Optimale besturing in multi-echelon voorraden. Literatuurverslag M.R.K. Mes Maart 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimale besturing in multi-echelon voorraden. Literatuurverslag M.R.K. Mes Maart 2002"

Transcriptie

1 Otmale betug mult-echelo vooade teatuuvelag M.R.K. Me Maat

2 Otmale betug mult-echelovooade teatuuodezoe teatuuvelag behoede b ee doctoaalodacht b B-IM het ade va de tude Toegeate Wude leetoel Dcete Wude e Mathematche Pogammeg aa de Uvetet Twete. M.R.K. Me Beoodelgcomme: D. J.. Hu D. R.J. va We B-IM B.V. Matede TD Echede

3 Ihoudogave VOORWOORD IEIDIG 3. ACHTERGROD 3. PROBEEMOMCHRIJVIG 3.3 VRAAGTEIG 3 ZOEKPA 6 3 IFORMATIEBROE 8 3. UB CATAOGU 8 3. YAHOO GOOGE PICARTA IAOR 3.6 MATHCIET 3.7 WEB OF CIECE 3.8 CIECEDIRECT 4 ZOEKPROCE 4. UB CATAOGU 4. YAHOO GOOGE PICARTA IAOR MATHCIET WEB OF CIECE CIECEDIRECT 9 5 EVAUATIE VA HET ZOEKPROCE 6 REUTATE 6. MODE 3 6. PERIODIEKE BETURIGE COTIUE BETURIGE 4 7 COCUIE 45 8 ITERATUURIJT 46 9 REFERETIEIJT 5 TABEE E FIGURE 5

4 Voowood I het ade va m aftudeeodacht b het bedf B-IM heb ee vooodezoe de vom va ee lteatuutude vecht wele dt velag becheve. Odewe heva de tegale betug va dtbuteete. Ove dt wudg zee teeate odewe veel gecheve ee goot deel va dt obleemgebed echte og oot odezocht. He lgt da oo ece voo m de utdagg. I dt velag zal odezoe vecht wode aa lteatuu met beteg tot mult-echelovooaad betug. Deze eultate zulle vevolge be m aftudeeodacht gebut wode voo de otwelg va veeuwede tegale betuge. Echede maat M.R.K. Me

5 Iledg. Achtegod I de tageeode vooafgaad aa de lteatuutude e aftudeeodacht ee mulatemodel otweld voo de otmalate va dtbuteete va auto-odedele. I dt mulatemodel z de alteateve voo de betug va de dtbuteete getet amel de aabod- vaag- e fomategetuude ete. I de hudge tuate va de odedele dtbute e vooamel ae va ee aabodgetuude ete. Mddel het mulatemodel aagetood dat ee eteomeg aa ee vaaggetuude ete voodele olevet voo alle betoe ate. De fomategetuude ete zal tot og gotee voodele lede e gebaeed o het bechbaa telle va ode- e vooaadfomate aa alle ate. De betug va het mulatemodel beaalt waee e hoeveel e beteld wodt doo de vechllede leveace de ete. Deze betug echte gebaeed o zee eevoudge wudge beeege. M aftudeeodacht da oo gecht o het vebetee va deze betug. Deze lteatuutude vomt het vooodezoe va m aftudeeodacht.. Pobleemomchvg Odewe va dt lteatuuodezoe de betug va dtbuteete. Deze betug coödeet de taote e betellge be de dtbuteete. Zo a belt wode we waa e waee e hoeveel oducte getaoteed moete wode. De betug heeft dehalve effect o de vooaad- e taotote. Voo ee dvduele odeemg beteet de betug het beale va de momete waao beteld gaat wode e de omvag va de betellge. I deze odacht hebbe we echte te mae met ee dtbuteete wele betaat ut meedee odeemge. Het doel u ee betug te otwee wele de totale ote de dtbuteete mmaleet. Heb a de betug va ee dvduele odeemg vloed hebbe o de ote va ee adee odeemg be de dtbuteete. Belag voo de betug dehalve de ogaate va de dtbuteete. Hetoe mae we odeched tue tegaal e locaal getuude yteme. I ee tegaal getuud yteem beaalt ee cetale tate waee de oducte wele hoeveelhede va wele leveace aa wele afeme wode geleved. I ee locaal getuud yteem beale de afeme ce waee de oducte wele hoeveelhede wode geleved doo het laate va betellge. Ide fomate-utwelg laatvdt a tegale vooaadbetug laatvde. Deze betug houdt eeg met de zogeaamde echelovooade ze aagaaf.3.. Heb wode de belge va ee dvduele odeemg et allee geome o god va z ege vooaad maa oo doo de vooade va z afeme acht te eme. Dt odezoe da oo gecht o otmale betuge dtbuteete o ba va echelovooade..3 Vaagtellg De hebove becheve betugoblemate edel algemee va ozet. Zo wodt egelmatg de tem dtbuteete geoemd zode deze ade te ecfcee. B de betug wodt eel het odechedt gemaat tue locale e tegale betuge. I deze aagaaf zal het model va de dtbuteete e de betug ade wode geecfceed om vevolge te ome tot het odezoedoel va deze lteatuutude. 3

6 .3. Dtbuteete Ode de tem dtbuteete wodt de vezamelg va oducete e tuehadel vetaa waatue taote laatvde om vevolge de oducte aa edgebue te ue levee. Ee aatete de de modelcomletet va dtbuteete te beïvloedt het aatal lage. Het meet eevoudge model gaat ut va lecht ee laag. Dat wl zegge allee het taect tue oducet e edgebue wodt geaalyeed. Dtbuteete met meedee lage ue ode mee betaa ut oducete moteu cetale dtbuteceta e goothadel. De lage dtbuteete oeme we oo wel chael de gelaagdhed va ee dtbuteete het totaal aatal chael. Dtbuteete bege vaa hoge ote met zch mee. De vechllede vetgge de ete hebbe te mae met ote va eoeel gebouwe betellge taote e vooade. Taotote z afhael va de getaoteede hoeveelhede e de taotaftade. De vooaadote wode veoozaat doo ete- umte- e coote. De eteote ottaa doodat het geïveteede vemoge vooaad geld ot e dt geld elde belegd a wode tege ee eteecetage. Rumteote ottaa doodat ogelage oducte umte eme. Deze umte a voo adee doelede vehuud of gehuud wode. Rcoote ottaa doodat oducte o vooaad beaalde co met zch mee eme zoal couathed. Voo dt odezoe z de tye vooade va belag: Plvooaad: goedee de odeweg z va de ee aa de adee chael. Wevooaad: vooaad de odg om aa de vewachte vaag geduede ee beaalde eode te voldoe. Velghedvooaad: vooaad de wodt aagehoude te behoeve va de ovag va fluctuate vaag e/of levetd. De gootte va al deze ote hagt af va de beteltatege de wodt toegeat. De te fequete e beteld e geleved a wode de te lage de velghedvooade ue z. Ide betellge voo ee lagee tem gedaa wode zulle de totale taotote lage z e de ote va de wevooaad hoge. De belge od betelmomete betelgootte vooaadveau e velghedvooade oeme we de betug. Doo het toeae va effcëte betuge ue mogel de ote dtbuteete aazel wode teuggebacht. I de omede aagaaf zal de betug vede beoe wode..3. Betug E betaa vechllede betuge voo dtbuteete. B el va deze betuge wodt ode beaalde voowaade ee otmum gezocht wele de ote mmaleet tewl aa alle vaag voldaa a wode. We odechede de volgede betuge: Peodee betellge Vate betelgootte RQ Q Vaabele betelgootte R Cotue betellge De ymbole z al volgt gedefeed: R Peode tue twee oeevolgede tdte waao a wode beteld. veau tot waaaa de vooaad wodt aagevuld. Ee betellg wodt gelaatt al de vooaad ode dt betelut daalt. Q Vate betelgootte. Deze betuge ue zowel locaal tegaal wode toegeat. Voo het mmalee va de totale ote de dtbuteete zal gebu gemaat moete wode va ee tegale betug. oodzael voo het toeae va ee tegale betug de utwelg va fomate. Om goede belge te ue eme det de cetale tate de veatwoodel voo de betug va de ete zcht te hebbe o de aawezge vooade 4

7 e de vaagocee b de afeme. Va belag heb het beg echelovooaad. De echelovooaad va ee vetgg chael betaat ut z locaal aawezge vooaad lu de vooade alle odelggede chael t/m wele doo deze vetgg beleved wode lu de lvooade hetue. Ade gezegd: de echelovooaad va ee vetgg gel aa het totaal va alle oducte de doo deze vetgg beleved z mu de eed veochte oducte aa edgebue. Dehalve b deze betug het dele va fomate va goot belag. Mult-echelovooade z echelovooade waab de gelaagdhed va de dtbuteete gote da. Het odewe va de lteatuutude wodt da oo: Otmale betug mult-echelovooade. Eet zal gezocht wode aa lteatuu ove degele betuge e mult-echelovooade. I de omede hoofdtue wode beodgde zoeboe e het zoeoce becheve. I hoofdtu 6 wode de gevode eultate met beteg tot de betug va multechelovooade beoe. I dt hoofdtu zal odeched gemaat wode tue de eodee betuge e de cotue betuge. I hoofdtu 7 volge de coclue e evetuele aabevelge voo vede odezoe. 5

8 Zoela I dt hoofdtu wodt ee ovezcht gegeve va de tuctuu va het zoeoce oftewel het zoela. E zal ee ovezcht gegeve wode va de zoeteme wele aalute b het odezoedoel. Teve zulle de vechllede te gebue fomateboe o ee wode gezet met ee bbehoede zoeleutelet e de volgode waa ze gebut zulle wode. E zal de lteatuu wode gezocht met behul va ee aatal zoeteme. Omdat het odezoedoel eezd heel beed gecht o betuge e vooaadbehee e adezd heel ecfe gecht o betug mult-echelovooade z de zoeteme categoeë te dele. Ze wode gofweg twee categoeë gedeeld; de algemee- e de ecfee zoeteme. De algemee teme ue gebut wode om fomate te vde de ume z met het odewe te mae heeft. Het gaat het heb om algemee fomate ove dtbuteete etwee va bedve vooaadbehee e beede betugmodelle. Deze fomate oodzael om zcht het obleemgebed te vege. De ecfee zoeteme wode gebut om ecfee fomate te vde ove het obleem va de betug va multechelovooade. aat deze zoeteme z e oo og aavullede woode zoal cotol olcy e algotme. Het heeft gee z om o deze woode te zoee tez ze combate met de algemee of ecfee zoeteme gebut wode. De vechllede zoeteme z te vde Tabel. Het aavullede wood olc? taat zowel voo olcy al olce. Afhael va het oot te aadlege fomatebo a geoze wode voo algemee ecfee of techche zoeteme of gebu te mae va alle zoeteme. Ifomateboe de vooal ecete wetechaele ublcate levee z bvoobeeld mee gecht voo aadlege met ecfee zoeteme. B het zoee va boee a mee gebu wode gemaat va de algemee zoeteme. Vede eelt de taalodeteug b fomateboe ee ol. Dt zoeoce zal ce twee tale gebue om lteatuu te zoee edelad e Egel. Omdat de meete teatoale fomateboe uu Egel geoëteed z e teve veel va de gebute temologe oo Egel zulle vooamel de Egeltalge zoeteme wode gebut. B het zoee aa lteatuu zal eete tate gee etcte wode ogelegd m.b.t. het aatal waa boee tdchfte e degele z utgebacht. Algemee edelad Dtbute Dtbuteete Dtbuteetwe Vooaad Vooaadbehee Vooaadbetug ecfe vetoy cotol two-echelo mult-echelo dveget echelo Algothm quae oot algothm fomato hag odeg olc? elehmet olc? Cotuou Revew olc? Ode-u-to Polc? Peodc Revew R RQ Q EOQ Tabel balt met te gebue zoeteme Algemee Egel uly cha uly cha maagemet uly cha etwo cm Ivetoy Echelo De zoeteme Tabel ue gebut wode b vechllede zoeleutel afhael va de zoeleutel de ee fomatebo odeteut. Teve et ele zoetem gecht voo 6

9 ele zoeleutel. Zo a de zoeleutel ttelwoode Egel: ttlewod gebut wode om te e of de zoeteme vooome de ttel va lteatuutue. Ove het algemee zulle hevoo et de techche zoeteme gebut wode. Vede a doo gebut te mae va de zoeleutel tefwood Egel: eywod ublcate e degele wode doozocht de de zoeteme al tefwood hebbe. Zo a o vechllede wze de elevate fomate wode ogeood. Al e ee atel wodt gevode dat eg veel bubae fomate bevat a de zoeleutel auteu Egel: autho wode aagewed om adee ublcate va de beteffede auteu te vde de mogel oo teeat z. Oo al ee auteu eg vaa voo blt te ome de lt met gevode elevate lteatuu a deze zoeleutel wode gebut. I Fguu taat aagegeve wele volgode de vechllede fomateboe wode geaadleegd e wele zoeleutel e e fomatebo wode gebut. De vae met afgeode hoee bevatte de ame va de fomateboe e de echthoee de heode taa geve de b de bo te gebue zoeleutel wee. De le geve aa wele choologche volgode het zoeoce zal laatvde. I hoofdtu 3 wodt va edee fomatebo ee utgebede bechvg gegeve va de aad va de bo e alle zoeleutel de de bo odeteut. I hoofdtu 4 dat gaat ove de utvoeg va het zoeoce wodt utgebed beagumeteed waaom ut deze zoeleutel voo de vechllede fomateboe z geoze. UB CATAOGU YAHOO / GOOGE PICARTA Tefwoode Ttelwoode Auteu WEBOFCIECE Auteu Alle woode MATHCIET Ttelwoode CIECEDIRECT Ttelwoode Alle woode IAOR Tefwoode Ttelwoode Fguu tuctuu zoeoce 7

10 3 Ifomateboe I dt hoofdtu wode de voo dt lteatuuodezoe geaadleegde fomateboe ade toegelcht. E volgt ee ote weegave va het oot boe waamee we te mae hebbe met wele zoeleutel gezocht a wode hoe goot de collecte lteatuu waabe gezocht a wode e wat evetueel vede og elevat. E wodt he og et gegaa o de euze va de zoeleutel de e bo gebut z dat omt het volgede hoofdtu aa bod. 3. UB catalogu Met de UB catalogu a o-le gezocht wode aa alle boee tdchfte e audovuele meda de aawezg z de Uvetetbblothee Twete zowel de cetale bblothee al de vechllede facultetbblothee. I totaal wodt e gezocht ogevee 3. documete. E a met de volgede zoeleutel wode gezocht be de UB catalogu: Woode ut de ttel Auteu Itate al auteu Woode ut cogeaam Peoo al odewe ytematche code Tefwood IB I Aawtedatum E a met deze zoeleutel geoze wode voo cae e zoee. B cae wodt ee lt weegegeve va alle eultate de alfabetch geze de buut ome va de geoze zoetem. E a da geoze wode wele teme wel e et de zoeodacht moete wode vewet. B zoee wode alle ht voo de ogegeve zoetem echttee weegegeve. Be deze eultate a eevoudg vede wode gezocht doo te le o ttelwoode tefwoode e auteu. De UB catalogu becht teve ove ee fucte voo gecomlceede zoeacte. He ue de logche oeatoe gebut wode e of et gezocht wode o aa va utgave mateaaloot taal ladcode e locatecode. 3. Yahoo Yahoo ee algemee zoemache o Iteet waamee gezocht a wode alle webte de doo Yahoo geïdeeed z. Het ce gee ecfee wude zoemache maa de webte de va Yahoo z af te zoee z gedeeld vechllede logche categoeë waaode mathematc al ubcategoe va cece. E a zowel be de vechllede categoeë wode gezocht al ove alle webte. De Yahoo te te vde o het webade: htt://www.yahoo.com. E a b deze zoemache allee met de zoeleutel eywod wode gezocht zowel b ee gewoe zoeodacht al b ee advaced each odacht. B de advaced each odacht het mogel om logche oeatoe AD OR e wldcad * te gebue. Teve het mogel om aa woode eacte volgode te zoee doo de woode tue aahalgtee te laate e aa tem te zoee de a ee beaalde datum z vechee. B de advaced each a oo wode aagegeve wele gebede de zoeodacht ue wode meegeome zoal Web te Reeach Documet e Categoe. 8

11 3.3 Google Google ee zoemache de a d ed 998 actef. Deze zoemache maat gebu va vechllede wudge algotme om de ag va de gevode documete te beale. De ag wodt et allee beaald doo het aatal te dat aa ee homeage wt maa oo doo de belaghed va de webte zelf. Het gedeelte voo geavaceed zoee va Google zee utgebed. Zo a e gebu wode gemaat va de logche oeatoe e of et e eacte ze. Oo hebbe we euze ut vechllede zoeleutel de ttel ul of houd va de webte. E a wode gezocht o taal datum dome ootgele webte e webte de geoeld z aa ee ecfee aga. Ee zee hadge ote het zoee o ecfee betadfomate zoal df doc l t tf e -betade. Veel wetechaele ublcate z te vde al df- of -betad. B de zoeeultate wode teve de geelateede webte e categoeë getood. 3.4 PCata PCata bedt de mogelhed geltdg meedee betade te zoee heeft aavaagfacltete voo comlete documete e geeft o.a. toegag tot o-le boe e eletoche documete. Heb heeft Pcata ee geïtegeede toegag tot vechllede betade. Het hoofdbetaddeel wodt gevomd doo Ole Cotet e de CC. Ole Cotet wodt aageleved doo wet & Zetlge Chadwyc-Healey EBCO Academc each Eleve Kluwe Academc ge Velag e Academc Pe. CC betaat ut bblogafche data va cca 7 mloe boee e 35. oual de bechbaa z mee da 4 edelade bblothee. Al met al heeft de Pcata-databae hemee ee omvag va cca mloe ecod. I PCata het mogel om te zoee alle ublcate-oote tegel of ee electe te mae va beaalde ublcate-oote. De volgede ublcate-oote z doozoebaa: boee tdchfte beve o-le boe atele bladmuze gelud audovueel mateaal llutate alcate e catogafe. Mateale ue doo de gebue zelf wode aagevaagd va het Itebblotheca eeveee IB waavoo ee IB-accout oodzael. Ide het gevaagde documet full tet eletoch bechbaa a het bovede o-le wode ogeleved. E a met de volgede zoeleutel wode gezocht be de PCata-databae: Alle woode Ttelwoode Hele ttel tdchft Auteu Cooate Tefwood: eoo Tefwood umme Vede a e met deze zoeleutel geoze wode voo cae e zoee. B cae wodt ee lt weegegeve va alle eultate de alfabetch geze de buut ome va de geoze zoetem. E a da geoze wode wele teme wel e et de zoeodacht moete wode vewet. B zoee wode alle ht voo de ogegeve zoetem echttee weegegeve. De eultate va ee zoeodacht wode tadaad getood volgode va belaghed de eultate ue echte oo wode geoteed o aa va utgave. Be deze eultate a eevoudg vede gezocht wode doo te le o ttelwoode tefwoode e auteu. 9

12 3.5 IAOR De Iteatoal Abtact Oeato Reeach bevat mee da 37. abtact va de ae 988 tot ut 8 vechllede oual o het gebed va de oeato eeach OR maagemet beludge wetechae dutële otwelg e aavewate gebede. aat de CD-om vee de catalogu u oo o-le bechbaa. De IAOR volledg Egeltalg e e a gezocht wode o de volgede zoeleutel: Autho' ame Wod the ttle of the ae Wod the abtact Wod the eywod lt Joual ttle Joual volume Autho adde Vede ue de gevode abtact b ee zoeacte zowel bblogafche vom al volledge abtact vom wode weegegeve. Oo ue zoeacte beet wode tot ee beaalde ee aatalle. De abtact ue vechllede fomate wode ogevaagd. De IAOR te vde o: 3.6 Mathcet Mathcet ee Egeltalge webdatabae waao aa lteatuu gezocht a wode Mathematcal Revew e Cuet Mathematcal Publcato va de afgeloe 6 aa. Cuet Mathematcal Publcato ee odewe de met bblogafche gegeve de de meet ecete ublcate bevat de late Mathematcal Revew teechtome. Voo het fye ovage va atele ee IB-accout oodzael maa vaa ue comlete atele PDF fomaat wode gedowload. De databae wodt dagel bgewet. Mathcet o-le bechbaa o htt://www.am.og/mathcet. De volgede zoeleutel z bechbaa: Autho Ttle Revew tet Joual Ittuto code ee Clafcato MR umbe Revewe Aywhee Ref Autho E a o ze maee ee zoeacte wode getat be Mathcet: Bac each Ee eevoudge zoemogelhed met éé zoeleutel. Full each Ee zoemogelhed waamee vechllede zoeleutel met logche oeatoe ue wode gecombeed. Teve ue e etcte wode ogelegd aa de aatalle aflevege va Mathematcal Revew e het oot documet. each CM Zoee de Combed Membeh t ee adeedatabae va de Ameca Mathematcal ocety AM Mathematcal Aocato of Ameca MAA ocety fo Idutal ad Aled Mathematc IAM e de Ameca Mathematcal Aocato of Two-Yea College AMATYC. each Autho Databae Zoee aa ublcate va ee beaalde auteu. each Joual Databae Zoee aa ublcate va ee beaald oual. each MC Zoee met ee tefwood be de Mathematc ubect Clafcato.

13 3.7 Web of cece Het Web of cece bedt toegag tot mee da mloe bblogafche ecod ut mee da 85 oual va de afgeloe 5 aa de alle wetechaele odezoegebede belaa. Het Web of cece betaat ut de volgede ctato dee: cece Ctato Ide Eaded ocal cece Ctato Ide At & Humate Ctato Ide Met behul va deze dee ue va alle bechbae bblogafche ecod de databae l wode gevode aa atele waa geefeeed wodt aa het ecfee bblogafche ecod dat al beed. Bovede a gezocht wode aa atele de geelateed z aa ee beaald atel. Het Web of cece ee fomatebo waa eg veel ecete atele vooome. E z twee tye zoemogelhede de eay each e de full each. B de eay each u e eevoudg zoee aa ee ecfe atel. B ee full each taa de volgede zoeleutel te bechg: Toc Jaatal Auteu Jouaalttel Auteufomate B het toeae va de zoeleutel het mogel om boolea oeatoe e wldcad te gebue. Ee adee hadge zoeote te bladee doo de efeete va ee beaald atel of het ovezcht va atele wele aa deze bo vewze. 3.8 cecedect cecedect bevat ee gote hoeveelhed wetechaele techche e medche fomate de dect o-le geaadleegd a wode. E a wode gezocht mee da 3 mloe abtact e mee da 7 mloe atele de volledg dgtaal bechbaa z. Va de zoeleutel ttle autho e eywod a e o de volgede wze gezocht wode: Quc each Bac each Advaced each De eultate ue o vechllede maee wode geagcht e weegegeve. Be de eultate a mael vede gezocht wode va bvoobeeld de gebute efeete e de atele wele aa deze bo vewze. Adee hadge gebuemogelhede z de each htoy waabe de vechllede zoemethode va de gebue ue wode ogelage e de Alet wele de gebue o de hoogte houdt va veadege de databae. cecedect ole bechbaa va: htt://www.cecedect.com/.

14 4 Zoeoce I dt hoofdtu wodt het egele zoeoce behadeld. Pe fomatebo wodt aagegeve wele zoeleutel z gebut e wele et. Deze euze wode teed va agumete vooze. De fomateboe wode o choologche volgode behadeld. 4. UB catalogu Deze fomatebo het tatut geweet va m zoeoce. Eezd omdat deze catalogu goed a wode doozocht va algemee zoeteme e adezd omdat de UB catalogu lteatuu bevat de ove het algemee dect va de uvetet bechbaa. O deze wze geteefd aa ee dee zcht het odewe om vevolge va mee ecfee zoeteme vede te gaa. Voo het zoee de UB catalogu geoze voo de zoeleutel tefwood woode ut de ttel e auteu. De auteu leutel wodt a de adee twee leutel gebut. Ide e met de adee zoeleutel teeate atele va ee beaalde auteu gevode wode da a vevolge gezocht wode aa mee atele va de beteffede auteu. Teve wodt a het afzoee va alle adee fomateboe og ee de gevode lteatuu geee of e beaalde auteu z de evetueel mee teeate zae hebbe geublceed. E wodt da va de UB catalogu gezocht aa alle bechbae ublcate va de debeteffede auteu. De leutel tate al auteu et gebut omdat e gee ecfee tate z de ecale lteatuu utbege m.b.t. betug va mult-echelovooade. Het evem te vewachte dat e ove dt odewe ecale cogee z gehoude vadaa dat de leutel woode ut cogeaam oo et gebut. Mochte e wel degele cogee betaa da z de altd og te vde met de leutel tefwood of woode ut de ttel. Omdat we et geïteeeed z ee eoo omt oo de leutel eoo al odewe te vevalle. We z et o zoe aa éé ecfe boe du de leutel ytematche code IB e I z et teeat. Omdat e gee etcte z geteld m.b.t. de datum waao lteatuu geublceed e we oo gee lteatuu va ee beaalde aawtedatum zoee vevalt de zoeleutel aawtedatum. Al laatte oo de collecte doctoaalvelage va de Uvetet Twete doozocht. 4.. Tefwoode B het zoee o tefwood utgegaa va de algemee zoeteme ze Tabel. B de UB Catalogu zt de ote om ee wood te cae om zo te achtehale of het de tefwoodelt va de catalogu zt e wele tefwoode e dcht b de buut ome. Doo dt cae ee lt tefwoode gevode wele aalute b het odezoedoel. De eultate va de zoeacte taa Tabel. De doo m gebute algemee zoeteme wae zowel Egel- al edeladtalg. De gevode tefwoode z alle edeladtalg e taa vemeld olom. Eele va deze tefwoode hebbe echte ee goot aatal ht ogeleved. Be deze eultate vevolge vede gezocht doo de ote velee te gebue combate met eele ttelwoode. De tweede olom geeft het aatal ht aa voo edee zoetem; dat z alle lteatuutem de gevode wode b het zoee o de beteffede tem. I de dede olom taat het aatal elevate ttel voo edee zoetem; dat z de lteatuutem de a ee chftg o bubaahed va de gevode ht oveblve e teeate fomate bevatte. De vede olom geeft de efeete va de elevate ttel aa de lteatuu lt aa het ed va dt velag.

15 Zoeteme Ht Relevat Refeete Vooaadbehee Vooaadobleme Goedeevevoe 49 - ogte echelo ttelwood vetoy ttelwood vooaad ttelwood etwe ttelwood etwo ttelwood 3 - Betug 4 - etwee echelo ttelwood vetoy ttelwood vooaad ttelwood logte tefwood Oeato Reeach echelo ttelwood vetoy ttelwood vooaad ttelwood 88 Odeafwelg 3 64 Tabel zoeeultate met zoeleutel Tefwoode de UB catalogu Ttelwoode B het zoee o woode ut de ttel va ublcate gebu gemaat va de balt va zoeteme ze Tabel met de odg zowel de algemee al de ecfee zoeteme edelad e Egel. Waee het aatal gevode eultate b ee algemee zoetem og edel ovezchtel da het et odg vevolge geelateede ecfee zoeteme te gebue. De eultate va de zoeacte taa Tabel 3. De tweede olom geeft het aatal ht aa voo edee zoetem; dat z alle lteatuutem de gevode wode b het zoee o de beteffede tem. I de dede olom taat het aatal elevate ttel voo edee zoetem; dat z de lteatuutem de a ee chftg o bubaahed va de gevode ht oveblve e teeate fomate bevatte. De vede olom geeft de efeete va de elevate ttel aa de lteatuu lt aa het ed va dt velag. Zoeteme Ht Relevat Refeete Dtbute 5 - Vooaad 5 - uly cha 7 - Ivetoy cotol ttelwood olc? ttelwood Echelo Tabel 3 zoeeultate met zoeleutel Ttelwoode de UB catalogu Het zoeoce met deze zoeleutel levede voo ee goot deel ttel o de oo met de zoeacte o tefwoode gevode z. Ee aatal ttel wa echte et va tefwoode vooze zodat ze met zoee o ttelwoode toch og gevode z Auteu De zoeleutel auteu eete tate toegeat adat het zoeoce voo de leutel tefwood e woode ut de ttel utgevoed wa de UB catalogu. De auteu va de 3

16 atele de teeat blee te z b dat oce wede al zoetem gebut b het zoee o auteu. De eultate va deze zoeacte z vemeld Tabel 4. a het doozoee va adee fomateboe zoal Pcata e Mathcet z oeuw ee aatal teeate auteu gevode e vevolge oeuw o auteu gezocht de UB catalogu. De eultate va dt zoeoce taa Tabel 5 vemeld. I de eete olom taa de ame va de auteu de al zoetem wode gebut. De tweede olom bevat het aatal ht dat e wa be de UB catalogu o de beteffede auteuaam. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Auteuaam Ht Relevat Refeete M.C. va de Hede E.B. D Aäte 3 Tabel 4 zoeeultate met zoeleutel Auteu de UB catalogu Auteuaam Ht Relevat Refeete Cacho Géad P. - - Chef F. - - Daz A. 3 - A.G. de Ko 3 - M.J. Kle 64 Tabel 5 zoeeultate met zoeleutel Auteu a aadlege adee boe 4..4 Doctoaalvelage Va de Uvetetbblothee Twete het oo mogel te zoee ee collecte va doctoaalvelage. B dt zoeoce z allee zee algemee zoeteme gebut. De eultate heva taa vemeld Tabel 6. Helaa z e gee doctoaalvelage gevode de aalute b het odewe. Zoeteme Ht Relevat Refeete Dtbute 3 - Vooaad - - uly 8 - Ivetoy 3 - Tabel 6 zoeeultate met zoeleutel Ttelwoode de doctoaalvelage 4. Yahoo B het zoee de fomatebo Yahoo allee gebu gemaat va ecfee zoeteme de dect met echelo vooade te mae hebbe. Mee algemee zoeteme lede tot eultate de veel te veel afdwale va het odewe e daaom te omvag wode. B het afzoee va webaga amel meetal ee zee gote hoeveelhed u te vde de zoeeultate. Dt emeed voo de meete webboe. B Yahoo het mogel te zoee va de categoeë of va de zoeleutel eywod. I eete tate e gezocht o categoeë. Va de eywod vetoy e echelo z echte gee teeate categoeë gevode. De volgede mee algemee categoeë z oo et eg uttg geblee: cece > Mathematc cece > Mathematc > Oeato Reeach Bue ad Ecoomy 4

17 E b het zoee o eywod gezocht be alle categoeë va Yahoo. Heb gebu gemaat va de vechllede oeatoe zoal het zoee o eacte ze e o alle woode. I Tabel 7 taa de eultate va de zoeodacht. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De woode tue aahalgtee levee eultate de ece deze woode deze volgode hebbe taa tewl het lutee of de ate taa voo de gebuele boolea oeatoe e of. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be Yahoo wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Echelo vetoy "echelo vetoy" Mult "echelo vetoy" "mult-echelo" vetoy eodc cotuou evew "mult-echelo" vetoy eoq "Q" "mult-echelo" vetoy eoq "R" 3 57 "mult-echelo" vetoy eoq "ode-u" 9 57 Tabel 7 zoeeultate met Yahoo 4.3 Google B het zoee de fomatebo Google eveal b Yahoo allee gebu gemaat va ecfee zoeteme de dect met echelo vooade te mae hebbe. Oo heb gebu gemaat va de vechllede oeatoe zoal het zoee o eacte ze e o alle woode. Ee eta mogelhed het zoee be ecale betadfomate. I Tabel 8 taa de eultate va de zoeodacht. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De otate gel aa de b het zoee met Yahoo utgezoded de ote fletye wele het betadfomaat aageeft waabe gezocht wodt. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be Google wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete echelo vetoy. - - "echelo vetoy" Mult "echelo vetoy" "mult-echelo" vetoy eodc cotuou evew "mult-echelo" vetoy eoq "Q" 773 "mult-echelo" vetoy eoq "R" 8 7 "mult-echelo" vetoy eoq "ode-u" mult "echelo vetoy" fletye:df vetoy olcy OR olce OR cotol "multechelo" fletye:df Tabel 8 zoeeultate met Google 4.4 PCata B het zoee de fomatebo PCata gebu gemaat va de ecaltche zoeteme ut de ba lt va zoeteme ze Tabel. a het aadlege va de UB catalogu blee e um voldoede fomate gevode te z de algemee z te mae heeft met de 5

18 otmalate va echelo-vooade. E wa b het zoee PCata du gee behoefte aa algemee zoeteme. E zowel Egele al edelade temologe gebut. Voo het zoeoce geoze voo de mateaaloote boee ole boe alcate tdchfte e atele. De ovege doo PCata odeteude mateaaloote z mde gechte fomatedage voo het oot fomate dat zoe. B deze fomatebo wodt allee de zoeleutel alle woode gebut omdat dt beteg heeft o alle woode de ee ttelbechvg taa. Je eemt du gel de zoeleutel ttelwoode hele ttel tdchft e tefwood mee de zoeacte. De zoeleutel auteu et gebut omdat dt al b de UB catalogu gebeud e de teeate ttel waachl eede met ttelwoode of tefwoode o te oe z. De cooate leutel oo et voo ee zoeacte gebut omdat e gee cooate beed z de et met echelobetug te mae hebbe. Vede de leutel tefwood: eoo bute bechouwg gelate omdat we et beaalde eoe geïteeeed z. Oo de zoeleutel umme wodt et gebut omdat we et aa ee ecfee ttel o zoe z. E b het zoee o alle woode zoal gezegd gebu gemaat va de ecaltche zoeteme. Oo b PCata u e ee ca ote eze om te e wele woode alfabetch dcht de buut ome va de gevaagde zoetem. B de zoeteme de ee goot aatal ht hebbe ogeleved geoze voo ee vedee ecfcate doo het toevoege va eta zoeteme. De zoetem echelo o deze wze tweemaal vede geecfceed. Ee ovezcht va de zoeeultate taat Tabel 9. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be PCata wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Dtbute vooaad 3 - Vooaad echelo - - Vooaad betug - Vooaadbehee echelo uly cha vetoy - - echelo olc? 9 48 cotol echelo vetoy - - cotol olc? quae oot algothm vetoy - odeg olc? vetoy cotol Cotuou eodc evew 3 6 Tabel 9 zoeeultate met zoeleutel alle woode PCata Ovalled z vooal het gote aatal elevate ttel dat te mae heeft met de echelo oblemate. edelade zoeteme ble auwel voo te ome het PCata betad de edelade zoeteme de vooome z vooal tefwoode. Dt te ze aa de combate vooaad echelo e vooaadbehee echelo. De eete combate levet gee eel eultaat tewl de laatte combate wel ee aatal ht levet. Dt wodt veoozaat doodat deze eultate al tefwood vooaadbehee hebbe. De atele zelf z het egel. 6

19 4.5 IAOR Aageze de Iteatoal Abtact Oeato Reeach IAOR volledg Egeltalg he allee voo Egele zoeteme geoze. Omdat deze fomatebo abtact levet va geublceede atele de ove heel ecfee odewee gaa z e allee ecfee zoeteme ze Tabel gebut. De zoeleutel wod the eywod lt e wod the ttle of the ae z toegeat het zoeoce voo deze fomatebo. E gee gebu gemaat va de zoeleutel wod the abtact omdat atele de de gebute zoeteme et de tefwoode of ttelwoode hebbe het algemee et teeat geoeg zulle z. De leutel autho ame et gebut omdat we he et o zoe z aa ee ecfee auteu. De leutel oual ttle e oual volume z oo et teeat omdat e gee ecfee ouaal beed z de allee ove echelobetuge gaa. Vede gebue we de zoeleutel autho adde et omdat het et odg om cotact met ee beaalde auteu te legge Tefwoode B het zoeoce met de leutel wod the eywod lt oftewel tefwoode z ee aatal uttge atele gevode. Ee ovezcht va de zoeeultate taat Tabel. I de eete olom taa de gebute tefwoode. Deze tefwoode hebbe veelal veel ht ogeleved vadaa dat de eultate vevolge doozocht z va de zoeleutel wod abtact. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be de IAOR wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Ivetoy echelo abtact Ivetoy: ode olce echelo abtact Ivetoy: toage 5 - uly vetoy abtact Pogammg: taotato vetoy - - Dtbuto echelo 3 - vetoy 6 - Tabel zoeeultate met zoeleutel wod the eywod lt IAOR 4.5. Ttelwoode E z b het zoee met de leutel wod the ttle of the ae oftewel ttelwoode b de meete zoeteme wel teeate ht gevode o de IAOR CD-ROM. Wedeom z de eultate de odg vede doozocht va wod abtact. Ee ovezcht va de zoeeultate taat Tabel. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be de IAOR wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. 7

20 Zoeteme Ht Relevat Refeete Echelo Ivetoy cotol olce abtact olcy abtact Tabel zoeeultate met zoeleutel wod the ttle of the ae IAOR 4.6 Mathcet Het zoee de fomatebo Mathcet veloe met behul va de ecaltche zoeteme ze Tabel de al vae z gebut b de adee fomateboe. Mathcet Egeltalg va ozet du allee de Egele zoeteme z gebut. Omdat deze fomatebo ove het algemee ecaltche lteatuu bevat e et geoze voo de mee algemee zoeteme. E Mathcet gezocht met ee full each met de zoeleutel ttle. E gee mogelhed tot zoee met tefwoode du deze zoeleutel egel de ege de ee gote a o teeate ttel bedt. De leutel autho et gebut omdat e he et aa ecfee auteu gezocht wodt. De zoeleutel evew tet zou mogelew og ttel ue olevee de egz elevat z maa al deze ttel et al met ttelwoode z gevode z ze hoogt waachl et echt teeat. Vadaa dat deze zoeleutel et wodt gebut. Oo de ovege zoeleutel oual ttutocode ee clafcato MR umbe evewe e aywhee z et uttg geoeg om het zoeoce b deze fomatebo te betee. E z wee vooamel teeate ttel gevode met de zoetem mult-echelo. Vede z de eultate va de zoeteme de ee goot aatal ht hebbe ogeleved vede doozocht doo eta zoeteme toe te voege. I Tabel taa de eultate va de zoeodacht. I de eete olom taa de gebute zoeteme. De tweede olom bevat het aatal ht dat e be Mathcet wa voo de beteffede zoeteme. Kolom de geeft het aatal elevate ttel wat de zoeacte olevede. I de laatte olom taa de efeete va de elevate ttel aa de lteatuult. Zoeteme Ht Relevat Refeete Echelo Ad Ivetoy Mult echelo Odeg olce 49 9 Ivetoy ad cotol - - Ad level 9 49 uly cha 9 9 Ode u 4 6 Tabel zoeeultate met zoeleutel ttle Mathcet 4.7 Web of cece Het zoee de fomatebo Web of cece gebeud met de zoeleutel auteu ode ee geeal each. Dt gedaa om de odg de eultate vede te vefe doo het toevoege va ee aatalleetcte. I dat geval wodt e allee gezocht aa alle atele va ee beaalde auteu de gecteed wode ublcate ut beaalde ae waaa deze ublcate te beoodele z m.b.v. abtact. Utedel blee deze ote et odg te z. 8

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

Stochastische Modellen in Operations Management (vakcode )

Stochastische Modellen in Operations Management (vakcode ) Stochatche Modelle Oerato Maagemet (vakcode 5388) Rchard Bouchere Stochatche Oerato Reearch -- TW INF-2e htt://wwwhome.math.utwete.l/~boucherer/oderw/5388/5388.html AE Cotu, er muut, er dag Toevalroce:

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7 Hoofdstu Combiatorie. Basisregels Combiatorie is de studie va telprobleme. De ust va het telle bestaat vaa uit het codere of aders voorstelle va het telprobleem, zodat het uiteidelij volstaat om de volgede

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

10 Binomiaalcoëfficiënten

10 Binomiaalcoëfficiënten WIS0 0 Bioiaalcoëfficiëte 0. Defiitie Cobiatoische defiitie Voo iet-egatieve gehele getalle e defiiëe we als het aatal deelvezaelige va eleete uit ee vezaelig va eleete. Uitspaa: bove. Voobeeld: de vezaelig

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

De standaardafwijking

De standaardafwijking Statstek voor het secudar oderwjs De stadaardafwjkg De stadaardafwjkg Prof dr Herma Callaert Ihoudstafel Motvate Ee groter kader: leare modelle Dre dmeses, twee verklarede veraderljke Twee dmeses, éé verklarede

Nadere informatie

Het andere binomium van Newton Edward Omey

Het andere binomium van Newton Edward Omey Ileidig Het adere biomium va Newto Edward Omey Bija iederee heeft tijdes ij studies eis gemaat met de biomiale coëf- ciëte of getalle Dee worde diwijls voorgesteld oder de vorm die door Blaise Pascal (6-66)

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele maak ka op 250 hopp budet t f r He p p o h ked e e w 9 / 9 1 a zaterd a 20/9 & zod e b k e d oe b ot t kor de vele het Grootte Wkeldorp va Vlaadere t r ko e bo HAENTJENS Kled, Lere & Oderoed Dame e Here

Nadere informatie

In samenwerking met. ECU 92 - www.ecu92.nl

In samenwerking met. ECU 92 - www.ecu92.nl I samewerkg met ECU 9 - www.ecu9.l Leo Strjbosch Makkeljk Lere! Statstek Compedum Studetesupport Studetesupport.l 6 Leo Strjbosch & Studetesupport Dowload grats op ISBN 87-768-46-8 Studetesupport Studetesupport.l

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 4. Werktekst voor de leerlg Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vacaudeberg . Populatemodelle:

Nadere informatie

Het gemiddelde. Prof. dr. Herman Callaert. Inhoudstafel

Het gemiddelde. Prof. dr. Herman Callaert. Inhoudstafel Statstek voor het secudar oderwjs Het gemddelde Het gemddelde Prof. dr. Herma Callaert Ihoudstafel Het tuïteve begrp gemddelde.... Er same voor opdraae....2 Eerljk verdele.... 2 Spele met de bouwstee va

Nadere informatie

9 Impuls en impulsmoment

9 Impuls en impulsmoment 9 Impuls e mpulsmomet De wette va Newto I 687 publceede de Egelse atuukudge Isaac Newto zj baabekede boek Pcpa, ove de bewegg va hemellchame Zj edeeestjl was wskudg Net als de Eucldsche meetkude hateede

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Ontwerp van filters. Johan Baeten KHLim. Introductie filters

Ontwerp van filters. Johan Baeten KHLim. Introductie filters -RKD %DHWH./LP Otwerp a flter Jha Baete KHLm Itrducte flter I deze curu bepreke we he we ee elektrch crcut kue pbuwe (ythetere) met ee geraagde traferfucte Dt het mgekeerde a ee aalye: Ee aalye ertrekt

Nadere informatie

2 Financieel rekenen

2 Financieel rekenen Noordhoff Utgevers bv 13 Faceel rekee.1 Iledg. Hoofdsom, omale e effecteve terest.3 Spare op bass va samegestelde varabele terest.4 Slotwaarde e cotate waarde.5 Meetkudge reekse e auïtete Samevattg Opgave

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

GGZ Richtlijnen content management systeem

GGZ Richtlijnen content management systeem FUNCTIONELE BESCHRIJVING CMS GGZ Richtlije cotet maagemet systeem Timbos I dit documet ee beschijvig va de divese ivoescheme, ivoevelde e appotages va de applicatie GGZ Richtlije cotet maagemet systeem.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

SAMENVATTING STATISTIEK I

SAMENVATTING STATISTIEK I SAMENVATTING STATISTIEK I Gebaseerd o de cursus statstek I 005-006 va Therry Marchat Gemaakt door Sve Metteege Iledg Beschrjvede statstek: Verzamelg va techeke om data sythetsch voor te stelle of same

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR

2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR 2de bach PSW Statste 2 Smvt Q ucprter Kogstraat 3 2000 Atwerpe www.qucprter.be B20 7.50 EUR requeteverdelge e beschrvede statste. Statste e socaal-weteschappel oderzoe.. ase socaal-weteschappel oderzoe

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

De Poisson-verdeling. Doelen

De Poisson-verdeling. Doelen De Poisso-verdelig = 1,5 4b ( ) P = = Doele Geschiedeis Diagostische toets 4.5 De Poisso-verdelig, ee ileidig 4.5.1 De Poisso-verdelig 4.5.2 De tabel va de Poisso-verdelig 4.5.3 De verwachtigswaarde e

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie Opgve 71 1 + x) 3 1 + x) 1 + x) 2 1 + x) 1 + 2x + x 2 ) 1 + 2x + x 2 + x + 2x 2 + x 3 1 + 3x + 3x 2 + x 3 Opgve 72

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S, G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Schoolwerkplan schooljaar 2012 2013

Schoolwerkplan schooljaar 2012 2013 Schoolwekpln choolj 2012 2013 N chool De Bege Ade Heidenkipedyk 28 Pocode 8724 HW Telefoon 0514 521466 E-il bege@nijeg.nl Webie www.nijeg.nl dieceu D.Wee Du velling: Dieceu: MR: Schoolwekpln De Bege choolj

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Via de grafische rekenmachine krijg je o.a. de volgende statistische resultaten: . In rekenmachinetaal wordt dit 3, 3248.

Via de grafische rekenmachine krijg je o.a. de volgende statistische resultaten: . In rekenmachinetaal wordt dit 3, 3248. Waarom steut de grafsche rekemache e/of computer op om de stadaardafwjkg te berekee? Bj het verwerke va statstsche data bereket de grafsche rekemache ee aatal cetrum- e spredgsmate zodat deze door de leerlge

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie

Regressie, correlatie en modelvorming

Regressie, correlatie en modelvorming Hoofdstuk 9 Regresse, correlate e modelvormg 9. Leare regresse 9.. Ileded voorbeeld De pute (,3), (,) e (3,5) lgge et op éé rechte. Hoe kue we de rechte vde de het best aaslut bj de pute? Plaats de coördate

Nadere informatie

0` i` 0T. houdcniic iiaderé. dat het Wensclijk is dc l ' II).l(OII]St I1b\3i 3Sl31Hg _ 110.112,

0` i` 0T. houdcniic iiaderé. dat het Wensclijk is dc l ' II).l(OII]St I1b\3i 3Sl31Hg _ 110.112, Q 5 No 58 s1t1:s L UE T REPUBLEK SURNME v111 G me Y 7 houdcc aderé de k11st be3shg 19; (G;B:1911111, gédbrdc fbkét GB196 84, zoas aatstcjk gewjzgd bj SB3,3) 1>E1>1>EsmENT VN mc REPUBLEEKSURNME, Vé1 w >

Nadere informatie

Verrassende gerechten met recepturen

Verrassende gerechten met recepturen Veede eechte et ecetue Poeveije o doded, vijd & zted v 13 tot e et 25 t Peiode Selij voodeel 06-2017 Oote eilde zeeb et hiite, quio/bulu e oee ee Bodo Zet de tee et de quio/ bulu o het bod e vewijde voozichti

Nadere informatie

Steekproefkarakteristieken en betrouwbare uitspraken

Steekproefkarakteristieken en betrouwbare uitspraken Steekpoefkaakteistieke e betouwbae uitspake Steekpoefkaakteistieke. De ities Ee steekpoef uit X s W (; ) is ee ij X ; X ; :::; X zo dat de X i zij oafhakelijk; de X i hebbe dezelfde vedelig als X. Belagijke

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

WERKCOLLEGE 3. Rollende cilinder (tentamenopgave 27-11-2000) 1.H Satelliet met vliegwiel

WERKCOLLEGE 3. Rollende cilinder (tentamenopgave 27-11-2000) 1.H Satelliet met vliegwiel Utwekge Wekllege WRKCOLLG Rllede lde (tetaepgae 7--) e lde et bestaal e butestaal lt et ee state selhed e ee hztaal ppelak. De ttale assa a de lde s. a) Laat ze dat het taaghedset a de lde geljk s aa:

Nadere informatie

Brons heeft verschillende verschijningsvormen. Zoveel is ons wel duidelijk geworden. na een bezoek aan het atelier van kunstenaar

Brons heeft verschillende verschijningsvormen. Zoveel is ons wel duidelijk geworden. na een bezoek aan het atelier van kunstenaar Eric va Wattm Nooit verlege om ipiratie Bro heeft verchillede verchijigvorme. Zoveel i o wel didelijk geworde a ee bezoek aa het atelier va kteaar Eric va Wattm. Erge te de laderije oder de rook va Utrecht

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Samenvatting - Wiskunde I

Samenvatting - Wiskunde I Smevtt - Wsue I Clculus Erly Trsceetls Jmes Stewrt 6th eto Sles v A. Al-Dhhr Appe A Getlle, Vermele, Oeljhee e Absolute Wre N = {0,,,, } Ntuurlje etlle Z = {,-,-,-,0,,,, } Gehele etlle Q = { } Rtole etlle

Nadere informatie

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t" w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling W W W. l fral.l. l.l.fral.l a l.l.fra.fral.l P r a p h l.l.fra, fral.l. l.l.fral.l, a l.l.fra l,fra.l a p h l.l.ïfra, fral.l. l.!.fral.l a l...fra!.fra.l a p h l.l.fra fral.l. l.l.fral.l. ï a l.l.fra l.fral.l

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Auteur(s): F. Goudswaard, H. Oonk Titel: De kruk...waar? Jaargang: 3 Jaartal: 1985 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): F. Goudswaard, H. Oonk Titel: De kruk...waar? Jaargang: 3 Jaartal: 1985 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: Auteur(s):. Goudswaard, H. Ook Titel: De kruk...waar? Jaargag: 3 Jaartal: 198 Nummer: 3 Oorsprokelijke pagiaummers: 98-109 Dit artikel is oorsprokelijk verschee i Haags Tijdschrift voor ysiotherapie, va

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Nederlands HAVO 2010-2012

Nederlands HAVO 2010-2012 ederlad HAVO 000 eriode Toet tofomchrivig oort toet Tidduur Herkabaar E0 E7 E8 E9 E0 tv tuetide toete tv toet blok tv toet blok Ik verteltheorie / verhaalaalye Ik literair werk e leze / verwerke E0 E7

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Populatemodelle e ormaal verdeelde populates. Werktekst voor de leerlg Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vacaudeberg . Het gemddelde va

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen Oot moet het toch echt et meer seller kue, zou je zegge. Door techsche verbeterge (overdekte bae, euwe schaatspakke, klapschaatse, ezovoort) worde steeds sellere tjde gerealseerd. Maar zelfs als deze vloede

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

WERKCOLLEGE 1. 1.A Vrije val. 1.B Centrale botsing. Basketbal (toets oktober 2000)

WERKCOLLEGE 1. 1.A Vrije val. 1.B Centrale botsing. Basketbal (toets oktober 2000) Uiwekinen Wekcollee WERKCOLLEGE.A Vije al De ije al is een ewein an assapunen in de uu an he aadoppelak. Inloeden an de luch (wijin, wind) woden ewaaloosd. a) Sel de eweinseelijkin op oo een deelje in

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie