Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur."

Transcriptie

1 Notulen VvE Egidiusstraat (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van Lier en/of Mevrouw I.J. van der Tuin, De heer P.H.T. Meij en/of Mevrouw A. Dam, De heer J.E. Pasmans en/of Mevrouw B.W.G. van den Brand, Mevrouw L.J. de Schipper, Stichting Stadgenoot, De heer W. Vermeij en/of Mevrouw I. Ligthart Afwezig De heer J.T. Besters, De heer L.J. Felixdaal en Mevrouw A.M. Park, De heer R. Paul, De heer S.H. van Warmerdam en Mevrouw P. Bruinsma 1. OPENING De voorzitter van de vergadering, mevrouw Bakker, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Namens VvE Beheer Amsterdam (hierna: VBA) is mevrouw Bakker aanwezig. Zij zal tevens de notulen maken. Namens de grooteigenaar Stadgenoot is mevrouw Benner, gebiedsbeheerder, aanwezig. Aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn 552 van de 600 stemmen, zodat ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Omdat er een aantal nieuwe eigenaars aanwezig zijn wordt er een korte voorstelronde gehouden. Mededelingen en ingekomen stukken De heer Van Beek deelt mede dat hij een trap wenst te maken van zijn woning naar zijn berging en hiervoor toestemming wil vragen aan de algemene ledenvergadering. De heer Van Beek heeft tekeningen van de huidige en nieuwe situatie laten maken. Omdat dit punt niet op staat genomen op de agenda, mag hier nu officieel geen besluit over worden genomen. Echter aangezien Stadgenoot de overgrote meerderheid heeft en indien de aanwezigen geen bezwaar hebben, dan kan hier voorlopige toestemming voor worden gegeven. In de volgende vergadering kan er dan definitief toestemming worden gegeven. Bij de rondvraag zal dit onderwerp ter sprake komen. 2. NOTULEN VORIGE VERGADERING De voorzitter neemt de notulen van de ledenvergadering van 26 maart 2015 paginagewijs door op inhoudelijke en/of tekstuele op- en/of aanmerkingen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van 26 maart 2015 waarna deze unaniem door de ledenvergadering vast worden gesteld. 3. HERVERDELING KIJKTUIN In de vergadering van 26 maart 2015 is de vraag gesteld of de eigenaren die reeds een tuin bezitten, een deel van de kijktuin hierbij zouden kunnen betrekken. De heer Van Beek geeft aan dat het bestuur (oppervlakkig) onderzoek heeft gedaan en tot de conclusie is gekomen dat 1. eerst gezamenlijk moet worden besloten wat de VVE wil met de kijktuin (stemming ter plekke: voor nu niets), 2. dat de huurder eerst contact op moet nemen met de VvE aan de overkant om te polsen hoe ze er daar tegenover staan en 3. moet de bewoner een voorstel doen aan het bestuur en de vergadering hoe dat (juridisch) dan aan te pakken. De kijktuin wordt nu onderhouden door de firma Van der Tol. Geen van de bewoners heeft toegang tot deze tuin, alleen de firma Van der Tol en de huismeester hebben een sleutel van het hek dat toegang verschaft tot de tuin. Opgemerkt wordt dat de bewoners van de Hofwijckstraat een aantal bewoners een diepere tuin hebben. De blz. 1

2 heer Van Beek antwoordt dat deze woningen niet van de VvE zijn en niet onder de gezamenlijke binnentuin vallen. Dit stuk van het blok is in een andere tijd gebouwd (vooroorlogs t.o.v. na-oorlogse andere woningen) en heeft daardoor historisch altijd andere eigenaren gekend. 4. JAARREKENING 2015 De jaarrekening 2015 wordt kort toegelicht. Het boekjaar sluit met een positief exploitatieresultaat van ,22. De kascommissie, vertegenwoordigd door mevrouw De Schipper, verklaart dat de jaarrekening 2015 een getrouw beeld geeft van de financiële situatie en het resultaat. De kascommissie adviseert de vergadering om de jaarrekening goed te keuren. Inzake de huismeester meldt mevrouw Benner dat er per 1 januari 2016 een nieuwe huismeester loopt (via Zone3). Zijn naam is Ruud Runhart. De vergadering stelt de jaarrekening 2015 unaniem vast en verleent het bestuur decharge voor het door haar in 2015 gevoerd financieel beleid. De vergadering besluit het positieve resultaat te verrekenen met de leden. 5. PLANMATIG ONDERHOUD De werkzaamheden aan het dak zijn in de afrondende fase. De verwachting is dat deze op zeer korte termijn opgeleverd gaan worden, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Na een inspectie door de projectleider Mark Laan is gebleken dat de bergingskozijnen aan de achterzijde op het dak alsook het metselwerk in slechte staat zijn. Als gevolg hiervan zijn al diverse lekkages in bergingen geweest. Tevens is gebleken dat de buitenzijde in 2017 geschilderd dient te worden. Tevens zal dan de aanwezige houtrot hersteld moeten worden. Afhankelijk van de kosten van deze werkzaamheden (de hoeveelheid houtrot is vooraf niet exact te bepalen) zal het schilderen van het trappenhuis mogelijk een jaar uitgesteld moeten worden (2018). Opgemerkt wordt dat het gebouw door Stadgenoot slecht op is geleverd. Mevrouw Bakker geeft aan dat Stadgenoot mogelijk een bruidsschat mee heeft gegeven. Dit is een bedrag bij verkoop van de eerste woning waarmee de VvE het achterstallig onderhoud uit kan voeren. Mevrouw Benner en mevrouw Bakker zullen nagaan óf er een bruidsschat is ontvangen, wanneer dat is geweest en hoeveel dit was. Noot van de beheerder Er is geen sprake van een bruidsschat. De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuur te mandateren om opdracht te verstrekken voor de voorbereiding van het planmatig onderhoud (inspecteren, opstellen werkomschrijving en zo nodig opvragen offertes) en om de in 2016/2017 geplande werkzaamheden te laten uitvoeren, onder begeleiding van de VvE-beheerder. Dit betreft tevens het mandaat voor onvoorziene meerkosten met een maximum van 10% van de aanneemsom. De heer Engelberts stelt voor om nu alvast de werkzaamheden aan de bergingskozijnen en het metselwerk daar uit te voeren. Dit scheelt veel kosten voor herstel van lekkages. Mevrouw Bakker zal hierin het advies van de heer Laan vragen. De heer Meij vraagt of het mogelijk is om zijn bergingskozijn te vervangen voor een deur. De kosten hiervoor wenst hij zelf te betalen. Mevrouw Bakker geeft aan dat dit een verbouwingsverzoek betreft en dat hier toestemming voor nodig is van de vergadering; hiervoor dient dit punt echter wel geagendeerd te worden. De heer Van Beek geeft aan dat het vernieuwde dak erg kwetsbaar is en dat het onwenselijk is om het dak voor een ieder toegankelijk te maken zonder maatregelen te nemen. Er is twijfel om het toe te staan om het bergingskozijn te laten vervangen door een deur. De heer Pasmans vraagt of het mogelijk is om een dakterras te plaatsen. Geantwoordt wordt dat dit mogelijk is, maar dat hier toestemming voor nodig is van de algemene ledenvergadering. Het punt dient dan wel blz. 2

3 geagendeerd te worden. Tevens zal de VvE eisen stellen, bijvoorbeeld dat het terras door de eigenaar verwijderd dient te worden bij onderhoud aan het dak. De heer Pasmans vraagt of een dakterras ook mogelijk is voor een bewoner die bijvoorbeeld op één hoog woont. Mevrouw Benner antwoordt dat Stadgenoot hier tegen zal stemmen: een dakterras is alleen mogelijk voor de eigenaar die direct onder het dak woont. De vergadering verleent het bestuur mandaat voor de voorbereiding van het planmatig onderhoud (inspecteren, opstellen werkomschrijving en zo nodig opvragen offertes) en om de in 2016/2017 geplande werkzaamheden te laten uitvoeren, onder begeleiding van de VvE-beheerder. Dit conform de bedragen zoals opgenomen in het MJOB plus 10%. 6. KLEUR SCHILDERWERK (BINNEN EN BUITEN) Op verzoek van de heer Van Beek is dit punt op de agenda geplaatst. Indien er geschilderd gaat worden, dan kan de VvE de kleur hiervan bepalen. Het is mogelijk om de huidige kleur aan te houden of om bijvoorbeeld bij de welstand navraag te doen naar de oorspronkelijke kleuren. Er wordt een commissie samengesteld die dit verder uit zal werken en een aantal kleuren aan de leden voor zal leggen. Deze 'kleurencommissie' bestaat uit de heer Van Beek, mevrouw Van der Tuin en mevrouw De Schipper. De vergadering gaat hiermee akkoord. Mevrouw Benner verzoekt om bij het kiezen van de kleuren ook de huurders van Stadgenoot hier bij te betrekken. Zodra de voorstellen voor de kleuren gereed zijn. kan er bijvoorbeeld bij iedere bewoner een stembriefje in de bus worden gedaan. 7. VERZEKERINGEN Op verzoek van de heer Van Beek is dit punt op de agenda geplaatst. Rechtsbijstandsverzekering De heer Van Beek stelt voor om een rechtsbijstandsverzekering ten behoeve van de VvE af te sluiten. Dit kan wel eens van pas komen. Als voorbeeld worden de schotels die schade aanrichten aan de gevel en de twee Canadese iepen die schade aanrichten, genoemd. Zo hebben de twee Canadese iepen al schade aangericht doordat er takken zijn gevallen op schuttingen van bewoners. De rechtsbijstandsverzekering zou deze kosten bijvoorbeeld op de eigenaars van de bomen kunnen verhalen. Het bestuur heeft reeds contact gehad met de betreffende eigenaar, maar deze blijft volhouden dat de boom niet in zijn tuin staat en zijn eigendom niet is. Opgemerkt wordt dat lopende zaken vaak niet gedekt worden door de rechtsbijstandsverzekering. Mevrouw Bakker geeft aan dat er ook een offerte ligt voor een Overeenkomst Juridische Dienstverlening (OJD) bij Rijssenbeek Advocaten. Rijssenbeek is gespecialiseerd in VvE's en ondersteunt ook bij lopende zaken. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering De heer Van Beek geeft aan dat indien het bestuur op dit moment een actie uitvoert waar de leden het niet mee eens zijn, het bestuur hier hoofdelijk aansprakelijk voor is. De heer Van Beek wenst niet meer als bestuurslid van de VvE op te treden indien er geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering is. De vergadering gaat unaniem akkoord met het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering / OJD en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 8. BEGROTING 2016 De begroting 2016 wordt toegelicht. Eén van de belangrijke posten op de begroting is de reservering voorziening (bedrag voor toekomstig groot onderhoud). Deze reservering is gebaseerd op de Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB). Het MJOB wordt jaarlijks cijfermatig geactualiseerd en daarmee aangepast aan het huidige prijspeil. Ook wordt de horizon (aantal jaren dat de VvE voor planmatig onderhoud vooruitkijkt) een jaar opgeschoven. Op basis hiervan wordt geadviseerd om de jaarlijkse 'reservering voorziening' te verhogen. blz. 3

4 De begroting laat zien dat een aanpassing van de VvE-bijdrage noodzakelijk is. De verwachting is dat conform het huidige MJOB de reservering voorziening (en daarmee de VvE-bijdrage) vanaf 2018 omlaag kan. De begroting wordt unaniem, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 vastgesteld. De eigenaren worden hierover per brief door VBA geïnformeerd. 9. INCASSOPROCEDURE De voorzitter vraagt om de beheerder (opnieuw) te machtigen om in geval van achterstallige betaling van de VvE-bijdrage, een procedure te (laten) voeren waarbij de kosten verhaald worden op de in gebreke zijnde eigenaar. De procedure verloopt als volgt: nadat de eigenaar drie aanmaningen (met een tussenliggende periode van een maand) heeft ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De incassoprocedure wordt unaniem vastgesteld. 10. DE SLECHTE STAAT VAN DE TWEE CANADESE IEPEN IN DE BINNENTUIN In de binnentuin staan twee Canadese Iepen (de twee enorme bomen ter hoogte van nummer 101). Het lijkt erop dat de bomen aan het afsterven zijn, dit wordt onder andere veroorzaakt door de klimop die in de boom groeit. De bomen verliezen grote takken die schade aanrichten en omdat niemand zich verantwoordelijk voelt voor de bomen zijn deze op kosten van de VvE een keer onderhouden. In het verleden stonden er drie bomen waarvan er één om is gevallen, er is een kans dat dit ook met de twee andere bomen gaat gebeuren.. Dit zijn dan ook redenen waarom de bomen eigenlijk weg zouden moeten. De heer Van Beek heeft inzake de bomen veel contact gehad met mevrouw Benner en met de voorzitter van de andere VvE. De eigenaar van de boom heeft aangegeven dat het niet zijn boom is en dat hij hier niets aan zal doen. En de nog af te sluiten rechtsbijstandsverzekering neemt geen lopende zaken in behandeling. Mevrouw Bakker geeft aan dat Rijssenbeek wel ondersteunt in lopende zaken. Zij zal de premies en voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering en van een OJD aan de heer Van Beek toezenden. Mevrouw Benner geeft aan dat er mogelijk ook een kapvergunning aan zal moeten worden gevraagd voor het verwijderen van de bomen. Opgemerkt wordt dat de bomen enige tijd geleden nog zijn gecontroleerd, de bomen waren toen gezond. Ongeacht of de bomen gezond zijn is de wens om de bomen te verwijderen. Er zijn echter ook reden om de bomen te behouden: meer privacy, de bomen dempen het geluid, er komen vogels op af. Indien de huidige bomen verwijderd zijn zouden er nieuwe bomen geplant kunnen worden. Het bestuur zal kijken of het mogelijk is om de bomen te laten verwijderen. Dit zal ook voorgelegd moeten worden aan de andere VvE. Tevens zal de eigenaar van de boom aangeschreven worden door een jurist. De vergadering verleent het bestuur een mandaat van 1000 euro voor dit onderwerp (juridisch traject aansprakelijkheidsstelling opstarten). 11. SCHOTELS De schotels die aan de gevels van de bergingen hangen, hebben schade aan het metselwerk aangebracht. Derhalve dienen deze schotels verwijderd te worden. Het is echter vrij complex om dit te realiseren: rechters hebben altijd nog aan de kant van de schotel eigenaars gestaan in verband met de vrijheid van nieuwsgaring. Bij een gebouw dat een beschermd architectonisch uiterlijk heeft, weegt dit zwaarder dan de vrijheid van nieuwsgaring. Hier is bij dit gebouw echter geen sprake van. Mevrouw Benner en de heer Van Beek zullen proberen om de twee schotels aan de achterzijde te laten verwijderen. Aan de voorgevel van het gebouw hangen ook schotels, het is onbekend hoeveel dit er zijn. Er zijn tegenwoordig alternatieven voor de grote schotels, maar het wordt lastig om de betreffende eigenaars deze aan te laten schaffen. Volgend jaar, bij groot onderhoud van het gebouw, zal het bestuur samen met de huismeester de eigenaars van schotels aanspreken en hen verzoeken om de schotels definitief te verwijderen. In het huurcontract van Stadgenoot staat tegenwoordig dat er geen schotels bevestigd mogen worden, dus er zullen geen nieuwe schotels van huurders meer bijkomen. 12. VERKIEZING BESTUUR EN KASCOMMISSIE Verkiezing bestuur blz. 4

5 Het bestuur bestaat thans uit de heer Van Beek en mevrouw Benner. Het bestuur is benoemd voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden ontslagen. Het huidige bestuur wil graag aanblijven. Mevrouw Van der Tuin is bereid om tot het bestuur toe te treden. De leden stemmen hier unaniem mee in. Tot bestuur wordt benoemd: de heer Van Beek, mevrouw Van der Tuin en mevrouw Benner. Het bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Nieuwe bestuursleden dienen zich in te schrijven in de Kamer van Koophandel. Verkiezing kascommissie De kascommissie moet jaarlijks worden benoemd en bestaat uit tenminste twee leden. Zij heeft een belangrijke taak: zij controleert het financieel beleid en adviseert de vergadering over de jaarrekening. De kascommissie is een onafhankelijk orgaan: leden van het bestuur mogen geen zitting nemen in de kascommissie. Mevrouw De Schipper en de heer Pasmans stellen zich beschikbaar en worden unaniem tot kascommissielid benoemd. 13. MANDATERING BESTUUR Er wordt verzocht het bestuur te mandateren voor kleine (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven buiten de begroting met een maximum bedrag per jaar én om toestemming te verlenen voor aanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verder wordt gevraagd het bestuur te machtigen zo nodig over te stappen naar een andere verzekeraar, tegen gangbare condities en naar beste inzicht en vermogen. Deze mandaten worden verleend totdat in een ledenvergadering anders wordt besloten. De vergadering besluit het bestuur te mandateren om toestemming te verlenen voor aanpassingen in het kader van de WMO en het overstappen naar een andere verzekeraar. 14. RONDVRAAG EN SLUITING Rondvraag Trap naar berging De heer Van Beek wenst een trap naar zijn berging te maken. Voor een dergelijk verbouwingsverzoek zijn een aantal voorwaarden gesteld: er moeten tekeningen en berekeningen komen, er moet een vergunning aan worden gevraagd enz. De heer Van Beek heeft tekeningen van het verzoek aan het begin van de vergadering rond gedeeld. Omdat het verzoek geen agendapunt is, mag hier nu geen besluit over worden genomen. Echter aangezien Stadgenoot met haar ruime meerderheid van stemmen akkoord is en als alle aanwezigen akkoord zijn, dan is er geen probleem. In de volgende vergadering zal dan officieel toestemming worden gevraagd. Opgemerkt wordt dat de berging officieel niet als woonruimte gebruikt mag worden, tenzij de bestemming wordt gewijzigd. De heer Van Beek antwoordt dat hij hier een vergunning voor aan zal vragen. De vergadering gaat unaniem akkoord met het maken van een trap naar de berging ten behoeve van Egidiusstraat 97-III. De heer Engelberts geeft aan dat in zijn woning een verzakking lijkt te zijn en dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door een verbouwing bij een van zijn buren. Hij vraagt of hier ooit is verbouwd en of hier toestemming voor is gevraagd. De heer Van Beek zal dit nagaan. Geluidsoverlast en muizen De heer Pasmans ervaart geluidsoverlast en heeft ook last van muizen. Beide klachten worden mogelijk veroorzaakt door zijn verlaagde plafond. De heer Pasmans vraagt of dit iets voor de VvE is. Mevrouw Bakker antwoordt dat muizenoverlast iets voor de eigenaar zelf is, tenzij het probleem door iedereen wordt ervaren en de VvE dit gemeenschappelijk op zou willen pakken. Ook het verlaagde plafond is iets voor de eigenaar zelf. Vloer De heer Engelberts vraagt of nieuwe eigenaars worden gewezen op de eisen waar een vloer aan moet blz. 5

6 voldoen. Geantwoord wordt dat deze eisen staan opgenomen in de splitsingsakte. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter beheerder blz. 6

7 Besluitenlijst VvE Egidiusstraat (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. 2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 2.1 De notulen van de vergadering van 26 maart 2015 zijn vastgesteld. 4. JAARREKENING De vergadering stelt de jaarrekening 2015 unaniem vast en verleent het bestuur decharge voor het door haar in 2015 gevoerd financieel beleid 4.2 De vergadering besluit het positieve resultaat te verrekenen met de leden. 5. PLANMATIG ONDERHOUD 5.1 De vergadering verleent het bestuur mandaat voor de voorbereiding van het planmatig onderhoud (inspecteren, opstellen werkomschrijving en zo nodig opvragen offertes) en om de in 2016/2017 geplande werkzaamheden te laten uitvoeren, onder begeleiding van de VvE-beheerder. Dit conform de bedragen zoals opgenomen in het MJOB plus 10%. 7. VERZEKERINGEN 7.1 De vergadering gaat unaniem akkoord met het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering / OJD en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 8. BEGROTING De begroting 2016 is met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 vastgesteld. 9. INCASSOPROCEDURE 9.1 De incassoprocedure is vastgesteld. 10. DE SLECHTE STAAT VAN DE TWEE CANADESE IEPEN IN DE BINNENTUIN 10.1 De vergadering verleent het bestuur een mandaat van 1000 euro voor dit onderwerp (juridisch traject aansprakelijkheidsstelling opstarten). 12. VERKIEZING BESTUUR EN KASCOMMISSIE 12.1 De heer Van Beek, mevrouw Van der Tuin en mevrouw Benner worden tot bestuur benoemd Mevrouw De Schipper en de heer Pasmans worden tot kascommissie benoemd. 13. MANDATERING BESTUUR 13.1 Het bestuur is gemandateerd om toestemming te verlenen voor aanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het overstappen naar een andere verzekeraar. Beide mandaten worden verleend totdat in een ALV anders wordt besloten. 14. RONDVRAAG EN SLUITING 14.1 De vergadering gaat unaniem akkoord met het maken van een trap naar de berging ten behoeve van Egidiusstraat 97-III. blz. 7

8 Actiepuntenlijst VvE Egidiusstraat (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. De heer Van Beek zal nagaan of er ooit een verbouwing is goedgekeurd waardoor er nu een verzakking is in de woning Egidiusstraat 121-I. Actie heer Van Beek Het bestuur zal kijken of het mogelijk is om de bomen te verwijderen. Dit zal ook voorgelegd moeten worden aan de andere VvE. Tevens zal de eigenaar van de boom aangeschreven worden door een jurist. Actie bestuur Inzake de kleuren voor het schilderwerk is er een 'kleurencommissie' samengesteld die een voorstel zullen doen aan alle bewoners. Actie kleurencommissie Mevrouw Bakker zal aan de heer Laan advies vragen om het schilderen van de bergingskozijnen en het herstel van het metselwerk van de bergingen, een jaar naar voren te halen. Actie beheerder Mevrouw Bakker zal de premies en voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering en van een OJD aan de heer Van Beek toezenden. Actie beheerder Mevrouw Benner en de heer Van Beek zullen proberen om de twee schotels aan de achterzijde te laten verwijderen. Mevrouw Benner en mevrouw Bakker zullen nagaan óf er een bruidsschat is ontvangen, wanneer dat is geweest en hoeveel dit was Actie beheerder / mevrouw Benner blz. 8

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon.

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 1 In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 18 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 1 Opening van de vergadering en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter, Bart Bouman, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School 1 Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School Onze excuses dat de notulen van de vergadering van 18 april 2011 nu pas in de bus liggen. Wij hebben sinds

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

VvE Croonstaete Mijdrecht

VvE Croonstaete Mijdrecht Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-06-2017 Aanwezigen: (zie presentielijst) Aanwezige bestuursleden: Voorzitter Kees Bakker Penningmeester Ruud Bakker Technisch bestuurslid Huib Verburg Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W.

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W. - VvE Engelsmanplaat 1 t/m 115, code 1198.0001 - VvE Huibertplaat 1 t/m 115, code 1199.0001 - VvE Bosplaat 1 t/m 115, code 1200.0001 - VvE Rottumerplaat 1 t/m 55, code 1201.0001 - Belangenvereniging De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE De Fruitmand, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 76; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2011 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een Verslag Onderwerp VvE Viermeren Datum vergadering 25 maart 2014 Afwezig Hage (huisnr 10), de Waal (huisnr 16), Groeneveld (huisnr 12, machtiging), Blonk (huisnr 34), Blankestein (huisnr 36), van der Lek

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Donderdag 24 maart 2010 aanvang 19.00 uur Locatie: W ijkgebouw Chez Cesar, Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer Complexcode: 141 W ebsite: http:///personal/141diepenbrock.html

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014

HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 140109 Hans Bremer Hemonystraat 20-3 Aan: Leden Vereniging van Eigenaren HansBremer@zonnet.nl Hemonystraat 20 020-6719453 Amsterdam, 9 januari 2014 Geachte leden VVE Hemonystraat 20, Toelichting Concept

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners Groot onderhoud Flemingstraat 18-92 informatie voor bewoners Inhoud 1 Uw flat wordt opgeknapt 1 2 Welke werkzaamheden voeren we uit? 2 3 Vergoeding voor de werkzaamheden 2 4 Overlast tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013

RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kalhorn VvE Beheer 3 september 2013 Amsterdam kantoor Displaystraat 23 1033 RZ Amsterdam postadres Postbus 199 1000 AD Amsterdam e-mail amsterdam@kalhorn.nl telefoon 020 208 99

Nadere informatie