Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Stibbe prof. mr. T. Barkhuysen Postbus AP Amsterdam. Besluit Wob verzoek Marker Wadden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Stibbe prof. mr. T. Barkhuysen Postbus 75640 1070 AP Amsterdam. Besluit Wob verzoek Marker Wadden"

Transcriptie

1 Ministerie van Ecnische Zaken Returadres Pstbus EK Den Haag Stibbe prf. r. T. Barkhuysen Pstbus AP Asterda Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic Pstadres Pstbus EK Den Haag Factuuradres Pstbus BD Den Haag Datu Betreft Besluit Wb verzek Marker Wadden Geachte heer Barkhuysen, In uw brief van 12 februari 2013, ntvangen p 13 februari 2013, heeft u et een berep p de Wet penbaarheid van bestuur (hierna: Wb) infratie verzcht ver de Marker Wadden. U vraagt alle dentatie ver het prject Marker Wadden waarver het inisterie van Ecnische Zaken beschikt (.a. ver de ksten, het eigenaarschap en de rl van Natuurnuenten na realisatie), de verwegingen van het inisterie vr het prject Marker Wadden het vrgenen bedrag te te zeggen, de cunicatie ver het prject, dentatie et betrekking tt staatssteun, aatregelen ter vrking dat het tegekende bedrag tt vercpensatie van Natuurnuenten leidt, f het inisterie een advcaat/adviseur inschakelt en alle verige denten. verheidsidentificatienr T (algeeen) Behandeld dr ir. J.H. Maissan T ns kenerk DGNR-RRE/ Uw kenerk TB/Aak Bijlage(n) 4 U heeft eenzelfde verzek bij het inisterie van Infrastructuur & Milieu ingediend. De afhandeling van uw verzek is afgested tussen beide inisterles dubbeling in dentatie te vrken. Verelding vrafgaande briefwisseling De ntvangst van uw verzek Is schriftelijk bevestigd bij brief van 4 aart 2013, kenerk DGNR-RRE / In deze brief is tevens de beslisterijn et vier weken verdaagd tt 10 april In de brief van 4 april 2013 is aan u edegedeeld dat de beslisterijn is pgeschrt tt vrijdag 12 april 2013, vanwege het vragen van zienswijzen. Wettelijk kader Uw verzek valt nder de reikwijdte van de Wb. Vr de relevante Wb-artikelen verwijs ik u naar de bijlage. Pagina 1 van 4

2 Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnie Inventarisatie denten p basis van uw verzek zijn in ttaal 140 denten aangetrffen bij ijn inisterie. Deze denten zijn pgenen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit Is gevegd. In dit besluit wrdt verwezen naar de crrespnderende nuers uit de inventarislijst, zdat per dent duidelijk is wat is beslten. DGNR-RRE/ Zienswijzen U bent er ver gefreerd in de brief van 4 april 2013 dat er een derde belanghebbende is bij de penbaaraking van de denten et nuers 28, 33, 49, 50, 88, 131 en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierver zijn zienswijze te geven. De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in ijn belangenafweging eegenen. Besluit penbaaraking Ik heb beslten deels aan uw verzek tegeet te ken en de infratie waar u verzcht, pgenen in de denten et nuers 45, 71 en 132, penbaar te aken. Wat betreft de denten et nuers 2, 7, 16, 17, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 61, 65, 71, 72, 78, 81, 84, 87, 109, 118, 122, 126, 131, 132: alleen de relevante nderdelen waarvr het Wb verzek geldt zijn penbaar geaakt daarnaast zijn de verelde persnsgegevens verwijderd. Vr de tivering verwijs ik naar het nderdeel verwegingen van dit besluit. Weigering Ik heb beslten de dr u gevraagde infratie pgenen in de denten et nuers 3-6, 8-15, 18-25, 27, 28, 30, 32, 33, 35-41, 43, 44, 48, 51-60, 62, 63, 64, 66-70, 73-77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89-94, , , , 124, 125, , niet penbaar te aken. Vr de tivering verwijs ik naar de verwegingen van dit besluit. Reeds penbare denten De denten et de nuers 26, 123 zijn reeds penbaar. Deze vallen daardr niet nder de reikwijdte van de Wb. Zie nderdeel wijze van penbaaraking vr de vindplaats van deze denten. verwegingen Bedrijfs- en fabricagegegevens Artikel 10, eerste lid, aanhef en nder c, van de Wb bepaalt dat het verstrekken van infratie achterwege blijft vr zver dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die dr natuurlijke persnen f rechtspersnen vertruwelijk aan de verheid zijn edegedeeld. Pagina 2 van 4

3 Directraat-generaal Natuur a Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic T,.,., DGNR-RRE/ In het dent et nuer 88 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertruwelijk aan het inisterie edegedeeld. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden wrden afgeleid et betrekking tt de technische bedrijfsvering. Ik zal deze infratie dan k niet penbaar aken. De eerbiediging van de persnlijke levenssfeer p grnd van artikel 10, tweede lid, aanhef en nder e, van de Wb blijft verstrekking van infratie achterwege vr zver het belang daarvan niet pweegt tegen het belang dat de persnlijke levenssfeer van bij de penbaaraking betrkken persnen wrdt geeerbiedigd. In de denten nuers 2, 7, 16, 17, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 61, 65, 71, 72, 78, 81, 84, 87, 88, 109, 118, 122, 126, 131, 132 staan persnsgegevens. Ik ben van rdeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persnlijke levenssfeer van betrkkenen wrdt geeerbiedigd, zwaarder et wegen dan het belang van penbaarheid. Daar heb ik de persnsgegevens verwijderd uit deze denten. Wet vrken van nevenredige bevrdeling f benadeling p grnd van artikel 10, tweede lid, aanhef en nder g, van de Wb blijft verstrekking van infratie achterwege vr zver het belang daarvan niet pweegt tegen het belang van het vrken van nevenredige bevrdeling f benadeling van bij de aangelegenheid betrkken natuurlijke persnen f rechtspersnen dan wel van derden. penbaaraking van het dent 88 zu naar ijn rdeel leiden tt nevenredige benadeling van de rganisatie waar deze infratie betrekking p heeft. penbaaraking leidt, ede gelet p de geaakte vergelijking et arktinitiatieven en de lpende nderhandelingen et gelijke financiers van het prject, tt een nevenredige benadeling van de belangen van de rganisatie. Persnlijke beleidspvattingen in een stuk vr intern beraad Weigeren.g.v. artikel 11, eerste lid, van de Wb Artikel 11, eerste lid, van de Wb bepaalt dat in geval van een verzek infratie uit denten, pgesteld ten beheve van intern beraad, geen infratie wrdt verstrekt ver daarin pgenen persnlijke beleidspvattingen. Bij de gedeeltelijke penbaar geaakte denten et de nuers 17, 45, 46, 47, 49, 61, 71, 72, 78, 81, 84, 118, 122, 126, 132 zijn deze persnlijke beleidspvattingen uit het dent verwijderd. De geweigerde denten et de nuers 3-6, 8-15, 18-25, 27, 28, 30, 32, 33, 35-41, 43, 44, 48, 51-60, 62, 63, 64, 66-70, 73-77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 89-94, , , , 124, 125, , zijn pgesteld ten beheve van intern beraad en bevatten persnlijke beleidspvattingen. Pagina 3 van 4

4 Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic.,,., DGNR-RRE/ Vr zver er k feitelijke infratie in deze denten staat, is die infratie zdanig verweven et de persnlijke beleidspvattingen dat die daar niet ls van kunnen wrden gezien. Ik heb daar beslten deze denten in het geheel te weigeren. Wijze van penbaaraking De denten, gened nder besluit, nder penbaaraking, treft u bij dit besluit in kpie aan. Reeds penbare stukken De denten et nuers 26, 123 zijn reeds penbaar en vr een ieder beschikbaar. De Wb is niet van tepassing p reeds penbare denten. Vr deze denten verwijs ik u naar de vindplaats: gie+markereer-deer+succesvl publicaties/kaerstukken/2013/01/17/uitkst-bestuurlijk-verleg-et- prvincies-en-besteding-200-ln.htl Afschrift aan beianghebbenden Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende. Hgachtend, De Staatssecretaris van Ecnische Zaken, naens de2 drs. Cr.P. Buijink Secrete ris-generaal Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarp dit is bekend geaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift et dr de indiener zijn ndertekend en bevat ten inste zijn naa en adres, de dagtekening, een schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grnden waarp het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift et wrden gericht aan: de Staatssecretaris van Ecnische Zaken, t.a.v. directie WJZ, Pstbus 20401, 2500 EK Den Haag. Pagina 4 van 4

5 f de gebruikelijke ADC-tets kan wrden ndervangen en f dat dan gedkper is dan de systeebenadering. Het uitzeken van dat punt valt buiten de pdracht van de WMU, dat het in de kern afstand det van de RAAM-brief et de drievudige abitie, Desgevraagd bevesttgt de vergadering dat dit deeinderzek niet past binnen de huidige pdracht van WMU, aar dat de Stuurgrep kan besluiten dit aan de pdracht van WMU te te vegen. 8. Verslag 23 juni 2011 Het verslag wrdt p biz. 3 tekstuee! aangepast: het gaat beresen sprtvisserij i.p.v. visserij. 9. Rnd vraag Natuurnuenten is bereid zich in te zetten via de Natinale Pstcdelterij geld te krijgen vr de aanleg van het eras. ndersteuning vanuit verheden, bijvrbeeld pririteitsstelling vr het eras bven andere TBESaatregelen, is hierbij ndig. // ve*sc*c t// cf Se r fa^d if f^-7 t^ 2-0/)

6 Ue^J^kq 2/ frrt 20/2. 5. Markerwadden en TBES Natuurnuenten heeft van de Pstcdelterij een bedrag van 15 ln. tegezegd gekregen ten beheve van de realisatie van een eerste fase van de Markerwadden (ereras). Vrwaarde is dat uiterlijk eind 2012 vr 30 ln. aan c-financiering is gerealiseerd (ttaal 45ln.). lenm en EL&I zullen een gezaenlijk standpunt fruleren ten pzichte van het vrstel van Natuurnuenten. Mgelijke alternatieven vr financiering wrden in kaart gebracht bijvrbeeld het anders inzetten van bestaande budgetten, lenm neet hiervr de crdinatie p zich '

7 6 BesUspunt vr EIJ: In te steen et deze cunkatielijn als richtlijn vr de WMIJ-cunicatie ei-septeber funicatie ei - Septeber 2012 De peride ei - Septeber wrdt gekenerkt dr de plevering van de laatste resultaten van de Werkaatschappij Markereer-IJeer en dan in het bijznder de resultaten van de arktuitvraag, De peride is in 3 fasen te nderscheiden: 1. Mei - Juli: Marktuitvraag en andere nderzeken hebben ng geen definitieve resultaten pgeleverd; 2. Juli-Augustus: Cnsultatiefase RRAAM en vrbereiden reactie WMU p resultaten arktuitvraag; 3. Septeber: Presentatie resultaten en aanbevetingen, afrnding werkaatschappij Fase 1 er wrdt niet gepubliceerd ver de inhud van de uitwerking van de arktuitvraag, tt 8 juni (Watercnferentie Hrn). Wel wrdt ndeling de diversiteit van de uitwerkingen tegelieht bij bestuurders tijdens Tlhuusberaad en Saenwerkingsverband TMIJ. Na 8 juni verschijnt, gezaenlfjk et NMIJ, een nieuwsbrief waarin de arktuitvraag aan de rde kt (cnfr bijdrage aan cnsultatientitie RRAAM), de resultaten van de pitt luwtescher, artikel vrever Medeblik etc. Tijdens deze fase wrdt dr RRAAM het cnsultatieprces uitgeverd. De WMU levert hier een bijdrage aan. De regie ligt bij RRAAM en aatschappelijk prces RRAAM. Fase 3 - De WMU heeft de pdracht afgernd. De resultaten van de Marktuitvraag en de reactie van de WMU zijn bekend, evenals resultaten van andere nderzeken. Dit wrdt gepresenteerd in een afsluitend sypsiu 'kennis delen'. Dit wrdt gerganiseerd saen et NMIJ. In juni wrdt dit aangekndigd in de nieuwsbrief. - Afsluitende nieuwsbrief van de WMU en NMIJ. Dit betekent niet dat hierna geen nieuwsbrief eer verschijnt. Net als vr het bestaan van de WMU kunnen de prvincies besluiten de nieuwsbrief verder vrt te zetten. CunicatieUin WMU Marktuitvraag eclgie RRAAM De arktuitvraag eclgie dient datgene wat we et z'n alien bedacht hebben ged tegen het licht te laten huden dr nafhankelijke arktpartijen. Daar heeft de Tweede Kaer gevraagd, dat ze eind 2012 een verzicht wil hebben van alle gelijkheden vr een eclgisch sterk Markereer-IJeer, waaruit gekzen kan wrden. Wij cuniceren dit bij de arktuitvraag. He de Marktuitvraag gerganiseerd is staat in een integraal aanbestedingsdent. De resultaten van de arktuitvraag wrden verwacht in de tweede helft van juli.

8 3. MarkerWadden Het MarkerWadden-initiatief is een zelfstandig initiatief van Natuurnuenten, aar natuurlijk wet gebaseerd p hetzelfde gedachtenged als TBES. Natuurnuenten is een van de partners in het Saenwerkingsverband TMIJ, dat het Tekstbeel Markereer Ueer heeft pgesteld. ledereen is het er ver eens dat de tegekende 15 iljen een prachtig bedrag is, aar bij lange na niet geneg 'de dr' te verwezenlijken. Vr de eerste 1000 hectare alleen at is (vlgens Natuurnuenten) instens 45 iljen ndig. De tegekende 15 iljen wrdt dus gezien als 'triggerney' ander partijen te laten aansluiten, zwel verheid als privaat. Partijen zullen dus de tafel eten de eindjes aan elkaar te knpen, p zdanige wijze dat eerdere delen gediend wrden. Natuurnuenten is daarbij altereerst zelf aan zet. Cunicatie: Het is zeer psitief dat de private sectr zijn nek uitsteekt vr de ectgische verbetering van het Markereer. In deze tijden van frse bezuinigingen is het een stiulans alle lijntjes nu bij elkaar te krijgen vr het TBES, k financieel.

9 (rz) Ministerie van Ecnische Zaken, Landbuw en Innvatie Directie Regi en Ruttelijte Ecnie (RRE) Directraat-Generaal Natuur & Regi Pstbus EK Den Haag Kntactersn verslag pdrachtgeversverleg Eclgie IJsseleergebied beieidseaewerker schrijving Vergaderdatu en -tijd Vergaderplaats Aanwezig ED 13 juni 2012».,.,.f,4. vrzitter) A- 4 - " (Nrd-Hlland) (Flevland) L"-' "" -"~.gc. (IenN, v - _ j.erjr- ' RWS IJsseleergebied; - <, ElL~Cxi f Datu 22 juni 2012 Tdirecteur WMU) (EL&I, secretaris) Afwezig DI: ~'-"~-' Nrd-Hlland) Flevland) Kpie aan..ij.. w. cir -, IJS. _^,J WMU RWS Agenda

10 Directie Regi en Ruitelijke Ecnic (RRE) Directraat-Generaa! Natuur & Regi Datu 22 juni 2012 Marker Wadden (lenm) Er is iniddels een aantal gesprekken geweest et Natuurnuenten (eest recent: 23 ei et '.). 13 juni is gesprek et RWS. Iniddels heeft NM bij RWS aangegeven een deel van het Markereer in erfpacht te willen krijgen ten hph^ve van het beheer van de Marker Wadden. 20 juni is gesprek et EL&J. De belangrijkste eleenten: Natuurnuenten (NM) wil snel zekerheid ver cfinanciering. Vlgens hen hudt dit k verband et vrwaarde subsidie Pstcdelterij. 0 : nze inzet is ng steeds eersi re starten et Hrnse np, want dat heeft grtste effect p Natura 2000 delstelling. NM gaat liever vr zichtbare natuur (nderdeel TBES), aar gaat uitzeken wat effect kan zijn van het eras p delstellingen Natura Natuurnuenten is nu aan zet. t iur r,. l^ r< knuiz.. j K i De wijze van aanleg en de vang is vr NM k bespreekbaar. Eindbeeld is vr hun 4500 ha, aar de weg daar naarte in te vullen. Wel et het wat hen betreft edit gaan "land-water-vergangen". Vr RWS is bijdrage aan ANT essentieel. Cnclusie: de ntwerp rijksstructuurvisie is de plek waar besluitvring ver bijdrage aan Marker Wadden plaats et vinden. Het is de vraag f dit past binnen de planning van NM, zij zullen enige ruite van de pstcdelterij eten vragen. Er is echter geen zicht p enige bijdrage vanuit rijk/prvincies. Het is aan NM een aanvraag in te dienen vr de regeling rbuuste natuur uit het Lenteakkrd.

11 Page 1 f2 snsdag 18 juli :27 ratie RRAAM Beste Ik wil je graag infreren ver de laatste ntwikkelingen in het natuurdeel van Rijk Regi prgraa Asterda-Alere-Markereer (RRAAM): 1. Vrijdag 13 juli zijn de resultaten van de arktuitvraag eclgie Markereer-IJeer gepresenteerd aan een 50-tal gei'nteresseerden; 2. Prvinciale Staten Flevland zijn akkrd gegaan et een bijdrage van 1,5 ln. aan de uitvering le fase Tekst Bestendig Eclgisch Systee (TBES), hiervr is in ttaal 9 ln, beschikbaar. 1. Marktuitvraag eclgie Markereer-IJeer succesvl De natuurkwaliteit van Markereer-IJeer kan p eerdere anieren verbeterd wrden. Dr aatregelen te cbineren et dijkversterking in ndiepe delen van het eer zijn ksten te besparen. Nieuwe aanlegtechnieken, bijvrbeeld drijvende erasznes en kunstatige waterplanten, kunnen de natuurlijke herstelprcessen versnellen tegen lagere ksten. Dat zijn vrbeelden van ideeen die arktpartijen hebben ingeznden p de 'Marktuitvraag Eclgie' die 13 juli is afgernd. Deze resultaten wrden eegenen in de cnsultatiefase ter vrbereidinq van de ntwerp Rijksstructuurvisie RRAAM. Vrig jaar heeft de Werkaatschappij Markereer-IJeer (WMU) een verbeterplan verbeterplan vr de natuurkwaliteit van het Markereer-IJeer gepresenteerd dr de aanleg van het Tekstbestendig Eclgisch Systee (TBES). De ksten daarvan bedragen circa 630 ln.. p verzek van de Tweede Kaer zijn verschillende arktpartijen gevraagd alternatieven te ntwikkelen die gedkper kunnen wrden uitgeverd dan het plan van de WMD. Drie cnsrtia van arktpartijen hebben hun vrstellen gepresenteerd. De cnsrtia Witteveen+Bs en Grntij leggen de nadruk p de aanleg van luwteznes aan de Nrd- Hllandse Kust daaree het slibprblee aan te pakken. Deze aatregelen hebben het eeste effect p de Natura 2000 vgelsrten waaree het nu inder ged gaat. Witteveen+Bs stelt daarnaast de creatie van een "pldereras" vr dr iddel van veenvring in plaats van een "kleieras". Grntij kt et alternatieve aanleg van zanddaen in plaats van de klassieke luwtedaen. Het cnsrtiu Kranseer (Tauw, Psad e.a.) kiest vr een innvatieve rute. Dr de plaatsing van kunstatige waterplanten p de bde en de creatie van een eras et behulp van veenatten willen zij de natuurlijke prcessen p gang brengen. Deze kunstatige structuren functineren als een katalysatr en kunnen p terijn verwijderd wrden. Tegelijk et de resultaten van de arktuitvraag heeft Natuurnuenten een uitwerking van de Marker Wadden aangebden aan de WMD. De WMU gaat de verschillende alternatieven uit de Marktuitvraag bestuderen en vergelijken et de bestaande ideeen. En geeft p basis hiervan een advies ee aan de stuurgrep RRAAM ver pnae in de ntwerp Rijksstructuurvisie. 2. Uitvering le fase Tekst Bestendig Eclgisch Systee Met het besluit van Prvinciale Staten van Flevland 1,5 iljen eur beschikbaar te stellen, is de 9 iljen eur beschikbaar vr de eerste aatregelen vr het eclgisch herstel van het Markereer en Deer. De uitvering van de le fase TBES kan hieree van start. Het eclgisch herstel is ndig vr de ruitelijke en ecnische ntwikkeling van het gehele gebied. Dit is de eerste cncrete stap echt iets aan het slib te den, dat het water estiq vertrebelt. Het Rijk en de regi willen de eclgie verbeteren dr iddel van een aantal aatregelen. De 1,5 iljen van Flevland is saen et de 1,5 iljen van Nrd-Hlland en 6 iljen van het Rijk het budget vr de aanleg van luwteaatregelen in het Hrnsche Hp. Hieree kt het water tt rust langs de randen van de Nrd-Hllandse kust, waardr er inder slib in beweging kt en het water helder blijft. Naar verwachting neet Staatsecretaris Atsa deze zer de startbeslissing MIRT. filaya\qr, ^ la^nhr,r (.\r, Qr t.^a na\laj ;c (,nhj; ria^,, Q 0r a \,'; J^HUArj XinrLa, 11 A 1A11

12 Kennisakingsgesprek Natuurnuenten (1 aug 2012) Natuurnuenten Markerwadden 3 Septeber is er verlen tussen "7 :rn w -n Natuurnuenten et "; t j. Wij bcer. aangegeven de Markerwadden vral te psitineren in de bijdrage vr N2000/KRW en de tpsectr Water en ze geadviseerd, zdra er eer duidelijk is ver de 120 ln. uit het Lenteakkrd hiervr een aanvraag te den. Markerwadden is wel een vrbeeld k private investeerders aan natuurntwikkeling te laten eeden. ver 6/9 nd. et Natuurnuenten aan de Pstcde Lterij aangeven f zij geslaagd zijn in het vinden van 30 ln. edefinanciering vanuit de verheid.

13 (33) Page 2 f 3 nderwerp; Infratie berepsvisserij Markerwadden Na de zervakantie kt er eer duidelijkheid ver de prcedure van de 120 ln. uit het Lente-akkrd. Ik heb wel enige infratie ver de berepsvisserij in het gebied van de Markerwadden (p basis van bijgevegde kaart). Infratie berepsvisserij Vergunningen (lcatie specifiek): aan de zuidwestzijde van de hutribdijk zijn plaatsen vr vaste fuiken. Het gaat daar circa tien verschillende bedrijven. Bij een beter kaart kan dit specifieker aangeven wrden. Algeene visserij: dr aanleg van de Markerwadden verdwijnt er een ;tuk viswater, hierdr zal de druk p het resterende gebied teneen. Cnclusie: bij de aanleg van de Markerwadden zal de arsteing et de berepsvisserij een belangrijk aandachtspunt zijn! Gret, J. Ministerie van Ecnische Zaken, Landbuw & Innvatie Directie Regi & Ruitelijke Ecnie (RRE) Dinsdag afwezig Dit bericht kan infratie bevatten die niet vr u is bested Indien u niet de geadresseerde bent f dit bericht abusievelijk aan u is tegeznden. wrdt u verzcht dat aan de afzender te elden en het bericht te vervvijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid vr schade. van welke aarci k. die verband hudt et risic's verbnden aan het elektrnisch verzenden van berichten. This essage ay cntain infratin that is nt intended fr yu. If yu are nt the addressee r if this essage was sent t yu by istake, yu are requested t infr the sender and delete the essage. The State accepts n liability fr daage f any kind resulting fr the risks inherent in the electrnic transissin f essages. Bezekt u het kerndeparteent van het Ministerie van tcnische Zaken, Landbuw en innvatie? Hud er dan rekening ee dat u een geidig identiteifsbewijs teaspn, ID-kaart f rijbewfjs} dient te tnen. indien u bij de receptie geen geidig identiteitsbewljs Runt tnen, wrdt u geentegangverleend. Legitiatiebewijzen en tegangspassen van andere rganisatses wrden niet geacceteerci file:/a\ez.ds.lcal\prs\persn02\jmaissan\mijn Denten\ijsseleer\WB Marker

14 r aiic i ui l Vail; Verznden: vrijdag 17 augustus :27 nderwerp: Aankndiging: 27 Septeber Sypsiu Markereer - Ueer Aankndiging: 27 Septeber Sypsiu Markereer - Ueer De Werkaatschappij Markereer-IJeer ndigt u van harte uit. Datu: dnderdag 27 Septeber Plaats: Schuwburg Het Park in Hrn Tijd: Inlp 9.00 uur, aanvang 9.30 uur tt uur Aansluitend wrdt u een lunch aangebden Tijdens het sypsiu wrden nder andere de resultaten van de Marktuitvraag eclgie RRAAM en een uitwerking van het Marker Wadden plan van Natuurnuenten gepresenteerd. Het nderzeksprgraa Natuurlijker Markereer - Ueer (NMIJ) laat zien wat de pilts pleveren aan infratie. Daarnaast wrdt ingegaan p synergie et dijkversterkingsprjecten en et recreatie en gelijkheden vr financiering van de natuurntwikkeling. Gedeputeerden Jke Geldhf (prvincie Nrd- Hlland), Anne Bliek- de Jng (prvincie Flevland), regiabassadeur Marc Haeleers van het inisterie van Ecnie, Landbuw en Innvatie en prgraadirecteur Michiel Ruis van RRAAM zijn uitgendigd de resultaten van de Werkaatschappij Markereer Ueer in ntvangst te neen. Het definitieve prgraa wrdt in Septeber bekend geaakt via en via de website Er ken 5 wrkshps: 1. Resultaten arktuitvraag eclgie en Marker Wadden 2. Financieringsgelijkheden natuurntwikkeling 3. Resultaten NMIJ 4. Synergie dijkversterking - eclgie 5. Synergie recreatie - eclgie U kunt zich vr dit sypsiu aanelden via: Graag bij uw aanelding verelden welke twee wrkshps u wilt bijwnen. Vriendelijke Gret, x Werkaatschappij Markereer Ueer ***disclaier*** file:/a\ez.ds.leal\prs\persn02' i\mijn Denten\ijsseleer\WB Marker

15 (Lj 2.) Verznden: wensdag 5 Septeber :29 Aan; nderwerp: M_..ciuyauppeiing gesprek DGBurger en Chris Kuypers et NM ver Markerwadden Hi, Uiteraard: Natuurnuenten heeft verteld ver het prject Markerwadden. EL&I en l&m vinden dit een i prject dat zeer veel delen dient. l&m ziet het als een sterke verbetering van de situatie in het Markereer, waardr de RAAM-abities dichter bij zuden kunnen ken. l&m wil nagaan he het prject k te kppelen is aan de versterking van de Hutribdijk. EL&I heeft aangegeven wat de criteria zijn van de 120 ln rbuuste natuur en heeft aangegeven dat dit prject behrlijk ged scrt p die ciriteria, aar - dat het frele traject van berdeling de kende aanden zal plaatsvinden p basis van een frele regeling en prcedure; - dat citent van de prvincies (Nrd-Hlland en Flevland) aan het prject belangrijk is. Er is dus ng niets tegezegd.

16 Resultaten Marktuitvraag Eclgie RRAAM Advies Werkaatschappij Markereer Ueer Ntitie d.d. 29 augustus 2012 Aan: Stuurgrep RRAAM Via: Rijksregiegrep en Reginaal Afsteingsverleg RRAAM Van: WMU Saenvatting De Marktuitvraag Eclgie RRAAM heeft een creatieve inbreng van arktpartijen pgeleverd en een innvatief vrstel van de Vereniging Natuurnuenten (Marker Wadden). Dit biedt perspectief p verdere kstenreducties dankzij nieuwe technieken f andere uitgangspunten. Twee van de drie arktvrstellen (Witteveen+Bs en Grntij, De Vries & Van de Wiel) kiezen priair vr de actuele Natura 2000-delstellingen in plaats van het creeren van een veerkrachtig gevarieerd eclgisch systee (TBES). Het accent ligt daar p luwteaatregelen aan de Nrd-Hllandse kust. Cnsrtiu Kranseeren Natuurnuenten zetten het TBES centraal. Beiden bepleiten innvatieve aanlegethdes. Natuurnuenten legt het accent p land-waterznes. Tegen deze achtergrnd tekenen zich vr het nderdeel eclgie drie plssingsrichtingen af et gereduceerde ksten ten pzichte van het PRA 1. Dit zijn: 1. Innvatief TBES (cbinatie van PRA, arktpartijen en Marker Wadden) behud van het integrate eindbeeld vr TBES, et technische innvaties uit de arktvrstellen en Marker Wadden. pririteit bij de vile breedte van het pakket. de ksten bedragen iniaal 147 tt 280 iljen en axiaal 422 tt 880 iljen (waarvan 15 ln private inbreng Marker Wadden). Aanpak p krte terijn na l e fase: begin aanleg eras, vervlg p luwteaatregelen, en start aanleg stepping stnes. Vrdelen variant 1: eclgisch het eest cpleet passend binnen huidig aatschappelijk draagvlak innvatief aatregelen verdeeld ver het gehele gebied juridisch risic beperkt, buffer vr ruitelijke ntwikkelingen grt Nadelen: kstbaar 2. Luwteaatregelen Nrd-Hlland lslaten van de systeebenadering en vile inzet p Luwteaatregelen aan Nrd- Hllandse kant. pririteit p de Natura 2000-delstellingen in plaats van het tekstbestendig eclgisch systee in ttaliteit. grtschalig eras kt eventueel later aan de rde, indien ndzakelijk. de ksten bedragen iniaal circa 170 iljen en axiaal 290 tt 589 iljen, exclusief erasaanleg. 1 Zie kaartbeelden van de varianten in bijlage 1

17 deze variant wijkt af van de huidige Kansrijke plssingsrichtingen. Naar verwachting is aanvullend nderzek ndig en et wrden bekeken f de juridische strategie vr RRAAM ng hudbaar is. Aanpak p krte terijn na l e fase: vervlg et stevige luwteaatregelen aan NH-zijde. Vrdelen variant 2: uiteindelijk gedkper dan PRA (tenzij erasaanleg tch ng ndig blijkt te zijn) legt pririteit bij de urgentste N2000 knelpunten tepassing van bewezen technieken Nadelen: aatregelen eenzijdig aan Nrd-Hllandse kust recreatieve kansen van grtschalig eras wrden niet benut geen aatschappelijk draagvlak juridisch risic grter, buffer vr ruitelijke ntwikkelingen nzeker vertraging vanwege aanvullend nderzek. 3. Behedzaa Marker Wadden keuze vr de aanpak van Natuurnuenten terughudendheid aan de Nrd-Hllandse kust en slibbeheersing aan de brn (in het diepe gedeelte) gefaseerde aanleg van circa 1000 hectare grtschalig eras. de ksten bedragen iniaal circa 75 tt 115 iljen (waarvan 15 ln private inbreng Marker Wadden) en axiaal 350 tt 518 ln 2, afhankelijk van de ate waarin de innvatieve aanlegethdes tt ntwikkeling ken. Aanpak p krte terijn na l e fase: begin aanleg eras, geen verdere luwteaatregelen. Vrdelen variant 3: eclgische systeesprng grt lkaal draagvlak dr Nrd-Hllandse kust te ntzien innvatief, gelijk gedkp indien technisch haalbaar recreatief zeer interessant benutting van privaat geld en privaat initiatief gedkpste plssing als innvaties haalbaar zijn Nadelen: aatregelen eenzijdig bij Hutribdijk (Flevland-zijde) nzekerheid ver technische haalbaarheid aanlegtechniek aanpak slibprblee et zich bewijzen. 1. Del van deze nta Deze nta geeft een verzicht en berdeling van de resultaten van de Marktuitvraag Eclgie en Marker Wadden 3 en plaatst deze in perspectief vr de Rijksstructuurvisie RRAAM. De aanpak van de Marktuitvraag is beschreven in bijlage 2. Deze nta sluit af et een drietal gelijke richtingen vr bespreking en vervlgens bestuurlijke besluitvring, die eclgisch kansrijk zijn en een reductie van ndergrens Behedzaa Marker Wadden: de raing van Natuurnuenten (75 waarvan reeds 15 ln privaat beschikbaar) tt ksten 1000 ha eras vlgens PRA (115 ln). Bvengrens: axiaal geextrapleerd bedrag Marker Wadden van 350 ln, tt PRA bedrag van 518 ln vr 4500 ha eras (waarvan 15 ln reeds privaat beschikbaar). 3 "Marker Wadden' is de naa van het plan dat de Vereniging Natuurnuenten heeft pgesteld de eclgische kwaliteit van Markereer en Ueer te verbeteren.

18 de ksten inhuden. 2. Aanleiding tt de Marktuitvraag Eclgie In nveber 2011 heeft de Werkaatschappij Markereer Ueer (WMU) het ptialisatierapprt 'Naar een Tekstbestendig Eclgisch Systee' (TBES) gepresenteerd. In het Algeeen verleg RRAAM d.d. 21 deceber 2011 heeft de Tweede Karner verzcht naast dit ptialisatierapprt een pen arktuitvraag te den vr de natuurntwikkelingsplannen binnen RRAAM. De WMU heeft deze arktuitvraag de afgelpen aanden uitgeverd. 3. Hfdlijnen van het referentiealternatief Het ptialisatierapprt van de WMU is het Publiek Referentie Alternatief (PRA), waartegen de vrstellen van de arktpartijen zijn afgewgen. Het PRA bevat de ptialisatie van een plan van de regi de natuurkwaliteit van het Markereer-IJeer te herstellen en de eclgische veerkracht te creeren die ndig is ruitelijke, degrafische en eclgische ntwikkelingen aan te kunnen. De natuuraatregelen vatten: - de aanleg van een grtschalig eras van 4500 ha bij de Hutribdijk - de aanleg van 12 k luwteaatregelen bij de kust van Nrd-Hlland - de aanleg van 300 ha Vrever Lepelaarplassen bij Flevland \ *'-<" 1 % \ De ksten vr het indicatieve axiu eindbeeld van deze eclgische abitie zijn geraad p 631 iljen (prijspeil 2011, inclusief BTW). Dat is rui 40% gedkper dan de rsprnkelijke raing vr het TBES. Gecrrigeerd et teslagen en nvrziene ksten kan dit plpen tt 880 ln. 4 AA ' ' Naast dit 'indicatieve eindbeeld' heeft de WMU een pakket iniuaatregelen gefruleerd die vanuit eclgische verwegingen ten inste ndig zijn een daadwerkelijk systeeeffect te srteren, de zgenede 2 e fase TBES. De ksten van dit iniupakket bedragen 200 ln (et pslagen en nvrzien: 280 iljen). De aatregelen van dit pakket betreffen: - de aanleg van een grtschalig eras, tt een initiee) ppervlak van circa 1500 hectare - de aanleg van 10 k luwteaatregelen - de aanleg van Vrever Lepelaarplassen, tt circa 100 hectare vrever. Dit iniupakket in het PRA begt een substantiele bijdrage te leveren aan het bereiken van de vier eclgische vereisten 5 van het TBES, en de slag tt stand te brengen die ndig is te vlden aan de Natura 2000 vereisten. Vrafgaand aan de 2 e fase TBES is in 2009 reeds beslten de f Fase TBES aan te vangen. Deze l e Fase betreft de nderzeksaatregelen in het prgraa Natuurlijker Markereer-IJeer, alsede een start et de luwteaatregelen aan de Nrd-Hllandse zijde vattende (teninste) 5 k luwtedaen 6. Audit ptialisatierapprt WMU, Ryal Hastening, Dit zijn heldere randen langs de kust, een gradient in slib van helder naar trebel water, landwaterznes van fraat en versterken eclgische reiaties 6 In het Startdent Luwteaatregelen Hrnse Hp, (2011) wrden 5 tt 8 k luwtedaen aanbevlen vr de l e Fase Luwteaatregelen. Mede p grnd van budgettaire verwegingen is gekzen vr de ndergrens.

19 4. Resultaten Marktuitvraag De respns p de Marktuitvraag was grt. Er zijn 10 gekwalificeerde inzendingen ntvangen in de aanbestedingsprcedure, waaraan in ttaal 35 arktpartijen hebben bijgedragen in verschillende saenwerkingsverbanden. Uit deze inzendingen zijn drie cnsrtia geselecteerd hun ideeen verder uit te werken. Dit zijn: Witteveen+Bs, et nderzekcentru B-ware, Radbud Universiteit Nijegen, Altenburg & Wyenga, HSPER en Bskalis; Cnsrtiu Grntij, De Vries & van de Wiel; Cnsrtiu Kranseer, bestaande uit Tauw, Psad, Rbusta, Tebez en LAgrup. Medi juli hebben de cnsrtia hun eindrapprten pgeleverd. Deze bieden een breed spectru aan gelijkheden et vrstellen vr interessante kstenreducties. p een aantal punten zijn de arktpartijen eensluidend in hun benadering van de vraagstelling en de analyse: alle inzenders benadrukken de nzekerheid van de uitksten van de eclgische prcessen p langere terijn. Alle bepleiten een gefaseerde, stapsgewijze aanpak; alle arktpartijen adviseren te experienteren et nieuwe aanlegtechnieken, zwel vr de luwtestructuren als vr de (eventuele) aanleg van grtschalige land-waterznes. belangrijk aangrijpingspunt vr kstenbesparing betreft de lcatie: aatregelen in het ndiepere deel (langs de Nrd-Hllandse kust) zijn gedkper te realiseren dan aatregelen in het diepere gedeelte; twee van de drie arktpartijen adviseren in eerste aanleg het accent te leggen p de thans bedreigde Natura 2000-srten, aangezien daar de juridische tetsing (reeds vr de huidige standigheden) het eest urgent is. Pas in tweede instantie kt het TBES integraal in beeld; twee van de drie arktpartijen bepleiten de kstbaarste en vangrijkste aatregel (aanleg van erasgebied) in feite z lang gelijk uit te stellen; Deze benadering leidt er te dat alle arktpartijen kansen zien te besparen p de ksten vr het 'indicatieve axiale eindbeeld' van PRA. Zij achten het zeer wel gelijk dat et een geringere inspanning en dus et een geringer financieel citent een Tekstbestendig Eclgisch Systee tt stand is te brengen. Daarbinnen leggen zij verschillende accenten en pririteiten en bepleiten zij verschillende aanlegtechnieken. A. Witteveen+Bs Witteveen+Bs legt de nadruk p de ntwikkeling van vangrijke luwteznes aan de westkant van het Markereer (langs de Nrd-Hllandse kust), in cbinatie et verndiepingen. Het cnsrtiu stelt verschillende patrnen vr: fwel luwtestructuren die,-* eenzijdig als een haak vastliggen aan de Nrd-Hllandse kust, fwel luwtestructuren verder van de kust in het pen water, aar ng wel in het ndiepere gedeelte (zie afbeelding). In tegenstelling tt het PRA legt W+B in de eerste fases het / / accent vlledig p deze grtschalige luwteaatregelen (ca. / 33 k luwtedaen), znder de (relatief kstbare) j, r i investeringen in landwatervergangen bij de Hutribdijk. -'.*;'*.*' fa Daarnaast intrduceert W+B het idee van een buitendijks.'* '1$A 'pldereras'et een eigen waterpeil, dat k in het A-..." " ' " ndiepere deel kan wrden aangelegd. Dit pldereraspr- nderdeel staat ls van de vrgestelde luwtestructuren en is nier vrzien van een kstenraing. W+B cncludeert dat

20 vlstaan kan wrden et luwtestructuren et een kstenraing van in ttaal 364 ln 7, in het ngunstigste geval drlpend naar 706 iljen. Dat is inclusief verndiepingen en aanpassingen vr recreatief edegebruik (zie tabel 1 ulatief). Tabel 1: Ksten vrstel Witteveen+Bs (in ln eur, inch BTW) Fasering Maatregel Fase 1 aanleg eerste luwtestructuur Fase 2 verndiepen binnen eerste luwtestructuur Fase 3 Fase 4 aatregelen recreatief edegebruik aanleg tweede en derde luwtestructuur verndiepen binnen tweede en derde luwtestructuur Ttaal ulatief B. Grntij, DeVries & Van de Wiel Grntij, DeVries & Van de Wiel leggen in hun uitwerking een sterk accent p luwteaatregelen aan de Nrd-Hllandse kust. Zij stellen vr luwe znes en ndiepe everznes te creeren dr de aanleg van zandige luwtestructuren (ca 18 k luwtedaen in haakse vr, zie figuur) van Hrn tt Eda en vr de kust van Waterland. Dr deze luwtestructuren vldende lengte ee te geven * zanddaen plus everdijk en erasznes ~ ', * % *. «*. * _ <* *» * # Zaneasep. Wateruitwisseiing GeverfuncLe Ceserijk Pv'eras <" nsiepe 2 nes Zsnssriken Kef* nerter Strewnr".. r.je vr Cevereij-- /, eiligh-eis / lanes-water e; / wsterplsnter: Z3rat)3<-er scheiding wstertwafiteite?*. E lar.a, 1 r.atutr er rscreatiefunaies en te verbinden et de huidige kustlijn, begen zij synergie et de dijkversterking tt stand te brengen. De luwtestructuren van zand zijn gebaseerd p het ideaalbeeld dat het Markereer-IJeer in de tekst rnd een zandige ever kent. k stelt Grntij vr p het Enkhuizerzand een luwtestructuur aan te leggen waarbinnen gelijkheden zijn vr het creeren van landwatervergangen. De gelijkheid wrdt pengelaten in een latere fase, alleen als dat eclgisch gezien ndig blijkt, de zne's tussen de luwtestructuren en de huidige dijken p te vullen tt een erasachtige land-watervergang. Vrts stelt Grntij vr iddels zandbanken vreverdijken te creeren langs de Hutribdijk. De vrstellen van Grntij, DeVries & Van de Wiel resulteren in een vrij ruie bandbreedte in ksten, afhankelijk van de aanlegethde. Er vanuit gaande dat geen extra aatregelen ndig zijn vr het aanleggen van land-waterznes van fraat is in dit vrstel, bij de gedkpste aanlegtechnieken, een investeringsbedrag van iniaal 170 iljen vereist en axiaal 355. Als bvengrens is een bedrag berekend van 290 c.q. 589 iljen. 7 p de kstenraingen van de arktvrstellen heeft een audit plaatsgevnden, uitgeverd dr bureau Ryal Haskning, die k de audit p het WMU-ptialisatierapprt heeft uitgeverd. De saenvattende verzichtstabel et de resultaten van de audit is bijgevegd als bijlage 2.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Windenergie met beleid

Windenergie met beleid Windenergie met beleid Inhud I n h u d 2 Fe ite n wi n de n er g ie M er dij k 3 Fe ite n wi n de n er g ie en r eg i 4 Fe ite n wi n de n er g ie i n N r d Br a b a nt 5 Be lei d v a n c l le ge v a n

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg Minder geluidsverlast langs de prvinciale weg SBIR prep Sluiting 28 april 2016, 17:00 uur Budget 260.000,- (met intentie vr ng 260.000,- vr praktijkpreven) Inleiding Een van de taken van de prvincie is

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Stap 4: 4. Zelfevaluatie in de hand

Stap 4: 4. Zelfevaluatie in de hand Stap 4: 4. Zelfevaluatie in de hand 1 Del De 5 vinger methdiek is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers de huidige werksituatie te analyseren, vanuit een ttaalverzicht, en tevens p zek

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Memo aan de heer Coerts van de provincie Noord-Holland over varianten in samenwerken en tot nu toe behaalde resultaten OVER-gemeenten

Memo aan de heer Coerts van de provincie Noord-Holland over varianten in samenwerken en tot nu toe behaalde resultaten OVER-gemeenten OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeenteLiike samenwerking tussen Ostzaan en Wrmerland GESCAND OP 1 2 JAN. 2012 Gemeente Ostzaan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld dr 4 januari 2012

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Concept format projectaanvraag

Concept format projectaanvraag Bijlage 1 Cncept frmat prjectaanvraag 1 Welke rganisatie is prjectbeheerder? 2 Welke rganisaties zijn daarnaast betrkken bij het prject: Tegelaten AWBZ-instellingen, Vastgedeigenaar: Gemeente: 3 Welk type

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Concept Verslag Dagelijks Bestuur NHW

Concept Verslag Dagelijks Bestuur NHW PMO 100826 bijlage 2b Cncept Verslag Dagelijks Bestuur NHW d.d. 8 juli 2010 Vergadering: Dagelijks Bestuur Natinaal Prject Nieuwe Hllandse Waterlinie Tijd/plaats: 14.30 16.00 uur / Prvinciehuis Utrecht

Nadere informatie

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO?

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO? Inspectie PENBARE RDE EN VEILIGHEID Datum 14 maart 2008 ns kenmerk 2007-0000550582 Aan de griffieren van de gemeenteraden nderdeel Inspectie V Inlichtingen E.LM. de Vs T (070) 4268796 F Uw kenmerk nderwerp

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie