Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten"

Transcriptie

1 Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014

2 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven we de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat MEE Nederland en HHM hebben uitgevoerd naar het meten van de effecten van cliëntondersteuning zoals die door de cliënt worden ervaren. We beschrijven de informatie die een pilotonderzoek naar ervaren effecten heeft opgeleverd en wat de conclusies zijn met betrekking tot de haalbaarheid van het structureel uitvoeren van een dergelijk onderzoek. MEE ondersteunt mensen met een beperking bij de inrichting en invulling van het eigen leven met als doel een actieve deelname aan de samenleving en behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Zowel mensen met een beperking als hun ouders of partners/ familie kunnen bij MEE terecht met vragen op diverse levensgebieden. MEE biedt verschillende soorten diensten om cliënten en hun sociale netwerk op deze gebieden te helpen. Al langere tijd hebben de MEE-organisaties de wens om beter in kaart te kunnen brengen wat de resultaten en effecten zijn van de ondersteuning van MEE. Deze behoefte komt mede voort uit de transitie van de MEE-financiering naar gemeenten, die per 2015 plaatsvindt. MEE wil de meerwaarde van haar cliëntondersteuning duidelijk kunnen maken aan gemeenten en andere maatschappelijke partners. Hiertoe zijn al verschillende stappen gezet en onderzoeken gedaan zoals resultaatmeting, cliënttevredenheidsonderzoek en een maatschappelijke business case. De resultaatmeting die al is geïncorporeerd in de registratie van de MEE wordt meteen na het afsluiten van de dienstverlening gedaan. Voor deze resultaatmeting worden cliënt en consulent per dienst gevraagd of de in het ondersteuningsplan bedachte acties daadwerkelijk en naar behoren zijn gerealiseerd. Ook MEE loopt tegen de dilemma s aan die voor het hele sociaal domein gelden als het gaat om het meetbaar maken van effecten. Voor MEE geldt in het bijzonder dat die effecten moeilijk te kwantificeren zijn, omdat de dienstverlening van MEE zo n breed terrein bestrijkt. De dienstverlening van MEE is namelijk stelseloverstijgend en levensbreed. De ondersteuningstrajecten beperken zich ook meestal niet tot één thematiek, want er is een grote samenhang tussen de verschillende levensgebieden. Dit maakt dat er vaak geen sprake is van een eenduidige, lineaire relatie tussen initiële vraag, ondersteuningsplan, ondersteuning, resultaat en effect. De enige constante factor in de ondersteuning is de cliënt, maar laat nou net die factor in het hele sociaal domein onderbelicht zijn als bron voor het beoordelen van effectiviteit. Cliënten worden bevraagd op tevredenheid, bejegening en toegankelijkheid, maar niet op hun oordeel over het resultaat en de effecten. In het streven naar objectieve meetbaarheid van dienstverlening wordt dat oordeel vaak als te subjectief beschouwd. Ondertussen blijkt al meerdere malen dat objectieve kwantitatieve metingen niet mogelijk zijn of te veel onwenselijke bijwerkingen hebben, terwijl het effect voor de cliënt uiteindelijk het enige is dat telt. 2

3 Daarom heeft MEE Nederland aan bureau HHM gevraagd om een instrument te ontwikkelen waarmee cliënten gevraagd kunnen worden naar hun oordeel over de effecten van de dienstverlening voor hun leven. Dit onderzoek is dus niet gericht op objectieve cijfers over welk effect dat precies was of hoe groot dat was. Het instrument is getest in een pilotonderzoek bij 6 MEE-organisaties. 3

4 2. Samenvatting haalbaarheid en ervaren effecten Haalbaarheid De uitkomsten van het onderzoek hebben laten zien dat met de ontwikkelde vragenlijst de door de cliënt ervaren effecten kunnen worden gemeten en dat dit gerelateerd kan worden aan de ondersteuning van MEE. De ontwikkelde vragenlijst blijkt bruikbare resultaten op te leveren voor alle doelgroepen van MEE en kan schriftelijk, online en telefonisch worden toegepast. De gemeten effecten maken per domein zichtbaar waar de ondersteuning meer of minder ervaren effect heeft. Dit biedt de MEE-organisaties aanknopingspunten voor verbetering van de dienstverlening. In combinatie met de meting van de behaalde resultaten en cliënttevredenheid in de ondersteuningstrajecten wordt het in principe mogelijk om de samenhang in beeld te brengen tussen: Is de ondersteuning uitgevoerd die is afgesproken met de cliënt? (resultaatmeting) Is die ondersteuning naar tevredenheid uitgevoerd? (cliënttevredenheidsonderzoek) Heeft dat voor de cliënt ook tot effect geleid? (effectmeting) Ervaren effecten Vooral mensen die ondersteuning hebben gehad van MEE in combinatie met hulp van andere organisaties of personen ervaren positieve effecten. De cliënten geven dus aan dat zij vinden dat de dienstverlening van MEE effect heeft gesorteerd. Met name de samenwerking van MEE met formele organisaties en informele netwerken leidt voor cliënten tot betere resultaten. Dat MEE hierin een belangrijke rol speelt, blijkt onder andere uit de positieve beoordeling van cliënten in de open vraag naar de be tekenis van MEE. Het merendeel is zeer positief over MEE en over de ondersteuning die ze hebben gekregen. Het heeft hen geholpen om (bijvoorbeeld) de benodigde zorg en ondersteuning te krijgen, om problemen op te lossen en om zich zekerder te voelen. Ook beperkt de bijdrage van MEE aan het leven van cliënten zich niet tot de gebieden waar MEE ondersteuning bij heeft geboden; door de uitgebreide vraagverheldering en integrale aanpak ervaren cliënten ook op andere gebieden dat de MEE-ondersteuning hen heeft geholpen. De grootste positieve effecten zijn te vinden op het gebied van zelfstandigheid en hulp vragen, gevolgd door regels en geld en opvoeding en gezin. Daarnaast is er ook duidelijk samenhang te zien in de positieve effecten van ondersteuning tussen de gebieden school of dagopvang en opvoeding en gezin en in de gebieden werk of dagbesteding en regels en geld. De toekomst In 2014 willen we dit onderzoek naar effecten van cliëntondersteuning herhalen bij alle MEE-organisaties. Dit eerste onderzoek diende als een pilot en daarbij hebben we ook 4

5 gekeken naar de werking van de vragenlijst (kunnen we met deze vragenlijst effecten meten), de lengte en duidelijkheid van de vragenlijst en de manier van bevragen (schriftelijk, online en telefonisch). Alle aanbevelingen die uit de pilot naar voren zijn gekomen zullen we meenemen in de landelijke uitrol van de effectmeting. 5

6 3. Aanpak 3.1 Enkele uitgangspunten voor effectmeting MEE wil, naast de resultaten van de dienstverlening, de effecten van de ondersteuning in kaart brengen zoals de cliënt die ervaart enige tijd nadat de ondersteuning is afgerond. Onder deze effectmeting verstaan we daarom een inventarisatie van het oordeel van de cliënt (of diens vertegenwoordiger) over de gevolgen die de dienstverlening van MEE heeft gehad op zijn/haar leven, bijvoorbeeld in termen van een vergroting van zelfredzaamheid en eigen kracht, versterking van het netwerk en verbetering van de kwaliteit van leven. Omdat de effectmeting op één peilmoment wordt gehouden, proberen we het verschil tussen voor en na de dienstverlening in beeld te brengen. We benaderen cliënten waarvan de dienstverlening 3 tot 6 maanden daarvoor is afgesloten en die niet in een nieuw traject zitten. We meten effecten niet meteen na afsluiting omdat effecten pas op langere termijn zichtbaar kunnen worden. De effectmeting richt zich op de impact van de ondersteuning in de breedte, op diverse levensgebieden/domeinen. Om zoveel mogelijk hard te kunnen maken dat bepaalde effecten zijn bereikt (mede) dankzij de dienstverlening van MEE, vragen we cliënten expliciet naar de relatie tussen de effecten en de begeleiding van MEE. In de effectmeting leggen we zowel objectieve als meer subjectieve elementen voor aan de cliënten. Bij objectieve elementen valt te denken aan concrete veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, werk of gerealiseerde ondersteuning. Bij subjectieve elementen gaat het om de beleving van cliënten van toegenomen zelfvertrouwen, welbevinden, et cetera. Samengevat: met de effectmeting meten we de door cliënten ervaren levensbrede effecten van de begeleiding die zij van MEE hebben gekregen, met als doel de meerwaarde van de cliëntondersteuning te kunnen tonen aan relevante partijen. 3.2 Aanpak Dit is de eerste keer dat MEE de effecten van cliëntondersteuning in kaart heeft gebracht. Samen met bureau HHM is er een pilot opgestart om een meting van effecten te ontwikkelen. Deze pilot bestond uit een aantal stappen: 1. Ontwikkeling van een vragenlijst en het testen hiervan; 2. Bevraging van cliënten op 3 verschillende manieren: online (digitaal), schriftelijk (per post) en telefonisch; 3. Analyse van de resultaten; 4. Rapportage. In alle stappen is een werkgroep van zes MEE-organisaties betrokken die wilden meewerken aan de pilot. Deze zes MEE-organisaties zijn: MEE IJsseloevers 6

7 MEE Oost Gelderland MEE Plus MEE Utrecht, Gooi en Vecht MEE Veluwe MEENT Groep De effectmeting is afgenomen bij een steekproef van cliënten van deze zes MEEorganisaties, verdeeld over de drie methoden van uitvraag. Er zijn voor zowel de digitale methode als de methode per post circa cliënten per methode benaderd. Omdat de telefonische afname een grote tijdsinvestering vraagt, hebben alle zes de MEEorganisaties tussen de 6 en de 15 interviews gerealiseerd. 3.3 Toelichting vragenlijst In de vragenlijst zijn de cliënten gevraagd om voor meerdere aspecten op zeven verschillende domeinen aan te geven of hun situatie is verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd ten opzichte van de periode voordat ze ondersteuning kregen van MEE. De zeven domeinen uit de vragenlijst zijn: 1. zelfstandigheid en hulp vragen; 2. relaties en sociale contacten; 3. wonen en vrijetijdsbesteding; 4. regels en geld; 5. werk of dagbesteding (alleen voor mensen met werk of traject om werk te krijgen); 6. school of dagopvang (alleen voor mensen op school of dagopvang); 7. opvoeding en gezin (alleen voor ouders). Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld van de vragen zoals gesteld over domein 1 (zelfstandigheid en hulp vragen). Naast de vragen over de zeven domeinen, zijn er nog enkele algemene vragen gesteld. 7

8 8

9 4. Haalbaarheid 4.1 Aantal benaderde cliënten en respons Het doel van het onderzoek was niet alleen gericht op de effectmeting zelf, maar ook op het verkrijgen van input voor een afweging welke methode in de toekomst gebruikt kan worden. Daarom wilden we voor elk van de drie methoden voldoende respondenten om de methoden onderling te kunnen vergelijken. Om dit te bereiken hebben we een grote groep cliënten aangeschreven. Concreet betekent dit dat de deelnemende MEEorganisaties gezamenlijk cliënten hebben benaderd voor de schriftelijke en voor de digitale vragenlijst. We verwachtten een responspercentage van zo n 25%. Op de schriftelijke vragenlijst hebben we een respons ontvangen van 27% (412 ingevulde vragenlijsten retour van de 1.500). Op de digitale vragenlijst hebben we een respons van 13% (196 ingevulde vragenlijsten retour van de 1.500) en er hebben 63 telefonische interviews plaatsgevonden (aantal benaderde mensen niet bekend). In de papieren vragenlijsten blijken wel vaker antwoorden te ontbreken. De hogere respons wordt daardoor gedeeltelijk teniet gedaan als gekeken wordt naar het aantal antwoorden per vraag. Bij de analyse van de gegevens hebben we er voor gekozen om het percentage cliënten te berekenen op basis van de gegeven antwoorden (dus zonder een categorie onbekend ). 4.2 Bruikbaarheid vragenlijst en methoden bevraging De uitkomsten (zie verder hoofdstuk 5) hebben laten zien dat er met de vragenlijst effecten op het leven van cliënten kunnen worden gemeten en dat dit gerelateerd kan worden aan de ondersteuning van MEE (vaak in combinatie met andere betrokken organisaties of personen). De ontwikkelde vragenlijst is via drie methoden uitgezet onder een steekproef van cliënten. Uit een analyse van de antwoorden blijkt dat de methode die wordt gebruikt niet of nauwelijks invloed heeft op de aard van de respons en op het meten van effecten. In de resultaten die hierna worden weergegeven, maken we daarom geen onderscheid tussen de verschillende methoden van bevraging. We hebben alle uitkomsten dus opgeteld. In de toekomst lijkt een online vragenlijst het meest praktisch, vanwege kostenoverwegingen, snelheid en de mogelijkheid om sommige vragen verplicht of facultatief te maken, afhankelijk van het antwoord op een eerdere vraag. 4.3 Betrouwbaarheid en mogelijkheid om uitspraken te doen Voor de drie methoden gezamenlijk is de steekproefomvang voldoende om met 95% betrouwbaarheid te kunnen zeggen dat deze uitkomsten een goede weergave zijn van de gehele populatie. Dit geldt ook voor de respons op de schriftelijke vragenlijst. Door de 9

10 lagere respons op de online vragenlijst en interviews zijn deze betrouwbaarheidspercentages lager, respectievelijk 85% en 60%. Dat wil zeggen dat we voor deze twee methoden met minder zekerheid kunnen zeggen dat de uitkomsten bij herhaling van het onderzoek vergelijkbaar zijn. 10

11 5. Ervaren effecten 5.1 Welke ondersteuning ontvingen cliënten van MEE In tabel 1 geven we een beeld van de mate waarin de cliënten naar eigen zeggen ondersteuning hebben ontvangen op de verschillende domeinen. Onder het kopje Percentage cliënten staat het percentage van de respondenten die hebben aangegeven op het betreffende domein ondersteuning te hebben gehad. Een cliënt kan meerdere domeinen hebben aangekruist, daarom komt een optelling van de percentages bo ven de 100% uit. In de kolom Percentage vragen staat de verdeling van alle vragen over de domeinen, zonder rekening te houden met ondersteuning op meerdere domeinen. Ondersteuning van MEE op domein Percentage cliënten Percentage vragen 1. Zelfstandigheid en hulp vragen 25% 16% 2. Relaties en sociale contacten 17% 11% 3. Wonen en vrijetijdsbesteding 25% 17% 4. Regels en geld 27% 18% 5. Werk of dagbesteding 23% 15% 6. School of dagopvang 15% 10% 7. Opvoeding en gezin 20% 13% Totaal 100% Tabel 1. Mate waarin cliënt MEE-ondersteuning heeft ontvangen op de verschillende domeinen. Voor ieder domein konden de cliënten ook aangeven of zij hulp hebben ontvangen van andere organisaties (bijvoorbeeld een zorginstelling) of personen (bijvoorbeeld familie of bekenden). In 60% tot 80% van de gevallen is er (naast eventueel ondersteuning van MEE) hulp van andere organisaties of personen geweest op het domein. Een gemeten effect op een domein kan dus mede tot stand gebracht zijn door de hulp van anderen (naast de ondersteuning van MEE). 5.2 Positieve effecten ondersteuning Zoals eerder aangegeven zijn de cliënten gevraagd om voor meerdere aspecten op de verschillende domeinen aan te geven of hun situatie is verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd ten opzichte van de periode voordat ze ondersteuning kregen van MEE. 11

12 Effecten van ondersteuning van MEE In onderstaande figuur zien we dat mensen vaker positieve dan negatieve of geen effecten ervaren als zij ondersteuning hebben gehad op dat domein. 1 (N=164) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 (N=112) 3 (N=166) 4 (N=177) 5 (N=101) Positief effect Geen effect Negatief effect 6 (N=82) 7 (N=105) Figuur 1. Mate van effect bij cliënten met MEE-ondersteuning op betreffende domein Nummering domeinen 1. Zelfstandigheid en hulp vragen 5. Werk of dagbesteding 2. Relaties en sociale contacten 6. School of dagopvang 3. Wonen en vrijetijdsbesteding 7. Opvoeding en gezin 4. Regels en geld We zien dus dat op alle domeinen overwegend een positief effect wordt ervaren. Er zijn wel verschillen tussen de domeinen te zien. Het domein Zelfstandigheid en hulp vragen kent het grootste percentage cliënten dat een verbetering heeft aangegeven op het domein (meer dan 70%). De domeinen Relaties en sociale contacten en Wonen en vrijetijdsbesteding kennen het kleinste percentage mensen met een positief effect en het grootste percentage mensen met een negatief effect. Dit zijn overigens ook de domeinen waarbij het bereiken van reële effecten waarschijnlijk het meest beperkt wordt door de maatschappelijke werkelijkheid. Hieruit kunnen we concluderen dat het mogelijk is om effecten te meten (er is onderscheid tussen de domeinen) en dat we effecten kunnen toeschrijven aan de ondersteuning die mensen hebben ontvangen (er is meer positief effect bij de mensen met ondersteuning van MEE). 12

13 Effecten van alle respondenten, met en zonder ondersteuning op betreffende domein In de volgende figuur ziet u voor ieder domein bij welk deel van de cliënten sprake is van een positief effect. Deze cliënten hebben wel ondersteuning van MEE ontvangen, maar niet specifiek op dat betreffende domein. De effecten treden dus op als neveneffect. 1 (N=645) 2 (N=645) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 (N=639) 4 (N=636) 5 (N=295) Positief effect Geen effect Negatief effect 6 (N=226) 7 (N=243) Figuur 2. Mate van effect voor alle respondenten Nummering domeinen 1. Zelfstandigheid en hulp vragen 5. Werk of dagbesteding 2. Relaties en sociale contacten 6. School of dagopvang 3. Wonen en vrijetijdsbesteding 7. Opvoeding en gezin 4. Regels en geld Op alle domeinen is er nog steeds een grote groep die een positief effect heeft ervaren, maar die is kleiner dan in het vorige schema. Dat komt vooral door de grotere groep die geen effect constateert. Het domein Zelfstandigheid en hulp vragen kent weer het grootste percentage cliënten dat een verbetering heeft aangegeven op het domein (meer dan 60%). Ondersteuning op zelfredzaamheid maakt uiteraard onlosmakelijk deel uit van alle ondersteuning van MEE. De domeinen Relaties en sociale contacten en Wonen en vrijetijdsbesteding hebben het kleinste percentage mensen met een positief effect en het grootste percentage mensen met een negatief effect. Dat roept interessante vragen op voor vervolgonderzoek naar de oorzaken. Is de dienstverlening hier voor verbetering vatbaar, of wordt hier opgelopen tegen de grenzen van wat als effect kan worden bereikt? 13

14 5.3 Positieve effecten vooral bij samenwerking In de volgende figuur kijken we naar de cliënten die een positief effect hebben en maken daarbij onderscheid naar vier groepen cliënten: 1. Mensen die naar eigen zeggen helemaal geen hulp hebben gehad op dat domein (niet van MEE en niet van andere organisaties of personen). 2. Mensen die aangeven wel hulp te hebben gehad van MEE en geen hulp van andere organisaties of personen. 3. Mensen die zowel hulp van MEE als van andere organisaties of personen hebben gehad. 4. Mensen die alleen hulp hebben gehad van andere organisaties of personen dan MEE. Wanneer we inzoomen op de cliënten met een positief effect, zien we dat dit effect vaker optreedt bij cliënten die zowel ondersteuning van MEE hebben gehad als ondersteuning van andere organisaties (zie figuur 3). De cliënten die op een domein alleen hulp van anderen hebben ontvangen, hebben daarnaast wel ondersteuning van MEE ontvangen op een ander domein. In het algemeen geeft deze figuur een indicatie dat MEE bijdraagt aan positieve effecten. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Geen hulp ontvangen Alleen hulp van MEE Hulp van MEE en anderen Alleen hulp van anderen 10% 0% Figuur 3. Percentage cliënten met positief effect op domein Nummering domeinen 1. Zelfstandigheid en hulp vragen 5. Werk of dagbesteding 2. Relaties en sociale contacten 6. School of dagopvang 3. Wonen en vrijetijdsbesteding 7. Opvoeding en gezin 4. Regels en geld 14

15 5.4 Oordeel van cliënten over bijdrage van MEE-ondersteuning Cliënten met ondersteuning van MEE op domein We hebben de cliënten ook rechtstreeks gevraagd in hoeverre zij vinden dat het behaalde effect is toe te schrijven aan de ondersteuning van MEE. Dat oordeel blijkt heel positief te zijn. 1 (N=161) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 (N=110) 3 (N=162) 4 (N=166) 5 (N=108) Heel veel Een beetje Niet echt Helemaal niet Weet ik niet 6 (N=77) 7 (N=101) Figuur 4. Bijdrage van MEE volgens cliënten met ondersteuning van MEE op betreffend domein Nummering domeinen 1. Zelfstandigheid en hulp vragen 5. Werk of dagbesteding 2. Relaties en sociale contacten 6. School of dagopvang 3. Wonen en vrijetijdsbesteding 7. Opvoeding en gezin 4. Regels en geld In figuur 4 is te zien dat bijna 90% van de cliënten die ondersteuning van MEE heeft gekregen op het gebied van domein 1 Zelfstandigheid en hulp vragen vindt dat dit heel veel of een beetje heeft geholpen. De ondersteuning voor (ouders met) kinderen heeft volgens 80% van de cliënten geholpen (domeinen 6 School of dagopvang en 7 Opvoeding en gezin ). Op de andere domeinen is het percentage cliënten dat vindt dat de ondersteuning van MEE heeft geholpen iets lager, namelijk tussen de 65% en 75%. Wanneer we figuur 4 vergelijken met figuur 1 zien we een vergelijkbaar beeld: de domeinen waarop veel positieve effecten worden bereikt zijn ook de domeinen waarbij de cliënten het meest ervaren dat de ondersteuning van MEE heeft geholpen. 15

16 Cliënten zonder ondersteuning van MEE op domein Een kleiner deel van de cliënten spreekt uit dat MEE ook heeft bijgedragen aan een verbetering op domeinen waarop zij geen ondersteuning hebben ontvangen. In figuur 5 zien we dat cliënten zich ook weer vooral geholpen voelen op het domein 1 Zelfstandigheid en hulp vragen door de ondersteuning die zij op een ander domein hebben ontvangen: ruim 70% van de cliënten die op domein 1 geen ondersteuning van MEE heeft ontvangen, vindt dat MEE toch heel veel of een beetje heeft geholpen op dit domein. 1 (N=473) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 (N=513) 3 (N=453) 4 (N=437) 5 (N=207) Heel veel Een beetje Niet echt Helemaal niet Weet ik niet 6 (N=146) 7 (N=130) Figuur 5. Bijdrage van MEE volgens cliënten zonder ondersteuning van MEE op betreffend domein Nummering domeinen 1. Zelfstandigheid en hulp vragen 5. Werk of dagbesteding 2. Relaties en sociale contacten 6. School of dagopvang 3. Wonen en vrijetijdsbesteding 7. Opvoeding en gezin 4. Regels en geld De MEE-ondersteuning maakt dus verschil voor mensen, niet alleen op het domein van de hulpvraag zelf maar ook op andere domeinen. Hiermee wordt het bredere effect zichtbaar dat de ondersteuning van MEE heeft op het leven van cliënten. Open vragen Via een open vraag konden mensen aangeven wat de ondersteuning van MEE voor hen heeft betekend. 77% gaf een positief oordeel, 8% een neutraal, 6% een negatief en 9% een onbekend oordeel (onbekend wil zeggen dat uit de opmerkingen niet af te leiden was of dat positief, negatief of neutraal was bedoeld). Uit dit grote aantal met een positief oordeel blijkt dat MEE een belangrijke rol speelt in de ervaren effecten. De ondersteuning van MEE heeft hen geholpen om (bijvoorbeeld) de benodigde zorg en ondersteuning te krijgen, om problemen op te lossen en om zich zekerder te voelen. 16

17 5.6 Conclusies en aandachtspunten Het domein Zelfstandigheid en hulp vragen kent het grootste percentage cliënten dat een verbetering heeft aangegeven op dat domein en waarbij die verbetering toe te schrijven valt aan MEE. Het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten is de kern van ons werk, ook al is dat niet specifiek benoemd als levensgebied. Op de domeinen Relaties en sociale contacten en Wonen en vrijetijdsbesteding zien we de kleinste percentages mensen met een positief effect en de grootste percentages mensen met een negatief effect. Deze uitkomsten kunnen misschien verklaard worden door dat er van te voren moeilijker duidelijke afspraken zijn te maken over wat de cliënt kan verwachten. Uit de resultaten van de dienstverlening die MEE vastlegt in de cliëntenregistraties blijkt ook dat op het levensgebied Samenleven en Wonen de laagste beoordelingen te worden gegeven, zowel door de cliënt als door de consulent. Dit kan aan de dienstverlening zelf liggen, maar kan waarschijnlijk ook verklaard worden door afhankelijke factoren, zoals tekorten in het woonaanbod voor mensen met een beperking. Met betrekking tot het domein Regels en Geld valt op dat er door de cliënt wordt aangegeven dat er op dit domein positieve effecten optreden. Uit de resultaten van de dienstverlening uit de cliëntenregistraties blijkt daarentegen dat met name op het onderdeel ondersteuning bij budgetteren en administreren de laagste beoordelingen worden gegeven. Opvallend hierbij is dat de consulenten dat lager beoordelen dan de cliënten, met andere woorden, dat de consulent kritischer is dan de cliënt. Ook hier kan het een aandachtspunt zijn om duidelijk af te spreken met de cliënt wat deze wel en niet kan verwachten. Ook hier moet er rekening mee worden gehouden dat de mogelijkheden van MEE beperkt zijn in het bieden van oplossingen (MEE kan bijvoorbeeld geen schulden aflossen of inkomsten verhogen). 17

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding De Klanteffectvragenlijst Handleiding Deze handleiding is tot stand gekomen met bijdragen van Stimulansz en Tevreden.nl. www.tevreden.nl www.stimulansz.nl Inhoud Inleiding... 1 Voorwoord... 4 Wat is maatschappelijk

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Factsheet 1, oktober 2007

Factsheet 1, oktober 2007 Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van drie factsheets. Factsheet 1 beschrijft de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de LDPmonitor. Factsheet 2 gaat in op de problemen en wensen van mantelzorgers

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum, juni 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

0 SAMENVATTING. Ape 1

0 SAMENVATTING. Ape 1 0 SAMENVATTING Aanleiding Vraagbaak voor preventie van fraude en doorverwijzen van slachtoffers Op 26 februari 2011 is de Fraudehelpdesk (FHD) opengegaan voor (aanvankelijk) een proefperiode van één jaar.

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

(Na)zorg bewust meten

(Na)zorg bewust meten 26 Het volgen van uitbehandelde patiënten levert waardevolle inzichten op (Na)zorg bewust meten Tekst: Simone Fens, Ellis van Duist, Marjon Woudstra Qualizorg en MTCZorg zijn twee jaar geleden een initiatief

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek 6 Inhoudsopgave: Inleiding pag. 3 Over het onderzoek pag. 3 Respons en kenmerken respondenten pag. 3 Afspraken over de begeleiding en dagbesteding pag. 4 Communicatie met de

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie