Richtlijnenhandboek *** Bezoekersaantallen ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnenhandboek *** Bezoekersaantallen ***"

Transcriptie

1 Richtlijnenhandbek *** Bezekersaantallen *** Beschrijving: Het meten van het aantal bezekers bij het evenement Versie: 1.0 Status: Versie5 ktber 2010 Datum: Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen

2 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Inhudspgave Inhudspgave... 1 Verantwrding... 2 Krt verzicht van deze richtlijn... 3 Wat meet het nderzek?... 3 Theretische achtergrnd... 3 Delgrep... 3 Minimale eindwaardes c.q. kerncijfers... 3 Methdlgie... 4 Begrippen en definities... 4 Kiest u vr het juiste meetinstrument?... 4 Praktische uitvering van het nderzek... 5 Vragenlijst... 5 Methde van dataverzameling... 5 Specifieke richtlijnen vr cntrleren... 7 Specifieke richtlijnen vr tellen... 8 Specifieke richtlijnen vr schatten... 8 Meetmmenten en meetpunten... 9 Interviewers... 9 Werkwijze dataverwerking en datacntrle Rapprtage Wijze van rapprteren Vrbeeld berekening bezettingsgraad-tets Kwaliteitsbrging Uitveren peer-review Wijze van afgifte data t.b.v. pen surce database evenementen Bijlagen Begrippen en definities Beslissingsbm Terugkppelingsfrmulier naar WESP

3 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Verantwrding Vr de evaluatie van (sprt)evenementen en vr de verdere prfessinalisering en rendementsvergrting bij evenementenrganisatie is het van belang een ged en betruwbaar, bij vrkeur standaard meetinstrument te hebben. Als dit meetinstrument p een unifrme wijze wrdt tegepast, dan wrden evenementen beter vergelijkbaar en wrdt een grter leereffect bereikt. Dit richtlijnenhandbek biedt een erkend meetinstrument aan dat wrdt aanbevlen aan partijen, die belang hebben bij de effectmeting van evenementen. Het is een initiatief van WESP, de Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen, in samenwerking met Platfrm Sprtecnmie en het Prgram Office Olympisch Plan Het gebruiken van dit Richtlijnenhandbek en het hierin beschreven meetinstrument plus materialen (adviesvragenlijst) is tegestaan, echter uitsluitend met vlledige brnvermelding: evaluatie uitgeverd vlgens Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen WESP versie 1.0 znder tetsing. Vindt er een peer-review 1 plaats, dan wijzigt de brnvermelding in: evaluatie uitgeverd en getetst vlgens Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen WESP versie 1.0. Dit Richtlijnenhandbek is vrgeschreven bij de uitvering van het nderzek Bezekersaantallen. Andere Richtlijnenhandbeken die vrhanden zijn en eveneens vrgeschreven: Ecnmische impact Belevingsnderzek Bezekersprfielen Bij vragen, pmerkingen en/f suggesties en bij aanmelden nderzek dan wel aanvragen peer-review, gelieve cntact p te nemen met de secretaris van WESP Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen de heer Egbert Oldenbm, WESP wenst nauw betrkken te zijn bij de hantering en uitvering van haar meetinstrumenten. WESP kan bvendien geraadpleegd wrden. Een peer-review past in deze situatie. Een peer-review wrdt altijd uitgeverd dr een vertegenwrdiger van WESP en bestaat eruit dat de tepassing van de richtlijnen wrden getetst p tijdigheid, vlledigheid en juistheid. 2

4 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Krt verzicht van deze richtlijn Wat meet het nderzek? Het nderzek Bezekersaantallen meet het aantal bezekers van het evenement. Theretische achtergrnd Ruwe schattingen van aantallen bezekers en bezeken zijn bij de evaluatie van evenementen en vr de verdere prfessinalisering en rendementsvergrting bij evenementenrganisatie ngewenst. Zeker in cmbinatie met bijvrbeeld het drrekenen van de ecnmische impact van een evenement. Maar k andere belangenpartijen (spnsren, media, plitie en brandweer, etc.) stellen prijs p nauwkeuriger berekende aantallen. Verder is het belangrijk m de begrippen capaciteit, bezettingsgraad en rati bezekduur te duiden. De lcatiecapaciteit is het maximaal aantal persnen dat de evenementlcatie p grnd van veiligheidsvrschriften p één specifiek mment kan herbergen. De gemiddelde bezettingsgraad is het gemiddelde van het aantal bezekers van het evenement gemeten p ieder uur tijdens het evenement, gedeeld dr de lcatiecapaciteit. De rati bezekduur is het gemiddeld aantal uren per bezek, gedeeld dr de duur van evenement in uren. Per definitie geldt dan dat het aantal bezekers gelijk is aan de lcatiecapaciteit maal de gemiddelde bezettingsgraad gedeeld dr de rati bezekduur. Deze frmule wrdt aangeduid als de bezettingsgraad-identiteit en is de basis vr de bezettingsgraad-tets. Delgrep Het nderzek wrdt uitgeverd bij deelnemers en/f bezekers van het evenement. Minimale eindwaardes c.q. kerncijfers Elk meetinstrument, dat p een unifrme wijze wrdt tegepast, kenmerkt zich dr de aanwezigheid van enkele minimale eindwaardes f kerncijfers. Dat geldt k vr het nderzek Bezekersaantallen. Alleen in het geval de minimale eindwaardes c.q. kerncijfers standaard dezelfde zijn, kunnen nderzeken en daarmee evenementen met elkaar wrden vergeleken. Om deze reden luidt het dringende advies m in elk geval de vlgende eindwaardes c.q. kerncijfers in (de vragenlijst van) het nderzek te laten terugkmen: Het ttaal aantal bezekers van het evenement; eventueel verbijznderd naar: Per dag van het evenement bij meerdaagse evenementen Per tijdsperide van een dag (bijv. 8:00-12:00 uur, 12:00-17:00 uur, 17:00-21:00 uur) Sci-ecnmische kernmerken, zals geslacht, leeftijd, pleidingsniveau, herkmst (uit de gemeente/regi/prvincie/nederland/buitenland) Type bezeker (al naar gelang het evenement; bijv. gendigden, verige bezekers, deelnemers, etc.) 3

5 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Kwalitatieve aspecten (bijv. rdeel en/f waardering evenement, tevredenheid, mate van aanbeveling f waarschijnlijkheid van herbezek, etc.) Kwantitatieve aspecten (bijv. duur van het bezek, aantal bezeken gedurende een meerdaags evenement, bestedingen p de evenementlcatie, in de gemeente/regi/prvincie, etc.) Opmerking: De uitvering van het nderzek Bezekersaantallen is een vereiste indien in het geval van het nderzek Ecnmische impact naast de gemiddelde bestedingen per persn k de ttale bestedingen berekend meten wrden zie hiervr Richtlijnenhandbek Ecnmische impact; het gebruik hiervan is vrgeschreven. Advies: Is een verbijzndering naar sci-ecnmische kenmerken, type bezeker, kwalitatieve en/f kwantitatieve aspecten gewenst, dan verdient de gelijktijdige uitvering van een tweede nderzek aanbeveling zie hiervr de Richtlijnenhandbeken Ecnmische impact, Bezekersprfielen en/f Belevingsnderzek; het gebruik hiervan is vrgeschreven. Resultaten van een steekprefnderzek nder alle deelnemers en/f bezekers kunnen vervlgens geëxtrapleerd wrden naar alle gemeten bezekersaantallen. Methdlgie Het nderzek Bezekersaantallen wrdt bij vrkeur uitgeverd middels een keuze uit de vlgende methden: Cntrleren Tellen Schatten Begrippen en definities Zie hiervr bijlage 1. Niettemin wrdt hier stilgestaan bij twee essentiële begrippen en definities. Ten eerst het begrip Bezeker, dit is een persn die één f meerdere keren het evenement bezekt. Een persn kan slechts één bezek per dag aan het evenement afleggen. Dit geldt tevens als er meerdere evenementlcaties, deelevenementen en/f prgrammanderdelen zijn. Ten tweede het begrip Bezek, dit is de aanwezigheid van een bezeker gedurende maximaal één dag van het evenement; bij meerdaagse evenementen kan één bezeker meerdere bezeken afleggen; bij dagevenementen is het aantal bezekers en het aantal bezeken aan elkaar gelijk. Kiest u vr het juiste meetinstrument? U vertegenwrdigt een partij, die belang heeft bij de effectmeting van evenementen en die ver infrmatie wenst te beschikken betreffende het aantal bezekers van het evenement. U kiest dan vr het meetinstrument Bezekersaantallen. Check eventueel de beslissingsbm in bijlage 2. 4

6 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Praktische uitvering van het nderzek Vragenlijst Indien het nderzek naar bezekersaantallen niet wrdt gecmbineerd met een nderzek Ecnmische impact, een nderzek naar Bezekersprfielen en/f een Belevingsnderzek, is er geen sprake van een vragenlijst. Methde van dataverzameling Bij de uitvering van het nderzek Bezekersaantallen heeft men de keuze uit een drietal methdieken, te weten cntrleren (C), tellen (T) en schatten (S). Om een gede keuze te maken uit deze drie methden, dient het evenement getypeerd te wrden middels het drlpen van nderstaand schema, waarbij in eerste instantie een keuze gemaakt met wrden tussen gecntrleerde tegankelijkheid (1) f een vrije tegankelijkheid (2) van het evenement: (1) Gecntrleerd tegankelijk, hetgeen veelal gelijk is aan een evenement met een betaalde entree (tickets, (dag)kaarten, entreebewijzen, vuchers, etc.) Binnen- f buitenlcatie #Daags #Tegangswegen/entrees #Evenementlcaties Methde Binnenlcatie Dagevenement Meerdaags evenement Eén lcatie Meerdere lcaties Eén lcatie Meerdere lcaties C C C C Buitenlcatie (semi)afgeslten evenementlcatie(s) = eindig #tegangswegen/ entrees Dagevenement Meerdaags evenement Eén lcatie Meerdere lcaties Eén lcatie Meerdere lcaties C C C C Cntrle vindt plaats aan de hand van de registratie van tickets, (dag)kaarten, entreebewijzen, vuchers, etc. 5

7 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen (2) Vrij tegankelijk, hetgeen veelal gelijk is aan een evenement met gratis entree Binnen- f buitenlcatie #Daags #Tegangswegen/entrees #Evenementlcaties Methde Binnenlcatie Dagevenement Meerdaags evenement Eén lcatie Meerdere lcaties Eén lcatie Meerdere lcaties T T T T (Semi)afgeslten evenementlcatie(s) = eindig #tegangswegen/ entrees Dagevenement Meerdaags evenement Eén lcatie Meerdere lcaties Eén lcatie Meerdere lcaties T T T T Buitenlcatie Open evenementlcatie(s) = neindig #tegangswegen/ entrees Dagevenement Meerdaags evenement Eén lcatie Meerdere lcaties Eén lcatie Meerdere lcaties S S S S Bij tellen zijn de vlgende methden tegestaan als telmethdes: Handmatig tellen met behulp van kliktellers f handterminals Camera telsystemen Drukmatten Sensren Seal statin (plsbandjes) 6

8 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Vr het schatten van de aantallen bezekers kunnen de vlgende methdes wrden ingezet. De eerste twee methden gelden als primaire schattingsmethden en de verige als secundaire schattingsmethden: Deeltellingen, bijvrbeeld gedurende (een) bepaalde peride(s) tellen van bezekers en deze gegevens later extrapleren Luchtft s van bezekers met behulp van kranen, luchtvaartuigen f satelliet GSM masten Marktnderzek Openbaarverver tellingen Cijfers van leveranciers p lcatie (.a. catering, beveiliging) Cijfers van leveranciers niet p lcatie (.a. htels bezettingsgraad, hreca, detailhandel) Specifieke richtlijnen vr cntrleren Aandacht wrdt gevraagd vr de vlgende punten: Het aantal bezekers wrdt vastgesteld aan de hand van het aantal verkchte tickets, (dag)kaarten, entreebewijzen, vuchers, etc. Elke (dag)kaart geldt vr 1 bezeker. Tegangskaarten vr persneel van het evenement wrden niet meegeteld In het geval van een dagevenement is het aantal bezekers gelijk aan het aantal bezeken In het geval van meerdere evenementlcaties en bij meerdaagse evenementen met het ptreden van dubbeltellingen wrden uitgeslten f gecrrigeerd; dit kan aan de hand van een aanvullend nderzek (Ecnmische impact, Bezekersprfielen f Belevingsnderzek) met daarin verwerkt de relevante vraag mtrent welke evenementlcaties wel f niet bezcht zijn f gaan wrden en p welke en/f heveel dagen de bezeker het evenement bezcht heeft f gaat bezeken Dit aanvullend nderzek met het gemiddeld aantal bezeken per bezeker vaststellen Meerdaagskaarten, in het geval van een meerdaags evenement, wrden geteld aan de hand van hun gebruik, indien bekend dankzij een sluitend registratiesysteem. Bij afwezigheid van een sluitend registratiesysteem, geldt de tariefstructuur als leidend. Is een meerdaagskaart tenminste 20% duurder dan een dagkaart, dan wrdt deze geteld vr een extra bezek De verkpprijzen (vrverkp en verkp ter plekke) evenals de dag- en meerdaagskaarten wrden dr de rganisatie uitgesplitst gepresenteerd Gratis tegangskaarten (betaald dr de rganisatie, spnsrs f derden) wrden uitsluitend geteld indien er gebruik van is gemaakt. Meerdaagskaarten tellen slechts vr één bezek als er geen verdere registratie is vr meerdaagsbezek Greps- en familiekaarten wrden vr 3 bezeken geteld als de aanschaf ecnmisch zinvl is vr 3 persnen f meer Deelnemers zijn geen bezekers en wrden in aantallen apart van de aantallen bezekers vastgesteld 7

9 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Indien er tijdens het evenement (dag f meerdaags) bezekersaantallen wrden gepubliceerd, dan wrdt uitsluitend melding gemaakt van de reeds getelde aantallen eventueel in cmbinatie met het uiteindelijk te verwachten aantal; bij het publiceren van dit laatste getal wrdt altijd de teveging gedaan het gaat m een schatting en dat het definitieve aantal na aflp van het evenement zal wrden gepubliceerd Specifieke richtlijnen vr tellen Aandacht wrdt gevraagd vr de vlgende punten: Het tellen van bezekers vindt plaats bij de tegangsweg(en) f entree(s) van evenementen p een binnenlcatie en van buitenevenementen p een (semi) afgeslten evenementlcatie Elke bezeker geldt vr één bezek. Eén persn kan per dag slechts één bezek afleggen aan het evenement In het geval van een dagevenement is het aantal bezekers gelijk aan het aantal bezeken In het geval van meerdere evenementlcaties en bij meerdaagse evenementen met het ptreden van dubbeltellingen wrden uitgeslten f gecrrigeerd; dit kan aan de hand van een aanvullend nderzek (Ecnmische impact, Bezekersprfielen f Belevingsnderzek) met daarin verwerkt de relevante vraag mtrent welke evenementlcaties wel f niet bezcht zijn f gaan wrden en p welke en/f heveel dagen de bezeker het evenement bezcht heeft f gaat bezeken Dit aanvullend nderzek met het gemiddeld aantal bezeken per bezeker vaststellen Deelnemers zijn geen bezekers en wrden in aantallen apart van de aantallen bezekers vastgesteld Indien er tijdens het evenement (dag f meerdaags) bezekersaantallen wrden gepubliceerd, dan wrdt uitsluitend melding gemaakt van de reeds getelde aantallen eventueel in cmbinatie met het uiteindelijk te verwachten aantal; bij het publiceren van dit laatste getal wrdt altijd de teveging gedaan het gaat m een schatting en dat het definitieve aantal na aflp van het evenement zal wrden gepubliceerd Specifieke richtlijnen vr schatten Aandacht wrdt gevraagd vr de vlgende punten: Vr een betruwbare schatting dient minimaal gebruik gemaakt te wrden van twee verschillende methdes afkmstig uit de vlgende drie grepen: Deeltellingen Bezettingsgraad-tets Secundaire schattingsmethdes Deeltellingen dienen uitgeverd te wrden met inachtneming van de hiervr beschreven specifieke richtlijnen vr tellen Bij uitveren van de bezettingsgraad-tets zijn een aantal grtheden ndzakelijk (zie k de hiervr beschreven theretische achtergrnd): Lcatiecapaciteit; te verkrijgen aan de hand van vergunningen, veiligheidsvrschriften en/f ervaringsregels 8

10 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Gemiddelde bezettingsgraad; te verkrijgen mede aan de hand van tellen f primaire schattingsmethden Gemiddelde bezekduur; te verkrijgen uit een aanvullend nderzek (Ecnmische impact, Bezekersprfielen f Belevingsnderzek) met daarin verwerkt de relevante vraag mtrent de lengte f duur van het bezek Dit aanvullend nderzek met de gemiddelde bezekduur vaststellen Rati bezekduur; dit is de gemiddelde bezekduur in uren gedeeld dr de duur van het evenement in uren Deelnemers zijn geen bezekers en wrden in aantallen apart van de aantallen bezekers vastgesteld Indien er tijdens het evenement (dag f meerdaags) bezekersaantallen wrden gepubliceerd, dan wrdt uitsluitend melding gemaakt van de reeds getelde aantallen eventueel in cmbinatie met het uiteindelijk te verwachten aantal; bij het publiceren van dit laatste getal wrdt altijd de teveging gedaan het gaat m een schatting en dat het definitieve aantal na aflp van het evenement zal wrden gepubliceerd Meetmmenten en meetpunten Elk evenement, zwel een dagevenement als een meerdaagse evenement, kent een begin- en een eindtijd. In geval van het nderzek Bezekersaantallen verdient het aanbeveling m gedurende de ttale duur van het evenement te cntrleren, te tellen f te schatten. En dit p alle meetpunten ftewel alle tegangswegen/entrees. Slechts bij het uitveren van deeltellingen (primaire schattingsmethde) wrdt hiervan afgeweken, maar zullen de meetmmenten en meetpunten dusdanig gekzen meten wrden plus geregistreerd, dat extrapleren p gedegen grnden kan plaatsvinden (eventueel middels regressie-analyse). De aanbevelingen nder de kpjes Specifieke richtlijnen vr en Meetmmenten en meetpunten dragen bij aan het vrkmen van bias, met andere wrden, nzuivere infrmatie. Interviewers Ok cntrleurs, tellers f schatters, mits de inzet van persnen nderdeel is van het vaststellen het aantal bezekers, kunnen gezien wrden als veldmedewerkers, interviewers. Wrdt er aanvullend nderzek uitgeverd, dan is de inzet van interviewers zeker een feit. Er bestaat een vrkeur vr het inzetten van ervaren, liefst gecertificeerde, interviewers. Het inzetten van studenten is te verwegen mits de kwaliteit gebrgd wrdt, bijvrbeeld dr ze te laten begeleiden dr prfessinals. Interviewers ntvangen vrafgaand aan het veldwerk, het eigenlijke uitveren van de interviews, een gedegen mndelinge en/f schriftelijke instructie. Aldus kennen zij de achtergrnden van het nderzek, hebben zij de tellijsten f vragenlijst al enkele keren kunnen bekijken en drlezen, zijn zij indien van tepassing p de hgte van de wijze van steekpreftrekking, weten zij gedurende welke tijden en p welke plekken zij hun werkzaamheden meten verrichten, etc. 9

11 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen In geval van een grepje van meer dan 4 tellers/interviewers p hetzelfde meetmment, verdient het aanbeveling dat er tevens een supervisr aanwezig is, eventueel een superinterviewer, die zrgdraagt vr een crrecte en vltte manier van werken, die tevens als vraagbaak en zndig als trubleshter kan ptreden. Veelal is er sprake van een eenmalige gelegenheid m het nderzek uit te veren, namelijk ten tijde van het evenement, niet ervr en niet erna. Mgelijkheden m terplekke bij te sturen mgen derhalve niet verlren gaan. Werkwijze dataverwerking en datacntrle Indien er gebruik is gemaakt van papieren tellijsten en vragenlijsten, dan dienen deze verwerkt te wrden en ingeverd (data-entry). Wrdt ander technisch f geautmatiseerd materiaal ingezet, van CAPI apparatuur gebruik gemaakt f verlpt het nderzek via internet, dan zijn de gegevens al digitaal verwerkt. Eindresultaat van welke methdiek k, is een databestand met daarin in de klmmen de variabelen en in de rijen alle respndenten. Elke cel in van de tellijst (meetmment x meetpunt) f vraag in de vragenlijst wrdt gerepresenteerd dr één f meerdere variabelen in het databestand, al naar gelang de srt variabele (één antwrd mgelijk, meerdere antwrden mgelijk, dichtme verwerking van de antwrden). Het advies luidt m met alle cijfermatige vragen, vragen waarp het antwrd een getal is (bijvrbeeld aantal bezekers per cel, aantal dagen dat het evenement bezcht wrdt f het aantal evenementlcaties dat bezcht wrdt, verblijfsduur, etc.), p eenzelfde manier m te gaan. Onderstaand een vrbeeld vr de verblijfsduur in uren f dagen. De vraag die inzicht geeft in het aantal uren dat de respndent het evenement bezcht heeft f gaat bezeken: getal > 0, ter grtte van het aantal uren van het bezek , indien de respndent geen antwrd kan geven f het (ng) niet weet Datacntrle is ndig m eventuele (inver)futen in het databestand p te spren en te herstellen. Alleen een (nageneg) futlze dataset kan de basis zijn van gede en betruwbare infrmatie als resultaat van de effectmeting. Minimaal kan er een verticale en een hrizntale cntrle p de data plaatsvinden. De verticale cntrle vindt plaats middels het draaien van frequencies f rechte tellingen; van elke variabele wrdt een frequentietabel gemaakt en er wrdt gecntrleerd dat er in de frequentietabel geen waarden vr kmen die niet tt de range van mgelijkheden behren. De hrizntale cntrle vindt plaats p de hand/met het g; een x% van het aantal tellijsten c.q. vragenlijsten wrdt pnieuw ingeverd f variabele vr variabele nagekeken en gecntrleerd p inverfuten. Gevnden futen wrden hersteld. Telt het aantal gecnstateerde futen, verticale en hrizntale, p tt meer dan 1% van het theretische aantal inverwaardes, dan luidt het advies m alle tellijsten c.q. vragenlijsten pnieuw te verwerken en in te veren in een nieuw databestand. Vrbeeld: een vragenlijst bevat 42 vraagitems c.q. inverwaardes, er zijn 400 vragenlijsten afgenmen, dan bedraagt 10

12 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen het theretische aantal inverwaardes ; de grens van 1% bedraagt dan 168; is het aantal gecnstateerde futen, verticaal plus hrizntaal, grter dan 168, dan wrdt geadviseerd m alle vragenlijsten pnieuw te verwerken en in te veren. 11

13 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Rapprtage Wijze van rapprteren Het rapprt naar aanleiding van het nderzek Bezekersaantallen geeft in teksten, tabellen en/f grafieken een eenduidig antwrd p de centrale vraag: he grt is het aantal bezekers dat het evenement heeft bezcht. Vrbeeld berekening bezettingsgraad-tets Vr een betruwbare schatting is de berekening van de bezettingsgraad-tets een vereiste. Zie nderstaand vrbeeld. Grtheid 11-12u 12-13u 13-14u 14-15u 15-16u 16-17u 17-18u 18-19u 19-20u Capaciteit Aantal bezekers Bezettingsgraad 6,3% 16,1% 16,1% 25,0% 61,7% 100,0% 108,7% 10,4% 2,4% Capaciteit Gemiddelde bezettingsgraad 38,5% Gemiddelde bezekduur 2 uur Rati bezekduur 0,222 Bezettingsgraadtets bezekers De capaciteit is bepaald p bezekers; de aantallen bezekers, per uur gedurende het evenement, in ttaal 9 uren, is verkregen dr tellen f primaire schattingsmethden; de bezettingsgraad is te berekenen dr het aantal bezekers per uur te delen dr de lcatiecapaciteit; de gemiddelde bezettingsgraad is het rekenkundig gemiddelde van, in dit geval, deze 9 percentages In dit vrbeeld is de gemiddelde bezekduur verkregen uit aanvullen nderzek en vastgesteld p 2 uur; de rati bezekduur is dan te berekenen dr dit gemiddelde te delen dr de duur van het evenement, 9 uren Per definitie geldt dan dat het aantal bezekers gelijk is aan de lcatiecapaciteit maal de gemiddelde bezettingsgraad gedeeld dr de rati bezekduur; deze frmule wrdt aangeduid als de bezettingsgraad-identiteit en is de basis vr de bezettingsgraad-tets In dit vrbeeld is het evenement bezcht geweest dr bezekers Frmule: (lcatie capaciteit x gemiddelde bezettingsgraad : rati bezekduur = ) Kwaliteitsbrging Deze kan slechts plaatsvinden p tweeërlei wijzen: Uitveren peer-review Afgifte minimale eindwaardes c.q. kerncijfers t.b.v. pen surce database evenementen Uitveren peer-review De peer-review wrdt uitgeverd dr een vertegenwrdiger van WESP. Minimaal zijn er 2 mmenten gedurende de lp van het nderzek, waarp de reviewer de richtlijnen tetst. Het ene mment is juist vrafgaand aan het evenement, dus vrafgaand aan het veldwerk. Het andere mment is na afrnden cnceptrapprtage. 12

14 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen De pdrachtgever en/f pdrachtnemer (uitverder nderzek Bezekersaantallen) geven de reviewer, zijnde een WESP-lid, nvrwaardelijk inzicht in c.q. tegang tt het vlledige databestand en de tussenresultaten. Afspraken ver de publicatie en het gebruik van de data wrden vrafgaand aan de review gemaakt. Wijze van afgifte data t.b.v. pen surce database evenementen WESP, de Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen, ntvangt bij vrkeur een definitief rapprt van het nderzek Bezekersaantallen, zwel p papier als digitaal. Indien dit niet mgelijk blijkt, ntvangt zij tenminste de vlgende gegevens plus minimale eindwaardes c.q. kerncijfers (zie k bijlage 3 vr het juiste terugkppelingsfrmulier): Het ttaal aantal bezekers (en deelnemers en bezeken) van het evenement Per dag van het evenement bij meerdaagse evenementen Eventueel aangevuld met de vlgende additinele infrmatie: Per tijdsperide van een dag (bijv. 8:00-12:00 uur, 12:00-17:00 uur, 17:00-21:00 uur) Sci-ecnmische kernmerken, zals geslacht, leeftijd, pleidingsniveau, herkmst (uit de gemeente/regi/prvincie/nederland/buitenland) Type bezeker (al naar gelang het evenement; bijv. gendigden, verige bezekers, deelnemers, etc.) Kwalitatieve aspecten (bijv. rdeel en/f waardering evenement, tevredenheid, mate van aanbeveling f waarschijnlijkheid van herbezek, etc.) Kwantitatieve aspecten (bijv. duur van het bezek, aantal bezeken gedurende een meerdaags evenement, bestedingen p de evenementlcatie, in de gemeente/regi/prvincie, etc.) WESP beheert een database, die, weliswaar tegankelijk met een inlgcde c.q. eigen passwrd, de functie heeft van een pen surce database evenementen. Het del is het pbuwen en verspreiden van kennis mtrent de effecten van sprtevenementen. 13

15 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Bijlagen 1. Begrippen en definities Sprtevenement Binnenlcatie vs buitenlcatie Enkelvudige evenementlcatie vs meervudige evenementlcaties Vrij tegankelijk vs gecntrleerd tegankelijk Eindig vs neindig aantal tegangswegen/entrees Beschrijving: type, grtte, #daags, (inter)natinaal Organisatie Prfessinals vs vrijwilligers Deelnemer = een persn die één van de kenmerkende activiteiten verricht die nderdeel vrmen van het evenement, en die niet in (ln)dienst is van de rganisatie van het evenement. Prfessinele vs amateur-deelnemers Overheid Gemeente / Regi / Prvincie Samenwerkingsverband Internatinaal Overkepelende instanties Sprtbnd (Inter)reginale instelling/samenwerkingsverband Internatinaal Spnsrs Naar gradatie van spnsrpakket Bezeker = een persn die één f meerdere dagen het evenement heeft bezcht. Bezek = de aanwezigheid van een bezeker gedurende maximaal één dag; bij meerdaagse evenementen kan één bezeker meerdere bezeken afleggen; bij dagevenementen is het aantal bezekers en het aantal bezeken aan elkaar gelijk. Betalende vs niet-betalende Gekchte vs gekregen tegangsbewijzen (vuchers) Bezekers naar wijze van verver Eendaagse vs meerdaagse bezekers 14

16 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Bezekers specifiek vr sprtevenement vs bezekers vr sfeer/ambiance Natinale vs internatinale Cmmercie p/rnd het evenement Cmmercie aangetrkken dr de rganisatie Wel vs geen stansplaatsgeld f pacht Fd vs nn-fd Overige (facilitaire) leveranciers Pers In de gemeente / In de regi / In de prvincie Landelijk Internatinaal Direct mwnenden 1e vs 2e schil Niet-direct mwnenden In de gemeente / In de regi / In de prvincie Landelijk Internatinaal Overige cmmercie In de gemeente / In de regi / In de prvincie Landelijk Internatinaal Maatschappelijke instanties f belangengrepen 15

17 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen 2. Beslissingsbm 16

18 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen 3. Terugkppelingsfrmulier naar WESP Beschrijving evenement en evenement lcatie Datum evenement, dag- f meerdaags evenement, vrij f gecntrleerd tegankelijk, betaalde f gratis tegang Bezekers Ttaal aantal bezekers, deelnemers en bezeken Deelnemers Bezeken 1. maandag 2. dinsdag Gespecificeerd per dag bij meerdaags evenement 3. wensdag 4. dnderdag 5. vrijdag 6. zaterdag 7. zndag Specificeer Specificeer Specificeer Additinele infrmatie Specificeer Specificeer Specificeer Specificeer Specificeer 17

19 Werkgrep Evaluatie Sprtevenementen Richtlijnenhandbek Bezekersaantallen Overige pmerkingen 18

Richtlijnenhandboek *** Bezoekersprofiel ***

Richtlijnenhandboek *** Bezoekersprofiel *** Richtlijnenhandbek *** Bezekersprfiel *** Beschrijving: Onderzek naar gegevens en achtergrnden van bezekers van een evenement Versie: 1.0 Status: Versie 5 ktber 2010 Datum: 05-10-2010 Werkgrep Evaluatie

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : Zek p in het wrdenbek - feestdag: Zeg met eigen wrden wat een feestdag is. Maak 3 samenstellingen met : - - dag vrbeeld verjaardag werkdag paasdag schldag - feest- vrbeeld feestmenu

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Leden begeleidingscommissie

Leden begeleidingscommissie bijlage 1. Leden begeleidingscmmissie Willy van der Steen Luis Schuerman Gjalt Jellesma Carla Cenen Fred Kk Aad van Tngeren Thijs Geurts MOgrep De Branchevereniging BinK GGD Nederland VNG Ministerie van

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

UZ BRUSSEL. Verslag overleg Syndicale delegatie ABVV. SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010

UZ BRUSSEL. Verslag overleg Syndicale delegatie ABVV. SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010 UZ BRUSSEL Verslag verleg Syndicale delegatie ABVV SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010 Aanwezig : - dhr. R. Reynders, dhr. D. Vrysen, dhr. W. Van Esch, mevr. Chr. Steenhaut, mevr. M. Van Humbeek, dhr.

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

VAD onderzoeksplatform: Algemene methodologische beschouwingen. Geert Loosveldt Centrum voor sociologisch onderzoek Centrum voor survey methodologie

VAD onderzoeksplatform: Algemene methodologische beschouwingen. Geert Loosveldt Centrum voor sociologisch onderzoek Centrum voor survey methodologie VAD nderzeksplatfrm: Algemene methdlgische beschuwingen Geert Lsveldt Centrum vr scilgisch nderzek Centrum vr survey methdlgie Overzicht ESS: meten van alchl cnsumptie Onderzeksdelstellingen Evaluatie

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

BOERDERIJZORG LABEL HART VOOR ZORG

BOERDERIJZORG LABEL HART VOOR ZORG BOERDERIJZORG LABEL HART VOOR ZORG Vrwaarden vr tekenning van het label. Versie: cncept 2.0 8 augustus 2012 Stichting Green Valley, Wageningen Inhudspgave 1. Het berderijzrg label Hart vr Zrg (HvZ) 2.

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie