Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over- en onderproductie en vooruitblik 2014"

Transcriptie

1 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Opbouw rapportage... 3 Samenvatting Extramurale overproductie en onderproductie Budget en overproductie Contracteerplafond en cliëntenstop Onderproductie Intramurale overproductie en onderproductie Budget en overproductie Contracteerplafond en cliëntenstop Onderproductie Omgaan met problematiek en verwachte problematiek Contracteerplafond en cliëntenstop Verwachte ontwikkeling overproductie Voorkomen van overproductie Bijlage 1 - Onderzoeksverantwoording Respons enquête overproductie en onderproductie Kenmerken respondenten Concessiehouders Cliënten met een ZZP GGZ-indicatie in zorg Bijlage 2 Vragenlijst Pag. 2

3 Opbouw rapportage Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de Enquête Overproductie en onderproductie Waar mogelijk vergelijken we deze resultaten met de enquête Overproductie Hoofdstuk 1 behandelt de extramurale overproductie en onderproductie 2013, alsmede een eventueel contracteerplafond en cliëntenstop. In hoofdstuk 2 komt dezelfde informatie met betrekking tot intramurale zorg aan de orde. Hoofdstuk 3 bevat informatie over het omgaan met overproductie en de verwachting van de problematiek omtrent overproductie in In bijlage 1 wordt uitleg gegeven over de onderzoeksverantwoording. In bijlage 2 is de gehanteerde enquête voor zorgaanbieders opgenomen. De resultaten van deze enquête zijn representatief op landelijk niveau, maar bij een uitsplitsing naar concessiehouder of jaaromzet is de respons soms te gering om representatief te zijn. Deze resultaten zijn daarom enkel indicatief en richtinggevend. Afhankelijk van de antwoorden van de respondent krijgt diegene een deel van de vragen wel of juist niet te zien. Het komt daardoor geregeld voor dat het aantal respondenten (N) per vraag afwijkend is. Bij elke tabel staat aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben ingevuld. Alleen de volledig ingevulde vragenlijsten zijn meegenomen in de uitkomsten van dit onderzoek. Bij sommige vragen tellen de antwoorden niet exact op tot 100%, als gevolg van het afronden van percentages. Pag. 3

4 Samenvatting De enquête Overproductie en onderproductie 2013 is in maart 2014 uitgezet onder de ActiZ-leden. Uiteindelijk hebben 228 respondenten, afkomstig van 225 verschillende organisaties, de enquête volledig ingevuld, waarmee de respons neerkomt op 56% van de ActiZ-leden. 194 respondenten (86%) leveren zowel intramurale als extramurale zorg. 17 respondenten (8%) leveren enkel extramurale zorg, 14 respondenten (6%) leveren enkel intramurale zorg. Uit de enquête blijkt dat de problematiek van overproductie speelt bij 49% van de respondenten ten aanzien van extramurale zorg en bij 58% van de respondenten ten aanzien van intramurale zorg. Beide percentages zijn gestegen ten opzichte van In totaal hebben in dit onderzoek 140 zorgorganisaties te maken met extramurale en/of intramurale overproductie. Daar waar extramuraal sprake is van overproductie, bedraagt deze gemiddeld bijna in Intramuraal is dit bedrag licht hoger, namelijk ruim Voor deze organisaties geldt dat de overproductie varieert van gemiddeld 0,87% (intramuraal) tot 1,99% (extramuraal) van de AWBZ-jaaromzet in De kleinste en de grootste organisaties hebben bovengemiddeld te maken te maken overproductie. In totaal wordt de overproductie van de respondenten geschat op bijna 22 miljoen extramuraal en op bijna 27 miljoen intramuraal. Geëxtrapoleerd naar het aantal leden van ActiZ dat extramurale zorg biedt, gaat het om een overproductie van circa 36 miljoen. Wanneer we de intramurale overproductie extrapoleren naar de leden van ActiZ, gaat dit om een overproductie van circa 45 miljoen. De totale overproductie in 2013 van alle ActiZ-leden kan worden geraamd op 81 miljoen, bijna 32 miljoen hoger dan in 2010 (2010: 49,1 miljoen). Het aandeel zorgorganisaties dat extramurale zorg aanbiedt en een cliëntenstop heeft ingesteld in 2013 is gestegen tot 8% (2010: 5%). Met betrekking tot intramurale zorg zien we dat 15% van de zorgorganisaties in de loop van 2013 een opnamestop heeft ingesteld (2010: 1%). 27% van de respondenten heeft andere maatregelen dan een cliëntenstop genomen om overproductie te beperken. 35% van de zorgorganisaties die extramurale zorg biedt, had in 2013 te maken met onderproductie. Ook bij intramurale zorg had 35% van de zorgorganisaties te maken met onderproductie. In totaal hadden 100 zorgorganisaties te maken met extramurale en/of intramurale onderproductie. Pag. 4

5 Het zorgkantoor houdt bij de productieafspraak 2014 beperkt rekening met de overproductie % van de organisaties geeft aan dat de productie 2014 gebaseerd is op de herschikking per november Door de productie 2014 te baseren op de herschikking 2013 starten veel organisaties in 2014 al met een hogere productie dan de voor 2014 gemaakte afspraken. Een ruime meerderheid van de zorgorganisaties (60%) verwacht een toename in overproductie in % verwacht dat dit stabiel blijft, 10% weet dit niet en 16% verwacht een afname. Om overproductie te voorkomen overweegt ruim de helft van de zorgorganisaties (54%) de productieafspraak te verhogen, overweegt 42% de productie te verlagen en wil 22% intramurale productie omzetten in Volledig Pakket Thuis. 43% overweegt andere maatregelen. Pag. 5

6 1. Extramurale overproductie en onderproductie Budget en overproductie zorgorganisaties die de enquête hebben ingevuld leveren extramurale AWBZ-zorg. De opbrengst van respondenten van de extramurale AWBZ-zorg bedroeg in 2013 gemiddeld 11,4 miljoen, met een maximum van 268 miljoen. De totale opbrengst van de extramurale AWBZ-zorg van de respondenten bedroeg miljoen. Van de 211 zorgorganisaties die extramurale zorg leveren, had 49% (103 organisaties) te maken met extramurale overproductie 1. In 2010 had nog 37% van de respondenten te maken met extramurale overproductie. We zien dat de kleinste organisaties (jaaromzet tot 10 miljoen) en de grootste organisaties (meer dan 100 miljoen jaaromzet) bovengemiddeld aangeven dat zij te maken hebben met overproductie. De gemiddelde overproductie van deze organisaties bedroeg in 2013 bijna (2010: ). De overproductie in 2013 varieert sterk, van enkele duizenden euro s tot ruim 9 miljoen. In totaal gaat het bij de respondenten om bijna 22 miljoen overproductie (2010: 19,4 miljoen). Geëxtrapoleerd naar het aantal leden van ActiZ dat extramurale zorg biedt, gaat het om een overproductie van circa 36 miljoen. De totale extramurale opbrengsten van respondenten bedragen ruim miljoen; de totale overproductie bedraagt bijna 22 miljoen. Dit betekent dat er, over alle extramurale respondenten, sprake is van een extramurale overproductie van zo n 0,91% van de omzet. Wanneer we uitgaan van de 103 organisaties die aangeven dat zij te maken hebben met overproductie, blijkt dat de gemiddelde extramurale overproductie bij hen 1,99% van de omzet bedraagt. Budget en overproductie 2013 extramuraal Extramurale opbrengsten respondenten (in miljoenen) Percentage respondenten met overproductie 49% Overproductie respondenten (in miljoenen) 22 Gemiddelde overproductie per zorgorganisatie die hiermee te maken heeft Percentage overproductie bij zorgorganisaties dat hiermee te maken heeft 1,99% Schatting geëxtrapoleerde overproductie extramuraal ActiZ-leden (in miljoenen) 36 Tabel 1.1 Budget en overproductie 2013 extramuraal Zorgorganisaties die productieafspraken maken met Menzis en de overige concessiehouders 2 geven bovengemiddeld vaak aan dat zij te maken hebben met extramurale overproductie. Bij VGZ wordt dit het minst aangegeven, gevolgd door CZ. Bij Achmea is dit aandeel gemiddeld. 1 Wel geleverde maar niet bekostigde zorg omdat deze boven het productieplafond uitkomt. 2 Onder de overige concessiehouders scharen we DSW, De Friesland, Eno en Zorg & Zekerheid. Pag. 6

7 Extramurale overproductie Achmea CZ Menzis VGZ Overig Totaal Ja 49% 46% 73% 41% 69% 49% Nee 51% 54% 28% 59% 31% 51% Totaal Tabel Is er sprake van extramurale overproductie? (N=212) 1.2 Contracteerplafond en cliëntenstop 16 van de 211 zorgorganisaties die extramurale zorg bieden (8%) hebben vanwege het contracteerplafond in de loop van 2013 een cliëntenstop ingesteld (2010: 5%). Hoe kleiner de zorgorganisatie qua jaaromzet, hoe vaker zij een selectief opnamebeleid hanteerden. Zorgorganisaties die productieafspraken maken met Menzis hebben relatief het vaakst een opnamestop ingesteld (23%, 9), terwijl zorgorganisaties in het werkgebied van VGZ (3%, 2) en CZ (4%, 2) dit het minst vaak deden. 9 (van de 16) organisaties (56%) geven een inschatting van de omvang van de cliëntenstop. Zij schatten in dat deze ongeveer 15 cliënten betreft. 1.3 Onderproductie 2013 Bij extramurale zorg was er bij 35% van de zorgorganisaties (73) sprake van onderproductie 3. 64% van de respondenten had niet te maken met extramurale onderproductie. De omvang van de jaaromzet van de zorgorganisaties lijkt niet direct van invloed op of zij met extramurale onderproductie geconfronteerd worden. Wel zien we dat hoe kleiner de extramurale jaaromzet van de zorgorganisatie is, hoe groter de extramurale onderproductie in een percentage van de jaaromzet is. Extramurale onderproductie Achmea CZ Menzis VGZ Overig Totaal Ja 39% 35% 26% 44% 22% 35% Nee 61% 64% 74% 53% 78% 65% Niet bekend mee 0% 2% 0% 3% 0% 1% Totaal Tabel Is er sprake van extramurale onderproductie in 2013? (N=211) Zorgorganisaties die productieafspraken met Menzis of de overige concessiehouders hebben, hebben minder vaak dan andere organisaties te maken met extramurale onderproductie. Bij zorgorganisaties met productieafspraken bij VGZ en Achmea is vaker sprake van onderproductie dan gemiddeld. 3 Niet geleverde zorg onder het productieplafond en dus niet bekostigde zorg. Pag. 7

8 2. Intramurale overproductie en onderproductie Budget en overproductie zorgorganisaties leveren intramurale AWBZ-zorg. De opbrengst van de intramurale AWBZ-zorg 2013 is gemiddeld 27,3 miljoen per zorgorganisatie. Deze opbrengst varieert sterk, van tot 175 miljoen. De totale intramurale opbrengst van de respondenten bedraagt ruim miljoen. Een meerderheid van de zorgorganisaties (58%, 121 organisaties) had te maken met intramurale overproductie. In 2010 had 42% van de respondenten te maken met intramurale overproductie. De gemiddelde overproductie van de intramurale AWBZ-zorg 2013 bedraagt in 2013 ruim (2010: ). Deze overproductie varieert sterk, van een overproductie van enkele duizenden euro s tot een overproductie van 2,6 miljoen. In totaal gaat het bij de respondenten om bijna 27 miljoen overproductie (2010: 15,1 miljoen). Geëxtrapoleerd naar het aantal leden van ActiZ dat intramurale zorg biedt, gaat het om een overproductie van circa 45 miljoen. De totale intramurale opbrengsten van respondenten bedragen ruim miljoen; de totale overproductie bedraagt bijna 27 miljoen. Dit betekent dat er, over alle intramurale respondenten, sprake is van een intramurale overproductie van zo n 0,47% van de omzet. Wanneer we uitgaan van de 121 organisaties die te maken hebben met intramurale overproductie, blijkt dat de gemiddelde intramurale overproductie bij hen 0,87% van de omzet bedraagt. Budget en overproductie 2013 intramuraal Intramurale opbrengsten respondenten (in miljoenen) Percentage respondenten met overproductie 58% Overproductie respondenten (in miljoenen) 27 Gemiddelde overproductie per zorgorganisatie die hiermee te maken heeft Percentage overproductie bij zorgorganisaties dat hiermee te maken heeft 0,87% Schatting geëxtrapoleerde overproductie intramuraal ActiZ-leden (in miljoenen) 45 Tabel 2.1 Budget en overproductie 2013 intramuraal Bij intramurale overproductie zien we, net als bij extramurale overproductie, dat de kleinste organisaties (jaaromzet tot 10 miljoen) en de grootste organisaties (meer dan 100 miljoen jaaromzet) bovengemiddeld aangeven dat zij te maken hebben met overproductie. Zorgorganisaties die productieafspraken maken met VGZ, Achmea en Menzis geven bovengemiddeld vaak aan dat zij te maken hebben met intramurale overproductie, terwijl zorgorganisaties dit bij CZ en de overige concessiehouders minder dan gemiddeld aangeven. Pag. 8

9 Intramurale overproductie Achmea CZ Menzis VGZ Overig Totaal Ja 67% 47% 67% 73% 48% 58% Nee 33% 53% 33% 27% 52% 42% Totaal Tabel Is er sprake van intramurale overproductie? (N=208) 2.2 Contracteerplafond en cliëntenstop Van de 208 zorgorganisaties die intramurale zorg bieden, hebben er 31 (15%) in de loop van 2013 vanwege het contracteerplafond in de loop van 2013 een opnamestop ingesteld voor intramurale zorg (2010: 1%). Zorgorganisaties die productieafspraken maken met Achmea hebben relatief vaker een opnamestop ingesteld dan andere zorgorganisaties (27%, 16). In het werkgebied van CZ werd het minst vaak een opnamestop ingesteld (5%, 3). 72% van de organisaties (23) kan een schatting maken van de omvang van de opnamestop. Gemiddeld hebben zij een opnamestop voor van 15 cliënten ingesteld. 2.3 Onderproductie 2013 Bij intramurale zorg had 35% van de zorgorganisaties (72) te maken met onderproductie, 65% van de respondenten niet. Bij zorgorganisaties met een omzet tussen de 40 en 100 miljoen is vaker sprake van intramurale onderproductie. Zorgorganisaties met de kleinste omzet (tot 10 miljoen) hebben het minst vaak intramurale onderproductie, maar bij deze organisaties bedraagt de onderproductie wel het grootste percentage van de jaaromzet. Zorgorganisaties die productieafspraken maken met Menzis of VGZ geven minder vaak aan dat er sprake is van intramurale onderproductie dan gemiddeld. In het werkgebied van CZ en de overige concessiehouders komt vaker intramurale onderproductie voor dan gemiddeld. Intramurale onderproductie Achmea CZ Menzis VGZ Overig Totaal Ja 38% 46% 21% 25% 41% 35% Nee 62% 53% 79% 75% 59% 65% Niet bekend mee 0% 2% 0% 0% 0% 1% Totaal Tabel Is er sprake van intramurale onderproductie in 2013? (N=206) Pag. 9

10 3. Omgaan met problematiek en verwachte problematiek Contracteerplafond en cliëntenstop 8% (16) van de zorgorganisaties die extramurale zorg bieden, is in 2013 overgegaan tot een cliëntenstop. Van de zorgorganisaties die intramurale zorg bieden is in % (31) overgegaan tot een opnamestop. 27% van de respondenten (60) heeft andere maatregelen dan een cliëntenstop genomen om overproductie van intramurale en/of extramurale zorg in de loop van 2013 te beperken. De overige organisaties hebben, naast een cliëntenstop of opnamestop, geen maatregelen genomen om overproductie van intramurale en/of extramurale zorg in de loop van 2013 te beperken. Wordcloud Andere maatregelen dan een cliëntenstop om overproductie te beperken De maatregelen die zorgorganisaties nemen zijn divers, een selectie geven we onderstaand weer middels citaten: Afname capaciteit. Cliënten/productie overhevelen naar andere aanbieder. Intramurale plaatsen invullen door VPT. Selectief opnemen van cliënten. Sluiting woonzorgcentrum en plafond per locatie, waarboven geen klanten kunnen worden opgenomen en deze op de wachtlijst blijven staan, ondanks dat hier wel mogelijkheden voor zijn. Voorbeeld is afstoten aanleunwoningen. ZZP 1-3 cliënten niet meer opgenomen op ZZP basis vanaf half Wel op basis van Scheiden Wonen en Zorg (extramuraal). Dit vooral in het kader van het budget Pag. 10

11 3.2 Verwachte ontwikkeling overproductie 2014 Aan respondenten is gevraagd hoe de problematiek van overproductie zich in 2014 zal ontwikkelen. Uit de respons blijkt dat het zorgkantoor bij de productieafspraak 2014 beperkt rekening houdt met overproductie organisaties (65%) geven aan dat de productie 2014 gebaseerd is op de herschikking per november 2013; dus niet op de overproductie zoals die bestond op 31 december % van de organisaties (5) geeft aan dat het volume in 2014 verhoogd is om geheel tegemoet te komen aan de overproductie in 2013, bij 6% van de organisaties (10) is dit verhoogd om hier in grote mate aan tegemoet te komen en 7% (11) geeft aan dat dit verhoogd is om in beperkte mate tegemoet te komen aan de overproductie in Zorgorganisaties die anders aangeven, geven diverse antwoorden. Enkele zorgorganisaties merken op dat het volume nog op het maximum of op de herschikking uit 2012 is gebaseerd. Enkele citaten geven we onderstaand weer: De productie 2014 is gebaseerd op de herschikking per november In de herschikking is grotendeels rekening gehouden met de overproductie over het eerste halfjaar Deze omzet is doorgezet in de productieafspraak Met overproductie ontstaan na de herschikking is geen rekening gehouden. Naast de herschikking per november 2013 is voor één van onze verpleeghuizen ook de ZZP-mix (van lichte naar zware zorg) aangepast met financiële consequentie naar heel 2014 toe. Zorgorganisaties die productieafspraken maken met Achmea (79%), Menzis (76%) en CZ (68%) geven bovengemiddeld vaak aan dat de productie 2014 is gebaseerd op de herschikking per november Bij VGZ is dit aandeel het laagst (49%). Bij productieafspraak 2014 rekening gehouden met overproductie 2013 Ja, het volume is in 2014 verhoogd om geheel tegemoet te komen aan de overproductie in 2013 Ja, het volume is in 2014 verhoogd om in grote mate tegemoet te komen aan de overproductie in 2013 Ja, het volume is in 2014 verhoogd om in beperkte mate tegemoet te komen aan de overproductie in 2013 Nee, de productie 2014 is gebaseerd op de herschikking per november 2013 Aantal Percentage 5 3% 10 6% 11 7% % Anders 30 19% Totaal % Tabel 3.1 Is er bij het maken van de productieafspraak 2014 rekening gehouden met de overproductie in 2013? (N=160) Bovenstaande leidt tot de conclusie dat veel zorgorganisaties 2014 zijn gestart met een hogere productie dan waarvoor het zorgkantoor een productieafspraak heeft gemaakt. Pag. 11

12 Een meerderheid van de zorgorganisaties (135, 60%) verwacht dat de overproductie in 2014 toeneemt. 14% verwacht dat de overproductie stabiel blijft, 10% weet dit niet. 16% van de zorgorganisaties (36) verwacht dat de overproductie in 2014 afneemt. Ontwikkeling van de overproductie in 2014 Aantal Percentage Neemt toe % Blijft gelijk 31 14% Neemt af 36 16% Weet niet 23 10% Totaal % Tabel 3.2 Hoe verwacht u dat de problematiek van overproductie zich in 2014 zal ontwikkelen? (N=225) Zorgorganisaties die een toename van de overproductie voorzien, geven hiervoor diverse redenen, zoals te zien is in de wordcloud. Wordcloud Toename in overproductie Onderstaand staat een selectie van citaten, waarin zorgorganisaties opmerken dat een toename van overproductie komt door: Afname ZZP 1-3 per januari er volledig uit is gehaald, terwijl dit geleidelijk gaat. Verzwaring van ZZP s of omzetting van zonder naar met behandeling is niet ingekocht. Afspraak uitname lage ZZP s hoger dan daadwerkelijke uitstroom. Aanvullende afspraken die nodig zijn om de bewegingen te kunnen maken richting het langer thuiswonen, niet gehonoreerd worden. Budgetdruk toeneemt in relatie tot stijgende zorgvraag. De ZZP-mix wordt zwaarder, maar er komt geen budget bij. Productieafspraak ontoereikend is. Pag. 12

13 Moment van herschikking te vroeg in het jaar is vastgesteld, klikmoment augustus, daarna geen mogelijkheid om verdere afspraken te maken, productie van december loopt door. Zorgzwaarte verder zal stijgen ten opzichte van de contracteerruimte en omdat de realisatie van kortingen als gevolg van extramuralisatie van lage ZZP s pas later in het jaar 2014 gerealiseerd zal worden. Zorgorganisaties die een gelijkblijvende overproductie verwachten, lichten dit in citaten toe waarom zei dit verwachten: De productie is al jaren stabiel i.v.m. 100% bezetting. Extramuralisering verder gaat. Productie en afspraak zijn stabiel. Zolang wij niet mogelijk groeien en cliënten en verwijzers wel tevreden over ons zijn er een automatische toestroom van cliënten is. De zorgorganisaties die een afname van de overproductie voorzien, verwachten dit omdat: Er heel scherp is ingekocht en zwaar is geanticipeerd op een daling van de instroom. Er minder en lichtere indicaties worden afgegeven. Lagere indicaties die worden afgegeven en de verplichting van het zorgkantoor om maximaal 65% van de indicatie uit te nutten. Versnelde extramuralisering wordt doorgevoerd. We leegstand verwachten. Strakker sturen. 3.3 Voorkomen van overproductie 2014 Aan respondenten is gevraagd welke maatregelen zij nemen om overproductie in 2014 te voorkomen. Dit betrof een meerkeuzevraag, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. Om overproductie in 2014 te voorkomen, overwegen zorgorganisaties vooral om de productieafspraak te verhogen (54%, 120). 42% (95) overweegt de productie te verlagen en 22% (50) overweegt intramurale productie om te zetten in Volledig Pakket Thuis (VPT). Hoe groter de jaaromzet van de zorgorganisatie, hoe vaker zij overwegen de productie te verlagen. 43% (96) overweegt (ook) andere oplossingen, zoals extramuraliseren van intramurale plaatsen, een beperking van het aantal uren per cliënt, PGB financiering, scheiden wonen en zorg en het laten ontstaan van wachtlijsten. De onderstaande selectie van citaten geeft dit weer: Beperking uren per cliënt. Extramuraal binnen bandbreedte minder uren leveren, zodat meer cliënten zorg kunnen ontvangen. Extramuraliseren van intramurale plaatsen. Meer risico van overproductie nemen. Mogelijk afbouw capaciteit en deze middelen gebruiken om de overproductie in thuiszorg te compenseren. Pag. 13

14 Onderzoeken de mogelijkheid om cliënten op te nemen o.b.v. Scheiden Wonen en Zorg in plaats van eventuele lagere ZZP s waar ze recht op hebben en daarmee AWBZ-productie remmen. Scheiden wonen en zorg. Dus verhuren. PGB financiering. Wachtlijst laten ontstaan (terwijl er ruimte is voor opname). Wachtlijsten creëren voor de intramurale zorg, omdat het financieel echt niet meer haalbaar is om ongefinancierde zorg te blijven leveren. Extramuraal opnemen is geen optie aangezien we daar ook aan onze max zitten. Wordcloud - Andere manieren om overproductie te voorkomen Zorgorganisaties die productieafspraken maken met CZ en de overige concessiehouders overwegen bovengemiddeld vaak de productieafspraak te verhogen om overproductie te voorkomen. Respondenten die afspraken maken met Menzis, VGZ en Achmea overwegen bovengemiddeld vaak de productie te verlagen. Van de zorgorganisaties die productieafspraken maken met Achmea, overweegt 43% (29) het omzetten van intramurale productie in VPT. Dit aandeel is aanmerkelijk hoger dan bij de andere concessiehouders, waar dit aandeel varieert van 11 tot 17%. Oplossing om overproductie te voorkomen Aantal Percentage Verhogen productieafspraak % Verlagen productie 95 42% Omzetten intramurale productie in VPT 50 22% Anders 96 43% Tabel 3.3 Welke oplossing overweegt u om overproductie in 2014 te voorkomen? (N=225) Pag. 14

15 Bijlage 1 - Onderzoeksverantwoording Respons enquête overproductie en onderproductie 2013 In de periode van 6 tot en met 26 maart 2014 was de enquête Overproductie en onderproductie 2013 online bereikbaar. 400 zorgorganisaties zijn uitgenodigd tot het invullen van de enquête, waarvan 228 zorgorganisaties de enquête volledig hebben ingevuld. Dit komt neer op een respons van 57%. 3 zorgorganisaties hebben meermaals deelgenomen aan de enquête, deze resultaten zijn ontdubbeld, waardoor de respons neerkomt op 225 organisaties (56%). In tabel 0.1 vindt u een overzicht van de respons. Aantal benaderde respondenten en respons Aantal benaderde zorgorganisaties 400 Respons (totaal) 228 Respons (ontdubbeld) 225 Responspercentage (ontdubbeld) 56% Tabel 0.1 Respons op onderzoek naar overproductie en onderproductie Kenmerken respondenten De meeste deelnemende zorgorganisaties hebben een totale (AWBZ) jaaromzet van de gehele organisatie tussen de 10 en 40 miljoen. 27% heeft een omzet die kleiner is dan 10 miljoen, 24% heeft een omzet tussen de 40 en de 100 miljoen. Een overzicht hiervan is te vinden in de tabel (respons ongewogen). Jaaromzet Aantal Percentage Minder dan 10 miljoen 61 27% Tussen 10 en 40 miljoen 79 35% Tussen 40 en 100 miljoen 55 24% Meer dan 100 miljoen 30 13% Totaal % Tabel 0.2 Jaaromzet zorgorganisaties Ten opzichte van het ledenbestand van ActiZ zijn de respondenten met een organisatieomzet kleiner dan 10 miljoen ondervertegenwoordigd in de enquête. Dit is zichtbaar wanneer we de kolom respons (de daadwerkelijke respons) en de verwachte respons berekend op basis van de omvang van de organisaties in het ledenbestand van ActiZ vergelijken. Om een representatief beeld te geven van de respons, wordt in deze rapportage een weging toegepast bij analyse van de respons. Pag. 15

16 Jaaromzet Respons Verwachte respons Weging Minder dan 10 miljoen ,46 Tussen 10 en 40 miljoen ,81 Tussen 40 en 100 miljoen ,85 Meer dan 100 miljoen ,83 Tabel 0.3 Wegingsfactor ten behoeve van de representativiteit Een ruime meerderheid van de zorgorganisaties (86%) levert zowel intramurale als extramurale zorg. 6% levert enkel intramurale zorg, 8% van de zorgorganisaties levert alleen extramurale zorg. Intra- en/of extramurale zorg Aantal Percentage Intramurale zorg 14 6% Extramurale zorg 17 8% Intra- en extramurale zorg % Totaal % Tabel 0.4 Intramurale en/of extramurale zorg Concessiehouders Aan respondenten is gevraagd welke concessiehouder(s) betrokken zijn bij hun productieafspraken over 2013 (meerkeuze). 30% van de zorgorganisaties maakt productieafspraken met Achmea over 2013, gevolgd door 28% van de zorgorganisaties die aangeeft dat CZ hierbij betrokken is en 26% maakt afspraken met VGZ. Concessiehouders Aantal Percentage Achmea 68 30% CZ 63 28% Menzis 41 18% VGZ 59 26% Overige concessiehouders DSW 6 3% De Friesland 8 4% Eno 8 3% Zorg & Zekerheid 18 8% Tabel 0.5 Concessiehouder(s) betrokken bij de productieafspraken over 2013 Pag. 16

17 Cliënten met een ZZP GGZ-indicatie in zorg Een deel van de zorgorganisaties die aan deze enquête deelnam, heeft cliënten met een ZZP GGZ-indicatie in zorg. 34% van de zorgorganisaties (70) heeft cliënten met een ZZP GGZ-C indicatie in zorg. Het gaat hierbij gemiddeld om ruim 12 cliënten. Totaal zijn bij de respondenten 860 cliënten met een ZZP-GGZ-C indicatie in zorg. Geëxtrapoleerd naar de ActiZ-leden zou dit betekenen dat er zo n cliënten met een ZZP-GGZ-C indicatie in zorg zijn. 7 organisaties (4%) hebben cliënten met een ZZP GGZ-B indicatie in zorg. Dit betreft gemiddeld ruim 10 cliënten. Totaal zijn bij de respondenten 78 cliënten met een GGZ-B indicatie in zorg. Geëxtrapoleerd naar de ActiZ-leden, zou dit betekenen dat er naar schatting 139 cliënten met een GGZ-B indicatie in zorg zijn. De overige 131 zorgorganisaties leveren geen zorg aan cliënten met een ZZP GGZindicatie. Hoe groter de jaaromzet van de zorgorganisatie, hoe vaker zij aangeven dat zij cliënten met een ZZP GGZ-indicatie in de zorg hebben. Pag. 17

18 Bijlage 2 Vragenlijst Onderstaand is de vragenlijst behorende bij de enquête Overproductie (niet bekostigde zorg) en onderproductie 2013 opgenomen. Deze vragenlijst was online benaderbaar voor respondenten. Afhankelijk van hun gegeven antwoorden, krijgen zij al dan niet alle vragen te zien. Enquête Overproductie (niet bekostigde zorg) en onderproductie ) Algemene gegevens 0.1 Welke concessiehouder(s) is (of zijn) betrokken bij uw productieafspraken over 2013? O Achmea O DSW O CZ O De Friesland O Menzis O Eno O VGZ O Zorg & Zekerheid 0.2 Waarop hebben de productieafspraken 2013 betrekking? O Intra- en extramurale zorg O Extramurale zorg O Intramurale zorg 0.3 AWBZ jaaromzet 2013: O < 10 miljoen O tussen 10 miljoen en 40 miljoen O tussen 40 miljoen en 100 miljoen O > 100 miljoen 1) Omvang van de overproductie 1.1 Opbrengst extramurale AWBZ-zorg 2013: O De organisatie levert geen extramurale zorg 1.2 Is er sprake van extramurale overproductie in 2013: O Ja, te weten O Nee O Niet bekend mee O Nvt Opbrengst intramurale AWBZ-zorg 2013: O De organisatie levert geen intramurale zorg 4 Nvt = omdat de zorgaanbieder intramurale dan wel extramurale zorg niet levert Pag. 18

19 1.4 Is er sprake van intramurale overproductie in 2013 O Ja, te weten O Nee O Niet bekend mee O Nvt * 1.5 Hebt u gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om binnen een stichting overproductie bij het ene zorgkantoor te compenseren met onderproductie bij een andere zorgkantoor? O Nvt, omdat we met 1 zorgkantoor productieafspraken maken O Ja, voor een bedrag van Het zorgkantoor onderproductie behoort tot concessiehouder: Het zorgkantoor overproductie behoort tot concessiehouder: O Nee, (een van) de zorgkantoren gaf daar geen toestemming voor O Nee, deze mogelijkheid was mij niet bekend O Nee, er was geen sprake van overproductie O Anders, namelijk 2) Selectief opnamebeleid 2.1 Hebt u vanwege het contracteerplafond in de loop van 2013 een cliëntenstop ingesteld voor: Extramurale zorg: ja, naar schatting voor cliënten / nee / nvt * Intramurale zorg: ja, naar schattig voor cliënten / nee / nvt * 2.2 Hebt u andere maatregelen dan een cliëntenstop genomen om overproductie in de loop van 2013 te beperken? O Ja, namelijk, O Nee 3) Omvang van onderproductie 3.1 Is er in 2013 sprake van onderproductie? Extramurale zorg: ja, procent van de AWBZ-jaaromzet / nee / nvt * Intramurale zorg: ja, procent van de AWBZ-jaaromzet / nee / nvt * Pag. 19

20 4) Verwachting problematiek overproductie Is er bij het maken van de productieafspraak 2014 rekening gehouden met de overproductie in 2013? O Ja, het volume is in 2014 verhoogd om geheel tegemoet te komen aan de overproductie in 2013 O Ja, het volume is in 2014 verhoogd om in grote mate tegemoet te komen aan de overproductie in 2013 O Ja, het volume is in 2014 verhoogd om in beperkte mate tegemoet te komen aan de overproductie in 2013 O Nee, de productie 2014 is gebaseerd op de herschikking per november 2013 O Anders, namelijk O Er was geen sprake van overproductie 4.2 Hoe verwacht u dat de problematiek van overproductie zich in 2014 zal ontwikkelen? O Neemt toe, omdat O Blijft gelijk, omdat O Neemt af, omdat O Weet niet 4.3 Welke oplossing overweegt u om overproductie in 2014 te voorkomen? (meerdere antwoorden mogelijk) O Verhogen productieafspraak O Verlagen productie O Omzetten intramurale productie in VPT O Anders, namelijk Tot slot nog een vraag van een geheel andere orde 5) Hebt u cliënten met een ZZP GGZ-indicatie in intramurale zorg? O Ja, namelijk ZZP GGZ-B cliënten O Ja, namelijk ZZP GGZ-C cliënten O Nee O Nvt, we leveren geen intramurale zorg Pag. 20

21 6) Eventuele opmerkingen en aanvullingen over de enquête (niet verplicht om in te vullen) Naam persoon waarbij eventueel navraag mogelijk is: Telefoon: Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! Pag. 21

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015

Zorgcontractering AWBZ 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering AWBZ 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 22 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

AWBZ Zorgcontractering 2013 Zorgkantoor Utrecht

AWBZ Zorgcontractering 2013 Zorgkantoor Utrecht Rapportage ActiZ ledenonderzoek AWBZ Zorgcontractering 2013 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers IVVU, vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht Van ICSB Marketing en

Nadere informatie

Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Rapportage ActiZ onderzoek verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 8 juli 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Overschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016

Overschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016 Rapportage ActiZ onderzoek verschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum augustus 2016

Nadere informatie

Rapportage ledenonderzoek VGN. AWBZ/Wlz Zorgcontractering 2015

Rapportage ledenonderzoek VGN. AWBZ/Wlz Zorgcontractering 2015 Rapportage ledenonderzoek VGN AWBZ/Wlz Zorgcontractering 2015 Rapportage AWBZ/Wlz Zorgcontractering 2015 Colofon Onderzoek uitgevoerd door ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc.

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Rapportage ledenonderzoek VGN. Wlz Zorgcontractering 2017

Rapportage ledenonderzoek VGN. Wlz Zorgcontractering 2017 Rapportage ledenonderzoek VGN Wlz Zorgcontractering 2017 Rapportage Wlz Zorgcontractering 2017 Colofon Onderzoek uitgevoerd door ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Marijn Aalbrecht MSc. In

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2015 met het betreffende zorgkantoor?..euro

Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2015 met het betreffende zorgkantoor?..euro Vragenlijst AWBZ 1 zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

AWBZ Zorgcontractering 2012

AWBZ Zorgcontractering 2012 Rapportage ActiZ ledenonderzoek AWBZ Zorgcontractering 2012 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 7 maart 2012 Pag. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Inkoop Wijkverpleging 2015

Inkoop Wijkverpleging 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Inkoop Wijkverpleging 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 27 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 De vragenlijst start met algemene vragen en ontwikkelingen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2015. De vragen over de zorgcontractering

Nadere informatie

Zorgcontractering Wlz 2016

Zorgcontractering Wlz 2016 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering Wlz 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum Januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg

Zorginkoop langdurige zorg Quickscan Zorginkoop langdurige zorg 2013-2015 februari 2015 1 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Focus 11 1.2 Gegevens 11 1.3 Methode 12 1.4 Leeswijzer 13 2. Landelijk beeld

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Presentatie Vastgoed, Financiering

Presentatie Vastgoed, Financiering Presentatie Vastgoed, Financiering Hoe gaan wij tot nu toe om met Gert-Jan Bakkum Middin 29 januari 2014 Presentatie Vastgoed, Financiering 29 januari 2014 2 Wie zijn wij? Aanbieder in de GHZ en V&V. Werkgebied

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2012

Vrijwilligersbeleid 2012 Rapportage Flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid 2012 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum 6 december 2012 Pag. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Onderzoek Scheiden van Echtparen bij Intramurale Opname

Onderzoek Scheiden van Echtparen bij Intramurale Opname Onderzoek Scheiden van Echtparen bij Intramurale Opname 2 juni 2014 Myriam Martens Alice van der Linden Annemiek Nelissen Hannah Postma 1. Inleiding De inleiding beschrijft de aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Zorgcontractering 2009

Zorgcontractering 2009 Rapportage ActiZ ledenonderzoek Zorgcontractering 2009 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Luuk van Eijken MSc. Datum 23 april 2009 Pag. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum Maart 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AWBZ Zorgcontractering 2013

AWBZ Zorgcontractering 2013 Rapportage ActiZ ledenonderzoek AWBZ Zorgcontractering 2013 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 16 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Advies Budgettair kader 2015 Wlz

Advies Budgettair kader 2015 Wlz Advies Budgettair kader 2015 Wlz Advies over de toereikendheid van het budgettair kader 2015 Wlz mei 2015 1 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 2. Wijzigingen Wet langdurige zorg 13

Nadere informatie

Evaluatie Volledig Pakket Thuis Verpleging en Verzorging. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren regio Noord-Holland Noord

Evaluatie Volledig Pakket Thuis Verpleging en Verzorging. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren regio Noord-Holland Noord Evaluatie Volledig Pakket Thuis Verpleging en Verzorging Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren regio Noord-Holland Noord 1 Evaluatie Volledig Pakket Thuis Verpleging en Verzorging Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

Nadere informatie

De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting]

De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Vragenlijst consequenties inkoop wijkverpleging 2015 in relatie tot afspraken Onderhandelingsresultaat Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst.

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014. Nota van Inlichtingen

Inkoopdocument 2014. Nota van Inlichtingen Inkoopdocument 2014 Nota van Inlichtingen 5 juli 2013 NOTA VAN INLICHTINGEN 2014 d.d. 5 juli 2013 Menzis voor de regio s Arnhem Groningen Twente Menzis Nota van Inlichtingen 2014 1 Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

Wlz monitor signalen van zorgaanbieders

Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Wlz monitor Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Weergave resultaten 16 Auteurs: Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen, Mirella Minkman 7-1-16 VILANS 7-1-16 Wlz-monitor signalen van

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 VenturaPlus maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: VenturaPlus Friesland Door: RegioPlus Datum: maart

Nadere informatie

ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening

ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening Extramuralisering ta ua de impact op de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 15 mei 2014 Overheidsbeleid (extramuraliseren) Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Monitor voortgang Wmo, Peiling eind 2015 Geachte heer, mevrouw, Hieronder vindt u de vragen van de zevende meting van de voortgangsmonitor Wmo. De resultaten van deze meting worden gebruikt voor de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Amersfoort, 25 februari 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/rall/158280/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

ROSA 2015. Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven

ROSA 2015. Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven ROSA 2015 Relatie Onderzoek Samenwerkingsformules Autobedrijven 2 ROSA 2015 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG W.J. Terpstra BOVAG Afdeling Onderzoek Copyright 2015 BOVAG, Nederland ROSA 2015 3

Nadere informatie

Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit stuk is daarom ook niet te beschouwen als Nota van Inlichtingen.

Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit stuk is daarom ook niet te beschouwen als Nota van Inlichtingen. Vraag en antwoord inkooppresentaties Menzis Zorgkantoor Inleiding Tijdens de bijeenkomsten in de Menzis regio s Groningen (11 mei 2016), Twente en Arnhem (beide 19 mei 2016) hebben we de contouren algemeen

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Inhoudsopgave - Historie - Kabinetsplannen - Huidige bekostiging - Verdieping V&V - Vervolgstappen Historie wonen in de AWBZ 1963

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie