DOARPSNIJS. Nûmer 384 april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Piet Rienstra (secr) Omrin Gerrie van der Veen De Hege Bouwen (penningmeester, bankrek. NL30RABO ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Rienk Nadema Hege Bouwen Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren Jeannet Bekedam Hoitebuorren adres buertplysje: of 2

3 STOARN Op 25 maart is stoarn Sieger Beukens, hy is 77 jier wurden en wenne yn Balk. BEDANKT De warme belangstelling en het medeleven hebben ons goed gedaan tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame Mem en Beppe Grietje Altena Stegenga Wat waardeerde zij het dat u aan haar dacht, een kaartje stuurde, een bezoekje bracht, wat genoot ze hier van. Heel hartelijk dank hiervoor. Kinderen en Kleinkinderen BEDANKT Tige tank foar de kaarten en alle oandacht dy t ik krij. Myn hertlike tank. Rinnie Hoekstra 3

4 BEDANKT De lêste wike fan maart tôgen de kollektanten fan ZOA flechtlingenhelp der wer op út om de bussen sa fol mooglik te krijen. Sy ha ek wer by jim oan west yn Nijemardum. Miskien ha jim Diete troffen of Aukje, Marre, Froukje, Sietske, Hetty of de famylje Wildschut. Mei harren alderleafste glimk ha se jim oansjoen en ja, dan kinne jo net oars as de beurs opsykje en wat yn e gleuf stopje. Alles by elkoar opteld siet der 335,94 yn. Tige tank oan de jouwers en de kollektanten! Coby Hospes-Pietersma DODENHERDENKING Eén maal in de vijf jaar organiseert dorpsbelang de herdenking bij de toren in Nijemirdum. Dit jaar gedenken we dat Nederland 70 jaar geleden bevrijd is. We nodigen hierbij belangstellenden uit deze herdenking met ons mee te maken. Tot uur verzamelen we ons op het plein voor de toren, waarna we in stilte naar de 9 begraafplaatsen van omgekomen militairen wandelen. Het koor Eigenwize, o.l.v. dirigent Jannie Kramer zal enkele liederen zingen. De last post wordt gespeeld door Aaltje de Boer en de herdenkingstoespraak wordt gehouden door dhr. Jan Vogelzang. De krans zal worden gelegd door Siemen Bokma en Joël Postma. Verder krijgen aanwezigen de gelegenheid voor het leggen van bloemen. Doarpsbelang Nijemardum 4

5 HA JIM IT AL HEARD? Wy geane alwer op nei maaie. Aanst wer 2 wiken fakânsje, teminsten de basisskoalle. Yn Balk op it CSG ha se mar ien wike. Jammer Anouk sei ik, do moatst mar in wike nei beppe, want wy geane twa wiken nei Turkije. Neee! sei se. Grapke: 1 april Ha jim 1 april ek by de skeve toer west? Spitigernôch wie ik net thús oars hie ik efkes op de loer lein om te sjen wa`t der allegearre ynrûnen. In wike foar peaske kaam ik Atse Folkertsma tsjin. Dy soe nei de Lidl dêr t hy in peaskehazze knutsele hie: Der sitte allegearre hearlike dingen yn jong en GRATIS! En no moatst noch nei de Poeisz en de Plus tink? frege ik. Ja fansels de peaskehazze sjocht net hear hoe âld ast bist.. In freondinne fan my wie foarige wike wat heal. Wat hast? sei ik. No, it sit my fêst yn de kop. Och ju, dan jûn mar in sipel neist it bêd. No, dêr lis ik alle nachten al neist dêr giet my de noas net fan iepen En bedankt! Iris frege om in koekje mei nei skoalle. Watfoar koekje? frege ik. No sa n ien dy`t mem ek altyd nimt, mei fûgelfoer. Oh, in mueslyreep.. tuurlijk fanke, wa wit begjinst der fan te sjongen! It is yn de lêste wike fan maart en de klok liet trije kertier. wa is der stoarn? Foar in soad minsken wie it dochs wol in skrik: Sieger is der net mear. Yn it foarige krantsje hie ik it noch oer him; hoe best it him yn Balk foldie. Sieger Beukens, in markante Nijemardumer. Faak neidien yn toanielstikjes yn syn blauwe himd, koarte broek en op learzens, mei yn de hân in molleklem As ik de lêste jierren yn Balk de brêge by Teernstra opriid, seach ik altyd efkes nei rjochts nei de leugenbank. Prachtich moai hoe t Sieger dêr siet te swetsen. 5

6 Syn siswize wie altyd Jo witte wa t je binne, mar net wa t je wurde. Hy mocht 77 jier wurde. Dit wie it wer foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP ROMMELMERK Op sneon 23 maaie ha wy wer ús jierlikse rommelmerk. Yn en om it doarpshûs is der dan wer fan alles te keap. Op freed 22 maaie kinne jim de rommel by de dyk sette. Fanôf oere wurdt it dan ophelle. Alles wat net ferkocht wurdt, moatte we sels ôffiere nei it gemeentestoart, dus minsken: graach gjin stikkene meubels of smoarge matrassen oan de dyk, want dit soarte fan saken sille wy net meinimme! Sneon 23 maaie binne de doarren fan 9 oant 12 oere iepen. Yn it lêste kertier kinne jim in gemeentesek keapje foar 2 euro. As it oan ús leit goaie jim dy dan hielendal fol... Oant sjen op 23 maaie. Groetnis, de lokaalferiening 6

7 WA BIN IK? It is wol grappich om je eigen bernefoto yn it krantsje tsjin te kommen,(dus ik soe sizze: minsken stjoer yn jimme foto!) en ik tocht dat it nochal dreech wie, mar nee hear. It wie sels sa sterk dat ik telefoan kriich fan Nanda Mouw, dy t my frege do wennest doch foar de toer oer? Dan tink ik datsto it bist No knap hear, want Nanda en ik kinne elkoar einliks net. Dizze foto is makke yn myn berteplak Riis en ik bin hjir sa n heal jier âld. Nei wat ferhuzerij nei Ychten en Eastersee werom nei Riis. En no al wer 34 jier mei myn Jan mei in protte nocht yn Nijemardum! Diskear 6 kânshawwers yn de hoed dêr t Hedwig (hoe is it mooglik) de namme fan Nanda úthelle. Lekker ite! Dan no wer in lyts jonkje. Witte jimme wa t it is? Belje gau Dat kin oant en mei sneon. Jantsje 7

8 8

9 HOE IS IT NO MEI.. It rûkt lekker nei waarm iten as ik tsjin tolven op sneontemoarn oanbelje bij de famylje Meesters op Heaburgen. Se binne noch net ferskriklik lang Nijemardumers. Yn novimber 2013 binne se fanút de Gordyk nei dizze buorkerij ferfearn. Dy hat al hiel wat bewenners hân. Doede en Tjitske ha dêr buorke, dêrnei de famylje Roel en Ytsje Bangma, de famylje Cornelis en Baukje v.d. Brug, Walter en Willeke, Martin en Esther en no de famylje Meesters. Heit Twan, mem Tieda, Marijke(19) en Greg (17) Ik kom foar Marijke. Ik wit net hoe t se der útsjocht mar as der in jonge blom mei it blonde hier yn in sturt op krukken by de doar komt, sil dat har wêze. Ik sjoch har tinken: in ynterview mei my? Se wol der noch efkes oer neitinke en in pear dagen letter krij ik grien ljocht. As ik op de ôfprate jûn it hiem op fyts, hear ik de kij al balten. Dat mei ik altyd graach hearre. Bin benijd as se hjir mei wille wenje? We ploffe del yn ' e smûke keuken. Marijke nimt twa stuollen yn beslach; ien om op te sitten en de oare foar har foet. Se hat har ankelbannen skuord mei atletyk op skoalle. Se hat it smoar yn want se hat noch hiel wat op it programma. Wat? Dat lêze jim wol yn dit fraachpetear. Praatsto Frysk? Nee, maar ik kan het wel. Heb ik op school geleerd in Gorredijk maar ik vind het niet zo mooi klinken als ik het spreek. ( har mem komt út Ljouwert en har heit út Roosendaal. Marijke is dus fan hûs út net wend om Frysk te praten) Watfoar oplieding hast dien en wat dochst no? Ik heb eerst VMBO -T gedaan, toen de Havo en nu zit ik in Zwolle op het Windesheim-college voor de opleiding PMT, psychomotorische therapie, aan de Calo. Het is een HBO-opleiding en ik zit in het eerste jaar. De opleiding duurt 4 jaar. Als ik mijn diploma heb, kan ik werken met 9

10 mensen met beperkingen bijvoorbeeld in de revalidatie, psychiatrie of gehandicapten zorg. Ik kan nog alle kanten op. Moast ek staazje rinne? Ja, 1 middag per week. Momenteel loop ik stage bij jongeren met autisme in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Dat is behoorlijk zwaar. We sporten dan met ze; 2x een groepje van 6 leerlingen. Sitst yn Swol yn in studintehûs? Marijke begjint te laitsjen as se fertelt dat se troch de buorlju Jurjen en Anneke, in keamer op in boppeferdjipping hiert fan Anne Draayer en syn freondinne Charlotte. Anne is in broer fan Jurjen en wennet yn Swol. It foldocht har skoan. Se mei altyd mei ite, as se wol, en se kin rinnende nei skoalle en it stasjon ta. Wolsto it rydbewiis ek helje? Dat heb ik al. Ik ben al op mijn 17de begonnen. Hokfoar muzyk fynst moai? Alles wat op de radio komt vind ik wel leuk. Hâldst ek fan lêzen: Nee, dat is niet echt een hobby van mij. Wêr sjochst nei op tv: GTST, Wie is de mol en Anita wordt opgenomen. Het laatste omdat het raakvlakken heeft met mijn opleiding. Meist graach yn Nijemardum wenje? Ik ben hier alleen in het weekend en dan vind ik het wel oké. Lekker rustig. Giest wolris te stappen? Niet hier. Als ik uitga, doe ik dat in Heerenveen of in Zwolle. Hast ek in hobby? Sporten en paardrijden. En ik zit op ritmische gymnastiek in Gorredijk. Over 3 weken hebben we een belangrijke wedstrijd, de tweede plaatsingswedstrijd voor het Nederlands kampioenschap en daar moet ik eigenlijk bij zijn. Mar do hast in sear ankel. Kinst dan wol meidwaan? Ik moet hem juist meer gebruiken maar het is wel pijnlijk. Ik doe mijn best. Het is een goed streven, toch? Heb ik iets om voor te gaan. (Poeh, do hast gelyk. Posityf bliuwe) Ha jim ek hynders? Ja, een harddraver en ook een paar Friese paarden. Giest wolris nei in film/konsert/toanielstik? Nee, weinig. Wêr giest hinne mei fakânsje? We gaan meestal in de herfstvakantie met ons gezin naar de Canarische eilanden. 10

11 Wat fynst belangryk yn it libben? Dat je plezier hebt en je best doet. Geniet van kleine dingen want het kan zo voorbij zijn. Seist dat mei in bedoeling? En dan fertelt se fan har neef dy't in pear moanne ferlyn troch in auto-ûngelok om it libben kaam is. Hy wie noch mar 20 jier, moast noch begjinne mei syn libben mar hat dêrfoar de kâns net mear krigen. Wat in drama! Hoe sil dyn libben der oer 5 jier útsjen? Dan ben ik klaar met mijn opleiding en doe misschien wel een vervolgopleiding. Ik ben dan pas 24 jaar en kan nog lang genoeg werken. Wat fynst fan it doarpsnijs? Leuk, ook de interviews. Het is leuk om te lezen wat hen bezig houdt. Hast ek winsken? Dat mijn enkel zo snel mogelijk mag genezen zodat ik mee kan doen met de wedstrijd. ( no, ik sil foar dij tomkje) Wolsto de Nijemardumers noch wat fertelle? Dat we hier goed zijn opgenomen door de buurt. Ook kregen we een kaarsje toen mijn neef was overleden. Fan wa? Van de jeugdclub. Ik bin troch de fragen hinne en mem skoot ek noch efkes oan. Se fertelt hoe' t de ferhuzing gien is mei safolle kij. De famylje Meesters hat in melkrobot. Dy hienen se ek al doe' t se yn ' e Gordyk wennen en se kinne net mear sûnder. De kij binne nachts en deis yn ' e stâl en se fertelt mij dat de kij it sa folle better ha. Se lizze op wetterbêden, ha boarstels dêr' t se har oan rosse kinne en ha alle romte. Mei wiet waar steane se droech en is it simmers tige waarm dan ha se dêr gjin lêst fan. No, jo soenen der jaloersk op wurde. Ik sil ek nei myn stâl. Ik ha gjin wetterbêd en ik sil it sûnder boarstels dwaan moatte of Hendrik moat in goed sin ha? Marijke, bedankt foar dyn meiwurking en Tieda foar de hearlike tee en stroopwafel. Coby Hospes-Pietersma 11

12 NIJEMARDUMER VOLLEYBALTOERNOAI 2015 De simmer komt der wer oan! In soad ferieningen stopje dan; it is dan wer tiid om dingen bûten út te finen. Sa as volleybal bijgelyks. Wy binne fan doel om ek dit jier wer in toernoai fan 2 jûnen te organisearjen. Op tiisdei 26 maaie en freed 29 maaie fanôf oere sil it Nijemardumer volleybaltoernoai foar de 17de kear hâlden wurde op it stik lân fan Wilbert Eppinga, foar it doarpshûs oer. Elkenien dy t 15 jier of âlder is, kin meidwaan. Wy mikse de teams sadat der oeral likefolle manlju as froulju yn sitte. Wy hoopje dat jim allegear wer meidogge sadat wy wer 10 teams meitsje kinne. Kosten 2,50 te foldwaan op e earste spyljûn. Noch efkes foar de dúdlikheid: ha jo foarich jier meidien? Dan dogge jo dit kear automatysk wer mei. Kinne of wolle jo dit jier NET meidwaan, dan sa gau mooglik ôfmelde by de organisaasje. Op syn letst 10 maaie!!!!!!! Ha jo foarich jier net meidien mar jo wolle dit jier WOL meidwaan, dan ek sa gau mooglik opjaan mar op syn letst op 10 maaie!!!!! En minsken dy t net sa sportyf oanlein binne: wy ha ek tige ferlet fan supporters, dus: NET STINNE, MAR DERHINNE! De organisaasje: Wieger Pietersma, Lyklamawei 61 Bauke Beukens, Hege Bouwen 2a Wiepkje Holtrop, Lyklamawei 49 Coby Hospes, Lyklamawei 23 12

13 Ronald Schouten 13

14 IT HIMD FAN IT GAT Op in rûzige woansdeitejûn set ik ôf nei Arnold en Tiety Rozema op Hoitebuorren 22. Sa sjogge jo elkoar hast noait en sa twa jûnen achter elkoar. Wy ha nammentlik de jûns derfoar nei de Mattheus Passion yn de Grutte Tsjerke fan Boalsert west. Prachtich om te hearren en wat in bysûndere sfear, mar Tiety en ik moasten ek bekenne dat it in oanslach is op it sitfleis. Wy binne dat net wend: trije oeren lang yn de tsjerkebank. Doch woenen we it net misse, soks moat je in kear meimakke ha. Wy jouwe ús del yn de sitkeamer dêr t Arnold fertelt dat it al wer 26 jier lyn is dat se dit hûs kochten fan de famylje Tiemersma. Achter hûs hie Tiemersma in stik lân en in romte foar it melken fan kij. Dat wie krekt wat foar ús. Tiety komt fan in buorkerij en ik woe froeger graach boer wurde. Molken ha ik hjir noait, mar ik ha my, neist myn baan op it lab by Nestlé, dwaande holden mei it opfokjen fan keallen. Tiety skinkt wylst kofje mei lekkere slachrjemmesoeskes derby. (Sy mei graach traktearje: yn tsjerke tovere se ek al fan alles út de tas) Troch allerhanne regeljouwings gong it nocht fan de fokkerij der wat ôf, sadat de feestapel no noch út in keppel hinnen bestiet. Foar it twadde bakje litte we Arnold efter by de tv en jouwe Tiety en ik ús del yn de keuken, dêr t wol te sjen is dat hjir in grutske pake en beppe wenje. Oan de muorren hingje tal fan selsmakke keunstwurken en foto s fan de trije bernsbern. Wêr en wannear bisto berne? Tiety is yn 1947 berne yn Eagmaryp en grutbrocht mei har broer op de buorkerij fan har âlden. Foar har oplieding reizige se mei de bus en dêr hat se Arnold moete (wer ris wat oars as de disco) Nei harren houlik binne se yn Ljouwert komd te wenjen dêr t Wouter berne is. Nei 2 jier binne se ferhuze nei Heech dêr t Arno op de wrâld kaam. Wat woest as bern graach wurde? Juf of yn elts gefal wat mei bern. Watfoar oplieding hasto dien? Ik ha de oplieding bernefersoarging yn Ljouwert dien. En dêrnei oan it wurk? 14

15 Ik gong foar myn oplieding mei 16 jier de doar út en ha doe wurke by Groot Bronswijk yn Wagenborgen. Dat wie in ynstelling foar minsken mei in psychyske beheining. Op in stuit kamen der wenningen foar de pasjinten om dêr, ûnder begelieding, min of mear selsstannich te wenjen. Ik bin doe op sa n groep pleatst. Dat hold yn dat je mei in kollega sa n groep minsken begeliede. Ek nachts slepten wy dêr. Efternei besjoen wie it wol in grutte ferantwurdlikheid foar sokke jonge froulju, mar ik ha it altyd mei in protte nocht dien. Bisto no ek noch oan it wurk? Ik bin al jierren oppas by in húshâlding yn Himmelum, mar dêr komt ek hast in ein oan. De bern wurde grut en kinne harren stadichoan sels wol rêde. Hast ek in hobby? Ik gean ien kear yn de wike te swimmen en mei der graach op út mei de fyts. Fierders hâld ik wol fan lêzen en ik ha ek nocht oan itenkoaitsjen. Wat fynst in moai boek? Net sûnder myn famke fan Betty Mahmoody en Kruistocht in spijkerbroek fan Thea Beckman, mar ik lês ek wol fryske boeken. Hast ek in favoryt tv programma? Ik sjoch hast alle jûnen nei Omrop Fryslân en it sjoernaal. De kwissen Twee voor twaalf, Per seconde wijzer en De slimste mens steane ek op it programma. Dat is it wol sa n bytsje, ik bin net sa n buismuis. Watfoar muzyk meist graach hearre? Tiety har muzyksmaak is hiel breed: fan Ennya oant in oargelkonsert fan Martin Mans. En sa seit se, as it net nei it sin is sit der altyd noch in knop op de radio. Wat wie dien grutste miskeap? Ik ha ris in apparaat kocht om sipels te hakjen. It like o sa handich mar der stie net by hoefolle wurk it wie om dat ding skjin te meitsjen. Mist de winkels ek yn Nijemardum? Ja seker, it wie net allinnich it gemak fan de boadskippen ticht by de doar, mar ek de gesellichheid, it treffen fan minsken. Wat is dyn favorite fakânsjeplak? Doe t wy noch yn Heech wennen hienen wy in boat. Dêr gongen we dan mei moai waar alle wykeinen mei te farren. Ik hie freedtemiddeis de tassen al pakt en as Arnold dan út it wurk kaam, setten we ôf. Je wienen dan efkes los fan alle deistige drokte. De bern lekker swimme en fiskje. 15

16 Dat wie in prachtige tiid. No pakke we faak in hoteltsje, de fytsen efter op de auto en dan de omjouwing ferkenne. Wêr soest noch graach ris hinne wolle? Ierlân en Skotlân. Wat is in moai plakje of gebou yn ús gemeente? It Minne Minnes paadsje by it Aldemardumer klif. Mar ek thús efter hûs fyn ik it de muoite wurdich; allinnich dy grutte wynmûnen, dat moat wol wenne. Wêr bist bang foar? Tonger. Dêr ha ik in hekel oan. Wat fynst de moaiste tiid fan it jier? Ik fyn alle wikselingen fan de seizoenen moai. Fjouwer kear yn it jier ha je wer wat oars en dat is doch wol bysûnder. Wat kin neffens dy absolút net? In oar mei opset kwetse. Wêr tinkst mei plezier oan werom? Wy wennen yn Heech yn in buert mei jonge gesinnen, dat wie in moaie tiid. Foar de bern wy der altyd wol in freontsje of freondintsje en as buorfroulju hienen wy in protte gesellichheid oan elkoar. Wat fynst in moai Frysk wurd? Oerémis. En it wurd beppe mei ik ek graach hearre (ja dêrfoar binne je beppe) Sparrest ek wat? Ik bin der net op út, mar as ik in byldsje fan in lieveheersbeestje (yn it Frysk in ingeltsje) tsjinkom dan giet dat mei nei hûs. Wolst oars ek noch wat kwyt? Ik bin bliid en tefreden mei de lytse dingen; it hoecht net altyd mar mear en grutter, dêr draait it yn it libben net om. Nei dy wize wurden binne we oan e ein kommen fan it fraachpetear, mar Tiety en ik binne noch lang net útpraat. Arnold is ûndertiid al op bêd bedarre, en wylst de wyn om it hûs raast ha wy noch fan alles by de ein. Mar al is it noch sa gesellich it is no dochs heech tiid om op hûs oan te gean. Ik bedank Tiety foar har gastfrijens en waai op myn fyts as in raket op hûs oan. Jantsje 16

17 DOARPSBELANG NIJEMARDUM FANOF 1 APRIL 2015 IN FERIENING De feriening fan doarpsbelang is oprjochte op 7 oktober 1935 troch ds. E.C.B. Kok en H.Y.de Jong yn de konsistory fan de H.V. tsjerke te Nijemardum. Der wiene net statuten of in húshâdlik reglemint, mar der wiene wol wat ôfspraken makke. Om ûnbekende redenen is de feriening ophâlden yn 1937 en hat in nije start makke op 7 febrewaris Ek doe waard der net wurke mei statuten of in reglemint. Nei hast 80 jier fanôf de earste oprjochting waard it tiid om te besluten ta it fêstlizzen fan de statuten by de notaris. De reden is dat doarpsbelang hieltyd mear aktiviteiten op kommersjeel gebiet oanlûkt. It is net goed dat je dêrby hoofdelijk aansprakelijk binne. Fierders hat in feriening mear rjocht fan sprekken en kin as it der op oankomt juridyske prosedueres oangean. Nei in publikaasje yn Doarpsnijs, it konsept op ynternet en dêrnei de positive reaksje fan de leden op de lêste ledegearkomste is by notaris Nicolai te Balk op 1 april 2015 (gjin grap) troch 3 bestjoersleden in hantekening setten. De feriening Doarpsbelang Nijemardum is no in feit. Yme Wiersma SIZWIZE FAN DE MOANNE: Der is gjin frije tiid, der is gjin tiid fan de baas, der is allinne mar dyn eigen tiid 17

18 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Cees en Johannes v.d. Meer Martin Mensonides Hendrik Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden VB administratie Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Van der Meer Mechanisatie Martin Service-onderhoud en reparatie mobiele werktuigen Motorenrevisie/reparatie Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 18

19 AGINDA 3 maaie : boskkuier Lycklamabosk 4 maaie : deadebetinking 23 maaie : rommelmerk 26 en 29 maaie : volleybaltoernoai 25,26 en 27 juny : doarpsfeest Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 28 maaie 2015 KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 20 maaie by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 19

P01 目 录 P01... 简 介 海 牙 使 用 的 语 言 气 候 当 地 人 生 活 习 惯 及 重 要 节 日 P01... 景 点 被 称 为 欧 洲 最 大 最 美 丽 的 村 庄, 是 欧 洲 最 绿 意 盎 然 的 城 市 P03. 住 宿 P03... 美 食 海 牙 街 头 有

P01 目 录 P01... 简 介 海 牙 使 用 的 语 言 气 候 当 地 人 生 活 习 惯 及 重 要 节 日 P01... 景 点 被 称 为 欧 洲 最 大 最 美 丽 的 村 庄, 是 欧 洲 最 绿 意 盎 然 的 城 市 P03. 住 宿 P03... 美 食 海 牙 街 头 有 旅 行 指 南 城 市 CITY Hague 海 牙 城 市 风 采 海 牙 是 荷 兰 的 海 边 皇 城, 除 了 是 荷 兰 的 中 央 政 府 所 在 地, 著 名 的 海 牙 国 际 法 庭 和 其 他 国 际 组 织 都 位 于 海 牙 这 座 城 市 海 牙 是 荷 兰 第 三 大 城 市, 被 称 为 欧 洲 最 大 最 美 丽 的 村 庄, 海 牙 是 欧 洲 最 绿 意 盎 然

Nadere informatie

... de halte voor de ondergrondse?... halte voor de onder... een bezoekersinformatie/vvv?... een bezoekersinformati... een geldautomaat?... een geldau

... de halte voor de ondergrondse?... halte voor de onder... een bezoekersinformatie/vvv?... een bezoekersinformati... een geldautomaat?... een geldau 四处游览 - 地点 Ik ben de weg kwijt. 不知道自己在哪里 Kunt me op de kaart 询问地图上某一个地点 Ik ben de weg kwijt. aanwijzen Kunt me waar op de het kaart is? aanwij Waar kan ik vinden?waar kan ik vinden? 询问某一个... een toilet?...

Nadere informatie

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a STELLA DEL MARE G =136 3 4 RE m z SI V. Sozio 3 4 Chia - ro mata d d LA4 LA RE k kk s k k s k kz k s k kz k s k k j - ti - no che il so - le ba - ciò, nean-che u - na nu-vo-la in cie - lo, - ce è la brez

Nadere informatie

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Nadere informatie

1698 173 1920 1933 1929 1933 1

Nadere informatie

(emigration),, :,,, 18-19, 12-13, 17-20,,, 17-20,,,,, 15, 17-18, ( Push - Pull Theory),,,, 1926, 375, 31115, 83 %, 300, 90 % [1 ],,,,?,? [2 ] 17-19,,,

(emigration),, :,,, 18-19, 12-13, 17-20,,, 17-20,,,,, 15, 17-18, ( Push - Pull Theory),,,, 1926, 375, 31115, 83 %, 300, 90 % [1 ],,,,?,? [2 ] 17-19,,, 2001 3 1 Overseas Chinese History Studies Mar., 2001 No. 1 : 17-18 (, 361005) [ ] ; ; ; [ ] 17-18,,, 16, 17-18,, 17 20,, 17-18 [ ] D63413 [ ] A [ ] 1002-5162 (2001) 01-0028 - 14 [ ] 2000208231 Interaction

Nadere informatie

梅改风范4期.indd

梅改风范4期.indd 卷 首 语 转 变 职 能 完 善 机 制 强 化 监 管 李 克 强 过 去 一 年, 各 级 政 府 坚 持 标 本 兼 治, 加 强 正 风 肃 纪, 有 力 促 进 了 反 腐 倡 廉 工 作 特 别 是 持 续 推 进 简 政 放 权, 严 格 管 权 管 钱, 以 权 力 瘦 身 为 廉 政 强 身 为 发 展 增 力 但 一 些 地 方 部 门 国 有 企 事 业 单 位 和 金 融

Nadere informatie

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 Point Three Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 June 2018 P 06 C O N T E N T S P 11 P 16 P 23 P 28 P 34 P 38 02 03 04 05 Erin Chang 120 1,260 5,100

Nadere informatie

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Nadere informatie

页面

页面 文件 - 通用 Waar kan ik het formulier Waar voor kan ik het vinden? formulier 询问哪里可以获得表格 Wanneer werd uw [document] Wanneer afgegeven? werd uw [document] 询问文件何时签发的 Waar werd uw [document] Waar afgegeven? werd

Nadere informatie

MergedFile

MergedFile G1 個人賽得獎名單 ( 澳門賽區 ) 冠軍 CHEANG Cheok Lam 86020-11-068 亞軍 CHEN Cheng Pan 86008-11-126 季軍 FENG Pak Tong Madison 80001-11-042 金獎 IO Ka In 86002-11-061 金獎 CHOI Chon Him 86007-11-017 金獎 TAM Ki Tsun 86007-11-018

Nadere informatie

Turg-Guade

Turg-Guade 7 Tenor1 Tenor 2 Bass 1 Bass 2 spe Adapted for recorders de flo re vir gi na li Ho no re que de flo re vir gi na li Ho no reque spe cia de flo re virgi na li Hono re que de flo re virgi na li Ho no re

Nadere informatie

Microsoft Word memoriu non+tehnic PUD Orange.doc

Microsoft Word memoriu non+tehnic PUD Orange.doc ᘷ北aş 北 北 北 北 北 北 北 北 ş 北a a 北 北a 北 北 北 北a 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北a 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 a 北 北 北 北 北 北 a 北 北 MEMORIU NON-TEHNIC Proiect nr. 104/2013 1. Introducere 1.1 DATE

Nadere informatie

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 1 2 3 4 1 200 2 3 4 5 6 1950 6 I....1..1..1.2..3..4..5..6..6 8.8...9.14.23 28.28.32.38.47 56 II.56.68.68.70..91. 91.95.98 103 113..113 113.130..171 171 179 182 197 201..204.. 204 286 2000 195 2001 11-13

Nadere informatie

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Nadere informatie

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Nadere informatie

SBD HO TEN Ngày Sinh Sửa đổi DOAN THI AI DAO THI AN DO VAN AN DO XUAN AN LE

SBD HO TEN Ngày Sinh Sửa đổi DOAN THI AI DAO THI AN DO VAN AN DO XUAN AN LE 30001 DOAN THI AI 05.01.1993 30002 DAO THI AN 17.05.1995 30003 DO VAN AN 09.08.1995 30004 DO XUAN AN 20.09.1993 30005 LE HONG AN 29.07.1992 30006 LE XUAN AN 19.02.1994 30007 MA MY AN 25.08.2005 30008 MAC

Nadere informatie

Congratulations on your Van engagement. harte gefeliciteerd Have me you decided upon big day jullie yet? al een datum voor d 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举

Congratulations on your Van engagement. harte gefeliciteerd Have me you decided upon big day jullie yet? al een datum voor d 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举 祝福 - 结婚 Congratulations. Wishing Van the harte both gefeliciteerd. of you all W the happiness in the world. de wereld. 用于恭喜新婚夫妇 Congratulations and you on your wedding 用于恭喜新婚夫妇 warm Gefeliciteerd wishes

Nadere informatie

( CIP) ( ) /,. :, ISBN X.... G79 CIP ( 2005) : : : ( 8620) ( 8620)

( CIP) ( ) /,. :, ISBN X.... G79 CIP ( 2005) : : : ( 8620) ( 8620) ( CIP) ( ) /,. :, 2005. 5 ISBN 7-81079 - 521 - X.... G79 CIP ( 2005) 027401 : : : ( 8620) 85222591 85226561 85226581 ( 8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) : ( 8620) 85221583 ( ) 85223774 ( ) : 510630

Nadere informatie

F.5 English Oral Exam Schedule.xls

F.5 English Oral Exam Schedule.xls F5 ENGLISH GROUP ORAL EXAMINATION SCHEDULE DATE: 21st June,20 WAITING ROOM : 412 PREPARATION ROOM : 404 CLASS CLASS NAME CAND REPORT ROOM NO. TIME 5A 1 CHAN CHUN KIT A 8:30 402 5B 33 SIU KAM CHUN B 8:30

Nadere informatie

1

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 IEP ( :,,, ) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Nadere informatie

项目相关费用的提交方式

项目相关费用的提交方式 香 港 IEP 国 际 金 融 研 习 项 目 相 关 面 试 题 库 : ( 包 括 但 不 限 于 ) 对 于 香 港 IEP 国 际 金 融 研 习 项 目 了 解 的 问 题 : 举 例 说 明 你 在 香 港 期 间 需 要 完 成 的 任 务 及 要 求 ( 尝 试 列 举 3 个 相 关 任 务 ); 你 是 否 有 信 心 和 你 的 团 队 共 同 挑 战 这 个 项 目 的 工

Nadere informatie

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

Nadere informatie

VOLLEYBALL Match players ranking FIVB Women's World OQT 2012 / Japan Round robin Match: 19 Date: Spectators: 2'500 City: Hall: Tokyo, Japan

VOLLEYBALL Match players ranking FIVB Women's World OQT 2012 / Japan Round robin Match: 19 Date: Spectators: 2'500 City: Hall: Tokyo, Japan Set duration 0: 0:19 0:22 0:59 Spike KOR Korea Spikes Faults Shots 1 10 Kim Yeon-Koung 7-4 11 63.64 2 Han Song-Yi 7-6 13 53.85 3 17 Yang Hyo-Jin 7 3 5 15 46.67 4 14 Hwang Youn-Joo 7-10 17 41. - 11 Han

Nadere informatie

烏 若 藝 術 節 沿 用 了 這 樣 的 精 神 俯 拾 即 是!(everywhere!) 荷 蘭 烏 若 藝 術 節 (Oerol) 創 辦 人 Joop Mulder, 在 70 年 代 來 到 了 泰 爾 斯 海 靈 島, 當 時 他 執 行 的 為 地 景 工 作 1, 進 而 思 考

烏 若 藝 術 節 沿 用 了 這 樣 的 精 神 俯 拾 即 是!(everywhere!) 荷 蘭 烏 若 藝 術 節 (Oerol) 創 辦 人 Joop Mulder, 在 70 年 代 來 到 了 泰 爾 斯 海 靈 島, 當 時 他 執 行 的 為 地 景 工 作 1, 進 而 思 考 考 驗 體 能 的 藝 術 烏 托 邦 荷 蘭 烏 若 藝 術 節 (Oerol) 泰 斯 海 靈 島 (Terschelling) 印 象 速 寫 泰 斯 海 靈 島 是 位 於 荷 蘭 北 方 瓦 登 海 (Waddenzee) 中 的 一 個 離 島, 距 離 阿 姆 斯 特 丹 約 136 公 里, 整 座 島 是 由 自 然 的 沙 地 構 成, 因 為 長 時 間 的 累 積 而 逐 漸

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63> 行 政 院 客 家 委 員 會 輔 助 大 學 校 院 發 展 客 家 學 術 機 構 99 年 度 補 助 辦 理 開 設 深 化 客 家 語 言 及 文 化 通 識 課 程 計 畫 子 計 畫 一 客 語 及 客 家 文 學 成 果 報 告 書 校 內 計 畫 編 號 :98-R&D(A)-025 計 畫 執 行 期 間 :99 年 03 月 01 日 至 99 年 11 月 30 日 計 畫

Nadere informatie

晴報睇住賞 - 送皇玥餅藝 風花雪玥 迷你奶皇月餅 300 盒 得獎名單 : 名稱 NAME 電話號碼 ( 頭 4 位數字 ) 1. AU HO YI AU YEUNG MANG AU YEUNG MEKO AU YEUNG PUI CHUN 9238

晴報睇住賞 - 送皇玥餅藝 風花雪玥 迷你奶皇月餅 300 盒 得獎名單 : 名稱 NAME 電話號碼 ( 頭 4 位數字 ) 1. AU HO YI AU YEUNG MANG AU YEUNG MEKO AU YEUNG PUI CHUN 9238 晴報睇住賞 - 送皇玥餅藝 風花雪玥 迷你奶皇月餅 300 盒 得獎名單 : 名稱 NAME 電話號碼 ( 頭 4 位數字 ) 1. AU HO YI 9109 2. AU YEUNG MANG 6879 3. AU YEUNG MEKO 6121 4. AU YEUNG PUI CHUN 9238 5. CAI SZE WING TRACY 6347 6. CHAN CHAU YING VIVIAN

Nadere informatie

板橋查某

板橋查某 ... 4... 4... 5... 7... 9... 13... 15... 18... 23... 25... 27... 30... 31... 37... 39... 41... 45... 49... 51... 53... 55... 57... 59... 61... 63... 65... 67... 69 2 ( )... 73... 77... 81... 83... 85...

Nadere informatie

SBD HỌ TEN Ngày Sinh Sửa đổi NGUYEN VINH AI DO XUAN AN HOANG VAN AN LUU LE HONG AN

SBD HỌ TEN Ngày Sinh Sửa đổi NGUYEN VINH AI DO XUAN AN HOANG VAN AN LUU LE HONG AN 40001 NGUYEN VINH AI 26.10.1995 40002 DO XUAN AN 03.05.1998 40003 HOANG VAN AN 25.09.1994 40004 LUU LE HONG AN 19.03.2003 40005 NGO THI THUY AN 17.11.2000 40006 NGUYEN CONG AN 07.07.1997 40007 NGUYEN HUU

Nadere informatie

HONG KONG OPEN WINDSURFING CHAMPIONSHIPS 2011 ORGANIZED BY WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG SUBVENTED BY LEISURE & CULTURAL SERVICES DEPARTMENT &

HONG KONG OPEN WINDSURFING CHAMPIONSHIPS 2011 ORGANIZED BY WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG SUBVENTED BY LEISURE & CULTURAL SERVICES DEPARTMENT & HONG KONG OPEN WINDURING HAMPIONHIP 211 ORGANIZED BY WINDURING AIATION O HONG KONG UBVENTED BY LEIURE & ULTURAL ERVIE DEPARTMENT & HOME AAIR BUREAU (ART & RT DEVELOPMENT UND) Int'l Raceboard 7.8 Men AIL

Nadere informatie

2005 ( )... 1 2005... 5 2005... 10 2005... 16 2005... 20 2005... 23 2005 ( )... 30 200 5... 37 2005... 43 2005... 47 2005... 52 2005 ( )... 58 2005... 63 2005 ( )... 68 2005 (WA T)... 73 2005 ( ) 2005

Nadere informatie

目 录.doc

目      录.doc 目 录 概 述 第 一 篇 资 源 第 一 章 土 地 资 源..(17) 第 二 章 气 候 资 源..(20) 第 三 章 矿 产 资 源..(22) 第 四 章 植 物 资 源..(25) 第 五 章 动 物 资 源..(27) 第 六 章 水 资 源..(29) 第 七 章 旅 游 资 源..(30) 第 八 章 劳 动 力 资 源..(34) 第 二 篇 计 划 编 制 与 执 行 第 一

Nadere informatie

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

Nadere informatie

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

Nadere informatie

Herrad Meese

Herrad Meese 第 五 课 国 王 路 德 维 希 依 然 健 在 在 德 国 广 播 电 台 帕 拉 和 阿 伊 汗 热 情 地 问 候 着 新 同 事 菲 利 普 编 辑 部 接 到 新 任 务 : 有 人 说 100 多 年 就 已 经 去 世 的 巴 伐 利 亚 的 童 话 国 王 路 德 维 希 二 世 仍 然 健 在 菲 利 普 他 们 要 去 现 场 进 行 调 查 搞 清 事 实 真 相 菲 利 普

Nadere informatie

中 醫 診 斷 蒐 集 資 訊 - 望 聞 問 切 邏 輯 推 斷 - 辨 證 論 治

中 醫 診 斷 蒐 集 資 訊 - 望 聞 問 切 邏 輯 推 斷 - 辨 證 論 治 美 洲 中 國 工 程 師 學 會 短 期 課 程 中 醫 概 論 李 宗 恩 中 醫 診 斷 蒐 集 資 訊 - 望 聞 問 切 邏 輯 推 斷 - 辨 證 論 治 辨 證 論 治 六 經 辨 證 臟 腑 辨 證 五 行 辨 證 其 它 : 病 因 辨 證 氣 血 津 液 辨 證 經 絡 辨 證 衛 氣 營 血 辨 證 三 焦 辨 證 症 頭 痛 流 鼻 水 咳 嗽 怕 冷 發 熱... 右 側

Nadere informatie

12-179410-02_12-17.QXD

12-179410-02_12-17.QXD 專 題 報 導 美 齒 與 科 技 根 管 治 療 的 最 新 發 展 一 旦 牙 髓 受 細 菌 感 染 隃 這 顆 牙 齒 即 將 不 保 隃 為 了 保 存 原 有 牙 齒 的 功 能 隃 根 管 治 療 是 修 復 這 顆 牙 齒 的 基 礎 工 程 時 到 如 今 隃 在 根 管 治 療 的 技 術 與 器 械 上 有 哪 些 新 的 發 展? 沈 領 昌 牙 齒 是 人 類 非 常 重

Nadere informatie

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Nadere informatie

正文封面.PDF

正文封面.PDF (1999 ) 1999 1 1 1999 12 31 1 38 2 38 3 38 4 38 5 38 6 38 7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 1 2 17 38 3.6%2.16% 13.56%3.12% 10%6.25% 10%5.88% 10%3.70% 1.10% 12.50% 13.13% 12.13%

Nadere informatie

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

Nadere informatie

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Nadere informatie

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

Nadere informatie

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Nadere informatie

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Nadere informatie

Outs1516.doc

Outs1516.doc 1 st IN FORM 1 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E ENGLISH LIU WING TIN ANGEL YEUNG JOY QIU WILLIAM TANG KING LONG CHAN CHING TUNG YIU KING FUNG CHINESE LIU WING TIN ANGEL MA HO SUM LO YAN YI HUI LAP YAN LAU SO YAN MATHEMATICS

Nadere informatie

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241]) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 冬 令 殺 手 冬 令 殺 手 蘇 潔 瑩 醫 生 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 內 科 部 呼 吸 科 副 顧 問 醫 生 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 簡 稱 慢 阻 肺 病, 主 要 包 括 慢 性 支 氣 管 炎 和 肺 氣 腫 兩 種 情 況 患 者 的 呼 吸 道 受 阻, 以 致 氣 流 不

Nadere informatie

你叫什么名字? Vragen naar iemand zijn naam 您能告诉我您的出生日期和地点么? Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum 请问您住在哪里? Vragen waar iemand woont 请问您的地址

你叫什么名字? Vragen naar iemand zijn naam 您能告诉我您的出生日期和地点么? Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum 请问您住在哪里? Vragen waar iemand woont 请问您的地址 - Algemeen 我可以在哪里找到 的表格? Vragen waar men een formulier kan vinden 您的 文件 是什么时候签发的? Vragen wanneer een document is afgegeven 请问您的 文件 是在哪里签发的? Vragen waar een document is afgegeven 请问您的身份证件何时过期? Vragen wanneer

Nadere informatie

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4 RM A 402 Reporting Time Class No Name 9:45am 10:00am 8:30-8:45-9:15-10:00-10:15-10:30-10:45-11:00am 11:00-11:15am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A

Nadere informatie

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40 RM A 402 Reporting Time Class No Name 8:15am 8:30am 8:50am 9:05am 9:40am 9:55am 10:15am 10:30am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 8:30 8:45am 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A 5 CHAN

Nadere informatie

Herrad Meese

Herrad Meese 第 二 十 四 课 汉 堡 日 报 沃 伊 拉 利 亚 向 两 位 编 辑 讲 述 她 的 所 见 所 闻 原 来 汉 堡 日 报 的 女 负 责 人 插 手 了 整 件 事 菲 利 普 在 评 论 这 件 事 的 时 候 用 的 一 个 词 让 帕 拉 很 生 气 帕 拉 菲 利 普 和 沃 伊 拉 利 亚 最 终 发 现, 原 来 鲨 鱼 事 件 只 不 过 是 汉 堡 日 报 自 编 自 导

Nadere informatie

投影片 1

投影片 1 56 100% 100% 64 60% 76 34% 2300 2/3 1800 / 1,070,400 ha 587,242 ha 458,158 ha 746,470 ha 326,589 ha 29mm 29mm 10cm 18~40 50 25 1. 1. 40 40 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 30 30 2. 2. 3. 3. 3 4. 4. 200 200

Nadere informatie

穨從地名、古蹟看元朗的歷史.PDF

穨從地名、古蹟看元朗的歷史.PDF : : Esther (990630) : 1 : ------ 3.4.7.10.14.16.20 32 :.35..37..38 2 3 --- : 1. 2. 3. ( )------ : ( ) : 10-15 : 1. 2. 3. 4 5 47 2.? 3.? 6 ?? : 4. 5. 6. 7. ( )------ : ( ) : 15-20 : 4. 5. 6. 7 8?? 1.? 70

Nadere informatie

目 录 CONTENTS 内 部 资 料 免 费 交 流 GAN NENG 01 大 力 提 升 执 行 力 04 李 天 鸥 视 察 居 电 工 地 04 曾 庆 红 走 访 萍 电 04 刘 卫 平 考 察 居 电 章 凯 朱 建 国 朱 丹 滨 朱 建 国 赣 能 股 份 编 委 会 主 任

目 录 CONTENTS 内 部 资 料 免 费 交 流 GAN NENG 01 大 力 提 升 执 行 力 04 李 天 鸥 视 察 居 电 工 地 04 曾 庆 红 走 访 萍 电 04 刘 卫 平 考 察 居 电 章 凯 朱 建 国 朱 丹 滨 朱 建 国 赣 能 股 份 编 委 会 主 任 大 力 提 升 执 行 力 狗 年 旺 财 袁 金 猪 送 福 遥 值 此 新 年 即 将 到 来 之 际 袁 本 刊 编 辑 部 祝 公 司 全 体 员 工 及 家 属 工 作 顺 利 尧 身 体 健 康 尧 万 事 如 意 浴 2006 年 是 不 平 凡 的 一 年 袁 公 司 顺 利 通 过 股 改 尧 完 成 对 丰 电 二 期 的 注 资 袁 下 属 各 电 厂 尧 各 控 股 子 公

Nadere informatie

Updated as on 14/12/2016 Singles Event Hong Kong Tenpin Bowling Open Championships for the Disabled 2016 (7th - 10th December 2016) 1 TPB 2 Women's Si

Updated as on 14/12/2016 Singles Event Hong Kong Tenpin Bowling Open Championships for the Disabled 2016 (7th - 10th December 2016) 1 TPB 2 Women's Si Updated as on 14/12/2016 Singles Event 1 TPB 2 Women's Singles Event 211 KOR LEE Yun Kyung 2 TPB 3 Women's Singles Event 306 HKG YUEN Wing Shan 3 TPB 8 Women's Singles Event 805 TPE LEE Chia-chieh Results

Nadere informatie

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n 31 53 xo uo 31 t n n n 53 t io io io

Nadere informatie

HUI Pei Ling Janet 587 LAU Lai Ying 102 LAU Tsz Wing 149 LEUNG Yin Har 356 POON Wai Yiu 383 TANG Ki Cheung 376 WEN Shuk Yin 541 WONG Man Sze 108 WONG

HUI Pei Ling Janet 587 LAU Lai Ying 102 LAU Tsz Wing 149 LEUNG Yin Har 356 POON Wai Yiu 383 TANG Ki Cheung 376 WEN Shuk Yin 541 WONG Man Sze 108 WONG HUI Pei Ling Janet 587 LAU Lai Ying 102 LAU Tsz Wing 149 LEUNG Yin Har 356 POON Wai Yiu 383 TANG Ki Cheung 376 WEN Shuk Yin 541 WONG Man Sze 108 WONG Pui Fong 662 CHAN Ka Wai 180 CHAN Nga Sze Nikita 707

Nadere informatie

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷”

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷” 0 目 一 前 言...1 1.1 调 研 背 景 及 调 研 目 的...1 1.1.1 调 研 背 景 北 京 就 业 形 势 及 大 环 境 下 的 回 乡 就 业 趋 势...1 1.1.2 调 研 目 的 北 京 市 重 点 高 校 在 校 生 的 回 乡 就 业 意 愿...1 1.2 调 研 方 法 及 成 果 概 述...1 二 调 研 数 据 和 分 析...2 2.1 基 本

Nadere informatie

TV 2005 92 1. 2. 3. 4. 5. 3 1 6 1 10 10 30 94 11 23 12 2 736 97 4 2.3 3 28.7 1-2 18.4 2-3 17.2 3 28.7 12.7 5 2.3 10 2 17 5 3 1-2 22.6 2 2-3 3-4 4-5 17.6 15.4 10.1 5 18 2.8 17 3 4 54.8 26.9 26.1 17.6 13.3

Nadere informatie

personal account 个人账户 joint account 联名账户 children's account 儿童账户 foreign currency account 外国货币账户 business account 商务账户 student account 学生账户 Are there

personal account 个人账户 joint account 联名账户 children's account 儿童账户 foreign currency account 外国货币账户 business account 商务账户 student account 学生账户 Are there - Algemeen Can I withdraw money in [country] without paying fees? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land 请问我在 国家 取钱有手续费吗? What are the fees if I use external ATMs? 请问如果我使用与开卡银行不同的

Nadere informatie

District : North

District : North (16 599) N01 Luen Wo Hui 20 753 +25.03 N Ma Sik Road NE Wo Mun Street, Wo Tai Street E SE S Fan Leng Lau Road SW Fan Leng Lau Road W Fan Leng Lau Road, Luen Hing Street Wo Muk Road NW Fan Leng Lau Road

Nadere informatie

晴報睇住賞 - 送曼秀雷敦限定禮盒 360 盒 得獎名單 : 名稱 NAME 電話號碼 ( 頭 4 位數字 ) 1. AU KAM PING AU KIN PING AU MAN HONG AU PIK KWAN AU WA PIU 6

晴報睇住賞 - 送曼秀雷敦限定禮盒 360 盒 得獎名單 : 名稱 NAME 電話號碼 ( 頭 4 位數字 ) 1. AU KAM PING AU KIN PING AU MAN HONG AU PIK KWAN AU WA PIU 6 晴報睇住賞 - 送曼秀雷敦限定禮盒 360 盒 得獎名單 : 名稱 NAME 電話號碼 ( 頭 4 位數字 ) 1. AU KAM PING 5128 2. AU KIN PING 6236 3. AU MAN HONG 6742 4. AU PIK KWAN 9556 5. AU WA PIU 6312 6. AU WING HONG 9378 7. AU YEUNG MAN WAI 9742 8.

Nadere informatie

教育部以通識教育為核心之全校課程革新計畫【第三年/三年計畫】

教育部以通識教育為核心之全校課程革新計畫【第三年/三年計畫】 教 育 部 教 育 部 補 助 國 中 小 學 校 未 來 想 像 與 創 意 人 才 培 育 計 畫 期 末 報 告 計 畫 名 稱 : 開 啟 未 來 遊 樂 園 的 任 意 門 計 畫 期 程 : 民 國 101 年 2 月 1 日 起 至 102 年 1 月 31 日 止 計 畫 主 持 人 : 王 文 玲 校 長 中 華 民 國 102 年 2 月 目 錄 壹 基 本 資 料 表... 3

Nadere informatie

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Starters RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLIS

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Starters RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLIS Class: Starters 2.1 No. Name Speaking Listening Grammar Social Studies Science 1 PHAM HUYNH LOC AN 7.5 7.4 6.7 8.7 5.9 6.9 8.0 7.4 7.3 Pass with Merit 2 JI YOU BIN 7.8 10.0 10.0 9.5 9.0 7.5 9.3 9.3 9.1

Nadere informatie

2 84 139 80 1741 10 1866 1922 30 1894 1900 1912 1918

2 84 139 80 1741 10 1866 1922 30 1894 1900 1912 1918 3 1062 17 1567 24 1573 2 1644 63 1612 1627 1628 1598 2 84 139 80 1741 10 1866 1922 30 1894 1900 1912 1918 2 2 1 2 2 2 1856 1906 1892 1891 9 1850 1920 1875 4 1915 1837 1921 1877 1881 1884 30 1888 1894 1899

Nadere informatie

10 14 16 4 4 4 1 C.E.S. 54 5 1 1600 4 11 36 37 37 6 29 36 9 37 63 57 36 37 249 6 22 4 219 37 49 63 52 54 59 4 63 104 113 144 6 1 3 2 7 2 2 2 8 8 3 3 10 117 2 6 3 4 1 1 1 2 24 5 2 4 14 17 11 1 2 20

Nadere informatie

Appendix VIII (B)

Appendix VIII (B) 132 (Page 1/20) Voters Turnout Rates for 2015 Rural Ordinary Election Polling Day: 4 January 2015 (Sunday) (1) Resident Representative Elections Mui Wo (Chung Hau (North)) (Chung Hau (South)) (Pak Ngan

Nadere informatie

Ps22Pdf

Ps22Pdf Sur na f a o c f c g E T H appy Birthday T oyou POP A P J G R J M G FG R Phys harmonica L M A DS Disco theque T WA X K

Nadere informatie

Microsoft Word - Q _Eng__Publication List__ _.doc

Microsoft Word - Q _Eng__Publication List__ _.doc Code Recommended Name Boundary Description Major Estates/Areas (17,282) Q01 Sai Kung Central 12,944-25.10 N Tai Mong Tsai Road NE Tai Mong Tsai Road E SE S SW Hiram's Highway W Hiram's Highway, Po Tung

Nadere informatie

( ) - 2 [ 50 1 TSANG TSZ CHING LI LOK YI SZETO MEI KI LAM SIN CHING FAN TSZ CHING LAM P

( ) - 2 [ 50 1 TSANG TSZ CHING LI LOK YI SZETO MEI KI LAM SIN CHING FAN TSZ CHING LAM P 1 [ 50 1 CHAN CHING FUNG 01:04.22 2 CHOI WING KIT 01:10.99 3 LEE HO MAN 01:13.40 4 SIT KWOK LUN 01:17.28 5 LAM LOK 3A 01:17.34 6 LAM CHIU HANG BERWICK 01:25.36 YEUN HO FUNG FUNG KA CHUNG 叶 HIP HON LEUNG

Nadere informatie

program(Part 1).PDF

program(Part 1).PDF HONG KONG DIVING COMPETITION SERIES 2005-06(Part 1) 2005-2006 (Organized by HKASA ) ( Date/ : 17th September 2005 (Saturday/ ) Time/ : 1400-2100 Venue/ : Kowloon Park Swimming PoolDiving Pool ( ) Time

Nadere informatie

S5 SBA Elective Grouping xls

S5 SBA Elective Grouping xls Part B (Electives) SBA Grouping List 0-0 5A Individual Presentation: Report at Room CHENG KA MAN NG PUI YING PANG HIU LAM 7 CHOI SIU HEI CHENG KA MAN Social Issues (GI)- June (Day ) 8:0 AM LAM CHI KAN

Nadere informatie

003 雷 低 110 躂 落 地 111 標 出 嚟 112 郁 手 114 趷 起 條 尾 116 透 氣 119 寫 埋 封 信 120 行 為 傾 偈 124 打 尖 127 執 藥 129 擘 面 132 未 水 踵 牆 134 滾 人 139 搵 食 141 搲 銀 144 蝦 人 14

003 雷 低 110 躂 落 地 111 標 出 嚟 112 郁 手 114 趷 起 條 尾 116 透 氣 119 寫 埋 封 信 120 行 為 傾 偈 124 打 尖 127 執 藥 129 擘 面 132 未 水 踵 牆 134 滾 人 139 搵 食 141 搲 銀 144 蝦 人 14 002 目 錄 序 004 前 言 006 凡 例 010 動 作 眼 碌 碌 014 斬 眼 016 霎 下 眼 018 瞇 埋 眼 020 吼 實 022 打 屍 噎 024 扑 頭 026 確 頭 殼 028 擔 高 頭 029 頭 岳 岳 032 撼 頭 埋 牆 034 擔 天 望 地 036 趙 一 拳 039 摑 一 巴 040 咬 痕 042 大 步 檻 過 044 摱 住 度 門 048

Nadere informatie

Microsoft Word - ack list - website _2jul_.doc

Microsoft Word - ack list - website _2jul_.doc 鑽 輝 贊 助 人 中 國 工 商 銀 行 ( 亞 洲 ) 國 富 浩 華 ( 香 港 ) 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 瑞 華 行 何 鴻 燊 博 士 無 名 氏 ( 截 至 2010 年 7 月 8 日 ) 明 愛 暖 萬 心 慈 善 晚 會 善 長 名 單 紅 寶 贊 助 人 利 孝 和 夫 人 利 希 慎 基 金 莎 莎 國 際 控 股 有 限 公 司 大 鴻 輝 興 業 有 限

Nadere informatie

C.C.C. Heep Woh College English Language First Examination S.5 Non-print non-fiction/ Social Issues Class: 5A Exam Date: 23rd January 2014 E

C.C.C. Heep Woh College English Language First Examination S.5 Non-print non-fiction/ Social Issues Class: 5A Exam Date: 23rd January 2014 E 0-0 English Language First ination Class: A Date: rd January 0 Room: Room 0 A Leong Ka Yau A 8 Ng Tsz Yan A Yeung Wing Yan A Yim Pui Man A 9 Fung Kit Hing A Ho Sum Yi A Li Ming Wai A Lin Hiu Lam A Cheuk

Nadere informatie

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Nadere informatie

新 闻 学 46 7 新 闻 传 播 学 院 广 告 学 28 4 广 播 电 视 学 23 3 新 闻 学 广 告 学 100 15 1). 级 学 生 申 请 准 入 需 修 完 或 正 在 修 2 门 专 业 准 入 课 程 并 取 得 相 应 学 分 ;2). 级 学 生 申 请 准 入 需

新 闻 学 46 7 新 闻 传 播 学 院 广 告 学 28 4 广 播 电 视 学 23 3 新 闻 学 广 告 学 100 15 1). 级 学 生 申 请 准 入 需 修 完 或 正 在 修 2 门 专 业 准 入 课 程 并 取 得 相 应 学 分 ;2). 级 学 生 申 请 准 入 需 文 学 院 汉 语 言 文 学 100 15 汉 语 言 文 学 75 11 1. 级 学 生 申 请 准 入 需 至 少 完 成 本 专 业 准 入 课 程 12 个 学 分 ; 级 学 生 申 请 准 入 需 至 少 完 成 本 专 业 准 入 课 程 15 个 学 分 ; 2. 原 专 业 学 分 绩 在 4.0 以 上 2. 符 合 准 入 条 件 的 学 生 需 参 加 学 院 组 织 的

Nadere informatie

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Nadere informatie

C.C.C. Heep Woh College English Department S.3 English Oral Exam (Final Term) Exam Date: 08/06/2017 Exam Time: 8:30 p.m. - 12:30 p.m.(4hrs)

C.C.C. Heep Woh College English Department S.3 English Oral Exam (Final Term) Exam Date: 08/06/2017 Exam Time: 8:30 p.m. - 12:30 p.m.(4hrs) Room: 205 (Room A) RM A 205 10:55am 11:35am Cand Class No Name 3D 2 CHAN LAP HIM A 3E 32 YIP SUET YI 1 B 3C 20 LI YUK TIN C 3C 11 HUNG MAN HIN A 3E 1 CHAN HEI YEUNG 2 B 3B 8 CHEUNG POK WING C 3C 12 KWAN

Nadere informatie

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持 第 一 篇 知 己 知 彼, 百 战 不 殆 基 本 评 估 篇 第 一 章 认 识 自 我 我 就 是 一 座 金 矿 人 啊, 认 识 你 自 己! 塔 列 斯 ( 希 腊 学 者 ) 要 想 知 道 去 哪 儿, 必 须 先 知 道 你 现 在 在 哪 儿 和 你 是 谁 茜 里 娅. 德 纽 斯 ( 美 国 职 业 指 导 学 家 ) 本 章 提 要 了 解 认 识 自 我 在 职 业 生

Nadere informatie

(CIP) /.:, ISBN H173 CI P ( 2003 ) ( ) ( E mail: sdcb citiz.n et ) : * /

(CIP) /.:, ISBN H173 CI P ( 2003 ) ( ) ( E mail: sdcb citiz.n et ) : * / (CIP) /.:, 2003. 5 ISBN 7 81058 175 9..........H173 CI P ( 2003 )036047 ( 149 200072 ) ( E mail: sdcb s@ citiz.n et 56331131 ) : * 8901240 1/ 32 13.25 375 000 2003 5 1 2003 5 1 : 11050 ISBN 7 81058 175

Nadere informatie

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Nadere informatie

ttian

ttian T = l g = a - b a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ SiO SiO 65% SiO 52% SiO 52 45% SiO 45% 20 45% 10% 50% 95% 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.5 S0=1.94

Nadere informatie

parko2019_fulldata

parko2019_fulldata 101 Hui Yau Chiu ME 16:30 102 Chan Chun Hei ME 8664820 16:24 103 Lam Cho Yu ME 16:28 104 Leung Chi Hang ME 8630928 16:18 105 So Ka Wang ME 1814678 16:20 106 Wong Cheuk Wang ME 8664819 16:22 107 Yam Kai

Nadere informatie

Results - ME Results Y2Y Park-O Tournament 2019 Stage 1 [Back] ME 1 Wong Cheuk Wang 0:12:21 Tam Wing Chung 0:13:17 2 So Ka Wang 0:13:30 3 Leung Chi Ha

Results - ME Results Y2Y Park-O Tournament 2019 Stage 1 [Back] ME 1 Wong Cheuk Wang 0:12:21 Tam Wing Chung 0:13:17 2 So Ka Wang 0:13:30 3 Leung Chi Ha - ME ME 1 Wong Cheuk Wang 0:12:21 Tam Wing Chung 0:13:17 2 So Ka Wang 0:13:30 3 Leung Chi Hang 0:13:33 4 Yam Kai Yui Hubert 0:13:52 5 Lam Cho Yu 0:14:13 Chow Man Long 0:14:49 Yue Wei Yong 0:15:22 6 Hui

Nadere informatie

2016 進 擊 的 校 園 ~ 全 國 漆 彈 大 作 戰 家 長 同 意 書 學 生 就 讀 ( 學 校 ) 年 級, 本 人 同 意 小 兒 ( 女 ) 參 加 貴 單 位 舉 辦 之 活 動, 配 合 遵 守 相 關 規 定, 並 知 悉 活 動 結 束 時 間 家 長 簽 名 : 日 期 : 年 月 日 緊 急 聯 絡 電 話 : ( 手 機 ) 2016 進 擊 的 校 園 ~ 全 國

Nadere informatie

賽 隊 數 135 隊, 額 滿 截 止 3 國 中 組 : 公 私 立 國 民 中 學 在 學 正 式 學 生 為 限, 參 賽 隊 數 90 隊, 額 滿 截 止 ( 二 ) 每 隊 選 手 5 人 或 6 人 ( 報 名 6 人 比 賽 時 僅 能 5 人 上 場, 其 中 1 人 休 息 輪

賽 隊 數 135 隊, 額 滿 截 止 3 國 中 組 : 公 私 立 國 民 中 學 在 學 正 式 學 生 為 限, 參 賽 隊 數 90 隊, 額 滿 截 止 ( 二 ) 每 隊 選 手 5 人 或 6 人 ( 報 名 6 人 比 賽 時 僅 能 5 人 上 場, 其 中 1 人 休 息 輪 2016 進 擊 的 校 園 ~ 全 國 漆 彈 大 作 戰 計 畫 書 一 目 的 : 打 造 樂 活 島 運 動 城 市, 鼓 勵 學 生 多 元 適 性 發 展, 推 廣 校 園 健 康 體 育 運 動, 培 養 青 年 學 子 團 隊 默 契, 並 激 發 其 冒 險 犯 難 精 神, 同 心 協 力 團 結 合 作, 以 期 克 敵 制 勝 爭 取 勝 利, 達 到 陽 光 高 雄 幸 福

Nadere informatie

Cai Hong 30

Cai Hong 30 月 (1887,8 南 荷 华 雨 Stichting Cai Hong (Regenboog stichting) is een vrijwilligersorganisatie met als doel het bevorderen van multiculturele contacten binnen de Chinese gemeenschap in Brabant in de meest

Nadere informatie

Microsoft Word - 文件4

Microsoft Word - 文件4 五 畫 世 間 三 項 袂 囥 khng3 得 (p201) 解 釋 三 項 : 死 屍 糞 便 長 大 的 女 子 囥 khng3: 放 涵 義 形 容 女 子 長 大 之 後 就 必 須 要 嫁 人, 不 能 再 留 在 家 裡 對 應 華 語 女 長 須 嫁 女 大 難 留 世 間 事 予 你 袂 gau3 得 解 釋 予 hoo7: 給 袂 gau3 得 : 強 求 不 得 涵 義 形 容

Nadere informatie

97年8月教務處工作報告

97年8月教務處工作報告 104 年 度 第 8 次 ( 第 198 次 ) 行 政 會 議 -- 教 務 處 工 作 報 告 教 學 資 源 中 心 一 教 學 卓 越 計 畫 : ( 一 ) 本 校 舉 辦 之 104-105 年 度 教 學 卓 越 計 畫 之 主 軸 4-1 子 計 畫 技 職 論 壇 關 懷 教 育, 國 立 屏 東 科 技 大 學 攜 手 卓 越 論 壇 暨 策 略 聯 盟 簽 約 儀 式 ( 高

Nadere informatie

2017 동계도록 ( 대만 ).indd 오후 5:20

2017 동계도록 ( 대만 ).indd 오후 5:20 2017 동계도록 ( 대만 ).indd 1 2017. 1. 26. 오후 5:20 2017 동계도록 ( 대만 ).indd 2 2017. 1. 26. 오후 5:20 2017 동계도록 ( 대만 ).indd 3 2017. 1. 26. 오후 5:20 KSDC & KSPD Culture, Design, and Technology 2017 Invited Winter International

Nadere informatie

Recreatiekalender Vincentius Januari 2018 Dag + datum: Wat/waar: Hoe laat? Thema plaatje Ma 1 Di 2 Wo 3 WAC Bingo Do 4 DAC Vr

Recreatiekalender Vincentius Januari 2018 Dag + datum: Wat/waar: Hoe laat? Thema plaatje Ma 1 Di 2 Wo 3 WAC Bingo Do 4 DAC Vr Januari 2018 Ma 1 Di 2 Wo 3 WAC Bingo 19.30 21.00 Do 4 DAC 19.30 21.00 Vr 5 Za 6 Zo 7 ZMC Driekoningen-Nieuwjaarsviering met SSZ 14.00 17.00 11.00 Ma 8 Di 9 Wo 10 WAC 19.30 21.00 Do 11 DAC 19.30 21.00

Nadere informatie

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Nadere informatie

CSK Athletics Meet Day 1 Field Results B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 29 4D 30 Yeun

CSK Athletics Meet Day 1 Field Results B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 29 4D 30 Yeun B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m 29 4D 30 Yeung Ka Tung 5.06 1 SD2 14 3D 19 Ng Young Jun 4.84 2 SD2 19 4A 22 Wong Hiu Fung 4.72 3 SD2 27 4D 10 Fong Pak Him 4.72 4 SD2 18 4A 17 So Wai Ho

Nadere informatie

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e - Algemeen Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne 请问如果我使用与开卡银行不同的

Nadere informatie