De Poisson-verdeling. Doelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Poisson-verdeling. Doelen"

Transcriptie

1 De Poisso-verdelig = 1,5 4b ( ) P = = Doele Geschiedeis Diagostische toets 4.5 De Poisso-verdelig, ee ileidig De Poisso-verdelig De tabel va de Poisso-verdelig De verwachtigswaarde e de variatie va de Poisso-verdelig De beaderig va de biomiale verdelig door de Poisso-verdelig De beaderig va de Poisso-verdelig door de ormale verdelig Eidtoets Bijlage 1 Bewijs va de formule voor de Poisso-verdelig 2 Tabel Poisso-verdelig voor eelvoudige -waarde 3 Het bewijs voor E() = e Var() = 4 De som va oafhaelije Poisso-verdeelde asvariabele 5 De Poisso-verdelig met Excel 6 De Poisso-verdelig met de TI-83 Uitwerige va de opgave e! Doele Na het bestudere va dit hoofdstu u je: Ee Poisso-verdelig heree. De verschille aageve met ee biomiale verdelig. Kasvraagstue oplosse met de Poisso-verdelig. Kasvraagstue die op te losse zij met de biomiale verdelig beadere met de Poisso-verdelig. Kasvraagstue die op te losse zij met de Poisso-verdelig beadere met de ormale verdelig. Geschiedeis Siméo Poisso ( ) was ee Frase wisudige, gebore i de gemeete Pithiviers i het departemet Loiret. Hij leefde dus i de periode va de Frase revolutie e te tijde va adere grote Frase wisudige als Legedre, Laplace e Fourier. Op jeugdige leeftijd werd hij door zij vader aar Fotaiebleau gestuurd om zich bij zij oom, die chirurg was, te wijde aa de geeesude. Maar omdat zij eerste patiët eele ure a ee door hem uitgevoerde operatie stierf, wilde hij iets meer met geeesude te mae hebbe. Omdat hij eige aaleg i wisude blee te hebbe, werd hij aar de plaatselije École Cetrale gestuurd, * Siméo Deis Poisso Pithiviers i het departemet Loiret

2 2 Statistie voor techici waar hij zich verder bewaamde i de wisude. Als 17-jarige start hij aa de École Polytechique i Parijs. Bie twee jaar wist hij zich door publicatie va twee wisudige documete toegag te verschaffe tot het weteschappelije wereldje met oder adere Laplace, Legedre, bij wie hij colleges volgde, e Fourier. Naast zij aadacht voor het weteschappelije wer hij publiceerde meer da 300 teste over het brede gebied va de zuivere e toegepaste wisude had hij veel iteresse i het lesgeve. Hij blo hieri zo uit dat zij medestudete a ee erg moeilij college va éé va zij collega s vaa aar zij amer gige, om hem het college og ees uit te late legge e toe te lichte. I 1806 volgde hij Fourier, die aar Greoble vertro, op als hoogleraar aa de École Polytechique. Naast het hoogleraarschap aa de École Polytechique was hij astrooom aa het Bureau des Logitudes, hoogleraar aa de Faculté des Scieces i de ratioale mechaica' (professeur de mécaique ratioelle), oderzoeer aa de militaire school (École Militaire) i Sait-Cyr, oderzoeer aa de École Polytechique, raadsma va de uiversiteit, e meetudige bij het Bureau des Logitudes als opvolger va Laplace i Oo i de statistie heeft hij zij spore verdied. De Poisso-verdelig is door hem i 1837 i slechts éé pagia va zij statistisch wer Recherches sur la probabilité des jugemets e matières crimielles et matière civile beschreve. Hij lee zich terauwerood bewust va de grote pratische bruibaarheid va deze asverdelig. Ladislaus Josephowitsch vo Bortiewicz was de eerste die i 1898 de belagrijheid va de verdelig oderede. Hij paste haar toe i zij studie aar het aatal Pruisische soldate dat i de jare 1875 tot e met 1894 de dood vod door ee lap met ee paardehoef, beschreve i zij boe Das Gesetz der leie Zahle. Laplace, Legedre, Fourier, Siméo Deis Poisso, Frase Revolutie, Diagostische toets 1. Voor het aatal patiëte dat per dag i ee zieehuis bieomt tusse 10:00 uur e 10:30 uur eme we als asmodel ee Poisso-verdelig met parameter. I 10 aselect geoze dage blije i totaal 90 patiëte tusse de hiervoor geoemde tijdstippe bie te ome. a. Geef ee schattig va het gemiddelde aatal per dag. b. Bepaal de as dat er per dag precies 6 patiëte bieome tusse 10:00 uur e 10:30 uur. Laat m het aatal patiëte zij dat per dag tusse 10:30 uur e 11:00 uur bieomt met parameter m. Uit ee steeproef is geblee dat m = 5,6. c. Bepaal de as dat er op ee willeeurige dag tusse 10:00 uur e uur mider da 16 patiëte bieome. d. Geef ee schattig va Var( + m). 2. Het aatal uurwere dat per werdag bij ee juwelier verocht wordt, a als ee Poisso-verdelig beschouwd worde. Het aatal werdage per wee is gelij aa vijf. Het gemiddeld aatal uurwere dat verocht wordt bedraagt 4. Ele maadag wordt de voorraad va deze juwelier aagevuld tot 20 uurwere. a. Hoe groot is de as dat de juwelier te weiig voorraad heeft?

3 4.5 De Poisso-verdelig 3 b. Hoe groot moet de voorraad zij om deze as mider te late zij da 13%? 3. I ee productiebedrijf heeft me gedurede ee jaar per werdag bijgehoude hoeveel storige er per dag aa ee machie optrede. De tweede olom i de hieravolgede tabel geeft de waargeome aatalle ere aa met 0, 1, 2, 3, 4 respectievelij meer da 5 storige per dag aa. Het totaal aatal storige is 333. Hier is sprae va ee zeer groot aatal uitvoerige va ee asexperimet (productiehadelige met ee machie) met ee zeer leie as op succes (storig). waargeome aatal aatal storige per dag storige per dag totaal 333 het verwachte aatal storige per dag De verwachtig is da oo dat de waargeome aatalle storige goed beader ue worde met ee Poisso-verdelig a. Beree het gemiddelde aatal storige per dag i éé cijfer auweurig achter de omma. b. Beree i olom drie het verwachte aatal ere met 0, 1, 2, 3, 4 respectievelij meer da 5 storige per dag. c. Wat vid je va de mate waari de Poisso-verdelig de waargeome aatalle storige beadert? 4.5 De Poisso-verdelig, ee ileidig I hoofdstu 4 wordt het oderwerp asreeig behadeld. Kasreeig gebruie we bij het bestudere va uitomste waarbij toeval ee belagrije rol speelt. Bij die uitomste a de as uitgereed worde. Deze uitomste vorme same met hu bijbehorede ase ee asverdelig. Met ee asverdelig wordt ee asmodel vastgelegd. Er wordt oderscheid gemaat i discrete e cotiue asmodelle. I deze aavullig va geoemd hoofdstu, e wel op paragraaf 4.4, wordt óg ee discrete asverdelig besproe die gebruit wordt voor allerlei pratische toepassige e die i de techie bijvoorbeeld bij productieprocesse va toepassig is. Voorbeeld 1 Dodelije bedrijfsogevalle: recete otwielige 1 Wim va de Berg I 2005 zij 74 persoe overlede als gevolg va ee dodelij bedrijfsogeval. Dit is het laagste aatal i de afgelope tie jaar. Het aatal persoe dat jaarlijs door ee bedrijfsogeval overlijdt, schommelde i de periode tusse 74 e 126. Bija alle slachtoffers zij mae. Het aatal 55-plussers oder he is relatief hoog. Beeld rae is de meest vooromede oorzaa va 1 Vrij bewert aar ee oderwerp op de website 8CB5-6D078F2CC3C1/0/20064b15p58art.pdf

4 4 Statistie voor techici ee dodelij ogeval, gevolgd door valle. Ruim ee wart va de slachtoffers (26) werte i de bouwijverheid; per hoderdduized werede valle de meeste slachtoffers echter i de agrarische sector. a. Beree de as op 2 dodelije bedrijfsogevalle i de bouwijverheid i ee bepaalde wee va het jaar b. Beree de as op meer da 1 dodelij bedrijfsogeval i de bouwijverheid i ee bepaalde wee va het jaar We gaa deze situatie ees ader beije. Als we het aatal dodelije bedrijfsogevalle i de bouwijverheid per twee wee bijhoude, da zal i werelijheid het aatal dodelije bedrijfsogevalle per twee wee gemiddeld 1 persoo zij. Mer op dat er wee ue zij dat er iet éé dodelij bedrijfsogeval te bespeure valt, terwijl er oo wee ue voorome met 1, 2, 3 e zelfs meer dodelije bedrijfsogevalle. Het gemiddelde aatal dodelije bedrijfsogevalle is 1. We verdele u de twee wee i = 336 gelije itervalle va éé uur. Stel u dat als er ee dodelij bedrijfsogeval plaatsvidt dit i precies éé uur gebeurt. Laat het aatal dodelije bedrijfsogevalle i de bouwijverheid zij dat i ee tijdsiterval va precies éé uur plaatsvidt. Dat beteet dus dat er i twee wee 336 Beroulli experimete zij, met de as dat er i ee zo tijdsiterval va éé uur ee dodelij bedrijfsogeval i 1 de bouwijverheid plaatsvidt 336 0, 0030 bedraagt. De as dat er gee dodelij bedrijfsogeval i dat tijdsiterval gebeurt, is da gelij aa 1 0,0030 = 0,9970. Omdat de experimete oafhaelij zij va elaar e el experimet eezelfde as op succes P ( = ) = heeft va 0,0030 is het aatal ere dat er ee p ( 1 p) bedrijfsogeval per uur plaatsvidt dus biomiaal verdeeld met p = 0,0030. Volges deze biomiale verdelig met = 336 e p = 0,0030 vide we voor de ase = 0, 1, 2 3 e 3: P ( = 0) = 0, ,9970 0, = P ( = 1) = 0, ,9970 = 0, P ( = 2) = 0, , , = P ( = 3) = 0, , 9970 = 0, Repetitie: Gegeve ee Beroulli experimet met succesas p. De asvariabele is het totale aatal successe i oafhaelije uitvoerige va dat Beroulli experimet. Da hebbe we geleerd dat de asvariabele biomiaal verdeel is met

5 4.5 De Poisso-verdelig 5 Verdele we u ee etmaal i miute da zij er = gelije itervalle va éé miuut. Stel dat als er ee dodelij bedrijfsogeval plaatsvidt dit i precies éé miuut gebeurt. Laat het aatal dodelije bedrijfsogevalle i de bouwijverheid zij dat i ee tijdsiterval va precies éé miuut plaatsvidt. Dat beteet dus dat er i twee wee Beroulli experimete zij, met de as dat er i ee zo tijdsiterval va éé miuut ee 1 dodelij bedrijfsogeval i de bouwijverheid plaatsvidt , bedraagt. De as dat er gee dodelij bedrijfsogeval i dat tijdsiterval gebeurt, is da gelij aa 1 0,00005 = 0, Omdat de experimete oafhaelij zij va elaar e el experimet eezelfde as op succes heeft va 0,00005 is het aatal ere dat er ee bedrijfsogeval per miuut plaatsvidt dus biomiaal verdeeld met p = 0, Volges deze biomiale verdelig met = e p = 0,00005 vide we voor de ase = 0, 1, 2 3 e 3: P ( = 0) = 0, , = 0, P ( = 1) = 0, , = 0, P ( = 2) = 0, , , = P ( = 3) = 0, ,99995 = 0, Dit levert vier ase op die verschilled zij va de vorige vier. Wat u? Uit het voorgaade blijt echter dat er ee verdelig te bedee is die het limietgeval va de biomiale verdelig is waarbij het aatal asexperimete aar oeidig gaat, wisudig geoteerd met, e de as op succes p aar 0 gaat, geoteerd als p 0 zodat P ( = ) = lim p ( 1 p) = e!. Voor ee bewijs raadpleeg bijlage 1., p 0 Mer op dat de Poisso-verdelig ee model is voor het optrede va zeldzame gebeurteisse. Daarmee wordt het volgede bedoeld. Als het om gebeurteisse i de tijd gaat, da bedoele we met zeldzame gebeurteis dat de tijd die de gebeurteis duurt ort is i vergelijig met de hoeveelheid tijd tusse twee opeevolgede gebeurteisse. I voorgaad voorbeeld over het aatal dodelije bedrijfsogevalle i de bouwijverheid da gebeurt zo ogelu i ee fractie va ee secode e dus erg lei i vergelijig met de tijd die verloopt tusse twee dodelije bedrijfsogevalle De Poisso-verdelig Als de stochastische variabele het totale aatal successe aageeft i ee zeer groot aatal oafhaelije uitvoerige va ee asexperimet met ee zeer leie succesas p da is de as op successe P( = ) gelij aa e 2!, met = 0, 1, 2,,. 2 Voor het bewijs va de formule wordt verweze aar de bijlage

6 6 Statistie voor techici De verzamelig uitomste met de bijbehorede ase P( = ) vormt de asverdelig die de Poisso-verdelig heet. Kemere: 1. Het experimet bestaat uit het telle va het telle va het aatal eer dat ee zeere gebeurteis vooromt gedurede ee gegeve tijdsiterval of ee legte-eeheid of ee volume-eeheid (of gewicht, afstad of eige adere meeteeheid). 2. de as dat ee gebeurteis vooromt i ee gegeve tijds-, oppervlate- of volumeeeheid is voor ele eeheid gelij 3. het aatal gebeurteisse dat vooromt i ee tijds-, oppervlate- of volume-eeheid is oafhaelij va het aatal dat vooromt i adere eehede. 4. het gemiddelde aatal gebeurteisse i ele meeteeheid wordt aagegeve met de Griese letter. I voorgaade formule is e het grodtal va de atuurlije logaritme met e 2, Mer op dat uit de formule va de asfuctie f() = P( = ) blijt dat de ase i de Poissoverdelig odubbelziig zij vastgelegd door de waarde va. Je hoeft dus iet het aatal asexperimete e de succesas p te wete. Ee Poisso-verdelig vidt haar toepassig i situaties waar het gaat om het aatal voorvalle per tijdseeheid zoals het aatal storige per uur, het aatal vereersogevalle per jaar, het aatal late dat zich meldt aa het loet, het aatal bradmeldige per maad, het aatal telefoogespree per dag, het aatal tie op de geigerteller per miuut bij metig va radioactiviteit, het aatal auto s dat per miuut ee bepaald put va ee selweg passeert. Maar oo het aatal voorvalle per oppervlate-eeheid of per ihoudseeheid: het aatal weeffoute per m 2, het aatal paardebloeme per are weilad, het aatal voltreffers tijdes bombardemete op Lode i de tweede wereldoorlog, het aatal bacterië i ee liter water, het aatal molecule va stof X i ee liter verotreiigde vloeistof We gaa u ee atwoord geve op de vrage a e b uit de ileidig. a. Beree de as op 2 dodelije bedrijfsogevalle i de bouwijverheid i ee bepaalde wee va het jaar De stochastische variabele is het aatal dodelije bedrijfsogevalle i 2005 i de bouwijverheid i ee wee. Deze is Poisso verdeeld met = = 2. Gevraagd 1 wordt P ( 2 ) = = 2 = e 0,0758 = 7,58%. Het aatal experimete is iet 2! belagrij, wel de waarde va. b. Beree de as op meer da 1 dodelij bedrijfsogeval i de bouwijverheid i ee bepaalde wee va het jaar Het gevraagde is hier P > 1 = 1 = 1 P 1 = 1 = 1 P = 0 = 1 P = 1 = 1 = ( ) ( ) ( ) ( ) e e = 1 0, , , 0902 = 9,02%. 0! 1! Deze waarde ue oo met behulp va de tabelle i bijlage 2 gevode worde. Nog ee voorbeeld:

7 4.5 De Poisso-verdelig 7 Voorbeeld 2 Ee receptioiste va ee bedrijf otvagt gemiddeld per uur twitig telefootjes. Wat is de as dat ze i ee wartier mider da vijf telefootjes otvagt. Uitwerig Het aatal telefootjes dat de receptioiste i ee wartier otvagt mag als Poisso verdeeld beschouwd worde met = 5. Gevraagd wordt P ( < 5 = 5) = P ( = 0) + P ( = 1 ) P ( = 4 ) = e + e e 0,4405 0! 1! 4! Met de tabel uit bijlage 2 vide we de uitomst direct De tabel va de Poisso-verdelig Met de formule voor de Poisso-verdelig is de tabel voor verschillede - e -waarde te mae. Deze is i bijlage 2 terug te vide, éé voor de eelvoudige -waarde e éé voorde cumulatieve waarde va. Het opzoee va P ( 3 2) = = gaat als volgt. Raadpleeg de tabel met de verdelig voor eelvoudige waarde va, zie de hier avolgede tabel. 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0, P ( = 3 = 2) = 2 2 e 3 3! 0, = = 0,1 = 0,2 = 0,3 = 0,4 = 0,5 = 0,6 0 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0, ,0905 0,1637 0,2222 0,2681 0,3033 0, ,0045 0,0164 0,0333 0,0536 0,0758 0, ,0002 0,0011 0,0033 0,0072 0,0126 0, ,0000 0,0001 0,0003 0,0007 0,0016 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 = = 0,7 = 0,8 = 0,9 = 1,0 = 1,5 = 2 0 0,4966 0,4493 0,4066 0,3679 0,2231 0, ,3476 0,3595 0,3659 0,3679 0,3347 0, ,1217 0,1438 0,1647 0,1839 0,2510 0, ,0284 0,0383 0,0494 0,0613 0,1255 0, ,0050 0,0077 0,0111 0,0153 0,0471 0, ,0007 0,0012 0,0020 0,0031 0,0141 0, ,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0035 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 Zo zoe je P ( 3 2) = = op! Zoe op = 2 e hetzelfde deel va de tabel = 3. Op het ruisput va beide waarde vid P = 3 = 2 = 0,1804. je ( )

8 8 Statistie voor techici Voor de uitomst va P ( 3 2) = raadpleeg je de tabel met de verdelig voor cumulatieve waarde va. I de hieravolgede figuur staat ee deel va de tabel die aageeft hoe je de bijbehorede waarde vidt: 0,8571. = = 0,9 = 1,0 = 1,5 = 2,0 = 2,5 = 3,0 = 3,5 = 4,0 0 0,4066 0,3679 0,2231 0,1353 0,0821 0,0498 0,0302 0, ,7725 0,7358 0,5578 0,4060 0,2873 0,1991 0,1359 0, ,9371 0,9197 0,8088 0,6767 0,5438 0,4232 0,3208 0, ,9865 0,9810 0,9344 0,8571 0,7576 0,6472 0,5366 0, ,9977 0,9963 0,9814 0,9473 0,8912 0,8153 0,7254 0, ,9997 0,9994 0,9955 0,9834 0,9580 0,9161 0,8576 0, ,0000 0,9999 0,9991 0,9955 0,9858 0,9665 0,9347 0, ,0000 1,0000 0,9998 0,9989 0,9958 0,9881 0,9733 0, ,0000 1,0000 1,0000 0,9998 0,9989 0,9962 0,9901 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 0,9989 0,9967 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0,9990 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9997 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Zo zoe je P ( 3 2) = op! De as a oo bereed worde met de tabel va de verdelig voor eelvoudige waarde va : P 3 = 2 = P = 0 + P = P = 3 = 0, , ,1804 = 0,8571. ( ) ( ) ( ) ( ) Oo a de as bereed worde door toepassig va de formule P ( ) e = =.! P ( 3 = 2 ) = e + e e 0,8571 0! 1! 3! Opgave 1. Het aatal computerstorige va éé computer per wee is ee stochastische variabele die ee Poisso-verdelig volgt. Het gemiddeld aatal storige per wee is gelij aa 3. Wat is de as dat deze computer gedurede twee wee gee eele storig vertoot? 2. Het aatal ogevalle per dag op ee bepaald wegva is Poisso verdeeld met ee gemiddelde va 2 per maad. a. Beree de as dat er precies 4 ogevalle plaatsvide i ee maad. b. Beree de as dat er meer da 2 ogevalle plaatsvide i ee maad. c. Beree de as dat er mider da 3 ogevalle plaatsvide i ee periode va twee made. 3. I ee productiebedrijf worde metale plate bewert, waarbij foute ue optrede. Geblee is dat bij dit bewerigsproces éé fout optreedt per m 2. Wat is de as dat ee bewerte plaat va 1,5 bij 2 m maximaal éé fout heeft.

9 4.5 De Poisso-verdelig De verwachtigswaarde e de variatie va de Poisso verdelig We hebbe al gezie dat de Poisso-verdelig de plezierige eigeschap heeft dat je iet precies hoeft te wete hoe groot het aatal experimete is e hoe groot de succesas is. Daaraast heeft de Poisso-verdelig og twee opvallede eigeschappe: Als Poisso verdeeld is met parameter, da is de verwachtigswaarde va ee Poisso-verdelig is gelij aa, E() = e de variatie is eveees gelij aa, Var() =. Voor de stadaardafwijig geldt da σ = Opmerig: Omdat de verwachtigswaarde, het theoretische gemiddelde, bij de Poissoverdelig gelij is wordt i de literatuur het symbool vaa vervage door het symbool µ. Voor ee bewijs va de formules voor E() e Var() verwijze we je aar bijlage 3. I opgave 1 e 3 is zoder dat we het wete gebrui gemaat va ee belagrije eigeschap va asvariabele die Poisso verdeeld zij e wel de volgede eigeschap: Als e l twee oderlig oafhaelije asvariabele zij die Poisso verdeeld zij met parameters 1 e 2 da is de som va de beide asvariabele s = + l weer ee Poisso verdeelde asvariabele met parameter s = ; bewijs, zie bijlage 4. I opgave 1 was het aatal computerstorige va éé computer per wee met parameter = 3. Het gevraagde had betreig op het aatal storige i twee wee dus s = met parameter s = 6. I opgave 3 was sprae va = het aatal foute per m 2 met parameter = 1. Het gevraagde had betreig op ee plaat va 1,5 bij 2 m. Deze plaat is opgebouwd uit 12 plate va ¼ m 2 met el ee gemiddelde va ¼ fout. Da s = met parameter s = 3. I het u volgede voorbeeld omt ee adere situatie aa de orde waari eveees gebrui gemaat wordt va de hiervoor geoemde eigeschap. Voorbeeld 3 Twee persoe gebruie ee lasapparaat va hetzelfde mer e va hetzelfde type. Beide persoe moete statisch belaste costructies lasse. Bidigsfoute zij da iet toegestaa. Uit ervarig gebaseerd op de techie va ultrasoo oderzoe is geblee dat persoo A gemiddeld 0,05 foute per uur maat terwijl persoo B 0,1 foute per uur maat. Als beide persoe gedurede acht werure aa ee costructie were, bepaal da de as dat ze same meer da 2 foute gedurede die acht uur mae. Aalyse: A = het aatal lasfoute dat persoo A per uur maat ~ Poisso ( = 0,1) verdeeld; B = het aatal lasfoute dat persoo B per uur maat ~ Poisso ( = 0,2) verdeeld; A+B = het aatal lasfoute dat beide persoe same i 8 uur mae ~ Poisso ( = 8 (0,05 + 0,1) = 1,4) verdeeld. Gevraagd: P( A+B > 2)

10 10 Statistie voor techici Oplossig: P( A+B > 2) = 1 P( A+B 1) = 1 0,5918 = 0,4082. Opgave 4. Op het bedrijfsterrei va ee bedrijf staa drie fabriee aageduid met A, B e C. I alle drie fabriee staat ee volledig geautomatiseerde productiestraat. I fabrie A treedt per 4 uur gemiddeld 1 storig op i de productiestraat, terwijl dat i fabrie B e C gemiddeld respectievelij 2 e 3 storige zij. a. Hoe groot is de as dat op ee dag (= 8 werure) meer da 3 storige optrede i fabrie A? b. Hoe groot is de as dat i fabrie A e B same precies 8 storige optrede gedurede ee werdag? Beree deze as op twee maiere e wel: b1. door alle mogelije combiaties te bepale die same 8 storige oplevere e daarva de ase te bepale; b2. door gebrui te mae va de hiervoor geoemde eigeschap voor de som va oafhaelije Poisso verdeelde asvariabele. c. Hoe groot is de as op temiste 8 storige i fabrie A, B e C same op ee dag? De beaderig va de biomiale verdelig door de Poissoverdelig I het begi va deze paragraaf is al opgemert dat de Poisso-verdelig gezie a worde als ee biomiale verdelig met zeer grote steeproefomvag e zeer leie succesas p. Zoder bewijs melde we hier dat zeer grote steeproefomvag beteet 20 e zeer leie succesas beteet p < 5. Omdat de grafisch reeapparate e de softwarepaette voldoede rachtig zij, hoeft er mider va beaderige gebrui gemaat te worde. Ee goede rede echter om ee discrete asverdelig te beadere met ee adere discrete asverdelig is het reewer. Het a ee aazielije besparig aa reewer geve e toch ee redelij auweurig resultaat oplevere. Opgave 5. Het zaa i eletroische apparatuur veroopt TV toestelle va ee bepaald type. Het aatal dat me dagelijs veroopt mag als ee Poisso-verdelig beschouwd worde met parameter 1,8. Op maadagmiddag vidt de bevoorradig plaats terwijl de zaa op zodag sluit. Hoeveel toestelle moet me steeds op maadag i voorraad brege om de omede wee met 95% zeerheid direct te ue levere? De beaderig va de Poisso-verdelig door de ormale verdelig We lope hier vast vooruit op de theorie va hoofdstu 5, de ormale verdelig, ee asverdelig die behoort tot de verzamelig va cotiue verdelige. Op basis va ee belagrije stellig, de cetrale limietstellig, a ee discrete verdelig, i dit geval de Poisso-verdelig, beaderd worde door de ormale verdelig, zoals opgemert ee cotiue verdelig. De voorwaarde die hiervoor geldt is: µ 10.

11 4.5 De Poisso-verdelig 11 Schematisch ue we de verschillede beaderige va de ee verdelig door de adere als volgt weergeve: Hypergeometrische verdelig < p < 0,10 0,10 Biomiale Poisso N 20 verdelig verdelig 20 p 5 (1 p) 5 Normale verdelig µ 10 Eidtoets 1. De telefoooproepe die i ee telefoocetrale aaome gedurede éé miuut volge ee Poisso-verdelig met parameter = 6. Beree i vier cijfers auweurig achter de omma de as dat i éé miuut: a. Gee oproepe aaome. b. Precies 6 oproepe aaome. c. Mistes 7 oproepe aaome. 2. I ee zeer gebied trede aardbevige bij beaderig op volges ee Poisso-verdelig met ee gemiddelde va 2 aardbevige per maad. a. Beree i vier cijfers auweurig achter de omma de as dat er de omede twee maade mistes drie aardbevige optrede. b. Wat is de as i vier cijfers auweurig achter de omma dat de eerstvolgede aardbevig mistes drie maade op zich laat wachte? c. Beree de as i vier cijfers auweurig achter de omma dat er de eerstomede 4 maade gee eele aardbevig plaatsvidt. 3. I ee bedrijf worde aa ee lopede bad bierflesjes gevuld. Daarbij gaat er zo u e da wel ees iets mis e valt er ee flesje va de bad. Me heeft geaalyseerd dat er gemiddeld 3 flesjes per dag va de bad valle. a. Bede ee geschit model waarmee het aatal flesjes beschreve dat per dag va de bad valt beschreve a worde. b. Beree i het geval va vraag a de as dat er op zeere dag gee flesje va de bad valt. c. We wete dat er per dag flesse over de bad gaa. Bede i dit geval ee geschit model voor het aatal gevalle flesse per dag e beree op basis va dit model de variatie e het verwachtigswaarde va het aatal gevalle flesjes op ee dag. d. Beader door gebrui te mae va de cetrale limietstellig zo goed mogelij de as dat er i ee maad met 20 werdage maximaal 60 flesse va de bad valle.

12 12 Statistie voor techici Bijlage 1 Bewijs va de formule voor de Poisso-verdelig Gegeve de biomiale verdelig met oafhaelije uitvoerige va ee asexperimet met twee mogelije uitomste aagegeve met succes e gee succes, waarva de as op succes gelij is aa p e de as op gee succes gelij is aa (1 p). De as op eer succes is da gelij aa P ( = ) = p ( 1 p), met = 0, 1, 2,,. formule 1 Als het aatal asexperimete zeer groot wordt e de as op succes p erg lei e p, de verwachtigswaarde of het theoretische gemiddelde va de biomiale verdelig, is gelij aa, da geldt: lim p ( 1 p ) e =!., p 0 Het bewijs verloopt als volgt. Omdat p = is p te schrijve als p = e is formule 1 te 1 = 1! ( 1 ) e 1 = =! ( )! ( 1 ) schrijve als p ( p) ( 1 ) ( 1 ) ( )!! = = 1 1! ( )!!! zit i de factor * Poisso formule! Omdat ee vast geheel getal is, geldt voor factor * ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ). formule 2 factore ( )( ) ( )! = =! = =... = = Als da gaat factor * aar 1. Oo de factor 1 Voor de factor lim 1 gaat aar 1 voor. geldt het volgede. I de wisude is aagetood dat lim 1+ = e met e 2,71828; e is het getal va Euler, die ee ei was i het bewere va oeidige somme, producte e breue; va hem wordt wel gezegd dat hij reede zoals adere ademhaalde. Dus lim 1 = lim 1+ = e. lim p 1 p = e, p 0 Ui t het voorgaade blijt ( )!

13 4.5 De Poisso-verdelig 13 Bijlage 2 Tabel Poisso-verdelig voor eelvoudige -waarde: P( = ) =!. e 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0, P ( = 3 = 2) = 2 2 e 3 3! 0,1804 = = 0,1 = 0,2 = 0,3 = 0,4 = 0,5 = 0,6 0 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0, ,0905 0,1637 0,2222 0,2681 0,3033 0, ,0045 0,0164 0,0333 0,0536 0,0758 0, ,0002 0,0011 0,0033 0,0072 0,0126 0, ,0000 0,0001 0,0003 0,0007 0,0016 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 = = 0,7 = 0,8 = 0,9 = 1,0 = 1,5 = 2 0 0,4966 0,4493 0,4066 0,3679 0,2231 0, ,3476 0,3595 0,3659 0,3679 0,3347 0, ,1217 0,1438 0,1647 0,1839 0,2510 0, ,0284 0,0383 0,0494 0,0613 0,1255 0, ,0050 0,0077 0,0111 0,0153 0,0471 0, ,0007 0,0012 0,0020 0,0031 0,0141 0, ,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0035 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 = = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 0 0,0498 0,0183 0,0067 0,0025 0,0009 0, ,1494 0,0733 0,0337 0,0149 0,0064 0, ,2240 0,1465 0,0842 0,0446 0,0223 0, ,2240 0,1954 0,1404 0,0892 0,0521 0, ,1680 0,1954 0,1755 0,1339 0,0912 0, ,1008 0,1563 0,1755 0,1606 0,1277 0, ,0504 0,1042 0,1462 0,1606 0,1490 0, ,0216 0,0595 0,1044 0,1377 0,1490 0, ,0081 0,0298 0,0653 0,1033 0,1304 0, ,0027 0,0132 0,0363 0,0688 0,1014 0, ,0008 0,0053 0,0181 0,0413 0,0710 0, ,0002 0,0019 0,0082 0,0225 0,0452 0, ,0001 0,0006 0,0034 0,0113 0,0263 0, ,0000 0,0002 0,0013 0,0052 0,0142 0, ,0000 0,0001 0,0005 0,0022 0,0071 0, ,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0033 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0014 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0, ,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,

14 14 Statistie voor techici Tabel Poisso-verdelig voor cumulatieve -waarde: P( ) = e = 0!. 0,2 0,15 0,1 0, ( ) P 6 = 5 = 0,7622 = = 0,1 = 0,2 = 0,3 = 0,4 = 0,5 = 0,6 = 0,7 = 0,8 0 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0, ,9953 0,9825 0,9631 0,9384 0,9098 0,8781 0,8442 0, ,9998 0,9989 0,9964 0,9921 0,9856 0,9769 0,9659 0, ,0000 0,9999 0,9997 0,9992 0,9982 0,9966 0,9942 0, ,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9996 0,9992 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9999 0, ,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 = = 0,9 = 1,0 = 1,5 = 2,0 = 2,5 = 3,0 = 3,5 = 4,0 0 0,4066 0,3679 0,2231 0,1353 0,0821 0,0498 0,0302 0, ,7725 0,7358 0,5578 0,4060 0,2873 0,1991 0,1359 0, ,9371 0,9197 0,8088 0,6767 0,5438 0,4232 0,3208 0, ,9865 0,9810 0,9344 0,8571 0,7576 0,6472 0,5366 0, ,9977 0,9963 0,9814 0,9473 0,8912 0,8153 0,7254 0, ,9997 0,9994 0,9955 0,9834 0,9580 0,9161 0,8576 0, ,0000 0,9999 0,9991 0,9955 0,9858 0,9665 0,9347 0, ,0000 0,9998 0,9989 0,9958 0,9881 0,9733 0, ,0000 0,9998 0,9989 0,9962 0,9901 0, ,0000 0,9997 0,9989 0,9967 0, ,9999 0,9997 0,9990 0, ,0000 0,9999 0,9997 0, ,0000 0,9999 0, ,0000 0, ,0000 = = 5,0 = 5,5 = 6,0 = 6,5 = 7,0 = 8,0 = 9,0 = 10,0 0 0,0067 0,0041 0,0025 0,0015 0,0009 0,0003 0,0001 0, ,0404 0,0266 0,0174 0,0113 0,0073 0,0030 0,0012 0, ,1247 0,0884 0,0620 0,0430 0,0296 0,0138 0,0062 0, ,2650 0,2017 0,1512 0,1118 0,0818 0,0424 0,0212 0, ,4405 0,3575 0,2851 0,2237 0,1730 0,0996 0,0550 0, ,6160 0,5289 0,4457 0,3690 0,3007 0,1912 0,1157 0, ,7622 0,6860 0,6063 0,5265 0,4497 0,3134 0,2068 0, ,8666 0,8095 0,7440 0,6728 0,5987 0,4530 0,3239 0, ,9319 0,8944 0,8472 0,7916 0,7291 0,5925 0,4557 0, ,9682 0,9462 0,9161 0,8774 0,8305 0,7166 0,5874 0, ,9863 0,9747 0,9574 0,9332 0,9015 0,8159 0,7060 0, ,9945 0,9890 0,9799 0,9661 0,9467 0,8881 0,8030 0, ,9980 0,9955 0,9912 0,9840 0,9730 0,9362 0,8758 0, ,9993 0,9983 0,9964 0,9929 0,9872 0,9658 0,9261 0, ,9998 0,9994 0,9986 0,9970 0,9943 0,9827 0,9585 0, ,9999 0,9998 0,9995 0,9988 0,9976 0,9918 0,9780 0, ,0000 0,9999 0,9998 0,9996 0,9990 0,9963 0,9889 0, ,0000 0,9999 0,9998 0,9996 0,9984 0,9947 0, ,0000 0,9999 0,9999 0,9993 0,9976 0, ,0000 1,0000 0,9997 0,9989 0, ,9999 0,9996 0, ,0000 0,9998 0, ,9999 0, ,0000 0, ,

15 4.5 De Poisso-verdelig 15 Bijlage 3 Het bewijs voor E() = e Var() = E() = E ( ) = P ( = ) = e! = 0 = 0 = e = e 1! 1! = e ( ) ( ) = 0 = 1 = 1 1 ( ) 1! Met reesotwielig, ee oderwerp uit de wisude waarbij ee fuctie beaderd wordt door de som va ee aatal terme, heeft me aagetood dat ( ) E = e e =. Var() = ( ) 2 2 We wete Var ( ) E ( ) E ( ) Uit voorgaade volgt E ( ) ( ) ( ) =. ( ) E P e = 0 = 0 =. Verder geldt: = = =! 2 = e = e 1! 1! ( ) ( ) = 0 = = e = e + 1! 1! ( ) = 1 = 1 = 1 ( 1) ( ) = ( 1 1) ( ) 1 1 = e ( 1) + e 1 = 1 ( 1 )! = 1 ( 1 )! 1 = e + e e 1! 2 = e + 1 2! = 1 ( 1) ( )( ) = e = e + = e e + = + = 2 ( 2 )! = e ( ) 2 Dus ( ) ( ) ( ) = Var = E E = + =. 1 = e 1 1! ( ), zodat

16 16 Statistie voor techici Bijlage 4 De som va oafhaelije Poisso-verdeelde asvariabele Gegeve zij de oafhaelije Poisso verdeelde asvariabele e l met respectievelij de parameters 1 e 2. Laat s de som zij va beide asvariabele met s = + l. Da is s opieuw Poisso verdeeld met parameter Bewijs: Voor ele willeeurige gaa we P ( s ) da uit alle mogelije combiaties va e l. Dus =, l = 0; = 1, l = 1;...; = 1, l = 1; = 0, l =. Da = bepale. De uitomste va s bestaa ( ) ( ; 0) ( 1; 1 )... ( 1; 1) ( 0; ) P s = = P = l = + P = l = + + P = l = + P = l = = i= 0 ( = ; = ) P i l i ( ) ( ) = P = i P l = i =. Vawege de oafhaelijheid va e l is dit te schrijve als: i= 0 - i i 1! i i e e = e e 1 2 i= 0 = 0 i! i!! ( - i)! i! i ( ) ( ) e e! i= 0 i! 1 2 i i 1 2 = ( ). Dit is precies P ( s = = ) Opmerig: er is ee wisudige formule die beed staat als het biomium va Newto, die luidt ( ) x + y = x y i= 0 i i i :

17 4.5 De Poisso-verdelig 17 Bijlage 5 De Poisso-verdelig met Excel 1. Bepaal P( ) = 2 = 5 = 0,0842 We gaa erva uit dat i cel B2 e B3 de getalle 2 respectievelij 5 zij igevuld voor achtereevolges het aatal gustige gebeurteisse e de verwachtigswaarde. Kies fuctie ivoege f x e vervolges uit de optie Statistisch de fuctie POISSON. De afbeeldige hiera geve aa wat je vervolges moet ivulle. Uit de eerste afbeeldig blijt dat gebrui is gemaat va de celverwijzige B2 e B3 voor X e het gemiddelde. I plaats daarva u je oo i de ivoervajes 2 respectievelij 5 ivulle. Da vidt de bereeig echter iet plaats met de ihoud va de celle, maar met de harde getalle 2 e 5.

18 18 Statistie voor techici 2. Bepaal P( ) 2 = 5 = 0,1247 Dit gaat op vrijwel dezelfde maier:

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR

2de bach PSW. Statistiek 2. Smvt. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B20 7.50 EUR 2de bach PSW Statste 2 Smvt Q ucprter Kogstraat 3 2000 Atwerpe www.qucprter.be B20 7.50 EUR requeteverdelge e beschrvede statste. Statste e socaal-weteschappel oderzoe.. ase socaal-weteschappel oderzoe

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie