Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur."

Transcriptie

1 Notulen VvE Nedereindseweg , gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd: 174 (68,24 procent) 1a. Opening De voorzitter, dhr. Noordijk, opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Naast de voorzitter zijn de volgende bestuursleden aanwezig: Mevr. Bunt, mevr. Kwakman, mevr. Walenkamp en mevr. De Vries. VvE Metea wordt vertegenwoordigd door Jasper van der Velde als VvE manager en notulist. 1b. Vaststellen stemmenaantal Van het totaal van 255 zijn 174 stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd; er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2a. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 2b. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 3. Vaststellen agenda Dhr. Noordijk geeft aan dat er twee vacatures vrijkomen voor bestuursfuncties, hij en mevrouw De Vries zullen het bestuur verlaten. Hij stelt voor het agenda punt 5b. '(her)benoeming bestuursleden' naar het einde van de vergadering te verplaatsen. Dit zodat de eigenaren nog voldoende tijd krijgen om te besluiten of ze toe willen treden tot het bestuur. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 4a. Vaststellen tekst notulen vorige algemene ledenvergadering en ondertekening door de voorzitter Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen van de algemene ledenvergadering d.d worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. 4b. Doorlopen actielijst Er zijn geen openstaande actiepunten. 5. Organisatie vereniging. 5a. Besluit tot machtiging beheerder inzake incassoprocedure (Vrijwel) de enige inkomstenbron voor de vereniging is opbrengst uit de voorschotbijdragen. Het is dan ook van groot belang dat alle voorschotbijdragen en overige vorderingen vanuit de vereniging (zoals doorbelastingen, stook- en waterafrekeningen) tijdig binnenkomen. Meestal gaat dat goed, maar het komt voor dat er bij een individueel lid toch een achterstand in de betaling ontstaat. VvE Metea moet dan als beheerder van de vereniging adequaat kunnen reageren. Daarvoor wordt de volgende procedure gehanteerd: Stap 1: de voorschotbijdragen moeten voor de eerste van de maand voldaan zijn. Als blijkt dat de voorschotbijdragen niet voldaan zijn, stuurt VvE Metea hierover een herinnering. Stap 2: als de voorschotbijdragen en/of vorderingen, ondanks de herinnering, nog niet betaald worden, volgt een aanmaning conform de Wet Incasso Kosten (WIK). Dit is voor het lid de laatste kans om zonder verdere consequenties de voorschotbijdragen te betalen, of om in overleg met VvE Metea een betalingsregeling te treffen. blz. 1

2 Stap 3: wordt ondanks de herinnering en aanmaning nog altijd niet betaald, dan wordt een advocaat of deurwaarder ingeschakeld. De advocaat of deurwaarder zal de invordering van de achterstand in betaling overnemen. De kosten die hij daarvoor rekent komen volgens het splitsingsreglement voor rekening van het lid dat niet betaalt. De advocaat of deurwaarder stuurt in ieder geval altijd een sommatie. Stap 4: leidt zelfs de inschakeling van een advocaat of deurwaarder niet tot betaling van de achterstallige bedragen, dan zal VvE Metea namens de vereniging uiteindelijk opdracht geven om de wanbetaler te dagvaarden. In de dagvaarding wordt aan de rechter gevraagd de wanbetaler te veroordelen tot betaling. Als de rechter de veroordeling uitspreekt, kan de vereniging zo nodig door beslaglegging of executoriale verkoop de verschuldigde bedragen innen. VvE Metea wijst de algemene ledenvergadering erop dat, tenzij zij anders beslist, vorderingen na zes maanden omgeslagen worden over de overige leden zoals beschreven in de splitsingsakte of het modelreglement en dat de algemene ledenvergadering zodoende de resultaten van de incassoprocedure niet afwacht. Zoals in het verleden besloten: De vergadering stemt in met de incassoprocedure en besluit om vorderingen (in tegenstelling tot wat is vermeld in de splitsingsakte of het modelreglement) niet al na zes maanden om te slaan over de overige leden, maar de resultaten van de incassoprocedure eerst af te wachten. Dit punt komt jaarlijks terug op de agenda en zal hier elk jaar dienen te worden vastgesteld. 5b. Besluit inzake tekenbevoegdheid op de reserveringsrekening Als de vergadering besluit te reserveren voor toekomstig planmatig onderhoud, dan schrijft het splitsingsreglement voor dat de gelden van het reservefonds op een aparte bankrekening worden geplaatst. VvE Metea adviseert om twee bestuursleden en twee leden als tekenbevoegd te benoemen. De voorzitter of het bestuurslid, samen met één van de twee meetekenende leden zijn dan bevoegd om toestemming te geven voor het terugboeken van saldo naar de rekening-courant van de vereniging. In geval van aanwending van de middelen bij groot onderhoud zal VvE Metea de tekenbevoegden vragen een formulier te ondertekenen ten einde de overboeking te realiseren naar de rekening-courant van de vereniging. Mw. De Vries, mw. Kwakman, mw. Bunt en dhr. Van den Hoorn, zijn gezamenlijk bevoegd om toestemming te geven voor het terugboeken van saldo naar de rekening-courant van de vereniging. Twee van deze vier personen dienen samen te tekenen om geld van de spaarrekening over te schrijven naar de rekening-courant. VvE Metea treedt op als administratief beheerder en is in die hoedanigheid ingeschreven in de KvK en zelfstandig bevoegd om namens de VvE wijzigingen door te voeren bij de bank, overboekingen uit te voeren aan de hand van een dubbele handtekening op een overschrijvingsformulier en/of een spaarrekening te openen bij een bank. 5c. Besluit inzake mandaat beheerder voor verstrekken van incidentele opdrachten VvE Metea verzorgt voor de vereniging een groot aantal taken in het kader van het beheer van het gebouw. In dit kader worden namens de vereniging onder andere opdrachten verstrekt. Hierover wordt achteraf verantwoording afgelegd aan het bestuur en aan de vergadering. Vaak zijn opdrachten een gevolg van specifiek door de vergadering genomen besluiten, zoals het aangaan van een contract met een verzekeraar of het geplande schilderwerk. Het komt echter ook regelmatig voor dat VvE Metea moet reageren op situaties die van te voren niet voorzien waren, zoals bijvoorbeeld lekkages of verstoppingen. In dat geval moet de beheerder snel en doelmatig kunnen reageren. Het is goed om duidelijke afspraken te hebben over het mandaat dat VvE Metea in dergelijke gevallen heeft, en deze afspraken ook periodiek aan de vergadering voor te leggen. Aan de vergadering wordt voorgesteld dat VvE Metea een mandaat krijgt om in het belang van de vereniging opdrachten tot een maximum van 500,- te verstrekken. Voor opdrachten die dat bedrag te boven gaan dient vooraf toestemming van het bestuur gevraagd te worden. Bij calamiteiten, met name buiten kantoortijden, kan VvE Metea dit mandaat overschrijden. Hiervan wordt het bestuur zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. VvE Metea wordt gemandateerd tot 500,- om in het belang van de vereniging opdrachten voor incidenteel onderhoud te verstrekken zonder het bestuur van te voren in kennis te stellen hiervan. 5d. Besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen De vergadering besluit dat schade-uitkeringen die het bedrag in de reglementen te boven gaan, door de verzekeringsmaatschappij dienen te worden uitgekeerd op het rekeningnummer ten name van de vereniging blz. 2

3 van eigenaars waarop de voorschotbijdragen door de leden worden overgemaakt. Dit punt komt jaarlijks terug op de agenda en zal ieder jaar dienen te worden vastgesteld. Schade-uitkeringen die het bedrag in de reglementen te boven gaan worden op het rekeningnummer t.n.v. de VvE gestort waarop de voorschotbijdragen worden overgemaakt. 5e. Besluit inzake de (her)taxatie van de verzekerde waarde i.v.m. de opstalverzekering De vereniging heeft onder andere als taak om het gebouw te verzekeren tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade. Deze zaken worden gedekt binnen de opstalverzekering. De premie, en ook eventuele uitkeringen, worden gebaseerd op de herbouwwaarde. Deze herbouwwaarde is van groot belang: een te hoge herbouwwaarde leidt tot te hoge premie, terwijl een te lage herbouwwaarde kan leiden tot een schade-uitkering die niet de volledige schade dekt. Volgens de splitsingsakte of het modelreglement stelt de vergadering de herbouwwaarde vast. De vergadering is bij dit besluit niet vrij: het verzekerde bedrag moet aansluiten bij de herbouwwaarde. Er zijn verschillende manieren om tot een herbouwwaarde te komen. De meest zekere manier is het laten opstellen van een taxatierapport. Als aan een erkend taxateur gevraagd wordt de herbouwwaarde te taxeren, en dit taxatierapport wordt aan de verzekeraar overlegd, dan garandeert de verzekeraar dat op dat moment geen sprake van onderverzekering is. Wordt bovendien een indexclausule in de polis opgenomen, die ervoor zorgt dat de verzekerde waarde jaarlijks meestijgt met de bouwkosten dan geldt die garantie wettelijk gezien voor een termijn van zes jaar. Uw vereniging heeft een polis van een verzekeraar, die de taxatie geldig heeft verklaard voor een periode van 10 jaar. Dat betekent dat de VvE in 2024 een besluit zal nemen omtrent de (her)taxatie. De VvE heeft een taxatierapport, dat geldig is tot De VvE zal in 2024 een besluit nemen omtrent de (her)taxatie. 5f. Besluit inzake verzekeringen De VvE is verzekerd bij Meijers Assurantiën. VvE Metea controleert de polissen van de bij haar in beheer zijnde VvE s jaarlijks op: Aantekening van de taxatie op de polis. Is het eigenarenbelang meeverzekerd. Missen er dekkingen, bijvoorbeeld de glasdekking. Is de premie marktconform. Conform het modelreglement en/of de akte van splitsing dient de vergadering de verzekeraars aan te wijzen. Vanuit de vergadering komt het verzoek de leden wel te informeren bij het overstappen van verzekeringsmaatschappij. De vergadering besluit dat indien één van bovenstaande controlepunten aanleiding geeft tot het opvragen van offertes het bestuur gemandateerd wordt om de verzekeringen bij een andere verzekeraar onder te brengen. 6. Financiële zaken a. Toelichting jaarrekening 2016 De VvE Manager licht de jaarrekening mondeling toe, er zijn geen vragen. 6b. Verslag kascommissie De kascommissie, bestaande uit dhr. Van Oosten en dhr. Van den Hoorn heeft de stukken gecontroleerd. Dhr. Van Oosten geeft aan dat er geen kosten zijn gerekend voor een onderhoudscontract van het hekwerk en vraagt zich af of er een onderhoudscontract is afgesloten. De beheerder zoekt dit uit en vraagt eventueel een offerte op voor een onderhoudscontract van het hekwerk. Algemeen advies van de kascommissie: Het laatste jaar zijn er zeer grote uitgaven geweest en daardoor is onze kaspositie sterk afgenomen. De kascommissie adviseert Metea en het bestuur om bij iedere uitgave goed na te denken of deze uitgave ook echt een noodzakelijke uitgave is. Bijvoorbeeld de aanschaf van een 2e ladder en passend slot op ladder en blz. 3

4 dak is naar inziens van de kascommissie een zinloze uitgave geweest. Tevens verzoekt de kascommissie dat te allen tijde gespecificeerde offertes worden aangevraagd met tenminste één tegen offerte zodat men die ook goed met elkaar kan vergelijken. De kascommissie heeft voorts geen onregelmatigheden kunnen constateren en adviseert de jaarrekening 2016 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 6c. Vaststellen en ondertekening jaarrekening & dechargering bestuur De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. Het bestuur wordt gedechargeerd voor het door hen gevoerde beleid in d. Bestemming exploitatieresultaat Het negatieve exploitatieresultaat ad 747,42 euro wordt met instemming van de vergadering toegevoegd onttrokken aan het reservefonds bestemd voor toekomstig groot onderhoud, de beheerder geeft aan dat dit altijd in strijd is met de akte van splitsing. 6e. (Her)benoeming kascommissie De kascommissie bestaat uit de volgende personen: dhr. Van Oosten en mw. De Vries. 7. Onderhoud. 7a. Bespreking onderhoudsvoorstel 2017 De werkzaamheden voor 2017 en 2018 worden besproken. Het gaat om het coaten van de balkons in de vooren achtergevel en het uitvoeren van schilderwerk in de voor- en achtergevel. Tijdens de onderhoudsinspectie is gebleken dat het advies is deze werkzaamheden wel op korte termijn uitgevoerd moeten worden. De vereniging beschikt momenteel echter niet over voldoende financiële middelen om alle werkzaamheden uit te laten voeren. De voorzitter geeft aan dat er het afgelopen jaar veel aan onderhoud uitgevoerd is. Met name de onverwachte renovatie van de kopgevels heeft veel geld gekost. Dit in combinatie met het feit dat het een oud gebouw betreft betekend dat er veel groot onderhoud nodig zal zijn. Het combineren van de werkzaamheden kan goedkoper zijn dan het apart uit te voeren. Ook kan het combineren van de werkzaamheden per gevel, in verband met steigerwerk, goedkoper zijn dan bijvoorbeeld het combineren van al het schilderwerk en al het coaten van de balkons. Het bestuur zal deze overwegingen meenemen in de offerte aanvragen. Dhr. Van Leeuwen (121) geeft aan kennis te hebben van schilderwerk en biedt aan het schilderwerk te inventarissen zodat bij de offerte aanvragen goed beschreven wordt wat er gedaan moet worden. Dit zal in overleg met het bestuur plaatsvinden. Om de financiële positie van de vereniging te verbeteren stelt het bestuur voor om een eenmalige bijdrage te doen met een totaal van ,-. Dit betekend een bijdrage van 500 per appartement en 50 voor een garage. De vergadering besluit tot een eenmalige bijdrage met een totaal van ,- met een uiterste betaaldatum van 1 november De beheerder geeft aan dat administratief de bijdrage dan halverwege oktober 2017 ingeboekt kan worden. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk om bij verkoop van het appartement aan te geven dat er een besluit is genomen tot het doen van een eenmalige bijdrage voor 1 november b. Besluit inzake onderhoud Besluit mandaat buitenschilderwerk achtergevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,20 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van buitenschilderwerk achtergevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale blz. 4

5 Besluit mandaat coaten balkons achtergevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,40 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van coaten van de balkons in de achtergevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Besluit mandaat buitenschilderwerk voorgevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,00 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van buitenschilderwerk voorgevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Besluit mandaat coaten balkons voorgevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,40 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van coaten van de balkons in de voorgevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Het bestuur bekijkt tijdens de offerte aanvragen de opties tot het combineren van de verschillende werkzaamheden en zal voor de best optie kiezen met betrekking tot kostenbesparing en uitvoeringsvolgorde. Er wordt enkel opdracht gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden als de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt. 7c. Duurzaamheid en de VvE Het thema Duurzaamheid van huizen en gebouwen wordt een steeds belangrijker thema. In Nederland is het doel gesteld om de bebouwde omgeving energie neutraal te hebben in Appartementengebouwen zijn een substantieel onderdeel van deze bebouwde omgeving. Zonder verduurzaming van VvE complexen is dit doel onhaalbaar. De VvE moet dus aan de slag! 8. Begroting a. Bespreking begroting De VvE Manager licht de begroting mondeling toe, er zijn geen vragen. Het totale begrotingsbedrag is gelijk gebleven, enkel is de verdeling van de posten iets aangepast waardoor de appartementen naar ratio 4,64 per maand meer gaan betalen. 8b. Vaststellen begroting 2017, ingangsdatum nieuwe voorschotbijdragen en eventuele naheffing De begroting 2017 met een totaal van ,- wordt goedgekeurd. De voorschotbijdragen gaan in per 1 januari De nieuwe voorschotbijdragen worden goedgekeurd, er volgt een geen naheffing over de reeds verstreken maanden van (Her)benoeming bestuursleden en inschrijving Kamer van Koophandel Dhr. Noordijk geeft aan zijn bestuursfunctie in verband met verhuizing neer te leggen, daarnaast legt mevr. De Vries ook haar bestuursfunctie neer. Onder dankzegging van de vergadering ontvangen zij een bos bloemen. Dhr. Noordijk spoort de eigenaren aan om zich op te geven voor een bestuursfunctie. Hij verzoekt de eigenaren met interesse zich te melden bij het bestuur. De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 18 April Mw. Bunt, mw. Kwakman, mw. Walenkamp en mw. Stam vormen het bestuur. 10. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2018 blz. 5

6 De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland voor donderdag 22 maart Rondvraag en sluiting Dhr. Van Oosten stelt voor de glasbewassing niet op 30 januari uit te laten voeren maar na oud en nieuw in verband met de vervuilding door vuurwerk. Het voorstel wordt met 60 stemmen voor en 94 tegen niet aangenomen. Dhr. Van Oosten geeft aan dat er bij Garage 3 een aftakking gemaakt is van de algemene stroom voorziening. De beheerder schrijft de eigenaar van de garage nummer 3 aan met het verzoek deze te verwijderen. Dhr. Van Oosten verzoekt Metea om antwoord te geven om zijn mail betreffende de planning van het reinigen van zijn standleiding. De beheerder geeft dit door aan de betreffende persoon binnen Metea. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22:20 uur. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter administratief beheerder blz. 6

7 Besluitenlijst VvE Nedereindseweg , gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. 3. Vaststellen agenda 3.1 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 4a. Vaststellen tekst notulen vorige algemene ledenvergadering en ondertekening door de voorzitter 4a.1 De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. 5a. Besluit tot machtiging beheerder inzake incassoprocedure 5a.1 De vergadering stemt in met de incassoprocedure en besluit om vorderingen (in tegenstelling tot wat is vermeld in de splitsingsakte of het modelreglement) niet al na zes maanden om te slaan over de overige leden, maar de resultaten van de incassoprocedure eerst af te wachten. 5b. Besluit inzake tekenbevoegdheid op de reserveringsrekening 5b.1 Mw. De Vries, mw. Kwakman, mw. Bunt en dhr. Van den Hoorn, zijn gezamenlijk bevoegd om toestemming te geven voor het terugboeken van saldo naar de rekening-courant van de vereniging. Twee van deze vier personen dienen samen te tekenen om geld van de spaarrekening over te schrijven naar de rekening-courant. 5c. Besluit inzake mandaat beheerder voor verstrekken van incidentele opdrachten 5c.1 VvE Metea wordt gemandateerd tot 500,- om in het belang van de vereniging opdrachten voor incidenteel onderhoud te verstrekken zonder het bestuur van te voren in kennis te stellen hiervan. 5d. Besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen 5d.1 Schade-uitkeringen die het bedrag in de reglementen te boven gaan worden op het rekeningnummer t.n.v. de VvE gestort waarop de voorschotbijdragen worden overgemaakt. 5e. Besluit inzake de (her)taxatie van de verzekerde waarde i.v.m. de opstalverzekering 5e.1 De VvE zal in 2024 een besluit nemen omtrent de (her)taxatie. 5f. Besluit inzake verzekeringen 5f.1 De vergadering besluit dat indien één van bovenstaande controlepunten aanleiding geeft tot het opvragen van offertes het bestuur gemandateerd wordt om de verzekeringen bij een andere verzekeraar onder te brengen. 6c. Vaststellen en ondertekening jaarrekening & dechargering bestuur 6c.1 De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld en ondertekend door de voorzitter. Het bestuur wordt gedechargeerd voor het door hen gevoerde beleid in d. Bestemming exploitatieresultaat 6d.1 Het negatieve exploitatieresultaat ad 747,42 euro wordt met instemming van de vergadering toegevoegd onttrokken aan het reservefonds bestemd voor toekomstig groot onderhoud, de beheerder geeft aan dat dit altijd in strijd is met de akte van splitsing. 6e. (Her)benoeming kascommissie 6e.1 De kascommissie bestaat uit de volgende personen: dhr. Van Oosten en mw. De Vries. 7a. Bespreking onderhoudsvoorstel a.1 De vergadering besluit tot een eenmalige bijdrage met een totaal van ,- met een uiterste betaaldatum van 1 november De beheerder geeft aan dat administratief de bijdrage dan halverwege oktober 2017 ingeboekt kan worden. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk om bij verkoop van het appartement aan te geven dat er een besluit is genomen tot het doen van een eenmalige bijdrage voor 1 november b. Besluit inzake onderhoud 7b.1 Besluit mandaat buitenschilderwerk achtergevel blz. 7

8 Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,20 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van buitenschilderwerk achtergevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Besluit mandaat coaten balkons achtergevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,40 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van coaten van de balkons in de achtergevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Besluit mandaat buitenschilderwerk voorgevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,00 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van buitenschilderwerk voorgevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Besluit mandaat coaten balkons voorgevel Het bestuur krijgt van de algemene ledenvergadering een mandaat van ,40 inclusief BTW en begeleiding voor het uitvoeren van coaten van de balkons in de voorgevel. Het bestuur zal na beoordeling van de offertes de opdracht namens de VvE aan de beste partij gunnen. De begeleiding van dit werk zal in principe door de bewoners zelf worden verzorgd. Mocht het bestuur het nodig achten toch externe begeleiding in te huren dan mag dit binnen het gestelde mandaat voor de totale Het bestuur bekijkt tijdens de offerte aanvragen de opties tot het combineren van de verschillende werkzaamheden en zal voor de best optie kiezen met betrekking tot kostenbesparing en uitvoeringsvolgorde. Er wordt enkel opdracht gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden als de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt. 8b. Vaststellen begroting 2017, ingangsdatum nieuwe voorschotbijdragen en eventuele naheffing 8b.1 De begroting 2017 met een totaal van ,- wordt goedgekeurd. De voorschotbijdragen gaan in per 1 januari De nieuwe voorschotbijdragen worden goedgekeurd, er volgt een geen naheffing over de reeds verstreken maanden van (Her)benoeming bestuursleden en inschrijving Kamer van Koophandel 9.1 Mw. Bunt, mw. Kwakman, mw. Walenkamp en mw. Stam vormen het bestuur. blz. 8

9 Actiepuntenlijst VvE Nedereindseweg , gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Beantwoorden mail betreffende de planning van het reinigen van de standleiding. De beheerder geeft dit door aan de betreffende persoon binnen Metea. Status: Vastgelegd De beheerder schrijft de eigenaar van de garage nummer 3 aan met het verzoek deze te verwijderen. Status: Vastgelegd Behandeld door: Accountmanager (J. (Jasper) van der Velde) Onderhoudscontract van het hekwerk controleren en eventueel een offerte op voor een onderhoudscontract aanvragen. Status: Vastgelegd Behandeld door: Accountmanager (J. (Jasper) van der Velde) blz. 9

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE De Fruitmand, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 76; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 31 mei 2017, aanvang 14:00 uur.

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 31 mei 2017, aanvang 14:00 uur. Notulen VvE Woningen Nieuw Bleyenburg, gevestigd te Utrecht Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 31 mei 2017, aanvang 14:00 uur. Totaal aantal stemmen: 7635; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Informatiebrochure H. Roland Holsthof 71 Weesp

Informatiebrochure H. Roland Holsthof 71 Weesp Informatiebrochure H. Roland Holsthof 71 Weesp Objectinformatie: Henriëtte Roland Holsthof 71 te Weesp Op de vierde en hoogste woonlaag ligt dit lichte 2-kamerappartement (56 m²) met balkon, kunststof

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave: Algemene informatie Jaarrekening 2016 - balans per 31 december 2016 - exploitatierekening 2016 - toelichtingen

Nadere informatie

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter van de vergadering De heer Rutger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom.

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. Regels binnen een VvE De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. De Vergadering bepaalt de structuur en het beleid van de vereniging.

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE Woonstad Rotterdam VvE-beheer Inhoud Inloggen 4 De eigenarenpagina van Twinq 5 Aan de slag 6 Start kascontrole 7 Controle jaarrekening in kolommen 8 Controleer

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden maandag 15 april 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden maandag 15 april 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw: Pastorielaan Toren van Helena, gelegen aan de Pastorielaan 26 tot en met 128 te Hoogland, gevestigd te Hoogland Notulen van algemene ledenvergadering,

Nadere informatie

FINANCIEEL & TECHNISCH VASTGOEDBEHEER

FINANCIEEL & TECHNISCH VASTGOEDBEHEER VvE-Beheer Waarom VvE beheer? Bij de koop van een appartement wordt u mede-eigenaar van het gebouw en wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 C O N C E P T Inleiding Voor u ligt de begroting 2007.De totale kosten voor de Vereniging van Eigenaren nemen eenmalig toe met 11.310.

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 140109 Hans Bremer Hemonystraat 20-3 Aan: Leden Vereniging van Eigenaren HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 Geachte leden VVE Hemonystraat 20, Toelichting Concept

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: De heer S. (Sander) van Oosten ACM VvE Management B.V. Mevrouw

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon.

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 1 In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 18 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per **

Jaarrekening ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per ** ** VvE Nassaukade 12 - uit beheer per 01-01-2017 ** Versie 10 februari 2017 Assumburg 73-I, 1081 GB Amsterdam Telefoon: 020-642 82 48 info@vvenl.nl www.vvenl.nl Aan het bestuur van ** VvE Nassaukade 12

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2007 aan. De Vereniging van Eigenaren heeft

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2009 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA Handleiding online VvE-eigenarenpagina Inhoud Inloggen 4 Eigenarenpagina 6 Hoofdmenu 7 Prikbord 7 Belangrijke Documenten 7 Mijn Gegevens 7 Administratief Beheer 8

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 NOVEMBER 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie