2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat Antwerpen B EUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR"

Transcriptie

1 2de bach PSW Statste 2 Smvt Q ucprter Kogstraat Atwerpe B EUR

2

3 requeteverdelge e beschrvede statste. Statste e socaal-weteschappel oderzoe.. ase socaal-weteschappel oderzoe RAPPORTAGE PROBLEEMSTELLIG DATA-AALYSE ODERZOEKSOTWERP DATA- VERZAMELIG ze sldes voor utgewert vb. Probleemstellg: vergt substatële houdele es va het vagebed Oderzoesotwerp e dataverzamelg: oderzoesmethode, overzcht va courate oderzoesdesgs vagebed, sterte e zwate va verschllede desgs Data-aalyse: Beschrvede statste, ducteve statste, multvarate statste,.. Rapporterg: weteschapsmethodologe, lteratuur opzoee, referere, weteschappel taalgebru.2 Doelstellge statste.2. Beschrvede statste Sythetsere va ee grote hoeveelhed gegeves bv equêtes, tot eele mate: bv. percetages, medaa, watele, gemddelde, stadaardafwg, correlatecoëffcët,. We mae gee odersched tusse de beschrvg va de populate of ee steeproef. Mest voor de had lggede procedure om beschrvede formate te rge over ee varabele s door het opvrage va ee frequetetabel. I SPSS wordt aast frequeteverdelg absolute aatalle oo og twee adere relateve verdelge bereed oder de oemers:

4 Percet: weerspegelt het aadeel v. ele waarde of categore het totaal, clusef de categoreë de als mssg werde gedefeerd Vald percet: weerspegelt het aadeel het totaal va de geldge categoreë, eclusef de categoreë de als mssg werde gedefeerd Laatste olom bevat de cumulateve relateve frequeteverdelg bereed op bass va de olom vald percet.2.2 Iducteve statste Utsprae doe over de volledge bevolg op bass va resultate va ee steeproef ut de bevolg bv. Velghedsmotor, verezgsoderzoe, PSBH, : veralgemeebaarhed va steeproefresultate aar de populate waarut de steeproef werd getroe..2.3 Statstsche aalyse Gercht op de verlarg va vastgestelde verschlle: bv. z verschlle gedrag tusse persoe te wte aa verschlle opledgsveau, ome,. Hoe belagr s el va deze factore de verlarg va verschlle gedrag..3 Mate va cetrale tedes e spredg Voor varabele met groot # categoreë s frequetetabel weg overzchtele I sommge gevalle a me gebru mae va cetrum- e spredgsmate om verdelg v/e varabele te typere. Meetveau v/d varabele = v. groot belag b euze gepaste maat o-parametrsche varabele omale & ordale: gee meeteehed e algebraïsche bewerge zoals bereee v. verschl tusse waarde of het bereee v. gemddelde gee betees. Waarde de aa categoreë wordt toegeed moet me terpretere als egetalle omale of ragummers ordale o omale veraderle: eehede w categoreë gedeeld op bass v. gelhed of ogelhed. Waarde de me toeet s arbtrar. Volgorde v/d categoreë heeft gee betees of belag. Categoreë ue frequete- e rustabelle wlleeurg v. plaats veraderd w. Me maat gebru v. modus als maat v. cetrale tedes. Modus = categore met hoogste frequete Aageze categoreë v. plaats verwsseld ue w et echt maat voor spredg o Dchotome omale veraderle: me a gebru mae v. ee 0/-coderg. Deze varabele w dummy-varabele geoemd e ue behadeld w als varabele v. terval- e ratoveau. Gemddelde v/e dummy-varabele geeft de proporte respodete weer de hoogste categore = categore met waarde o omale veraderle met categoreë: ue omgezet w aar ee set va - dummy-varabele o Ordale veraderle: aawezge ragorde heeft trsee betees gele gevalle dezelfde categore voor adere gevalle: a me zegge of me of scoort MAAR! Door otbree v. meeteehed a me et zegge of hoeveel de ee respodet / scoort da de adere. 2

5 Waarde de me toeet arbtrar: toegeede getalle weerspegele de ragordeg de aawezg s tusse de opeevolgede categoreë. Me maat gebru v. medaa als maat v. cetrale tedes Medaa = mddelste waaremg: waarde waar 50% v/d eehede oderlgt e 50% bove lgt Kwartele: verdele eehede 4 groepe: e wartel = 25% e 75%, 2 e wartel = medaa, 3 e wartel = 75% e 25% Iterwartelafstad = verschl tusse 3 e wartel e het e Rage = het verschl tusse hoogste e laagste waarde Worde gebrut als mate voor spredg Parametrsche varabele terval e rato: sprae v. meeteehed & metge w utgedrut beoemde getalle o Iterval varabele: sprae v/e arbtrar ulput grade C,.. zodat eel verschlle beteesvol z o Ratovarabele: sprae v/e absoluut ulput ome, #woers,.. zodat oo verhoudge beteesvol z o Voor meeste wattateve oderzoesmethode = odersched tusse bede weg relevat o Gemddelde = maat voor cetrale tedes & stadaardafwg = maat v. spredg voor bede MEETIVEAU IORMATIE BETEKEIS V/D WAARDE OMIAAL bv. wooplaats CLASSIICATIE: =, KEGETAL, GEE VERDERE WISKUDIGE BEWERKIGE ORDIAAL ORDEIG: WAARDE WEERSPIEGELE BESTAADE bv. dploma <, =, > ORDEIG; GEE WISKUDIGE BERWERKIGE ITERVAL bv. C, IQ ORDEIG + MEETEEHEID ITERVAL A-B IS BEPAALD, ULPUT IS ARBITRAIR; WISKUDIGE BEWERKIGE MOGELIJK RATIO bv. Iome, crme rates, ORDEIG, MEETEEHEID & ABSOLUUT ULPUT:.4 Mete e meetveaus RATIO O VERHOUDIG A/B IS BEPAALD; WISKUDIGE BEWERKIGE MOGELIJK.4. Wat s mete?. Verdelg va de populate P equvaletelasse E : Deelverzamelg va de populate P de alle elemete statstsche eehede groepeert de voor het bestudeerde emer als equvalet gelwaardg ue worde beschouwd 2. Kemere of schale va de equvaletelasse aa de had va ee varabele: Toeee va ee ege waarde waltatef of wattatef aa ele equvaletelasse va het ogeschaalde emer. De verzamelg X der waarde wordt de meetschaal va de varabele geoemd: ee varabele s ee afbeeldg va ee bevolg P ee verzamelg X va waarde. 3

6 Voorbeeld: VERZAMELIG EEHEDE OGESCHAALDE VARIABELE GESCHAALDE VARIABELE P Kare Serge lp A Karel Bea E = Atwerpe Kare lp E2 = Oost-Vlaadere Bea A E3 = Waals-Brabat Serge Bart Atwerpe Oost-Vlaadere Waals-Brabat Bart Karel E4 = Lmburg Lmburg EQUIVALETIEKLASSE PROVICIE VA VERBLIJ KWALITATIEVE WAARDE O MODALITEITE VERZAMELIG EEHEDE OGESCHAALDE VARIABELE GESCHAALDE VARIABELE P Kare Serge lp A Karel Bea Kare Bea lp A E = Atwerpe E2 = Oost-Vlaadere E3 = Waals-Brabat Serge Bart. Atwerpe 2. Oost-Vlaadere 3. Waals-Brabat Bart Karel E4 = Lmburg 4. Lmburg EQUIVALETIEKLASSE PROVICIE VA VERBLIJ KWATITATIEVE WAARDE.4.2 Kwattateve versus waltateve waarde I socale weteschappe doorgaas wattateve waarde Voordele va wattateve waarde: o Verwerg va wattateve waarde va computer vlotter o Kwattateve waarde eedudger da waltateve waarde: Vaa wordt b beschrvg gebru gemaat va syoeme of halfsyoeme. Moeler af te lede hoeverre het om equvalete gevalle gaat. o Kwattateve waarde meer mogelhede tot aalyse: Gegeves ue worde samegevat smpele beschrvede mate Relates tusse emere ue als algebraïsche fuctes utgedrut worde cfr. regresse- e correlatecoëffcëte.4.3 Mete e meetschale Toeee va getalle aa equvaletelasse. Hoe? Aa ele waarde va het ogeschaalde emer wordt ee ege, specfe getal toegeed De waarde de aa equvaletelasse werde toegeed, weerspegele de relates de realtet bestaa tusse de equvaletelasse, e éel de relates. Voorbeeld: 4

7 Wooplaats: Opledg: Iome:.4.4 Egeschappe va varabele of meetschale. Ordebaarhed: a. De varabele of meetschaal X s ordebaar waeer, voor el paar elemete e 2 Î X, a beslute: > 2 groter da < 2 leer da bv. opledgsveau, leeftd, legte, ome z ordebaar bv. wooplaats s et ordebaar b. Mer op: De ordebaarhed va de waarde weerspegelt ee bestaade ordeg tusse de equvaletelasse va het bestudeerde emer. 2. Het bestaa va ee meeteehed: a. Zelfde verschlle tusse de waarde va X weerspegele zelfde verschlle de testet va het bestudeerde emer. Slechts va toepassg op wattateve varabele. bv. temperatuur Celsus C of ahrehet b. Mer op: De geoze meeteehed a arbtrar z bv. C of 5

8 De aawezghed va ee 0 heeft gee bzodere betees. Ratos of verhoudge z beteesloos: bv. 0 C = C = 68 rato 20/0 rato 68/50 3. Het bestaa va ee absoluut ulput: a. Ee absoluut ulput s ee waarde 0 de de afwezghed va het bestudeerde emer weergeeft. bv. legte: absoluut ulput.e. gee legte bv. Kelv: absoluut ulput.e. afwezghed va Browse bewegg b. Mer op: egateve waarde ome et voor waeer ee absoluut ulput bestaat Ratos of verhoudge z bepaald bv. 000 BE = 24,79 EUR 2000 BE = 49,58 EUR rato 2000/000 = rato 49,58/24, Hërarche va de meetschale of meetveaus Mer op: Bewerge toegelate voor varabele v/e bep. meetveau moge w toegepast op varabele v/e hërarchsch hoger meetveau, maar et op varabele va ee lager meetveau. 2 Uvarate beschrvede statste 2. Deftes e otates s de steeproefgrootte of het effectef va de bestudeerde steeproef of populate. bv. Velghedsmotor 2004, = 2000 Wave 9 PSBH, = 5459 o De waargeome waarde worde weergegeve als:, 2,,,, o Er worde verschllede waarde waargeome:, 2,,,, Mer op dat: 6

9 Absolute frequete s het aatal eer dat ee bepaalde waarde werd waargeome. Me heeft: o, 2,,,, o, 2,,,, o De som va de absolute frequetes s gel aa de steeproefomvag of het effectef: De relateve frequete f wordt beome door de absolute frequete te dele door de steeproefomvag of het effectef: f Mer op dat: f Schg va gegeves op omale schaal De waarde va ee omale schaal z et georded: De volgorde waar waarde worde opgeome s wlleeurg: o Volges umeree of alfabetsche volgorde o Volges stgede/dalede overeeomede frequetes Grafsche voorstellg va omale schaal Hstogram Ele waarde w door ee rechthoe voorgesteld, waarv. de oppervlate recht everedg s met de frequete Rechthoee hebbe dezelfde bass e w best geschede Creldagram Ele waarde w door ee crelsector voorgesteld, waarv. de oppervlate recht everedg s met de frequete Pctogram Grootte v/d fguur of het aatal maal dat ee fguur w herhaald s recht everedg met de frequete v. ele waarde Gewest Vlaadere Walloë Brussel 7

10 2.3 Schg va gegeves op ordale schaal requetetabel w opgesteld zoals b omale varabele, maar de volgorde v/d frequetes /d frequetetabel s b ordale varabele gebaseerd op de ordeg va de waarde : < 2 < < < Gegeve de ordeg va waarde ue cumulateve frequetes worde bereed: Absolute cumulateve frequete: K Relateve cumulateve frequete: f K Mer op dat: 2.3. Grafsche voorstellg va ordale schaal Staafdagram Ele waarde w door ee staafe voorgesteld, waarv. de hoogte recht everedg s met de absolute of relateve frequete Abscs X-as s gercht, maar staafes w op gele afstad geplaatst géé meeteehed! Hstogram Ele waarde w door ee rechthoe voorgesteld, waarv. de oppervlate recht everedg s met de frequete Abscs X-as s gercht Rechthoee hebbe dezelfde bass e w best geschede Cumulateve frequetefucte Grafsche voorstellg v/d absolute of relateve cumulateve frequetes De cumulateve frequetefucte s voor edere waarde gedefeerd Cumulateve frequetefucte s voor ee ordale varabele ee trapfucte zoals voor ele dscrete varabele Grote trappe wze op hoge frequetes Egeschappe cumulateve frequetefucte: o De cumulateve frequetefucte s gedefeerd voor ele - < < o K- = 0; K = - = 0; = o De cumulateve fuctes z et-strt mootoo stged 8

11 2.4 Schg va gegeves op terval- of ratoschaal 2.4. et lasse gegroepeerde gegeves: Meeteehed: o Verschlle tusse waarde hebbe u ee betees. Deze verschlle moete door recht everedge verschlle worde voorgesteld op de abscs X-as Omdat verschlle tusse waarde op de abscs X-as ee betees hebbe, rge oo oppervlate oder fuctes ee betees. Dt laat gebru toe va frequeteveelhoee e gebru va leare terpolate waeer gegeves lasse worde gegroepeerd Grafsche voorstellg va terval- of ratoschaal Staafdagram Abscs X-as s gercht e heeft meeteehed Staafes w op de abscs op correcte afstad geplaatst Ele waarde w door ee staafe voorgesteld, waarv. de hoogte recht everedg s met de frequete requetepolygoo Abscs X-as s gercht é heeft meeteehed Oppervlate oder ee fucte rge betees Rechtlg verbde v. toppe staafesdagram et gebrue b ster versprede waarde cfr. staafesdagram Hstogram Abscs s gercht e heeft ee meeteehed Itervalle waarb odergres bovegres w gegeve door het mdde v/d beschouwde waarde e de vorge volgede waarde Oppervlate everedg met absolute relateve frequete het terval Cumulateve frequetefucte Abscs X-as s gercht e heeft meeteehed Trapfucte /h geval v. dscrete varabele 9

12 2.4.3 I lasse gegroepeerde gegeves Het aatal verschllede waargeome waarde s vaa erg groot. I dat geval s het ooverzchtel of omogel de lasse apart te beschouwe. Cotue varabele worde vaa lasse gedeeld. Klassegreze z vaa houdel gegeve, bv. voor de bereeg v. afhaelhedsrato s w volgede leeftdslasse gehateerd: tot 8 aar, 8-65 aar, 65 aar e ouder. Meeteehed: o Verschlle tusse waarde hebbe u ee betees. Deze verschlle moete door recht everedge verschlle wo voorgesteld op de abscs X-as o Omdat verschlle tusse waarde op de abscs X-as ee betees hebbe, rge oo oppervlate oder fuctes ee betees. Dt laat gebru toe va frequeteveelhoee e leare terpolate Sameeme va gegeves lasse tervalle. Bepalg va de lasse: Varatebreedte V of rage: geeft het verschl tusse de grootste e de leste waargeome waarde: V ma m Aatal lasse o We veroderstelle dat alle waarde /e lasse equvalet z. Hypothese geldt eel als verschlle et te groot z o Tusse 5 e 5 lasse o Emprsche regel: 0 log0 3 Klasselegte l o Klasse v. gele legte aagerade o I geval va lasse va gele legte, s de lasselegte b beaderg: V Varatebr eedte l Aatal lasse Klassegreze: voorbeelde va lasse: 30 < 40 ; ; 30 < 40 ; 30 < < 40 Klassemdde : o Bepale v. eacte lassegreze Dscrete veraderle: ele dscrete waarde w vervage door het overeeomstge cotue terval: bv. 23 wordt vervage door het cotue terval [22,5;23,5[ 24 wordt vervage door het cotue terval [23,5;24,5[ DISCRETE VERADERLIJKE Waaremgslasse Eacte lasse Klassemdde ,5 40, ,5 39, ,5 39,5 34, ,5 40,5 35,5 0

13 Cotue veraderle: de eacte lasse omt overee met de waaremgslasse COTIUE VERADERLIJKE Waaremgslasse Eacte lasse Klassemdde o Klassemdde w bereed als het gemddelde v. eacte lassegreze zowel b dscrete als cotue veraderle Voorbeeld ze sldes p requetetabel Klassemdde geeft ee represetateve waarde voor de beschouwde lasse b bereeg v. gemddelde, Bovegres v. lasse w gebrut voor cumulateve frequetes Leeftdscategorë Vald 7-23 aar aar 3-37 aar aar 45-5 aar aar aar aar aar aar aar aar Tot al Cumulatve requecy Percet Vald Percet Percet 577 0,6 0,6 0,6 57 0,5 0,5 2, ,0 4,0 35, , 8, 53, 640,7,7 64, , 0, 74, ,3 7,3 82, ,2 8,2 90, ,0 6,0 96,4 5 2,8 2,8 99,2 40,7,7 99,9 3,, 00, ,0 00, Hstogram Abscs s gercht e heeft meeteehed Itervalle w door de lasse bepaald Oppervlate cfr. lasse v. verschllede legte v. rechthoee s recht everedg met absolute of relateve frequete requeteveelhoe Abscs s gercht e heeft meeteehed Klassemddes op de hoogte v/d toppe v/d rechthoee /h hstogram w rechtlg verbode

14 Dagram va cumulateve frequetes Abscs s gercht e heeft meeteehed Hypothese: waaremge z homogee be ele lasse verdeeld Dagram va cumulateve frequetes s daardoor ee gebroe l Leare terpolate 2.5 Samevattg 2.6 Parameters requetetabelle e grafee z vaa ovoldoede om de formate vervat /d brutowaaremge te vatte. Om de gegeves te sythetsere w verder gebru gemaat v. emerede waarde of ewaarde: deze w parameters geoemd. 3 lasse parameters: Parameters va lggg o.m. cetraltetsparameters of cetrummate Parameters va spredg Parameters va vorm 2.6. Parameters va lggg parameters va poste Late toe de verdelg op de abscs of X-as te stuere 2

15 Moet steeds tusse de leste e de grootste waargeome waarde lgge met éé va de waarde overeeome het geval va omale veraderle De euze voor ee parameter bv. modus, gemddelde, medaa, om ee verdelg te beschrve s afhael va het meetveau v/d beschouwde verdelg Late toe om effcët groepe te vergele; bv. e vrouwe meer televse da mae, verschlt gedrag aar opledgsveau, Cetraltetsparameters of cetrummate = deelverzamelg v/d lgggsparameters Geve aa rod wele waarde op de abscs of X-as de verdelg gecetreerd s, geeft aa wele waarde represetatef s voor ee verdelg Keuze v/e cetrummaat of cetraltetsparameter s afhael v/h meetveau v/e veraderle. Modus 0: a. Brutowaaremge: waargeome waarde met hoogste frequete ma 0 b. I lasse gegroepeerde gegeves: modale lasse = lasse met de hoogste frequete, of, modus = lassemdde v/de lasse met de hoogste frequete c. Voordeel: modus s mael te bepale obv frequetetabel d. adele: Modus of modale lasse s et oodzael ue Bv.: meerdere waarde of lasse ue dezelfde hoogste frequete hebbe.e. bomale verdelg Houdt gee reeg met de adere waargeome waarde. Eel hoogste frequete bepaalt modus: erg verschllede verdelge hebbe mog. toch dezelfde modus 3

16 2. Medaa: a. Waarde v/d varabele de toelaat de waaremge 2 gele dele op te dele zodat er eveveel waaremge de medaa z als er z. Utgedrut adhv cumulateve frequetes: ~ K 2 b. Brutowaaremge: als het # waaremge eve s a de medaa tusse 2 waarde valle, we eme dat geval het gemddelde v. bede waarde c. I lasse gegroepeerde gegeves: medaa w bepaald dmv leare terpolate homogeeïtetshypothese: Bepale eerst lasse waar K = /2 Vervolges: beree we de medaa: ~ / 2 K ' m ' m l m Waarb: m : odergres v/d lasse waar K = /2 K m : absolute cumulateve frequete voor de odergres v. deze lasse m : absolute frequete v. deze lasse l : legte v. deze lasse d. Egeschappe: Afhael v/d orde v/d waaremge: et alle waargeome waarde w dus reeg gebracht Maat medaa mder gevoelg voor etreme waarde da bv. het gemddelde 3. Reeudg gemddelde terval: a. Defte: het reeudg gemddelde s gel a/d som v. alle waaremge gedeeld door het effectef b. Bereeg adhv brutowaaremge: c. Bereeg adhv lasse gegroepeerde gegeves: f = lassemddes d. Egeschappe: Waarde v. alle waaremge w gebrut b bereeg v/h gemddelde et zo b Mo & Me Gemddelde = meest gebrute cetrummaat voor terval- e ratoveraderle Gemddelde laat toe om groepe bv. geslacht, leeftd,.. effcët te vergele wat betreft hu score voor ee bep. Kemer bv. opledgsveau,.. Regresse-aalyse zal later w gebrut om bv. gemddelde duur aar leeftd te beschrve: Eduur =. + * leeftd 4

17 5 4. Meetudg gemddelde G rato, strt posteve waarde: a. Bereeg adhv brutowaaremge: b. Bereeg adhv lasse gegroepeerde gegeves: X = lassemddes Voorbeelde ze sldes p. 7 c. Toepassg e egeschappe: Wordt o.a. toegepast voor bereeg v. gemddelde groevoete e statstsche aalyse Logartme v. meetudg gemddelde = reeudg gemddelde v/d logartme v/d oorsproele waaremge: 5. Harmosch gemddelde H rato, > 0 a. Defte: verse v/h reeudge gemddelde bereed op de verse v/d waaremge b. Bereeg adhv brutowaaremge: c. Bereeg adhv lasse gegroepeerde waaremge: X = lassemddes d. Wordt zelde gebrut de statste 6. Kwatele: a. Defte: q-watel s de waarde v/e varabele de de waaremge 2 gedeelte schedt zodat ee proporte q v/d waaremge ee waarde aa het q-watel heeft e ee proporte -q v/d waaremge ee waarde aa het q-watel heeft b. Bzodere gevalle: Kwartele: verdele de geordede gegeves 4 gele dele Bereeg wartele voor lasse gegroepeerde gegeves: K 2 = medaa G,...,,2 ; G,...,,2 ; G log log log log H 2... H ,2,3, 4. K K l K K ' 4. '

18 6 Decele: verdele de geordede gegeves 0 gele dele Bereeg decele voor lasse gegroepeerde gegeves: d 5 = K 2 = medaa Percetele: verdele de geordede gegeves 00 gele dele Bereeg percetele voor lasse gegroepeerde gegeves: p 50 = d 5 = K 2 = medaa 7. Momete va rag m.b.t. costace c terval: a. Bereeg adhv brutowaaremge: b. Bereeg adhv lasse gegroepeerde gegeves: 8. Momete rod de oorsprog a gewoe momete: a. c = 0 b. Bereeg adhv brutowaaremge: c. Bereeg adhv lasse gegroepeerde gegeves: d. Het reeudge gemddelde s het momet v. rag rod de oorsprog 9. Momete m.b.t. het reeudg gemddelde cetrale momete: a. c = b. Bereeg adhv brutowaaremge: c. Bereeg adhv lasse gegroepeerde gegeves: Parameters va spredg Het begrp spredg Verwst aar de verschlle de w vastgesteld tusse waaremge bv. respodete, stede,.. voor ee oderzocht emer bv. gedrag,.. 0,2,..., 0. K d l K d d d d ' 0. ' 00,2,..., 00. K p l K p p p p ' 00. ' c c z c c z z a 0 0 z a 0 0 z m z m

19 Wr w vastgesteld dat er verschlle z tusse persoe wat betreft bv. gedrag.e spredg voor het emer gedrag, omt de vraag aar de oorzaa v. de verschlle & de verl. v. de verschlle leeftd, geslacht,.. Spredg & spredgsmate spele ee bel. rol aalysetechee de gercht z op de verl. v. dergele verschlle Spredgsmate Geve weer wele mate eehede bv. respodete, stede,.. v. elaar verschlle voor ee bep. Kemer of varabele door weer te geve hoeverre eehede gecocetreerd lgge rod de cetrummaat modus, medaa, gemddelde, da wel gespred lgge over de hele rage v/e varabele euze v/e spredgsmaat bep. door het meetveau v/e veraderle Spelregels voor spredgsmate Wr alle waaremge eezelfde waarde hebbe.e. gee spredg of verschlle tusse waaremge, da moet spredgsmaat gel z aa 0 Spredgsmaat w groter aarmate waaremge meer gespred z of oderlg meer verschlle Soorte. Varatebreedte V of rage: a. Spredgsmaat voor wattateve ordale veraderle b. Brutogegeves: V geeft het verschl tusse de grootste & de leste waargeome waarde: V ma m c. I lasse gegroepeerde gegeves: V s het verschl tusse de bovegres v/d hoogste lasse e de odergres v/d laagste lasse 7

20 2. Iterwartelafstad l: a. Spredgsmaat voor wattateve ordale veraderle b. Q s de waarde waar 25% v/d waaremge oder valt. Q 3 s de waarde waar 75% v/d waaremge oder valt. De terwartelafstad l = Q 3 Q geeft dus aa tusse wele waarde de mddelste 50% v/d waaremge valle eacte / 4 cum. freq b odergres Q odergres * lassebreedte frequete lassebreedte lasse eacte 3/ 4 cum. freq b odergres Q 3 odergres * lassebreedte frequete lassebreedte lasse 3. Iterdecelafstad D: a. Spredgsmaat voor wattateve ordale veraderle b. D s de waarde waar 0% v/d waaremge oder valt. D 9 s de waarde waar 90% v/d waaremge oder valt. De terdecelafstad D = D 9 - D geeft dus aa tusse wele waarde de mddelste 80% va de waaremge valle eacte /0 cum. freq b odergres D odergres * lassebreedte frequete lassebreedte lasse eacte 9 /0 cum. freq b odergres D 9 odergres * lassebreedte frequete lassebreedte lasse 4. Gemddelde absolute afwg e tervalvarabele a. Defte: e s het reeudg gemddelde v/d absolute waarde v/d afwge v/h gemddelde b. Bereege obv brutowaaremge: e c. Bereege obv lasse gegroepeerde gegeves: e d. Ituïtef erg dudel, maar weg brubaar verdere aalyse 5. Varate s² tervalvarabele a. Defte: s² weerspegelt de gemddelde gewadrateerde afwg v/h gemddelde b. Bereeg obv brutowaaremge: 2 s c. Bereg obv lasse gegroepeerde gegeves: 2 s d. Mer op: de varate s het 2 de momet rod het gemddelde: s² = m 2 e. Ituïtef mder dudel, maar speelt bel. rol regresse- e varate-aalyse om a te gaa hoeverre de spredg v/e varabele verlaard a w door de spredg v/e adere varabele 2 2 8

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN

BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN m BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT Utrecht, september 2005 29848 BESTUURSKRACHTMETING DRECHTSTEDEN GEMEENTE DORDRECHT INHOUD Blz. INLEIDING I.I AANLEIDING 1.2 LEESWIJZER ONDERZOEKSOPZET

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA.

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA. CRM metige metaalaalyses Overzicht va de meetresultate va gecertificeerde referetiemateriale bij de afdelig IMLA-metale va het RIZA. aalysetechieke: - grafietove-aas - vlam-aas - ICP-AES - Hydridegeeratie-AAS

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN

STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN .. < '. b.. A, d ~ 1 3 1 BJDRAGEN 'TO'll DE STATSTEK VAN NEDERLAND. NEUWE VOLGREEKS j;: li, Uitgegeveli Poor liet Cjeiitiual. Bilretra voo~ (e Sttistiek. No, XXX. NLEDNG *,d 'llot D15 Uitkomste der achtste

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie