Optimale besturing in multi-echelon voorraden. Literatuurverslag M.R.K. Mes Maart 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimale besturing in multi-echelon voorraden. Literatuurverslag M.R.K. Mes Maart 2002"

Transcriptie

1 Otmale betug mult-echelo vooade teatuuvelag M.R.K. Me Maat

2 Otmale betug mult-echelovooade teatuuodezoe teatuuvelag behoede b ee doctoaalodacht b B-IM het ade va de tude Toegeate Wude leetoel Dcete Wude e Mathematche Pogammeg aa de Uvetet Twete. M.R.K. Me Beoodelgcomme: D. J.. Hu D. R.J. va We B-IM B.V. Matede TD Echede

3 Ihoudogave VOORWOORD IEIDIG 3. ACHTERGROD 3. PROBEEMOMCHRIJVIG 3.3 VRAAGTEIG 3 ZOEKPA 6 3 IFORMATIEBROE 8 3. UB CATAOGU 8 3. YAHOO GOOGE PICARTA IAOR 3.6 MATHCIET 3.7 WEB OF CIECE 3.8 CIECEDIRECT 4 ZOEKPROCE 4. UB CATAOGU 4. YAHOO GOOGE PICARTA IAOR MATHCIET WEB OF CIECE CIECEDIRECT 9 5 EVAUATIE VA HET ZOEKPROCE 6 REUTATE 6. MODE 3 6. PERIODIEKE BETURIGE COTIUE BETURIGE 4 7 COCUIE 45 8 ITERATUURIJT 46 9 REFERETIEIJT 5 TABEE E FIGURE 5

4 Voowood I het ade va m aftudeeodacht b het bedf B-IM heb ee vooodezoe de vom va ee lteatuutude vecht wele dt velag becheve. Odewe heva de tegale betug va dtbuteete. Ove dt wudg zee teeate odewe veel gecheve ee goot deel va dt obleemgebed echte og oot odezocht. He lgt da oo ece voo m de utdagg. I dt velag zal odezoe vecht wode aa lteatuu met beteg tot mult-echelovooaad betug. Deze eultate zulle vevolge be m aftudeeodacht gebut wode voo de otwelg va veeuwede tegale betuge. Echede maat M.R.K. Me

5 Iledg. Achtegod I de tageeode vooafgaad aa de lteatuutude e aftudeeodacht ee mulatemodel otweld voo de otmalate va dtbuteete va auto-odedele. I dt mulatemodel z de alteateve voo de betug va de dtbuteete getet amel de aabod- vaag- e fomategetuude ete. I de hudge tuate va de odedele dtbute e vooamel ae va ee aabodgetuude ete. Mddel het mulatemodel aagetood dat ee eteomeg aa ee vaaggetuude ete voodele olevet voo alle betoe ate. De fomategetuude ete zal tot og gotee voodele lede e gebaeed o het bechbaa telle va ode- e vooaadfomate aa alle ate. De betug va het mulatemodel beaalt waee e hoeveel e beteld wodt doo de vechllede leveace de ete. Deze betug echte gebaeed o zee eevoudge wudge beeege. M aftudeeodacht da oo gecht o het vebetee va deze betug. Deze lteatuutude vomt het vooodezoe va m aftudeeodacht.. Pobleemomchvg Odewe va dt lteatuuodezoe de betug va dtbuteete. Deze betug coödeet de taote e betellge be de dtbuteete. Zo a belt wode we waa e waee e hoeveel oducte getaoteed moete wode. De betug heeft dehalve effect o de vooaad- e taotote. Voo ee dvduele odeemg beteet de betug het beale va de momete waao beteld gaat wode e de omvag va de betellge. I deze odacht hebbe we echte te mae met ee dtbuteete wele betaat ut meedee odeemge. Het doel u ee betug te otwee wele de totale ote de dtbuteete mmaleet. Heb a de betug va ee dvduele odeemg vloed hebbe o de ote va ee adee odeemg be de dtbuteete. Belag voo de betug dehalve de ogaate va de dtbuteete. Hetoe mae we odeched tue tegaal e locaal getuude yteme. I ee tegaal getuud yteem beaalt ee cetale tate waee de oducte wele hoeveelhede va wele leveace aa wele afeme wode geleved. I ee locaal getuud yteem beale de afeme ce waee de oducte wele hoeveelhede wode geleved doo het laate va betellge. Ide fomate-utwelg laatvdt a tegale vooaadbetug laatvde. Deze betug houdt eeg met de zogeaamde echelovooade ze aagaaf.3.. Heb wode de belge va ee dvduele odeemg et allee geome o god va z ege vooaad maa oo doo de vooade va z afeme acht te eme. Dt odezoe da oo gecht o otmale betuge dtbuteete o ba va echelovooade..3 Vaagtellg De hebove becheve betugoblemate edel algemee va ozet. Zo wodt egelmatg de tem dtbuteete geoemd zode deze ade te ecfcee. B de betug wodt eel het odechedt gemaat tue locale e tegale betuge. I deze aagaaf zal het model va de dtbuteete e de betug ade wode geecfceed om vevolge te ome tot het odezoedoel va deze lteatuutude. 3

6 .3. Dtbuteete Ode de tem dtbuteete wodt de vezamelg va oducete e tuehadel vetaa waatue taote laatvde om vevolge de oducte aa edgebue te ue levee. Ee aatete de de modelcomletet va dtbuteete te beïvloedt het aatal lage. Het meet eevoudge model gaat ut va lecht ee laag. Dat wl zegge allee het taect tue oducet e edgebue wodt geaalyeed. Dtbuteete met meedee lage ue ode mee betaa ut oducete moteu cetale dtbuteceta e goothadel. De lage dtbuteete oeme we oo wel chael de gelaagdhed va ee dtbuteete het totaal aatal chael. Dtbuteete bege vaa hoge ote met zch mee. De vechllede vetgge de ete hebbe te mae met ote va eoeel gebouwe betellge taote e vooade. Taotote z afhael va de getaoteede hoeveelhede e de taotaftade. De vooaadote wode veoozaat doo ete- umte- e coote. De eteote ottaa doodat het geïveteede vemoge vooaad geld ot e dt geld elde belegd a wode tege ee eteecetage. Rumteote ottaa doodat ogelage oducte umte eme. Deze umte a voo adee doelede vehuud of gehuud wode. Rcoote ottaa doodat oducte o vooaad beaalde co met zch mee eme zoal couathed. Voo dt odezoe z de tye vooade va belag: Plvooaad: goedee de odeweg z va de ee aa de adee chael. Wevooaad: vooaad de odg om aa de vewachte vaag geduede ee beaalde eode te voldoe. Velghedvooaad: vooaad de wodt aagehoude te behoeve va de ovag va fluctuate vaag e/of levetd. De gootte va al deze ote hagt af va de beteltatege de wodt toegeat. De te fequete e beteld e geleved a wode de te lage de velghedvooade ue z. Ide betellge voo ee lagee tem gedaa wode zulle de totale taotote lage z e de ote va de wevooaad hoge. De belge od betelmomete betelgootte vooaadveau e velghedvooade oeme we de betug. Doo het toeae va effcëte betuge ue mogel de ote dtbuteete aazel wode teuggebacht. I de omede aagaaf zal de betug vede beoe wode..3. Betug E betaa vechllede betuge voo dtbuteete. B el va deze betuge wodt ode beaalde voowaade ee otmum gezocht wele de ote mmaleet tewl aa alle vaag voldaa a wode. We odechede de volgede betuge: Peodee betellge Vate betelgootte RQ Q Vaabele betelgootte R Cotue betellge De ymbole z al volgt gedefeed: R Peode tue twee oeevolgede tdte waao a wode beteld. veau tot waaaa de vooaad wodt aagevuld. Ee betellg wodt gelaatt al de vooaad ode dt betelut daalt. Q Vate betelgootte. Deze betuge ue zowel locaal tegaal wode toegeat. Voo het mmalee va de totale ote de dtbuteete zal gebu gemaat moete wode va ee tegale betug. oodzael voo het toeae va ee tegale betug de utwelg va fomate. Om goede belge te ue eme det de cetale tate de veatwoodel voo de betug va de ete zcht te hebbe o de aawezge vooade 4

7 e de vaagocee b de afeme. Va belag heb het beg echelovooaad. De echelovooaad va ee vetgg chael betaat ut z locaal aawezge vooaad lu de vooade alle odelggede chael t/m wele doo deze vetgg beleved wode lu de lvooade hetue. Ade gezegd: de echelovooaad va ee vetgg gel aa het totaal va alle oducte de doo deze vetgg beleved z mu de eed veochte oducte aa edgebue. Dehalve b deze betug het dele va fomate va goot belag. Mult-echelovooade z echelovooade waab de gelaagdhed va de dtbuteete gote da. Het odewe va de lteatuutude wodt da oo: Otmale betug mult-echelovooade. Eet zal gezocht wode aa lteatuu ove degele betuge e mult-echelovooade. I de omede hoofdtue wode beodgde zoeboe e het zoeoce becheve. I hoofdtu 6 wode de gevode eultate met beteg tot de betug va multechelovooade beoe. I dt hoofdtu zal odeched gemaat wode tue de eodee betuge e de cotue betuge. I hoofdtu 7 volge de coclue e evetuele aabevelge voo vede odezoe. 5

8 Zoela I dt hoofdtu wodt ee ovezcht gegeve va de tuctuu va het zoeoce oftewel het zoela. E zal ee ovezcht gegeve wode va de zoeteme wele aalute b het odezoedoel. Teve zulle de vechllede te gebue fomateboe o ee wode gezet met ee bbehoede zoeleutelet e de volgode waa ze gebut zulle wode. E zal de lteatuu wode gezocht met behul va ee aatal zoeteme. Omdat het odezoedoel eezd heel beed gecht o betuge e vooaadbehee e adezd heel ecfe gecht o betug mult-echelovooade z de zoeteme categoeë te dele. Ze wode gofweg twee categoeë gedeeld; de algemee- e de ecfee zoeteme. De algemee teme ue gebut wode om fomate te vde de ume z met het odewe te mae heeft. Het gaat het heb om algemee fomate ove dtbuteete etwee va bedve vooaadbehee e beede betugmodelle. Deze fomate oodzael om zcht het obleemgebed te vege. De ecfee zoeteme wode gebut om ecfee fomate te vde ove het obleem va de betug va multechelovooade. aat deze zoeteme z e oo og aavullede woode zoal cotol olcy e algotme. Het heeft gee z om o deze woode te zoee tez ze combate met de algemee of ecfee zoeteme gebut wode. De vechllede zoeteme z te vde Tabel. Het aavullede wood olc? taat zowel voo olcy al olce. Afhael va het oot te aadlege fomatebo a geoze wode voo algemee ecfee of techche zoeteme of gebu te mae va alle zoeteme. Ifomateboe de vooal ecete wetechaele ublcate levee z bvoobeeld mee gecht voo aadlege met ecfee zoeteme. B het zoee va boee a mee gebu wode gemaat va de algemee zoeteme. Vede eelt de taalodeteug b fomateboe ee ol. Dt zoeoce zal ce twee tale gebue om lteatuu te zoee edelad e Egel. Omdat de meete teatoale fomateboe uu Egel geoëteed z e teve veel va de gebute temologe oo Egel zulle vooamel de Egeltalge zoeteme wode gebut. B het zoee aa lteatuu zal eete tate gee etcte wode ogelegd m.b.t. het aatal waa boee tdchfte e degele z utgebacht. Algemee edelad Dtbute Dtbuteete Dtbuteetwe Vooaad Vooaadbehee Vooaadbetug ecfe vetoy cotol two-echelo mult-echelo dveget echelo Algothm quae oot algothm fomato hag odeg olc? elehmet olc? Cotuou Revew olc? Ode-u-to Polc? Peodc Revew R RQ Q EOQ Tabel balt met te gebue zoeteme Algemee Egel uly cha uly cha maagemet uly cha etwo cm Ivetoy Echelo De zoeteme Tabel ue gebut wode b vechllede zoeleutel afhael va de zoeleutel de ee fomatebo odeteut. Teve et ele zoetem gecht voo 6

9 ele zoeleutel. Zo a de zoeleutel ttelwoode Egel: ttlewod gebut wode om te e of de zoeteme vooome de ttel va lteatuutue. Ove het algemee zulle hevoo et de techche zoeteme gebut wode. Vede a doo gebut te mae va de zoeleutel tefwood Egel: eywod ublcate e degele wode doozocht de de zoeteme al tefwood hebbe. Zo a o vechllede wze de elevate fomate wode ogeood. Al e ee atel wodt gevode dat eg veel bubae fomate bevat a de zoeleutel auteu Egel: autho wode aagewed om adee ublcate va de beteffede auteu te vde de mogel oo teeat z. Oo al ee auteu eg vaa voo blt te ome de lt met gevode elevate lteatuu a deze zoeleutel wode gebut. I Fguu taat aagegeve wele volgode de vechllede fomateboe wode geaadleegd e wele zoeleutel e e fomatebo wode gebut. De vae met afgeode hoee bevatte de ame va de fomateboe e de echthoee de heode taa geve de b de bo te gebue zoeleutel wee. De le geve aa wele choologche volgode het zoeoce zal laatvde. I hoofdtu 3 wodt va edee fomatebo ee utgebede bechvg gegeve va de aad va de bo e alle zoeleutel de de bo odeteut. I hoofdtu 4 dat gaat ove de utvoeg va het zoeoce wodt utgebed beagumeteed waaom ut deze zoeleutel voo de vechllede fomateboe z geoze. UB CATAOGU YAHOO / GOOGE PICARTA Tefwoode Ttelwoode Auteu WEBOFCIECE Auteu Alle woode MATHCIET Ttelwoode CIECEDIRECT Ttelwoode Alle woode IAOR Tefwoode Ttelwoode Fguu tuctuu zoeoce 7

10 3 Ifomateboe I dt hoofdtu wode de voo dt lteatuuodezoe geaadleegde fomateboe ade toegelcht. E volgt ee ote weegave va het oot boe waamee we te mae hebbe met wele zoeleutel gezocht a wode hoe goot de collecte lteatuu waabe gezocht a wode e wat evetueel vede og elevat. E wodt he og et gegaa o de euze va de zoeleutel de e bo gebut z dat omt het volgede hoofdtu aa bod. 3. UB catalogu Met de UB catalogu a o-le gezocht wode aa alle boee tdchfte e audovuele meda de aawezg z de Uvetetbblothee Twete zowel de cetale bblothee al de vechllede facultetbblothee. I totaal wodt e gezocht ogevee 3. documete. E a met de volgede zoeleutel wode gezocht be de UB catalogu: Woode ut de ttel Auteu Itate al auteu Woode ut cogeaam Peoo al odewe ytematche code Tefwood IB I Aawtedatum E a met deze zoeleutel geoze wode voo cae e zoee. B cae wodt ee lt weegegeve va alle eultate de alfabetch geze de buut ome va de geoze zoetem. E a da geoze wode wele teme wel e et de zoeodacht moete wode vewet. B zoee wode alle ht voo de ogegeve zoetem echttee weegegeve. Be deze eultate a eevoudg vede wode gezocht doo te le o ttelwoode tefwoode e auteu. De UB catalogu becht teve ove ee fucte voo gecomlceede zoeacte. He ue de logche oeatoe gebut wode e of et gezocht wode o aa va utgave mateaaloot taal ladcode e locatecode. 3. Yahoo Yahoo ee algemee zoemache o Iteet waamee gezocht a wode alle webte de doo Yahoo geïdeeed z. Het ce gee ecfee wude zoemache maa de webte de va Yahoo z af te zoee z gedeeld vechllede logche categoeë waaode mathematc al ubcategoe va cece. E a zowel be de vechllede categoeë wode gezocht al ove alle webte. De Yahoo te te vde o het webade: htt://www.yahoo.com. E a b deze zoemache allee met de zoeleutel eywod wode gezocht zowel b ee gewoe zoeodacht al b ee advaced each odacht. B de advaced each odacht het mogel om logche oeatoe AD OR e wldcad * te gebue. Teve het mogel om aa woode eacte volgode te zoee doo de woode tue aahalgtee te laate e aa tem te zoee de a ee beaalde datum z vechee. B de advaced each a oo wode aagegeve wele gebede de zoeodacht ue wode meegeome zoal Web te Reeach Documet e Categoe. 8

11 3.3 Google Google ee zoemache de a d ed 998 actef. Deze zoemache maat gebu va vechllede wudge algotme om de ag va de gevode documete te beale. De ag wodt et allee beaald doo het aatal te dat aa ee homeage wt maa oo doo de belaghed va de webte zelf. Het gedeelte voo geavaceed zoee va Google zee utgebed. Zo a e gebu wode gemaat va de logche oeatoe e of et e eacte ze. Oo hebbe we euze ut vechllede zoeleutel de ttel ul of houd va de webte. E a wode gezocht o taal datum dome ootgele webte e webte de geoeld z aa ee ecfee aga. Ee zee hadge ote het zoee o ecfee betadfomate zoal df doc l t tf e -betade. Veel wetechaele ublcate z te vde al df- of -betad. B de zoeeultate wode teve de geelateede webte e categoeë getood. 3.4 PCata PCata bedt de mogelhed geltdg meedee betade te zoee heeft aavaagfacltete voo comlete documete e geeft o.a. toegag tot o-le boe e eletoche documete. Heb heeft Pcata ee geïtegeede toegag tot vechllede betade. Het hoofdbetaddeel wodt gevomd doo Ole Cotet e de CC. Ole Cotet wodt aageleved doo wet & Zetlge Chadwyc-Healey EBCO Academc each Eleve Kluwe Academc ge Velag e Academc Pe. CC betaat ut bblogafche data va cca 7 mloe boee e 35. oual de bechbaa z mee da 4 edelade bblothee. Al met al heeft de Pcata-databae hemee ee omvag va cca mloe ecod. I PCata het mogel om te zoee alle ublcate-oote tegel of ee electe te mae va beaalde ublcate-oote. De volgede ublcate-oote z doozoebaa: boee tdchfte beve o-le boe atele bladmuze gelud audovueel mateaal llutate alcate e catogafe. Mateale ue doo de gebue zelf wode aagevaagd va het Itebblotheca eeveee IB waavoo ee IB-accout oodzael. Ide het gevaagde documet full tet eletoch bechbaa a het bovede o-le wode ogeleved. E a met de volgede zoeleutel wode gezocht be de PCata-databae: Alle woode Ttelwoode Hele ttel tdchft Auteu Cooate Tefwood: eoo Tefwood umme Vede a e met deze zoeleutel geoze wode voo cae e zoee. B cae wodt ee lt weegegeve va alle eultate de alfabetch geze de buut ome va de geoze zoetem. E a da geoze wode wele teme wel e et de zoeodacht moete wode vewet. B zoee wode alle ht voo de ogegeve zoetem echttee weegegeve. De eultate va ee zoeodacht wode tadaad getood volgode va belaghed de eultate ue echte oo wode geoteed o aa va utgave. Be deze eultate a eevoudg vede gezocht wode doo te le o ttelwoode tefwoode e auteu. 9

12 3.5 IAOR De Iteatoal Abtact Oeato Reeach bevat mee da 37. abtact va de ae 988 tot ut 8 vechllede oual o het gebed va de oeato eeach OR maagemet beludge wetechae dutële otwelg e aavewate gebede. aat de CD-om vee de catalogu u oo o-le bechbaa. De IAOR volledg Egeltalg e e a gezocht wode o de volgede zoeleutel: Autho' ame Wod the ttle of the ae Wod the abtact Wod the eywod lt Joual ttle Joual volume Autho adde Vede ue de gevode abtact b ee zoeacte zowel bblogafche vom al volledge abtact vom wode weegegeve. Oo ue zoeacte beet wode tot ee beaalde ee aatalle. De abtact ue vechllede fomate wode ogevaagd. De IAOR te vde o: 3.6 Mathcet Mathcet ee Egeltalge webdatabae waao aa lteatuu gezocht a wode Mathematcal Revew e Cuet Mathematcal Publcato va de afgeloe 6 aa. Cuet Mathematcal Publcato ee odewe de met bblogafche gegeve de de meet ecete ublcate bevat de late Mathematcal Revew teechtome. Voo het fye ovage va atele ee IB-accout oodzael maa vaa ue comlete atele PDF fomaat wode gedowload. De databae wodt dagel bgewet. Mathcet o-le bechbaa o htt://www.am.og/mathcet. De volgede zoeleutel z bechbaa: Autho Ttle Revew tet Joual Ittuto code ee Clafcato MR umbe Revewe Aywhee Ref Autho E a o ze maee ee zoeacte wode getat be Mathcet: Bac each Ee eevoudge zoemogelhed met éé zoeleutel. Full each Ee zoemogelhed waamee vechllede zoeleutel met logche oeatoe ue wode gecombeed. Teve ue e etcte wode ogelegd aa de aatalle aflevege va Mathematcal Revew e het oot documet. each CM Zoee de Combed Membeh t ee adeedatabae va de Ameca Mathematcal ocety AM Mathematcal Aocato of Ameca MAA ocety fo Idutal ad Aled Mathematc IAM e de Ameca Mathematcal Aocato of Two-Yea College AMATYC. each Autho Databae Zoee aa ublcate va ee beaalde auteu. each Joual Databae Zoee aa ublcate va ee beaald oual. each MC Zoee met ee tefwood be de Mathematc ubect Clafcato.

13 3.7 Web of cece Het Web of cece bedt toegag tot mee da mloe bblogafche ecod ut mee da 85 oual va de afgeloe 5 aa de alle wetechaele odezoegebede belaa. Het Web of cece betaat ut de volgede ctato dee: cece Ctato Ide Eaded ocal cece Ctato Ide At & Humate Ctato Ide Met behul va deze dee ue va alle bechbae bblogafche ecod de databae l wode gevode aa atele waa geefeeed wodt aa het ecfee bblogafche ecod dat al beed. Bovede a gezocht wode aa atele de geelateed z aa ee beaald atel. Het Web of cece ee fomatebo waa eg veel ecete atele vooome. E z twee tye zoemogelhede de eay each e de full each. B de eay each u e eevoudg zoee aa ee ecfe atel. B ee full each taa de volgede zoeleutel te bechg: Toc Jaatal Auteu Jouaalttel Auteufomate B het toeae va de zoeleutel het mogel om boolea oeatoe e wldcad te gebue. Ee adee hadge zoeote te bladee doo de efeete va ee beaald atel of het ovezcht va atele wele aa deze bo vewze. 3.8 cecedect cecedect bevat ee gote hoeveelhed wetechaele techche e medche fomate de dect o-le geaadleegd a wode. E a wode gezocht mee da 3 mloe abtact e mee da 7 mloe atele de volledg dgtaal bechbaa z. Va de zoeleutel ttle autho e eywod a e o de volgede wze gezocht wode: Quc each Bac each Advaced each De eultate ue o vechllede maee wode geagcht e weegegeve. Be de eultate a mael vede gezocht wode va bvoobeeld de gebute efeete e de atele wele aa deze bo vewze. Adee hadge gebuemogelhede z de each htoy waabe de vechllede zoemethode va de gebue ue wode ogelage e de Alet wele de gebue o de hoogte houdt va veadege de databae. cecedect ole bechbaa va: htt://www.cecedect.com/.

14 4 Zoeoce I dt hoofdtu wodt het egele zoeoce behadeld. Pe fomatebo wodt aagegeve wele zoeleutel z gebut e wele et. Deze euze wode teed va agumete vooze. De fomateboe wode o choologche volgode behadeld. 4. UB catalogu Deze fomatebo het tatut geweet va m zoeoce. Eezd omdat deze catalogu goed a wode doozocht va algemee zoeteme e adezd omdat de UB catalogu lteatuu bevat de ove het algemee dect va de uvetet bechbaa. O deze wze geteefd aa ee dee zcht het odewe om vevolge va mee ecfee zoeteme vede te gaa. Voo het zoee de UB catalogu geoze voo de zoeleutel tefwood woode ut de ttel e auteu. De auteu leutel wodt a de adee twee leutel gebut. Ide e met de adee zoeleutel teeate atele va ee beaalde auteu gevode wode da a vevolge gezocht wode aa mee atele va de beteffede auteu. Teve wodt a het afzoee va alle adee fomateboe og ee de gevode lteatuu geee of e beaalde auteu z de evetueel mee teeate zae hebbe geublceed. E wodt da va de UB catalogu gezocht aa alle bechbae ublcate va de debeteffede auteu. De leutel tate al auteu et gebut omdat e gee ecfee tate z de ecale lteatuu utbege m.b.t. betug va mult-echelovooade. Het evem te vewachte dat e ove dt odewe ecale cogee z gehoude vadaa dat de leutel woode ut cogeaam oo et gebut. Mochte e wel degele cogee betaa da z de altd og te vde met de leutel tefwood of woode ut de ttel. Omdat we et geïteeeed z ee eoo omt oo de leutel eoo al odewe te vevalle. We z et o zoe aa éé ecfe boe du de leutel ytematche code IB e I z et teeat. Omdat e gee etcte z geteld m.b.t. de datum waao lteatuu geublceed e we oo gee lteatuu va ee beaalde aawtedatum zoee vevalt de zoeleutel aawtedatum. Al laatte oo de collecte doctoaalvelage va de Uvetet Twete doozocht. 4.. Tefwoode B het zoee o tefwood utgegaa va de algemee zoeteme ze Tabel. B de UB Catalogu zt de ote om ee wood te cae om zo te achtehale of het de tefwoodelt va de catalogu zt e wele tefwoode e dcht b de buut ome. Doo dt cae ee lt tefwoode gevode wele aalute b het odezoedoel. De eultate va de zoeacte taa Tabel. De doo m gebute algemee zoeteme wae zowel Egel- al edeladtalg. De gevode tefwoode z alle edeladtalg e taa vemeld olom. Eele va deze tefwoode hebbe echte ee goot aatal ht ogeleved. Be deze eultate vevolge vede gezocht doo de ote velee te gebue combate met eele ttelwoode. De tweede olom geeft het aatal ht aa voo edee zoetem; dat z alle lteatuutem de gevode wode b het zoee o de beteffede tem. I de dede olom taat het aatal elevate ttel voo edee zoetem; dat z de lteatuutem de a ee chftg o bubaahed va de gevode ht oveblve e teeate fomate bevatte. De vede olom geeft de efeete va de elevate ttel aa de lteatuu lt aa het ed va dt velag.

15 Zoeteme Ht Relevat Refeete Vooaadbehee Vooaadobleme Goedeevevoe 49 - ogte echelo ttelwood vetoy ttelwood vooaad ttelwood etwe ttelwood etwo ttelwood 3 - Betug 4 - etwee echelo ttelwood vetoy ttelwood vooaad ttelwood logte tefwood Oeato Reeach echelo ttelwood vetoy ttelwood vooaad ttelwood 88 Odeafwelg 3 64 Tabel zoeeultate met zoeleutel Tefwoode de UB catalogu Ttelwoode B het zoee o woode ut de ttel va ublcate gebu gemaat va de balt va zoeteme ze Tabel met de odg zowel de algemee al de ecfee zoeteme edelad e Egel. Waee het aatal gevode eultate b ee algemee zoetem og edel ovezchtel da het et odg vevolge geelateede ecfee zoeteme te gebue. De eultate va de zoeacte taa Tabel 3. De tweede olom geeft het aatal ht aa voo edee zoetem; dat z alle lteatuutem de gevode wode b het zoee o de beteffede tem. I de dede olom taat het aatal elevate ttel voo edee zoetem; dat z de lteatuutem de a ee chftg o bubaahed va de gevode ht oveblve e teeate fomate bevatte. De vede olom geeft de efeete va de elevate ttel aa de lteatuu lt aa het ed va dt velag. Zoeteme Ht Relevat Refeete Dtbute 5 - Vooaad 5 - uly cha 7 - Ivetoy cotol ttelwood olc? ttelwood Echelo Tabel 3 zoeeultate met zoeleutel Ttelwoode de UB catalogu Het zoeoce met deze zoeleutel levede voo ee goot deel ttel o de oo met de zoeacte o tefwoode gevode z. Ee aatal ttel wa echte et va tefwoode vooze zodat ze met zoee o ttelwoode toch og gevode z Auteu De zoeleutel auteu eete tate toegeat adat het zoeoce voo de leutel tefwood e woode ut de ttel utgevoed wa de UB catalogu. De auteu va de 3

16 atele de teeat blee te z b dat oce wede al zoetem gebut b het zoee o auteu. De eultate va deze zoeacte z vemeld Tabel 4. a het doozoee va adee fomateboe zoal Pcata e Mathcet z oeuw ee aatal teeate auteu gevode e vevolge oeuw o auteu gezocht de UB catalogu. De eultate va dt zoeoce taa Tabel 5 vemeld. I de eete olom taa de ame va de auteu de al zoetem wode gebut. De tweede olom bevat het aatal ht dat e wa be de UB catalogu o de beteffede auteuaam. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Auteuaam Ht Relevat Refeete M.C. va de Hede E.B. D Aäte 3 Tabel 4 zoeeultate met zoeleutel Auteu de UB catalogu Auteuaam Ht Relevat Refeete Cacho Géad P. - - Chef F. - - Daz A. 3 - A.G. de Ko 3 - M.J. Kle 64 Tabel 5 zoeeultate met zoeleutel Auteu a aadlege adee boe 4..4 Doctoaalvelage Va de Uvetetbblothee Twete het oo mogel te zoee ee collecte va doctoaalvelage. B dt zoeoce z allee zee algemee zoeteme gebut. De eultate heva taa vemeld Tabel 6. Helaa z e gee doctoaalvelage gevode de aalute b het odewe. Zoeteme Ht Relevat Refeete Dtbute 3 - Vooaad - - uly 8 - Ivetoy 3 - Tabel 6 zoeeultate met zoeleutel Ttelwoode de doctoaalvelage 4. Yahoo B het zoee de fomatebo Yahoo allee gebu gemaat va ecfee zoeteme de dect met echelo vooade te mae hebbe. Mee algemee zoeteme lede tot eultate de veel te veel afdwale va het odewe e daaom te omvag wode. B het afzoee va webaga amel meetal ee zee gote hoeveelhed u te vde de zoeeultate. Dt emeed voo de meete webboe. B Yahoo het mogel te zoee va de categoeë of va de zoeleutel eywod. I eete tate e gezocht o categoeë. Va de eywod vetoy e echelo z echte gee teeate categoeë gevode. De volgede mee algemee categoeë z oo et eg uttg geblee: cece > Mathematc cece > Mathematc > Oeato Reeach Bue ad Ecoomy 4

17 E b het zoee o eywod gezocht be alle categoeë va Yahoo. Heb gebu gemaat va de vechllede oeatoe zoal het zoee o eacte ze e o alle woode. I Tabel 7 taa de eultate va de zoeodacht. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De woode tue aahalgtee levee eultate de ece deze woode deze volgode hebbe taa tewl het lutee of de ate taa voo de gebuele boolea oeatoe e of. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be Yahoo wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Echelo vetoy "echelo vetoy" Mult "echelo vetoy" "mult-echelo" vetoy eodc cotuou evew "mult-echelo" vetoy eoq "Q" "mult-echelo" vetoy eoq "R" 3 57 "mult-echelo" vetoy eoq "ode-u" 9 57 Tabel 7 zoeeultate met Yahoo 4.3 Google B het zoee de fomatebo Google eveal b Yahoo allee gebu gemaat va ecfee zoeteme de dect met echelo vooade te mae hebbe. Oo heb gebu gemaat va de vechllede oeatoe zoal het zoee o eacte ze e o alle woode. Ee eta mogelhed het zoee be ecale betadfomate. I Tabel 8 taa de eultate va de zoeodacht. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De otate gel aa de b het zoee met Yahoo utgezoded de ote fletye wele het betadfomaat aageeft waabe gezocht wodt. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be Google wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete echelo vetoy. - - "echelo vetoy" Mult "echelo vetoy" "mult-echelo" vetoy eodc cotuou evew "mult-echelo" vetoy eoq "Q" 773 "mult-echelo" vetoy eoq "R" 8 7 "mult-echelo" vetoy eoq "ode-u" mult "echelo vetoy" fletye:df vetoy olcy OR olce OR cotol "multechelo" fletye:df Tabel 8 zoeeultate met Google 4.4 PCata B het zoee de fomatebo PCata gebu gemaat va de ecaltche zoeteme ut de ba lt va zoeteme ze Tabel. a het aadlege va de UB catalogu blee e um voldoede fomate gevode te z de algemee z te mae heeft met de 5

18 otmalate va echelo-vooade. E wa b het zoee PCata du gee behoefte aa algemee zoeteme. E zowel Egele al edelade temologe gebut. Voo het zoeoce geoze voo de mateaaloote boee ole boe alcate tdchfte e atele. De ovege doo PCata odeteude mateaaloote z mde gechte fomatedage voo het oot fomate dat zoe. B deze fomatebo wodt allee de zoeleutel alle woode gebut omdat dt beteg heeft o alle woode de ee ttelbechvg taa. Je eemt du gel de zoeleutel ttelwoode hele ttel tdchft e tefwood mee de zoeacte. De zoeleutel auteu et gebut omdat dt al b de UB catalogu gebeud e de teeate ttel waachl eede met ttelwoode of tefwoode o te oe z. De cooate leutel oo et voo ee zoeacte gebut omdat e gee cooate beed z de et met echelobetug te mae hebbe. Vede de leutel tefwood: eoo bute bechouwg gelate omdat we et beaalde eoe geïteeeed z. Oo de zoeleutel umme wodt et gebut omdat we et aa ee ecfee ttel o zoe z. E b het zoee o alle woode zoal gezegd gebu gemaat va de ecaltche zoeteme. Oo b PCata u e ee ca ote eze om te e wele woode alfabetch dcht de buut ome va de gevaagde zoetem. B de zoeteme de ee goot aatal ht hebbe ogeleved geoze voo ee vedee ecfcate doo het toevoege va eta zoeteme. De zoetem echelo o deze wze tweemaal vede geecfceed. Ee ovezcht va de zoeeultate taat Tabel 9. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be PCata wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Dtbute vooaad 3 - Vooaad echelo - - Vooaad betug - Vooaadbehee echelo uly cha vetoy - - echelo olc? 9 48 cotol echelo vetoy - - cotol olc? quae oot algothm vetoy - odeg olc? vetoy cotol Cotuou eodc evew 3 6 Tabel 9 zoeeultate met zoeleutel alle woode PCata Ovalled z vooal het gote aatal elevate ttel dat te mae heeft met de echelo oblemate. edelade zoeteme ble auwel voo te ome het PCata betad de edelade zoeteme de vooome z vooal tefwoode. Dt te ze aa de combate vooaad echelo e vooaadbehee echelo. De eete combate levet gee eel eultaat tewl de laatte combate wel ee aatal ht levet. Dt wodt veoozaat doodat deze eultate al tefwood vooaadbehee hebbe. De atele zelf z het egel. 6

19 4.5 IAOR Aageze de Iteatoal Abtact Oeato Reeach IAOR volledg Egeltalg he allee voo Egele zoeteme geoze. Omdat deze fomatebo abtact levet va geublceede atele de ove heel ecfee odewee gaa z e allee ecfee zoeteme ze Tabel gebut. De zoeleutel wod the eywod lt e wod the ttle of the ae z toegeat het zoeoce voo deze fomatebo. E gee gebu gemaat va de zoeleutel wod the abtact omdat atele de de gebute zoeteme et de tefwoode of ttelwoode hebbe het algemee et teeat geoeg zulle z. De leutel autho ame et gebut omdat we he et o zoe z aa ee ecfee auteu. De leutel oual ttle e oual volume z oo et teeat omdat e gee ecfee ouaal beed z de allee ove echelobetuge gaa. Vede gebue we de zoeleutel autho adde et omdat het et odg om cotact met ee beaalde auteu te legge Tefwoode B het zoeoce met de leutel wod the eywod lt oftewel tefwoode z ee aatal uttge atele gevode. Ee ovezcht va de zoeeultate taat Tabel. I de eete olom taa de gebute tefwoode. Deze tefwoode hebbe veelal veel ht ogeleved vadaa dat de eultate vevolge doozocht z va de zoeleutel wod abtact. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be de IAOR wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Ivetoy echelo abtact Ivetoy: ode olce echelo abtact Ivetoy: toage 5 - uly vetoy abtact Pogammg: taotato vetoy - - Dtbuto echelo 3 - vetoy 6 - Tabel zoeeultate met zoeleutel wod the eywod lt IAOR 4.5. Ttelwoode E z b het zoee met de leutel wod the ttle of the ae oftewel ttelwoode b de meete zoeteme wel teeate ht gevode o de IAOR CD-ROM. Wedeom z de eultate de odg vede doozocht va wod abtact. Ee ovezcht va de zoeeultate taat Tabel. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be de IAOR wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. 7

20 Zoeteme Ht Relevat Refeete Echelo Ivetoy cotol olce abtact olcy abtact Tabel zoeeultate met zoeleutel wod the ttle of the ae IAOR 4.6 Mathcet Het zoee de fomatebo Mathcet veloe met behul va de ecaltche zoeteme ze Tabel de al vae z gebut b de adee fomateboe. Mathcet Egeltalg va ozet du allee de Egele zoeteme z gebut. Omdat deze fomatebo ove het algemee ecaltche lteatuu bevat e et geoze voo de mee algemee zoeteme. E Mathcet gezocht met ee full each met de zoeleutel ttle. E gee mogelhed tot zoee met tefwoode du deze zoeleutel egel de ege de ee gote a o teeate ttel bedt. De leutel autho et gebut omdat e he et aa ecfee auteu gezocht wodt. De zoeleutel evew tet zou mogelew og ttel ue olevee de egz elevat z maa al deze ttel et al met ttelwoode z gevode z ze hoogt waachl et echt teeat. Vadaa dat deze zoeleutel et wodt gebut. Oo de ovege zoeleutel oual ttutocode ee clafcato MR umbe evewe e aywhee z et uttg geoeg om het zoeoce b deze fomatebo te betee. E z wee vooamel teeate ttel gevode met de zoetem mult-echelo. Vede z de eultate va de zoeteme de ee goot aatal ht hebbe ogeleved vede doozocht doo eta zoeteme toe te voege. I Tabel taa de eultate va de zoeodacht. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be Mathcet wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Echelo Ad Ivetoy Mult echelo Odeg olce 49 9 Ivetoy ad cotol - - Ad level 9 49 uly cha 9 9 Ode u 4 6 Tabel zoeeultate met zoeleutel ttle Mathcet 4.7 Web of cece Het zoee de fomatebo Web of cece gebeud met de zoeleutel auteu ode ee geeal each. Dt gedaa om de odg de eultate vede te vefe doo het toevoege va ee aatalleetcte. I dat geval wodt e allee gezocht aa alle atele va ee beaalde auteu de gecteed wode ublcate ut beaalde ae waaa deze ublcate te beoodele z m.b.v. abtact. Utedel blee deze ote et odg te z. 8

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN m BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT Utrecht, september 2005 29848 BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT INHOUD Blz. INLEIDING I.I AANLEIDING 1.2 LEESWIJZER ONDERZOEKSOPZET

Nadere informatie

2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR

2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR 2de bach PSW Statste 2 Smvt Q ucprter Kogstraat 3 2000 Atwerpe www.qucprter.be B20 7.50 EUR requeteverdelge e beschrvede statste. Statste e socaal-weteschappel oderzoe.. ase socaal-weteschappel oderzoe

Nadere informatie

Verřenddalum 12 maart 2015

Verřenddalum 12 maart 2015 coceu Potbu 797, 230 AT Hoofddorp Gemeete erge T.a.v. het College va &W Potbu 75 I860 AD Alkmaar behadeld daar telefoo o kemerk uw kemerk brjlůge() G.G.J. Schipper 023 556 34 00 dív. Verředdalum 2 maa

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT NIEUW BW 1987/4

KWARTAALBERICHT NIEUW BW 1987/4 Wannee de veoozake vezeked s tegen wettelke aan- theoetsche achtegond van het veschnsel goepsaanspakelkhed doet zeh b de goepsaanspakelkhed het spakelkhed Andezds wodt een aantal concete pobleem voo -

Nadere informatie

De wetten van Kepler

De wetten van Kepler De wee va Keple Ihoudsopave De wee va Keple Vecoe i de uime He iwedi poduc 8 He uiwedi poduc 0 4 Komme i de uime 7 5 De euze va Newo 8 6 De wee va Newo 48 7 De wee va Keple 5 8 He Keplepobleem 6 9 Tabelle

Nadere informatie

De Poisson-verdeling. Doelen

De Poisson-verdeling. Doelen De Poisso-verdelig = 1,5 4b ( ) P = = Doele Geschiedeis Diagostische toets 4.5 De Poisso-verdelig, ee ileidig 4.5.1 De Poisso-verdelig 4.5.2 De tabel va de Poisso-verdelig 4.5.3 De verwachtigswaarde e

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16 Newton wo deel Uitwekingen Hoofdstuk 7 Ruiteaat 7 Ruiteaat 7. Inleiding Vookennis Ruiteaat a De baan an een satelliet heeft de o an een ellips (een cikel is een bijzondee ellips). b De wijing is ewaaloosbaa,

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA.

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA. CRM metige metaalaalyses Overzicht va de meetresultate va gecertificeerde referetiemateriale bij de afdelig IMLA-metale va het RIZA. aalysetechieke: - grafietove-aas - vlam-aas - ICP-AES - Hydridegeeratie-AAS

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie