Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr , hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. persneelsdssiers Wij Beatrix, bij de gratie Gds, Kningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de vrdracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H.A. Plasterk van (d.d. 5 maart, kenmerk NA/09/558) gedaan in vereenstemming met de Tweede Kamer der Staten- Generaal; Gelet p artikel 5, tweede lid, aanhef en nder a, van de Archiefwet 1995; Gezien het advies van de Raad vr Cultuur van 29 januari 2009 (kenmerk bca /5); Hebben gedgevnden en verstaan: Artikel 1 De bij dit besluit gevegde Selectielijst vr de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier en de daarbij behrende telichting wrden vastgesteld. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscurant waarin het wrdt geplaatst. Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvering van dit besluit dat met de daarbij behrende selectielijst en telichting in de Staatscurant zal wrden geplaatst. s-gravenhage, 16 april 2009 Beatrix De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk. 1 Staatscurant 2009 nr juni 2009

2 SELECTIELIJST VOOR DE HANDELINGEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL OP HET DEELBELEIDSTERREIN VAN PERSONEELSZAKEN, T.W. HET PERSONEELSDOSSIER OVER DE PERIODE VANAF 1945 I. Telichting behrende bij de Selectielijst vr de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier ver de peride vanaf 1945 Lijst van afkrtingen BSD: Basisselectiedcument IF: Interim functie IKAP: Individuele keuzemgelijkheden in het arbeidsvrwaardenpakket KNHG: Kninklijk Nederlands Histrisch Gentschap NA: Natinaal Archief PCDIN: Permanente Cmmissie dcumentaire infrmatieverzrging PIVOT: Prject Invering Verkrting Overbrengingstermijn RAI: Rijksarchiefinspectie RvC: Raad vr Cultuur Stcrt.: Staatscurant WAO: Wet p de Arbeidsngeschiktheidsverzekering Wbp: Wet bescherming persnsgegevens WIA: Wet werk en inkmen naar arbeidsvermgen (vervangt per 1/1/2006 de WAO) Telichting p begrippen Actr: Overheidsrgaan f particuliere rganisatie f persn die een rl speelt f werkzaam is p een beleidsterrein. Een actr heeft frmele bevegdheid tt het verrichten van rechtshandelingen. Deze bevegdheden zijn gebaseerd p attributie en delegatie. Bij PIVOT is een verheidsactr gelijk aan een verheidsrgaan. Handeling: Een handeling is een cmplex van activiteiten, gericht p het tt stand brengen van een prduct, dat de actr verricht ter vervulling van een taak f p grnd van een bevegdheid. Waardering: Vaststellen van de bewaartermijn van een dcument. Frmeel: activiteit binnen de selectie waarbij dr bestudering van de cntext van archiefbescheiden wrdt bepaald welke categrieën archiefbescheiden vr tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking kmen, al dan niet nder tekenning van bewaartermijnen. Verantwrding Hierna vlgt de selectielijst vr de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier. Dit basisselectiedcument (krtweg BSD) is een bewerking van het binnen de rijksdienst vigerende BSD P-dssier is mens-en-werk Terzijde: Dat laatste BSD is tt stand gekmen in het kader van de prichting van een Rijksbreed Shared Service Center vrtvleiend uit het kabinetsbesluit van 4 juli Deze shared service rganisatie vr de rijksdienst heeft de naam P-Direkt en zal zich richten p de uitvering van registratie- en administratieve taken vr persneel en salaris. Eén van de taken is het beheer van het persneelsdssier (krtweg P-dssier). Uitgangspunt vr de dienstverlening van P-Direkt is dat de P-dssiers p een eenduidige, efficiënte en unifrme wijze wrden beheerd. De ingewikkelde structuur, de psplitsing van het beleidsterrein in zes deelbeleidsterreinen, de vele, elkaar verlappende handelingen en het wisselende abstractieniveau van de handelingen van de bestaande P-BSD s staan dit uitgangspunt in de weg. Daarm is beslten m één, eenvudiger en eenduidiger rijksbreed BSD te ntwikkelen. Vanuit de hiervr beschreven ntwikkeling is vr het pstellen van een unifrm rijksbreed BSD de vlgende pdracht gefrmuleerd: Op 1 januari 2006 dient er een dr de minister van OCW en zrgdragers vastgestelde rijksbrede BSD te liggen, waarin het bewaar- en vernietigingsbeleid vr persneelsdssier van de ministeries is vastgelegd, zdat een unifrm archiveringsbeleid dr P-Direkt kan wrden uitgeverd De Tweede Kamer, zrgdrager vr de P-dssiers van het Kamerpersneel is zelf verantwrdelijk vr de inhud van het P-dssier en dus k vr het pstellen van een BSD. Uit praktische verwegingen is ervr gekzen m aan te sluiten bij de systematiek van P-Direkt, maar de Tweede Kamerrganisatie is zelf belast met de uitvering terzake. 2 Staatscurant 2009 nr juni 2009

3 Onderhavig BSD geldt dus alleen vr de Kamer als zrgdrager. De beleidsdeskundigen en archiefdeskundigen p het gebied van het P-dssier van de Tweede Kamer zijn betrkken bij de pstelling, d.w.z. de aanpassingen ten beheve van de Kamer ten pzichte van het P-Direct-BSD (zie bijlage 1). Het BSD geldt vr alle Kamerambtenaren van de Tweede Kamer en heeft betrekking p de peride vanaf Onderhavig BSD vr de selectie van de P-dssiers Tweede Kamer wijkt inhudelijk niet af van de selectielijst P-Direkt/P-dssiers zals deze is vastgesteld vr de ministers van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer, Verkeer en Waterstaat, Sciale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbuw, Natuur en Vedselkwaliteit, Justitie, Financiën, Ecnmische Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties en Algemene Zaken, Staatscurant 245, d.d. 10 december 2007 en vr de zrgdragers Natinale Ombudsman, Kanselarij der Nederlandse Orde, Kabinet der Kningin en de Algemene Rekenkamer, Staatscurant 225, d.d. 20 nvember 2007 en vr de Raad van State, Staatscurant 245, d.d. 10 december Gezien vrafgaande is het dr de betrkkenen niet ndzakelijk geacht ngmaals een nafhankelijke deskundige te meten raadplegen. De pmerkingen van de deskundigen, prf.dr. Kersten en prf. dr. Rb H. W. Vinke, bij bvengenemde vaststelling zijn in nderhavig BSD in acht genmen. Afbakening Onderhavig BSD vervangt na vaststelling die selectielijsten waarvan de neerslag terecht kmt in het P-dssier. Het betreft: BSD 72 Deelbeleidsterrein Arbeidsverhudingen bij de verheid (Stcrt , nr. 200). BSD 73 Deelbeleidsterrein Arbeidsvrwaarden Rijkspersneel (Stcrt , nr. 200). BSD 74 Deelbeleidsterrein Buitensectrale arbeidsvrwaarden (Stcrt , nr. 240). BSD 75 Deelbeleidsterrein Frmatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en persneelsntwikkeling en mbiliteit Stcrt , nr. 201). BSD 76 Deelbeleidsterrein Arbeidsmstandigheden bij de verheid (Stcrt , nr. 201). BSD 77 Deelbeleidsterrein Persneelsinfrmatievrziening en -administratie Stcrt , nr. 201). Aangezien deze selectielijsten destijds niet vr de zrgdrager Tweede Kamer zijn vastgesteld beheven geen handelingen te wrden ingetrkken. Onderhavig BSD is de eerste selectielijst die vr de Tweede Kamer gaat gelden p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier. Gehanteerde uitgangspunten Vr de uitwerking van dit BSD ligt de fcus p het ntwikkelen van een BSD vr het zgenaamde P-dssier. Dat wil zeggen dat: die P-werkprcessen die geen raakvlak hebben met het P-dssier (denk hierbij aan beleid) buiten de reikwijdte van het prject vielen. er geen RIO ntwikkeld is. Bij het pstellen van het BSD is er naar gestreefd m handelingen zveel mgelijk tijdls te frmuleren. Het pstellen van het BSD vindt plaats p basis van de dr P-Direkt ndersteunde klantprcessen en aanpalende werkprcessen waarvan de neerslag in het P-dssier neerkmt. Wet- en regelgeving is hierbij kaderstellend en niet leidend. Dit BSD vervangt alle handelingen in de bestaande BSD s met hetzelfde werkingsgebied. De prcessen m.b.t. de dienstverlening van P-Dssiers Tweede kamer wrden vertaald naar generieke handelingen in het BSD. Hierdr is de kppeling met het P-dssier beter te maken en wrdt actualisering van het BSD eenvudiger. Vr het pstellen van het BSD zelf (dus niet de inhud) zijn vrnamelijk de Archiefwet, het Archiefbesluit, de Wbp en het Vrijstellingsbesluit Wbp van belang, de verige wetgeving vr dit traject is buiten beschuwing gelaten. Vr het BSD is het principe gehanteerd van selectie aan de brn. Dit hudt in dat de dssiervrming is gekppeld aan de handelingen die in een selectielijst zijn genemd en dat vraf duidelijk is wat de bewaartermijn van een infrmatie gegeven is. Deze werkwijze zrgt ervr dat in een dssiermap alleen dcumenten met dezelfde bewaartermijn zijn pgenmen. Dat heeft als vrdeel dat binnen de dssiermappen geen selectie heft plaats te vinden. Vernietigen van dcumenten kan dan nmiddellijk na het verstrijken van hun bewaartermijn, waardr selectie achteraf niet meer ndig is. In het P-dssier bevindt zich de neerslag van de bedrijfsveringsprcessen p het gebied van P-werkprcessen. De neerslag van beleidsntwikkeling wrdt niet pgeslagen in het P-dssier. De 3 Staatscurant 2009 nr juni 2009

4 cultuur-histrische waarde van de dcumenten in het P-dssier is dan k beperkt. Selectiedelstelling De delstelling bij de selectie van verheidsarchieven is dat de belangrijkste brnnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig wrden gesteld vr blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal met het mgelijk zijn m een recnstructie te maken van het handelen van de Tweede Kamer ten pzichte van haar mgeving, maar k van de belangrijkste histrischmaatschappelijke gebeurtenissen en ntwikkelingen, vr zver deze zijn te recnstrueren uit verheidsarchieven. Selectiecriteria Om de selectiedelstelling te bereiken wrden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de nderstaande algemene selectiecriteria. Deze criteria zijn in 1997 dr het Cnvent van Rijksarchivarissen vastgesteld en geaccrdeerd dr PC DIN en KNHG. Selectiecriteria vr handelingen die gewaardeerd wrden met B(ewaren) 1. Handelingen die betrekking hebben p vrbereiding en bepaling van beleid p hfdlijnen Hiernder wrdt verstaan agendavrming, het analyseren van infrmatie, het frmuleren van adviezen met het g p tekmstig beleid, het ntwerpen van beleid f het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen ver de inhud van beleid en terugkppeling van beleid. Dit mvat het kiezen en specificeren van de deleinden en de instrumenten. 2. Handelingen die betrekking hebben p evaluatie van beleid p hfdlijnen Hiernder wrdt verstaan het beschrijven en berdelen van de inhud, het prces f de effecten van beleid. Hieruit wrden niet per se cnsequenties getrkken zals bij terugkppeling van beleid. 3. Handelingen die betrekking hebben verantwrding van beleid p hfdlijnen aan andere actren Hiernder valt tevens het uitbrengen van verslag ver beleid p hfdlijnen aan andere actren f ter publicatie. 4. Handelingen die betrekking hebben p (her)inrichting van rganisaties belast met beleid p hfdlijnen Hiernder wrdt verstaan het instellen, wijzigen f pheffen van rganen, rganisaties f nderdelen daarvan. 5. Handelingen die bepalend zijn vr de wijze waarp beleidsuitvering p hfdlijnen plaatsvindt Onder beleidsuitvering wrdt verstaan het tepassen van instrumenten m de gekzen deleinden te bereiken. 6. Handelingen die betrekking hebben p beleidsuitvering p hfdlijnen en direct zijn gerelateerd aan f direct vrtvleien uit vr het Kninkrijk der Nederlanden bijzndere tijdsmstandigheden en incidenten Bijvrbeeld in het geval de ministeriele verantwrdelijkheid is pgeheven en/f wanneer er sprake is van rlgstestand, staat van beleg f tepassing van ndwetgeving. Ingevlge artikel 5, nder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende persnen en/f gebeurtenissen van bijznder cultureel f maatschappelijk belang, van vernietiging wrden uitgeznderd. Vr de bewaring van bepaalde dssiers is een aparte handeling gefrmuleerd. Deze handeling, nummer 27, betreft dssiers van ambtenaren die vr het werkterrein van het betrkken departement f enig andere gebied van bijzndere betekenis zijn geweest, f waarvan de stukken vr het inzicht in de ntwikkeling van een functie en de rganisatie van bijznder belang wrdt geacht en daarm blijvend bewaard wrden. Aan de hand van de bij de handeling beschreven criteria kan wrden berdeeld welke dssiers vr bewaring meten wrden aangewezen. Verslag vaststellingsprcedure In december 2008 is het ntwerp-bsd dr de Tweede Kamer aan de minister van OC&W aangebden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad vr Cultuur (RvC). Van het geverde drieheksverleg ver de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 5 januari 2009 lag de selectielijst gedurende 6 weken ter publieke inzage p de website van het Natinaal Archief; p de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; bij de infrmatiebalie in de studiezaal van het Natinaal Archief. Van (histrische) rganisaties f individuele burgers is geen cmmentaar ntvangen. 4 Staatscurant 2009 nr juni 2009

5 Op 29 januari 2009 bracht de RvC advies uit (bca /5), hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tt wijzigingen in de ntwerp-selectielijst: Leeswijzer (X): Dit is het vlgnummer van de handeling. Handeling: Dit is een cmplex van activiteiten die een actr verricht ter vervulling van een taak f p grnd van een bevegdheid. In de praktijk kmt een handeling meestal vereen met een prcedure f een werkprces. Peride: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wrdt de handeling ng steeds uitgeverd. Telichting: Dit geeft eventuele bijznderheden ver bvengenemde weer. Waardering: Waardering van de handeling in B (bewaren) f V (vernietigen). Indien vernietigen, dan vermelding van de vernietigingstermijn. Indien bewaren, dan vermelding van het gehanteerde selectiecriterium. Eventueel een nadere telichting p de waardering. Opmerkingen vraf Deze handelingen zijn van tepassing p àlle ambtenaren en medewerkers van de tweede Kamer. De rde draad in het verhaal is het nderscheid tussen handelingen die rechtspsitinele dan wel geen rechtspsitinele gevlgen hebben. II. Selectielijst P-dssiers Tweede Kamer der Staten-generaal Gerelateerde Prcessen (1.) Handeling: Het in dienst nemen van tijdelijke medewerkers. Telichting: Het gaat hier m werknemers die niet in ambtelijke dienst wrden benemd, zals uitzendkrachten, inhuurkrachten, stagiaires etc. Waardering: V 7 jaar na einde cntract (2.) Handeling: Het afwijzen van sllicitanten. Telichting: Inclusief sllicitanten die een pen sllicitatie hebben gedaan. Waardering: V 1 maand na afwijzing V 1 jaar indien de persnsgegevens met testemming van de betrkkene na beëindiging van de sllicitatieprcedure wrden bewaard Prces Instrm (3.) Handeling: Het aanstellen van nieuwe medewerkers. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p: De (pen-)sllicitatie zelf; Geschiktheidsnderzeken (antecedenten-, dienst-, en gezndsheidsnderzek etc.); Arbeidsvrwaardengesprek (ntities, diplma s etc.); Aanstelling (brief, beschikking, eed/belfte, geheimhudingsverklaring etc.); Re-integratie gehandicapten. Let p: psychlgische rapprten en assessment vallen niet nder deze handeling. Zie hiervr handeling 19. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Prces Drstrm Beheersing persneel en rganisatie (4.) Handeling: Het registreren f wijzigen van persns- en aanstellingsgegevens. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p rangverlp, bevrde- 5 Staatscurant 2009 nr juni 2009

6 ring, veiligheidsnderzeken, ABD, nevenfuncties, speciale functies (b.v. vertruwenspersn) f bevegdheden (b.v. pspringsbevegdheden). Waardering: V 7 na administratieve afhandeling van het ntslag (5.) Handeling: Het registreren van standplaatsgegevens. Telichting: Waardering: V 75 jaar na gebrtedatum (6.) Handeling: Het verplaatsen, verplaatsen f herplaatsen van ambtenaren. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p detachering, IF, utplacement en internatinale functies. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (7.) Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van verlf. Telichting: Hiernder vallen alle vrmen van verlf, zals verlf, buitengewn verlf, zwangerschapsverlf, verhuizingsverlf etc. Waardering: V 7 jaar na tekenning verlf (8.) Handeling: Het vaststellen f wijzigen van individuele werktijdregelingen. Telichting: Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (9.) Handeling: Het registreren van individuele arbeids- en rusttijden. Telichting: Het gaat hier m mdaliteiten, prikklkgegevens etc. Waardering: V 1 jaar na einde werkingsduur (10.) Handeling: Het begeleiden van krtdurend verzuim. Telichting: Onder krt verzuim wrdt verstaan: maximaal 6 weken afwezigheid dr ziekte. Waardering: V 3 jaar na betermelding (11.) Handeling: Het begeleiden van langdurend verzuim. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p de Wet Prtwachter, WAO etc., maar k p het tekennen van vrzieningen en aanpassing van werkzaamheden in verband met ziekte f een handicap. Waardering: V 15 jaar na betermelding (12.) Handeling: Het registreren van individuele medewerkers die blt hebben gestaan aan schadelijke stffen. Telichting: Het gaat hier m stukken, dan wel registers f bestanden die nder andere betrekking hebben p bltstelling aan asbest en vinylchlridemnmeer. Waardering: V 75 jaar na gebrtedatum (13.) Handeling: Het afsluiten, wijzigen f intrekken van een bruikleenvereenkmst. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p bruikleenvereenkmsten vr ICT-hulpmiddelen, telewerken, aut en mbiele telefn. Waardering: V 7 jaar na einde bruikleenvereenkmst. (14.) 6 Staatscurant 2009 nr juni 2009

7 Handeling: Het pleggen aan en naleven dr ambtenaren van verplichtingen. Telichting: Het gaat hier nder andere m het verplicht dragen van een unifrm f het verplicht verhuizen naar de standplaats, f het verplicht melden van bijvrbeeld giften en vergedingen. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (15.) Handeling: Het behandelen van delicate zaken. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p (niet financiële) disciplinaire maatregelen, nderzek, intimidatie, integriteit, schrsing etc. Stukken die betrekking hebben p financiële disciplinaire maatregelen, beslaglegging etc. vallen nder handeling 23. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Ontwikkelen persneel (16.) Handeling: Het veren van functineringsgesprekken. Telichting: Waardering: V 3 jaar na het huden van het functineringsverslag. (17.) Handeling: Het veren van berdelingsgesprekken. Telichting: Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (18.) Handeling: Het uitveren van een psychlgisch nderzek f assessment. Telichting: Waardering: V 3 jaar na nderzek f assessment (19.) Handeling: Het begeleiden van de individuele carrièrentwikkeling. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p cursussen, bij- f herschling, caching en lpbaanadviezen. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Belnen en vergeden (20.) Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van primaire arbeidsvrwaarden. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p het salarisverlp. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (21.) Handeling: Het uitbetalen, inhuden f invrderen van primaire arbeidsvrwaarden. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p salarisuitbetaling f -inhuding f invrdering vanwege een financiële sanctie (b.v. beslaglegging). Waardering: V 7 jaar na uitbetaling f invrdering (22.) Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van secundaire arbeidsvrwaarden met rechtspsitinele gevlgen. Telichting: Het gaat hier m stukken (bijvrbeeld IKAP, bewust belnen) die nder andere betrekking hebben p (drgaans structurele) tegemetkmingen in de ziekteksten en kinderpvang. Waardering: V 7 na administratieve afhandeling van het ntslag (23.) 7 Staatscurant 2009 nr juni 2009

8 Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van secundaire arbeidsvrwaarden znder rechtspsitinele gevlgen. Peride: Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p (drgaans eenmalige) gratificaties, declaraties, teslagen, DBZV gerelateerde zaken, reisksten en verhuisksten. Waardering: V 7 jaar na uitbetaling Juridisch (24.) Handeling: Het beslissen p dr ambtenaren ingediende berepsschriften p een beschikking, en het veren van verweer in berepschriftprcedures vr administratiefrechtelijke rganen. Telichting: Het gaat hier m stukken die betrekking hebben p alle zaken p het terrein van het persneelszaken. Waardering: V7 jaar na administratieve (N.B. dit is dus inclusief juridische afhandeling, i.c. na nherrepelijk wrden van de rechterlijke uitspraak) afhandeling van het ntslag. I Prces Uitstrm (25.) Handeling: Het beëindigen van de dienstbetrekking. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p zwel vrijwillig en gedwngen ntslag en m (pre)pensienvrzieningen. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Bijzndere dssiers (26.) Handeling: Het vr blijvende bewaring bestemmen van persneelsdssiers Waardering B 5 Telichting: Deze handeling betreft dssiers van ambtenaren die vr het werkterrein van de Tweede Kamer f enig andere gebied van bijzndere betekenis zijn geweest, f waarvan de stukken vr het inzicht in de ntwikkeling van een functie en de rganisatie van bijznder belang wrdt geacht en daarm blijvend bewaard wrden. Aan de hand van de nderstaande criteria kan wrden berdeeld welke dssiers vr bewaring meten wrden aangewezen. Om inzicht te verwerven in de aard van de dssiers bij een rganisatie verdient het aanbeveling m nderzek te verrichten naar de wijze waarp in de lp der jaren de persneelsadministratie is geverd (bijvrbeeld centraal f decentraal) en he de dssiers in de lp der jaren zijn pgebuwd (tussentijds geschnd, veel kpieën van stukken elders) en wat vr stukken werden tegevegd. Dit kan verwerkt wrden in een archiefbewerkingsplan. In principe geldt de keuze vr bewaring van een dssier vr elke ambtenaar die valt binnen de criteria, ngeacht diens psitie en bezldiging, In de praktijk zullen vaker dssiers van ambtenaren in schaal 14 en hger, f van ambtenaren in gelijkwaardige functies en/f gelijkwaardige schalen vr de peride vanaf 1945 vr bewaring geselecteerd wrden. Tt 1981 hadden ambtenaren rangen. Tegenwrdig salarisschalen. Dit waren de ambtelijke rangen. Tussen haakjes staan de huidige salarisschalen nder weglating van de zgeheten Kamerschaal. Adjunct-klerk (1) Klerk (2) Klerk A (3) Hfdklerk (4) Adjunct-cmmies (5) Adjunct-cmmies A (6) Cmmies (7) Cmmies A (8) Hfdcmmies (9) Hfdcmmies A (10) Hfdcmmies B (10A) 8 Staatscurant 2009 nr juni 2009

9 Referendaris (11) Referendaris A (11A) Referendaris B (12) Administrateur (13) Administrateur A (14) Hfdadministrateur (15) Hfdadministrateur A (16) Directeur (17) Hfddirecteur (18) Ok dssiers van hierna genemde ambtenaren kunnen geselecteerd wrden vr bewaring: ambtenaren die betrkken zijn geweest bij een incident waarbij de psitie van de Kamer in geding is geweest, ambtenaren klkkenluiders, ambtenaren die in de publiciteit zijn geweest, (vrmalige) ambtenaren, die in het kader van een andere functie van zich hebben den spreken en maatschappelijke aandacht hebben getrkken (bijv. plitici), ambtenaren waarbij gewetensbezwaren een rl hebben gespeeld bij hun functineren en/f ntslag en dssiers van functinarissen in de directe mgeving van het hgere echeln: Kamerbdes, plv. en adj. griffiers en secretaressen en chauffeurs. Als van een (deel van een) rganisatie het taakuitveringsarchief verlren is gegaan f ernstige schade heeft pgelpen, kunnen de persneelsdssiers dienen als vervangende kennisbrn. Ok verdient het aanbeveling bij de selectie dssiers die qua inhud en pbuw afwijken van het gemiddelde persneelsdssiers aandacht te geven. Een gemiddeld persneelsdssiers bevat alleen de stukken die vallen nder de handelingen van dit BSD. Een afwijkende dikte van een dssier, het aanwezig zijn van persnlijke brieven, f brieven van derden, kan een aanwijzing zijn m het dssier p de nderstaande criteria te berdelen. Criteria betreffende de aard van de gegevens 1. infrmatie ver invledrijke persnen. 2. infrmatie ver pvallende persnen. 3. infrmatie ver bijzndere gebeurtenissen. 4. infrmatie ver werkprcessen en uitveringsaspecten. 5. infrmatie ver aspecten van de rganisatie die m de een f andere reden in het P-dssier terecht is gekmen. Criteria betreffende de relatieve infrmatiewaarde 6. mate van uniciteit van infrmatie. 7. mate van diversiteit en uitgebreidheid van infrmatie. Ad 1 en 2: Hierbij gaat het m dssiers van ambtenaren die p zichzelf en niet per se specifiek als ambtenaar invledrijk en pvallend zijn, maar waarbij de gegevens in het dssier een aanvulling (kunnen) vrmen p het algemeen bekende beeld f bigrafie van de persn. Het betreft bijvrbeeld hge ambtenaren die een verstap hebben gemaakt naar het bedrijfsleven, een internatinale rganisatie, een nn-guvermentele rganisatie (NGO) f andere sectren binnen de verheid (rijk, gemeenten, prvincies, ZBO s). Ad 3: Hierbij met wrden gedacht aan gegevens ver de belangrijke (drslaggevende) betrkkenheid van een ambtenaar bij een bijzndere gebeurtenis. Ad 4: Hierbij met wrden gedacht aan gegevens ver ntwerp, bijstelling f beëindiging van werkprcessen die een belangrijk deel van het takenpakket van de Kamer uitmaken en aan uitveringsaspecten, zals bijzndere pdrachten en instructies, f aspecten die binnen de plitiek en/f maatschappij tt phef hebben geleid. Ad 5: Hierbij kan wrden gedacht aan persnlijk archief, bureauarchief, instructies, etc. Ad 6: Hierbij gaat het erm f de stukken gezien de aard van persneeldssiers unieke infrmatie bevatten. Bijvrbeeld: stukken betreffende de bezldiging zijn niet uniek, stukken betreffende een afwijkende bezldiging kunnen dat wel zijn. Of een instructie, die nergens anders te vinden is en uniek is vr die ene ambtenaar, f die peride. Ad 7: Hierbij gaat het erm f de infrmatie in het persneeldssiers van meer brnnen afkmstig is. Zijn er k bijlagen, rapprten, verslagen, crrespndentie van andere brnnen dan een persneelsafdeling f de direct leidinggevende. 9 Staatscurant 2009 nr juni 2009

10 Deelnemers Werkgrep BSD P-Dssiers Tweede kamer Bij het pstellen van dit BSD, c.q. de bewerking t.b.v. de Tweede Kamer, zijn de vlgende persnen betrkken geweest: Reinder van der Heide, Archivaris van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Trudy de Bck (Persneel en Organisatie Tweede Kamer) Radjen Gangapersadsing (Persneel en Organisatie Tweede Kamer) Jan Wetzels (Persneel en Organisatie Tweede Kamer) Angela Dellebeke (Natinaal Archief) 10 Staatscurant 2009 nr juni 2009

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie