheid maken tussen koop- en huurwoningen, maar gelijktrekken. Bij het bepalen van huurprijzen voor groenstroken geen onderscheid maken tussen koop- en huurwoningen, maar gelijktrekken. De regering is voornemens om woningbouw corporaties te verplichten een zeer groot deel van hun woningbezit te koop aan te bieden. Dit heeft grote consequenties voor de SWA. College wordt verzocht om deze kwestie onder de aandacht te brengen van VFG en VNG, een krachtig protest richting regering en Tweede Kamer te laten klinken en alles in het werk te stellen om via alle mogelijke bestuurlijke kanalen de regering van dit is overgenomen is overgenomen Met algemene stemmen aangenomen In huurcontracten wordt 1 systematiek voor koop- en huurwoningen opgenomen. In huurcontracten wordt 1 systematiek voor koop- en huurwoningen opgenomen. Wordt uitgevoerd. is besproken in portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen van de VFG d.d VFG stuurt gezamenlijke reactie. 44

45 3 november november 2011 FNP/CDA PvdA 6, Programmabegroting , Programmabegroting 2012 beleidsvoornemen af te brengen. P4-M1: De Swadde Fersiket: It bedrach dat begrutte is foar it baggerjen fan de Swadde net te besunigjen en sa gau as mooglik de boaiem fan de Swadde skjin te meitsjen en ek te sykjen ne subsidzjes foar it boppesteande. P4-M2: Wegenonderhoud Verzoekt het college: Zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar 2011 met een actueel overzicht en berekening te komen met betrekking tot: o de stand van zaken van het achterstallig onderhoud; o een verschillenanalyse tussen de berekende en de feitelijk gebruikte middelen ten aanzien van het structurele onderhoud; het structurele positieve Voor: CDA, CU, FNP, PvdA, VVD (17) Tegen: GBA (3) Aangenomen is overgenomen Project wordt uitgevoerd in 2012 i.o.m. Wetterskip en gemeenten Dantumadiel en Kollumerland. Ook is een projectaanvraag ingediend in het kader van Plattelânsprojekten : is uitgevoerd In mei 2012 is een bijeenkomst gepland voor fractiespecialisten waarin het gevraagde overzicht verstrekt zal worden. B&W : 45

46 3 november november november 2011 FNP FNP CU 6, Programmabegroting , Programmabegroting , Programmabegroting 2012 resultaat te herbestemmen. P5-M1: Toerisme en ferbliuwsrekreaasje Fersiket it kolleezje yn dizzen danwol sels mei plannen te kommen, danwol private ynisjativen te stimulearjen, wêrby t yn alle gefallen tocht wurde kin oan de ideën by it wettergat fan Skûlenboarch mei in soarte fan ronostrân en it Temapark op e Harkema. P5-M2: Oanklaaiing fan ús wâldlânskip Fersiket it kolleezje in ynventarisaasje fan bedoelde keale plakken (ûntbrekkende beamtegrien) te meitsjen en mei in sa mooglik plan fan oanpak te kommen. P6-M1: Kerntaken gemeente Verzoekt het college om voor april 2012 te komen met een gedetailleerd overzicht van de wettelijke taken (kerntaken) en de taken die de gemeente vrijwillig op zich heeft genomen met daarbij de inkomende en uitgaande middelen op een zodanige manier dat duidelijk is welke taken als kerntaken zijn aan te is overgenomen is overgenomen Voor: gehele raad Tegen: - is Aangenomen Is onderdeel van verdere planuitwerking. Is onderdeel van integrale inventarisatie landschapsbeheer. Is uitgevoerd in infosessies 15 en 22 maart 'Inventarisatie kerntaken gemeente Achtkarspelen' opiniërend geagendeerd voor raad 4 april B&W : 46

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton. Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton

Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton. Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton Inleiding Op onderdelen heeft de stuurgroep herindeling in 2006 de afvalinzameling niet geharmoniseerd.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Er is een afmelding binnengekomen van de heer H. de Jong (E&H) en de heer T.O. Brinkman (FNP).

Er is een afmelding binnengekomen van de heer H. de Jong (E&H) en de heer T.O. Brinkman (FNP). Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 12 december 2013, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Vaststelling Verordening Tegenprestatie 2015 gemeente Achtkarspelen

Riedsútstel. Underwerp Vaststelling Verordening Tegenprestatie 2015 gemeente Achtkarspelen Riedsútstel Ried : Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner : Mw. R. Schievink-de Boer Taheakke : Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost.

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Er zijn vier vragen binnengekomen: 1. FNP, hear S. van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over.

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over. OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 31 maart 2011 Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 onderwerp Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 zaakkenmerk Inleiding In september 2013 heeft uw Raad besloten

Nadere informatie

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. s zijn alle functies

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie