Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs."

Transcriptie

1 Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1

2 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de flitsenquête die ActiZ in december 2010 uitgezet heeft onder het ActiZ ledenpanel. In onze sector spelen vrijwilligers een grote rol. Maar hoe groot, welke rol, en is de sector voorbereid op de toekomst? Deze enquête is een eerste inventarisatie van beleid binnen de sector. De uitkomsten van de enquête geven ons input voor het gesprek dat we dit jaar willen voeren met leden. Vilans komt later dit jaar met een enquête gericht op vrijwilligerscoördinatoren. ActiZ is blij verrast over het aantal respondenten, en met name het aantal leden van raden van bestuur, dat de flitsenquête ingevuld heeft (ongeveer de helft van de 137 respondenten). Het onderwerp leeft bij de leden van ActiZ. Een mooie uitkomst, zo bij de start van het Europese Jaar van het vrijwilligersbeleid. Heel veel vrijwilligers! Ook zijn we blij verrast over de uitkomsten. We kunnen stellen dat er heel veel vrijwilligers actief zijn in onze sector. Een grove berekening laat zien dat de ratio betaalde versus vrijwilligers 2:1 tot 3:1 is. Uitgaande van in de sector betekent dat, dat er tussen en vrijwilligers actief zijn in de sector. We weten niet wat de omvang van hun inzet (FTE's) is. Het kan zijn dat een vrijwilliger een uur per week een cliënt komt voorlezen en dat is ook een (gewaardeerde) vrijwilliger. Door respondenten is aangegeven dat de inzet van vrijwilligers bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van cliënten en leidt tot meer werkplezier voor. Service voor cliënten Wat uit de flitsenquête ook blijkt, is dat vrijwilligers vooral ingezet worden om de service aan de cliënten te verbeteren, aanvullend op professionals en om de kwaliteit van leven van de cliënten te vergroten, maar niet in de zorg. Kosten en baten van de inzet van vrijwilligers De baten van de inzet van vrijwilligers worden vooral gezien in de bijdrage die zij leveren aan het welzijn van de cliënten: meer persoonlijke aandacht, meer activiteiten, meer zorg en welzijn op maat, grotere tevredenheid van mantelzorg en familie. Dat het ook effect kan hebben op de CQ-index vermeldt 31% van de respondenten. De toekomst: Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven ActiZ zoekt een deel van de oplossing van de komende tekorten op de arbeidsmarkt in het meer gebruik maken van al die niet-professionals die betrokken zijn bij de zorg: familie, vrienden, gepensioneerde zorgverleners, vrijwilligers. Daar liggen kansen die we niet onbenut moeten laten. Vrijwilligers geven ook invulling aan het begrip verbondenheid in de titel van het visiedocument Naar autonomie, verbondenheid en Pag. 2

3 een gezond leven. Verbondenheid van burgers met de cliënten, van de zorgorganisatie met de samenleving. Om deze kansen te benutten zouden we allereerst kunnen verkennen onder welke randvoorwaarden welke diensten en zorg verantwoord door vrijwilligers geleverd kunnen worden. Want het blijft onze verantwoordelijkheid verantwoorde zorg te leveren. ActiZ wil daarover in gesprek met haar leden. In de loop van dit Europese jaar van het Vrijwilligerswerk hoort u meer van ons. Ook komen we graag nog eens langs met een nieuwe flitsenquête over het vrijwilligersbeleid in uw organisatie aan het eind van het jaar. Meer info Belangstellenden kunnen informatie vragen bij Annemiek Mulder, senior beleidsmedewerker, of vinden op de webpagina vrijwilligersbeleid op het besloten deel van Aad Koster, directeur Pag. 3

4 Inhoudsopgave 1. Opzet en respons flitsenquête Vrijwilligersbeleid Status en verwachte groei vrijwilligers in de VVT-branche Belang vrijwilligers in de VVT-branche Inzet vrijwilligerswerk Samenvatting Pag. 4

5 1. Opzet en respons flitsenquête Vrijwilligersbeleid Respons Deze Flitsenquête Vrijwilligersbeleid is op 7 december 2010, Dag van de vrijwilligers, uitgezet onder de 336 leden van het ActiZ ledenpanel. 145 van hen zijn begonnen aan de enquête (43% van totaal aantal benaderden), waarvan 137 respondenten de enquête volledig hebben ingevuld (41% van totaal aantal benaderden, 94% van aantal begonnen respondenten). De Flitsenquête Vrijwilligersbeleid is gedurende 15 dagen online bereikbaar geweest (van 7 tot en met 21 december 2010). Deelnemers aan de enquête De helft van de deelnemers zijn lid van de raad van bestuur bij een zorgorganisatie, 22% is directeur/locatiemanager en de resterende 28% vervult een andere functie. Veelgenoemde andere functies zijn coördinator vrijwilligers (8%) en hoofd/manager P&O (4%). 89% van de deelnemende organisaties levert zowel intramurale als extramurale zorg. 8% levert alleen intramurale zorg en slechts 3% alleen extramurale zorg. Zowel grotere als kleinere zorgorganisaties zijn goed vertegenwoordigd in de enquête. In figuur 1.1 ziet u het aantal deelnemers aan de enquête, uitgesplitst naar het aantal in de organisatie. Aantal % Minder dan % % % % Meer dan % Totaal % Figuur 1.1 Deelnemers aan de enquête onderverdeeld naar aantal Pag. 5

6 2. Status en verwachte groei vrijwilligers in de VVT-branche Aantal vrijwilligers in de VVT-branche Een overzicht van het aantal vrijwilligers dat actief is in verschillende groottes van zorgorganisaties is weergegeven in tabel 2.1 Hoeveel heeft uw organisatie in totaal? < > Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 1-10 vrijwilligers 1 20% 2 4% 0 0% 0 0% 1 6% 4 3% vrijwilligers 3 60% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 6 4% vrijwilligers 0 0% 12 22% 1 4% 0 0% 0 0% 13 9% vrijwilligers 1 20% 24 44% 3 13% 2 5% 0 0% 30 22% vrijwilligers 0 0% 14 25% 14 61% 3 8% 3 19% 34 25% Meer dan 500 vrijwilligers 0 0% 0 0% 5 22% 33 87% 12 75% 50 36% Totaal 5 100% % % % % % Tabel 2.1 Aantal vrijwilligers dat actief is in verschillende grootten van zorgorganisaties Uit de tabel kunnen we de volgende zaken constateren: De steekproef van zorgorganisaties met minder dan 100 is met slechts 5 respondenten zo klein, dat verdere uitsplitsing vanwege onvoldoende betrouwbaarheid niet goed mogelijk is. Zorgorganisaties met (in totaal 55 respondenten): in 44% van de gevallen zijn hier vrijwilligers actief en in 26% van de gevallen vrijwilligers. Zorgorganisaties met (in totaal 23 respondenten): in 61% van de gevallen zijn hier vrijwilligers actief. Zorgorganisaties met (in totaal 38 respondenten): in 87% van de gevallen zijn hier meer dan 500 vrijwilligers actief. Zorgorganisaties met meer dan (in totaal 16 respondenten): in 75% van de gevallen zijn hier meer dan 500 vrijwilligers actief. Pag. 6

7 Dit betekent dat bij het merendeel van de grotere zorgorganisaties (met meer dan ) meer dan 500 vrijwilligers actief zijn. Bij de kleinere zorgorganisaties (tot 500 ) is dit vaak vrijwilligers. Hoewel we op basis van de gehanteerde grootteklassen niet betrouwbaar een exacte ratio van het aantal gedeeld door het aantal vrijwilligers kunnen berekenen, komt deze ratio bij grove schatting op basis van deze enquête uit op een ratio van ongeveer 1 staat tot 2 (bij zorgorganisaties van 100 tot ) tot 1 staat tot 3 (bij zorgorganisaties van tot ). Met andere woorden: 1 vrijwilliger voor elke 2 à 3. Hiermee wordt de enorme impact van vrijwilligers in de VVT-branche onderstreept. Inzet van coördinatoren vrijwilligerswerk In de enquête is gevraagd of het aantal coördinatoren vrijwilligerswerk in de organisatie de laatste twee jaar is toe- of afgenomen. Rechts in tabel 2.2 zien we dat er volgens driekwart van de respondenten geen verandering is waar te nemen in het aantal coördinatoren. Toch geeft ook 21% aan dat er wel sprake is van een toename, terwijl in 5% van de gevallen er sprake is van een afname. We zien geen opmerkelijke verschillen tussen de omvang van organisaties (links en midden van de tabel) voor wat betreft toeof afname van coördinatoren. We hebben niet gevraagd naar veranderingen in het aantal uren dat binnen een organisatie beschikbaar is voor coördinatie van het vrijwilligerswerk. Aantal > Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Toegenomen 13 22% 4 17% 12 22% 29 21% Gelijk gebleven 44 73% 19 83% 38 70% % Afgenomen 3 5% 0 0% 4 7% 7 5% Tabel 2.2 Is het aantal coördinatoren vrijwilligerswerk in de laatste twee jaar toegenomen of afgenomen? Wanneer gevraagd naar de reden voor verandering van het aantal coördinatoren, blijkt overall dat men tevreden is met huidige situatie. Dit is in lijn met driekwart van de respondenten waar het aantal coördinatoren vrijwilligerswerk in de laatste twee jaar gelijk is gebleven. Daar waar het aantal coördinatoren wel is toegenomen, wordt meerdere malen als reden aangedragen dat het belang van vrijwilligerswerk is toegenomen. Dit blijkt ook uit de volgende citaten: Meer aandacht aan plaats en beleid rond vrijwilligers was noodzakelijk. Als logisch gevolg hield dit ook in dat meer aandacht aan de begeleiding en coördinatie van vrijwilligers moest worden gegeven. Pag. 7

8 Er wordt meer aangeboden dan in het verleden. Dit is bewust beleid. Hoe meer welzijnsbeleven, hoe minder medische zorgconsumptie. Belang vrijwilligerswerk meer erkend, uitbreiding van vrijwilligersactiviteiten intraen extramuraal, meer vrijwilligers. Toe- / afname aantal vrijwilligers in komende jaren Ook is gevraagd of de zorgorganisaties verwachten in de komende drie jaar een substantieel groter aantal vrijwilligers nodig te hebben. De uitkomsten hiervan lezen we in tabel 2.3. In de tabel is opnieuw een uitsplitsing gemaakt naar kleine, middelgrote en grote zorgorganisaties. Rechts in de kolom Totaal zien we dat de inzet van het aantal vrijwilligers naar verwachting ook de komende jaren zal stijgen. Slechts 12% verwacht geen groei en 13% kan hier geen inschatting van maken. In 75% van de zorgorganisaties wordt wel een groei van het aantal vrijwilligers verwacht. De grootste groep (37%) verwacht een groei van minstens 10% vrijwilligers in de komende 3 jaar, gevolgd door een groei van 5% die genoemd is door een kwart van de respondenten. Aantal > Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Nee 12 20% 3 13% 2 4% 17 12% Ja, minstens 5% 16 27% 5 22% 13 24% 34 25% Ja, minstens 10% 16 27% 11 48% 24 44% 51 37% Ja, minstens 25% 8 13% 2 9% 7 13% 17 12% Weet ik niet 8 13% 2 9% 8 15% 18 13% Tabel 2.3 Verwacht u in de komende drie jaar een substantieel groter aantal vrijwilligers nodig te hebben? Belangrijke redenen voor de verwachte toename van het aantal vrijwilligers zijn uitbreiding van activiteiten, meer service willen bieden, bezuinigingen, maar ook de uitbreiding van het kleinschalig wonen concept. Aantal % Ja 22 16% Nee, want ik heb voornamelijk behoefte aan gekwalificeerde professionals 60 44% Nee, want elke vrijwilliger kost voornamelijk tijd 3 2% Nee 43 31% Weet ik niet 9 7% Tabel 2.4 Is de inzet van vrijwilligers een oplossing voor de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt? Pag. 8

9 Uit tabel 2.4 blijkt dat het overnemen van professionele taken door vrijwilligers niet de juiste en gewenste weg is volgens het merendeel van de zorgorganisaties. Door een toename van complexiteit is en blijft professionele inzet van belang volgens een groot deel van de respondenten. Het inzetten van vrijwilligers wordt over het algemeen gezien als aanvullend en biedt geen structurele oplossingen in het probleem van de arbeidskrapte. De inzet van vrijwilligers is geen oplossing voor de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt: Vrijwilligers kunnen de taken van de professionele krachten niet overnemen. Compensatie van professionele taken door vrijwilligers is niet de juiste en gewenste weg. Toch ziet 16% van de zorgorganisaties de inzet van de vrijwilligers wel als een oplossing voor de verwachte tekorten: Niet alle zorg hoeft geleverd te worden door betaalde/opgeleide krachten. Deels vervanging betaalde krachten. Zonder vrijwilligers is de zorg niet meer te leveren en niet meer betaalbaar. Aantal > Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Ja 51 85% 20 87% 51 94% % Nee 5 8% 2 9% 1 2% 8 6% Weet ik niet 4 7% 1 4% 2 4% 7 5% Tabel 2.5 Is er aandacht voor samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers/familie en beroepskrachten? Uit tabel 2.5 blijkt overduidelijk dat er binnen de organisaties aandacht is voor samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers/familie en beroepskrachten. Enkele belangrijke redenen die hiervoor worden genoemd, zijn: We zijn partners in zorg, samen zorgen we voor onze cliënten. Samenwerking genereert meerwaarde. Omdat de afbakening van werkzaamheden helder moet zijn. Wanneer er nog geen (of onvoldoende) aandacht voor deze samenwerking is, komt dit doordat hier ofwel geen behoefte aan is, ofwel (nog) geen tijd voor vrijgemaakt is. Pag. 9

10 3. Belang vrijwilligers in de VVT-branche In de enquête is een aantal vragen gesteld die het belang van de vrijwilligers in de organisatie scherper zichtbaar maken. Hieruit blijkt dat 92% van de ondervraagde zorgorganisaties aangeeft dat vrijwilligers genoemd worden in de visie en/of het strategische beleidsplan. Een vrijwel identiek aantal zorgorganisaties (94%) heeft het vrijwilligersbeleid op schrift staan. Bij 14% is er een vrijwilligersraad die overlegt met raad van bestuur/management. Wellicht gebeurt de afstemming vaak op een andere manier, bijvoorbeeld via het integreren van vrijwilligers in de teams. Ondanks het grote aantal vrijwilligers dat per organisatie wordt ingezet, voert slechts een derde van de zorgorganisaties periodiek een vrijwilligers-tevredenheidsonderzoek uit (zie tabel 3.1). Een krappe tweederde van de ondervraagde zorgorganisaties voert dus nooit vrijwilligers-tevredenheidsonderzoek uit. Wanneer dit type onderzoek wel wordt uitgevoerd, dan gebeurt dit in de regel veelal eens per 2 jaar. Bij 8% van de respondenten vindt dit onderzoek jaarlijks plaats. Opvallend genoeg zijn het niet alleen de grotere zorgorganisaties die dit type onderzoek uitvoeren, ook bij zorgorganisaties met wordt geregeld vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aantal > Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Ja, eens per jaar 4 7% 3 13% 4 7% 11 8% Ja, minder dan eens per jaar 16 27% 6 26% 16 30% 38 28% Nee 40 67% 14 61% 34 63% 88 64% Tabel 3.1 Wordt er periodiek een vrijwilligers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd? Financiële aspecten vrijwilligers: kosten en baten De kosten voor vrijwilligerswerk (coördinatie, scholing, onkostenvergoedingen, verzekeringen, attenties, bijeenkomsten) zijn bij vrijwel alle (97%) zorgorganisaties opgenomen in de begroting. Toch zien we grote verschillen in de wijze waarop dit gebeurt. In 40% van de gevallen zijn de kosten voor vrijwilligerswerk in de begroting van de locaties opgenomen. In 53% van de gevallen is het een begrotingspost in de algemene, organisatie brede begroting. Zoals verwacht, wordt deze vorm van begroten relatief vaker toegepast bij kleinere zorgorganisaties: in 63% van de gevallen bij organisaties met (zie tabel 3.2). Pag. 10

11 Aantal > Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Ja, in de begroting van de locaties Ja, het is een begrotingspost in de algemene, organisatie brede begroting 17 28% 11 48% 27 50% 55 40% 38 63% 12 52% 22 41% 72 53% Ja, anders 3 5% 0 0% 3 6% 6 4% Nee 2 3% 0 0% 2 4% 4 3% Tabel 3.2 Zijn de kosten voor vrijwilligerswerk opgenomen in de begroting? In tabel 3.3 zien we een overzicht van de genoemde baten/opbrengsten van het vrijwilligerswerk. Uit de tabel blijkt, in lijn met de eerder gegeven antwoorden in paragraaf 2, dat de belangrijkste baten bestaan uit: meer persoonlijke aandacht voor cliënten (99%), meer activiteiten voor cliënten (96%) en meer zorg en welzijn op maat mogelijk voor cliënten (77%). Aantal % Meer persoonlijke aandacht voor cliënten % Meer activiteiten voor cliënten % Meer zorg en welzijn op maat mogelijk voor cliënten % Betere kwaliteit van zorg 79 58% Grotere tevredenheid van mantelzorger/familie 77 56% Meer werkplezier voor 63 46% Hogere score op CQ-index 43 31% Grotere productiviteit van 28 20% Besparingen op de inzet van betaald personeel 22 16% Anders 14 10% Tabel 3.3 Wat zijn de baten/opbrengsten van het vrijwilligerswerk? (meerdere antwoorden mogelijk) Pag. 11

12 4. Inzet vrijwilligerswerk In deze paragraaf gaan we met een aantal stellingen dieper in op de inzet van vrijwilligerswerk. In figuur 4.1 valt op dat de meningen over de inzet van vrijwilligers uiteenlopen. Het meest eenduidige beeld bestaat bij de stelling dat er meer vrijwilligers nodig zijn en dat dit om meer investeringen vraagt (87% is het hiermee eens of helemaal mee eens). Figuur 4.1 Stellingen rondom vrijwilligerswerk De meningen zijn sterk verdeeld over de stelling Door de invoering van de zorgzwaartepakketten zijn we genoodzaakt meer vrijwilligers in te zetten. Nagenoeg evenveel respondenten zijn het hier (helemaal) mee eens als (helemaal) mee oneens. Als laatste valt op dat tweederde van de respondenten het er (helemaal) mee oneens is dat het onvermijdelijk is dat vrijwilligers steeds vaker zorgtaken overnemen van de professionals. Opnieuw blijkt hier dat het takenpakket tussen de professional en de vrijwilligers als twee verschillende zaken worden gezien. Pag. 12

13 5. Samenvatting Deze Flitsenquête Vrijwilligersbeleid is op 7 december, Dag van de vrijwilligers, uitgezet onder de 336 leden van het ActiZ ledenpanel. 137 respondenten afkomstig van zowel grotere als kleinere zorgorganisatie hebben de enquête volledig ingevuld. Status en verwachte groei vrijwilligers in de VVT-branche Op basis van deze enquête komt de ratio van het aantal gedeeld door het aantal vrijwilligers bij benadering uit op 1 staat tot 2, tot 1 staat tot 3. Met andere woorden: 1 vrijwilliger voor elke 2 à 3. Uit deze (grof berekende) ratio wordt de enorme impact van vrijwilligers in de VVT-branche onderstreept. Volgens driekwart van de respondenten is er in de afgelopen twee jaar overigens geen verandering waargenomen in het aantal coördinatoren vrijwilligerswerk. In driekwart van de zorgorganisaties wordt een groei van het aantal vrijwilligers verwacht. De grootste groep (37%) verwacht een groei van minstens 10% vrijwilligers in de komende 3 jaar. Belangrijke redenen voor de verwachte toename van het aantal vrijwilligers zijn uitbreiding van activiteiten, meer service willen bieden, bezuinigingen, maar ook de uitbreiding van het kleinschalig wonen concept. Uitvoering van professionele taken door vrijwilligers is niet de juiste en gewenste weg volgens de zorgorganisaties. Door een toename van complexiteit is en blijft professionele inzet van belang. Het inzetten van vrijwilligers is aanvullend en biedt geen structurele oplossingen in het probleem van de arbeidskrapte. Vrijwilligers mogen en kunnen de rol van niet overnemen: Ik wil graag vrijwilligers gebruiken voor de verhoging van kwaliteit van leven. De professionals zullen ingezet worden volgens het formatieplaatje. Belang vrijwilligers in de VVT-branche Vrijwel alle ondervraagde zorgorganisaties benoemen vrijwilligers in de visie en/of het strategische beleidsplan en hebben het vrijwilligersbeleid op schrift staan. Bij 14% zorgorganisaties bestaat er een vrijwilligersraad die overlegt met raad van bestuur/management. De kosten voor vrijwilligerswerk (coördinatie, scholing, onkostenvergoedingen, verzekeringen, attenties, bijeenkomsten) zijn bij vrijwel alle zorginstellingen opgenomen in de begroting. De belangrijkste baten van vrijwilligerswerk bestaan uit: meer persoonlijke aandacht voor cliënten, meer activiteiten voor cliënten en meer zorg en welzijn op maat mogelijk voor cliënten. Pag. 13

Vrijwilligersbeleid 2012

Vrijwilligersbeleid 2012 Rapportage Flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid 2012 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum 6 december 2012 Pag. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010

Resultaten Zorgpanel. Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector. Maart 2010 Resultaten Zorgpanel Gastvrijheidszorg en voeding/ catering media in zorg en welzijnssector Maart 2010 Verantwoording Op basis van een a-selecte steekproef afkomstig uit lezersbestanden van ZorgInstellingen,

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek: Inrichting zorgondersteunende taken

Samenvatting resultaten onderzoek: Inrichting zorgondersteunende taken Samenvatting resultaten onderzoek: Inrichting zorgondersteunende taken Uitgevoerd door: Gom ZorgSupport ism NarrowMinds B.V. Datum: november/december 2011 Samenvatting resultaten: Inrichting zorgondersteunende

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Inzetten van vrijwilligers levert de organisatie opbrengsten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht voor de cliënt, grotere kwaliteit van zorg,

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies:

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies: Onderzoek MaS 2.0 De vrijwilligerscentrale heeft in september 2013 een onderzoek laten uitvoeren door een MBO student marketing medewerker bij de huidige stage bieders, waarbij gevraagd is naar de bevindingen

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst In 2010 hebben wij onze leden gevraagd naar hun ideeën over de Waardevolle Toekomst. Dit heeft ons veel belangrijke informatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn

Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn Rapportage December 2014 c14theswz Aanleiding USP Marketing Consultancy heeft samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN Uitkomsten raadpleging KNMG Artsenpanel Onderzoek onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 1 ONDERZOEK OPNEMEN GESPREKKEN + Soms willen patiënten

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT Management Summary 5 e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg 1 onderzoek in opdracht van A+O VVT Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012

Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 Auteurs: Dr. Gert-n Meerkerk Dr. Tim M. Schoenmakers Rotterdam, november 2012 IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

FD Henri Sijhoff-prijs 2014

FD Henri Sijhoff-prijs 2014 FD Henri Sijhoff-prijs 2014 Resultaten onderzoek naar de rol van het jaarverslag Inhoud Enquête aan bedrijven... 1 Enquête aan beleggers en analisten... 3 Amsterdam, 26 november 2014 Hoofdstuk: Enquête

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie