Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de vergadering om uur en heet een ieder van harte welkom. Eigen Haard VVE Beheer wordt vertegenwoordigd door mevrouw P. Brinkman en de heer W. Vermeulen. Vaststellen quorum Het totaal aantal uit te brengen stemmen bedraagt: 633 Totaal aantal aanwezige stemmen bedraagt: 325 Er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. Eigen Haard geeft een uitleg over de werking van de VvE. Een verslag hiervan wordt met de notulen meegezonden. Opmerkingen c.q. vragen naar aanleiding van de uitleg: - Eigen Haard is de beheerder van de VvE Rozemarijnhof. Dit contract loopt na het eerste boekjaar af (31 december 2010). De VvE is dan gerechtigd het contract te verlengen of om een andere beheerder te contracteren. - De appartementen en de eengezinswoningen maken allemaal deel uit van de VvE. De eengezinswoningen betalen een andere bijdrage aan de VvE dan de appartementen, omdat ze zijn vrijgesteld van onderhoud binnen de VvE. Eigen Haard voert hierover geen beheer uit. - De tuinen zijn van de eengezinswoningen. Eigen Haard voert hierover geen beheer uit. - Het pad tussen de tuinen behoort wel bij de VvE. Eigen Haard voert hierover wel beheer uit. - De VvE is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In eerste instantie vormt Eigen Haard het bestuur. 3. Offerte verzekering (opstal, glas, rechtsbijstand en bestuursaansprakelijkheid). Eigen Haard heeft offertes opgevraagd voor bovengenoemde verzekeringen bij Aon, Centraal Beheer en Kok. De offertes worden kort toegelicht. Kok biedt gratis taxatie aan. Aon heeft een eigen risico van 125,-. Het eigen risico bij stormschade bedraagt bij alle drie de maatschappijen 625,-. De vergadering heeft er moeite mee dat de polisvoorwaarden van de verzekeringen niet zijn meegestuurd. Zo is het niet mogelijk een weloverwogen beslissing te nemen. De polisvoorwaarden zijn via internet te beklijken. De pakketten zijn te groot om allen toe te sturen. Er dient tijdens deze vergadering een beslissing te worden genomen. Eigen Haard licht toe dat het bedrijfspakket polissen is toegespitst op de VvE. De polisvoorwaarden van de drie offertes zijn nagenoeg gelijk. De mogelijkheid bestaat de verzekering voor 1 jaar af te sluiten en daarna te beslissen om door te gaan of voor een andere maatschappij te kiezen. Rekening dient dan te worden gehouden met de taxatiekosten, die iedere keer bij het afsluiten van een verzekering moeten worden betaald. Na stemming over de looptijd van de verzekering van 5 jaar blijkt dat 5 bewoners tegen stemmen, de overige bewoners stemmen voor. Het voorstel is aangenomen. Gestemd wordt welke verzekering zal worden afgesloten. Een meerderheid van de bewoners stemt voor Kok Verzekeringen inclusief eigenaarsbelang. Het voorstel is aangenomen. 1

2 De polis gaat in bij oplevering van de eerste woning. De bewoners dienen zelf nog een inboedelverzekering af te sluiten. 4. Invulling Bestuur VvE Rozemarijnhof. Voor het bestuur hebben de volgende bewoners zich opgegeven: De heer R.J. v.d. Schaaf, Johan Hofmanstraat 303 De heer S. Salceda, Johan Hofmanstraat 311 De heer D.J. Cevat, Johan Hofmanstraat 335 Voor de kascommissie hebben de volgende bewoners zich opgegeven: Mevrouw R. Fernandez, Johan Hofmanstraat 329 Mevrouw N. Dalkiran, Johan Hofmanstraat 269 aangezien er sprake is van een verlengd boekjaar tot 31 december 2010 hoeft de kascommissie pas in actie te komen in De vergadering stemt unaniem voor bovengenoemde leden in hun functies. Voor de technische commissie hebben zich geen bewoners gemeld. Via Eigen Haard kan het bestuur zich inschrijven voor een cursus VvE Belang. 5. Uitleg Beheerovereenkomst Eigen Haard B.V. Deze overeenkomst loopt tot 31 december De opzegtermijn bedraagt 3 maanden, hetgeen inhoudt dat de overeenkomst dient te worden opgezegd voor 1 oktober Dit punt komt weer aan de orde op de VvE vergadering voorjaar Bespreking en goedkeuring Begroting De Begroting 2009 wordt besproken en, waar nodig, mondeling toegelicht. De begroting is tot stand gekomen uit ervaringscijfers en uit opgevraagde offertes. Getracht is kortingen te bedingen aangezien meerdere complexen tegelijkertijd worden opgeleverd. Vanuit Eigen Haard wordt bij de oprichting van de VvE een bankrekening geopend bij de ING. Het staat de VvE vrij om ergens anders een rekening te openen. Tijdens een jaarvergadering kan een voorstel hiertoe worden gedaan door het bestuur. Er is nog geen rekening gehouden met de nieuwe elektriciteitsregeling inzake het groot/klein verbruik. Eigen Haard heeft nog geen zicht op welk verbruik in het complex van toepassing zal zijn. Er is nu een schatting opgenomen op basis van ervaringscijfers van andere complexen. Het in de begroting opgenomen bedrag van de verzekering wordt aangepast als het definitieve bedrag bekend is. De reservering groot onderhoud is vastgesteld op basis van kennis van het gebouw en ervaringscijfers van de technische administratie. De begroting voor 2009 wordt overeenkomstig vastgesteld. Voorgesteld wordt de bijdrage aan de VvE in te laten gaan per 1 augustus Bewoners stemmen tegen dit voorstel, de overige bewoners stemmen voor. Het voorstel wordt aangenomen. 2

3 Met de welkomstbrief die de eigenaren ontvangen zal o.a. een formulier voor automatische incasso van de bijdrage worden meegestuurd. 7. Mandaat voor Bestuur voor aangaan verplichtingen binnen begroting en MJOB. Mandaat voor beheerder betalen rekeningen binnen begroting en MJOB. Mandaat beheerder om zelfstandig opdrachten te verstrekken i.z. reparatieonderzoeken < 500. De vergadering heeft goedkeuring verleend aan het Bestuur om contracten af te sluiten die binnen de begroting en de MJOB vallen; en tevens mandaat voor de Beheerder om rekeningen te voldoen die binnen de begroting en de MJOB vallen. 8. Formaliteiten. A) Mededeling inzake mutatiekosten: De Bestuurder is verplicht ten behoeve van de overdracht, gegevens aan te leveren bij de notaris. Het bedrag wordt aan de koper in rekening gebracht. Medegedeeld. B) Goedkeuring om, na schade aan de opstal, de verschuldigde uitkering op de rekening van de V.v.E. te storten. C) Toestemming aan de bestuurder om, in geval van achterstand, een deurwaarder in te schakelen om achterstallige bijdragen te innen. D) Het in rekening brengen van alle kosten, zowel in als buitenrechte, bij de wanbetaler, indien een deurwaarder wordt ingeschakeld. E) De vereniging wil de zekerheid behouden dat zij over voldoende middelen beschikt om haar opdrachtnemers te kunnen betalen en de liquiditeitspositie veilig stelt. Zij stelt dan ook voor dat alle eigenaren de maandelijkse bijdrage voldoen via automatische incasso, conform art.5 lid 2 (modelreglement 1992) en art. 11 lid 3. (modelreglement 2006) Medegedeeld. 9. Huishoudelijk Reglement / naleving reglement splitsingsakte. Het huishoudelijk reglement is een toevoeging op de splitsingsakte en het Modelreglement Het kan voorkomen dat de splitsingsakte niet is alles voorziet, dan kan men hiervoor regels opstellen in het HR. In de volgende vergadering kan worden besloten een huishoudelijk reglement op te laten stellen. 10. Opleveringsprocedure. Voorgesteld wordt Keurhuis Nederland de opleveringskeuring te laten doen. Keurhuis Nederland heeft ook andere complexen naar tevredenheid gekeurd. De kosten van de keuring zijn evenredig aan de kosten van Eigen Huis. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 11. Rondvraag. - Voor een uitbouw aan een eengezinswoning dient toestemming te worden gevraagd aan de VvE en aan de gemeente. Als tijdens de bouw uitbouwen zijn toegestaan hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, maar dient de uitbouw gemeld te worden aan de VvE en aan de gemeente. Er dienen altijd tekeningen overlegd te worden. Dit alles onder voorbehoud van de geldende bouwvoorschriften en constructietekeningen. Het risico voor schade aan derden of aan de VvE ligt bij de betreffende eigenaar van de woning. 3

4 - Plaatsen van een gezamenlijke schotel. Een ander complex doet reeds onderzoek naar het plaatsen van een gezamenlijke schotel. Hieruit is nog geen conclusie voortgekomen. Een schotel mag niet op of aan het gebouw bevestigd worden. Wel op het balkon zelf, maar dan mag de schotel niet overhangen of uitsteken. Bij de woningen mag een schotel op het dak of in de tuin (Zie ook splitsingsakte en Modelreglement 2006). - Creëren van een loggia op het balkon. Dit moet worden voorgelegd aan vergadering. Indien nodig kan er over dit soort zaken een extra vergadering worden uitgeschreven (kosten voor de VvE). - Zonwering. Er komt nog een advies van de architect met betrekking tot de kleur en de vorm van de zonwering, dit wordt opgestuurd naar de bewoners. Eigen Haard voegt nog toe dat dit advies van de architect opgevolgd dient te worden. - Alle op- en aanbouwen zonder toestemming van de VvE zijn verboden. - Gevraagd wordt waarom er een verlengd boekjaar is. De exploitatie begint op 1 augustus 2009 en zou maar 5 maanden duren tot 31 december Van die 5 maanden krijgt men geen goed inzicht in het reilen en zeilen van de boekhouding, vandaar dat men er voor gekozen heeft er een vol jaar aan toe te voegen. Qua kosten maakt het niets uit. - De volgende vergadering vindt plaats voor 30 juni Er wordt dan niet gesproken over het exploitatieoverzicht, wel over de nieuwe begroting en eventueel het opstellen van een huishoudelijk reglement. Het bestuur kan in overleg met de beheerder een datum prikken en de agenda vaststellen. - Bomen kappen. Van sommige bomen hebben een aantal appartementhouders veel last maar er is een kapverbod. Er wordt wel regelmatig gesnoeid door de gemeente. - Bezichtiging woning. De vergadering weet te melden dat op 27 mei a.s. een modelwoning te bezichtigen is. Maar er kan ook een afspraak met Van Wijnen gemaakt worden om de eigen woning te bekijken. - Eigen Haard verzoekt de aanwezigen hun 06-nummer en adres door te geven. Als de notulen zijn rondgestuurd staat daarop het adresvan VvE Beheer waarnaar het gestuurd kan worden. 12. Sluiting. De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng en sluit om uur de vergadering. Genotuleerd door Nicole Trampe Deze notulen zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van

5 (handtekening voorzitter) (handtekening bestuurder) Van belang zijnde informatie: Mevrouw P. Brinkman Coördinator VvE Beheer Tel. : Bezoekadres: Arlandaweg 88 te Amsterdam Servicenummer Technische Administratie ACTIELIJST Datum: Punt: Actie: Wie: Datum: Welkomstbrief en een formulier voor automatische incasso bijdrage VvE Een verslag van presentatie m.b.t. de werking van de VvE meesturen met de notulen adres en 06-nummer doorgeven via aan Eigen Haard. Eigen Haard Eigen Haard Bewoners BESLUITENLIJST Datum: Punt: Besluit: Looptijd verzekeringen 5 jaar met eigenaarsbelang Verzekeringen worden afgesloten bij Kok Verzekeringen De heren R.J. v.d. Schaaf, S. Salceda, D.J. Cevat hebben zich beschikbaar gesteld voor het bestuur Mevrouw R. Fernandez en Mevrouw N. Dalkiran hebben zitting genomen in de kascommissie De begroting 2009 wordt goedgekeurd De bijdrage aan de VvE gaat in per 1 augustus Keurhuis Nederland doet de opleveringskeuring Het bestuur heeft toestemming om contracten af te Sluiten die binnen de begroting en de MJOB vallen De beheerder mag rekeningen voldoen die binnen de begroting en de MJOB vallen. 5

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

Vóórdat u een appartement koopt

Vóórdat u een appartement koopt Vóórdat u een appartement koopt Inhoud Vóórdat u koopt: let op een aantal zaken 3 1. Bekijk de splitsingsakte en het splitsingsreglement 5 2. Vraag naar de Vereniging van Eigenaars 6 3. Beoordeel de toestand

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie