Bijlage 2. Klimaatmaatregeleninstrument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2. Klimaatmaatregeleninstrument"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Klimaatmaatregeleninstrument 1. Inleiding Functinaliteiten Tepassing KMI bij actualisatie klimaatplan Drkijk Werkblad Overzicht Werkblad Alle maatregelen Werkblad Maatregelen per sectr Opbrengst CO 2 -reductie Verslag Futureprfed

2 1. Inleiding Dit dcument beschrijft het klimaatmaatregeleninstrument (KMI) dat ter ndersteuning van de actualisatie van het stedelijk klimaatplan gebuwd werd. Het dynamische klimaatmaatregeleninstrument werd in pdracht van de stad Antwerpen dr Futureprfed ntwikkeld als kennisbasis m (1) de te verwachten CO2-reducties van de maatregelen te berekenen en (2) na te gaan f en he alle plannen samen leiden tt het behalen van de delstellingen. Het KMI is een flexibel cijfermatig rekenmdel in Excel dat een CO 2 - pad uittekent vr alle sectren naar 2020 en verder (2050). Het mdel is primrdiaal ntwikkeld in functie van het behalen van de delstelling 20% minder CO 2 -uitstt ver heel het stedelijke grndgebied tegen 2020 ten pzichte van Het klimaatmaatregeleninstrument biedt k inzicht in de business case vr elke delgrep via een lijst van berekende klimaatmaatregelen die ndig zijn m de delstellingen per tijdsinterval te realiseren. In andere wrden, het klimaatmaatregeleninstrument neemt zwel ecnmische als energetische parameters mee in het pzetten van het CO 2 -reductie- pad. Het bevat verschillende functies die telaten m de ideale mix aan maatregelen samen te stellen vr elke delgrep en vr de hele stadsgemeenschap. Het hfdstuk Functinaliteiten beschrijft p hfdlijnen de belangrijkste functinaliteiten van het klimaatmaatregeleninstrument. Het hfdstuk Drkijk beschrijft het instrument meer in detail en staat stil bij de verschillende lagen die in het instrument zijn gevegd. 2. Functinaliteiten Het KMI heeft de vlgende functinaliteiten: 2

3 1. Berekenen en visualiseren van de CO 2 -impact per maatregel per jaar en cumulatief vr een welbepaalde peride. 2. Berekenen en visualiseren van de directe ecnmische ksten en baten per maatregel en geeft p basis daarvan een verzicht per delgrep f per cluster. 3. Berekenen en visualiseren van de geaggregeerde CO 2 -impact van de maatregelen en vergelijken met de berekende emissieklf en delstellingen. De emissieklf is berekend p basis van de emissie-inventaris uit Op basis van de cijfers uit 2012 werd een emissieklf berekend. Deze klf wrdt vergeleken met de verwachte besparingen van de diverse maatregelen. 4. Vrzien van maximale reducties zdat de impact van de maatregelen niet verschat kan wrden. 5. Tnen, srteren en pririteren van alle maatregelen, maatregelen per sectr f maatregels per clusters. Deze priritering van maatregelen - tp 10 f tp 5 f tp 25 - gebeurt vr alle maatregelen samen, per sectr f per cluster van maatregelen. De srtering gebeurt flexibel p basis van een aantal harde en zachte criteria f een cmbinatie hiervan. Harde criteria zijn de berekende investeringskst, de jaarlijkse pbrengsten (inclusief f exclusief subsidies) en de CO 2 -reductie. Zachte criteria zijn het implementatiegemak, sciale aspecten, zichtbaarheid, bijdragen aan andere milieuaspecten en werkgelegenheid. Zachte criteria is k het type. Is dit een nieuwe maatregel, lpende maatregel f te intensifiëren maatregel. De gebruiker van het instrument kan te allen tijde het srteringsmechanisme wijzigen. 6. Berekenen en tnen van de financiële impact van het klimaatplan vr een lijst van stakehlders. 7. Opzetten van een vrtgangsmnitr per maatregel p basis van de indicatren per maatregel. 8. Bijsturen, dit is verschuiven, annuleren, pschreven van maatregelen kunnen p cntinue basis; het systeem leent zicht tt scenari s. 9. Vertalen van de maatregelen naar de actieplannen in het kader van het Burgemeesterscnvenant (SEAP). 3. Tepassing KMI bij actualisatie klimaatplan Futureprfed en Stad Antwerpen werkten samen het KMI-mdel p hfdlijnen uit. Parallel werden in een eerste fase (F1) de ptentiële maatregelen vr het grndgebied Antwerpen pgelijst. Dit gebeurd aan de hand van bestaande literatuur en van interviews met stedelijke medewerkers. Bestaande literatuur is mvangrijk. We verwijzen nder meer naar de Impactstudie klimaatplan 3

4 Antwerpen van Vit (2012); Mbiliteitsnderzek bij bewners (2012); LEZ Haalbaarheidsstudie (2012); Analyse Milieunderzek Stad Antwerpen (2012); Mbiliteitsplan Stad Antwerpen (2014); MIRA Milieuverkenning (2009); Leuven Klimaatneutraal wetenschappelijk rapprt (2013). Stedelijke medewerkers die geïnterviewd werden zijn werkzaam bij de afdelingen energie en milieu Antwerpen en mbiliteit van de bedrijfseenheid stadsntwikkeling. Eveneens parallel werd gestart met het plijsten van maatregelen vr het eigen patrimnium en het eigen vertuigencentrum. Deze werden niet tegevegd aan het KMI. De pgelijste maatregelen werden ter evaluatie en aanvulling vrgelegd aan de ambtelijke werkgrepen die ter vrbereiding van de actualisatie van het klimaatplan, en cnfrm het dr het cllege gedgekeurde prces, waren samengesteld. Er waren werkgrepen vr residentiële gebuwen en gebruikers (WGR), tertiair en industrie (WGT), mbiliteit (WGM), eigen patrimnium (WGE), haven (WGH) en eigen vrtuigen (WGE) Energie had geen eigen werkgrep. Leden van de werkgrepen werden regelmatig gecnsulteerd drheen het prject. In een tweede fase (F2) berekende Futureprfed de impact van deze ptentiële maatregelen. Waar vrradig werden gegevens van en ver Antwerpen gebruikt. Indien niet vrradig werden de gegevens uit Vlaanderen en Leuven geëxtrapleerd naar Antwerpen. In een derde fase (F3) werd de impact van de maatregelen p het behalen van de delstellingen verder verfijnd. Dit gebeurde aan de hand van diverse watals scenari s waarbij de KPI s (d.i. de harde delstelling) van bepaalde maatregelen werden teruggeschrefd f pgeschrefd. Via deze werkwijze verkrijgt men p krte termijn inzicht in de tp-maatregelen die niet mgen misgaan. In een laatste fase vier (F4) werden de individuele maatregelen, beschreven in maatregelfiches en inclusief sleutelprestatieindicatren (KPI s), stadsbreed vrgelegd aan de betrkken diensten en werkgrepen vr finale evaluatie. Betrkken ambtenaren waren : Filip Haes (WGR, F1,F4) Geert Vielfnt (WGR,F1,F4), Jan Meuleman (WGR,F1,F4) Guid Andries (WGR,1,4), Lieve Custers (WGR,Fase1,4), Sam Verbelen (Energie, F1,F,4) Wuter Cyx ( Energie,F1,F4), Dries Willems (WGE,F1,F4) Niels Clet (WGE, F1,F4), Almut Fuhr (WGE, F1), Annemie Trmans (WGE, F1,F4), Karen Callebaut (WGH,F1,F4), Eddy Van Hve (WGH,F1,F4) Gabrielle Van Zeren (WGT, F4), Valérie Blanckaert (WGE,F1,F4), Michel Gerrits (WGE F1,F4), Filip Smits (WGR,F1,F4) Guy Smeulders (WGR, F1), Michael Van Hve (WGE, F1,F4), Geert Schrten (WGH, F1,F4), Chris Ceck (WGH,F4), Filip Lenders ( F1,F3) 4

5 4. Drkijk Het KMI heeft de verschillende functinaliteiten verdeeld ver verschillende werkbladen. De belangrijkste werkbladen vr het geactualiseerde klimaatplan wrden hier besprken: 1. Overzicht; 2. Alle maatregelen; 3. Maatregelen per sectr Werkblad Overzicht Dit werkblad staat in vr de hierbven vermelde functinaliteiten 3 (geaggregeerde CO 2 -impact vergelijken met emissieklf en delstellingen) en 4 (vrzien van maxima in reducties). Het tnt de geaggregeerde impact van alle maatregelen en zet het af tegenver de emissieklf en delstelling. Het cntrleert p een eenvudige manier de berekende en geaggregeerde data. De impact wrdt getnd p het ttale niveau (de stadsgemeenschap), per sectr en per delgrep. Het Burgemeestercnvenant bepaalt de sectren. De delgrepen zijn bepaald dr de stad. Bij implementatie van functinaliteit 8 (scenari s simuleren) kent men direct de impact van het scenari p het ttale klimaatplan. 5

6 Figuur 1: Screensht werkblad Overzicht Verklaring bij de titels: Sectr: de dr het Burgemeesterscnvenant vrgeschreven sectren: Huishudens, Handel en diensten, Industrie, Mbiliteit en Energie. Delgrep: de dr stad gehanteerde pdeling van sectren naar delgrepen. Op geaggregeerd niveau: huishudens, tertiair, industrie, mbiliteit, energie. Vervlgens verder nderverdeeld: Huishudens: pgesplitst naar districten; 6

7 Tertiair: pgesplitst in stedelijke diensten, handel, htels en restaurants, kantren en administratie, nderwijs, gezndheidszrg en maatschappelijke dienstverlening, andere; Mbiliteit: pgesplitst in aut, vracht, bus, trein, tram, binnenvaart; Energie: pgesplitst in WKK, bigas, afval, strtgas, bimassa, bdem, wind, zn, water, restwarmte; Industrie: pgesplitst in type industrie zals buw, verpakkingsmateriaal. Mb.t. de industrie werden de NACE-cdes gebruikt. 2005, 2007, 2010 en 2012: hier zijn de resultaten terug te vinden per sectr en delgrep van de emissie-inventarissen van de vermelde jaren. Vr de jaren 2010 en 2012 zijn de emissies (sms bij benadering) k berekend per delgrep. Dit was vr 2005 en 2007 niet mgelijk vr alle delgrepen wegens beperkte beschikbaarheid van infrmatie en de grte heveelheid rekenwerk die ermee gepaard gaat. 2014, 2016, 2018: de te verwachten, tussentijdse resultaten wanneer de maatregelen die pgenmen zijn in de verschillende tabbladen Maatregelentabel xxx uitgeverd zuden wrden. 2020: Resultaat met actieplan (ktn CO 2 ): uitgaande van de emissies van 2012 minus de vrpgestelde CO 2 -reductie geeft deze klm, bij uitvering van de geselecteerde maatregelen, de verblijvende emissies per sectr en per delgrep in 2020 weer. CO 2 -reductie (ktn CO 2 ): geeft de vermeden emissies per sectr en delgrep die mgen verwacht wrden bij uitvering van de geselecteerde maatregelen. Reductie 2012 (%): geeft de vrziene reductie prcentueel ten pzichte van Deze cel kleurt rd wanneer er een vrziene reductie van meer dan 100% berekend wrdt, wat uiteraard gecntrleerd dient te wrden m een nrealistische verschatting van maatregeleffecten te vermijden. Reductie 2005 (%): geeft de vrziene reductie prcentueel ten pzichte van Opbrengst/jaar (mi /jaar): jaarlijkse pbrengst van het maatregelenpakket per sectr f delgrep in BaU 2020 (ktn CO 2 ): de verwachte emissies per sectr en delgrep indien er geen bijkmende acties ndernmen wrden. Niet pgenmen in Figuur 1: cntrleklmmen m tt p een zeker niveau na te gaan f er vr bepaalde maatregelen geen verschatte verwachtingen gesteld wrden f m te vrkmen dat cmbinaties van maatregelen vr verdreven reductieverwachtingen zuden zrgen Werkblad Alle maatregelen 7

8 Dit niveau grepeert de hierbven vermelde functinaliteiten 5 (srtering en priritering) en 7 (vrtgangsmnitr). Het werkblad laat de gebruiker te m de maatregelen te srteren, te pririteren via alle getnde nderstaande klmmen. Dit niveau tnt dus de maatregelen, maar het berekent ze niet. Het geeft k een inzicht in de realisatie dr de evlutie van de impact van de maatregelen te schetsen. Het werkblad heeft 3 delen. Een eerste, algemeen deel waar de maatregel wrdt beschreven. Dit is status, start, einde, jaarlijkse pbrengst, jaarlijkse CO2-reductie, ksten-efficiëntie, X-factr, cluster. Titel 31/12/2020 tnt de berekende impact tt De datum is variabel en kan dus verschuiven. De actuele resultaten wrden gegeven vr de datum van vandaag. Dit vlgt een theretische distributie en een reële distributie. Onderstaande tabel is gesrteerd p basis van het aandeel dat een gegeven maatregel heeft in het bereiken van de delstelling. Onderstaande tabel tnt de belangrijkste klmmen. Figuur 2: Werkblad Alle maatregelen Verklaring van de titels: Type: afkrting die aangeeft f de maatregel Mitigerend f Adaptief is en vr welke sectr/werkterrein. n : hier wrdt het nummer van de maatregel herhaald. Status: geeft aan f de maatregel lpend, te intensifiëren, nieuw f gewnweg een feit is. Nieuwe huizen mwille van stijging aantal inwners is een vrbeeld van een feit. Maatregel: mschrijving van de maatregel. 8

9 Start maatregel: startjaar van de maatregel. Eind maatregel: laatste jaar van de maatregel. Jaarlijkse pbrengst: de pbrengst (+) f kst (-) indien de maatregel vlledig uitgeverd zal zijn. Merk p dat dit beduidend kan verschillen met het resultaat in bv (zie verder). De pbrengst is de gerealiseerde energiebesparing. Jaarlijkse CO 2 -reductie: de ptentiële jaarlijkse CO 2 -reductie indien de maatregel vlledig uitgeverd zu wrden. Merk p dat dit beduidend kan verschillen van het resultaat in bv Kstenefficiëntie: dit is een berekening die dr het klimaatmaatregeleninstrument autmatisch gemaakt wrdt en is een eenvudige deling van de jaarlijkse pbrengst dr de jaarlijkse CO 2 -reductie. Deze klm geeft aan f de reductie van 1 tn CO 2 gepaard gaat met een pbrengst f een kst. He hger deze rati, he effectiever de maatregel. X-factr: de sm van de gewgen waarden van de kwalitatieve parameters: Implementatiegemak, Sciaal (f cmfrt) aspect, Zichtbaarheid, Verbetering andere milieuaspecten. Cluster: dit is de functinele cluster waarte de maatregel behrt. Een functinele cluster geeft een dwarsdrsnede p de maatregelen en grepeert ze anders dan de sectren. Clusters wrden gebruikt m infrmatie anders te structureren. Deze structurering werd gebruikt in de vrstudie van het FLK. 31/12/2020: in deze klmmen wrden tussentijdse berekeningen uitgeverd van de peride vrafgaand aan 31/12/2020 tt en met 31/12/2020. Deze datum kan gewijzigd wrden. Uitgeverd (%): geeft de prcentuele graad van uitvering van de maatregel aangegeven vr de ingegeven peride. Investering ( ): investering vanaf startjaar tt en met 31/12/2020. Geeft de sm weer van de investeringsbedragen vr de ingegeven peride van de geselecteerde maatregelen. Investering/Tn CO 2 e: de investering per tn CO 2- equivalent in vr deze maatregel. Let p: indien de begde CO 2 -reductie 0 ktn CO 2 is, blijft deze cel leeg. He lager de rati, he beter. Opbrengst (Mi /jaar): jaarlijkse pbrengst van de maatregel vr de gegeven peride. Cumulatieve Nett-Opbrengst (Mi): cumulatieve pbrengst van de maatregel vanaf startjaar maatregel tt en met 31/12/2020. CO 2 - reductie (ktn/jaar): de dr de maatregel gereduceerde jaarlijkse emissies in het jaar Het cijfer p rij 2 ttaliseert de waarden vr een gegeven selectie van maatregelen en geeft aldus de ttale CO 2 vr de selectie. Aandeel t..v 2005 (%): deze klm geeft het CO 2 -reductieptentieel weer van elke maatregel ten pzichte van de ttale CO 2 -emissies van We hebben 2010 als referentiejaar gekzen aangezien het reductieptentieel van elke maatregel gebenchmarkt is p data van 9

10 2010. Geprjecteerde CO 2 -reductie (%): Deze klm geeft per maatregel de geplande CO 2 -reductie. Op basis van de datum van vandaag, en het startjaar van iedere maatregel wrdt autmatisch uitgerekend heveel CO 2 -reductie men zich had vrgenmen te behalen tt p vandaag. Gerealiseerde CO 2 -reductie (%): Deze klm det in essentie dienst als cntrleklm m de gerealiseerde CO 2 -reductie per maatregel te berdelen in het licht van de gemaakte klimaatplannen. De gerealiseerde CO 2 -reductie is het prduct van klm P (CO 2 -reductie per KPI) en klm S (Gerealiseerde KPI) in de Maatregelentabel-tabbladen Werkblad Maatregelen per sectr Op niveau 3 wrden de feitelijke maatregelen tegevegd. Deze grepeert de hierbven vermelde functinaliteiten 1, 2, 6,7 en 8. De feitelijke berekeningen wrden hier deels uitgeverd. Een beperkt aantal velden wrdt buiten deze Excel berekend. Uitveren van scenari s gebeurt in deze tabbladen. Er zijn 5 tabbladen vrzien, één per sectr. In deze tabbladen wrden maatregelen ingeverd met hun bijhrende parameters. Alle tabbladen zijn hetzelfde. Dit werkblad heeft bijznder veel klmmen. In nderstaande wrden de belangrijkste getnd en besprken Figuur 3: Maatregelenblad

11 Figuur 4: Maatregelenblad - 2 Verklaring van de titels: Omschrijving: krte beschrijving van de maatregel Type: gaat het hier m: een Hfdmaatregel die een interessante CO-reductie bewerkstelligt f eerder m een Flankerende maatregel, een actie die p zich misschien niet zveel CO 2 -reductie kan teweegbrengen, f waar m diverse redenen niet naar kan gerekend wrden, maar die tch nntbeerlijk schijnt te zijn m een andere (Hfd-)maatregel sepel te laten verlpen. Cluster: Deze klm geeft de cluster weer waarte de maatregel behrt. Dr te klikken p een cel binnen deze klm krijg je een keuzelijst van clusters te zien waaruit je de bijhrende cluster kunt aanklikken. Status: Type beleid : gaat het m een lpende maatregel, een maatregel die met pgeschrefd wrden f een nieuwe maatregel Kritische succesfactr (KSF): hier kan een mschrijving gegeven wrden van een kritische factr die ndig is m deze maatregel te laten slagen. Er kan k verwezen wrden naar een andere maatregel (nzichtbaar gemaakt) Start maatregel: hier wrdt de startdatum (dd/mm/jj)van een maatregel ingevuld. Opmerking: wanneer er hier geen jaar wrdt ingevuld, wrdt er verndersteld dat de maatregel NIET pgenmen wrdt in het actieplan en wrdt er dan k verder geen rekening mee gehuden in bv. het tabblad Overzicht. 11

12 Eind maatregel: hier wrdt de einddatum (dd/mm/jj) ingevuld wanneer er verwacht wrdt dat de KPI (zie verder) van de maatregel bereikt zal zijn en tevens de daarmee gepaarde CO 2 e-reductie. # jaar tt kruissnelheid: bij smmige maatregelen zal de startdatum van de investering verschillen van de datum waarp de jaarlijkse te realiseren KPI behaald zullen wrden mdat er bv een vertraging is p de return n investment. Hiervr veren we dus een gegeven aantal jaar in die de maatregel ndig heeft m p kruissnelheid te kmen. Als een maatregel bv 3 jaar ndig heeft m p kruissnelheid te kmen dan wrdt er in het eerste jaar maar een één derde van het geplande KPI per jaar uitgeverd, het tweede jaar twee derde enz. Of wanneer een maatregel 10 jaar ndig heeft, dan wrdt in het eerste jaar 1/10; tweede jaar 2/10, enz. Gebudgetteerde jaarlijkse pbrengst (mi ): hier wrdt de jaarlijkse pbrengst (+) f jaarlijkse kst (-) ingegeven in miljen s. De berekening hiervan gebeurt in de afznderlijke rekensheet Werktemplate Jaarlijkse Opbrengst en CO2-reductie. Jaarlijkse CO 2 -reductie (ktn): hier wrden de vermeden jaarlijkse CO 2 -emissies ten gevlge van de maatregel ingegeven. De berekening hiervan dient te gebeuren in de afznderlijke rekensheet Werktemplate Jaarlijkse Opbrengst en CO2-reductie. Ksten efficiëntie ( /tn) dit is een deling van de jaarlijkse pbrengst dr de jaarlijkse CO 2 -reductie. He hger deze rati des te effectiever de klimaatmaatregel is. Geprjecteerde Kritische Prestatie Indicatr (KPI): Deze klm geeft het aantal eenheden van de maatregel weer die men begt te realiseren vr de einddatum van de maatregel. Gerealiseerde Kritische Prestatie Indicatr (KPI): In deze klm kan het aantal tt p vandaag gerealiseerde eenheden per maatregel ingebracht wrden. De waarden in deze klm dienen p hun beurt als input m de Gerealiseerde CO 2 -reductie per maatregel te berekenen in het tabblad Alle Maatregelen. Scenari s gebeuren p basis dit veld. Het vlstaat m deze waarde te veranderen. Als gevlg hiervan wrden andere velden pnieuw berekend. KPI/jaar : het ttale KPI m de delstelling te bereiken gedeeld dr de vrziene peride (Start maatregel Einde maatregel). Omschrijving KPI: krte mschrijving indicatr Opmerking: In het Tabblad Maatregelentabel Energie is dit steeds MWh geprduceerd en niet te wijzigen. X-factr: de vlgende zes klmmen dienen ingevuld te wrden met kwalitatieve parameters van de maatregel Implementatie (1= meilijk, 5 = makkelijk): he meilijk is het m de maatregelen uit te veren? Sciaal aspect (1= weinig, 5 = veel): he sciaal aanvaardbaar is deze maatregel? Zichtbaarheid (1= laag, 5 = hg): in een cmplex transitieprces is het belangrijk m de dynamiek gaande te huden. Zichtbaarheid naar buiten te, naar bezekers, pendelaars en geïnteresseerden is zeker belangrijk, maar zichtbaarheid naar binnen te is wellicht ng crucialer 12

13 m te slagen. Dankzij maatregelen die zichtbaar zijn aan de ppervlakte krijgt de burger f andere betrkkene in Antwerpen het gevel dat de zaken vruitgaan. Dit helpt k m het prisner s dilemma te drbreken: daarbij wacht iedereen het initiatief van de andere af, en wrden er dus geen cncrete eerste stappen gezet tt er een garantie f gevel is dat de anderen k mee zullen instappen. Verbetering andere milieuaspecten (1= laag, 5 = hg): Smmige maatregelen zullen naast de begde delstellingen en baten k secundaire f externe baten met zich meebrengen. Z zal de maatregel Grene Glven vr de sectr Mbiliteit niet enkel de reistijd en brandstfverbruik van de autmbilist verminderen maar zal de maatregel k de luchtkwaliteit in de stad verbeteren dr de verminderde uitstt van fijn stf. X-factr: In deze klm wrdt de X-factr autmatisch berekend als de sm van de vijf vrige klmmen. De maximale X-factr is 5. Overall-scre: in deze klm wrdt een scre verkregen p basis van de gesmmeerde prestatie van de maatregel qua X-factr, investering, pbrengst en reductie ten pzichte van de verige maatregelen binnen de sectr. Ttale investeringskst: investeringskst ( ) ver de vlledige levensduur ndig m de delstelling te halen. Investering per eenheid (per KPI): de investering per KPI wrdt gebruikt m de vereiste investeringen m maatregelen te financieren af te tetsen aan het beschikbare budget van de verschillende financiers. 31/12/2020 : in deze klmmen wrden tussentijdse berekeningen uitgeverd in functie van de gekzen datum (standaard 31/12/2020). Hier staat standaard 31/12/2020, maar m een tussentijdse prestatie van een maatregel te vrspellen kan hier een andere datum als benchmark ingevuld wrden. Uitgeverd (%): Rekening hudend met de levensduur van een maatregel en de ingeverde datum wrdt hier autmatisch de prcentuele vruitgang van de maatregel weergegeven. Als de startdatum van de maatregel later valt dan de benchmarkdatum dan verschijnt er een vrtgangspercentage van 0%. Investering tt bvenstaand datum: bendigde investering tt een gegeven datum Mi /jaar: jaarlijkse pbrengst van de maatregel in het jaar ingevuld CO 2 -reductie: jaarlijks (terugkerende) gereduceerde emissies dr de maatregel p de datum ingevuld Financier: In deze klmmen verdelen we het investeringsbedrag vr 1 KPI van een maatregel nder 3 financiers. Er wrdt uitgegaan van maximaal 3 financiers per maatregel. Financiering van het klimaatplan is de fact uitgewerkt in FLK. 13

14 4.4. Opbrengst CO2-reductie De feitelijke CO2-pbrengst en jaarlijkse pbrengst wrdt in bijgevegde Excel berekend. Handmatig wrden de waarden ingeverd in het KMI zelf. Micrsft Excel werkblad 4.5. Verslag Futureprfed Futureprfed rndde de pbuw van het instrument af met een krt aanbevelingsrapprt aan Stad Antwerpen. Dit is hier tegevegd. Package 14

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie