Richtlijnenhandboek *** Bezoekersprofiel ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnenhandboek *** Bezoekersprofiel ***"

Transcriptie

1 Richtlijnenhandbek *** Bezekersprfiel *** Beschrijving: Onderzek naar gegevens en achtergrnden van bezekers van een evenement Versie: 1.0 Status: Versie 5 ktber 2010 Datum: Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen

2 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Inhudspgave Inhudspgave... 1 Verantwrding... 2 Krt verzicht van deze richtlijn... 3 Wat meet het nderzek?... 3 Theretische achtergrnd... 3 Delgrep... 3 Minimale eindwaardes c.q. kerncijfers... 3 Methdlgie... 4 Begrippen en definities... 4 Kiest u vr het juiste meetinstrument?... 4 Praktische uitvering van het nderzek... 5 Vragenlijst... 5 Methde van dataverzameling... 5 Steekpreftrekking... 6 Steekprefgrtte... 6 Meetmmenten en meetpunten... 7 Interviewers... 8 Werkwijze dataverwerking en datacntrle... 9 Rapprtage Wijze van rapprteren Duiding van het prfiel van bezekers en/f deelnemers Kwaliteitsbrging Uitveren peer-review Wijze van afgifte data t.b.v. pen surce database evenementen Bijlagen Begrippen en definities Beslissingsbm Adviesvragenlijst Terugkppelingsfrmulier naar WESP

3 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Verantwrding Vr de evaluatie van (sprt)evenementen en vr de verdere prfessinalisering en rendementsvergrting bij evenementenrganisatie is het van belang een ged en betruwbaar, bij vrkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit meetinstrument p een unifrme wijze wrdt tegepast, dan wrden evenementen beter vergelijkbaar en wrdt een grter leereffect bereikt. Dit richtlijnenhandbek biedt een erkend meetinstrument aan dat wrdt aanbevlen aan partijen, die belang hebben bij de effectmeting van evenementen. Het is een initiatief van WESP, de Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen, in samenwerking met Platfrm Sprtecnmie en het Prgram Office Olympisch Plan Het gebruiken van dit Richtlijnenhandbek en het hierin beschreven meetinstrument plus materialen (adviesvragenlijst) is tegestaan, echter uitsluitend met vlledige brnvermelding: evaluatie uitgeverd vlgens Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel WESP versie 1.0 znder tetsing. Vindt er een peer-review 1 plaats, dan wijzigt de brnvermelding in: evaluatie uitgeverd en getetst vlgens Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel WESP versie 1.0. Dit Richtlijnenhandbek is vrgeschreven bij de uitvering van het nderzek Bezekersprfiel. Andere Richtlijnenhandbeken die vrhanden zijn en eveneens vrgeschreven: Ecnmische impact Bezekersaantallen Belevingsnderzek Bij vragen, pmerkingen en/f suggesties en bij aanmelden nderzek dan wel aanvragen peer-review, gelieve cntact p te nemen met de secretaris van WESP Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen de heer Egbert Oldenbm, WESP wenst nauw betrkken te zijn bij de hantering en uitvering van haar meetinstrumenten. WESP kan bvendien geraadpleegd wrden. Een peer-review past in deze situatie. Een peer-review wrdt altijd uitgeverd dr een vertegenwrdiger van WESP en bestaat eruit dat de tepassing van de richtlijnen wrden getetst p tijdigheid, vlledigheid en juistheid. 2

4 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Krt verzicht van deze richtlijn Wat meet het nderzek? Het nderzek Bezekersprfiel levert basale standaard gegevens en achtergrnden p van bezekers van een evenement. Het betreft hier prfielen van bezekers en deelnemers. Theretische achtergrnd Vr diverse partijen, met de rganisatie van het evenement vrp, gevlgd dr in eerste instantie de verkepelende instantie, verheid, spnsren en cmmercie p en/f rnd het evenement, kan het van grt belang zijn m kennis te hebben van kenmerken van bezekers en/f deelnemers. Gedacht kan wrden aan welke media het beste kunnen wrden ingezet m publiciteit te vergaren, welke spnsren belang hebben hun betrkkenheid bij het evenement te tnen, welke cmmercie het beste kan wrden aangetrkken, etc. Mits wrdt zrggedragen vr een representatieve afspiegeling van alle bezekers en/f deelnemers, zal het nderzek Bezekersprfiel niet alleen dienen ter evaluatie van het evenement direct tijdens f na aflp ervan, maar zal het tevens zeer bruikbare input pleveren bij een herhaling van het evenement. Bij verschillende vraagitems, en dan met name bij de indeling van de antwrdcategrieën, is één lijn getrkken met de Guden Standaard, een database die p verzek van MOA (branchevereniging marktnderzek) dr het CBS is ntwikkeld. Er is dan een mgelijkheid m nderzekgegevens te vergelijken met CBS cijfers die vr de gehele Nederlandse bevlking gelden (zie.a. CBS StatLine). Delgrep Het nderzek wrdt uitgeverd bij deelnemers en/f bezekers van het evenement. Minimale eindwaardes c.q. kerncijfers Elk meetinstrument, dat p een unifrme wijze wrdt tegepast, kenmerkt zich dr de aanwezigheid van enkele minimale eindwaardes f kerncijfers. Dat geldt k vr het nderzek Bezekersprfiel. Alleen in het geval dat de minimale eindwaardes c.q. kerncijfers standaard dezelfde zijn, kunnen nderzeken en daarmee evenementen met elkaar wrden vergeleken. Om deze reden dienen in elk geval de vlgende eindwaardes c.q. kerncijfers in de vragenlijst van het nderzek aanwezig te zijn: Verhuding man : vruw Herkmst f vaste wnadres Gebrtejaar, leeftijd, gemiddelde leeftijd, leeftijdspbuw Huishudgrtte en gezinsfase Berepssituatie Hgst genten en afgernde pleiding 3

5 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Brut jaarinkmen van het gezin Deze minimale eindwaardes c.q. kerncijfers kunnen aangevuld wrden met.a.: Grtte en samenstelling gezelschap waarmee men het evenement bezekt Duur van het bezek Welke nderdelen van het evenement wrden f zijn bezcht Ververmiddel gebruikt vr langste afstand van vaste wnadres naar lcatie van het evenement Advies: Het nderzek Bezekersprfiel is een vlwaardig meetinstrument en kan sec wrden uitgeverd. Echter, vaak zal het nderzek Bezekersprfiel wrden ingepast in andere nderzeken f meetinstrumenten. Denk hierbij aan een kppeling aan de nderzeken Ecnmische impact, Bezekersaantallen en/f Belevingsnderzek. De aanwezigheid binnen deze nderzeken van de juiste vragen die inhaken p het bezekersprfiel, zrgen ervr dat de mgelijkheden vr latere vergelijkende analyses frs tenemen. Methdlgie Het nderzek Bezekersprfiel nder bezekers en deelnemers wrdt bij vrkeur uitgeverd middels een keuze uit de vlgende methden: Face-t-face interviews Semi face-t-face interviews Internet (nline vragenlijst) Begrippen en definities Zie hiervr bijlage 1. Kiest u vr het juiste meetinstrument? U vertegenwrdigt een partij, die belang heeft bij de effectmeting van evenementen en die ver infrmatie wenst te beschikken betreffende basale standaard gegevens en achtergrnden van bezekers van een evenement. U kiest dan vr het meetinstrument Bezekersprfiel. Check eventueel de beslissingsbm in bijlage 2. 4

6 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Praktische uitvering van het nderzek Vragenlijst In bijlage 3 is een adviesvragenlijst pgenmen. Hewel het partijen vrij staat de vragenlijst naar eigen inzicht en behefte aan te passen, luidt het dringende advies m de adviesvragenlijst in zijn geheel ver te nemen, dan tch zeker niet af te wijken van f aanpassingen te den p de vragen in de adviesvragenlijst die inhaken p de minimale eindwaardes c.q. kerncijfers. Methde van dataverzameling Bij de uitvering van het nderzek Bezekersprfiel heeft men de keuze uit een drietal methdieken, te weten (semi) face-t-face interviews en internet (nline vragenlijsten). (Semi) face-t-face interviews wrden uitgeverd in de vrm van een exit-nderzek. Respndenten wrden aangesprken bij het verlaten van het evenement. Ok de nline vragenlijst wrdt pas aangebden na aflp van het evenement. Bij face-t-face nderzek spreekt een interviewer een respndent uit de delgrep actief aan en neemt de vragenlijst zelf af. De interviewer stelt de vragen, de respndent geeft p elke vraag antwrd en de interviewer nteert de gegeven antwrden. In geval van semi face-t-face nderzek spreekt een interviewer een respndent uit de delgrep actief aan en verhandigt een vragenlijst. De respndent vult de vragenlijst zelf in en levert deze bij vrkeur direct daarna in bij de interviewer. Deze laatste heeft dan de mgelijkheid m te cntrleren f de respndent geen vragen is vergeten te beantwrden. Omissies kunnen dan direct hersteld wrden. Beide methden vinden veelal plaats middels pen en papier dan wel met gebruik van CAPI apparatuur (Cmputer Aided Persnal Interviewing; handheld cmputers, pda s, smartphnes e.d.). Onderzek via internet is minder stuur- en beheersbaar dan (semi) face-t-face nderzek, zeker in termen van respns en het aantal te realiseren interviews, daar nline nderzek via 2 stappen dient plaats te vinden. Immers, een interviewer spreekt een respndent uit de delgrep actief aan en verhandigt een uitndigingskaartje, met daarp het verzek m later, wellicht eenmaal thuis, via internet een nline vragenlijst in te vullen. Anderzijds is het mgelijk dat via de rganisatie een lijst van bezekers en/f deelnemers plus adressen beschikbaar is, die direct gebruikt kan wrden znder vraf respndenten te werven. Welke werkwijze wrdt gevlgd, het is nzeker f de respndent de vragenlijst via internet daadwerkelijk gaat invullen. NOOT: Zijn p het evenement cmputers met internetverbinding aanwezig, als hulpmiddel in het gesprek tussen interviewer en respndent, dan valt deze werkwijze nder de nemer face-t-face nderzek. 5

7 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Steekpreftrekking Bij veel evenementen is het ttaal aantal bezekers en deelnemers grt, in statistische termen vaak neindig grt. De grep van alle deelnemers f van alle bezekers krijgt de term ppulatie mee. Er wrdt dan gesprken van een eindige (veelal <5.000) f een neindige ppulatie (> 5.000). Wanneer een gedeelte van de ppulatie bij het nderzek wrdt betrkken, kan gesprken wrden van een steekpref en vindt er een steekpreftrekking plaats. Enkele basisregels ten aanzien van steekpreftrekking luiden: Ad randm; actief aan te spreken respndenten willekeurig kiezen In principe niet (pre)selecteren p bijvrbeeld geslacht en leeftijd Elke X e respndent uit de delgrep actief aanspreken Per grep (een stel, gezin, vriendengrep, etc.; vanaf 2 persnen wrdt gesprken van een grep) slechts 1 persn laten deelnemen aan het nderzek Ok nn-respns, de aantallen en redenen m niet deel te nemen aan het nderzek, wrden genteerd Overigens kan beslten wrden m uit de ppulatie van bezekers een steekpref te trekken en de ppulatie deelnemers in zijn geheel te bevragen. Steekprefgrtte Geadviseerd wrdt m bij een eindige ppulatie, dat wil zeggen minder dan bezekers en/f deelnemers, een steekprefgrtte te realiseren van minimaal n=270 interviews. Is het aantal bezekers en/f deelnemers grter dan 5.000, dan luidt het advies m minimaal n=385 interviews te realiseren. Een grter aantal dan deze minimale aantallen kmt de verdere betruwbaarheid van het nderzek alleen maar ten gede. De redenen m te kiezen vr deze minimale steekprefgrttes zijn gebaseerd p de navlgende tabel met afwijkingsmarges bij 95% betruwbaarheid en geldend vr een neindige ppulatie. Op basis van de resultaten van steekprefnderzek wrden later uitspraken gedaan f cnclusies getrkken die geldig zijn vr de ttale ppulatie. In een dergelijk geval dient altijd rekening gehuden te wrden met afwijkingsmarges. Afwijkingsmarges grter dan 5% zijn in de regel niet acceptabel. 6

8 Eenzijdige marges bij 95% betruwbaarheid Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel De (bvenste) dnkerblauwe lijn (50%-50% antwrden) vertnt de grtste afwijkingsmarges en deze kruist de grens van 5% ter hgte van n= % 20% Gevnden percentage (antwrd) 15% 10% 50%/50% 20%/80% 10%/90% 5%/95% 5% 0% Nett steekprefmvang Bij grtere steekpreven dan n=385 nemen de afwijkingsmarges verder af, wat de nauwkeurigheid van de resultaten det tenemen. Meetmmenten en meetpunten Elk evenement, zwel een dagevenement als een meerdaagse evenement, kent een begin- en een eindtijd. In geval van het nderzek Bezekersprfiel, dat als exitnderzek wrdt uitgeverd, verdient het aanbeveling m gemiddeld 1 tt 3 uur na de begintijd te starten met het interviewen van respndenten. Immers dan zullen de eerste bezekers het evenement verlaten. Het meetmment strekt zich vervlgens uit tt de eindtijd en wellicht ng iets langer, zdat vlp gebruik gemaakt kan wrden van het aanbd van vertrekkende respndenten. Bij meerdaagse evenementen verdient het aanbeveling m het nderzek ver alle evenementdagen te verspreiden. Wrdt er dr één interviewer per meetmment gewerkt aan het nderzek, dan verdient het aanbeveling dat deze interviewer herhaaldelijk een ander meetpunt p de evenementlcatie kiest, tenzij er sprake is van slechts één tegangsweg c.q. entree. Meerdere interviewers per meetmment kunnen hun werkplek krijgen aangewezen p verschillende meetpunten p de evenementlcatie. De aanbevelingen nder de kpjes Steekpreftrekking en Meetmmenten en meetpunten dragen bij aan het vrkmen van bias, met andere wrden, nzuivere infrmatie. 7

9 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Interviewers Er bestaat een vrkeur vr het inzetten van ervaren, liefst gecertificeerde, interviewers. Het inzetten van studenten is te verwegen mits de kwaliteit gebrgd wrdt, bijvrbeeld dr ze te laten begeleiden dr prfessinals. Interviewers ntvangen vrafgaand aan het veldwerk, het eigenlijke uitveren van de interviews, een gedegen mndelinge en/f schriftelijke instructie. Aldus kennen zij de achtergrnden van het nderzek, hebben zij de vragenlijst al enkele keren kunnen drlezen, zijn zij p de hgte van de wijze van steekpreftrekking, weten zij gedurende welke tijden en p welke plekken zij de interviews meten afnemen, etc. In geval van een grepje van meer dan 4 interviewers p hetzelfde meetmment, verdient het aanbeveling dat er tevens een supervisr aanwezig is, eventueel een superinterviewer, die zrgdraagt vr een crrecte en vltte manier van werken, die tevens als vraagbaak en zndig als trubleshter kan ptreden. Veelal is er sprake van een eenmalige gelegenheid m het nderzek uit te veren, namelijk ten tijde van het evenement, nier ervr en niet erna. Mgelijkheden m terplekke bij te sturen mgen derhalve niet verlren gaan. 8

10 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Werkwijze dataverwerking en datacntrle Indien er gebruik is gemaakt van papieren vragenlijsten, dan dienen deze verwerkt te wrden en ingeverd (data-entry). Wrdt van CAPI apparatuur gebruik gemaakt f verlpt het nderzek via internet, dan zijn de gegevens al digitaal verwerkt. Eindresultaat van welke methdiek k, is een databestand met daarin in de klmmen de variabelen en in de rijen alle respndenten. Elke vraag in de vragenlijst wrdt gerepresenteerd dr één f meerdere variabelen in het databestand, al naar gelang het type vraag (één antwrd mgelijk, meerdere antwrden mgelijk, dichtme verwerking van de antwrden). Betreffende de vragen/variabelen in de adviesvragenlijst die inhaken p de minimale eindwaardes c.q. kerncijfers de vlgende adviezen: Niet-cijfermatige vragen (bijvrbeeld geslacht, berepssituatie, etc.), vragen waar een getal een tekstueel antwrd representeert, zijn altijd vrzien van een waarde: getal > 0, gelijk aan het desbetreffende label (bijvrbeeld 1=man, 2=vruw) , indien de respndent antwrd kan f wil geven f het (ng) niet weet Met cijfermatige vragen, vragen waarp het antwrd een getal is (bijvrbeeld gebrtejaar, huishudgrtte, duur van het bezek, etc.) wrdt p eenzelfde manier mgegaan en zijn eveneens altijd vrzien van een waarde: getal > 0, ter grtte van het gebrtejaar, het aantal persnen in het huishuden f aantal uren van het bezek , indien de respndent geen antwrd kan f wil geven f het (ng) niet weet Datacntrle is ndig m eventuele (inver)futen in het databestand p te spren en te herstellen. Alleen een (nageneg) futlze dataset kan de basis zijn van gede en betruwbare infrmatie als resultaat van de effectmeting. Minimaal kan er een verticale en een hrizntale cntrle p de data plaatsvinden. De verticale cntrle vindt plaats middels het draaien van frequencies f rechte tellingen; van elke vraag wrdt een frequentietabel gemaakt en er wrdt gecntrleerd dat er in de frequentietabel geen waarden vr kmen die niet tt de antwrdmgelijkheden behren. De hrizntale cntrle vindt plaats p de hand/met het g; een x% van het aantal vragenlijsten wrdt pnieuw ingeverd f vraagitem vr vraagitem nagekeken en gecntrleerd p inverfuten. Gevnden futen wrden hersteld. Telt het aantal gecnstateerde futen, verticale en hrizntale, p tt meer dan 1% van het theretische aantal inverwaardes, dan luidt het advies m alle vragenlijsten pnieuw te verwerken en in te veren in een nieuw databestand. Vrbeeld: een vragenlijst bevat 42 vraagitems c.q. inverwaardes, er zijn 400 vragenlijsten afgenmen, dan bedraagt het theretische aantal inverwaardes ; de grens van 1% bedraagt dan 168; is het aantal gecnstateerde futen, verticaal plus hrizntaal, grter dan 168, dan wrdt geadviseerd m alle vragenlijsten pnieuw te verwerken en in te veren. 9

11 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Rapprtage Wijze van rapprteren Het rapprt naar aanleiding van het nderzek Bezekersprfiel geeft in teksten, tabellen en/f grafieken een eenduidig antwrd p de centrale vraag: basale standaard gegevens en achtergrnden van bezekers van een evenement, krtm, de prfielen van bezekers en deelnemers. Duiding van het prfiel van bezekers en/f deelnemers Zijn de gegevens en achtergrnden van de bezekers en/f deelnemers na meting bekend, dat kunnen deze naast die van bijvrbeeld de Nederlandse bevlking gezet wrden. Dit is mgelijk mdat er één lijn is getrkken met de Guden Standaard, een database die p verzek van MOA (branchevereniging marktnderzek) dr het CBS is ntwikkeld. Zie hiervr de website van het CBS, CBS StatLine. De prfielen kunnen nu verder geduid wrden, bijvrbeeld he verhudt zich het gemiddelde pleidingsniveau van de bezeker met die van alle Nederlanders, idem vr de gemiddelde leeftijd, verhuding man : vruw f de herkmst van alle bezekers en/f deelnemers, etc. Kwaliteitsbrging Deze kan slechts plaatsvinden p tweeërlei wijzen: Uitveren peer-review Afgifte minimale eindwaardes c.q. kerncijfers t.b.v. pen surce database evenementen Uitveren peer-review De peer-review wrdt uitgeverd dr een vertegenwrdiger van WESP. Minimaal zijn er 2 mmenten gedurende de lp van het nderzek, waarp de reviewer de richtlijnen tetst. Het ene mment is juist vrafgaand aan het evenement, dus vrafgaand aan het veldwerk. Het andere mment is na afrnden cnceptrapprtage. De pdrachtgever en/f pdrachtnemer (uitverder nderzek Bezekersprfiel) geven de reviewer, zijnde een WESP-lid, nvrwaardelijk inzicht in c.q. tegang tt het vlledige databestand en de tussenresultaten. Afspraken ver de publicatie en het gebruik van de data wrden vrafgaand aan de review gemaakt. 10

12 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Wijze van afgifte data t.b.v. pen surce database evenementen WESP, de Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen, ntvangt bij vrkeur een definitief rapprt van het nderzek Bezekersprfiel, zwel p papier als digitaal. Indien dit niet mgelijk blijkt, ntvangt zij tenminste de vlgende gegevens plus minimale eindwaardes c.q. kerncijfers (zie k bijlage 4 vr het juiste terugkppelingsfrmulier): Beschrijving evenement en evenement lcatie Datum evenement, dag- f meerdaags evenement, vrij f gecntrleerd tegankelijk, betaalde f gratis tegang Verhuding man : vruw Herkmst naar reginale 5-indeling: drie grte steden (Amsterdam, Rtterdam en Den Haag + agglmeraties), rest West Nederland (Utrecht, Nrd- en Zuid-Hlland), Nrd Nederland (Friesland, Grningen en Drenthe), Ost Nederland (Overijssel, Gelderland en Flevland) en Zuid Nederland (Zeeland, Nrd-Brabant en Limburg) Gemiddelde leeftijd en prcentuele leeftijdspbuw naar 4-indeling: 19 jaar en jnger, jaar, jaar en 65 jaar en uder Huishudgrtte naar 5-indeling: 1 persn, 2 persnen, 3 persnen, 4 persnen en 5 persnen f meer Gezinsfase naar 8-indeling: alleenstaande, jnger dan 35 jaar, jaar, 55 jaar en uder, huishudens znder kinderen, waarvan partner/echtgent jnger dan 35 jaar is, waarvan partner/echtgent 35 jaar en uder is, gezinnen met kinderen, met 1 kind, met 2 kinderen, met 3 kinderen f meer Berepssituatie naar 8-indeling: ndernemer, lndienst excl. verheid, verheidsdienst (3- deling betaald berep, ng te verbijznderen naar fulltime en parttime), arbeidsngeschikt, werkls/bijstand, vut/gepensineerd, studerend, verig (5-deling znder betaald berep) Hgst genten en afgernde pleiding naar 8-indeling: geen nderwijs, basisnderwijs, lb/vmb, mav, mb, hav/vw, hb en w Brut jaarinkmen van het gezin naar beperkte 7-indeling: minimum, beneden mdaal, bijna mdaal, mdaal, tussen 1 en 2 keer mdaal, 2 keer mdaal, meer dan 2 keer mdaal WESP beheert een database, die, weliswaar tegankelijk met een inlgcde c.q. eigen passwrd, de functie heeft van een pen surce database evenementen. Het del is het pbuwen en verspreiden van kennis mtrent de effecten van sprtevenementen. 11

13 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Bijlagen 1. Begrippen en definities Sprtevenement Binnenlcatie vs buitenlcatie Enkelvudige evenementlcatie vs meervudige evenementlcaties Vrij tegankelijk vs gecntrleerd tegankelijk Eindig vs neindig aantal tegangswegen/entrees Beschrijving: type, grtte, #daags, (inter)natinaal Organisatie Prfessinals vs vrijwilligers Deelnemer = een persn die één van de kenmerkende activiteiten verricht die nderdeel vrmen van het evenement, en die niet in (ln)dienst is van de rganisatie van het evenement. Prfessinele vs amateur-deelnemers Overheid Gemeente / Regi / Prvincie Samenwerkingsverband Internatinaal Overkepelende instanties Sprtbnd (Inter)reginale instelling/samenwerkingsverband Internatinaal Spnsrs Naar gradatie van spnsrpakket Bezeker = een persn die één f meerdere dagen het evenement heeft bezcht. Bezek = de aanwezigheid van een bezeker gedurende maximaal één dag; bij meerdaagse evenementen kan één bezeker meerdere bezeken afleggen; bij dagevenementen is het aantal bezekers en het aantal bezeken aan elkaar gelijk. Betalende vs niet-betalende Gekchte vs gekregen tegangsbewijzen (vuchers) Bezekers naar wijze van verver Eendaagse vs meerdaagse bezekers 12

14 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Bezekers specifiek vr sprtevenement vs bezekers vr sfeer/ambiance Natinale vs internatinale Cmmercie p/rnd het evenement Cmmercie aangetrkken dr de rganisatie Wel vs geen stansplaatsgeld f pacht Fd vs nn-fd Overige (facilitaire) leveranciers Pers In de gemeente / In de regi / In de prvincie Landelijk Internatinaal Direct mwnenden 1e vs 2e schil Niet-direct mwnenden In de gemeente / In de regi / In de prvincie Landelijk Internatinaal Overige cmmercie In de gemeente / In de regi / In de prvincie Landelijk Internatinaal Maatschappelijke instanties f belangengrepen 13

15 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel 2. Beslissingsbm 14

16 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel 3. Adviesvragenlijst <evenement> <jaartal> Lcatie: Datum: Tijdstip: Weer nu: Centrum <stad> Dit schema is in te vullen dr de interviewer. Gedendag mevruw/meneer, wij willen u graag namens de gemeente/regi/prvincie <naam> enkele vragen stellen ver uw bezek aan <evenement>. 1. Wat zijn de vier cijfers van uw pstcde f wat is het land waar u wnt? (1) NL: pstcde (2) Buitenland: Land DUI, BE, FR, GB, SP,, nl. 2. In welk gezelschap bent u hier? (1) Alleen (2) Met partner / echtgen()t(e) en znder kinderen (3) Met partner / echtgen()t(e) en met kinderen (4) Alleen met kinderen (5) Met verige familie 1. # kind(eren) jnger dan 6 jaar 2. # kind(eren) tussen 6 en 12 jaar 3. # kind(eren) uder dan 12 jaar 1. # kind(eren) jnger dan 6 jaar 2. # kind(eren) tussen 6 en 12 jaar 3. # kind(eren) uder dan 12 jaar (6) Met vrienden / kennissen (7) Met schl, bedrijf, vereniging, etc. (8) Anders 3. Uit heveel persnen bestaat uw gezelschap? persnen 4. Heveel van deze persnen zijn GEEN teschuwer van dit evenement (bijv. mdat ze andere interesses hebben/gaan winkelen e.d.)? persnen 15

17 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel 5. Respndent inwner <gemeente/regi/prvincie>: He lang bent u van plan <gemeente> te bezeken? Respndent = inwner <gemeente/regi/prvincie>: He lang bent u van plan van huis te zijn? (1) uur (2) dagen 6. Welke van de nderstaande nderdelen gaat u bezeken (f heeft u bezcht) tijdens <evenement>? ENQ: lees vr, mcirkel in ieder geval huidig dagevenement znder te vragen (1) <dagevenement 1> (2) <dagevenement 2> (3) <dagevenement 3> (4) etc. 7. Met welk verversmiddel heeft u de langste afstand van uw vaste wnadres f verblijfplaats naar deze lcatie afgelegd? (1) Aut/mtr (2) Trein (3) Bus/tram/metr (4) Taxi (5) (Brm)fiets/scter (6) Bt (7) Lpend (8) Anders 8. Wat is uw gebrtejaar? Gebrtejaar = _1_ _9_ 9. Wat is uw hgst vltide pleiding? (1) Geen nderwijs (2) Basisnderwijs (3) LBO/VMBO (VLO, ULO, MULO, VBO, Ambachtsschl, Huishudschl, LEAO, LAS, LTS) (4) MAVO (5) MBO (MTS, UTS, MEAO, VHBO, KMBO, Leerlingwezen) (6) HAVO, VWO, HBS (7) HBO (HTS, HEAO, Hgeschl, Universiteit) (8) WO (9) Anders 10. Welke situatie is p dit mment p u van tepassing? (1) Zelfstandig ndernemer (2) Werkzaam in lndienst, niet zijnde de Overheid (3) Werkzaam bij de verheid (4) Arbeidsngeschikt (5) Werkls, werkzekend, bijstand (6) Gepensineerd f VUT (7) Studerend (8) Huisvruw, -man, verig 16

18 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel 11. Uit heveel persnen bestaat uw huishuden, uzelf meegerekend? persnen 12. Welke van de vlgende mschrijvingen is het beste p u en uw huishuden van tepassing? (1) Alleenstaand 1. jnger dan 35 jaar jaar jaar en uder (2) Huishuden znder kinderen 1. waarvan partner/echtgent jnger dan 35 jaar 2. waarvan partner/echtgent 35 jaar en uder (3) Gezin met kinderen (k 1-uder-gezin) 1. met 1 thuiswnend kind 2. met 2 thuiswnende kinderen 3. met 3 f meer thuiswnende kinderen 13. Wat is het ttale brut jaarinkmen van uw huishuden? (1) Minimum (minder dan ) (2) Beneden mdaal ( < ) (3) Bijna mdaal ( < ) (4) Mdaal ( < ) (5) Tussen 1 en 2 keer mdaal ( < ) (6) 2 Keer mdaal ( < ) (7) Meer dan 2 keer mdaal ( en meer) :: Hartelijk dank vr uw medewerking! :: 14. ENQ: Omcirkel geslacht znder te vragen. (1) Man (2) Vruw Opmerking: vraag 1 en vraag 8 t/m 14 zijn ndzakelijk en haken in p de minimale eindwaardes c.q. kerncijfers. 17

19 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel 4. Terugkppelingsfrmulier naar WESP Beschrijving evenement en evenement lcatie Datum evenement, dag- f meerdaags evenement, vrij f gecntrleerd tegankelijk, betaalde f gratis tegang Geslacht Man % Vruw % 3 Grte steden + agglmeraties % Herkmst Rest West Nederland % Nrd Nederland % Ost Nederland % Zuid Nederland % Gemiddelde leeftijd: 19 jaar en jnger % jaar % En leeftijdspbuw jaar % 65 jaar en uder % 1 persn % Huishudgrtte 2 persnen % 3 persnen % 4 persnen % 5 persnen f meer % Alleenstaande, jnger dan 35 jaar % Alleenstaande, jaar % Alleenstaande, 55 jaar en uder % Huishuden znder kinderen, partner/echtgent < 35 jaar % Gezinsfase Huishuden znder kinderen, partner/echtgent >= 35 jaar % Gezin, k 1-uder-gezin, met 1 thuiswnend kind % Gezin, k 1-uder-gezin, met 2 thuiswnende kinderen % Gezin, k 1-uder-gezin, met >= 3 thuiswnende kinderen % 18

20 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersprfiel Ondernemer % Lndienst, excl. verheid % Overheidsdienst % Berepssituatie Arbeidsngeschikt % Werkls/bijstand % Gepensineerd/VUT % Studerend % Overig % Geen nderwijs % Basisnderwijs % LBO/VMBO % Hgst genten en afgernde pleiding MAVO % MBO % HAVO/VWO % HBO % WO % Minimum % Beneden mdaal % Brut jaarinkmen Bijna mdaal % Mdaal % Tussen 1 en 2 keer mdaal % 2 Keer mdaal % Meer dan 2 keer mdaal % Overige pmerkingen Alle percentages per nderdeel tellen p tt 100% 19

Richtlijnenhandboek *** Bezoekersaantallen ***

Richtlijnenhandboek *** Bezoekersaantallen *** Richtlijnenhandbek *** Bezekersaantallen *** Beschrijving: Het meten van het aantal bezekers bij het evenement Versie: 1.0 Status: Versie5 ktber 2010 Datum: 05-10-2010 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers

Rapport online bevraging. Kostenbeheersing en leerlingendossiers Rapprt nline bevraging Kstenbeheersing en leerlingendssiers De Cel Ouderbetrkkenheid, netverstijgende cel van de uderkepels december 2011 Inhud Inleiding... 3 Delstelling... 4 Methdiek... 4 Steekpreftrekking...

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Richtlijnenhandboek *** Economische impact ***

Richtlijnenhandboek *** Economische impact *** Richtlijnenhandboek *** Economische impact *** Beschrijving: Onderzoek naar (additionele) bestedingen in de gemeente/regio/provincie waar het evenement plaatsvindt als gevolg van het evenement Versie:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Leden begeleidingscommissie

Leden begeleidingscommissie bijlage 1. Leden begeleidingscmmissie Willy van der Steen Luis Schuerman Gjalt Jellesma Carla Cenen Fred Kk Aad van Tngeren Thijs Geurts MOgrep De Branchevereniging BinK GGD Nederland VNG Ministerie van

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005. Resultaten uit de Omnibusenquête 2005

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005. Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 04-2251 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Augustus 2005 In pdracht van de Directie Middelen en

Nadere informatie

Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles

Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles Ecnmische en sciale impact, bezekers- en deelnemersprfiel Fntys Ecnmische Hgeschl Tilburg/SPECO Lectraat Sprtbusiness dr. Mark van den Heuvel Clfn Uitgave Fntys Ecnmische

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belsp.be Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Dit frmulier is ingediend dr een penbare

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE

RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE Vrtgezet Onderwijs Cranendnck Aandacht en Actie vr Levensvatbaarheid RESULTATEN ANALYSE VOCAAL-ENQUÊTE AUTEUR(S) : Philip de Gey en Mat van der Heijden DOCUMENTNUMMER : VOCAAL/001 STATUS : Gereed vr verspreiding

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Draagvlak Dorp Wierum

Draagvlak Dorp Wierum Draagvlak Drp Wierum Op 25 januari 2017 zijn de inwners van Wierum geïnfrmeerd ver de plannen vr een strand en pier bij Wierum. De reacties waren p die avnd ver het algemeen psitief. Op die avnd is afgesprken

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten. Verhudingen 1 Muiswerk Verhudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Delgrep Verhudingen 1 Het prgramma Verhudingen 1 is bedeld vr leerlingen in grep

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie