VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)"

Transcriptie

1 Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 9; aantal stemmen vertegenwoordigd: 9 (100 procent) Aanwezig Mevrouw K. Andeweg (1), De heer D. Deijs en/of Mevrouw U. Centmayer (1), Mevrouw J.M. van Eck (1), De heer M. de Graaff (1), De heer J.M. van de Kraats en/of Mevrouw H. Roelofsen-van de Kraats (1), De heer B. Luijkx en/of Mevrouw W.J.J.C. van Raak - Luijkx (1), De heer L.M. Morsink en/of Mevrouw B.A. Braakman (1), Mevrouw E.R. Willems (1) Volmacht afgegeven Mevrouw I.M. Snijder (1) 1. Opening en vaststellen aantal stemmen De beheerder, die op verzoek van de Vergadering van Eigenaars de technische leiding van de vergadering op zich neemt, de heer Trautwein opent de vergadering om uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn voldoende stemmen aanwezig of vertegenwoordigd om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Mededelingen en ingekomen stukken De datum voor de Vergadering van Eigenaars voor 2017 is voorlopig vastgelegd op: ; Update energieleverancier CVZ: De heer Trautwein meldt de Vergadering van Eigenaars dar de door de VvE gekozen leverancier van stroom Qurrent er niet in leek te slagen om een contract aan te gaan met de VVE. Oorzaak hiervan werd door Qurrent aangemerkt als volgt: Er moet een voorgaande leverancier zijn willen wij een contract aangaan. Bij deze VvE is dit niet het geval er is geen eerdere contractant. Op basis van de afwijzing heeft de heer Trautwein besloten om de NUON te benaderen en een contract jaarlijks opzegbaar tegen de zelfde kosten als Qurrent aan te gaan. Yver verzoekt alle eigenaren die dit nog niet hebben gedaan om een machtiging af te geven voor een automatische incasso (formulieren kunnen worden opgevraagd via De incassoprocedure is te vinden op de eigenarenpagina; Yver verzoekt de eigenaren de polisvoorwaarden van de opstalverzekering goed door te lezen. Yver mag de Vereniging van Eigenaars niet meer over de inhoud hiervan adviseren. Voor vragen over de voorwaarden kunt u contact opnemen met de heer Geerlings van AON via of Er is een aantal vragen die tijdens de rondvraag wordt behandeld. Als ingekomen mededeling wordt de beëindiging van de beheerovereenkomst met Yver behandeld. In verband met de nieuwe wetgeving als opgedragen door de regering is het voor corporaties niet meer toegestaan om zich bezig te houden met niet DAEB (diensten van algemeen economisch belang) werkzaamheden. Dat betekend dat Yver VvE beheer, tegen haar zin in, geen VvE's meer mag beheren waar de corporatie Ymere geen bezit heeft. Voor de VvE betekend dat er geforceerd op zoek gegaan moet worden naar een nieuwe beheerder. Uiteraard levert Yver haar medewering om de transitie naar een andere beheerder zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. De huidige overeenkomst loopt nog t/m en zal daarna niet meer worden verlengd. De heer Trautwein meld dat het bestuur zich mogelijk wil oriënteren op beheerkantoren van gemiddelde omvang die bij voorkeur met twinq werken om de overgang eenvoudig te houden. Let wel het is geen vereiste. Tevens de omvang van de beheerder kan een belangrijke rol spelen voor de VvE zo zijn de verdienmodellen van grote kantoren anders dan die van kleine kantoren wat invloed kan hebben op de vergoeding die gevraagd wordt. Ook veel eenmanskantoren bieden tegenwoordig diensten aan tegen lagere tarieven dan bijvoorbeeld Yver. De VvE zou kunnen overwegen of dit in het belang is van de VvE immers is men volledig afhankelijk van 1 persoon in de zin van capaciteit, inkoopvoordeel en liquide positie. De Vergadering van Eigenaars verzoekt de heer Trautwein een aantal suggesties door te geven van mogelijk geschikte beheerkantoren als blz. 1

2 onderstaand. De heer Trautwein adviseert de Vergadering van Eigenaars om de offertes over meerdere jaren door te rekenen zodat men alle aspecten van het beheer ten minste 1 keer mee neemt. Gelijk aan Yver: VvE Beheer Amsterdam, werkt ook met twinq; Stedeplan VvE Beheer, geen twinq middel groot kantoor; Skymark VvE Beheer, werkt ook met twinq, middel groot kantoor. Het Bestuur verzoekt toestemming en mandaat om binnen de huidige kaders van de beheerovereenkomst met Yver op zoek te gaan naar een andere beheerder. Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit unaniem het bestuur te mandateren voor het aanstellen van een nieuwe beheerder na afloop van het contract met Yver. Voorwaarden van het besluit zijn dat de nieuwe beheerder de diensten ten minste tegen gelijke voorwaarden als Yver levert. 2.1 Onderhoud brandwerende lagen Het bestuur is momenteel nog druk doende met het uitzoeken van de diverse aanbiedingen. Een van de factoren die meespeelt in het proces is de vraag of het noodzakelijk is om ook in alle appartementen dan wel bergingen te moeten kunnen om de keuring te voltooien. Wanneer dit het geval is verzoekt het bestuur de vergadering aan te geven welke dag voor de meeste het beste uit komt of het minst belastend is. De Vergadering van Eigenaars geeft te kennen dat dit de vrijdag is. Indien eigenaars niet in staat zijn kan men er voor kiezen om een van de andere eigenaars te arrangeren om de woning te openen en te sluiten. Actiepunt: Uitwerken en aangaan contract onderhoud inspectie brandwerende lagen. 2.2 Aanbrengen zonnepanelen 1. Zonnepanelen ten behoeve van de energievoorziening van gemeenschappelijke ruimtes van de VvE. De terugverdientijd van de investering bedraagt zo'n 8-9 jaar. 2. Zonnepanelen ten behoeve van de energievoorzieing van de particuliere eigenaren. De terugverdientijd van de investering bedraagt zo'n jaar. Er zijn op dit moment veel mogelijkheden aangaande het plaatsen van zonnepanelen. Het bestuur geeft te kennen hier nog geen sluitend voorstel voor te hebben en de tijd tot de eerst volgende reguliere Vergadering van Eigenaars te willen gebruiken om tot een voorstel te komen dat ter besluitvorming aan de vergadering zal worden voorgelegd. Actiepunt: Agenderen zonnepanelen voor de Vergadering van Eigenaars Actiepunt: Uitwerken voorstel plaatsen zonnepanelen. 3. Vaststellen notulen Vergadering van Eigenaars De notulen van de vorige Vergadering van Eigenaars worden redactioneel beoordeeld en voor akkoord vastgesteld. De notulen worden namens de VvE ondertekend door de heer Raven en namens de beheerder Yver door de heer Trautwein. Naar aanleiding van de notulen wenst de Vergadering van Eigenaars wel op te nemen dat er bij punt 12 een toezegging gedaan is door Yver aangaande het ophelderen van de vragen omtrent het MJOP. Dit punt is niet afgehandeld. De heer Trautwein meldt dat dat correct is en dat het bestuur verzocht heeft om dit punt toe te lichten tijdens de Vergadering van Eigenaars onder agendapunt 9. Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit de notulen (na toevoeging van de besproken aanpassingen) vast te stellen. 4. Jaarstukken 2015: Verslag en advies kascommissie De kascommissie heeft de eigenaren geïnformeerd over hun bevindingen inzake de controle van de jaarstukken 2015 en adviseert de Vergadering van Eigenaars om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid in het boekjaar De kascommissie deelt de vergadering mee dat de jaarrekening tot een aantal vragen heeft geleid. Te weten: Boekhoudkundig is het uitkeren van de in depot geplaatste dotatie van de eigenaars nu vereffent. De Kascommissie is van mening dat de wijze waarop dit boekhoudkundig uitgevoerd is tot vragen leidt. Na verklaring door Yver is de vraag opgehelderd hoewel de kascommissie dit graag anders had blz. 2

3 gezien; De kascommissie heeft vragen gesteld over niet geboekte kosten aangaande elektra van de centrale voorzieningen. Dit punt is als verwoord bij agendapunt 2 van deze vergadering verklaart; De kascommissie heeft vragen gesteld over het vrij laten vallen van de kostenpost water centrale voorzieningen. Yver geeft te kennen dat er geen aansluiting bekend is bij waternet en dat er kosten geboekt worden. De VvE besluit dan ook de post vrij te laten vallen en af te wachten of waternet nog actie zal ondernemen; De kascommissie heeft vragen gesteld over de begrote kosten van het beheer versus de werkelijke kosten. Deze wijken af. Yver heeft verklaart dat dit veroorzaakt is door de op dat moment nog niet ondertekende, aangepaste, beheerovereenkomst; Tot slot heeft de kascommissie een verklaring gevraagd aangaande de kosten van het weer gangbaar maken van een deur. Yver heeft verklaart dat de werkzaamheden aan hang en sluit werk niet meer onder de garantie vielen en het herstel van de deur daarmee een VvE aangelegenheid is geworden. De kascommissie verklaart dat de jaarrekening als gepresenteerd een getrouw beeld geeft van het gevoerde financieel beleid. De Vergadering van Eigenaars dankt de kascommissie voor haar nauwkeurige inspanning. 5. Jaarstukken 2015: Vaststellen jaarstukken & bestemming exploitatieresultaat De beheerder heeft een toelichting gegeven op de jaarstukken van het boekjaar Vervolgens is de Vergadering van Eigenaars gevraagd te besluiten de jaarstukken vast te stellen en een besluit te nemen inzake de bestemming van het exploitatieresultaat. De Vergadering van Eigenaars besluit de jaarstukken vast te stellen en het positief exploitatieresultaat ad 515,94 per kosten verdeelsleutel toe te voegen aan de voorziening Reserve Algemeen. Doel van de voorzieningen algemeen zal zijn het kunnen bekostigen van initiatieven door de VvE niet gerelateerd aan planmatig onderhoud. Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit de jaarstukken vast te stellen en het positief exploitatieresultaat ad 515,94 per kosten verdeelsleutel toe te voegen aan de voorziening Reserve Algemeen. 6. Jaarstukken 2015: Decharge bestuur De Vergadering van Eigenaars besluit het bestuur van de Vereniging van Eigenaars decharge te verlenen over het financieel en al het overig gevoerd beleid aangaande de verenigingsaangelegenheden van het boekjaar Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit het bestuur van de Vereniging van Eigenaars decharge te verlenen over het financieel en al het overig gevoerd beleid aangaande de verenigingsaangelegenheden van het boekjaar Benoemen bestuur Het bestuur blijft ongewijzigd en bestaat uit: / De volgende leden vormen het nieuwe bestuur: Voorzitter: Dhr. J. Raven - Tweede van Swindenstraat 178-G - AMSTERDAM Penningmeester:Dhr. L.M. Morsink - Tweede van Swindenstraat 178-A - AMSTERDAM. Secretaris: Mevr. E.R. Willems - Tweede van Swindenstraat 178-C - AMSTERDAM De voorzitter van het bestuur de heer Raven heeft zoals aangekondigd besloten de functie van bestuurslid dan wel voorzitter van het bestuur per heden te willen beëindigen. De Vergadering van Eigenaars gaat akkoord met het besluit en dankt de heer Raven voor alle geleverde inspanningen van de afgelopen periode. Dhr. L.M. Morsink en Mevr. E.R. Willems geven te kennen aan te willen blijven. Dhr. B. Luijkx - Tweede van Swindenstraat 178-B geeft te kennen de rol vals Bestuur / bestuurslid te willen invullen. De samenstelling van het bestuur zal zijn: Penningmeester:Dhr. L.M. Morsink - Tweede van Swindenstraat 178-A - AMSTERDAM. Secretaris: Mevr. E.R. Willems - Tweede van Swindenstraat 178-C - AMSTERDAM Bestuur / bestuurslid: Dhr. B. Luijkx - Tweede van Swindenstraat 178-B - AMSTERDAM blz. 3

4 Wanneer de samenstelling van het bestuur wijzigt dan kan dit alleen door de handtekening bevoegde (het bestuur) worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel (KvK). Via Formulier 16 worden wijzigingen van de gegevens van een bestuurslid doorgegeven, via Fomulier 22 worden nieuwe bestuursleden doorgegeven. Het is van belang dat het bestuur juist is ingeschreven om eventuele consequenties m.b.t. contracten/opdrachten/verzekeringen etc. te voorkomen. Indien de samenstelling van het bestuur wijzigt dan is het bestuur zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de KvK. Besluit: De Vergadering van Eigenaars gaat akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur. De samenstelling van het bestuur zal zijn: Penningmeester:Dhr. L.M. Morsink - Tweede van Swindenstraat 178-A - AMSTERDAM. Secretaris: Mevr. E.R. Willems - Tweede van Swindenstraat 178-C - AMSTERDAM Bestuur / bestuurslid: Dhr. B. Luijkx - Tweede van Swindenstraat 178-B - AMSTERDAM Actiepunt: Uitschrijven de heer Raven en inschrijven de heer Luijkx bij de KvK 8. Benoemen commissies Kascommissie: Een keer per jaar wordt voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken gecontroleerd door twee leden van de vereniging, de zogeheten kascommissie. De Vergadering van Eigenaars dient twee leden te benoemen welke deze kascommissie vormen. 1e kascommissielid: Dhr. J.M. van de Kraats - Tweede van Swindenstraat 178-H - AMSTERDAM. 2e kascommissielid: Mevr. J.M. van Eck - Tweede van Swindenstraat 178-E - AMSTERDAM. Besluit: De Vergadering van Eigenaars gaat akkoord met de huidige samenstelling van de kascommissie. 9. Vaststellen meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) en het spaarbedrag De Vergadering van Eigenaars wordt gevraagd een besluit te nemen inzake het vaststellen van de (aangepaste) MJOP (in bijlage) inclusief het hieraan gerelateerde spaarbedrag. Aanvullend wordt er tijdens dit agendapunt de vraag aangaande de uitleg van het 'huidige' MJOP ten opzichte van het oorspronkelijke MJOP van de firma Dorrestijn behandeld als punt overkomend uit de vergadering van Het bestuur heeft Yver verzocht te verklaren waarom er de indruk is dat het huidige MJOP niet in lijn lijkt met het origineel van de firma Dorrestijn d.d ; 2. Tevens heeft het bestuur verzocht te verklaren waarom er in het huidige MJOP gerekend wordt met een negatief eindsaldo van de reserves medio ; De heer Trautwein meldt de Vergadering van Eigenaars dat er na onderzoek van het huidige MJOP ten opzicht van het originele MJOP niet heel veel afwijkingen te constateren zijn. Bijvoorbeeld het schilderwerk, dit wordt in het MJOP van Dorrestijn aangeduid met een cyclus van 5 jaar vanaf opname medio In het huidige MJOP staat het schilderwerk gepland in 2018 wat zou leiden tot de conclusie dat die visie gelijk is. Dit geldt uiteraard niet voor alle bouwdelen daar het MJOP uitgaat van geprognosticeerde levensduren van de bouwdelen dan wel de behandelingen die die bouwdelen ondergaan. Het MJOP is dan ook een van de meest dynamische onderdelen van de VvE, lees men reserveert op basis van levensduurverwachting en acteert op basis van werkelijk; Het huidige MJOP laat inderdaad een hoog negatief eindsaldo zien medio Dit is gebaseerd op de standaard levensduurverwachtingen van de betreffende delen inclusief het moment van compleet vervangen. De VvE kan zich af vragen of zij het noodzakelijk vindt om nu al aan te sparen op een plan gebaseerd op een min in 2030 met de kennis dat het plan nog ten minste twee maal zal worden geactualiseerd dan wel helemaal herzien zal worden. Bijvoorbeeld het uit te voeren werk in 2018 is een prima meetpunt om te zien of de begrote delen ook overeenkomen met de werkelijkheid. Op basis daarvan zou Yver de VvE adviseren het MJOP voorlopig te laten voor wat het is en in 2018, na gereed komen van de werkzaamheden als gepland een nieuw MJOP op te stellen. Dit geeft voldoende tijd om te sturen op mogelijke tekorten medio 2030; De Vergadering van Eigenaars besluit he MJOP aan te houden als gepresenteerd. Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit het MJOP voor de komende 2 jaren inclusief het daaraan gerelateerde spaarbedrag vast te stellen. 10. Besluit planmatig onderhoud uit meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) Er zijn geen werkzaamheden gepland voor blz. 4

5 11. Begroting 2017 en vaststellen maandelijkse bijdrage De Vergadering van Eigenaars besluit de begroting 2017 vast te stellen met de hieraan gerelateerde maandelijkse bijdrage. De Vergadering van Eigenaars gaat met de goedkeuring van de begroting eveneens akkoord met de in de begroting benoemde contracten. Het totaalbedrag van de begroting bedraagt: De ingangsdatum is 1 januari Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit de begroting 2017 vast te stellen met de hieraan gerelateerde maandelijkse bijdrage. De Vergadering van Eigenaars gaat met de goedkeuring van de begroting eveneens akkoord met de in de begroting benoemde contracten. Het totaalbedrag van de begroting bedraagt: De ingangsdatum is 1 januari Rondvraag De heer Raven meldt de Vergadering van Eigenaars dat er in het appartement sprake is van scheuren in de muren en vraagt zich af of hier meerdere eigenaars last van hebben. Doel van de vraag is het bekijken of er aangaande het herstel van de scheuren kennis gedeeld kan worden of bij meerdere adressen er inkoopvoordeel behaald zou kunnen worden. Er zijn meerdere eigenaar die aangeven last te hebben, in meer of mindere mate, van scheuren in de wanden. Vooral daar waar twee verschillende materialen en of elementen op elkaar aansluiten. Er zijn diverse methoden bekend om scheur overbruggend herstel te realiseren. Besloten wordt dat men die informatie deelt per . Tijdens het behandelen van de jaarrekening is ook het contract inclusief de rapportage van Patina aangaande het dakcontract benoemd. Doel van de benoeming is te achterhalen wanneer patina een inspectie gepland heeft voor De heer Trautwein geeft aan dat Yver Patina zal verzoeken een planning af te geven aan het bestuur. Aanleiding van de vraag is de opmerking in het rapport van 2015 waarin elementen benoemd staan die directe aandacht nodig hebben. Hier doelt men op de plooiing van de kunststof dakbedekking van de uitstulpingen. Navraag bij patina leert dat men de inspectie in de periode van oktober - november 2016 zal uitvoeren. De heer Raven vraag Yver wat er gaat gebeuren met de sleutelbuis. De heer Trautwein meldt de vergadering dat de VvE kan kiezen uit twee zaken, thans gezien vanuit Yver: Cilinder verwijderen op kosten van Yver, let op dit blijft zichtbaar; Cilinderslot van de buis vervangen op kosten van Yver zodat de VvE er gebruik van kan maken. De VvE besluit de cilinder te willen vervagen op kosten van Yver. Op die manier kan de VvE zelf invulling geven aan het gebruik van de buis. Diverse ideeën zijn hierover en zullen op een later tijdstip invulling krijgen. De HWA (hemel water afvoer) die vanaf het dak loost op het dakje van de berging ter plaatse van nummer 180 veroorzaakt overbelasting van water met wateroverlast tot gevolg. De Vergadering van Eigenaars wenst de HWA rechtstreeks aan te sluiten op het riool. De VVE zal hier in eerste instantie zelf het initiatief voor nemen. Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit de cilinder van de slotbuis te laten vervangen op kosten van Yver. Besluit: De Vergadering van Eigenaars besluit de HWA tpv nummer 180 aan te laten sluiten op het riool. 13. Sluiting en belangrijke contactgegevens De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om uur. Yver Postbus EG Amsterdam Zuidoost Telefoon: voor al uw vragen over betalingen en/of achterstanden; voor al uw vragen over dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken), schade- en verzekeringszaken. Indien u een verzekeringsverzoek heeft graag in het onderwerp vermelden: VERZEKERING; voor alle algemene en overige vragen; Webpagina: Eigenarenpagina Twinq: blz. 5

6 Glasschade kunt u melden bij AON: Rioolverstopping kunt u melden bij RRS: Download de Yver VvE-beheer app vandaag nog: Vastgesteld op de vergadering van voorzitter beheerder blz. 6

7 Besluitenlijst VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. 2. Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 De Vergadering van Eigenaars besluit unaniem het bestuur te mandateren voor het aanstellen van een nieuwe beheerder na afloop van het contract met Yver. Voorwaarden van het besluit zijn dat de nieuwe beheerder de diensten ten minste tegen gelijke voorwaarden als Yver levert. 3. Vaststellen notulen Vergadering van Eigenaars De Vergadering van Eigenaars besluit de notulen (na toevoeging van de besproken aanpassingen) vast te stellen. 5. Jaarstukken 2015: Vaststellen jaarstukken & bestemming exploitatieresultaat 5.1 De Vergadering van Eigenaars besluit de jaarstukken vast te stellen en het positief exploitatieresultaat ad 515,94 per kosten verdeelsleutel toe te voegen aan de voorziening Reserve Algemeen. 6. Jaarstukken 2015: Decharge bestuur 6.1 De Vergadering van Eigenaars besluit het bestuur van de Vereniging van Eigenaars decharge te verlenen over het financieel en al het overig gevoerd beleid aangaande de verenigingsaangelegenheden van het boekjaar Benoemen bestuur 7.1 De Vergadering van Eigenaars gaat akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur. De samenstelling van het bestuur zal zijn: Penningmeester:Dhr. L.M. Morsink - Tweede van Swindenstraat 178-A - AMSTERDAM. Secretaris: Mevr. E.R. Willems - Tweede van Swindenstraat 178-C - AMSTERDAM Bestuur / bestuurslid: Dhr. B. Luijkx - Tweede van Swindenstraat 178-B - AMSTERDAM 8. Benoemen commissies 8.1 De Vergadering van Eigenaars gaat akkoord met de huidige samenstelling van de kascommissie. 9. Vaststellen meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) en het spaarbedrag 9.1 De Vergadering van Eigenaars besluit het MJOP voor de komende 2 jaren inclusief het daaraan gerelateerde spaarbedrag vast te stellen Begroting 2017 en vaststellen maandelijkse bijdrage De Vergadering van Eigenaars besluit de begroting 2017 vast te stellen met de hieraan gerelateerde maandelijkse bijdrage. De Vergadering van Eigenaars gaat met de goedkeuring van de begroting eveneens akkoord met de in de begroting benoemde contracten. Het totaalbedrag van de begroting bedraagt: De ingangsdatum is 1 januari Rondvraag 12.1 De Vergadering van Eigenaars besluit de cilinder van de slotbuis te laten vervangen op kosten van Yver De Vergadering van Eigenaars besluit de HWA tpv nummer 180 aan te laten sluiten op het riool. blz. 7

8 Actiepuntenlijst VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Agenderen zonnepanelen voor de Vergadering van Eigenaars Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 27 juni 2016 Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Erik Schreuder) Uitschrijven de heer Raven en inschrijven de heer Luijkx bij de KvK Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 14 juli 2016 Behandeld door: Angela van der Pijl (medewerker kantoor) Uitwerken en aangaan contract onderhoud inspectie brandwerende lagen. Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 5 september 2016 Behandeld door: Voorzitter VvE bestuur Uitwerken voorstel plaatsen zonnepanelen. Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 31 december 2016 Behandeld door: Voorzitter VvE bestuur blz. 8

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 23 april 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 23 april 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen V.v.E. Madridplantsoen 1 t/m 191 (434), gevestigd te Haarlem (434) Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 23 april 2013, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 2174; aantal

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

Notulen van Tweede vergadering, gehouden donderdag 8 mei 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Tweede vergadering, gehouden donderdag 8 mei 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen V.v.E. Madridplantsoen 1 t/m 191 (434), gevestigd te Haarlem (434) Notulen van Tweede vergadering, gehouden donderdag 8 mei 2014, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 2174; aantal stemmen

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Schelluinenstraat, gevestigd te Amsterdam (40300) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 1306; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013

RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013 Amsterdam kantoor Displaystraat 23 1033 RZ Amsterdam postadres Postbus 199 1000 AD Amsterdam e-mail amsterdam@kalhorn.nl telefoon 020 208 99

Nadere informatie

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE Woonstad Rotterdam VvE-beheer Inhoud Inloggen 4 De eigenarenpagina van Twinq 5 Aan de slag 6 Start kascontrole 7 Controle jaarrekening in kolommen 8 Controleer

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA Handleiding online VvE-eigenarenpagina Inhoud Inloggen 4 Eigenarenpagina 6 Hoofdmenu 7 Prikbord 7 Belangrijke Documenten 7 Mijn Gegevens 7 Administratief Beheer 8

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 april 2015, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 april 2015, aanvang 19:30 uur. Notulen V.v.E. Madridplantsoen 1 t/m 191 (434), gevestigd te Haarlem (434) Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 april 2015, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 2174; aantal

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden maandag 15 april 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden maandag 15 april 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw: Pastorielaan Toren van Helena, gelegen aan de Pastorielaan 26 tot en met 128 te Hoogland, gevestigd te Hoogland Notulen van algemene ledenvergadering,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per **

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per 01-01-2017 ** Versie 10 februari 2017 Assumburg 73-I, 1081 GB Amsterdam Telefoon: 020-642 82 48 info@vvenl.nl www.vvenl.nl Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Stadsvilla s te Rotterdam, gehouden op maandag 10 november 2014.

van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Stadsvilla s te Rotterdam, gehouden op maandag 10 november 2014. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Stadsvilla s te Rotterdam, gehouden op maandag 10 november 2014. 1. Opening De voorzitter, de mevrouw M. van Strij de Regt opent

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 7 november

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 24 juni 2008, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een Verslag Onderwerp VvE Viermeren Datum vergadering 25 maart 2014 Afwezig Hage (huisnr 10), de Waal (huisnr 16), Groeneveld (huisnr 12, machtiging), Blonk (huisnr 34), Blankestein (huisnr 36), van der Lek

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W.

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W. - VvE Engelsmanplaat 1 t/m 115, code 1198.0001 - VvE Huibertplaat 1 t/m 115, code 1199.0001 - VvE Bosplaat 1 t/m 115, code 1200.0001 - VvE Rottumerplaat 1 t/m 55, code 1201.0001 - Belangenvereniging De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Ledenvergadering VALERIUSRONDEEL LANG DONDERDAG 11 MEI 2017

Ledenvergadering VALERIUSRONDEEL LANG DONDERDAG 11 MEI 2017 Ledenvergadering VALERIUSRONDEEL LANG 1 DONDERDAG 11 MEI 2017 Vaststelling aantal aanwezige stemmen - Regulier besluit Minimaal de helft van het aantal eigenaars aanwezig (2.452 stemmen) Minimaal de helft

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 20 juni 2016, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 20 juni 2016, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE Provincialeweg/De Run 5101 Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 20 juni 2016, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 9900; aantal stemmen vertegenwoordigd: 6953 (70,23

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

VvE Croonstaete Mijdrecht

VvE Croonstaete Mijdrecht Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-06-2017 Aanwezigen: (zie presentielijst) Aanwezige bestuursleden: Voorzitter Kees Bakker Penningmeester Ruud Bakker Technisch bestuurslid Huib Verburg Algemeen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2011 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT

JAARREKENING OVER VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT JAARREKENING OVER 2016 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN TE UTRECHT INHOUD: Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie