B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B este lezer, B as Ruijg ers. De instellingen in de sociale zekerheid spreken met enige regelmaat over klanten. Met klanten worden in het algemeen"

Transcriptie

1 L A I C E P S NIEUWS BRIEF DE CLIËNT CENTRAAL IN ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID 1 De klat ctraal Ray Geerlig 2 Effectieve Distverlig Sader de Hoogh 4 Visie op de zorg Bas Ruijgers 4 Vacaturevider 5 Orgaiser vauit de cliët: va dk aar do Gabriëlle Verbeek 6 Raakvlakk tuss re-itegratie ICT Iterview met Wouter de Bos 7 Participer moet je ler Gert-Paul va t Hoff 8 Sterk merk Ja Laurier er th em a umm B este lezer, b r w ij u h et te es pr ok tober h eb 7 p eg kerh eid. O ze e M et ve el go al ci kers, so re om i te sp tra al i zorg t th em a. Pr di D e cliët ce om d ro se erd i ar georga i G eerli g w ij e sem Verb eek, Ray le ël ri va ab G, tra al stelle La urier ie op h et ce w aa roder Ja vis hu it ve cl draa d: D e t Hoff ga rh eid. Rode ke G ert- Paul va ze ze e al ci so k va uit de de zorg de. M aa r w er ee h om de cliët i g o de ka er s vo or al, iem a d cliët zelf al staa t ctra w el vo or de zo, lg vo r gem aa kt. ge aa ft grote is iet zom ag sl om ge da ch te h ee erkers. Ee w el h elp. ha ar m edew iddel, m aa r ka rm orga isa tie de o. w j ge m de sprekers i g is da arbi bo vg oe va Au tom atiser el te tik al ar t u cliët ctra a umm er le es ee ft om de h e ti I dit th em bi la am k de vertaa ls g orga isa tie oo m ak va de et h j bi Wa e er uw e u hiero ver o dersteu g. I di i S olviteers u ss ka lo, op le gs el i st. au tom atiser aa g te w oord cess a ar aa w ij u gr st, va w erkpro le se is ilt w ge da ch t w m et o s va ezier! u ve el le espl Wij w s B as Ruijg ers teur lg em e D irec S olviteers, A Ray Geerlig aa het woord: de klat ctraal door Ray Geerlig, adviseur sociale zekerheid De istellig i de sociale zekerheid sprek met ige regelmaat over klat. Met klat word i het algeme uitkerigsgerechtigd bedoeld. De adere klat va de uitvoerigsistellig zij de werkgevers, de bestuurlijke opdrachtgever adere istellig orgaisaties. I dit artikel beperk ik mij tot de burger die e beroep doet op het vaget va de sociale zekerheid. Dat de relatie tuss klat uitvoerigsistellig iet gelijkwaardig is, blijkt wel bij de leverig va de product (ikoms-, zorg- of toeleidigsproduct). Waeer de klat zich iet aa de regels houdt, wordt het geleverde product immers gesactioeerd. Dk bijvoorbeeld aa het verlag of terug- vorder va het product uitkerig. Door het gebrek aa keuzes bij de klat moet de istellig ervoor zorg dat zij de klat juist bejegt. De klat ka zich immers iet vervoeg bij e adere uitvoerigsistellig of vrag om e secod opiio. De vragde klat Het begrip klat doet mij altijd dk aa de klat va de supermarkt, die lags de schapp lopd boodschapp doet bij de kassa betaalt. De klat i de sociale zekerheid weet wat goed voor hem is koopt met e persoosgebod budget zij re-itegratie of zorgpakket i: die pro duct die hem toeleid aar de arbeidsmarkt of hem voorzi i zij zorgvraag. lees verder op pagia 2 > ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

2 Effectieve Distverlig Het rijksprogramma Atwoord het gemetelijke Klatcotactctrum (KCC) hebb als doel de distverlig va gemet te verbeter. De komst va deze iitiatiev betekt dat e gemete steeds meer rekig moet houd met de ws eis die klat aa h stell. Immers, distverlig begit bij het wet wat uw klat eiglijk wil. De afgelop maad hebb wij oderzoek gedaa aar de eis die burgers aa gemetelijke distverlig stell. Hieruit blijkt dat de keuze voor e kaaal sterk afhagt va de mate waari e kaaal voldoet aa de eis die e burger stelt. Voorbeeld va belagrijke factor zij e hoge reactieselheid de zekerheid dat m e reactie krijgt. Iteret voldoet op dit momt iet of auwelijks aa die eis, wat de slagigskas va het kaaal als volwaardig alteratief voor de balie of telefoo aamerkelijk verkleit. Deze costaterig biedt echter ook kas. Door de eis op e slimme maier te verwerk i het digitale kaaal ka de gemete het gebruik va iteret amelijk positief beïvloed. Uit het oderzoek blijkt dat de itegratie va deze eis e groot effect heeft op het uiteidelijke gebruik erva. E voorbeeld hierva is de izet va e chat fuctie. E gemete ka zo garader dat burgers direct e atwoord krijg, waarmee de reactieselheid va het iteret toeemt. Door te voldo aa éé va de eis, zij burgers veel seller geigd ook daadwerkelijk gebruik va iteret te mak. E ader put waarmee e gemete het KCC beter ka iricht is door izicht te hebb i de klatvraag. E gemete met izicht i de oderwerp va klatvrag de tijd die odig is om ze te beatwoord, is amelijk veel beter i staat om de distverlig te lever die daadwerkelijk gevraagd wordt. Dat is efficiët, effec tief garadeert de juiste bestedig va het projectbudget. Als u meer wilt wet over dit oderzoek, eem da cotact op met Sader de Hoogh via of > vervolg va pagia 1 De vragde klat is i opkomst i de sociale zekerheid. Ook het publieke domei raakt erva overtuigd dat de klat die e beroep moet do op de sociale wetgevig goed ka bepal welke product odig zij om i zij behoefte te voorzi. De vraag is of de sociale-uitvoerigsistellig wel voldode iformatie tot haar beschikkig heeft om de klatvraag te oderk i haar beleid hierop ka ispel. Is de aalyse va de klatvraag wel zodaig otwikkeld dat de klatvraag bi de gestelde kaders va de wet- regelgevig voldode ka word beatwoord? Klat uitvoerigsistellig De uitvoerigsistellig wordt i haar klatbaderig vaak beperkt door de aa haar opgedrag uitvoerig va de wet- regelgevig. Die stelt vaak voorwaard aa het klatcotact protocolleert het. Hierdoor verkrampt de uitvoerig i de sociale zekerheid wordt het klatcotact vaak op e gestadaardiseerde wijze igevuld. Dit terwijl de klat va de orgaisatie vaak e dyamische persoolijkheid is, die vraagt om e geïdividualiseerde baderig i plaats va e stadaardbaderig. Wil er sprake zij va e succesvolle klatbaderig, da zal de uitvoerigsistellig moet wet wat de behoeft de arbeidsmogelijkhed va de klat zij, ruimte moet bied aa e idividuele klatbaderig. Daarbij moet de istellig zich realiser dat de klat iet e klat i de gebruikelijke zi va het woord is. Normale klat hebb immers keuzes. De klat i de sociale zekerheid is veroordeeld tot afhakelijk va e uitvoerigsistellig. De verschillde klatrelaties Ku we de klat i de sociale zekerheid oderscheid of defiiër? I de uitvoerig va de Wet werk bijstad was het i het verled gebruikelijk klat i te del i fas. Elke fase gaf aa hoever m va e mogelijke ischakelig op de arbeidsmarkt was verwijderd. Hoe hoger de fase, hoe mider kas er was om de verbidig aar de arbeidsmarkt te mak. E dergelijke stigmatiserig va het klatbestad werkte eerder belemmerd da motiverd. Klat werd igedeeld i e fase/categorie op basis va vage criteria, hetge grote gevolg had voor hu baderig door de istellig. I de hoogste categorie werd m mi of meer afgeschrev werd het klatcotact beperkt. 2 SOLVITEERS OKTOBER 2010 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

3 E dergelijke idelig va het klatbestad doet ge recht aa de idividuele mogelijkhed va de klat. Participatieladder E verbeterig is het tegwoordige gebruik va de participatieladder. Hierdoor ka izichtelijk word gemaakt of de ispaig va de uitvoerigsistellig met betrekkig tot participatie re-itegratie ook tot resultaat leid. Het idel va klat i tred blijft e gecompliceerde zaak is sterk afhakelijk va de gehateerde defiities. Het is de vraag of de idelig recht doet aa de specifieke eigschapp, talt mogelijkhed va de klat. Het is atuurlijk e veel betere optie om de klat iet i fas of tred i te del maar e beoordelig aalyse te mak op basis va de idividuele talt va de klat. E die coclusie va de klataalyse te verbid met maatwerk voor deze klat voor bijvoorbeeld e zorg- re-itegratietraject. Om zo aalyse te ku mak, moet de uitvoerigsistellig gebruikmak va deugdelijke diagose-istrumt die e duidelijk izicht gev i de problematiek mogelijkhed va de klat. E emalige diagose is vaak ovoldode; daarom is het aa te bevel om de diagose met ige regelmaat te herhal. Immers de sociale, medische ecoomische omstadighed va de klat zij of haar omgevig wijzig met ige regelmaat. Veraderde vraag Door maatschappelijke, sociale ecoomische otwikkelig veradert de klatvraag voortdurd. Dat vergt va de uitvoerigsistellig e flexibele ivullig va hu productportfolio. Wet- regelgevig ku hierbij e belemmerig zij, omdat die vaak e tot aderhalf jaar achterlop op deze otwikkelig. Uitvoerigsistellig politieke orga moet e maximum aa creativiteit izett om op deze otwikkelig te ku aticiper. Opdrachtgever opdrachtemer zull op e zakelijke maier ivullig moet gev aa de klatrelatie. Geldt dat ook voor het idividu dat oodzakelijkerwijs als klat e beroep moet do op de sociale zekerheid? Hier moet klatrelatie duidelijk zij: de klat als idividu moet zich houd aa de verplichtig voorwaard die voortvloei uit de sociale zekerheidswetgevig. Op haar beurt moet de uitvoerigsistellig bi de gestelde kaders va de sociale wetgevig ivullig gev aa product, waardoor de klat op e juiste wijze op basis va dis mogelijkhed wordt bedid. De bejegig va de klat De klatbejegig is e va de belagrijkste vaardighed va de uitvoerder va de sociale zekerheid. Vaak wordt de kis va wet- regelgevig op de voorgrod gesteld bij de beschrijvig va het fuctieprofiel va de klatmaager, terwijl aa vaardighed mider belag wordt gehecht. Ik vid dat de vaardigheid om e klat, welke da ook, op adequate maier te begeleid e cruciale succesfactor is. Traiig opleidig i deze vaardigheid zoud hoge prioriteit moet krijg i scholigs- opleidigsprogramma s. Het op e respectvolle wijze met je klat omgaa, is e vereiste voor e goede klatbaderig. E voorwaarde voor e juiste ivullig va de klatbejegig is dat de uitvoerder zich vergewist heeft va de talt behoeft va de klat. Ook de klat moet ivester i e goed cotact. Het voldo aa wettelijk gestelde voorwaard verplichtig is hiervoor e oodzaak. De klatrelatie vidt zij basis i respect het vertrouw i elkaars mogelijkhed wederzijdse plicht. E overheid die uitgaat va watrouw zal ooit e goede relatie met haar klat, lees burger, opbouw. E dergelijk uitgagsput zal i de klatrelatie i de regel egatief werk zal het bereik va wettelijke, maatschappelijke idividuele doel erstig ku belemmer. De orgaisatie va het klatcotact Het orgaiser va de toegag tot de publieke sociale zekerheid heeft alles te mak met de ivullig va de klatrelatie. Met ame i de publieke sociale zekerheid wemelt het og steeds va lokett istellig die zich bezighoud met het probleem va e dezelfde klat. De eloket-gedachte wordt wel vaak beschrev maar og slechts sporadisch i praktijk gebracht. Zo ka het voorkom dat de klat, om te voorzi i zij of haar zorgbehoefte, te mak krijgt met verschillde lokett, verschillde ambtar verschillde istaties. We hebb e loket voor bijzodere bijstad, e istatie voor de schuldhulpverlig, e zorgloket voor zorgvoorziig e loket voor de aapassig va woig. Terwijl deze voorziig vaak betrekkig hebb op dezelfde perso. Ook de huidige werkplei hebb moeite om de éé-loketgedachte i praktijk te brg. Het oder éé dak brg va verschillde uitvoerigsistaties blijkt moeilijker te realiser da de theorie wil do gelov. De samwerkig wordt og meer bemoeilijkt als de samwerkde parters ctraal dectraal georga iseerd zij ge gezamlijk belag hebb. De VVV voor de sociale zekerheid zou de oplossig ku zij, maar da moet er adere afsprak voor de uitvoerig word gemaakt. De toekomstige baderig va de klat i de ket De klatbaderig zal i de toekomst oder ivloed va automatiserig digitaliserig wijzig. Fysiek klatcotact zal gedeeltelijk word vervag door de mogelijkhed va iteret. De uitvoerigsistellig zull door het beter uitwissel va gegevs steeds efficiëter e klataalyse ku mak. De klat i sociale zekerheid zal i het middelput va de bedrijfsvoerig va de uitvoerigsistellig moet kom te staa, iet alle op papier maar ook daadwerkelijk. Niet meer het istitutioele dk zal maatgevd zij, maar het dk hadel t behoeve va de klat. Klatbejegig, klatbaderig het oderk va de talt va klat word zak waarop het succes va de uitvoerigsistellig wordt afgerekd. De bejegig is voorwaarde voor het bereik va resultaat. Ray Geerlig is adviseur sociale zekerheid. Voor meer iformatie: OKTOBER 2010 SOLVITEERS 3 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

4 Visie op de zorg C O L U M N DOOR BAS RUIJGERS, ALGEMEEN DIRECTEUR, SOLVITEERS Door vergrijzig otvolkig stijgt de vraag aar zorg voortdurd, terwijl de fiaciële middel daarvoor vauit de WMO de AWBZ iet meegroei. De zorgaabieders zij i e competitieve markt belad strijd oderlig om de opdrachtgevers (zoals gemet zorgverzekeraars) é om de cliët. Het voortbestaa zal i toemde mate afhag va de mate waari de zorgaabieders i staat zij deze otwikkelig i hu voordeel om te zett. Dat vergt e strategische visie bij de bestuurders op de marktotwikkelig, maar zeker ook aapassigsvermog va de orgaisatie zelf. Zorgaabieders die meer moet lever voor mider geld, i e (voor de zorg) og steeds krappe arbeidsmarkt dat ook og es beter moet do da hu cocurrt, staa oder grote druk. Die druk maifesteert zich op diverse frot, zoals de verader capaciteit va de eig orgaisatie, maar ook i de relatie met cliët opdrachtgevers. Meer voor mider Vrijwel altijd betekt meer lever voor mider geld dat je efficiëter moet gaa werk. Het stadaardiser va werkprocess ka daarbij help, maar hoe da ook is cotrole overzicht over de productie e eerste oodzaak. Tegelijkertijd kampt de zorgmarkt met e krappe arbeidsmarkt. Zorgorgaisaties moet daarom ivester i otwikkelig kwaliteit va hu medewerkers, zorg voor e goede procesodersteuig. Ge evoudige combiatie. Competitie Zorgaabieders zull zichtbaar betere kwaliteit moet lever aa zowel hu opdrachtgevers als aa hu cliët, dit beter do da de cocurrt. Met adere woord: de zorgmarkt vercommercialiseert. Opdrachtgevers eis e trasparate bedrijfsvoerig, zodat duidelijk gemaakt wordt wat de toegevoegde waarde is va e zorgaabieder. Dk bijvoorbeeld aa WMO prestatieidicator. Adersom zull zorgaabieders og meer ergie moet stek i relatiebeheer. Cliët wordt modiger De cliët wordt steeds modiger ka steeds vaker zelf bepal bij welke aabieder hij/zij de zorg haalt. Ook hier is het zaak dat de zorgaabieder zich verstaabaar profileert de verwachtig behoeft va haar cliët helder vertaalt aar e zorgaabod op maat. Oplossig De zorgaabieder die zich hieri herkt ka va Solviteers oplossig verwacht. Wij hebb veel ervarig met het modeller va werkprocess, gericht op efficicy automatiserig. Het bij elkaar brg va process automatiserigsoplossig is tslotte al ruim 15 jaar oze core busiess. Wil je als zorgaabieder echt werk mak va zorg op maat, da biedt os cliëtvolgsysteem iw 3 de mogelijkheid dat proces te odersteu. Met iw 3 stel je evoudig zorgmodules sam ku je deze pla, uitvoer, bewak afrek. Zo biedt iw 3 je de gewste trasparate bedrijfsvoerig de veratwoordigsiformatie waarmee je de opdrachtgevers kut overtuig va je toegevoegde waarde. Dk bijvoorbeeld aa het scor op WMO prestatieidicator. Maak u gratis kis met de Vacaturevider op 4 SOLVITEERS OKTOBER 2010 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :44

5 Orgaiser vauit de cliët: va dk aar do Door Gabriëlle Verbeek, Artemea Zorgistellig hebb te mak met cliët die modiger word eig opvattig hebb over het zorgaabod dat zij zoek. Stadaardaabod, dat wil zegg voor iedere hetzelfde, werkt iet meer i de huidige zorg. Ook vauit het fiacierigsstelsel zij er grote wijzigig i de maier va toek va geld. De recte ivoerig va zorgzwaartepakkett dwigt elke orgaisatie tot adk over de vraag waar cliët recht op hebb qua tijd pakket. I de abije toekomst vall verdere verschuivig te verwacht i de middel die beschikbaar zij voor zorg. Ootkoombaar is het om de werkorgaisatie i te richt op het idividu, i plaats va op de stadaardcliët va vroeger. I zorgistellig zie ik grote verschill i de belevig va deze otwikkelig. Bij sommige maagers is er huiver bij elke ieuwe veraderig: Wat krijg we u weer aar os toe? E kelig steekt de kop i het zad gaat op de oude voet verder, alsof er iets veradert. Dat zij de orgaisaties waar m zegt: Werk met e persoosgebod budget ka bij os gewoo iet. Opvalld daar is de twijfel over de capaciteit va zorgvragers omtrt het stur va hu zorg. Dat is toch iks voor die ms. Wij ku het veel beter regel orgaiser?. Achter zo houdig gaat iets aders schuil: omacht. Maagers medewerkers i deze istellig zij iet voorbereid op wat eraa staat te kom. Zij hebb hu admiistratie, hu persoeelsbeleid distverlig iet op orde. Zij ku og iet datge bied waarom hu cliët vrag: e volledig geïdividualiseerd aabod, waarbij de klat aageeft wat hij wil zelfs ook hóe hij het wil, doorvertaald aar de werkprocess. Gelukkig is dit maar e deel va het verhaal zij er steeds meer plekk waar m aticipeert. De visie is er de wil ook. Directeur hoger maagers zij daar al lager actief. Bij het middkader op de werkvloer is e mtaliteitsveraderig zichtbaar. E locatiemaager va e verpleeghuis zegt opgewekt teg mij: We ku er iet meer omhe. E hij is er og blij mee ook. De orgaisatie waar hij werkt, kt e idrukwekkde geschiedis va topdow beleid e sterk medisch-verpleegkudig model. Bewoers hebb weiig keuzes, of je het u hebt over maaltijd, activiteit of over zorgpla. Al e paar jaar werkt deze maager aa e veraderig, sam met zij team, waari kele thousiaste hoofd. Ik voel me gesteud i mij werk. Het zal wel weer e pittige tijd word, wat er is og zoveel iet duidelijk. Toch ka ik hier wat mee. Op e woelige beleidsdag, vol met otwikkelig discussies, prat we met het voltallige kader over de veraderig. Ik wil het graag es zi. Ik dk dat we oze hele orgaisatie overhoop moet gooi, qua werkproces, maar dat is voor e goed doel, zegt e 56-jarig Hoofd Zorg, dat al meer da 30 jaar i deze orgaisatie werkt. Zij voorziet dat zijzelf als oudere later ook iet i dit istituut wil wo. Die opvattig wordt gedeeld door haar collega s. Ge kele aarzelig als er cosequties moet word getrokk. Esgezid spreekt m af om idividuele zorgvrag als uitgagsput te em voor de plaig va distroosters, ook al vraagt dit om e omslag va het zittd persoeel. Er is e bijpassd automatiserigssysteem odig, dat gebruikersvridelijk is selle beslissig op de werkvloer mogelijk maakt. Het is e experimt, e begi. Misschi e kleie stap voor e buitstaader, maar e orme sprog als je weet hoe deze istellig al sids jaar dag werkt. Het ká dus: verieuw werkprocess vauit de klat orgaiser i plaats va de klat zich aldoor te lat aapass aa de orgaisatie. Hadige, klatgerichte gebruikersvridelijke techologie sluit aa op het ieuwe samspel tuss cliët, zorgverler maager. Maagers zorgverlers die voor verieuwig gaa, é cliët die hu vrag durv te stell, word u elkaars bodgot i dit proces. Gabriëlle Verbeek, directeur sior adviseur bij Artemea, begeleidt medewerkers maagemt bij de omslag aar vraaggerichte vraaggestuurde zorg, oder adere via leer traiigstraject. Voor meer iformatie: OKTOBER 2010 SOLVITEERS 5 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

6 Raakvlakk tuss re-itegratie ICT Iterview met Wouter de Bos, directeur Solviteers 1 Op welke wijze draagt automatiserig bij aa betere re-itegratie? Oder druk va de veraderde wet- regelgevig die was otstaa vauit de gedachte werk bov ikom, heeft er e verschuivig plaatsgevod va het uitvrag va gegevs aar daadwerkelijke hulpverlig va cliët bij het vid va werk. Automa tiserig heeft er e flike ste aa bijgedrag om deze veraderig mogelijk te mak. E bedrijf als Solviteers bedkt vauit werkprocess automatiserigsoplossig zodat professioals zo goed mogelijk hu werk ku do. Door werkprocess te optimaliser met automatiserig zij de medewerkers va de afdelig Werk Ikom veel mider tijd kwijt aa registratie admiistratie. Dk aa het koppel va bestad waardoor gegevs va cliët wijzigig daari slechts éé keer hoev word opgevraagd. Hierdoor zij er veel meer ur beschikbaar voor de begeleidig va cliët bij het vid va werk, da wel het bevorder va hu participatie. 2 Welk gevolg heeft dit voor de cliët? De rechtmatigheid doelmatigheid word steeds efficiëter dakzij het toemde sigalerde effect va de geautomatiseerde koppelig. Zo werp koppelig va bestad licht op fraude idicator, zoals samwode uitkerigsgerechtigd of meerdere auto s i het bezit va e cliët. Daaraast is ICT behulpzaam bij het bied va idividuele begeleidig va cliët, omdat dit zak als schuld huurachterstad va cliët verzuim va leerplichtige kider va de cliët zichtbaar maakt. Met deze iformatie heb je e beter beeld va de cliët zodat eerder duidelijk is op welke put hij of zij mogelijk extra odersteuig odig heeft bij de toeleidig aar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld hulp bij budgetter of bij de opvoedig va de kider. Automatiserig biedt cliët meer maatwerk bij re-itegratie. 3 Ka ICT ook word igezet bij de re-itegratie zelf? Zeker. Je kut dk aa olie cursuss traiig die cliët zelf thuis achter de computer do. Iemad met de zorg voor kider of voor e familielid hoeft met e-learig ge opvag te regel om e traiig te volg. Ook is het mogelijk om via e speciaal programma op afstad mee te kijk aar de sollicitaties va e cliët tips te gev. E ader voorbeeld is overleg met de cliët begeleidig op de werkplek via de webcam. Da hoef je de cliët mider vaak op te zoek. Bovdi ku je e cliët zo vaker persoolijk te woord staa dus itsiever begeleid. 4 Bevordert automatiserig de commuicatie bi SUWI-ket? I pricipe zeker wel. Maar i de praktijk blijkt dat er og de eigig is vauit de orgaisatie te dk i plaats vauit de klat dat orgaisaties geregeld gegevs voor zichzelf houd. Natuurlijk is het goed dat er met uiterste zorgvuldigheid wordt omgegaa met gegevs va cliët. Waeer dit echter oderlige muurtjes opwerpt, staat het de hulp aa cliët i de weg. De re-itegratie is het meest gebaat waeer wordt gedacht vauit de cliët. Zet de hulpvraag va de cliët ctraal werk daar met z all aa. Dat is og lag iet altijd het geval. 5 Hoe verloopt de samwerkig met orgaisaties buit de SUWI-ket? Het is voor SW-bedrijv particuliere re-itegratiebedrijv erg lastig dat ze buit de SUWI-ket staa dus iet zij aageslot op het SUWI-etwerk. Gevolg is dat deze orgaisaties wel zelf achter alle gegevs va cliët aa moet hetge de re-itegratie iet t goede komt. Techisch orgaisatorisch is er ge belemmerig dat ze toegag tot de gegevs krijg, alle moet er da op juridisch vlak iets verader. Daar b ik voorstader va, omdat cliët zo seller richtig de arbeidsmarkt word geholp. E daar do we het allemaal voor. Bro: Impuls september SOLVITEERS OKTOBER 2010 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

7 Solviteers biedt met het cliëtvolgsysteem iw 3 de Vacaturevider softwareoplossig die het mogelijk mak de cliët ctraal te stell dist zorg op maat te lever. Meer da 140 orgaisaties gebruik de software- oplossig va Solviteers. Al deze orgaisaties hebb als kertaak het odersteu begeleid va cliët i de zorg of sociale zekerheid. Per jaar voer wij meer da 100 implemtatie-opdracht uit. Hierbij gaat het om het implemter va ieuwe wet- regelgevig het leid uitvoer va (oderdel va) implemtaties va iformatiesystem va tooaagevde leveraciers. Solviteers is ruim 17 jaar actief als software leveracier implemtatiespecialist bi de zorg sociale zekerheid. Wij hebb uitgebreide kis va werkprocess automatiserigoplossig. E wij odersteu u graag bij het waarmak va uw ambitie om de cliët ctraal te stell bi uw orgaisatie. Participer moet je ler Participatie va de cliët bij de behadelig of i e hulpverligstraject, meebeslissigs- resultaatveratwoordelijk, tot met izage i het behadelpla. Zi of ozi? E vereiste wat mij betreft. door Gert-Paul va t Hoff Waeer ik es terugkijk op de afgelop 20 jaar, waari ik actief heb gewerkt als hulpverler of odersteud b geweest aa de primaire process va hulp verlig, bemerk ik dat ik steeds meer gefascieerd b geraakt door de oodzaak om de cliët actief te betrekk bij het behadeltraject. De eerste pogig bi mij eig bemiddeligstraject va werkervarig aar regulier werk i het kader va de Jeugdwerk Garatiewet, war iet all ev succesvol. Het afspel va de film over die gesprekk met de kis va u, gev aardige izicht. Ook het kritisch kijk aar adermas pogig om itsief met de cliët of het gezi op te trekk - of dit juist expliciet iet te do is e bro va kis geblek. Mij waaremig is dat iet de gebruikte methode of istrumt het verschil maakt tuss erzijds succesvolle participatie va de cliët i het hulpverligstraject of e hadgeme aderzijds. Naar mij mig ligt de sleutel tot succes ergs aders. De houdig va de professioal veroorzaakt het begrip da wel obegrip bij de cliët. De methode de techiek zij hierbij slechts e hulpmiddel. Deze mig werd tot mij grote verrassig, geheel overwachts, e paar wek geled bevestigd. Vooraf heb ik ooit ku bedk dat ik, voor mij sleutel tot succesvolle cliëtparticipatie, e koffertje zou pakk, vier dag va huis zou zij rdiervlees zou et. Toch bleek dat oodzakelijk. Eid augustus zij we gevraagd door het Fise miisterie va Oderwijs Cultuur om de miisterraad, dis stafmedewerkers e aatal experts wetschappers te iformer over oze Nederladse erva rig met de verwijsidex. Filad is gelijkelijk georgaiseerd als Nederlad m gaat ook e soortgelijke aapak voor ketsamwerkig opzett, als de verwijsidex. E tijds éé va de luches vertelde e va de wetschappers, professor Tom Arkil om precies zij, over zij ideeë met betrekkig tot dit oderwerp. Cliëtparticipatie werkt alle als de codities daarvoor juist zij. Jammer goeg moest hij aagev dat zij theorieë implemtatietechisch complex blek. ICT istrumt zoud hierbij echter voor versellig borgig ku zorg, zo cocludeerde hij a het gesprek. Cliët moet e behadelig iet belev als hulp va buit, maar di e actieve rol te hebb i e traject waar zij zelf aa hu ambitie werk. Tevs zij kis over efficiëtie effectiviteit va het traject, aast de eig kracht, aspect die e oderdeel uitmak va de veratwoordelijkheid die bij de cliët ligt. Voor de verdere otwikkelig va succesvolle cliëtparticipatie, is de omslag va hulpverlig aar distverlig oodzakelijk. VOOR MEER INFORMATIE: OKTOBER 2010 SOLVITEERS 7 ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

8 C O L U M N Sterk merk Door: Ja Laurier, oafhakelijk voorzitter Ladelijke Cliëtraad Mij oog viel erop. I de ieuwste brochure over de Werkplei wordt het resultaat voor cliët ctraal stell als éé va de idtiteitskmerk goemd. De brochure Bouw aa sterk merk Werkplei is e uitgave va de Stuurgroep Distverlig va de zogaamde Programmaraad waari VNG, UWV DIVOSA samwerk om de Werkplei tot stad te brg. Het zal wel iets te mak hebb met de gevoeligheid voor taalgebruik, die ik de afgelop jar dat ik met SUWI bezig b, heb opgelop. Ooit startte de SUWI-operatie (de verbouwig va de uitvoerigsstructuur va de sociale zekerheid) met de belofte de cliët ctraal te stell. Veel cliët - vooral hu belagorgaisaties - beschouwd dit als e stap vooruit. De tot da toe gagbare regel- voorschriftgeleide uitvoerig va de sociale zekerheid leverde u iet direct de distverlig op waar werkzoekd, al da iet uitkerigsgerechtigd, of werkgevers op zat te wacht. De leus cliët ctraal suggereerde i ieder geval dat de persoolijke vrag waarvoor je wordt gesteld als je het ogeluk hebt om werkloos of arbeidsogeschikt te word, meer ctraal zoud kom te staa. Helaas, de eerste jar werd vooramelijk tijd besteed aa de strijd over de domei va UWV, CWI gemet, over logistieke process, huisstijl wie u wat zou moet betal. Tegelijkertijd werd de cliët ctraal meer meer vervag door de term cliëtgericht werk. Nou lijkt dat wel e beetje op elkaar, maar het is iet precies hetzelfde. De vraag va de betrokke hoeft daar amelijk ge kele rol i te spel. De ihoudsloosheid va de ieuwe term werd ooit prachtig bekritiseerd door de voormalige dichter des vaderlads, Driek va Wiss, met de opmerkig dat de jager ook heel koijgericht is maar of het koijtje daar u zo gelukkig va wordt? Zo half zietje het resultaat voor de cliët ctraal stell roept bij mij da ook veel vrag ieuwsgierigheid op. Staat hier u eiglijk dat het resultaat ctraal gesteld wordt? Taalkudig wel, e soort het doel heiligt de middel. Wie bepaalt trouws wat het resultaat is? Hoezo voor de cliët? Goede red om de brochure es goed te lez. Toegegev, de stuurgroep had kost och moeite gespaard: full color iet op de miste kwaliteit papier. De illustrator heeft zich mog uitlev: foto s va raceauto s, straaljagers, elkaar i de arm vallde topsporters, taltvolle flamcodasers i formatie vallde parachutist. Eerlijk gezegd ou iet zozeer zak waarmee ik de soms zo moeilijke weg va het vid va e betaalde baa associeer. Het zou ku zij dat het i formatie vall aar de massaotslag verwijst, maar ik krijg dat da iet zo mee. Na de idtiteitskmerk beschrijft de brochure de strategie va de werkplei (diversificatie, differtiatie, idtificatie facilitatie). Het gaat over de aam het beeldmerk, over de gevelsigage bewegwijzerig, de routig, de irichtig va de otvagstbalie de beursvloer. Ik weet u dat er i het frot-office, wat iets aders is da de otvagstbalie, calamiteitruimtes moet zij. Ik weet hoe de visitekaartjes eruit moet zi wat de eis zij aa de correspodtie va de op het Werkplei werkzame istellig orgaisaties. E dat alles met het doel om de Werkplei e sterk merk te lat zij. Laat ik ou altijd gedacht hebb dat je dat i de eerste plaats bereikt door je werk heel goed te do. E da stelt de laatste pagia voor de bijlag, waar de werkzoekdbaderig eidelijk aa bod komt, iet geheel gerust. Ik weet iet of radvoorwaard als eerst iteret-da werkplei of de mededelig we hebb oze klat i bestad u de distverlig is waar cliët het gevoel va krijg dat hu vrag ctraal staa. Eiglijk wet we wel wat veruit de meeste cliët will: de slimste weg aar e betaalde baa die ook og e beetje perspectief biedt. Vrijwel alle oderzoek va de afgelop jar lat dat zi. Cliët will dat zij hu problem serieus gom word. Ze hop als volwaardig burger behadeld te word. Daar zou ik u wel es e mooie brochure over will zi. Da mog de foto s wat mij betreft zelfs word weggelat. De Bouw SZ Hout T w w w.solviteers.l ieuwsbrief-clitctraal-2.idd :45

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

VeiligheidNummer 6 / Februari 12

VeiligheidNummer 6 / Februari 12 e commerciële uitgave va mediaplanet, gedistribueerd door het fiacieele dagblad. Opbare veiligheid Samwerkig politie beveiligers steeds beter Iovatie Nieuwe oplossig voor meer weerbaarheid Idustriële werkvloer

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie