MEDEWERKER IN BEWEGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEWERKER IN BEWEGING"

Transcriptie

1 MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag waari loopbaaotwikkelig i de sector Kusteducatie het cetrale thema was, legde de basis voor deze hadreikig. Uit de resultate bleek duidelijk dat het overgrote deel va de deelemers aa de equête met grote toewijdig werkt. Bija 88% va de medewerkers gaf teves aa tevrede te zij over de ihoud va het werk, de hoge mate va veratwoordelijkheid e de vrijheid om zelf het werk i te dele. De sector KE oderscheidt zich va adere braches door het grote aatal kleie diestverbade. De sector KE telt i totaal werkemers (omgereked: fte). Gemiddeld bedraagt het diestverbad 0,4 fte. Ogeveer 40% va de deelemers aa de equête geeft aa teves als zzp er actief te zij. Eezelfde aatal zegt aast het diestverbad bij de KE og ee ader diestverbad te hebbe. De sector KE teslotte blijkt ook ee sector waari og iet veel besef bestaat va de mogelijkhede die scholig e loopbaaotwikkelig biede bij het sture va de eige loopbaa. Waar 53% va de deelemers aageeft weiig of gee mogelijkhede voor scholig e otwikkelig te ervare e bija de helft zij loopbaaperspectief egatief beoordeelt, katelt het beeld va ee sector die zij zaakjes redelijk voor elkaar heeft. E daar zit u juist het probleem, wat het valt iet te otkee dat de sector kusteducatie mometeel i zwaar weer verkeert: reorgaisaties e bezuiigige zij aa de orde va de dag. Juist i zo ozekere werkomgevig is het va belag dat alle medewerkers - iet allee de docete, maar ook het odersteued persoeel e het maagemet - de relevatie zie va scholig e loopbaaotwikkelig voor hu eige otwikkelig. Die loopbaaotwikkelig is primair de veratwoordelijkheid va de medewerker zelf, maar leidiggevede kue ee belagrijke bijdrage levere e daar waar mogelijk hu medewerkers facilitere bij het realisere va hu zelfsturig. Orgaisaties e werkemers hebbe er belag bij. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Ileidig 2 2 CAO e projecte over 3 loopbaaotwikkelig 3 Loopbaaotwikkelig doe je zelf 4 4 Tips voor loopbaaotwikkelig 7 5 Praktische iformatie 10 Bijlage 14 Deze hadreikig geeft izicht i de motieve va de medewerkers om aa loopbaaotwikkelig te doe e bevat teves tips e istrumete waarmee medewerkers e hu orgaisaties hu voordeel kue doe. Erik Lageveld 1

2 1 INLEIDING De sector kusteducatie wordt geteisterd door veraderede eise va overhede i combiatie met bezuiigigsoperaties. Reorgaisaties e veraderig i taakstellig zij aa de orde va de dag. Veel cetra voor de kuste trasformere bijvoorbeeld va aabieders op het gebied va muziek, das, theater e beeldede kust aar cetra voor kusteducatie e krijge op lokaal e/of regioaal iveau steeds meer de fuctie va spi i het web waar het gaat om cultuurparticipatie (oderwijs i kust, oderwijs door kust e meedoe door middel va kust). Al die veraderige hebbe hu weerslag op de medewerkers: persoele formaties worde aagepast e fuctie-ihoude veradere of verdwije. Ee medewerker ka i zulke ozekere tijde het hoofd allee koel houde als deze perspectief, kase blijft zie, bie de istellig waar hij werkt of daarbuite. Vauit mij praktijk als loopbaacoach zag ik het ut i va bewustwordig va loopbaaotwikkelig e employability voor medewerkers i de sector. Ee voorstel om middels ee equête de situatie op dit terrei vauit de optiek va medewerkers maar ees i kaart te brege, werd met succes igedied bij het SFKV. Mede op basis va de resultate va die equête ko vervolges deze hadreikig worde otwikkeld. De resultate va de equête weze uit dat employability e loopbaaotwikkelig relatief obekede groothede zij bie de sector (zie Rapportage Medewerker i Bewegig). I het algemee loopt de sector achter i het otwikkele va persoeelsbeleid e blijke veel medewerkers iet vertrouwd te zij met gagbare loopbaaistrumete als hulpmiddele bij het bevordere va hu izetbaarheid. Ook bleek oder medewerkers weiig keis aawezig te zij va mogelijke maiere waarop loopbaaotwikkelig gefiacierd ka worde. De hadreikig heeft als doel bij te drage aa het verbetere va de employability va de medewerkers i de sector KE e bevat istrumete waarmee zij zelf beter lere i te spele op de eise va ee sterk veraderede sector. Lifelog employmet is exit, lifelog employability kwam ervoor i de plaats. Daaraast beoogt de hadreikig leidiggevede bewust te make va het belag e ut va loopbaaotwikkelig voor het goed fuctioere va de eige orgaisatie. Ook krijgeoderemigsrade e Persoeelsvertegewoordigige hadvatte aagereikt om loopbaaotwikkelig bie de orgaisatie op de ageda te krijge. Tot slot. Deze publicatie ka worde beschouwd als ee aavullig op de hulpmiddele e istrumete die - met ame op iitiatief va het Sociaal Fods Kustziige Vormig, bracheorgaisatie Kustcoectie e de vakbode FNV-Kiem, KNTV, CNV e Ntb - al beschikbaar zij of worde otwikkeld (zoals Sterk i je Werk) op het gebied va persoeel e otwikkelig, maar vooralsog hu focus hadde op de werkgevers i de sector. Deze hadreikig richt zich i het bijzoder op de idividuele medewerker e bevat istrumete om zelf ee bewustwordigsproces over de eige mogelijkhede op het gebied va loopbaaotwikkelig i gag te zette. Deze hadreikig is, kortom, bestemd voor alle medewerkers i de sector KE die iformatie wille over opleidig e otwikkelig; regisseur va hu loopbaa wille worde; hu loopbaa wille otwikkele, maar og iet goed wete hoe; met cocrete plae aa de slag wille. De orkeste kee het al! Dat loopbaabeleid i de sector Kust e Cultuur iet overal is achtergebleve laat het Sociaal Fods Orkeste zie. Dat fods heeft al sids 2004 ee Regelig Loopbaabeleid dat als doel heeft om op basis va het tijdig sigalere va dreigede probleme bij musici - of het u gaat om hu fysieke belastbaarheid, de kwaliteit va hu spel of hu arbeidsmotivatie - deze te facilitere voor ee overstap aar ee adere werkkrig (exter) of ee adere fuctie (iter). Dit beleid is i het belag va de orkeste die hu kwaliteitsiveau wille hadhave e i het belag va de betreffede werkemer. Het voorkomt lagdurige arbeidsogeschiktheid, blijved disfuctioere of mogelijk otslag. Het Loopbaabeleid bie de orkeste komt eer op het auwletted volge va de musici op de terreie fysieke e psychische weerbaarheid, spelkwaliteit e arbeidsmotivatie. Ook worde prevetief da wel curatief maatregele getroffe om kelpute te voorkome da wel op te losse. Het Sociaal Fods Orkeste biedt de werkgever teves verdere fiaciële odersteuig bij het izette va ee aatal loopbaaistrumete zoals loopbaaevaluatiegesprekke, heroriëtatie op de loopbaa, oderzoek aar capaciteite e iteresses, arbeidsmarktoriëtatie, omscholig e de hierbij beodigde begeleidig (loopbaacoachig). Mometeel kue musici aast de hiervoor geoemde istrumete ook de workshop loopbaabeziig volge. Deze workshop is gericht op bewustwordig va de eige (o)mogelijkhede bij het vormgeve va de loopbaa. De musicus ka daarbij zelf het iitiatief eme om mee te doe aa de workshop, maar ook de werkgever ka de aazet geve tot deelame. De betreffede workshops vide periodiek plaats i het midde va het lad oder begeleidig va loopbaaadviseur Els Maas. Zo workshop bestaat uit ee idividuele itake, ee workshop va ee dagdeel, ee afsluitede idividuele coachigsessie e ee terugkomdag a ogeveer drie maade. De koste va zowel de workshop als va de overige loopbaaistrumete (zoals bijvoorbeeld loopbaabegeleidig als voortzettig va de workshop) vergoedt het fods voor 80% tot ee maximum va per werkemer. Sids 2009 volgde 45 musici de workshop. Ee recet gehoude evaluatie leverde 22 reacties va deelemers op, waarva 12 positief, 9 zeer positief e 1 voldoede. Daaraast publiceerde het fods het boekje Ee ieuwe Fase loopbaaotwikkelig voor orkestmusici (www.sfo.l/publicaties). De hadreikig geeft orkestmusici ideeë om zo lag mogelijk prettig é gezod te musicere. 2

3 2. CAO EN PROJECTEN OVER LOOPBAANONTWIKKELING 2.1 De cao Het recete oderzoek aar loopbaaotwikkelig bracht aa het licht dat medewerkers vaak iet op de hoogte zij va de faciliteite voor scholig/loopbaaotwikkelig zoals deze i de eige cao zij opgeome. I alle cao s zij paragrafe opgeome over scholig. Werkgevers diee scholig te stimulere e i samespraak met medewerkers ee opleidigspla op te stelle. Oder scholig wordt i het kader va de cao verstaa: Ee opleidig gericht op het uitbreide e verbetere va het vakmaschap. Ee opleidig gericht op het versterke va de employability va de betrokke werkemer. Ee opleidig op basis va de CAO Kusteducatie (zie CAO Kusteducatie, bijlage 1.a pag. 27) Het stimulere va scholig is sids jare verakerd i de CAO Kusteducatie 1. Istellige e medewerkers die oder deze cao valle kue, oder voorwaarde, i aamerkig kome voor ee vergoedig (zie Hoofdstuk 6 CAO KE, bijlage 1.a pag. 27). De scholigsregelig is ook succesvol op orgaisatieiveau. Stelde i 2008 og maar éé op de tie istellige ee scholigspla op, i 2010 was dat aatal gestege aar éé op de vier istellige. Medewerkers i overheidsdiest die oder de CAR-UWO (zie CARUWO, bijlage 1.b pag. 28) valle of bij ee zogeaamde B3-istellig werke e de CAR-UWO volge, hebbe overiges u al de mogelijkheid om loopbaaadvies te krijge, voor zover ze uiteraard bij ee gemeetelijke istellig werke. De CAR- UWO biedt bovedie de mogelijkheid om ees per drie jaar ee persoolijk otwikkeligspla op te stelle met de werkgever e ees per vijf jaar ee loopbaaadvies aa te vrage. 2.2 Sterk i je Werk I de sector Kusteducatie worde imiddels diverse odersteuede maatregele geome te behoeve va het persoeelsbeleid. Er zij hadreikige op de gebiede Strategisch Opleidigsbeleid, Fuctioerigs- e beoordeligsgesprekke e ee Hadboek Oderemigsrade. Ook zij ee Arbocatalogus e ee HR Quicksca otwikkeld die i 2011 wordt geïmplemeteerd (zie HR Quicksca, Bijlage 2, pag. 16). De geoemde HR Quicksca behelst de ivetarisatie va de feitelijke situatie, eveals de ivetarisatie va de geweste situatie op het gebied va Huma Resource Maagemet i de sector. Bie de sca worde ege oderwerpe behadeld waaroder Loopbaa e mobiliteit. Helaas ware de resultate va deze sca bij het verschije va deze hadreikig og iet beked e zij de gegeves allee te gebruike door istellige die de sca hebbe igevuld. Mometeel gaat veel aadacht uit aar het project Sterk i je Werk (zie: De ker va dit gezamelijke project va sociale parters is de izetbaarheid va de medewerkers bie de sector kusteducatie te vergrote e de istellige zo toe te ruste dat ze adequaat kue reagere op veraderige i de samelevig die gevolge hebbe voor het cursusaabod. Vauit het project dat ee looptijd heeft va drie jaar ( ) worde oderemerschap, regioale samewerkig e etwerkvormig e scholig gestimuleerd. Ee va de belagrijkste iitiatieve op dit terrei zij de bedrijfsschole die de afgelope jare op istigatie va de Kustcoectie e de sociale fodse zij opgericht. Dit zij scholigsetwerke voor docete e medewerkers uit de kusteducatie istellige. Deze bedrijfsschole biede cursusse e traiig aa op allerlei terreie va de beroepspraktijk, zoals bijvoorbeeld oderhadele, projecte opzette, didactiek, presetatie. Imiddels zij er al ee flik aatal regioale bedrijfsschole opgericht. Op korte termij wordt het aatal uitgebreid e zal ageoeg heel Nederlad gaa bestrijke. Zie voor ee overzicht va de bedrijfsschole pag Das e Kamerkoor De dassector beschikt al jare over ee regelig voor loopbaabeleid. De fysieke beperkige va dasers die zelde a hu 35 ste kue doorwerke e uit hoofde va hu beroep gecofroteerd worde met omscholig zij hier debet aa. De regelig is overige uitsluited va toepassig op dasers i loodiest die via hu werkgever premie betaald hebbe. Voor freelace dasers geldt de regelig iet. Ook het Kamerkoor - met 25 medewerkers de kleiste cao i de kustsector - heeft loopbaabeleid i de cao opgeome. 2.4 Bij de bure: recht op loopbaabegeleidig voor iederee Kijke we og wat verder om os hee, bijvoorbeeld aar Vlaadere, da zie we dat de Belgische regerig het recht op loopbaabegeleidig al i 2002 i de wet verakerd heeft. I het kader va die wet zij er i Vlaadere regioaal zestie loopbaacetra opgericht die door de regerig gefiacierd worde. Het mooie va dit systeem is dat de medewerker - evetueel zoder tussekomst - va zij werkgever bij die cetra terecht ka voor advies over zij/ haar loopbaa e/ of ee loopbaabegeleidigtraject. Evaluatie heeft uitgeweze dat dit systeem ee wezelijke bijdrage levert aa de flexibiliteit e zelfsturig va medewerkers op de arbeidsmarkt e de werkeloosheid i Vlaadere reduceert. Het Vlaamse voorbeeld geeft aa hoezeer ee actief beleid op het gebied va loopbaaotwikkelig haar vruchte afwerpt Leoardo da Vici e Lissabo Ook op Europees iveau lijkt loopbaabeleid ee steeds belagrijker issue te worde. Het iitiatief Leoardo da Vici, ee dektak va Europese beleidsmakers waaraa vauit Nederlad ee aatal orgaisaties deeleme zoals OCW, SZW, EZ, PLW, UWVwerkbedrijf, RWI, Stichtig va de Arbeid, veldkoepels uit het oderwijs, MBO, VO/PO, opleidigsfodse, Nobol, Noloc, NVS- NVL e APS, getuigt hierva. Gezamelijk buige deze partije zich over de beleidsotwikkelig va loopbaabeleid, adviserig e lifelog guidace voor alle leeftijde e voor alle iveaus. Ee ader voorbeeld biedt de Lissabo Ageda (2000), ee iitiatief va de EU om va Europa ee tooaagevede keisecoomie te make. Het equipere va de werkemer e daarmee dies employability speelt daari ee belagrijke rol. 3 1 I de CAO Kusteducatie is voor het eerst ee apart hoofdstuk opgeome over loopbaabeleid e scholig (hoofdstuk 6 CAO KE , zie bijlage 1, pag. 27). Echter op het gebied va employability ware tot op hede gee bepalige opgeome. I de ieuwe CAO KE lijkt daar veraderig i te kome i het kader va het beoogde vitaliteitsbeleid

4 3 LOOPBAANONTWIKKELING DOE JE ZELF Broe: M.Kuijpers 2003, M.Verbrugge 2008, IVA 2003 Voordat je aa de slag gaat met je eige loopbaaotwikkelig is het va belag eerst a te deke over ee aatal vrage die va belag zij voor het eme va ieuwe loopbaastappe. Over welke aspecte va mij fuctie be ik tevrede? Over welke aspecte va mij fuctie be ik otevrede? Wil ik - tevrede of iet - mij situatie veradere/ verbetere? Heb ik ee idee va de richtig die ik op wil? Beschik ik over de odige competeties om die veraderig succesvol tot stad te brege? Heb ik de steu va mij omgevig als ik wil veradere? Hoe betrek ik mij leidiggevede bij mij loopbaaotwikkelig? E vooral... Be je bereid tijd te steke i je eige loopbaaotwikkelig? Aa de slag gaa met je eige loopbaaotwikkelig doe je er iet zo maar eve bij. Door actief met je loopbaa aa de gag te gaa breg je ee igrijped veraderigsproces op gag. E dat kost tijd! Behalve grodige reflectie op je eige fuctioere, beteket loopbaaotwikkelig ook het aar buite trede e aa je omgevig kebaar make dat je veraderig astreeft i je werkkrig. Je zult moete etwerke e i gesprek moete gaa met je leidiggevede, die ee belagrijke rol speelt i je veraderigsproces. Pla daarom momete dat je i alle rust kut werke aa je loopbaaotwikkelig. Waaruit bestaat deze hadreikig? De hadreikig bestaat uit ee ileidede istructie waari ekele begrippe verduidelijkt worde, ee lijst met tips om zelf aa de slag te gaa met het vormgeve va je eige loopbaaotwikkelig e hadige iformatie. Bij de lijst met tips hore ee aatal bijlage. Die vid je achteri de hadreikig. Voorkome is beter da geeze Het is ee misverstad te veroderstelle dat loopbaaotwikkelig of zelfsturig allee va ut zou zij als je otevrede bet over je fuctie of als je positie bedreigd wordt. Itegedeel, ook als je wel tevrede bet, heb je er - misschie og wel meer da je otevrede collega - baat bij om je otwikkelig te sture. Immers daarmee voorkom je dat je op de verkeerde werkplek terecht komt. Voorkome is beter da geeze e: izicht is de basis va veraderig. Maar de begrippe tevrede e otevrede behoeve wel eige uace. De deelemers aa de vragelijst Medewerker i Bewegig blijke voor bija 90% (doorgaas, zeer zeker) tevrede te zij over de ihoud va hu werk (zie MIB Het oderzoek 2.1. ev.). Dek daarbij aa take, wijze va uitvoere, uitdagig, erkeig e taakautoomie. Medewerkers i de sector zij over het algemee goed op de hoogte va de doele va de orgaisatie waar ze werke, de collegialiteit is goed, ook de odersteuig door de leidiggevede wordt doorgaas als voldoede ervare. Me weet zij oafhakelijkheid e zelfregulatie te waardere. Je vraagt je af of zo hadreikig wel odig is! Maar hoe relatief die tevredeheid is blijkt wel uit het feit dat ruim de helft va de medewerkers aageeft iet tevrede te zij met zij/ haar loopbaaperspectief e ovoldoede mogelijkhede voor opleidig e otwikkelig te ervare (zie MIB 3. ev.). Vele gave ook aa gee idee te hebbe wat loopbaaotwikkelig eigelijk is of op welke maier de eige loopbaa vorm gegeve zou kue worde. De feite worde gestaafd door het gerige aatal ure dat aa scholig e otwikkelig besteed wordt e door de opvallede obekedheid met gagbare loopbaaistrumete als loopbaacoachig, loopbaabegeleidig, super- e itervisie (zie MIB 5.) Die grote tevredeheid mag dus met ee flike korrel zout geome worde. Het bewustzij va het belag va loopbaabegeleidig e scholig e otwikkelig is og weiig otwikkeld eveals het bewustzij va het belag va zelfsturig voor de eige loopbaaotwikkelig. Ee uitleg va ekele belagrijke begrippe is da ook op zij plaats Loopbaaotwikkelig, employability, zelfsturig, competeties e loopbaabegeleidig (bro: Kuipers 2003, Verbrugge 2008) Omschrijvig begrippe Loopbaaotwikkelig Loopbaaotwikkelig duidt op het verwerve va werk e/ of leerervarige e etwerkcotacte om je persoolijke doele e waarde i je werk te verwerkelijke. Dit gebeurt i overleg met mese i je omgevig e vidt plaats ogeacht mogelijkhede e beperkige va de omgevig. Loopbaaotwikkelig is hiermee gee icidetele keuze voor ee beroep of fuctie, maar ee doorloped proces waari je je eige loopbaa beïvloedt. Uitgagsput va loopbaaotwikkelig is dat je je loopbaaverloop iet slechts laat afhage va het loopbaamaagemet va de orgaisatie waar je werkt, maar dat je zelf ivloed uitoefet op je loopbaaverloop. Je streeft daarbij ee zo groot mogelijke employability (zie De Medewerker i Bewegig 4 ev.) a. Bij loopbaaotwikkelig is sprake va oderhadelig tusse jou e je werkgever, waarbij je jouw wese, doele e mogelijkhede als uitgagsput eemt bij het verkee va je mogelijkhede i de orgaisatie. De werkgever ka loopbaaotwikkelig izette om zij orgaisatiedoele te bereike. Employability Employability ofwel het vermoge om werk te behoude of te verkrijge valt of staat met het oderhoude va de competeties die op de arbeidsmarkt gevraagd worde. Competeties kue echter veroudere of vervage als je ze iet bijhoudt. Ook ka de vraag aar specifieke keis of vaardighede wijzige e ka bijgevolg de waarde va je competeties veradere. Als je te alle tijde izetbaar wilt zij e je loopbaa wilt otwikkele, is het oodzakelijk dat je i je eige izetbaarheid blijft ivestere. Bekijk om meer izicht te krijge i competeties e welke competeties er bij het werk i de kusteducatie kome kijke de Competetiekit ee samewerkigsproject va Kustcoectie, SFKV e A+O Fods. Dit is ee kaartspel waarmee medewerkers 4

5 idividueel, maar vooral ook i teamverbad met competeties (lere) werke. De competetiekit bestaat uit vier doosjes, met ieder ee eige hoofdoderwerp: persoolijke effectiviteit, cultureel oderemerschap, kusteducatieve competeties e leidiggevede competeties. Als tweede hulpmiddel komt daar ee digitale omgevig bij. De competeties uit de kit vorme u de basis voor ee idividueel bekwaamheidsdossier. Meer iformatie e uitleg over het digitaal bekwaamheidsdossier vid je op producte/competetiekit-voor-ke-orgaisaties.html. Je kut De Competetiekit ook bestelle bij Kustcoectie: Competeties e Zelfsturig Zelfsturig beteket zelf veratwoordelijkheid eme voor je eige loopbaa. Door je eige loopbaa te sture, eem je het iitiatief i hade e blijf je aa je competeties werke ook als jouw werkgever dat om wat voor rede da ook alaat. Voor succesvolle zelfsturig va je loopbaa zij twee competeties oodzakelijk amelijk zelfkeis e flexibiliteit. Zelfkeis beteket dat je over ee correct e accuraat beeld beschikt va je eige sterktes, zwaktes, motieve e waarde e va je toekomstige ik, je ket als het ware je plaats (zie vragelijst loopbaacompeteties, Bijlage 3, pag. 20). Flexibiliteit slaat op jouw vermoge e motivatie om je aa te passe aa veraderige i je omgevig. Beide competeties zij cruciaal om je loopbaa zelf te kue sture. Zelfkeis is odig om te bepale welke richtig je uit wilt met je loopbaa, om gemotiveerd aa die loopbaa te blijve werke e om je evetuele leerbehoefte te herkee. Flexibiliteit helpt je da weer om flexibel te blijve e te kue omgaa met de voortdurede veraderige i de maatschappij e op de arbeidsmarkt. Waeer éé va beide competeties bij jou otbreekt, ka dit je voor probleme stelle: Beschik je over ee hoge flexibiliteit e ee laag iveau va zelfkeis da ka dit leide tot blideligs reagere op situaties i plaats va dat je zelf de cotrole houdt over de gebeurteisse. Is de situatie precies adersom, e beschik je over veel zelfkeis gecombieerd met ee laag iveau va flexibiliteit, da ka daar weer ee verlammed effect va uitgaa. Heb je weiig zelfkeis e ee laag iveau va flexibiliteit, da verkeer je i ee toestad va starheid e be je ekel i staat om i ee stabiele omgevig orders op te volge. Het zal duidelijk zij: Als je ee proactieve medewerker bet die over zelfkeis e flexibiliteit beschikt, sta je het sterkst op de arbeidsmarkt. Da be je breed izetbaar e heb je de grootste employability. Competetiemaagemet e Kusteducatie Naast de specifieke competeties waarover docete i de kusteducatie al lager moeste beschikke, zoals vakbeheersig e didactische vaardighede, worde oder ivloed va de marktotwikkelige ook adere competeties belagrijker. Dit maakt dat er ee toeemede behoefte is aa breder izetbare krachte. Hoewel specialiste altijd odig zulle blijve, is er meer behoefte aa geeraliste die meer kue da ekel lesgeve i éé disciplie/ istrumet of ekel op ee istellig. Competeties die aast de bestaade kwaliteite belagrijker worde, zij: Kue werke met grote(re) groepe, meer diverse groepe, aadacht voor groepsdyamica, orde houde. Het kue werke met adere doelgroepe, zowel i wijke als oderwijs. Adere aspecte va kusteaarschap kue zie, zoals creativiteitsotwikkelig, samewerke, persoolijke otplooiig e luistere aar elkaar. Flexibiliteit (zie bove). Omgevigsbewustzij. Vraaggericht werke (hoe stel je de vraag cetraal). Daaraast zij er ee aatal zakelijke competeties die zich u og veelal bij de directies bevide, maar die volges vele steeds meer bij docete kome te ligge. Daarbij valt te deke aa: Oderemerschap Admiistratief Projectmaagemet e projectmatig werke Commuicatie Netwerke Marketig e PR Competetiemaagemet is het aageweze middel om je te helpe je weg te vide i deze sterk veraderede markt. Loopbaabegeleidig De ker va loopbaabegeleidig bestaat uit ee zelfoderzoek. Aa de had va gesprekke, istrumete e opdrachte maak je de balas op va je keis, vaardighede, waarde, iteresses, aspiraties e alles wat verder voor jou va belag is zie Vragelijst Loopbaacompeteties, Bijlage 3, pag. 19. Loopbaabegeleidig ka zowel op je zelfkeis als op je flexibiliteit ee positieve ivloed hebbe. I de literatuur over loopbaabegeleidig spreekt me va zelfexploratie. Succesvolle exploratie va jezelf zou logischerwijs moete resultere i ee goed zelfizicht, amelijk i ee duidelijk beeld va je eige sterkte, zwakte, waarde e motieve. Loopbaabegeleidig ka ook ee positief effect hebbe op je flexibiliteit. Deeleme aa loopbaabegeleidig beteket i de meeste gevalle dat je i ee veraderigsproces terechtkomt. Loopbaabegeleidig helpt je om je aa die veraderig(e) aa te passe. Je ervaart veraderig e past je aa de veraderig aa, e dat ka je algemee aapassigsvermoge e de aapassigsbereidheid vergrote. Ook doorloop je tijdes loopbaabegeleidig ee heel loopbaabeslissigsproces. Op die maier verwerf je izicht i de competeties die odig zij voor het veradere va je eige loopbaa. Het zal duidelijk zij dat loopbaabegeleidig bij het verwerve va meer zelfsturig ee omisbare hulp is. Loopbaabeleid is voor je werkgever ee uttig istrumet. I de HR Quicksca (zie HR Quicksca, Bijlage 2, pag 16) die olags is otwikkeld i opdracht va het Sociaal Fods voor de Kustziige Vormig vide we bij vraag 7 oder het kopje Loopbaa e mobiliteit de volgede formulerig: Beleid rod loopbaa e mobiliteit is gericht op het kome tot ee optimale afstemmig tusse de wese e behoefte va de orgaisatie e de wese e behoefte va medewerkers: de juiste persoo op de juiste plaats, u e i de toekomst.(zie: ). 5

6 Helaas ware bij het ter perse gaa va deze hadreikig og gee exacte resultate beked va deze sca. Wel zij de eerste sigale dat op het gebied va loopbaa e mobiliteit og heel veel te wie valt Supervisie, itervisie of loopbaacoachig; wat is het verschil Er bestaa verschillede begeleidigsvorme die mese kue odersteue i hu professioele otwikkelig. Supervisie, itervisie e loopbaacoachig zij begrippe die iederee wel ket. Maar wat houde ze u precies i? De begrippe op ee rij. Supervisie Supervisie is ee idividueel leertraject oder leidig va ee supervisor waarbij methodisch wordt igegaa op je persoolijke leervrage te aazie va je werk. Het is ee vorm va reflectere op je eige werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties jou probleme oplevere, waar dit mee te make ka hebbe, hoe je ermee om ka gaa e welke alteratieve er zij. Als supervisate verke e herke je vaste patroe e ga je op zoek aar dieperliggede motieve e overtuigige die jouw iteracties sture. Je leert deke, voele e hadele adequaat op elkaar af te stemme e je eige ervarige i je werk zodaig te overdeke e te doorzie dat het leidt tot ee beter fuctioere. Bij supervisie ligt het accet ook op het lere voor volgede situaties. Ee supervisie is of idividueel met de supervisor of i ee klei groepje va maximaal drie persoe. Itervisie Itervisie is ee vorm va deskudigheidsbevorderig waarbij je ee beroep doet op collega s om mee te deke over persoo- e fuctiegebode vraagstukke e kelpute uit je eige werksituatie. Je vormt same ee itervisiegroep. Het meedeke gebeurt iet door het aadrage va oplossige maar door het stelle va vrage om zo met behulp va eige aalytisch e probleemoplossed vermoge zicht te krijge op het igebrachte probleem e hoe hieri te hadele. Het is ee methodiek waarbij je eige deskudigheid bie de orgaisatie wordt beut e verder wordt otwikkeld met als doel het bevordere va de kwaliteit va je werk. Ee itervisie beslaat ee lagere periode, met ee klei aatal vaste deelemers. Vooraf worde afsprake gemaakt over de spelregels, de doelstellige e de werkwijze va itervisie. Het proces vraagt va de deelemers de odige basisvaardighede. Itervisie ka zowel zelfstadig als oder begeleidig plaats vide. Bie ee itervisiegroep mag gee sprake zij va hiërarchie. Loopbaacoachig Loopbaacoachig is ee begeleidigstraject waari je door ee loopbaacoach wordt odersteud om i ee bepaalde werksituatie beter te fuctioere of ee specifieke taak te volbrege. Loopbaaoachig helpt je izicht te krijge i je eige fuctioere, adequaat gedrag e effectieve iteractiepatroe aa te lere, optimaal te fuctioere, resultaat te behale i cocrete situaties e je verder te otwikkele. Tijdes het traject werk je aa ee aatal persoolijke (leer-)doele e aa het vermoge om afstad te eme va je eige situatie e dagelijkse probleme i ee breder perspectief te zie. Jij als gecoachte bepaalt zelf, i samespraak met de coach, de leerdoele. Deze worde aa het begi va het traject vastgelegd, regelmatig getoetst e geactualiseerd. Bij loopbaacoachig ligt het accet op je fuctioere. 6

7 4 TIPS VOOR LOOPBAANONTWIKKELING Bro: FCB Hieroder geve wij ee aatal tips die de employability e daarmee de loopbaaotwikkelig kue bevordere. 1 Ke jezelf Om je loopbaaotwikkelig e izetbaarheid duurzaam vorm te geve e je talete u e i de toekomst optimaal te beutte, is het odig dat je zelf het heft i eige hade eemt door zelf je loopbaa te gaa maage. Besef dat loopbaamaagemet je eige veratwoordelijkheid is. Wie aders zou dat voor je kue doe? Je ket jezelf immers het beste! Daarom is het i de eerste plaats odig dat je ee duidelijk beeld hebt va je huidige positie i het werk e wat je wilt bereike. Verdiep je i je kwaliteite, motivatie, orme e waarde. Op de gebiede va beroepskeuze e loopbaa is het belag va zelfkeis al heel lag duidelijk. De Amerikaa Frak Parsos wordt algemee beschouwd als grodlegger va de beroepskeuzebegeleidig e loopbaaadviserig. Ogeveer ee eeuw gelede richtte hij i de Vereigde State het eerste beroepskeuzebureau op e schreef hij ee leerboek (Parsos, Choosig a Vocatio 1909/1967: 5). Voor ee verstadige beroepskeuze zij drie factore va belag: 1. ee helder begrip va jezelf, je aaleg, bekwaamhede, iteresses, ambities, - hulpbroe, beperkige e hu oorzake; 2. keis va de vereiste e codities voor succes, de voor- e adele, beloig, - kase e vooruitzichte i verschillede soorte werk; 3. op realistische wijze redeere over de relaties tusse deze twee groepe feite. Ee adere autoriteit op het gebied va loopbaaotwikkelig is Edgar Schei. Va Schei is het begrip loopbaaaker afkomstig. Ee loopbaaaker is ee combiatie va waargeome competeties, drijfvere e waarde die je iet wilt opgeve: het staat voor hoe je werkelijk bet. Zoder keis va je aker zou je het risico lope, door prikkels va buiteaf, i situaties of bae te gerake die uiteidelijk iet bevrediged zij, omdat je voelt dat je dit iet werkelijk bet. Je raakt da als het ware uit balas e fuctioeert iet optimaal. Ogeacht je eige baa of loopbaa zulle je toekomstige beslissige gemakkelijker e redelijker zij als je je eige istellig tegeover werk, je drijfvere, je waarde e je talete goed begrijpt. Dit begrip eemt toe door de vragelijst i te vulle. De betreffede lijst helpt je bij het bepale va je eige loopbaaaker, zie Vragelijst Loopbaaakers, Bijlage 5, pag 23. Ook De Vragelijst Loopbaacompeteties, Bijlage 3, pag. 20 is ee goed hulpmiddel om je zelfkeis te vergrote. Je kut ook de lijst Overtuigige e Waarde, Bijlage 4, pag. 21 ivulle. Competeties Er bestaa veel meige over wat ee competetie u eigelijk is. I deze hadreikig wordt de defiitie va M. Kuijpers gehateerd (Loopbaaotwikkelig, 2003): ee competetie is ee combiatie va vermoge, gedrag e motivatie. Kijk i De Vragelijst Loopbaacompeteties, Bijlage 3, pag. 36 voor ee overzicht e uitleg va de vijf loopbaacompeteties e doe de test om je zelfkeis te vergrote. Of bekijk het competetieoverzicht Kusteducatie op l/dieste/du4465_competeties+kusteducatie.aspx. 2 Wees realistisch i je ambities Natuurlijk wil je als werkemer jezelf cotiu blijve otwikkele bij ee aatrekkelijke werkgever i ee afwisselede, uitdagede baa. Dat oeme we de Hawaii variat. Het is altijd goed om ee ideaal a te streve, maar als iets te hoog gegrepe blijkt te zij, ku je maar beter water i de wij doe. Zorg er daarom voor dat de doelstellige die je voor jezelf defiieert haalbaar zij. Streef je iets a wat iet bie je macht ligt, da loop je ee groot risico op mislukkig met alle are gevolge va die. Soms is het verstadiger om ee loopbaastap (bijvoorbeeld promotie of het volge va ee opleidig) i ee adere levesfase of bij ee adere werkgever te make of vawege overige verplichtige (i werk of privé) te herzie, of cocessies te doe i je huidige situatie. Maak ee goede afwegig va je prioriteite e bespreek die ook met je leidiggevede zodat je same kut bezie i welk tijdsbestek e i welke mate je ambities verwezelijkt kue worde. E vergeet iet als je ee parter hebt deze bij het proces te betrekke. Hij/ zij ket je waarschijlijk het beste. Zie Overtuigige e Waarde, Bijlage 4, pag. 21 e Ratioeel Emotieve Therapie RET, Bijlage 7 pag Ke je rechte e maak gebruik va de faciliteite op je werk De cao die voor jou geldt e de eige regelige va de orgaisatie waar je werkt, stelle verschillede faciliteite beschikbaar die je kue odersteue bij het vormgeve va je loopbaa. Dek hier bij bijvoorbeeld aa de regelige voor opleidig, loopbaa e mobiliteit e het combiere va arbeid e zorg. Maak daar da ook gebruik va of ga i gesprek met iemad uit de OR/ MZ/ PVT. Bijlage 1A CAO Kusteducatie, (pag. 15) e Bijlage 1B Hadreikig Loopbaaadvies CAR-UWO (pag. 15) geve iformatie over ee paar belagrijke afsprake tusse vakbode e werkgevers i jouw brache. Je kut ook aar de mogelijkhede kijke die dit jaar og gebode worde i het kader va Sterk i je Werk (zie 4 Maak werk va je employability Om te alle tijde i staat te zij werk te krijge e te behoude is het zaak om als werkemer permaet te werke aa je izetbaarheid. Ee duurzaam izetbare werkemer is immers mider kwetsbaar voor de turbulete veraderige die i ee orgaisatie op hem af kue kome. Twee competeties zij voor employability va wezelijk belag: zelfizicht e flexibiliteit, maar ook is het va belag om je keis e vaardighede, die je zowel bie als buite je baa kut gebruike op peil te houde. Zie Vragelijst Loopbaacompeteties, Bijlage 3, pag 20. Ook je werkgever heeft ee rol i het bevordere va de employability door bie de orgaisatie mogelijkhede te 7

8 scheppe om de talete va zij medewerkers te kue herkee e deze verder te otwikkele. Essetieel voor je employability is ee lerede houdig aa te eme e te ivestere i je loopbaaotwikkelig. Je werkt aa je izetbaarheid door steeds te kijke wat jouw keis e vaardighede u zij. Door je af te vrage welke keis e vaardighede je i de toekomst odig zult hebbe e wat je graag zou wille e kue i de toekomst. Zie ook Waarom Employability?, Bijlage 6, pag Ivesteer i je gezodheid Ee gezode leefstijl verhoogt de kas dat je duurzaam e gemotiveerd aa het werk ka blijve aazielijk. Probeer voor jezelf vast te stelle hoe gezod je jouw leve iricht aa de had va de thema s: hoeveelheid werk, bewege, ruste, roke, alcohol, voedig, veiligheid e otspaig. Heb je lichamelijke klachte e - zo ja - besteed je daar ook voldoede aadacht aa? Probeer ogezod gedrag aa te passe. Kijk ook of je werkgever mogelijkhede/ faciliteite biedt die je kue odersteue bij het hadhave of otwikkele va ee gezode leefstijl zoals maatregele om geluidsoverlast tege te gaa, gehoorbeschermig, goede e schoe huisvestig, goed gevetileerde leslokale e bijvoorbeeld yoga, sportschool of Alexadertechiek. 6. Vermijd stress Voor je welzij is het verstadig om chroische tijdsdruk e stress als gevolg va de combiatie tusse werk e privé te miimalisere. Zie Tie tips tege stress Bijlage 9, pag. 31 of Test broe va Stress, Bijlage 11 pag. 34, geve je ee aatal tips om stress te vermijde of beter hateerbaar te make. Niet allee de verhoudig werk - privé ka stress veroorzake. Ook i het werk zelf ka de oorzaak va stress beslote ligge. De verschillede broe va stress kue herleid worde tot zes groepe factore: het werk zelf, je rol bie e buite de orgaisatie, je loopbaaotwikkelig, de structuur e cultuur va de orgaisatie waar je werkt e jouw relaties bie de orgaisatie (Paffe, 1996). Zie voor ee verheldered schema Oorzake voor stress, Bijlage 13, pag. 36. Stress ka lichamelijke, gedragsmatige e geestelijke symptome hebbe: Lichamelijke symptome: verhoogde bloeddruk, hartkloppige, verhoogd cholesterolgehalte, maagklachte spijsverterigsklachte, misselijkheid, migraie, hoofdpij e duizeligheid. Gedragssymptome: slecht slape, mider eetlust, meer roke e drike, gebruik slaap e/ of kalmerigstablette, drugsgebruik, meer ziekteverzuim, afwezigheid zoder rede,meer ruzie da vroeger, meer pech, mider seks. Geestelijke symptome: agstiger voele da vroeger, eerslachtige gevoeles, iet meer kue otspae, orustig e opgejaagd voele, moe voele, meer zelftwijfel, toekomstzorge, slechter humeur da vroeger, meer ergere, moeilijker cocetrere, tege mese/ situaties opzie, watrouwed e achterdochtig worde, eezamer voele da voorhee. De symptome va stress worde iet altijd metee herked. Hoewel het door de huidige Arbo-wetgevig tegewoordig bija iet meer mogelijk is om maadelag thuis te zitte met ee burout, is er toch alle rede om het iet zo ver te late kome. Neem metee stappe als je je gedurede ee lagere periode gespae voelt e éé of meer va de bovestaade symptome herket. Aa de bel trekke zowel bij je huisarts als je werkgever is het devies. Doe de test Broe va stress op mij werk, Bijlage 11, pag. 34 e je weet waar je staat. 7. Vraag om flexibiliteit Het zal i de sector Kusteducatie met zij afwijkede werktijde iet altijd mogelijk zij, maar toch is het va belag - zeker voor de medewerkers i de middefase va jaar - om werk e privé goed op elkaar af te stemme. De slechte balas tusse werk e privé ka de oorzaak voor veel stress zij! Als je i zo situatie verkeert, biedt je huidige fuctie misschie de mogelijkheid tot flexibiliserig. I overleg met je leidiggevede, evetuele collega s e je cliëte ku je zoeke aar geschikte maiere om dit probleem op te losse. Je kut bijvoorbeeld deke aa gewijzigde begi- e eidtijde. Bespreek dit met je leidiggevede. 8. Aalyseer de kelpute i het werk e breg die i het fuctioerigsgesprek i Stel voorafgaad aa ee fuctioerigsgesprek vast wat voor jou de grootste kelpute zij rodom je werk. Beatwoord voor jezelf vrage als waarom is het ee probleem? e welke mogelijke oplossige zij er?. Stel deze kelpute e oplossigsmogelijkhede vervolges ter discussie i het fuctioerigsgesprek met je leidiggevede e probeer gezamelijk ee voor beide werkbare situatie te creëre. I bijlage.. Hadreikig fuctioerigsgesprek vid je ee hulpmiddel voor ee goed gebruik va ee fuctioerigsgesprek. Je kut ook kijke op: 9. Stel ee Persoolijk Otwikkeligspla op Stel ee pla op hoe je jouw toekomstige loopbaa ziet. Stel doele vast e bepaal wat je (va jezelf e je werkgever) odig hebt om deze doele bie de geweste tijd te bereike. Betrek hieri je privésituatie e wat voor jou hieri belagrijk is. Hoe ee Persoolijk Otwikkeligspla (POP)er uit ka zie, zie je i Bijlage 10: de hadreikig POP (pag. 33). Bespreek je POP vervolges met je leidiggevede e maak cocrete afsprake. Kijk voor meer iformatie ook ees i Bijlage 8 Hadreikig fuctioerigsgesprek (pag. 30). 10. Zie fuctioerigsgesprekke als ee kas om je verder te otwikkele Fuctioerigsgesprekke zij i de sector al behoorlijk igeburgerd, maar ze spele og auwelijks ee rol bij loopbaaotwikkelig. Je kut daar veraderig i brege door de gelegeheid aa te grijpe om je wese rod je otwikkelig aa je leidiggevede kebaar te make. Zet dus va te vore goed op ee rijtje (al da iet i ee POP) hoe je jouw loopbaa vorm wilt geve. Kijk voor meer iformatie ook ees i de Hadreikig fuctioerigsgesprek, bijlage 8, pag Zoek begeleidig bij je loopbaaotwikkelig Loopbaabegeleidig ka zowel op je zelfkeis als je flexibiliteit ee positieve Impact hebbe. De ker va loopbaabegeleidigtrajecte bestaat uit ee zelfoderzoek. Aa de had va gesprekke, istrumete, opdrachte, etc. maak je de balas op va je keis, vaardighede, waarde, iteresses, aspiraties e adere relevate aspecte. 8

9 I de literatuur rod loopbaabegeleidig spreekt me va zelfexploratie. Succesvolle zelfexploratie zou logischerwijs moete resultere i ee goed zelfizicht; i ee duidelijk beeld va je eige sterkte, zwakte, waarde e motieve. Loopbaabegeleidig ka ook ee positief effect hebbe op je flexibiliteit. Veel deelemers aa loopbaabegeleidig odergaa ee veraderig. Loopbaabegeleidig helpt he om zich aa die veraderig(e) aa te passe. Deze ervarig met veraderig e met het zich aapasse aa de veraderig, ka het algemee aapassigsvermoge e de aapassigsbereidheid vergrote. Verder doorloop je tijdes loopbaabegeleidig ee heel loopbaabeslissigsproces. Op die maier verwerf je izicht i e competeties voor het veradere va je eige loopbaa. Het zal duidelijk zij dat loopbaabegeleidig bij het verwerve va meer zelfsturig ee omisbare hulp is. Loopbaabegeleidig ka idividueel of groepsgewijs toegepast worde bij: het vergrote va het zelfizicht problematisch fuctioere reorgaisatie re-itegratie otslagprocedures arbeidsogeschiktheid e ziekte vergrijzig (demotie, stapje terug, lager volhoude) de lerede orgaisatie Als je hebt beslote om ee loopbaacoachigtraject te volge, is het belagrijk ee verstadige keuze te make i het selectere va ee coach. Loopbaabegeleidig heeft vaak ee grote impact op de deelemer. Het is daarom belagrijk dat deelemer e loopbaabegeleider ee klik hebbe. Wellicht adviseert je leidiggevede je ee geschikt bureau of laat deze de keuze aa jou over. Om je te helpe bij je keuze, wa t het aabod is groot, zie Bijlage 12, Kies ee loopbaabegeleider (pag. 35). 12. Zoek begeleidig op de werkplek Wil je i ee bepaalde werksituatie beter fuctioere of ee specifieke taak of opdracht volbrege e heb je daarbij behoefte aa odersteuig? Ook da ka loopbaacoachig ee oplossig zij. Loopbaaoachig helpt je izicht te krijge i je eige fuctioere, adequaat gedrag e effectieve iteractiepatroe aa te lere, optimaal te fuctioere, resultaat te behale i cocrete situaties e je verder te otwikkele. Tijdes het traject werk je aa ee aatal persoolijke (leer-)doele e aa het vermoge om afstad te eme va je eige situatie e dagelijkse probleme i ee breder perspectief te zie. Jij als gecoachte bepaalt zelf, i samespraak met de coach, de leerdoele. Deze worde aa het begi va het traject vastgelegd, regelmatig getoetst e geactualiseerd. Bij loopbaacoachig ligt het accet op je fuctioere. 13. Meer istrumete Wat ka ee orgaisatie doe? Vergrote va keis e vaardighede Pers. verbetere zelfizicht (1 t/m 3) Vergrote mobiliteitsbereidheid Aapakke agst voor veraderig (4 e 10) Vergrotig keisoverdracht Verkee adere mogelijkhede Verbredede opleidige Self assessmet Itere vacatures commuicere Roulatie take Terugkeergaratie Cotact met bedrijve i de regio voor stage Late volge va stages, projecte e opdrachte Detachere bij adere orgaisaties Voorbeeldfuctie Fiaciële prikkels Arbeidsmarktsca Iformatie uit etwerk leidig 14. Schema loopbaaotwikkelig medewerker kusteducatie I Bijlage 14 (pag 37.) vid je ee zogeaamd stroomschema met de symbolische weergave va het proces va loopbaaotwikkelig va de medewerker kusteducatie. Het maakt i éé oogopslag duidelijk, welke keuzes je kut make e welke stappe je kut zette e welke persoe er veratwoordelijk zij voor de uitvoerig va (ee deel va) dat proces. 9

10 5 PRAKTISCHE INFORMATIE 5.1. Websites Algemee Beroepkusteaar De site over zakelijke kate va de beroepspraktijk i de kuste mediasector. Uitgebreide iformatie over alle facette va de beroepspraktijk va kusteaars uit alle disciplies. Beroepskusteaar i de klas Op deze website otmoete oderwijs e kusteaars elkaar. Je kut er i drie stappe ee kusteaar of ee kustproject vide. Daarbij vid je iformatie over de post HBO opleidig Beroepskusteaars i de Klas (BIK). Brede School Dé site waar alle iformatie te vide is over de brede school. Iteressat voor partije die betrokke (wille) zij bij de brede school. Op de cultuurpagia s vidt u oder meer rapporte, artikele e colums over cultuureducatie e voorbeelde va projecte die BredeSchole same met culturele orgaisaties hebbe opgezet. Cultuuretwerk Nederlad Ladelijk expertisecetrum voor cultuureducatie. Cultuurplei Cultuurplei.l is de cetrale plek voor alles wat te make heeft met cultuur e oderwijs. Cultuurplei wil de docet, de maager e de culturele istellig odersteue bij culturele activiteite i de oderwijspraktijk. DaCi DaCi staat voor Dace Ad the Child Iteratioal, ee iteratioale orgaisatie. DaCi Nederlad is ee oderdeel va daci Iteratioal. Beide streve er aar om kidere e jogere over de hele wereld i cotact te late kome met das. DaCi heeft afdelige i ruim 30 lade, verspreid over diverse cotiete. Dasserver De site waar iederee, va professioal tot amateur, va producet tot publiek, alles over Nederladse das ka vide. EMU, Europea Music School Uio Europese parapluorgaisatie die muziekschoolbelageorgaisaties uit 25 lade vereigt. GEMSE GEMSE staat voor Gemeischaflicher Musikschul-Eikauf. Ee Duitse website va dit ikoopscollectief va muziekschole i Nord Rhei Westfale. Laat u ispirere! Hadboek Muziekdocet 2006 Op de site muziekdocet.com is het Hadboek voor muziekdocete 2006 te vide. Jeugdorkest Nederlad Het JeugdOrkest Nederlad (JON) bestaat uit joge taletvolle musici va 14 t/m 18 jaar, scholiere e/of leerlige aa ee vooropleidig va ee Nederlads Coservatorium. Zomers gaat het orkest op toeree. Ladelijk Platform Cultuuraajagers Het platform vertegewoordigt temiste 30 aajagers door heel Nederlad die dagelijks makele e schakele tusse het maatschappelijk veld i achterstadssituaties e professioele culturele voorzieige. De site bevat ee groot aatal liks aar relevate sites, persoe, projecte e orgaisaties i bie- e buitelad. MM Nieuws MM Nieuws is het blad voor marketig e maagemet ieuws voor de brache cultuur e vrije tijd. Museumprojecte Deze website is bedoelt voor musea die, voor korte of lagere tijd, op zoek zij aar odersteuig bij diverse projecte. Museumprojecte.l biedt gekwalificeerde e ervare odersteuig op de momete waeer musea dit odig hebbe. Muziek Cetrum Nederlad Muziek Cetrum Nederlad (MCN) is hét keis- e promotiecetrum voor de professioele Nederladse muziekwereld. Muziekdocetebak De Muziekdocetebak stelt u i staat om op istrumet, postcodegebied of plaatsaam te zoeke aar ee geschikte muziekdocet. Nieuws voor professioals - Kipselkrat Nieuws e vakiformatie voor professioals i de kuste-, cultuur- e vrijetijdsector. Netwerk Schrijfdocete Het etwerk is de start voor ee professioele orgaisatie waarbij schrijfdocete zich kue aasluite. Deze orgaisatie houdt zich bezig met alle oderwerpe die voor zelfstadig werkede docete belagrijk zij. 10

11 Nederlads cetrum voor volkscultuur Nieuws e keis over volkscultuur. SICA SICA is ee oafhakelijk, bovesectoraal adviescetrum dat zich bezig houdt met alle aspecte va iteratioale culturele activiteite e beleid. De SICA geeft advies via de helpdesk, orgaiseert bijeekomste, verzorgt bezoekersprogramma s voor buiteladse cultuurdeskudige e bregt het kwartaaltijdschrift SICAmag uit. Het Cultureel CotactPut (CCP) verleet odersteuig bij het ivulle va aavraagformuliere. Stichtig Iovatie Muziek Educatie Deze site iformeert over de visie e werkzaamhede va de Stichtig Iovatie Muziek Educatie (StIMED). Deze stichtig heeft als doel het muziekoderwijs ieuwe impulse te geve met iovatieve e frisse ideeë. Stichtig Muziek ook voor jou De site biedt ee platform aa het Netwerk Muziekdocete voor leerlige met ee beperkig bie Muziekschole/ Kustziige cetra. Theater Istituut Nederlad Iformatie voor acteurs, regisseurs, theatermakers, vormgevers e docete. Vacaturebak voor de hele cultuursector Violisteweb Site voor e door violiste. Vlaamse Amateurkuste Belgische site voor amateurkuste. Het Forum voor Amateurkuste is het ieuwe overlegcetrum e de belagebehartiger voor de amateurkuste i Vlaadere, waarbij de ege erkede amateurkusteorgaisaties zij aageslote. Werksite voor muziektheorie Deze Nederladse site biedt allerlei spelle met muziekote. Iederee die muziekles heeft ka er ote mee lere leze, het gehoor oefee het otebeeld islijpe e ritmes lere tikke. Daaraast biedt het programma muziektheorie aa. De ihoud is otleed aa het Raamleerpla voor de HAFABRA-opleidig va de Kustfactor voor muziek. Werksite voor kidere Site voor kidere die og gee of og maar et muziekles hebbe: Ze lere luistere aar ritmes e melodieë e kue er plaatjes aa verbide. De ihoud gaat vooraf aa MuziekABCD. EYE Film Istituut Nederlad Het Filmmuseum, Hollad Film, het Nederlads Istituut voor Filmeducatie e de Filmbak zij per 1 jauari 2010 opgegaa i ee ieuwe orgaisatie. Met de fusie heeft de Nederladse filmwereld ee overkoepeled sectoristituut gekrege dat zorg draagt voor de filmcultuur. De samegevoegde istellige operere oder de vlag EYE Film Istituut Nederlad. Educatie is ee va de kertake va EYE. De educatie-website va EYE geeft veel iformatie over projecte over filmeducatie voor diverse soorte oderwijs Vakbode e Belagebehartigig CNV Kustebod FNV-Kiem KNTV Ntb Arbopodium ArboPodium is i 2002 opgericht i verbad met het Arbo coveat podiumkuste. Op deze site vid je actuele iformatie over arbeidsomstadighede e veiligheid, gerelateerd aa de activiteite i de podiumsector, maar vaak ook va toepassig voor ee breder publiek. Zie ook: Uie va compoiste De Uie va compoiste is i maart 2009 gevormd uit de volgede drie orgaisaties: Beroepsvereigig va Improviserede Musici (BIM), de Compoiste 96 e het Geootschap va Nederladse Compoiste (GeNeCo) Zie ook: De Vereigig va Nederladse Muziekesembles (VNME) behartigt de belage va meerjarig gesubsidieerde e aderszis professioeel werkede muziekesembles. De meeste jazzesembles zij same met de klassieke esembles lid. Zie ook: De Beroepsvereigig va Improviserede Musici (BIM) behartigt de belage va improviserede musici. Zie ook: Beroepsvereigig va Beeldede Kusteaars Zie ook: Het geootschap voor Nederladse Compoiste (GeNeCo) (GeNeCo) behartigt als beroepsvereigig de directe e idirecte belage va Nederladse compoiste. De vereigig volgt kritisch het beleid va rijk, gemeete e provicies. Zij doet dit door overleg te voere e cotacte te oderhoude met relevate orgaisaties. Zie ook: De Nederladse Associatie voor Podiumkuste (NAPK) De Nederladse Associatie voor Podiumkuste (NAPK) is i juli 2009 opgericht a ee fusie tusse het Cotactorgaa Nederladse Orkeste (CNO) brachevereigig voor de Das. Het CNO was de ladelijke bracheorgaisatie voor beroepssymfoie- e kamerorkeste. Het CNO sluit same met de vakbode FNV Kiem e NTB de CAO-Nederladse Orkeste af e 11

12 werkt met deze partije aa ee cao voor remplaçate. Het is cotractpartij i de CAO-televisiemedewerkig. Het CNO geeft als officieel iformatiebulleti va de gezamelijke orkeste het periodiek Klakbord uit. Zie ook:www.co.l 5.3 Bae Algemee e Cultuur Alle vacatures Broadcastjobs Careerjet Cultuuret Culturele vacatures Dramavacaturesite Jobews Jobtrack Megajobs Mediavacature Musicalchairs My Auditios Orchestraljobs Stepstoe Theater Istituut Nederlad Uitzedbureau Vioworld Olie Jobmarket Zichtlije Ver. Podiumtechologie Bae Oderwijs Zijistroom oderwijs 5.4 Coachig e loopbaabegeleidig CMI Career Maagemet Istitute, certificerig va loopbaabegeleiders. De Kustcoach - Amsterdam Loopbaaotwikkelig voor alle disciplies. Specialisme sector kusteducatie. Aageslote bij de Noloc e gecertificeerd door CMI. Els Maas - Utrecht coachig e loopbaabegeleidig voor de podiumsector. Mieke Lamar - Arhem Coachig e loopbaa begeleidig voor de podiumsector. Noloc Nederladse Orde va Loopbaaadviseurs e Outplacemet Cosultats. Beroepsvereigig Scholig Bedrijfschole SFKV e het A+O fods werke auw same om de bij Kustcoectie aageslote istellige te stimulere om same te werke of zich regioaal te orgaisere. Dat ka ihoudelijk, maar vooral ook fiacieel grote voordele hebbe! Samewerkig op het gebied va scholig ka odermeer met het cocept va de bedrijfsschool. Voor medewerkers die zich bie ee bedrijfsschool wille izette, otwikkele de fodse ee aatal traiige die valle bie het Sterk i je werk! aabod. Aamelde ka via dit aameldigsformulier. Bedrijfsschole Elemete va ee (regioale) bedrijfsschool zij: gezamelijke veratwoordelijkheid voor het plae e vormgeve va scholigsactiviteite gezamelijk ivetarisere e budele va scholigsvrage de aawezige expertise beutte e uitwissele ee permaete stroom va scholigsactiviteite gezamelijke aadacht voor verbredig, verdiepig e verakerig ee gezamelijke scholigscoördiator ee haalbaar orgaisatorisch e fiacieel ambitieiveau. Mometeel zij er ege bedrijfsschole: Bedrijfsschool Stededriehoek (Zutphe, Apeldoor, Deveter) Bedrijfsschool OCK (Noord Hollad) Bedrijfsschool Put!6 (Groige, Frieslad) Bedrijfsschool DOK-E (Brabat) Bedrijfsschool SKL (Limburg) Bedrijfsschool Zuid Hollad Bedrijfsschool KAN (Gelderlad, regio Arhem e Nijmege) Bedrijfsschool Gelderlad Bedrijfsschool Utrecht Verder bestaa er plae voor bedrijfsschole i Flevolad e Overijssel. Naar verwachtig zulle er eid 2011 twaalf bedrijfsschole zij. De fodse geve fiacieel support aa de odersteuigsstructuur e via hu scholigsregelig aa de scholigsactiviteite va de bedrijfsschole. Kustcoectie odersteut de totstadkomig va de bedrijfsschole ihoudelijk e procesmatig. De fodse verwachte dat deze samewerkigsverbade leide tot efficiëter e kostebesparede scholig va hu medewerkers. I beperkte mate kue de deelemede istellige og ee beroep doe op de scholigsregelig va het A+O fods Gemeete e de scholigsregelig va het SFKV. 12

13 Theo Thijsse Academie Gericht op zij-istroom i het basisoderwijs Helico Zeist Pedagogische academie gericht op zij-istroom i het Vrije Schooloderwijs Hoge School va Amsterdam Master opleidig Kusteducatie 5.6 Fodse Kusteducatie Aadachtsgebiede va het fods zij amateurkust, cultuureducatie e volkscultuur. Zowel bie de subsidieregelige als de iitiatieve die het fods zelf otplooit, zoals debatte e bijeekomste, zij deze aadachtsgebiede leided. Zie ook: SFKV Het Sociaal Fods Kustziige Vormig (SFKV) heeft als doel het bevordere va het (doe) uitvoere e fiaciere va activiteite te guste va de sector kusteducatie. Zie ook: A+O fods Gemeete De Stichtig Arbeidsmarkt e Opleidigsfods (A+O fods) Gemeete is i 1993 door de Sociale Parters i deze sector opgericht. Met het A+O fods bevordere e odersteue de Sociale Parters verieuwede activiteite i de sector op het gebied va arbeidsmarkt e HRM-beleid. Activiteite die erop gericht zij orgaisaties e persoe i de sector optimaal te late fuctioere. Zie ook: Fods voor Cultuurparticipatie Het Fods voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelame aa het culturele leve va iwoers va Nederlad, i al hu diversiteit, ogeacht leeftijd, herkomst, opleidig e wooplaats. 13

14 BIJLAGEN 1.a CAO KE (artikel 6) 15 1.b CAR-UWO 15 2 Huma Resources Quicksca Loopbaa e mobiliteit 16 3 Vragelijst loopbaacompeteties (M. Kuijpers) 19 4 Overtuigige e waarde 21 5 Loopbaaakers 23 6 Waarom employability? 26 7 Ratioeel Emotieve Therapie (RET) 27 8 Hadleidig fuctioerigsgesprek 30 9 Tie tips tege stress Hadreikig POP Test: broe va stress i mij werk Hoe kies ik ee loopbaabegeleider? Schema Oorzake va stress Stroomschema medewerker kusteducatie Geraadpleegde literatuur 38 14

15 BIJLAGE 1.A CAO KUNSTEDUCATIE (OVER OPLEIDING EN SCHOLING) Artikel 6:1 Algemee 1 De werkgever zal scholig va de werkemers stimulere door met hem ee scholigsispaig overee te kome. Deze scholigsispaig maakt oderdeel uit va de jaarlijkse vaststellig va de taakbelastig. 2 De werkgever stelt jaarlijks i overleg met de oderemigsraad of persoeelsvertegewoordigig ee scholigspla vast e bepaalt het daarvoor beodigde budget. Het scholigspla is i lij met ee oderemigspla. 3 Oder scholig wordt i het kader va deze cao verstaa: Ee opleidig gericht op het uitbreide e verbetere va vakmaschap Ee opleidig gericht op het versterke va de employability va de betrokke werkemer Ee opleidig op basis va de CAO Kusteducatie. Artikel 6:2 Opleidig op verzoek va de werkemer 1 Ee werkemer ka op eige verzoek i aamerkig kome voor ee vergoedig studiekoste, idie hij hiertoe tijdig voor aavag va de opleidig schriftelijke ee aavraag idiet bij de werkgever. Idie de werkemer deze aavraag ook aa ee adere werkgever richt, is hij verplicht daarva meldig te make. 2 Idie de werkgever va meig is dat de studie mede i het belag va de istellig of i het belag va de sector kusteducatie is, zegt hij tijdig voor aavag va de opleidig schriftelijk aa de werkemer toe welke koste de werkemer vergoed krijgt. 3 Voor vergoedig kome i aamerkig: Maximaal 100% va het cursusgeld. Maximaal 100% va de eemalige ischrijf- e examekoste. 4 Niet i aamerkig voor vergoedig kome: De beodigde tijd voor de opleidig Boeke e lesmateriaal Reiskoste 5 De werkgever vergoedt de toegezegde tegemoetkomig als volgt: De helft va de tegemoetkomig wordt vooraf vergoedt. De helft va de tegemoetkomig wordt a het behale va het diploma/ getuigschrift vergoed. 6 Studiekoste kome iet voor vergoedig i aamerkig voor zover de werkemer deze reeds door ee adere werkgever vergoed krijgt. Artikel 6:3 Opleidig op verzoek va de werkgever 1 de werkgever ka ee werkemer ee aawijzigig geve om ee opleidig te volge als dit aar de meig va de werkgever voor de uitvoerig va dies taak odig is. 2 De werkgever eemt de koste va de opleidig volledig voor zij rekeig. 3 De beodigde tijd voor het volge va de cursus alsmede de tijd voor exames maakt oderdeel uit va de jaartaakbelastig va de werkemer. Studie-ure worde gereked tot werkure, e i de mate waari de studielast staat geoemd i het curriculum va de studie. Artikel 6:4 Terugbetalig va studiekoste 1 Idie de werkemer tijdes de opleidig of bie éé jaar a beëidigig va de opleidig het diestverbad opzegt, diet hij de otvage vergoedig volledig terug te betale. 2 Idie de werkemer bie twee jaar a beëidigig va de studie het diestverbad vrijwillig opzegt, diet hij 50% va de otvage vergoedig terug te betale. 3 De werkgever is gerechtigd deze terugbetalig i te houde op de laatste loobetalig. BIJLAGE 1.B CAR-UWO (OVER OPLEIDING EN ONTWIKKELING) Bestaade afsprake Oderwijzed persoeel va gemeetelijke istellige voor kusteducatie maakt oderdeel uit va de sector gemeete. De CAR-UWO, iclusief het ieuwe hoofdstuk 19b CAR waari speciaal voor het oderwijzed persoeel i de kusteducatie de afwijkige va e aavullige op de CAR-UWO zij opgeome, is va toepassig op het oderwijzed persoeel. I de CAR-UWO is ee aatal zake vastgelegd over opleidig e otwikkelig: Elke ambteaar stelt temiste ees per drie jaar same met de werkgever ee persoolijk otwikkelpla (POP) op (artikel 17:1:1, tweede lid). Activiteite vastgelegd i het POP passe bie de doelstellige, criteria e budgettaire voorwaarde zoals vastgelegd i het gemeetelijk opleidigspla (artikel 17:1:1, derde lid). De ambteaar heeft ees i de vijf jaar recht op ee iter of exter loopbaaadvies (artikel 17:2). 15

16 BIJLAGE 2 HUMAN RESOURCES QUICKSCAN LOOPBAAN EN MOBILITEIT (VOOR INSTELLINGEN) (otwikkeld i opdracht va SFKV e Kustcoectie) Naam istellig: Postadres Bezoekadres Aatal medewerkers met ee arbeidsovereekomst Aatal freelacers per jaar: Arbeidsvoorwaarde: CAO Kusteducatie Car Uwo Aders, amelijk: Alle vrage worde beatwoord met: Of: Altijd Doorgaas Soms Zelde Nooit Helemaal mee ees Eigszis mee ees Eigszis mee oees Helemaal mee oees Gee meig Niet va toepassig Vervolges wordt er gescoord per categorie: Persoeel e Plaig Arbeidsvoorwaarde e beloig Opleide e otwikkele Arbo, verzuim e re-itegratie Taakihoud e orgaisatie va het werk (hierbij ka ook decetrale arbeidstijderegelig worde betrokke) Maagemet e fuctioere Loopbaa e mobiliteit Wervig, selectie e itroductie Medezeggeschap De score is 5 tot 1 put per vraag: helemaal mee ees of altijd is ee 5, gee meig of ooit is ee 1. Bij iet va toepassig telt ee vraag iet mee. Door het aatal pute te dele door het aatal vrage komt er ee score per categorie. Door de score te plaatse ee web otstaat er ee beeld va waar de orgaisatie staat. Vrage: 1. Persoeel e Plaig Bij persoeel e plaig gaat het om het regelmatig afstemme va de izet, keis e bekwaamhede va de medewerkers e de ihoudelijke e orgaisatorische doele va de orgaisatie. Hierbij wordt professioeel gebruik gemaakt va ee samehaged geheel va istrumete e middele met betrekkig tot i-, door- e uitstroom opdat arbeid doelmatig wordt igezet Heeft uw orgaisatie te make met veraderede eise aa keis, kude e vaardighede va medewerkers e wilt u hiermee aa de slag? Ja Nee (ga verder met 2) - We stemme de persoeelsplaig af op de doele va oze orgaisatie - Bij de izet va alle persoeelsistrumete houde wij rekeig met de idividuele medewerker - We stemme per afdelig de persoeelsplaig af op de te behale doele - We hebbe ee duidelijk beeld va het voor de toekomst va de orgaisatie beodigde fuctie- e opleidigsiveau va medewerkers - De competetieotwikkelig va medewerkers wordt afgestemd op de doele va de orgaisatie 2. Arbeidsvoorwaarde e beloig Beloig is het vaste e evetueel variabele ikome dat medewerkers otvage i ruil voor het werk e/of de prestaties die zij levere. De secudaire arbeidsvoorwaarde zij de overige zake die medewerkers i ruil voor geleverde arbeid krijge of otvage, omdat zij hierdoor beter i staat zij om de aa he gevraagde take uit te voere. Voorbeelde hierva zij verlofregelige, reis- e okostevergoedige, ziektekosteverzekerige, kideropvag, bedrijfsauto s, etc. Arbeidsvoorwaarde e beloig zij oderwerp va gesprek. Ja, het is odig om kritisch te kijke aar het beloigsbeleid e arbeidsvoorwaarde Nee, arbeidsvoorwaarde e beloig zij goed geregeld (ga verder met 3) - We hebbe het arbeidsvoorwaardesysteem dusdaig otworpe dat medewerkers variatie kue aabrege al aar gelag hu leef- e werksituatie - Wij beloe op grod va prestaties - We zie af va het toekee va automatische periodieke 16

17 - We beloe de medewerkers door middel va icidetele beloig - We stelle de icidetele beloig vast op basis va de geleverde bijdrage aa de orgaisatiedoele - Waar odig e/of weselijk is het mogelijk idividueel af te wijke va algemee regelige - We facilitere alteratieve mogelijkhede i werkuitvoerig, zoals flexcotracte, telewerke, duobae - We bestede veel aadacht aa het iformere va medewerkers over de regelige die er zij e hoe zij daar gebruik va kue make - We biede idividuele mogelijkhede voor verlofspare, zorg- e ouderschapsverlof e prepesioeregelige 3. Opleide e otwikkele Opleidig- & otwikkeligsbeleid is dat wat ee orgaisatie zij medewerkers aabiedt om te groeie, te lere e zich te otwikkele. Het betreft iet allee bedrijfs- e fuctiespecifieke opleidig e otwikkelig, maar ook algemee e brede otwikkelig, waarva de waarde voor medewerkers é orgaisaties aatoobaar is. Scholig e otwikkelig is voldoede igebed i de orgaisatie (ga verder met 4) Wij wille scholig e otwikkelig ader oder de loep eme - We ivestere i alle medewerkers ogeacht de fuctie / leeftijd / loopbaaperspectief - We biede stage e of jobrotatie aa alle medewerkers ogeacht de leeftijd / het loopbaaperspectief - We stelle same met de medewerker ee competetieprofiel vast wat als iput diet voor opleidig e otwikkelig - We hatere ee persoosgebode opleidigsbudget voor alle medewerkers - Het opleidigsbudget is gekoppeld aa de doele va de orgaisatie - We hatere ee persoolijk otwikkeligspla (POP) voor iedere medewerker - Het persoolijk otwikkeligspla is gekoppeld aa de doele va de orgaisatie - We make va de ervarigsdeskudigheid va oze medewerkers gebruik om oze doele te realisere 4. Arbo, verzuim e re-itegratie Arbo-, verzuim- e re-itegratiebeleid heeft eerzijds tot doel om te voorkome dat ogelukke gebeure of dat medewerkers door het werk ziek of arbeidsogeschikt worde. Aderzijds zorgt AVR-beleid ervoor dat medewerkers zo spoedig mogelijk herstelle e weer aa het werk worde geholpe. Arbo-, verzuim- e re-itegratiebeleid is voldoede igebed i de orgaisatie (ga verder met 5) Wij wille arbo-, verzuim- e re-itegratiebeleid ader oder de loep eme We geve iedere medewerker istructie omtret gezod werke e fysieke belastig - Het is mogelijk de werkplek va medewerkers aa te passe aa de mogelijkhede e/of beperkige va de medewerker - We hebbe ee actueel izicht i de cijfers e otwikkelige tav het verzuim - We ivetarisere structureel de oorzake va ziekteverzuim - Activiteite gericht op het ziekteverzuim vorme ee structureel oderdeel va het bedrijfsbeleid - Activiteite gericht op prevetie va verzuim vorme ee structureel oderdeel va het bedrijfsbeleid - Activiteite gericht op re-itegratie vorme ee structureel oderdeel va het bedrijfsbeleid - We bespreke jaarlijks same met de medewerker hoe het gesteld is met zij/haar fysieke belastbaarheid - We bespreke jaarlijks same met de medewerker hoe het gesteld is met zij/haar psychische belastbaarheid - Het is i oze orgaisatie mogelijk de roosters af te stemme op de belastbaarheid va medewerkers 5. Taakihoud e orgaisatie va het werk De taakihoud e arbeidsorgaisatie geve weer hoe het werk is verdeeld over medewerkers, e afdelige, e hoe i elke fuctie het takepakket e de veratwoordelijkhede er cocreet uitzie. Wij zij tevrede met de orgaisatie va het werk e de taakihoud va de fucties (ga verder met 6) Wij wille met de orgaisatie va het werk e de taakihoud ader oder de loep eme - Fucties kemerke zich door ee opbouw e structuur die maatwerk mogelijk maakt - De ihoud va de fuctie wordt afgestemd op de doele va de orgaisatie - Medewerkers kue de eige werktijde te bepale, als de klus maar geklaard wordt - Medewerkers hebbe de mogelijkheid hu eige werkzaamhede i te dele e zelf prioriteite te stelle - Wij biede medewerkers voldoede izicht i de doele va de orgaisatie om zelfstadig prioriteite te stelle - We biede de mogelijkheid om het rooster aa te passe aa de privéverplichtige va ee werkemer - We biede de mogelijkheid om de werkzaamhede aa te passe aa de mogelijkhede va de medewerk - Wij hebbe ee goed werkede arbeidstijderegelig op basis va het sjabloo 6. Maagemet e fuctioere Maagemet gaat over de wijze waarop direct leidiggevede hu medewerkers aasture e motivere. Dit aspect is va grote ivloed op de implemetatie va het persoeelsbeleid. Fuctioere: De leidiggevede vormt zich ee beeld va de prestatie e het fuctioere va de medewerker. De leidiggevede koppelt dit beeld bewust terug, met als doel om de medewerker aa te zette tot gerichte verbeteracties. 17

18 Het maagemet heeft voldoede ivloed op het fuctioere va de medewerkers (ga verder met 7) Wij wille aa de slag met het verbetere va de grip op het fuctioere - Door alle leidiggevede worde jaarlijks fuctioerigsgesprekke gevoerd met al hu medewerkers - De leefsituatie va de medewerker is ee vast oderdeel va de fuctioerigsgesprekke - De opleidigswese va zowel medewerker als orgaisatie zij ee vast oderwerp va fuctioerigsgesprekke - Loopbaaotwikkelig e mobiliteit zij vaste oderwerpe i fuctioerigsgesprekke met alle medewerkers ogeacht leeftijd / loopbaaperspectief - De doele va de orgaisatie zij ee vast oderwerp i de fuctioerigsgesprekke - De mogelijke bijdrage va de medewerker aa het behale va de doele is ee vast oderdeel va de fuctioerigsgesprekke - I de fuctioerigsgesprekke wordt aadacht besteedt aa hoe de medewerker het werk ervaart e wat hij/zij va de orgaisatie verwacht - We voere ieder jaar ee itere audit uit aar medewerkertevredeheid - We odersteue leidiggevede om medewerkers feedback te geve aa de had va eerder geformuleerde competetieprofiele - Ik geef mij medewerkers feedback aa de had va de afsprake gemaakt i de fuctioerigsgesprekke 8. Wervig, selectie e itroductie Wervig betreft alle activiteite gericht op het vide, aatrekke e cotractere va competete medewerkers. Selectie is gericht op ee zo goed mogelijke afstemmig tusse gevraagde e aagebode competetie Bij vacatures vide we meestal de juist ma op de juiste plaat (ga veder met 9) Wij wille os graag verder bekwame i het vide va goed persoeel - De istroom va ieuwe medewerkers stemme we af op de ambities va de orgaisatie - Er wordt gezocht aar ieuwe medewerkers die aa ee vooraf door de orgaisatie vastgesteld competetieprofiel moete voldoe - Bij de selectieprocedure houde we er rekeig mee dat de doele e beweegredee om te werke va medewerkers verschilled zij - We stemme de iwerkprocedure af met de ieuwe medewerker - Nieuwe medewerkers worde othaald, dit othaal wordt voorbereid 9. Medezeggeschap We hebbe medezeggeschap (OR of PVT) goed geregeld (u hoeft vraag 9 iet verder i te vulle Wij wille de medezeggeschap gaa regele 7. Loopbaa e mobiliteit Beleid rod loopbaa e mobiliteit is gericht op het kome tot ee optimale afstemmig tusse de wese e behoefte va de orgaisatie e de wese e behoefte va medewerkers: de juiste persoo op de juiste plaats, u e i de toekomst. Wij hebbe weiig moeite met het loopbaa e mobiliteitsbeleid (ga veder met 8) Wij wille ader oderzoek doe aar het loopbaa e mobiliteitsbeleid - We hebbe ee duidelijk beeld va de loopbaawese va al oze medewerkers - De loopbaamogelijkhede va medewerkers worde i overleg afgestemd op de doele va de orgaisatie - Wij begeleide de medewerker gedurede zij gehele loopbaa zodat hij de juiste otwikkelig doormaakt - Wij begeleide de medewerker gedurede zij gehele loopbaa zodat hij zij kwaliteite ka otwikkele e beutte - Wij begeleide de medewerker gedurede zij gehele loopbaa zodat hij ee leve lag gezod e met plezier ka werke - Er is ee mobiliteitsbureau of ee persoo veratwoordelijk e vrijgemaakt voor mobiliteit - We odersteue de outplacemet va medewerkers - Er worde altijd exitgesprekke gevoerd met medewerkers die hu baa opzegge - Wij hebbe gee OR of PVT - De directie orgaiseert ee of ekele male per jaar ee persoeelsvergaderig - Wij hebbe ee OR of PVT die zich gedraagt als ee luis i de pels - De OR/PVT komt temiste 10 keer per jaar bijee - De directie voort temiste 4 maal per jaar overleg met de OR/PVT - De OR/PVT beschikt over opleidig e traiigsmogelijkhede - De OR/PVT gedraagt dekt costructief kritisch mee 18

19 BIJLAGE 3 VRAGENLIJST LOOPBAANCOMPETENTIES Bro: M.Kuijpers 2006, met toestemmig va de auteur De vragelijst Loopbaacompeteties gaat uit va vijf loopbaacompeteties die de optelsom zij va keis, vaardighede e houdig die het mese mogelijk maakt succesvol te zij op de arbeidsmarkt. Hier volgt ee korte uitleg va de vijf loopbaacompeteties. 1. Kwaliteitereflectie (Wat ka ik?) Deze competetie gaat over het oderzoeke waar je goed e mider goed i bet. Als je weet waar goed i bet e wat je kwaliteite zij, ga je adeke over de maier waarop je deze kwaliteite kut izette om je doele i het werk te hale. 2. Motievereflectie (Wat wil ik e waarom wil ik dat?) Motieve reflectie gaat over de wese e waarde die va belag zij voor je loopbaa. Bij motievereflectie oderzoek je wat werkelijk belagrijk voor je is i het leve. Je dekt a over wat je voldoeig geeft e wat je odig hebt om prettig te kue werke. 3. Werkexploratie (Waar vid ik werk dat bij me past?) Werkexploratie gaat over het oderzoeke waar je kase op de arbeidsmarkt ligge. Je otdekt wat bepaald werk va je vraagt, welke keis e vaardighede je hiervoor odig hebt. Maar ook welke waarde i dit werk va belag zij; kome die overee met jouw waarde? Werkexploratie gaat ook over hoe je geschikt werk kut zoeke. Bijvoorbeeld hoe je ee sollicitatiebrief schrijft, iformatie kut verzamele e ee gesprek voert. 5. Netwerke (wie ka me daarbij helpe?) Netwerke heeft betrekkig op het opbouwe e oderhoude va cotacte die je helpe i je loopbaa. Die cotacte gebruik je bijvoorbeeld om op de hoogte te blijve va de otwikkelige op de arbeidsmarkt e va de mogelijkhede die er zij. Je kut cotacte uit je etwerk ook gebruike om daadwerkelijk ee ieuwe baa te vide. Het blijkt dat je de meeste kas hebt op ee ieuwe baa als je hiervoor je cotacte kut izette. Resultaat Tel voor iedere loopbaacompetetie het aatal pute op e deel de uitkomst door het aatal vrage per oderdeel. Vergelijk dit met de gemiddelde hieroder. Absoluut Bij alle loopbaacompeteties: < 2,5: weiig tot iet bezig met deze loopbaacompetetie 2,5-3,5: matig bezig met deze loopbaacompetetie > 3,5: goed bezig met deze loopbaacompeteti Relatief (adere oderzoeke m.b.t. loopbaacompeteties) Gemiddelde: Kwaliteitereflectie tusse 3,2 e 3,4 Motievereflectie tusse 3,4 e 3,9 Werkexploratie tusse 3,2 e 3,5 Loopbaasturig tusse 3,2 e 3,8 Netwerke tusse 3,0 e 3,2 4. Loopbaasturig (Hoe bereik ik dat?) Hierbij gaat het om het make va keuzes e het oderzoek aar de gevolge va die keuzes. Bij loopbaasturig odereem je acties om je eige loopbaa te sture. Bijvoorbeeld ee bepaalde opleidig volge waardoor je ee beroep kut uitoefee dat bij je past. Of door met adere te gaa prate over wat je wilt e kut. Je plat de activiteite die je wilt odereme e je orgaiseert de hulp de je hierbij odig hebt. De ker va loopbaasturig is dat je het heft i eige had eemt e iitiatief toot. 19

20 VRAGENLIJST LOOPBAANCOMPETENTIES (M.Kuijpers Keiscetrum GOC, 2006) Kloppe oderstaade vrage voor u? Klopt helemaal iet Klopt iet Klopt ogeveer Klopt Klopt helemaal 1. Kwaliteitereflectie Ik dek a over datgee waar ik i mij leve goed i be geweest. 2 Ik vraag uit mezelf aa adere wat zij mij sterke e mider sterke kate vide. 3 Ik ga steeds a wat mij talete e kwaliteite zij. 4 Als iets goed heb gedaa, dek ik a wat mij sterke kate hieri zij. 5 Als iets iet lukt, ga ik a wat mij zwakke kate hieri zij 6 Als ik iets ieuws moet doe, ga ik eerst a of ik dat wel ka. 7 Ik leer mij kwaliteite kee door mij activiteite buite het werk 8 Als ik leer over mij sterke e zwakke kate, dek ik a over wat dit voor mij toekomst beteket 2. Motievereflectie Ik ga a waarom iets mij iteresseert 2 Als mij ideeë botste met die va adere, dek ik erover a waarom dit zo is. 3 Ik dek a over hoe ik vid dat mese zich moete gedrage. 4 Ik otdek wat ik echt belagrijk vid i het leve door a te deke over dige waarover ik me iet prettig voel. 5 Ik otdek wat ik echt belagrijk vid i het leve door a te deke over dige waar ik gelukkig va word. 6 Als ik iets ieuws moet doe, dek ik eerst a of dit wel bij mij orme e waarde past. 7 Ik praat met adere over welke take goed passe bij mij persoolijkheid 8 Ik dek a over wat mij motiveert i mij werk 3. Werkexploratie Als ik ader werk ga doe, ga ik precies a wat ik daarvoor moet kue. 2 Ik zoek uit waar werk te vide is dat echt bij mij past. 3 Ik zoek uit welke probleme je kut tegekome i het werk dat ik wil gaa doe.. 4 Ik houd zelf bij welke vacatures voor mij iteressat zij. 5 Ik houd de otwikkelige bij i het werk dat ik graag doe. 6 Als ik ader werk ga doe, oderzoek ik eerst welke orme e waarde daar gelde. 7 Ik ga a waar ik het beste iformatie ka vide over ader werk. 4. Loopbaasturig Ik pla wat ik moet lere, zodat ik steeds iteressater werk ka gaa doe 2 Ik bespreek met mij leidiggevede hoe ik ervoor ka zorge dat mij werk goed aasluit bij mij sterke kate. 3 Ik vertel mij leidiggevede wat og wil lere. 4 Ik zorg zelf dat ik de begeleidig krijg die ik odig heb om loopbaastappe te kue zette. 5 Ik doe extra dige i mij werk om meer kase te hebbe i de toekomst. 6 Ik doe dige buite mij werk om meer kase te hebbe i de toekomst. 7 Ik oderhadel met mij leidiggevede om i mij werk dige te gaa doe die ik graag wil. 8 Als ik ee keuze maak, weeg ik de voor- e adele tege elkaar af. 9 Als ik ee keuze maak,ga ik a wat ik daardoor ka lere. 10 Ik zorg ervoor dat de dige die ik doe bijdrage aa wat ik wil bereike. 11 Ik grijp kase aa die belagrijk zij voor mij toekomst. 12 Het lukt me om mij werk zo aa te passe dat ik mij sterke kate ka izette. 13 Ik heb iitiatieve geome om mij werkzaamhede te veradere/ aa te passe, toe er zich ieuwe otwikkelige voordede bie de orgaisatie. 5. Netwerke Ik weet wie i mij etwerk mij kue helpe met mij loopbaa. 2 Ik zorg dat ik de mese i mij etwerk goed op de hoogte houd va mij bezighede. 3 Ik doe dige voor de mese i mij etwerk. 4 Ik gebruik mij etwerk om zicht te krijge op iteressat werk. 5 Ik vraag mese die ik ke wat de otwikkelige zij op mij vakgebied, 6 Ik zorg dat ik buite mij werk mese leer kee die mij kue helpe i mij loopbaa. 7 Voor ik iemad uit mij etwerk beader, ga ik eerst a hoe e waeer ik dit het beste ka doe. 8 Als ik met iemad over mij loopbaa praat, doe ik dat op zo maier dat diegee mij zou wille helpe. Nu u izicht hebt gekrege i de mate waari u beschikt over de belagrijkste loopbaacompeteties kut u ook stappe odereme om die competeties die aascherpig behoeve verder te otwikkele. 20

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993) Notitie vormgevig werkgevers- e werkzoekede diestverleig. Samewerke maakt Sterker Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dase (va het album bi j Normaal thuus 1993) 1 Ileidig: I deze otitie wordt de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie