B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen"

Transcriptie

1 L A I C E P S NIEUWS BRIEF DE CLIËNT CENTRAAL IN ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID 1 De klat ctraal Ray Geerlig 2 Effectieve Distverlig Sader de Hoogh 4 Visie op de zorg Bas Ruijgers 4 Vacaturevider 5 Orgaiser vauit de cliët: va dk aar do Gabriëlle Verbeek 6 Raakvlakk tuss re-itegratie ICT Iterview met Wouter de Bos 7 Participer moet je ler Gert-Paul va t Hoff 8 Sterk merk Ja Laurier er th em a umm B este lezer, b r w ij u h et te es pr ok tober h eb 7 p eg kerh eid. O ze e M et ve el go al ci kers, so re om i te sp tra al i zorg t th em a. Pr di D e cliët ce om d ro se erd i ar georga i G eerli g w ij e sem Verb eek, Ray le ël ri va ab G, tra al stelle La urier ie op h et ce w aa roder Ja vis hu it ve cl draa d: D e t Hoff ga rh eid. Rode ke G ert- Paul va ze ze e al ci so k va uit de de zorg de. M aa r w er ee h om de cliët i g o de ka er s vo or al, iem a d cliët zelf al staa t ctra w el vo or de zo, lg vo r gem aa kt. ge aa ft grote is iet zom ag sl om ge da ch te h ee erkers. Ee w el h elp. ha ar m edew iddel, m aa r ka rm orga isa tie de o. w j ge m de sprekers i g is da arbi bo vg oe va Au tom atiser el te tik al ar t u cliët ctra a umm er le es ee ft om de h e ti I dit th em bi la am k de vertaa ls g orga isa tie oo m ak va de et h j bi Wa e er uw e u hiero ver o dersteu g. I di i S olviteers u ss ka lo, op le gs el i st. au tom atiser aa g te w oord cess a ar aa w ij u gr st, va w erkpro le se is ilt w ge da ch t w m et o s va ezier! u ve el le espl Wij w s B as Ruijg ers teur lg em e D irec S olviteers, A Ray Geerlig aa het woord: de klat ctraal door Ray Geerlig, adviseur sociale zekerheid De istellig i de sociale zekerheid sprek met ige regelmaat over klat. Met klat word i het algeme uitkerigsgerechtigd bedoeld. De adere klat va de uitvoerigsistellig zij de werkgevers, de bestuurlijke opdrachtgever adere istellig orgaisaties. I dit artikel beperk ik mij tot de burger die e beroep doet op het vaget va de sociale zekerheid. Dat de relatie tuss klat uitvoerigsistellig iet gelijkwaardig is, blijkt wel bij de leverig va de product (ikoms-, zorg- of toeleidigsproduct). Waeer de klat zich iet aa de regels houdt, wordt het geleverde product immers gesactioeerd. Dk bijvoorbeeld aa het verlag of terug- vorder va het product uitkerig. Door het gebrek aa keuzes bij de klat moet de istellig ervoor zorg dat zij de klat juist bejegt. De klat ka zich immers iet vervoeg bij e adere uitvoerigsistellig of vrag om e secod opiio. De vragde klat Het begrip klat doet mij altijd dk aa de klat va de supermarkt, die lags de schapp lopd boodschapp doet bij de kassa betaalt. De klat i de sociale zekerheid weet wat goed voor hem is koopt met e persoosgebod budget zij re-itegratie of zorgpakket i: die pro duct die hem toeleid aar de arbeidsmarkt of hem voorzi i zij zorgvraag. lees verder op pagia 2 > ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

2 Effectieve Distverlig Het rijksprogramma Atwoord het gemetelijke Klatcotactctrum (KCC) hebb als doel de distverlig va gemet te verbeter. De komst va deze iitiatiev betekt dat e gemete steeds meer rekig moet houd met de ws eis die klat aa h stell. Immers, distverlig begit bij het wet wat uw klat eiglijk wil. De afgelop maad hebb wij oderzoek gedaa aar de eis die burgers aa gemetelijke distverlig stell. Hieruit blijkt dat de keuze voor e kaaal sterk afhagt va de mate waari e kaaal voldoet aa de eis die e burger stelt. Voorbeeld va belagrijke factor zij e hoge reactieselheid de zekerheid dat m e reactie krijgt. Iteret voldoet op dit momt iet of auwelijks aa die eis, wat de slagigskas va het kaaal als volwaardig alteratief voor de balie of telefoo aamerkelijk verkleit. Deze costaterig biedt echter ook kas. Door de eis op e slimme maier te verwerk i het digitale kaaal ka de gemete het gebruik va iteret amelijk positief beïvloed. Uit het oderzoek blijkt dat de itegratie va deze eis e groot effect heeft op het uiteidelijke gebruik erva. E voorbeeld hierva is de izet va e chat fuctie. E gemete ka zo garader dat burgers direct e atwoord krijg, waarmee de reactieselheid va het iteret toeemt. Door te voldo aa éé va de eis, zij burgers veel seller geigd ook daadwerkelijk gebruik va iteret te mak. E ader put waarmee e gemete het KCC beter ka iricht is door izicht te hebb i de klatvraag. E gemete met izicht i de oderwerp va klatvrag de tijd die odig is om ze te beatwoord, is amelijk veel beter i staat om de distverlig te lever die daadwerkelijk gevraagd wordt. Dat is efficiët, effec tief garadeert de juiste bestedig va het projectbudget. Als u meer wilt wet over dit oderzoek, eem da cotact op met Sader de Hoogh via of > vervolg va pagia 1 De vragde klat is i opkomst i de sociale zekerheid. Ook het publieke domei raakt erva overtuigd dat de klat die e beroep moet do op de sociale wetgevig goed ka bepal welke product odig zij om i zij behoefte te voorzi. De vraag is of de sociale-uitvoerigsistellig wel voldode iformatie tot haar beschikkig heeft om de klatvraag te oderk i haar beleid hierop ka ispel. Is de aalyse va de klatvraag wel zodaig otwikkeld dat de klatvraag bi de gestelde kaders va de wet- regelgevig voldode ka word beatwoord? Klat uitvoerigsistellig De uitvoerigsistellig wordt i haar klatbaderig vaak beperkt door de aa haar opgedrag uitvoerig va de wet- regelgevig. Die stelt vaak voorwaard aa het klatcotact protocolleert het. Hierdoor verkrampt de uitvoerig i de sociale zekerheid wordt het klatcotact vaak op e gestadaardiseerde wijze igevuld. Dit terwijl de klat va de orgaisatie vaak e dyamische persoolijkheid is, die vraagt om e geïdividualiseerde baderig i plaats va e stadaardbaderig. Wil er sprake zij va e succesvolle klatbaderig, da zal de uitvoerigsistellig moet wet wat de behoeft de arbeidsmogelijkhed va de klat zij, ruimte moet bied aa e idividuele klatbaderig. Daarbij moet de istellig zich realiser dat de klat iet e klat i de gebruikelijke zi va het woord is. Normale klat hebb immers keuzes. De klat i de sociale zekerheid is veroordeeld tot afhakelijk va e uitvoerigsistellig. De verschillde klatrelaties Ku we de klat i de sociale zekerheid oderscheid of defiiër? I de uitvoerig va de Wet werk bijstad was het i het verled gebruikelijk klat i te del i fas. Elke fase gaf aa hoever m va e mogelijke ischakelig op de arbeidsmarkt was verwijderd. Hoe hoger de fase, hoe mider kas er was om de verbidig aar de arbeidsmarkt te mak. E dergelijke stigmatiserig va het klatbestad werkte eerder belemmerd da motiverd. Klat werd igedeeld i e fase/categorie op basis va vage criteria, hetge grote gevolg had voor hu baderig door de istellig. I de hoogste categorie werd m mi of meer afgeschrev werd het klatcotact beperkt. 2 SOLVITEERS OKTOBER 2010 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

3 E dergelijke idelig va het klatbestad doet ge recht aa de idividuele mogelijkhed va de klat. Participatieladder E verbeterig is het tegwoordige gebruik va de participatieladder. Hierdoor ka izichtelijk word gemaakt of de ispaig va de uitvoerigsistellig met betrekkig tot participatie re-itegratie ook tot resultaat leid. Het idel va klat i tred blijft e gecompliceerde zaak is sterk afhakelijk va de gehateerde defiities. Het is de vraag of de idelig recht doet aa de specifieke eigschapp, talt mogelijkhed va de klat. Het is atuurlijk e veel betere optie om de klat iet i fas of tred i te del maar e beoordelig aalyse te mak op basis va de idividuele talt va de klat. E die coclusie va de klataalyse te verbid met maatwerk voor deze klat voor bijvoorbeeld e zorg- re-itegratietraject. Om zo aalyse te ku mak, moet de uitvoerigsistellig gebruikmak va deugdelijke diagose-istrumt die e duidelijk izicht gev i de problematiek mogelijkhed va de klat. E emalige diagose is vaak ovoldode; daarom is het aa te bevel om de diagose met ige regelmaat te herhal. Immers de sociale, medische ecoomische omstadighed va de klat zij of haar omgevig wijzig met ige regelmaat. Veraderde vraag Door maatschappelijke, sociale ecoomische otwikkelig veradert de klatvraag voortdurd. Dat vergt va de uitvoerigsistellig e flexibele ivullig va hu productportfolio. Wet- regelgevig ku hierbij e belemmerig zij, omdat die vaak e tot aderhalf jaar achterlop op deze otwikkelig. Uitvoerigsistellig politieke orga moet e maximum aa creativiteit izett om op deze otwikkelig te ku aticiper. Opdrachtgever opdrachtemer zull op e zakelijke maier ivullig moet gev aa de klatrelatie. Geldt dat ook voor het idividu dat oodzakelijkerwijs als klat e beroep moet do op de sociale zekerheid? Hier moet klatrelatie duidelijk zij: de klat als idividu moet zich houd aa de verplichtig voorwaard die voortvloei uit de sociale zekerheidswetgevig. Op haar beurt moet de uitvoerigsistellig bi de gestelde kaders va de sociale wetgevig ivullig gev aa product, waardoor de klat op e juiste wijze op basis va dis mogelijkhed wordt bedid. De bejegig va de klat De klatbejegig is e va de belagrijkste vaardighed va de uitvoerder va de sociale zekerheid. Vaak wordt de kis va wet- regelgevig op de voorgrod gesteld bij de beschrijvig va het fuctieprofiel va de klatmaager, terwijl aa vaardighed mider belag wordt gehecht. Ik vid dat de vaardigheid om e klat, welke da ook, op adequate maier te begeleid e cruciale succesfactor is. Traiig opleidig i deze vaardigheid zoud hoge prioriteit moet krijg i scholigs- opleidigsprogramma s. Het op e respectvolle wijze met je klat omgaa, is e vereiste voor e goede klatbaderig. E voorwaarde voor e juiste ivullig va de klatbejegig is dat de uitvoerder zich vergewist heeft va de talt behoeft va de klat. Ook de klat moet ivester i e goed cotact. Het voldo aa wettelijk gestelde voorwaard verplichtig is hiervoor e oodzaak. De klatrelatie vidt zij basis i respect het vertrouw i elkaars mogelijkhed wederzijdse plicht. E overheid die uitgaat va watrouw zal ooit e goede relatie met haar klat, lees burger, opbouw. E dergelijk uitgagsput zal i de klatrelatie i de regel egatief werk zal het bereik va wettelijke, maatschappelijke idividuele doel erstig ku belemmer. De orgaisatie va het klatcotact Het orgaiser va de toegag tot de publieke sociale zekerheid heeft alles te mak met de ivullig va de klatrelatie. Met ame i de publieke sociale zekerheid wemelt het og steeds va lokett istellig die zich bezighoud met het probleem va e dezelfde klat. De eloket-gedachte wordt wel vaak beschrev maar og slechts sporadisch i praktijk gebracht. Zo ka het voorkom dat de klat, om te voorzi i zij of haar zorgbehoefte, te mak krijgt met verschillde lokett, verschillde ambtar verschillde istaties. We hebb e loket voor bijzodere bijstad, e istatie voor de schuldhulpverlig, e zorgloket voor zorgvoorziig e loket voor de aapassig va woig. Terwijl deze voorziig vaak betrekkig hebb op dezelfde perso. Ook de huidige werkplei hebb moeite om de éé-loketgedachte i praktijk te brg. Het oder éé dak brg va verschillde uitvoerigsistaties blijkt moeilijker te realiser da de theorie wil do gelov. De samwerkig wordt og meer bemoeilijkt als de samwerkde parters ctraal dectraal georga iseerd zij ge gezamlijk belag hebb. De VVV voor de sociale zekerheid zou de oplossig ku zij, maar da moet er adere afsprak voor de uitvoerig word gemaakt. De toekomstige baderig va de klat i de ket De klatbaderig zal i de toekomst oder ivloed va automatiserig digitaliserig wijzig. Fysiek klatcotact zal gedeeltelijk word vervag door de mogelijkhed va iteret. De uitvoerigsistellig zull door het beter uitwissel va gegevs steeds efficiëter e klataalyse ku mak. De klat i sociale zekerheid zal i het middelput va de bedrijfsvoerig va de uitvoerigsistellig moet kom te staa, iet alle op papier maar ook daadwerkelijk. Niet meer het istitutioele dk zal maatgevd zij, maar het dk hadel t behoeve va de klat. Klatbejegig, klatbaderig het oderk va de talt va klat word zak waarop het succes va de uitvoerigsistellig wordt afgerekd. De bejegig is voorwaarde voor het bereik va resultaat. Ray Geerlig is adviseur sociale zekerheid. Voor meer iformatie: OKTOBER 2010 SOLVITEERS 3 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

4 Visie op de zorg C O L U M N DOOR BAS RUIJGERS, ALGEMEEN DIRECTEUR, SOLVITEERS Door vergrijzig otvolkig stijgt de vraag aar zorg voortdurd, terwijl de fiaciële middel daarvoor vauit de WMO de AWBZ iet meegroei. De zorgaabieders zij i e competitieve markt belad strijd oderlig om de opdrachtgevers (zoals gemet zorgverzekeraars) é om de cliët. Het voortbestaa zal i toemde mate afhag va de mate waari de zorgaabieders i staat zij deze otwikkelig i hu voordeel om te zett. Dat vergt e strategische visie bij de bestuurders op de marktotwikkelig, maar zeker ook aapassigsvermog va de orgaisatie zelf. Zorgaabieders die meer moet lever voor mider geld, i e (voor de zorg) og steeds krappe arbeidsmarkt dat ook og es beter moet do da hu cocurrt, staa oder grote druk. Die druk maifesteert zich op diverse frot, zoals de verader capaciteit va de eig orgaisatie, maar ook i de relatie met cliët opdrachtgevers. Meer voor mider Vrijwel altijd betekt meer lever voor mider geld dat je efficiëter moet gaa werk. Het stadaardiser va werkprocess ka daarbij help, maar hoe da ook is cotrole overzicht over de productie e eerste oodzaak. Tegelijkertijd kampt de zorgmarkt met e krappe arbeidsmarkt. Zorgorgaisaties moet daarom ivester i otwikkelig kwaliteit va hu medewerkers, zorg voor e goede procesodersteuig. Ge evoudige combiatie. Competitie Zorgaabieders zull zichtbaar betere kwaliteit moet lever aa zowel hu opdrachtgevers als aa hu cliët, dit beter do da de cocurrt. Met adere woord: de zorgmarkt vercommercialiseert. Opdrachtgevers eis e trasparate bedrijfsvoerig, zodat duidelijk gemaakt wordt wat de toegevoegde waarde is va e zorgaabieder. Dk bijvoorbeeld aa WMO prestatieidicator. Adersom zull zorgaabieders og meer ergie moet stek i relatiebeheer. Cliët wordt modiger De cliët wordt steeds modiger ka steeds vaker zelf bepal bij welke aabieder hij/zij de zorg haalt. Ook hier is het zaak dat de zorgaabieder zich verstaabaar profileert de verwachtig behoeft va haar cliët helder vertaalt aar e zorgaabod op maat. Oplossig De zorgaabieder die zich hieri herkt ka va Solviteers oplossig verwacht. Wij hebb veel ervarig met het modeller va werkprocess, gericht op efficicy automatiserig. Het bij elkaar brg va process automatiserigsoplossig is tslotte al ruim 15 jaar oze core busiess. Wil je als zorgaabieder echt werk mak va zorg op maat, da biedt os cliëtvolgsysteem iw 3 de mogelijkheid dat proces te odersteu. Met iw 3 stel je evoudig zorgmodules sam ku je deze pla, uitvoer, bewak afrek. Zo biedt iw 3 je de gewste trasparate bedrijfsvoerig de veratwoordigsiformatie waarmee je de opdrachtgevers kut overtuig va je toegevoegde waarde. Dk bijvoorbeeld aa het scor op WMO prestatieidicator. Maak u gratis kis met de Vacaturevider op 4 SOLVITEERS OKTOBER 2010 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

5 Orgaiser vauit de cliët: va dk aar do Door Gabriëlle Verbeek, Artemea Zorgistellig hebb te mak met cliët die modiger word eig opvattig hebb over het zorgaabod dat zij zoek. Stadaardaabod, dat wil zegg voor iedere hetzelfde, werkt iet meer i de huidige zorg. Ook vauit het fiacierigsstelsel zij er grote wijzigig i de maier va toek va geld. De recte ivoerig va zorgzwaartepakkett dwigt elke orgaisatie tot adk over de vraag waar cliët recht op hebb qua tijd pakket. I de abije toekomst vall verdere verschuivig te verwacht i de middel die beschikbaar zij voor zorg. Ootkoombaar is het om de werkorgaisatie i te richt op het idividu, i plaats va op de stadaardcliët va vroeger. I zorgistellig zie ik grote verschill i de belevig va deze otwikkelig. Bij sommige maagers is er huiver bij elke ieuwe veraderig: Wat krijg we u weer aar os toe? E kelig steekt de kop i het zad gaat op de oude voet verder, alsof er iets veradert. Dat zij de orgaisaties waar m zegt: Werk met e persoosgebod budget ka bij os gewoo iet. Opvalld daar is de twijfel over de capaciteit va zorgvragers omtrt het stur va hu zorg. Dat is toch iks voor die ms. Wij ku het veel beter regel orgaiser?. Achter zo houdig gaat iets aders schuil: omacht. Maagers medewerkers i deze istellig zij iet voorbereid op wat eraa staat te kom. Zij hebb hu admiistratie, hu persoeelsbeleid distverlig iet op orde. Zij ku og iet datge bied waarom hu cliët vrag: e volledig geïdividualiseerd aabod, waarbij de klat aageeft wat hij wil zelfs ook hóe hij het wil, doorvertaald aar de werkprocess. Gelukkig is dit maar e deel va het verhaal zij er steeds meer plekk waar m aticipeert. De visie is er de wil ook. Directeur hoger maagers zij daar al lager actief. Bij het middkader op de werkvloer is e mtaliteitsveraderig zichtbaar. E locatiemaager va e verpleeghuis zegt opgewekt teg mij: We ku er iet meer omhe. E hij is er og blij mee ook. De orgaisatie waar hij werkt, kt e idrukwekkde geschiedis va topdow beleid e sterk medisch-verpleegkudig model. Bewoers hebb weiig keuzes, of je het u hebt over maaltijd, activiteit of over zorgpla. Al e paar jaar werkt deze maager aa e veraderig, sam met zij team, waari kele thousiaste hoofd. Ik voel me gesteud i mij werk. Het zal wel weer e pittige tijd word, wat er is og zoveel iet duidelijk. Toch ka ik hier wat mee. Op e woelige beleidsdag, vol met otwikkelig discussies, prat we met het voltallige kader over de veraderig. Ik wil het graag es zi. Ik dk dat we oze hele orgaisatie overhoop moet gooi, qua werkproces, maar dat is voor e goed doel, zegt e 56-jarig Hoofd Zorg, dat al meer da 30 jaar i deze orgaisatie werkt. Zij voorziet dat zijzelf als oudere later ook iet i dit istituut wil wo. Die opvattig wordt gedeeld door haar collega s. Ge kele aarzelig als er cosequties moet word getrokk. Esgezid spreekt m af om idividuele zorgvrag als uitgagsput te em voor de plaig va distroosters, ook al vraagt dit om e omslag va het zittd persoeel. Er is e bijpassd automatiserigssysteem odig, dat gebruikersvridelijk is selle beslissig op de werkvloer mogelijk maakt. Het is e experimt, e begi. Misschi e kleie stap voor e buitstaader, maar e orme sprog als je weet hoe deze istellig al sids jaar dag werkt. Het ká dus: verieuw werkprocess vauit de klat orgaiser i plaats va de klat zich aldoor te lat aapass aa de orgaisatie. Hadige, klatgerichte gebruikersvridelijke techologie sluit aa op het ieuwe samspel tuss cliët, zorgverler maager. Maagers zorgverlers die voor verieuwig gaa, é cliët die hu vrag durv te stell, word u elkaars bodgot i dit proces. Gabriëlle Verbeek, directeur sior adviseur bij Artemea, begeleidt medewerkers maagemt bij de omslag aar vraaggerichte vraaggestuurde zorg, oder adere via leer traiigstraject. Voor meer iformatie: OKTOBER 2010 SOLVITEERS 5 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

6 Raakvlakk tuss re-itegratie ICT Iterview met Wouter de Bos, directeur Solviteers 1 Op welke wijze draagt automatiserig bij aa betere re-itegratie? Oder druk va de veraderde wet- regelgevig die was otstaa vauit de gedachte werk bov ikom, heeft er e verschuivig plaatsgevod va het uitvrag va gegevs aar daadwerkelijke hulpverlig va cliët bij het vid va werk. Automa tiserig heeft er e flike ste aa bijgedrag om deze veraderig mogelijk te mak. E bedrijf als Solviteers bedkt vauit werkprocess automatiserigsoplossig zodat professioals zo goed mogelijk hu werk ku do. Door werkprocess te optimaliser met automatiserig zij de medewerkers va de afdelig Werk Ikom veel mider tijd kwijt aa registratie admiistratie. Dk aa het koppel va bestad waardoor gegevs va cliët wijzigig daari slechts éé keer hoev word opgevraagd. Hierdoor zij er veel meer ur beschikbaar voor de begeleidig va cliët bij het vid va werk, da wel het bevorder va hu participatie. 2 Welk gevolg heeft dit voor de cliët? De rechtmatigheid doelmatigheid word steeds efficiëter dakzij het toemde sigalerde effect va de geautomatiseerde koppelig. Zo werp koppelig va bestad licht op fraude idicator, zoals samwode uitkerigsgerechtigd of meerdere auto s i het bezit va e cliët. Daaraast is ICT behulpzaam bij het bied va idividuele begeleidig va cliët, omdat dit zak als schuld huurachterstad va cliët verzuim va leerplichtige kider va de cliët zichtbaar maakt. Met deze iformatie heb je e beter beeld va de cliët zodat eerder duidelijk is op welke put hij of zij mogelijk extra odersteuig odig heeft bij de toeleidig aar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld hulp bij budgetter of bij de opvoedig va de kider. Automatiserig biedt cliët meer maatwerk bij re-itegratie. 3 Ka ICT ook word igezet bij de re-itegratie zelf? Zeker. Je kut dk aa olie cursuss traiig die cliët zelf thuis achter de computer do. Iemad met de zorg voor kider of voor e familielid hoeft met e-learig ge opvag te regel om e traiig te volg. Ook is het mogelijk om via e speciaal programma op afstad mee te kijk aar de sollicitaties va e cliët tips te gev. E ader voorbeeld is overleg met de cliët begeleidig op de werkplek via de webcam. Da hoef je de cliët mider vaak op te zoek. Bovdi ku je e cliët zo vaker persoolijk te woord staa dus itsiever begeleid. 4 Bevordert automatiserig de commuicatie bi SUWI-ket? I pricipe zeker wel. Maar i de praktijk blijkt dat er og de eigig is vauit de orgaisatie te dk i plaats vauit de klat dat orgaisaties geregeld gegevs voor zichzelf houd. Natuurlijk is het goed dat er met uiterste zorgvuldigheid wordt omgegaa met gegevs va cliët. Waeer dit echter oderlige muurtjes opwerpt, staat het de hulp aa cliët i de weg. De re-itegratie is het meest gebaat waeer wordt gedacht vauit de cliët. Zet de hulpvraag va de cliët ctraal werk daar met z all aa. Dat is og lag iet altijd het geval. 5 Hoe verloopt de samwerkig met orgaisaties buit de SUWI-ket? Het is voor SW-bedrijv particuliere re-itegratiebedrijv erg lastig dat ze buit de SUWI-ket staa dus iet zij aageslot op het SUWI-etwerk. Gevolg is dat deze orgaisaties wel zelf achter alle gegevs va cliët aa moet hetge de re-itegratie iet t goede komt. Techisch orgaisatorisch is er ge belemmerig dat ze toegag tot de gegevs krijg, alle moet er da op juridisch vlak iets verader. Daar b ik voorstader va, omdat cliët zo seller richtig de arbeidsmarkt word geholp. E daar do we het allemaal voor. Bro: Impuls september SOLVITEERS OKTOBER 2010 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

7 Solviteers biedt met het cliëtvolgsysteem iw 3 de Vacaturevider softwareoplossig die het mogelijk mak de cliët ctraal te stell dist zorg op maat te lever. Meer da 140 orgaisaties gebruik de software- oplossig va Solviteers. Al deze orgaisaties hebb als kertaak het odersteu begeleid va cliët i de zorg of sociale zekerheid. Per jaar voer wij meer da 100 implemtatie-opdracht uit. Hierbij gaat het om het implemter va ieuwe wet- regelgevig het leid uitvoer va (oderdel va) implemtaties va iformatiesystem va tooaagevde leveraciers. Solviteers is ruim 17 jaar actief als software leveracier implemtatiespecialist bi de zorg sociale zekerheid. Wij hebb uitgebreide kis va werkprocess automatiserigoplossig. E wij odersteu u graag bij het waarmak va uw ambitie om de cliët ctraal te stell bi uw orgaisatie. Participer moet je ler Participatie va de cliët bij de behadelig of i e hulpverligstraject, meebeslissigs- resultaatveratwoordelijk, tot met izage i het behadelpla. Zi of ozi? E vereiste wat mij betreft. door Gert-Paul va t Hoff Waeer ik es terugkijk op de afgelop 20 jaar, waari ik actief heb gewerkt als hulpverler of odersteud b geweest aa de primaire process va hulp verlig, bemerk ik dat ik steeds meer gefascieerd b geraakt door de oodzaak om de cliët actief te betrekk bij het behadeltraject. De eerste pogig bi mij eig bemiddeligstraject va werkervarig aar regulier werk i het kader va de Jeugdwerk Garatiewet, war iet all ev succesvol. Het afspel va de film over die gesprekk met de kis va u, gev aardige izicht. Ook het kritisch kijk aar adermas pogig om itsief met de cliët of het gezi op te trekk - of dit juist expliciet iet te do is e bro va kis geblek. Mij waaremig is dat iet de gebruikte methode of istrumt het verschil maakt tuss erzijds succesvolle participatie va de cliët i het hulpverligstraject of e hadgeme aderzijds. Naar mij mig ligt de sleutel tot succes ergs aders. De houdig va de professioal veroorzaakt het begrip da wel obegrip bij de cliët. De methode de techiek zij hierbij slechts e hulpmiddel. Deze mig werd tot mij grote verrassig, geheel overwachts, e paar wek geled bevestigd. Vooraf heb ik ooit ku bedk dat ik, voor mij sleutel tot succesvolle cliëtparticipatie, e koffertje zou pakk, vier dag va huis zou zij rdiervlees zou et. Toch bleek dat oodzakelijk. Eid augustus zij we gevraagd door het Fise miisterie va Oderwijs Cultuur om de miisterraad, dis stafmedewerkers e aatal experts wetschappers te iformer over oze Nederladse erva rig met de verwijsidex. Filad is gelijkelijk georgaiseerd als Nederlad m gaat ook e soortgelijke aapak voor ketsamwerkig opzett, als de verwijsidex. E tijds éé va de luches vertelde e va de wetschappers, professor Tom Arkil om precies zij, over zij ideeë met betrekkig tot dit oderwerp. Cliëtparticipatie werkt alle als de codities daarvoor juist zij. Jammer goeg moest hij aagev dat zij theorieë implemtatietechisch complex blek. ICT istrumt zoud hierbij echter voor versellig borgig ku zorg, zo cocludeerde hij a het gesprek. Cliët moet e behadelig iet belev als hulp va buit, maar di e actieve rol te hebb i e traject waar zij zelf aa hu ambitie werk. Tevs zij kis over efficiëtie effectiviteit va het traject, aast de eig kracht, aspect die e oderdeel uitmak va de veratwoordelijkheid die bij de cliët ligt. Voor de verdere otwikkelig va succesvolle cliëtparticipatie, is de omslag va hulpverlig aar distverlig oodzakelijk. VOOR MEER INFORMATIE: OKTOBER 2010 SOLVITEERS 7 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

8 C O L U M N Sterk merk Door: Ja Laurier, oafhakelijk voorzitter Ladelijke Cliëtraad Mij oog viel erop. I de ieuwste brochure over de Werkplei wordt het resultaat voor cliët ctraal stell als éé va de idtiteitskmerk goemd. De brochure Bouw aa sterk merk Werkplei is e uitgave va de Stuurgroep Distverlig va de zogaamde Programmaraad waari VNG, UWV DIVOSA samwerk om de Werkplei tot stad te brg. Het zal wel iets te mak hebb met de gevoeligheid voor taalgebruik, die ik de afgelop jar dat ik met SUWI bezig b, heb opgelop. Ooit startte de SUWI-operatie (de verbouwig va de uitvoerigsstructuur va de sociale zekerheid) met de belofte de cliët ctraal te stell. Veel cliët - vooral hu belagorgaisaties - beschouwd dit als e stap vooruit. De tot da toe gagbare regel- voorschriftgeleide uitvoerig va de sociale zekerheid leverde u iet direct de distverlig op waar werkzoekd, al da iet uitkerigsgerechtigd, of werkgevers op zat te wacht. De leus cliët ctraal suggereerde i ieder geval dat de persoolijke vrag waarvoor je wordt gesteld als je het ogeluk hebt om werkloos of arbeidsogeschikt te word, meer ctraal zoud kom te staa. Helaas, de eerste jar werd vooramelijk tijd besteed aa de strijd over de domei va UWV, CWI gemet, over logistieke process, huisstijl wie u wat zou moet betal. Tegelijkertijd werd de cliët ctraal meer meer vervag door de term cliëtgericht werk. Nou lijkt dat wel e beetje op elkaar, maar het is iet precies hetzelfde. De vraag va de betrokke hoeft daar amelijk ge kele rol i te spel. De ihoudsloosheid va de ieuwe term werd ooit prachtig bekritiseerd door de voormalige dichter des vaderlads, Driek va Wiss, met de opmerkig dat de jager ook heel koijgericht is maar of het koijtje daar u zo gelukkig va wordt? Zo half zietje het resultaat voor de cliët ctraal stell roept bij mij da ook veel vrag ieuwsgierigheid op. Staat hier u eiglijk dat het resultaat ctraal gesteld wordt? Taalkudig wel, e soort het doel heiligt de middel. Wie bepaalt trouws wat het resultaat is? Hoezo voor de cliët? Goede red om de brochure es goed te lez. Toegegev, de stuurgroep had kost och moeite gespaard: full color iet op de miste kwaliteit papier. De illustrator heeft zich mog uitlev: foto s va raceauto s, straaljagers, elkaar i de arm vallde topsporters, taltvolle flamcodasers i formatie vallde parachutist. Eerlijk gezegd ou iet zozeer zak waarmee ik de soms zo moeilijke weg va het vid va e betaalde baa associeer. Het zou ku zij dat het i formatie vall aar de massaotslag verwijst, maar ik krijg dat da iet zo mee. Na de idtiteitskmerk beschrijft de brochure de strategie va de werkplei (diversificatie, differtiatie, idtificatie facilitatie). Het gaat over de aam het beeldmerk, over de gevelsigage bewegwijzerig, de routig, de irichtig va de otvagstbalie de beursvloer. Ik weet u dat er i het frot-office, wat iets aders is da de otvagstbalie, calamiteitruimtes moet zij. Ik weet hoe de visitekaartjes eruit moet zi wat de eis zij aa de correspodtie va de op het Werkplei werkzame istellig orgaisaties. E dat alles met het doel om de Werkplei e sterk merk te lat zij. Laat ik ou altijd gedacht hebb dat je dat i de eerste plaats bereikt door je werk heel goed te do. E da stelt de laatste pagia voor de bijlag, waar de werkzoekdbaderig eidelijk aa bod komt, iet geheel gerust. Ik weet iet of radvoorwaard als eerst iteret-da werkplei of de mededelig we hebb oze klat i bestad u de distverlig is waar cliët het gevoel va krijg dat hu vrag ctraal staa. Eiglijk wet we wel wat veruit de meeste cliët will: de slimste weg aar e betaalde baa die ook og e beetje perspectief biedt. Vrijwel alle oderzoek va de afgelop jar lat dat zi. Cliët will dat zij hu problem serieus gom word. Ze hop als volwaardig burger behadeld te word. Daar zou ik u wel es e mooie brochure over will zi. Da mog de foto s wat mij betreft zelfs word weggelat. De Bouw SZ Hout T w w w.solviteers.l ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993) Notitie vormgevig werkgevers- e werkzoekede diestverleig. Samewerke maakt Sterker Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dase (va het album bi j Normaal thuus 1993) 1 Ileidig: I deze otitie wordt de

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Ctraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-052 8 maart 2001 9.30 uur De gepubliceerde cijfers va de istitutioele bevatt fout. Ditgevolge is dit persbericht iet correct. De cijfers voor 2002 zij

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Software voor projectgestuurde organisaties

Software voor projectgestuurde organisaties SOFTWARE Drs. Ja G. Bloem RA CMC, parter PSO.PRO Maagemet Cosultats (jbloem@psopro.l) Softwarepakkette beoordeeld met PSO-scorecard: ee overzicht Software voor projectgestuurde orgaisaties r 9 september

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Total Health Management

Total Health Management GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde,

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie