Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Stibbe prof. mr. T. Barkhuysen Postbus AP Amsterdam. Besluit Wob verzoek Marker Wadden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Stibbe prof. mr. T. Barkhuysen Postbus 75640 1070 AP Amsterdam. Besluit Wob verzoek Marker Wadden"

Transcriptie

1 Ministerie van Ecnische Zaken Returadres Pstbus EK Den Haag Stibbe prf. r. T. Barkhuysen Pstbus AP Asterda Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic Pstadres Pstbus EK Den Haag Factuuradres Pstbus BD Den Haag Datu Betreft Besluit Wb verzek Marker Wadden Geachte heer Barkhuysen, In uw brief van 12 februari 2013, ntvangen p 13 februari 2013, heeft u et een berep p de Wet penbaarheid van bestuur (hierna: Wb) infratie verzcht ver de Marker Wadden. U vraagt alle dentatie ver het prject Marker Wadden waarver het inisterie van Ecnische Zaken beschikt (.a. ver de ksten, het eigenaarschap en de rl van Natuurnuenten na realisatie), de verwegingen van het inisterie vr het prject Marker Wadden het vrgenen bedrag te te zeggen, de cunicatie ver het prject, dentatie et betrekking tt staatssteun, aatregelen ter vrking dat het tegekende bedrag tt vercpensatie van Natuurnuenten leidt, f het inisterie een advcaat/adviseur inschakelt en alle verige denten. verheidsidentificatienr T (algeeen) Behandeld dr ir. J.H. Maissan T ns kenerk DGNR-RRE/ Uw kenerk TB/Aak Bijlage(n) 4 U heeft eenzelfde verzek bij het inisterie van Infrastructuur & Milieu ingediend. De afhandeling van uw verzek is afgested tussen beide inisterles dubbeling in dentatie te vrken. Verelding vrafgaande briefwisseling De ntvangst van uw verzek Is schriftelijk bevestigd bij brief van 4 aart 2013, kenerk DGNR-RRE / In deze brief is tevens de beslisterijn et vier weken verdaagd tt 10 april In de brief van 4 april 2013 is aan u edegedeeld dat de beslisterijn is pgeschrt tt vrijdag 12 april 2013, vanwege het vragen van zienswijzen. Wettelijk kader Uw verzek valt nder de reikwijdte van de Wb. Vr de relevante Wb-artikelen verwijs ik u naar de bijlage. Pagina 1 van 4

2 Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnie Inventarisatie denten p basis van uw verzek zijn in ttaal 140 denten aangetrffen bij ijn inisterie. Deze denten zijn pgenen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit Is gevegd. In dit besluit wrdt verwezen naar de crrespnderende nuers uit de inventarislijst, zdat per dent duidelijk is wat is beslten. DGNR-RRE/ Zienswijzen U bent er ver gefreerd in de brief van 4 april 2013 dat er een derde belanghebbende is bij de penbaaraking van de denten et nuers 28, 33, 49, 50, 88, 131 en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierver zijn zienswijze te geven. De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in ijn belangenafweging eegenen. Besluit penbaaraking Ik heb beslten deels aan uw verzek tegeet te ken en de infratie waar u verzcht, pgenen in de denten et nuers 45, 71 en 132, penbaar te aken. Wat betreft de denten et nuers 2, 7, 16, 17, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 61, 65, 71, 72, 78, 81, 84, 87, 109, 118, 122, 126, 131, 132: alleen de relevante nderdelen waarvr het Wb verzek geldt zijn penbaar geaakt daarnaast zijn de verelde persnsgegevens verwijderd. Vr de tivering verwijs ik naar het nderdeel verwegingen van dit besluit. Weigering Ik heb beslten de dr u gevraagde infratie pgenen in de denten et nuers 3-6, 8-15, 18-25, 27, 28, 30, 32, 33, 35-41, 43, 44, 48, 51-60, 62, 63, 64, 66-70, 73-77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89-94, , , , 124, 125, , niet penbaar te aken. Vr de tivering verwijs ik naar de verwegingen van dit besluit. Reeds penbare denten De denten et de nuers 26, 123 zijn reeds penbaar. Deze vallen daardr niet nder de reikwijdte van de Wb. Zie nderdeel wijze van penbaaraking vr de vindplaats van deze denten. verwegingen Bedrijfs- en fabricagegegevens Artikel 10, eerste lid, aanhef en nder c, van de Wb bepaalt dat het verstrekken van infratie achterwege blijft vr zver dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die dr natuurlijke persnen f rechtspersnen vertruwelijk aan de verheid zijn edegedeeld. Pagina 2 van 4

3 Directraat-generaal Natuur a Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic T,.,., DGNR-RRE/ In het dent et nuer 88 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertruwelijk aan het inisterie edegedeeld. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden wrden afgeleid et betrekking tt de technische bedrijfsvering. Ik zal deze infratie dan k niet penbaar aken. De eerbiediging van de persnlijke levenssfeer p grnd van artikel 10, tweede lid, aanhef en nder e, van de Wb blijft verstrekking van infratie achterwege vr zver het belang daarvan niet pweegt tegen het belang dat de persnlijke levenssfeer van bij de penbaaraking betrkken persnen wrdt geeerbiedigd. In de denten nuers 2, 7, 16, 17, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 61, 65, 71, 72, 78, 81, 84, 87, 88, 109, 118, 122, 126, 131, 132 staan persnsgegevens. Ik ben van rdeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persnlijke levenssfeer van betrkkenen wrdt geeerbiedigd, zwaarder et wegen dan het belang van penbaarheid. Daar heb ik de persnsgegevens verwijderd uit deze denten. Wet vrken van nevenredige bevrdeling f benadeling p grnd van artikel 10, tweede lid, aanhef en nder g, van de Wb blijft verstrekking van infratie achterwege vr zver het belang daarvan niet pweegt tegen het belang van het vrken van nevenredige bevrdeling f benadeling van bij de aangelegenheid betrkken natuurlijke persnen f rechtspersnen dan wel van derden. penbaaraking van het dent 88 zu naar ijn rdeel leiden tt nevenredige benadeling van de rganisatie waar deze infratie betrekking p heeft. penbaaraking leidt, ede gelet p de geaakte vergelijking et arktinitiatieven en de lpende nderhandelingen et gelijke financiers van het prject, tt een nevenredige benadeling van de belangen van de rganisatie. Persnlijke beleidspvattingen in een stuk vr intern beraad Weigeren.g.v. artikel 11, eerste lid, van de Wb Artikel 11, eerste lid, van de Wb bepaalt dat in geval van een verzek infratie uit denten, pgesteld ten beheve van intern beraad, geen infratie wrdt verstrekt ver daarin pgenen persnlijke beleidspvattingen. Bij de gedeeltelijke penbaar geaakte denten et de nuers 17, 45, 46, 47, 49, 61, 71, 72, 78, 81, 84, 118, 122, 126, 132 zijn deze persnlijke beleidspvattingen uit het dent verwijderd. De geweigerde denten et de nuers 3-6, 8-15, 18-25, 27, 28, 30, 32, 33, 35-41, 43, 44, 48, 51-60, 62, 63, 64, 66-70, 73-77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 89-94, , , , 124, 125, , zijn pgesteld ten beheve van intern beraad en bevatten persnlijke beleidspvattingen. Pagina 3 van 4

4 Directraat-generaal Natuur & Regi Directie Regi en Ruitelijke Ecnic.,,., DGNR-RRE/ Vr zver er k feitelijke infratie in deze denten staat, is die infratie zdanig verweven et de persnlijke beleidspvattingen dat die daar niet ls van kunnen wrden gezien. Ik heb daar beslten deze denten in het geheel te weigeren. Wijze van penbaaraking De denten, gened nder besluit, nder penbaaraking, treft u bij dit besluit in kpie aan. Reeds penbare stukken De denten et nuers 26, 123 zijn reeds penbaar en vr een ieder beschikbaar. De Wb is niet van tepassing p reeds penbare denten. Vr deze denten verwijs ik u naar de vindplaats: gie+markereer-deer+succesvl publicaties/kaerstukken/2013/01/17/uitkst-bestuurlijk-verleg-et- prvincies-en-besteding-200-ln.htl Afschrift aan beianghebbenden Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende. Hgachtend, De Staatssecretaris van Ecnische Zaken, naens de2 drs. Cr.P. Buijink Secrete ris-generaal Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarp dit is bekend geaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift et dr de indiener zijn ndertekend en bevat ten inste zijn naa en adres, de dagtekening, een schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grnden waarp het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift et wrden gericht aan: de Staatssecretaris van Ecnische Zaken, t.a.v. directie WJZ, Pstbus 20401, 2500 EK Den Haag. Pagina 4 van 4

5 f de gebruikelijke ADC-tets kan wrden ndervangen en f dat dan gedkper is dan de systeebenadering. Het uitzeken van dat punt valt buiten de pdracht van de WMU, dat het in de kern afstand det van de RAAM-brief et de drievudige abitie, Desgevraagd bevesttgt de vergadering dat dit deeinderzek niet past binnen de huidige pdracht van WMU, aar dat de Stuurgrep kan besluiten dit aan de pdracht van WMU te te vegen. 8. Verslag 23 juni 2011 Het verslag wrdt p biz. 3 tekstuee! aangepast: het gaat beresen sprtvisserij i.p.v. visserij. 9. Rnd vraag Natuurnuenten is bereid zich in te zetten via de Natinale Pstcdelterij geld te krijgen vr de aanleg van het eras. ndersteuning vanuit verheden, bijvrbeeld pririteitsstelling vr het eras bven andere TBESaatregelen, is hierbij ndig. // ve*sc*c t// cf Se r fa^d if f^-7 t^ 2-0/)

6 Ue^J^kq 2/ frrt 20/2. 5. Markerwadden en TBES Natuurnuenten heeft van de Pstcdelterij een bedrag van 15 ln. tegezegd gekregen ten beheve van de realisatie van een eerste fase van de Markerwadden (ereras). Vrwaarde is dat uiterlijk eind 2012 vr 30 ln. aan c-financiering is gerealiseerd (ttaal 45ln.). lenm en EL&I zullen een gezaenlijk standpunt fruleren ten pzichte van het vrstel van Natuurnuenten. Mgelijke alternatieven vr financiering wrden in kaart gebracht bijvrbeeld het anders inzetten van bestaande budgetten, lenm neet hiervr de crdinatie p zich '

7 6 BesUspunt vr EIJ: In te steen et deze cunkatielijn als richtlijn vr de WMIJ-cunicatie ei-septeber funicatie ei - Septeber 2012 De peride ei - Septeber wrdt gekenerkt dr de plevering van de laatste resultaten van de Werkaatschappij Markereer-IJeer en dan in het bijznder de resultaten van de arktuitvraag, De peride is in 3 fasen te nderscheiden: 1. Mei - Juli: Marktuitvraag en andere nderzeken hebben ng geen definitieve resultaten pgeleverd; 2. Juli-Augustus: Cnsultatiefase RRAAM en vrbereiden reactie WMU p resultaten arktuitvraag; 3. Septeber: Presentatie resultaten en aanbevetingen, afrnding werkaatschappij Fase 1 er wrdt niet gepubliceerd ver de inhud van de uitwerking van de arktuitvraag, tt 8 juni (Watercnferentie Hrn). Wel wrdt ndeling de diversiteit van de uitwerkingen tegelieht bij bestuurders tijdens Tlhuusberaad en Saenwerkingsverband TMIJ. Na 8 juni verschijnt, gezaenlfjk et NMIJ, een nieuwsbrief waarin de arktuitvraag aan de rde kt (cnfr bijdrage aan cnsultatientitie RRAAM), de resultaten van de pitt luwtescher, artikel vrever Medeblik etc. Tijdens deze fase wrdt dr RRAAM het cnsultatieprces uitgeverd. De WMU levert hier een bijdrage aan. De regie ligt bij RRAAM en aatschappelijk prces RRAAM. Fase 3 - De WMU heeft de pdracht afgernd. De resultaten van de Marktuitvraag en de reactie van de WMU zijn bekend, evenals resultaten van andere nderzeken. Dit wrdt gepresenteerd in een afsluitend sypsiu 'kennis delen'. Dit wrdt gerganiseerd saen et NMIJ. In juni wrdt dit aangekndigd in de nieuwsbrief. - Afsluitende nieuwsbrief van de WMU en NMIJ. Dit betekent niet dat hierna geen nieuwsbrief eer verschijnt. Net als vr het bestaan van de WMU kunnen de prvincies besluiten de nieuwsbrief verder vrt te zetten. CunicatieUin WMU Marktuitvraag eclgie RRAAM De arktuitvraag eclgie dient datgene wat we et z'n alien bedacht hebben ged tegen het licht te laten huden dr nafhankelijke arktpartijen. Daar heeft de Tweede Kaer gevraagd, dat ze eind 2012 een verzicht wil hebben van alle gelijkheden vr een eclgisch sterk Markereer-IJeer, waaruit gekzen kan wrden. Wij cuniceren dit bij de arktuitvraag. He de Marktuitvraag gerganiseerd is staat in een integraal aanbestedingsdent. De resultaten van de arktuitvraag wrden verwacht in de tweede helft van juli.

8 3. MarkerWadden Het MarkerWadden-initiatief is een zelfstandig initiatief van Natuurnuenten, aar natuurlijk wet gebaseerd p hetzelfde gedachtenged als TBES. Natuurnuenten is een van de partners in het Saenwerkingsverband TMIJ, dat het Tekstbeel Markereer Ueer heeft pgesteld. ledereen is het er ver eens dat de tegekende 15 iljen een prachtig bedrag is, aar bij lange na niet geneg 'de dr' te verwezenlijken. Vr de eerste 1000 hectare alleen at is (vlgens Natuurnuenten) instens 45 iljen ndig. De tegekende 15 iljen wrdt dus gezien als 'triggerney' ander partijen te laten aansluiten, zwel verheid als privaat. Partijen zullen dus de tafel eten de eindjes aan elkaar te knpen, p zdanige wijze dat eerdere delen gediend wrden. Natuurnuenten is daarbij altereerst zelf aan zet. Cunicatie: Het is zeer psitief dat de private sectr zijn nek uitsteekt vr de ectgische verbetering van het Markereer. In deze tijden van frse bezuinigingen is het een stiulans alle lijntjes nu bij elkaar te krijgen vr het TBES, k financieel.

9 (rz) Ministerie van Ecnische Zaken, Landbuw en Innvatie Directie Regi en Ruttelijte Ecnie (RRE) Directraat-Generaal Natuur & Regi Pstbus EK Den Haag Kntactersn verslag pdrachtgeversverleg Eclgie IJsseleergebied beieidseaewerker schrijving Vergaderdatu en -tijd Vergaderplaats Aanwezig ED 13 juni 2012».,.,.f,4. vrzitter) A- 4 - " (Nrd-Hlland) (Flevland) L"-' "" -"~.gc. (IenN, v - _ j.erjr- ' RWS IJsseleergebied; - <, ElL~Cxi f Datu 22 juni 2012 Tdirecteur WMU) (EL&I, secretaris) Afwezig DI: ~'-"~-' Nrd-Hlland) Flevland) Kpie aan..ij.. w. cir -, IJS. _^,J WMU RWS Agenda

10 Directie Regi en Ruitelijke Ecnic (RRE) Directraat-Generaa! Natuur & Regi Datu 22 juni 2012 Marker Wadden (lenm) Er is iniddels een aantal gesprekken geweest et Natuurnuenten (eest recent: 23 ei et '.). 13 juni is gesprek et RWS. Iniddels heeft NM bij RWS aangegeven een deel van het Markereer in erfpacht te willen krijgen ten hph^ve van het beheer van de Marker Wadden. 20 juni is gesprek et EL&J. De belangrijkste eleenten: Natuurnuenten (NM) wil snel zekerheid ver cfinanciering. Vlgens hen hudt dit k verband et vrwaarde subsidie Pstcdelterij. 0 : nze inzet is ng steeds eersi re starten et Hrnse np, want dat heeft grtste effect p Natura 2000 delstelling. NM gaat liever vr zichtbare natuur (nderdeel TBES), aar gaat uitzeken wat effect kan zijn van het eras p delstellingen Natura Natuurnuenten is nu aan zet. t iur r,. l^ r< knuiz.. j K i De wijze van aanleg en de vang is vr NM k bespreekbaar. Eindbeeld is vr hun 4500 ha, aar de weg daar naarte in te vullen. Wel et het wat hen betreft edit gaan "land-water-vergangen". Vr RWS is bijdrage aan ANT essentieel. Cnclusie: de ntwerp rijksstructuurvisie is de plek waar besluitvring ver bijdrage aan Marker Wadden plaats et vinden. Het is de vraag f dit past binnen de planning van NM, zij zullen enige ruite van de pstcdelterij eten vragen. Er is echter geen zicht p enige bijdrage vanuit rijk/prvincies. Het is aan NM een aanvraag in te dienen vr de regeling rbuuste natuur uit het Lenteakkrd.

11 Page 1 f2 snsdag 18 juli :27 ratie RRAAM Beste Ik wil je graag infreren ver de laatste ntwikkelingen in het natuurdeel van Rijk Regi prgraa Asterda-Alere-Markereer (RRAAM): 1. Vrijdag 13 juli zijn de resultaten van de arktuitvraag eclgie Markereer-IJeer gepresenteerd aan een 50-tal gei'nteresseerden; 2. Prvinciale Staten Flevland zijn akkrd gegaan et een bijdrage van 1,5 ln. aan de uitvering le fase Tekst Bestendig Eclgisch Systee (TBES), hiervr is in ttaal 9 ln, beschikbaar. 1. Marktuitvraag eclgie Markereer-IJeer succesvl De natuurkwaliteit van Markereer-IJeer kan p eerdere anieren verbeterd wrden. Dr aatregelen te cbineren et dijkversterking in ndiepe delen van het eer zijn ksten te besparen. Nieuwe aanlegtechnieken, bijvrbeeld drijvende erasznes en kunstatige waterplanten, kunnen de natuurlijke herstelprcessen versnellen tegen lagere ksten. Dat zijn vrbeelden van ideeen die arktpartijen hebben ingeznden p de 'Marktuitvraag Eclgie' die 13 juli is afgernd. Deze resultaten wrden eegenen in de cnsultatiefase ter vrbereidinq van de ntwerp Rijksstructuurvisie RRAAM. Vrig jaar heeft de Werkaatschappij Markereer-IJeer (WMU) een verbeterplan verbeterplan vr de natuurkwaliteit van het Markereer-IJeer gepresenteerd dr de aanleg van het Tekstbestendig Eclgisch Systee (TBES). De ksten daarvan bedragen circa 630 ln.. p verzek van de Tweede Kaer zijn verschillende arktpartijen gevraagd alternatieven te ntwikkelen die gedkper kunnen wrden uitgeverd dan het plan van de WMD. Drie cnsrtia van arktpartijen hebben hun vrstellen gepresenteerd. De cnsrtia Witteveen+Bs en Grntij leggen de nadruk p de aanleg van luwteznes aan de Nrd- Hllandse Kust daaree het slibprblee aan te pakken. Deze aatregelen hebben het eeste effect p de Natura 2000 vgelsrten waaree het nu inder ged gaat. Witteveen+Bs stelt daarnaast de creatie van een "pldereras" vr dr iddel van veenvring in plaats van een "kleieras". Grntij kt et alternatieve aanleg van zanddaen in plaats van de klassieke luwtedaen. Het cnsrtiu Kranseer (Tauw, Psad e.a.) kiest vr een innvatieve rute. Dr de plaatsing van kunstatige waterplanten p de bde en de creatie van een eras et behulp van veenatten willen zij de natuurlijke prcessen p gang brengen. Deze kunstatige structuren functineren als een katalysatr en kunnen p terijn verwijderd wrden. Tegelijk et de resultaten van de arktuitvraag heeft Natuurnuenten een uitwerking van de Marker Wadden aangebden aan de WMD. De WMU gaat de verschillende alternatieven uit de Marktuitvraag bestuderen en vergelijken et de bestaande ideeen. En geeft p basis hiervan een advies ee aan de stuurgrep RRAAM ver pnae in de ntwerp Rijksstructuurvisie. 2. Uitvering le fase Tekst Bestendig Eclgisch Systee Met het besluit van Prvinciale Staten van Flevland 1,5 iljen eur beschikbaar te stellen, is de 9 iljen eur beschikbaar vr de eerste aatregelen vr het eclgisch herstel van het Markereer en Deer. De uitvering van de le fase TBES kan hieree van start. Het eclgisch herstel is ndig vr de ruitelijke en ecnische ntwikkeling van het gehele gebied. Dit is de eerste cncrete stap echt iets aan het slib te den, dat het water estiq vertrebelt. Het Rijk en de regi willen de eclgie verbeteren dr iddel van een aantal aatregelen. De 1,5 iljen van Flevland is saen et de 1,5 iljen van Nrd-Hlland en 6 iljen van het Rijk het budget vr de aanleg van luwteaatregelen in het Hrnsche Hp. Hieree kt het water tt rust langs de randen van de Nrd-Hllandse kust, waardr er inder slib in beweging kt en het water helder blijft. Naar verwachting neet Staatsecretaris Atsa deze zer de startbeslissing MIRT. filaya\qr, ^ la^nhr,r (.\r, Qr t.^a na\laj ;c (,nhj; ria^,, Q 0r a \,'; J^HUArj XinrLa, 11 A 1A11

12 Kennisakingsgesprek Natuurnuenten (1 aug 2012) Natuurnuenten Markerwadden 3 Septeber is er verlen tussen "7 :rn w -n Natuurnuenten et "; t j. Wij bcer. aangegeven de Markerwadden vral te psitineren in de bijdrage vr N2000/KRW en de tpsectr Water en ze geadviseerd, zdra er eer duidelijk is ver de 120 ln. uit het Lenteakkrd hiervr een aanvraag te den. Markerwadden is wel een vrbeeld k private investeerders aan natuurntwikkeling te laten eeden. ver 6/9 nd. et Natuurnuenten aan de Pstcde Lterij aangeven f zij geslaagd zijn in het vinden van 30 ln. edefinanciering vanuit de verheid.

13 (33) Page 2 f 3 nderwerp; Infratie berepsvisserij Markerwadden Na de zervakantie kt er eer duidelijkheid ver de prcedure van de 120 ln. uit het Lente-akkrd. Ik heb wel enige infratie ver de berepsvisserij in het gebied van de Markerwadden (p basis van bijgevegde kaart). Infratie berepsvisserij Vergunningen (lcatie specifiek): aan de zuidwestzijde van de hutribdijk zijn plaatsen vr vaste fuiken. Het gaat daar circa tien verschillende bedrijven. Bij een beter kaart kan dit specifieker aangeven wrden. Algeene visserij: dr aanleg van de Markerwadden verdwijnt er een ;tuk viswater, hierdr zal de druk p het resterende gebied teneen. Cnclusie: bij de aanleg van de Markerwadden zal de arsteing et de berepsvisserij een belangrijk aandachtspunt zijn! Gret, J. Ministerie van Ecnische Zaken, Landbuw & Innvatie Directie Regi & Ruitelijke Ecnie (RRE) Dinsdag afwezig Dit bericht kan infratie bevatten die niet vr u is bested Indien u niet de geadresseerde bent f dit bericht abusievelijk aan u is tegeznden. wrdt u verzcht dat aan de afzender te elden en het bericht te vervvijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid vr schade. van welke aarci k. die verband hudt et risic's verbnden aan het elektrnisch verzenden van berichten. This essage ay cntain infratin that is nt intended fr yu. If yu are nt the addressee r if this essage was sent t yu by istake, yu are requested t infr the sender and delete the essage. The State accepts n liability fr daage f any kind resulting fr the risks inherent in the electrnic transissin f essages. Bezekt u het kerndeparteent van het Ministerie van tcnische Zaken, Landbuw en innvatie? Hud er dan rekening ee dat u een geidig identiteifsbewijs teaspn, ID-kaart f rijbewfjs} dient te tnen. indien u bij de receptie geen geidig identiteitsbewljs Runt tnen, wrdt u geentegangverleend. Legitiatiebewijzen en tegangspassen van andere rganisatses wrden niet geacceteerci file:/a\ez.ds.lcal\prs\persn02\jmaissan\mijn Denten\ijsseleer\WB Marker

14 r aiic i ui l Vail; Verznden: vrijdag 17 augustus :27 nderwerp: Aankndiging: 27 Septeber Sypsiu Markereer - Ueer Aankndiging: 27 Septeber Sypsiu Markereer - Ueer De Werkaatschappij Markereer-IJeer ndigt u van harte uit. Datu: dnderdag 27 Septeber Plaats: Schuwburg Het Park in Hrn Tijd: Inlp 9.00 uur, aanvang 9.30 uur tt uur Aansluitend wrdt u een lunch aangebden Tijdens het sypsiu wrden nder andere de resultaten van de Marktuitvraag eclgie RRAAM en een uitwerking van het Marker Wadden plan van Natuurnuenten gepresenteerd. Het nderzeksprgraa Natuurlijker Markereer - Ueer (NMIJ) laat zien wat de pilts pleveren aan infratie. Daarnaast wrdt ingegaan p synergie et dijkversterkingsprjecten en et recreatie en gelijkheden vr financiering van de natuurntwikkeling. Gedeputeerden Jke Geldhf (prvincie Nrd- Hlland), Anne Bliek- de Jng (prvincie Flevland), regiabassadeur Marc Haeleers van het inisterie van Ecnie, Landbuw en Innvatie en prgraadirecteur Michiel Ruis van RRAAM zijn uitgendigd de resultaten van de Werkaatschappij Markereer Ueer in ntvangst te neen. Het definitieve prgraa wrdt in Septeber bekend geaakt via en via de website Er ken 5 wrkshps: 1. Resultaten arktuitvraag eclgie en Marker Wadden 2. Financieringsgelijkheden natuurntwikkeling 3. Resultaten NMIJ 4. Synergie dijkversterking - eclgie 5. Synergie recreatie - eclgie U kunt zich vr dit sypsiu aanelden via: Graag bij uw aanelding verelden welke twee wrkshps u wilt bijwnen. Vriendelijke Gret, x Werkaatschappij Markereer Ueer ***disclaier*** file:/a\ez.ds.leal\prs\persn02' i\mijn Denten\ijsseleer\WB Marker

15 (Lj 2.) Verznden: wensdag 5 Septeber :29 Aan; nderwerp: M_..ciuyauppeiing gesprek DGBurger en Chris Kuypers et NM ver Markerwadden Hi, Uiteraard: Natuurnuenten heeft verteld ver het prject Markerwadden. EL&I en l&m vinden dit een i prject dat zeer veel delen dient. l&m ziet het als een sterke verbetering van de situatie in het Markereer, waardr de RAAM-abities dichter bij zuden kunnen ken. l&m wil nagaan he het prject k te kppelen is aan de versterking van de Hutribdijk. EL&I heeft aangegeven wat de criteria zijn van de 120 ln rbuuste natuur en heeft aangegeven dat dit prject behrlijk ged scrt p die ciriteria, aar - dat het frele traject van berdeling de kende aanden zal plaatsvinden p basis van een frele regeling en prcedure; - dat citent van de prvincies (Nrd-Hlland en Flevland) aan het prject belangrijk is. Er is dus ng niets tegezegd.

16 Resultaten Marktuitvraag Eclgie RRAAM Advies Werkaatschappij Markereer Ueer Ntitie d.d. 29 augustus 2012 Aan: Stuurgrep RRAAM Via: Rijksregiegrep en Reginaal Afsteingsverleg RRAAM Van: WMU Saenvatting De Marktuitvraag Eclgie RRAAM heeft een creatieve inbreng van arktpartijen pgeleverd en een innvatief vrstel van de Vereniging Natuurnuenten (Marker Wadden). Dit biedt perspectief p verdere kstenreducties dankzij nieuwe technieken f andere uitgangspunten. Twee van de drie arktvrstellen (Witteveen+Bs en Grntij, De Vries & Van de Wiel) kiezen priair vr de actuele Natura 2000-delstellingen in plaats van het creeren van een veerkrachtig gevarieerd eclgisch systee (TBES). Het accent ligt daar p luwteaatregelen aan de Nrd-Hllandse kust. Cnsrtiu Kranseeren Natuurnuenten zetten het TBES centraal. Beiden bepleiten innvatieve aanlegethdes. Natuurnuenten legt het accent p land-waterznes. Tegen deze achtergrnd tekenen zich vr het nderdeel eclgie drie plssingsrichtingen af et gereduceerde ksten ten pzichte van het PRA 1. Dit zijn: 1. Innvatief TBES (cbinatie van PRA, arktpartijen en Marker Wadden) behud van het integrate eindbeeld vr TBES, et technische innvaties uit de arktvrstellen en Marker Wadden. pririteit bij de vile breedte van het pakket. de ksten bedragen iniaal 147 tt 280 iljen en axiaal 422 tt 880 iljen (waarvan 15 ln private inbreng Marker Wadden). Aanpak p krte terijn na l e fase: begin aanleg eras, vervlg p luwteaatregelen, en start aanleg stepping stnes. Vrdelen variant 1: eclgisch het eest cpleet passend binnen huidig aatschappelijk draagvlak innvatief aatregelen verdeeld ver het gehele gebied juridisch risic beperkt, buffer vr ruitelijke ntwikkelingen grt Nadelen: kstbaar 2. Luwteaatregelen Nrd-Hlland lslaten van de systeebenadering en vile inzet p Luwteaatregelen aan Nrd- Hllandse kant. pririteit p de Natura 2000-delstellingen in plaats van het tekstbestendig eclgisch systee in ttaliteit. grtschalig eras kt eventueel later aan de rde, indien ndzakelijk. de ksten bedragen iniaal circa 170 iljen en axiaal 290 tt 589 iljen, exclusief erasaanleg. 1 Zie kaartbeelden van de varianten in bijlage 1

17 deze variant wijkt af van de huidige Kansrijke plssingsrichtingen. Naar verwachting is aanvullend nderzek ndig en et wrden bekeken f de juridische strategie vr RRAAM ng hudbaar is. Aanpak p krte terijn na l e fase: vervlg et stevige luwteaatregelen aan NH-zijde. Vrdelen variant 2: uiteindelijk gedkper dan PRA (tenzij erasaanleg tch ng ndig blijkt te zijn) legt pririteit bij de urgentste N2000 knelpunten tepassing van bewezen technieken Nadelen: aatregelen eenzijdig aan Nrd-Hllandse kust recreatieve kansen van grtschalig eras wrden niet benut geen aatschappelijk draagvlak juridisch risic grter, buffer vr ruitelijke ntwikkelingen nzeker vertraging vanwege aanvullend nderzek. 3. Behedzaa Marker Wadden keuze vr de aanpak van Natuurnuenten terughudendheid aan de Nrd-Hllandse kust en slibbeheersing aan de brn (in het diepe gedeelte) gefaseerde aanleg van circa 1000 hectare grtschalig eras. de ksten bedragen iniaal circa 75 tt 115 iljen (waarvan 15 ln private inbreng Marker Wadden) en axiaal 350 tt 518 ln 2, afhankelijk van de ate waarin de innvatieve aanlegethdes tt ntwikkeling ken. Aanpak p krte terijn na l e fase: begin aanleg eras, geen verdere luwteaatregelen. Vrdelen variant 3: eclgische systeesprng grt lkaal draagvlak dr Nrd-Hllandse kust te ntzien innvatief, gelijk gedkp indien technisch haalbaar recreatief zeer interessant benutting van privaat geld en privaat initiatief gedkpste plssing als innvaties haalbaar zijn Nadelen: aatregelen eenzijdig bij Hutribdijk (Flevland-zijde) nzekerheid ver technische haalbaarheid aanlegtechniek aanpak slibprblee et zich bewijzen. 1. Del van deze nta Deze nta geeft een verzicht en berdeling van de resultaten van de Marktuitvraag Eclgie en Marker Wadden 3 en plaatst deze in perspectief vr de Rijksstructuurvisie RRAAM. De aanpak van de Marktuitvraag is beschreven in bijlage 2. Deze nta sluit af et een drietal gelijke richtingen vr bespreking en vervlgens bestuurlijke besluitvring, die eclgisch kansrijk zijn en een reductie van ndergrens Behedzaa Marker Wadden: de raing van Natuurnuenten (75 waarvan reeds 15 ln privaat beschikbaar) tt ksten 1000 ha eras vlgens PRA (115 ln). Bvengrens: axiaal geextrapleerd bedrag Marker Wadden van 350 ln, tt PRA bedrag van 518 ln vr 4500 ha eras (waarvan 15 ln reeds privaat beschikbaar). 3 "Marker Wadden' is de naa van het plan dat de Vereniging Natuurnuenten heeft pgesteld de eclgische kwaliteit van Markereer en Ueer te verbeteren.

18 de ksten inhuden. 2. Aanleiding tt de Marktuitvraag Eclgie In nveber 2011 heeft de Werkaatschappij Markereer Ueer (WMU) het ptialisatierapprt 'Naar een Tekstbestendig Eclgisch Systee' (TBES) gepresenteerd. In het Algeeen verleg RRAAM d.d. 21 deceber 2011 heeft de Tweede Karner verzcht naast dit ptialisatierapprt een pen arktuitvraag te den vr de natuurntwikkelingsplannen binnen RRAAM. De WMU heeft deze arktuitvraag de afgelpen aanden uitgeverd. 3. Hfdlijnen van het referentiealternatief Het ptialisatierapprt van de WMU is het Publiek Referentie Alternatief (PRA), waartegen de vrstellen van de arktpartijen zijn afgewgen. Het PRA bevat de ptialisatie van een plan van de regi de natuurkwaliteit van het Markereer-IJeer te herstellen en de eclgische veerkracht te creeren die ndig is ruitelijke, degrafische en eclgische ntwikkelingen aan te kunnen. De natuuraatregelen vatten: - de aanleg van een grtschalig eras van 4500 ha bij de Hutribdijk - de aanleg van 12 k luwteaatregelen bij de kust van Nrd-Hlland - de aanleg van 300 ha Vrever Lepelaarplassen bij Flevland \ *'-<" 1 % \ De ksten vr het indicatieve axiu eindbeeld van deze eclgische abitie zijn geraad p 631 iljen (prijspeil 2011, inclusief BTW). Dat is rui 40% gedkper dan de rsprnkelijke raing vr het TBES. Gecrrigeerd et teslagen en nvrziene ksten kan dit plpen tt 880 ln. 4 AA ' ' Naast dit 'indicatieve eindbeeld' heeft de WMU een pakket iniuaatregelen gefruleerd die vanuit eclgische verwegingen ten inste ndig zijn een daadwerkelijk systeeeffect te srteren, de zgenede 2 e fase TBES. De ksten van dit iniupakket bedragen 200 ln (et pslagen en nvrzien: 280 iljen). De aatregelen van dit pakket betreffen: - de aanleg van een grtschalig eras, tt een initiee) ppervlak van circa 1500 hectare - de aanleg van 10 k luwteaatregelen - de aanleg van Vrever Lepelaarplassen, tt circa 100 hectare vrever. Dit iniupakket in het PRA begt een substantiele bijdrage te leveren aan het bereiken van de vier eclgische vereisten 5 van het TBES, en de slag tt stand te brengen die ndig is te vlden aan de Natura 2000 vereisten. Vrafgaand aan de 2 e fase TBES is in 2009 reeds beslten de f Fase TBES aan te vangen. Deze l e Fase betreft de nderzeksaatregelen in het prgraa Natuurlijker Markereer-IJeer, alsede een start et de luwteaatregelen aan de Nrd-Hllandse zijde vattende (teninste) 5 k luwtedaen 6. Audit ptialisatierapprt WMU, Ryal Hastening, Dit zijn heldere randen langs de kust, een gradient in slib van helder naar trebel water, landwaterznes van fraat en versterken eclgische reiaties 6 In het Startdent Luwteaatregelen Hrnse Hp, (2011) wrden 5 tt 8 k luwtedaen aanbevlen vr de l e Fase Luwteaatregelen. Mede p grnd van budgettaire verwegingen is gekzen vr de ndergrens.

19 4. Resultaten Marktuitvraag De respns p de Marktuitvraag was grt. Er zijn 10 gekwalificeerde inzendingen ntvangen in de aanbestedingsprcedure, waaraan in ttaal 35 arktpartijen hebben bijgedragen in verschillende saenwerkingsverbanden. Uit deze inzendingen zijn drie cnsrtia geselecteerd hun ideeen verder uit te werken. Dit zijn: Witteveen+Bs, et nderzekcentru B-ware, Radbud Universiteit Nijegen, Altenburg & Wyenga, HSPER en Bskalis; Cnsrtiu Grntij, De Vries & van de Wiel; Cnsrtiu Kranseer, bestaande uit Tauw, Psad, Rbusta, Tebez en LAgrup. Medi juli hebben de cnsrtia hun eindrapprten pgeleverd. Deze bieden een breed spectru aan gelijkheden et vrstellen vr interessante kstenreducties. p een aantal punten zijn de arktpartijen eensluidend in hun benadering van de vraagstelling en de analyse: alle inzenders benadrukken de nzekerheid van de uitksten van de eclgische prcessen p langere terijn. Alle bepleiten een gefaseerde, stapsgewijze aanpak; alle arktpartijen adviseren te experienteren et nieuwe aanlegtechnieken, zwel vr de luwtestructuren als vr de (eventuele) aanleg van grtschalige land-waterznes. belangrijk aangrijpingspunt vr kstenbesparing betreft de lcatie: aatregelen in het ndiepere deel (langs de Nrd-Hllandse kust) zijn gedkper te realiseren dan aatregelen in het diepere gedeelte; twee van de drie arktpartijen adviseren in eerste aanleg het accent te leggen p de thans bedreigde Natura 2000-srten, aangezien daar de juridische tetsing (reeds vr de huidige standigheden) het eest urgent is. Pas in tweede instantie kt het TBES integraal in beeld; twee van de drie arktpartijen bepleiten de kstbaarste en vangrijkste aatregel (aanleg van erasgebied) in feite z lang gelijk uit te stellen; Deze benadering leidt er te dat alle arktpartijen kansen zien te besparen p de ksten vr het 'indicatieve axiale eindbeeld' van PRA. Zij achten het zeer wel gelijk dat et een geringere inspanning en dus et een geringer financieel citent een Tekstbestendig Eclgisch Systee tt stand is te brengen. Daarbinnen leggen zij verschillende accenten en pririteiten en bepleiten zij verschillende aanlegtechnieken. A. Witteveen+Bs Witteveen+Bs legt de nadruk p de ntwikkeling van vangrijke luwteznes aan de westkant van het Markereer (langs de Nrd-Hllandse kust), in cbinatie et verndiepingen. Het cnsrtiu stelt verschillende patrnen vr: fwel luwtestructuren die,-* eenzijdig als een haak vastliggen aan de Nrd-Hllandse kust, fwel luwtestructuren verder van de kust in het pen water, aar ng wel in het ndiepere gedeelte (zie afbeelding). In tegenstelling tt het PRA legt W+B in de eerste fases het / / accent vlledig p deze grtschalige luwteaatregelen (ca. / 33 k luwtedaen), znder de (relatief kstbare) j, r i investeringen in landwatervergangen bij de Hutribdijk. -'.*;'*.*' fa Daarnaast intrduceert W+B het idee van een buitendijks.'* '1$A 'pldereras'et een eigen waterpeil, dat k in het A-..." " ' " ndiepere deel kan wrden aangelegd. Dit pldereraspr- nderdeel staat ls van de vrgestelde luwtestructuren en is nier vrzien van een kstenraing. W+B cncludeert dat

20 vlstaan kan wrden et luwtestructuren et een kstenraing van in ttaal 364 ln 7, in het ngunstigste geval drlpend naar 706 iljen. Dat is inclusief verndiepingen en aanpassingen vr recreatief edegebruik (zie tabel 1 ulatief). Tabel 1: Ksten vrstel Witteveen+Bs (in ln eur, inch BTW) Fasering Maatregel Fase 1 aanleg eerste luwtestructuur Fase 2 verndiepen binnen eerste luwtestructuur Fase 3 Fase 4 aatregelen recreatief edegebruik aanleg tweede en derde luwtestructuur verndiepen binnen tweede en derde luwtestructuur Ttaal ulatief B. Grntij, DeVries & Van de Wiel Grntij, DeVries & Van de Wiel leggen in hun uitwerking een sterk accent p luwteaatregelen aan de Nrd-Hllandse kust. Zij stellen vr luwe znes en ndiepe everznes te creeren dr de aanleg van zandige luwtestructuren (ca 18 k luwtedaen in haakse vr, zie figuur) van Hrn tt Eda en vr de kust van Waterland. Dr deze luwtestructuren vldende lengte ee te geven * zanddaen plus everdijk en erasznes ~ ', * % *. «*. * _ <* *» * # Zaneasep. Wateruitwisseiing GeverfuncLe Ceserijk Pv'eras <" nsiepe 2 nes Zsnssriken Kef* nerter Strewnr".. r.je vr Cevereij-- /, eiligh-eis / lanes-water e; / wsterplsnter: Z3rat)3<-er scheiding wstertwafiteite?*. E lar.a, 1 r.atutr er rscreatiefunaies en te verbinden et de huidige kustlijn, begen zij synergie et de dijkversterking tt stand te brengen. De luwtestructuren van zand zijn gebaseerd p het ideaalbeeld dat het Markereer-IJeer in de tekst rnd een zandige ever kent. k stelt Grntij vr p het Enkhuizerzand een luwtestructuur aan te leggen waarbinnen gelijkheden zijn vr het creeren van landwatervergangen. De gelijkheid wrdt pengelaten in een latere fase, alleen als dat eclgisch gezien ndig blijkt, de zne's tussen de luwtestructuren en de huidige dijken p te vullen tt een erasachtige land-watervergang. Vrts stelt Grntij vr iddels zandbanken vreverdijken te creeren langs de Hutribdijk. De vrstellen van Grntij, DeVries & Van de Wiel resulteren in een vrij ruie bandbreedte in ksten, afhankelijk van de aanlegethde. Er vanuit gaande dat geen extra aatregelen ndig zijn vr het aanleggen van land-waterznes van fraat is in dit vrstel, bij de gedkpste aanlegtechnieken, een investeringsbedrag van iniaal 170 iljen vereist en axiaal 355. Als bvengrens is een bedrag berekend van 290 c.q. 589 iljen. 7 p de kstenraingen van de arktvrstellen heeft een audit plaatsgevnden, uitgeverd dr bureau Ryal Haskning, die k de audit p het WMU-ptialisatierapprt heeft uitgeverd. De saenvattende verzichtstabel et de resultaten van de audit is bijgevegd als bijlage 2.

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO.

Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van de vereniging IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO. Muzenstraat 61 Pstbus 1617 25 BC Den Haag telefn(7)8881212 fax (7) 888 12 8 Aan: de (plaatsvervangende) leden van de Algeene Vergaderg van de verenigg IPO; en de leden en adviseurs van het bestuur van

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie