ENQUÊTE: toetsing op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENQUÊTE: toetsing op maat"

Transcriptie

1 ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De ruime meerderheid van de respondenten (meer dan 80%) is werkzaam in het primair onderwijs (zie tabel 1). Tien procent van de respondenten betreft, schoolbestuurders (zie tabel 2). Ongeveer de helft van de respondenten is werkzaam in een school (schoolleider en leraar). De grootste groep respondenten geeft aan een andere functie te hebben. Deze groep betreft ouders, intern begeleiders, beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers en anderen. Sector Aantal Basisonderwijs % Speciaal basisonderwijs 14 7% (Voortgezet) speciaal 10 5% onderwijs Voortgezet onderwijs 16 8% Andere onderwijssector 17 8% Andere sector (buiten het 25 12% onderwijs) TOTAAL % Tabel 1 Functie Aantal Lid raad van toezicht 7 3% Schoolbestuurder 21 10% Schoolleider 54 27% Leraar 46 24% Ondersteunend personeel 7 3% Anders 66 33% TOTAAL % Tabel 2 Hieronder worden op basis van deze respons de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd. Aangezien de enquête door iedere bezoeker kon worden ingevuld, gaat het niet om een representatieve steekproef. Toetsing op maat! De enquête laat zien dat een meerderheid van de respondenten voorstander is van toetsing op maat. 56% vindt het wenselijk dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. De meerderheid van de respondenten (58%) is van mening dat leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie krijgen door ze een toets op maat aan te bieden. Verder geeft 42% van de respondenten aan dat ze vinden dat leerlingen met een leerachterstand net als andere leerlingen moeten kunnen laten zien wat ze kunnen door een eindtoets te maken. Bijna 80% van deze groep geeft aan dat de zogenaamde Eindtoets Niveau daarvoor het meest geschikt is. Uit de antwoorden op de eerste vraag blijkt dat 1/3 van de respondenten van mening is dat leerlingen in het geheel geen eindtoets zou moeten maken. Dit is waarschijnlijk het gevolg van oproepen die via sociale media, zoals Twitter, zijn verspreid om de vragenlijst in te vullen als je tegenstander van het afnemen van een eindtoets bent. Hoewel deze groep geen

2 meerderheid vormt in de uitkomsten, ontstaat hierdoor wel een vertekend beeld. De enquête was er immers niet op gericht om in kaart te brengen of er überhaupt een eindtoets zou moeten worden afgenomen, maar of er bij het afnemen van een eindtoets behoefte is aan toetsing op maat. We zullen de antwoorden van de tegenstanders van de eindtoets (in deze rapportage verder aangeduid als de groep geen ) daarom apart analyseren om te kijken hoe hun mening zich verhoudt tot de gehele groep respondenten (aangeduid als ) en tot de overige respondenten (aangeduid als overig ). Deze laatste groep is overigens niet zonder meer voorstander van een eindtoets. VRAGENLIJST 1 Zouden leerlingen met een leerachterstand volgens u een eindtoets moeten maken? Zoals eerder opgemerkt is op basis van de antwoorden op deze vraag een splitsing gemaakt in de totale groep respondenten in de groepen geen en overig. Respondenten die bij deze vraag de antwoordcategorie Geen van onze leerlingen zou een eindtoets moeten maken hebben gekozen, zijn ingedeeld in de groep geen. Van de totale groep respondenten is 42% van mening dat leerlingen met een leerachterstand ook een eindtoets zouden moeten (zie tabel 3). Dit percentage stijgt naar ruim 60% als we alleen de groep overig bekijken. Bij de antwoordcategorie anders wordt onder andere aangegeven dat het al dan niet afnemen van een eindtoets afhankelijk is van de mate van achterstand van de leerling. Antwoord Aantal Ja, zij moeten net als andere leerlingen kunnen laten zien wat ze wel kunnen Nee, zij raken vooral gefrustreerd van dergelijke toetsen Nee, geen van onze leerlingen zou een eindtoets moeten maken geen 85 42% 0% 62% 33 16% 0% 24% 64 32% 100% 0% overig Anders 19 9% 0% 14% Tabel 3 Als we de functie van de respondent in beschouwing nemen, zien we kleine verschillen tussen de groepen(zie tabel 4). Bij de meeste functiegroepen is het percentage respondenten dat vindt dat leerlingen met een leerachterstand een eindtoets moeten maken, het hoogst. Alleen bij de schoolleiders is de groep die van mening is dat geen van de leerlingen een toets zou moeten maken, het grootst. Als we kijken naar de respondenten die direct in een school werken (schoolleider en leraar) dan zegt een derde dat alle leerlingen moeten kunnen laten zien wat ze kunnen en evenveel respondenten zijn van mening dat geen van de leerlingen een eindtoets zou moeten maken.

3 Antwoord Ja, zij moeten net als andere leerlingen kunnen laten zien wat ze wel kunnen Nee, zij raken vooral gefrustreerd van dergelijke toetsen Nee, geen van onze leerlingen zou een eindtoets moeten maken Raad van toezicht Leraar Schoolbestuur Schoolleider Ondersteunend Overig 57% 48% 31% 37% 86% 47% 0% 24% 24% 24% 0% 6% 43% 24% 37% 30% 14% 32% Anders 0% 5% 7% 9% 0% 15% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 4 2 Welke eindtoets zouden leerlingen met een leerachterstand volgens u moeten maken? Deze vraag is alleen voorgelegd aan de respondenten die van mening zijn dat leerlingen met een leerachterstand een eindtoets zouden moeten maken. Een grote meerderheid van hen vindt dat deze leerlingen een aangepaste toets zouden moeten krijgen (zie tabel 5). Antwoord Aantal De reguliere eindtoets, 15 18% Eindtoets Basis De aangepaste eindtoets, 66 78% Eindtoets Niveau Anders 4 5% Weet niet 0 0% TOTAAL % Tabel 5 3 Wat vindt u van het feit dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt? De meerderheid van de respondenten (56%) vindt het wenselijk dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt (zie tabel 6). Als we alleen de groep overig bekijken, gaat het zelfs om bijna 70%. Overigens is ook nog ruim een kwart van de groep geen van mening dat het wenselijk is dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. Antwoord Aantal Wenselijk % 27% 69% Onwenselijk 89 44% 73% 31% Tabel 6

4 Als we bij deze vraag de functie van de respondent in beschouwing nemen, zien we dat bij alle groepen een meerderheid het wenselijk vindt dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt (zie tabel 7). Antwoord Raad van toezicht Leraar Schoolbestuur Schoolleider Ondersteunend Overig Wenselijk 57% 67% 57% 52% 71% 52% Onwenselijk 43% 33% 43% 48% 29% 48% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 7 De respondenten die toetsing op maat wenselijk vinden, noemen als voordeel vooral dat het maken van een toets op niveau meer zelfvertrouwen geeft (zie tabel 8). De tegenstanders van toetsing op maat, zien vooral de tweedeling als nadeel (zie tabel 9). Daarnaast hebben veel respondenten bij de antwoordcategorie anders van deze vraag aangegeven dat ze sowieso tegen het afnemen van een eindtoets zijn. 3a Waarom vindt u dit vooral wenselijk? Antwoord Aantal Omdat ik daarmee iedere 31 28% leerling op een eigen niveau kan toetsen Omdat de leerlingen met 68 61% een leerachterstand de niveautoets met meer zelfvertrouwen kunnen maken Anders 13 12% TOTAAL % Tabel 8 3b Waarom vindt u dit vooral onwenselijk? Antwoord Aantal Omdat ik daarmee geen 5 6% overzicht meer heb op de prestaties van de verschillende groepen leerlingen Omdat er daardoor een 48 54% tweedeling tussen leerlingen ontstaat Anders 36 40% TOTAAL % Tabel 9

5 4 Cito stelt dat leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie krijgen door ze een toets op maat aan te bieden. Wat vindt u daarvan? De meerderheid van de respondenten is het eens met de stelling van Cito dat leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie krijgen door ze een toets op maat aan te bieden (zie tabel 10). Opvallend is dat een derde van de groep geen het ook eens is met deze stelling. De uitsplitsing naar de verschillende functiegroepen geeft geen afwijkend beeld. Een meerderheid van alle groepen is het eens met de stelling. Antwoord Aantal geen Mee eens % 34% 69% Mee oneens 67 33% 56% 23% Weet niet 18 9% 9% 9% Tabel 10 5 Onderwijssocioloog Jaap Dronkers vindt dat toetsing op maat de segregatie versterkt en sociale ongelijkheid bevordert. Wat vindt u daarvan? Een meerderheid van de respondenten is het niet eens met Dronkers. Zij denken dat toetsing op maat de segregatie niet versterkt en ook de sociale ongelijkheid niet bevordert (zie tabel 11). Ook van de groep geen is een derde het oneens met Dronkers. Opvallend bij deze vraag is dat relatief veel respondenten (meer dan 10%) het antwoord weet niet hebben gekozen. Antwoord Aantal Mee eens 73 36% 56% 27% Mee oneens % 34% 61% Weet niet 22 11% 9% 12% Tabel 11 Als we de functie van de respondent in beschouwing nemen, dan zien we bij bijna alle groepen dat een meerderheid het niet eens is met de stelling (zie tabel 12). Alleen bij de functiegroep leraren vormt deze groep geen meerderheid. Antwoord Raad van toezicht Leraar Schoolbestuur Schoolleider Ondersteunend Overig Mee eens 43% 24% 37% 43% 29% 35% Mee oneens 57% 52% 57% 46% 71% 52% Weet niet 0% 24% 6% 11% 0% 14% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 12

6 6 Moet er volgens u ook een aparte eindtoets komen voor excellente leerlingen, die meer aankunnen dan de reguliere eindtoets? Twee derde van de respondenten is tegen een aparte eindtoets voor excellente leerlingen (zie tabel 13). Dit geldt voor alle groepen. Natuurlijk is dit percentage het grootst bij de groep geen, maar ook een meerderheid van de overige respondenten is tegen een dergelijke toets. De uitsplitsing naar de verschillende functiegroepen geeft geen afwijkend beeld. Antwoord Aantal Ja 66 33% 16% 41% Nee % 84% 59% Tabel 13 7 Wat vindt u de belangrijkste functie van een eindtoets? De respondenten geven een gevarieerd antwoord op de vraag wat de belangrijkste functie van een eindtoets is (zie tabel 14). Het meeste bijval (33%) krijgt het antwoord dat de eindtoets een beeld geeft van de prestaties van een leerling. Een groot deel van de groep geen geeft bij de antwoordcategorie anders aan dat de eindtoets geen functie heeft, maar ook van deze groep noemt ruim een kwart het beeld van de prestaties van een leerling als belangrijkste functie. De uitsplitsing naar de verschillende functiegroepen geeft geen afwijkend beeld. Antwoord Aantal Geeft een beeld van de 67 33% 28% 36% prestaties van een leerling Geeft een onafhankelijk 37 18% 8% 23% advies voor het best passende type voortgezet onderwijs Geeft een beeld van de 31 15% 6% 20% opbrengsten op schoolniveau Anders 66 33% 58% 21% Tabel 14

7 8 Welke informatie zou volgens u het voortgezet onderwijs moeten gebruiken voor het plaatsen van leerlingen (naast de wensen en voorkeuren van ouders en leerlingen)? De meeste respondenten (44%) vinden dat het voortgezet onderwijs zowel van het schooladvies als de eindtoets gebruik moet maken, waarbij het schooladvies leidend moet zijn (zie tabel 15). De groep geen vindt in meerderheid dat het schooladvies voldoende moet zijn voor het voortgezet onderwijs en ook bij de andere respondenten scoort deze mogelijkheid ruim een kwart van de antwoorden. Bij de antwoordcategorie anders wordt het leerlingvolgsysteem vaak als informatiebron voor het voortgezet onderwijs genoemd. De uitsplitsing naar de verschillende functiegroepen geeft geen afwijkend beeld. Antwoord Aantal óverig Het schooladvies van de 74 37% 61% 26% basisschool Het advies op basis van de 0 0% 0% 0% eindtoets Het schooladvies en het 89 44% 14% 58% advies op basis van de eindtoets, waarbij het schooladvies leidend is Het schooladvies en het 1 0% 0% 1% advies op basis van de eindtoets, waarbij de eindtoets leidend is Het schooladvies en het 7 3% 2% 4% advies op basis van de eindtoets, waarbij het hoogste advies leidend is Het schooladvies en het 0 0% 0 % 0% advies op basis van de eindtoets, waarbij het laagste advies leidend is Anders 30 15% 23% 11% TOTAAL % 100% 100% Tabel 15 9 De eindtoets wordt naar verwachting verplaatst naar een later afnamemoment (mei/april in plaats van februari). Wat vindt u daarvan? Een ruime meerderheid van de respondenten is voorstander van de verplaatsing van de Citoeindtoets naar een later moment (zie tabel 16). De uitsplitsing naar de verschillende functiegroepen geeft geen afwijkend beeld. Antwoord Aantal overig Wenselijk % 64% 74% Onwenselijk 58 29% 36% 26% Tabel 16

8 De voorstanders van de verplaatsing van de eindtoets vinden het vooral belangrijk dat de onderwijstijd voor de leerlingen in groep 8 maximaal benut wordt (zie tabel 17). De tegenstanders van verplaatsing vrezen met name dat de toelating tot het voortgezet onderwijs daarmee onder druk komt te staan (zie tabel 18). Bij de tegenstanders kiest een derde de antwoordmogelijkheid anders. Zij geven aan dat ze sowieso tegen een eindtoets zijn of dat verplaatsing van de eindtoets de leerlingen extra onder druk zet. 9a Waarom vindt u dit vooral wenselijk? Antwoord Aantal Omdat het schooladvies 45 31% daardoor een centrale plek krijgt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs Omdat daarmee de 61 43% onderwijstijd maximaal wordt benut Omdat dan de meest 15 10% actuele gegevens van een leerling kunnen worden overgedragen aan het voortgezet onderwijs Anders 22 15% TOTAAL % Tabel 17 9b Waarom vindt u dit vooral onwenselijk? Antwoord Aantal Omdat het onafhankelijke 15 26% advies daarmee aan waarde verliest Omdat de toelating tot het 20 34% voortgezet onderwijs daardoor onder druk komt te staan Omdat het voor het 3 5% voortgezet onderwijs organisatorisch lastig zal zijn Anders 20 34% TOTAAL % Tabel Wat vindt u van het voornemen in het wetsvoorstel Toetsing in het PO om een centrale uniforme eindtoets voor het primair onderwijs (al dan niet op verschillende niveaus) in te voeren? Hoewel het onderzoek niet was gericht op de invoering van een centrale uniforme eindtoets hebben we hierover wel een vraag gesteld. Zoals eerder gemeld heeft juist deze vraag waarschijnlijk veel tegenstanders van het afnemen van een eindtoets gedreven tot het invullen van de vragenlijst. Feit is dat, ook als de totale groep respondenten gesplitst wordt in twee groepen, de respondenten behoorlijk verdeeld zijn over de invoering van een centrale

9 eindtoets en een aanzienlijk aantal respondenten zich nog geen mening heeft gevormd (antwoordcategorie weet niet ; zie tabel 19). Toch zeg slechts een kwart van de totale groep respondenten dat de invoering van een centrale eindtoets onacceptabel is. Als we alleen de groep overig bekijken,, vindt 12% van de respondenten de invoering van een centrale eindtoets onacceptabel. Het grootste deel van deze groep (36%) vindt invoering van een centrale eindtoets acceptabel en bijna een kwart vindt een centrale eindtoets wenselijk. De uitsplitsing naar de verschillende functiegroepen geeft geen afwijkend beeld. Antwoord Aantal Wenselijk 33 16% 2% 23% Acceptabel 48 24% 6% 36% Onverstandig 42 21% 23% 16% Onacceptabel 50 25% 53% 12% Weet niet 28 14% 16% 13% Tabel 19 De respondenten die een centrale eindtoets wenselijk vinden, noemen in de toelichting vooral voordelen als een uniform beeld van de leerlingen, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid. De respondenten die een centrale eindtoets acceptabel vinden, noemen de uniformiteit en efficiëntie van een centrale toets maar ze zien ook gevaren zoals: teaching to the test, het afnemen van de keuzevrijheid van scholen en de monopoliepositie van de toetsmaker. De respondenten die een centrale eindtoets onverstandig vinden, noemen het afnemen van de keuzevrijheid van scholen, de toenemende toetstrend in het onderwijs, de afhankelijkheid van één toets en de machtpositie van de toetsmaker als nadelen van een centrale toets. Verder vindt een deel van deze respondenten een eindtoets niet nodig, omdat de school gebruik kan maken van het leerlingvolgsysteem. De respondenten die een centrale eindtoets onacceptabel vinden, noemen verschillende argumenten. De belangrijkste zijn: - Er zijn betere toetsen - Eindtoets krijgt te veel waarde, ondermijnt deskundigheid leerkracht - Leerlingvolgsysteem is betrouwbaarder - Toetsen maakt de leerling niet beter - Toetsmaker krijgt te grote invloed - Afname keuzevrijheid van scholen (grondrecht) - Werkt toetsfraude in de hand - Bevordert segregatie - Te grote druk op de leerling. Een respondent die geen mening heeft gegeven over de centrale eindtoets geeft aan dat er eerst duidelijkheid moet komen over de functie van de eindtoets: is de toets in het belang van de leerling of gaat het om een score van de school?

10 11 In de eindtoets wordt nu een beperkt deel van de onderwijsinhoud getoetst (onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en facultatief wereldoriëntatie). Vindt u dat er ook andere competenties en/of vaardigheden in de eindtoets getoetst moeten worden? De respondenten hebben een lichte voorkeur om geen andere competenties en/of vaardigheden te meten in de eindtoets (zie tabel 20). Opvallend is dat binnen de groep geen meer dan 40% aangeeft voorstander te zijn van het meten van andere competenties en/of vaardigheden in een eindtoets. Antwoord Aantal Ja 88 44% 41% 45% Nee % 59% 55% Tabel 20 Als we de functie van de respondent beschouwen, dan zien we dat schoolbestuurders en ondersteunend personeel aangeven voorstander te zijn van het meten van andere competenties en/of vaardigheden in een eindtoets terwijl de overige functiegroepen hier geen voorstander van zijn (zie tabel 21). Antwoord Raad van toezicht Leraar Schoolbestuur Schoolleider Ondersteunend Overig Ja 43% 52% 41% 46% 57% 41% Nee 57% 48% 59% 54% 43% 59% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 21 De voorstanders van het meten van andere competenties en/of vaardigheden, noemen vooral anders factoren, die getoetst zouden moeten worden, te weten: - Analytisch denken - Argumenteren, redeneren - Burgerschap - Cognitieve potentie - Communicatieve vaardigheden - Concentratievermogen - Creativiteit - Doorzettingsvermogen - Engels - Geordend werken - Ict- en digitale vaardigheden - Inlevingsvermogen - Intelligentie - Interesse - Leerhouding - Leerrendement - Motivatie - Natuuronderwijs - Oplossingsgericht werken - Opzoekvaardigheden - Samenwerking - Sociale vaardigheden

11 - Verantwoordelijkheidsgevoel - Welbevinden - Wetenschap en techniek - Zelfbeeld - Zelfdiscipline - Zelfredzaamheid - Zelfsturing - Zelfvertrouwen De tegenstanders van het meten van andere competenties en/of vaardigheden, zijn tevreden met de huidige onderdelen, zien geen toegevoegde waarde van het meten van meer onderdelen of zijn helemaal tegen de eindtoets. 12 Heeft u verder nog opmerkingen of aanvullingen in relatie tot dit onderwerp of dit onderzoek? Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om aan het eind opmerkingen te maken. Deze opmerkingen zijn te verdelen in zeven onderwerpen, te weten: - Afschaffen eindtoets: eindtoets is overbodig en doet geen recht aan kinderen; - Trainen voor eindtoets beïnvloedt de uitkomst; - Onwenselijk dat een toetsmaker monopoliepositie krijgt; - Wensen over de eindtoets, zoals eindtoets veel duidelijker aan de referentieniveaus verbinden; - Suggesties over de afname van de eindtoets, zoals meer aandacht voor het gebruik van hulpmiddelen bij erkende leerstoornissen en het herzien van de regelgeving rond de eindtoets; - Doel van de eindtoets: eindtoets nooit gebruiken om scholen of leraren te beoordelen, geen koppeling met bekostiging, de systematiek van de inspectie is teveel geënt op opbrengsten; - Tevredenheid over toetsing op maat, zoals een ouder die blij is dat haar kind nu wel mee kan doen met de eindtoets.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Onderzoek CNV Schoolleiders Cito-Eindtoets 14-5-2011 pagina

Nadere informatie

Uw brief van. 10 februari 2006

Uw brief van. 10 februari 2006 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 6 maart 2006 PO/KO/06/9735 Uw brief van 10 februari 2006 Uw kenmerk 2050607850 Onderwerp

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST

BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST BROCHURE ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST Cotan goedgekeurd Plaatsingsadvies PO - VO Digitaal en adaptief Aangepast aan niveau Minder belastend Zelfsturend Rapportage direct beschikbaar A-VISION Laan

Nadere informatie

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid?

Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU Eindhoven) Waarom samenhangend toetsbeleid? Opbrengstgericht werken: samenhangend beleid bij toetsen en volgen van de ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs Kris Verbeeck (KPC Groep) en Liesbeth Baartman (TU

Nadere informatie

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 DE centrale EINDtoets PO in 2015 informatie voor scholen DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs als tweede taal De eindtoets bepaalt niet mijn

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 0-0 Drentse Onderwijsmonitor 0 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017

Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017 Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017 t.b.v. openbare overleggen en gesprekken met externe partijen versie 171122 1. Inleiding Deze notitie rapporteert over de resultaten van onze scholen op basis van

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets)

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Marleen van der Lubbe Manager Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Cito, Arnhem Inhoud LOVS Ontstaan EB Functie EB Doelgroep EB Inhoud EB Rapportage EB Gebruik

Nadere informatie

logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 9 oktober 2006 PO/KO/2006/33586

logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 9 oktober 2006 PO/KO/2006/33586 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 9 oktober 2006 PO/KO/2006/33586 Onderwerp Verantwoording over resultaten in het primair

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Onderwijs september 2016 Selectiedatum 20-09-2016-29-09-2016 Onderzoeksresultaten - 06-10-2016 1. Ben je een man of een vrouw? Man 25.65 979 Vrouw 74.35 2838 2. Hoe lang werk je in het onderwijs?

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs Vrijheid van onderwijs Ledenpeiling van 9 t/m 27 februari 2012 Aanleiding In maart 2012 geeft de Onderwijsraad een advies over de vrijheid van onderwijs dat mogelijk zal leiden tot wijzigingen in het onderwijsbestel.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 93 Primair Onderwijs Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Mei 2016 Wout Neutel Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Aanleiding. Op 21 mei 2015 hield Verus-voorzitter Wim Kuiper tijdens de landelijke

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

24 april 2008 PO/Kwaliteit/3518

24 april 2008 PO/Kwaliteit/3518 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 24 april 2008 PO/Kwaliteit/3518 Onderwerp Toetsen en verantwoorden in het basisonderwijs Bijlage(n)

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

De overgang po vo. Hoe bepalen wat een leerling kan? Trudie Schils Universiteit Maastricht

De overgang po vo. Hoe bepalen wat een leerling kan? Trudie Schils Universiteit Maastricht De overgang po vo Hoe bepalen wat een leerling kan? Trudie Schils Universiteit Maastricht Kansenongelijkheid bij overgang po vo % 60 50 40 30 20 Laag opgeleide ouders (geen startkwalificatie) Gemiddeld

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Plenair Debat Wetsvoorstel invoering Centrale Eindtoets en Leerlingsvolgsysteem (33 157)

Plenair Debat Wetsvoorstel invoering Centrale Eindtoets en Leerlingsvolgsysteem (33 157) Kamerlid: Straus versie 1 Den Haag, 13 maart 2013 Plenair Debat Wetsvoorstel invoering Centrale Eindtoets en Leerlingsvolgsysteem (33 157) Voorzitter, De meeste ouders in Nederland maakt zich zorgen over

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus Referentiekader Bijeenkomst Taalweb 14-11-11 Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Referentieniveaus Domeinen taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid gesprekken luisteren

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen?

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen? 5-02-2014 Onderzoek Lestijden aanpassen? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit circa 35.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO Referentiekader Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Voordelen referentieniveaus

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2011 Betreft Toetsing in het primair onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2011 Betreft Toetsing in het primair onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016

Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Toetsprotocol Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Leeswijzer Blz. 3 1. Welke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem nemen we af? Blz. 4 2. Hoe

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Algemene Persoonskenmerken

Algemene Persoonskenmerken Resultaten VMBO enquête Al onze leerlingen moeten in het vmbo een startkwalificatie kunnen halen, vind meer dan 80 van de docenten die de enquête invulden. Een landelijk eindexamen in het vmbo garandeert

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Aanleiding Het kabinet Rutte is gevallen nadat de PVV besloot om zich terug te trekken uit de Catshuisonderhandelingen.

Nadere informatie

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Pedagogisch handelen Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie