Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr , hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. persneelsdssiers Wij Beatrix, bij de gratie Gds, Kningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de vrdracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H.A. Plasterk van (d.d. 5 maart, kenmerk NA/09/558) gedaan in vereenstemming met de Tweede Kamer der Staten- Generaal; Gelet p artikel 5, tweede lid, aanhef en nder a, van de Archiefwet 1995; Gezien het advies van de Raad vr Cultuur van 29 januari 2009 (kenmerk bca /5); Hebben gedgevnden en verstaan: Artikel 1 De bij dit besluit gevegde Selectielijst vr de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier en de daarbij behrende telichting wrden vastgesteld. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscurant waarin het wrdt geplaatst. Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvering van dit besluit dat met de daarbij behrende selectielijst en telichting in de Staatscurant zal wrden geplaatst. s-gravenhage, 16 april 2009 Beatrix De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk. 1 Staatscurant 2009 nr juni 2009

2 SELECTIELIJST VOOR DE HANDELINGEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL OP HET DEELBELEIDSTERREIN VAN PERSONEELSZAKEN, T.W. HET PERSONEELSDOSSIER OVER DE PERIODE VANAF 1945 I. Telichting behrende bij de Selectielijst vr de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier ver de peride vanaf 1945 Lijst van afkrtingen BSD: Basisselectiedcument IF: Interim functie IKAP: Individuele keuzemgelijkheden in het arbeidsvrwaardenpakket KNHG: Kninklijk Nederlands Histrisch Gentschap NA: Natinaal Archief PCDIN: Permanente Cmmissie dcumentaire infrmatieverzrging PIVOT: Prject Invering Verkrting Overbrengingstermijn RAI: Rijksarchiefinspectie RvC: Raad vr Cultuur Stcrt.: Staatscurant WAO: Wet p de Arbeidsngeschiktheidsverzekering Wbp: Wet bescherming persnsgegevens WIA: Wet werk en inkmen naar arbeidsvermgen (vervangt per 1/1/2006 de WAO) Telichting p begrippen Actr: Overheidsrgaan f particuliere rganisatie f persn die een rl speelt f werkzaam is p een beleidsterrein. Een actr heeft frmele bevegdheid tt het verrichten van rechtshandelingen. Deze bevegdheden zijn gebaseerd p attributie en delegatie. Bij PIVOT is een verheidsactr gelijk aan een verheidsrgaan. Handeling: Een handeling is een cmplex van activiteiten, gericht p het tt stand brengen van een prduct, dat de actr verricht ter vervulling van een taak f p grnd van een bevegdheid. Waardering: Vaststellen van de bewaartermijn van een dcument. Frmeel: activiteit binnen de selectie waarbij dr bestudering van de cntext van archiefbescheiden wrdt bepaald welke categrieën archiefbescheiden vr tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking kmen, al dan niet nder tekenning van bewaartermijnen. Verantwrding Hierna vlgt de selectielijst vr de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier. Dit basisselectiedcument (krtweg BSD) is een bewerking van het binnen de rijksdienst vigerende BSD P-dssier is mens-en-werk Terzijde: Dat laatste BSD is tt stand gekmen in het kader van de prichting van een Rijksbreed Shared Service Center vrtvleiend uit het kabinetsbesluit van 4 juli Deze shared service rganisatie vr de rijksdienst heeft de naam P-Direkt en zal zich richten p de uitvering van registratie- en administratieve taken vr persneel en salaris. Eén van de taken is het beheer van het persneelsdssier (krtweg P-dssier). Uitgangspunt vr de dienstverlening van P-Direkt is dat de P-dssiers p een eenduidige, efficiënte en unifrme wijze wrden beheerd. De ingewikkelde structuur, de psplitsing van het beleidsterrein in zes deelbeleidsterreinen, de vele, elkaar verlappende handelingen en het wisselende abstractieniveau van de handelingen van de bestaande P-BSD s staan dit uitgangspunt in de weg. Daarm is beslten m één, eenvudiger en eenduidiger rijksbreed BSD te ntwikkelen. Vanuit de hiervr beschreven ntwikkeling is vr het pstellen van een unifrm rijksbreed BSD de vlgende pdracht gefrmuleerd: Op 1 januari 2006 dient er een dr de minister van OCW en zrgdragers vastgestelde rijksbrede BSD te liggen, waarin het bewaar- en vernietigingsbeleid vr persneelsdssier van de ministeries is vastgelegd, zdat een unifrm archiveringsbeleid dr P-Direkt kan wrden uitgeverd De Tweede Kamer, zrgdrager vr de P-dssiers van het Kamerpersneel is zelf verantwrdelijk vr de inhud van het P-dssier en dus k vr het pstellen van een BSD. Uit praktische verwegingen is ervr gekzen m aan te sluiten bij de systematiek van P-Direkt, maar de Tweede Kamerrganisatie is zelf belast met de uitvering terzake. 2 Staatscurant 2009 nr juni 2009

3 Onderhavig BSD geldt dus alleen vr de Kamer als zrgdrager. De beleidsdeskundigen en archiefdeskundigen p het gebied van het P-dssier van de Tweede Kamer zijn betrkken bij de pstelling, d.w.z. de aanpassingen ten beheve van de Kamer ten pzichte van het P-Direct-BSD (zie bijlage 1). Het BSD geldt vr alle Kamerambtenaren van de Tweede Kamer en heeft betrekking p de peride vanaf Onderhavig BSD vr de selectie van de P-dssiers Tweede Kamer wijkt inhudelijk niet af van de selectielijst P-Direkt/P-dssiers zals deze is vastgesteld vr de ministers van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer, Verkeer en Waterstaat, Sciale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbuw, Natuur en Vedselkwaliteit, Justitie, Financiën, Ecnmische Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties en Algemene Zaken, Staatscurant 245, d.d. 10 december 2007 en vr de zrgdragers Natinale Ombudsman, Kanselarij der Nederlandse Orde, Kabinet der Kningin en de Algemene Rekenkamer, Staatscurant 225, d.d. 20 nvember 2007 en vr de Raad van State, Staatscurant 245, d.d. 10 december Gezien vrafgaande is het dr de betrkkenen niet ndzakelijk geacht ngmaals een nafhankelijke deskundige te meten raadplegen. De pmerkingen van de deskundigen, prf.dr. Kersten en prf. dr. Rb H. W. Vinke, bij bvengenemde vaststelling zijn in nderhavig BSD in acht genmen. Afbakening Onderhavig BSD vervangt na vaststelling die selectielijsten waarvan de neerslag terecht kmt in het P-dssier. Het betreft: BSD 72 Deelbeleidsterrein Arbeidsverhudingen bij de verheid (Stcrt , nr. 200). BSD 73 Deelbeleidsterrein Arbeidsvrwaarden Rijkspersneel (Stcrt , nr. 200). BSD 74 Deelbeleidsterrein Buitensectrale arbeidsvrwaarden (Stcrt , nr. 240). BSD 75 Deelbeleidsterrein Frmatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en persneelsntwikkeling en mbiliteit Stcrt , nr. 201). BSD 76 Deelbeleidsterrein Arbeidsmstandigheden bij de verheid (Stcrt , nr. 201). BSD 77 Deelbeleidsterrein Persneelsinfrmatievrziening en -administratie Stcrt , nr. 201). Aangezien deze selectielijsten destijds niet vr de zrgdrager Tweede Kamer zijn vastgesteld beheven geen handelingen te wrden ingetrkken. Onderhavig BSD is de eerste selectielijst die vr de Tweede Kamer gaat gelden p het deelbeleidsterrein van persneelszaken, t.w. het persneelsdssier. Gehanteerde uitgangspunten Vr de uitwerking van dit BSD ligt de fcus p het ntwikkelen van een BSD vr het zgenaamde P-dssier. Dat wil zeggen dat: die P-werkprcessen die geen raakvlak hebben met het P-dssier (denk hierbij aan beleid) buiten de reikwijdte van het prject vielen. er geen RIO ntwikkeld is. Bij het pstellen van het BSD is er naar gestreefd m handelingen zveel mgelijk tijdls te frmuleren. Het pstellen van het BSD vindt plaats p basis van de dr P-Direkt ndersteunde klantprcessen en aanpalende werkprcessen waarvan de neerslag in het P-dssier neerkmt. Wet- en regelgeving is hierbij kaderstellend en niet leidend. Dit BSD vervangt alle handelingen in de bestaande BSD s met hetzelfde werkingsgebied. De prcessen m.b.t. de dienstverlening van P-Dssiers Tweede kamer wrden vertaald naar generieke handelingen in het BSD. Hierdr is de kppeling met het P-dssier beter te maken en wrdt actualisering van het BSD eenvudiger. Vr het pstellen van het BSD zelf (dus niet de inhud) zijn vrnamelijk de Archiefwet, het Archiefbesluit, de Wbp en het Vrijstellingsbesluit Wbp van belang, de verige wetgeving vr dit traject is buiten beschuwing gelaten. Vr het BSD is het principe gehanteerd van selectie aan de brn. Dit hudt in dat de dssiervrming is gekppeld aan de handelingen die in een selectielijst zijn genemd en dat vraf duidelijk is wat de bewaartermijn van een infrmatie gegeven is. Deze werkwijze zrgt ervr dat in een dssiermap alleen dcumenten met dezelfde bewaartermijn zijn pgenmen. Dat heeft als vrdeel dat binnen de dssiermappen geen selectie heft plaats te vinden. Vernietigen van dcumenten kan dan nmiddellijk na het verstrijken van hun bewaartermijn, waardr selectie achteraf niet meer ndig is. In het P-dssier bevindt zich de neerslag van de bedrijfsveringsprcessen p het gebied van P-werkprcessen. De neerslag van beleidsntwikkeling wrdt niet pgeslagen in het P-dssier. De 3 Staatscurant 2009 nr juni 2009

4 cultuur-histrische waarde van de dcumenten in het P-dssier is dan k beperkt. Selectiedelstelling De delstelling bij de selectie van verheidsarchieven is dat de belangrijkste brnnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig wrden gesteld vr blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal met het mgelijk zijn m een recnstructie te maken van het handelen van de Tweede Kamer ten pzichte van haar mgeving, maar k van de belangrijkste histrischmaatschappelijke gebeurtenissen en ntwikkelingen, vr zver deze zijn te recnstrueren uit verheidsarchieven. Selectiecriteria Om de selectiedelstelling te bereiken wrden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de nderstaande algemene selectiecriteria. Deze criteria zijn in 1997 dr het Cnvent van Rijksarchivarissen vastgesteld en geaccrdeerd dr PC DIN en KNHG. Selectiecriteria vr handelingen die gewaardeerd wrden met B(ewaren) 1. Handelingen die betrekking hebben p vrbereiding en bepaling van beleid p hfdlijnen Hiernder wrdt verstaan agendavrming, het analyseren van infrmatie, het frmuleren van adviezen met het g p tekmstig beleid, het ntwerpen van beleid f het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen ver de inhud van beleid en terugkppeling van beleid. Dit mvat het kiezen en specificeren van de deleinden en de instrumenten. 2. Handelingen die betrekking hebben p evaluatie van beleid p hfdlijnen Hiernder wrdt verstaan het beschrijven en berdelen van de inhud, het prces f de effecten van beleid. Hieruit wrden niet per se cnsequenties getrkken zals bij terugkppeling van beleid. 3. Handelingen die betrekking hebben verantwrding van beleid p hfdlijnen aan andere actren Hiernder valt tevens het uitbrengen van verslag ver beleid p hfdlijnen aan andere actren f ter publicatie. 4. Handelingen die betrekking hebben p (her)inrichting van rganisaties belast met beleid p hfdlijnen Hiernder wrdt verstaan het instellen, wijzigen f pheffen van rganen, rganisaties f nderdelen daarvan. 5. Handelingen die bepalend zijn vr de wijze waarp beleidsuitvering p hfdlijnen plaatsvindt Onder beleidsuitvering wrdt verstaan het tepassen van instrumenten m de gekzen deleinden te bereiken. 6. Handelingen die betrekking hebben p beleidsuitvering p hfdlijnen en direct zijn gerelateerd aan f direct vrtvleien uit vr het Kninkrijk der Nederlanden bijzndere tijdsmstandigheden en incidenten Bijvrbeeld in het geval de ministeriele verantwrdelijkheid is pgeheven en/f wanneer er sprake is van rlgstestand, staat van beleg f tepassing van ndwetgeving. Ingevlge artikel 5, nder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende persnen en/f gebeurtenissen van bijznder cultureel f maatschappelijk belang, van vernietiging wrden uitgeznderd. Vr de bewaring van bepaalde dssiers is een aparte handeling gefrmuleerd. Deze handeling, nummer 27, betreft dssiers van ambtenaren die vr het werkterrein van het betrkken departement f enig andere gebied van bijzndere betekenis zijn geweest, f waarvan de stukken vr het inzicht in de ntwikkeling van een functie en de rganisatie van bijznder belang wrdt geacht en daarm blijvend bewaard wrden. Aan de hand van de bij de handeling beschreven criteria kan wrden berdeeld welke dssiers vr bewaring meten wrden aangewezen. Verslag vaststellingsprcedure In december 2008 is het ntwerp-bsd dr de Tweede Kamer aan de minister van OC&W aangebden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad vr Cultuur (RvC). Van het geverde drieheksverleg ver de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 5 januari 2009 lag de selectielijst gedurende 6 weken ter publieke inzage p de website van het Natinaal Archief; p de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; bij de infrmatiebalie in de studiezaal van het Natinaal Archief. Van (histrische) rganisaties f individuele burgers is geen cmmentaar ntvangen. 4 Staatscurant 2009 nr juni 2009

5 Op 29 januari 2009 bracht de RvC advies uit (bca /5), hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tt wijzigingen in de ntwerp-selectielijst: Leeswijzer (X): Dit is het vlgnummer van de handeling. Handeling: Dit is een cmplex van activiteiten die een actr verricht ter vervulling van een taak f p grnd van een bevegdheid. In de praktijk kmt een handeling meestal vereen met een prcedure f een werkprces. Peride: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wrdt de handeling ng steeds uitgeverd. Telichting: Dit geeft eventuele bijznderheden ver bvengenemde weer. Waardering: Waardering van de handeling in B (bewaren) f V (vernietigen). Indien vernietigen, dan vermelding van de vernietigingstermijn. Indien bewaren, dan vermelding van het gehanteerde selectiecriterium. Eventueel een nadere telichting p de waardering. Opmerkingen vraf Deze handelingen zijn van tepassing p àlle ambtenaren en medewerkers van de tweede Kamer. De rde draad in het verhaal is het nderscheid tussen handelingen die rechtspsitinele dan wel geen rechtspsitinele gevlgen hebben. II. Selectielijst P-dssiers Tweede Kamer der Staten-generaal Gerelateerde Prcessen (1.) Handeling: Het in dienst nemen van tijdelijke medewerkers. Telichting: Het gaat hier m werknemers die niet in ambtelijke dienst wrden benemd, zals uitzendkrachten, inhuurkrachten, stagiaires etc. Waardering: V 7 jaar na einde cntract (2.) Handeling: Het afwijzen van sllicitanten. Telichting: Inclusief sllicitanten die een pen sllicitatie hebben gedaan. Waardering: V 1 maand na afwijzing V 1 jaar indien de persnsgegevens met testemming van de betrkkene na beëindiging van de sllicitatieprcedure wrden bewaard Prces Instrm (3.) Handeling: Het aanstellen van nieuwe medewerkers. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p: De (pen-)sllicitatie zelf; Geschiktheidsnderzeken (antecedenten-, dienst-, en gezndsheidsnderzek etc.); Arbeidsvrwaardengesprek (ntities, diplma s etc.); Aanstelling (brief, beschikking, eed/belfte, geheimhudingsverklaring etc.); Re-integratie gehandicapten. Let p: psychlgische rapprten en assessment vallen niet nder deze handeling. Zie hiervr handeling 19. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Prces Drstrm Beheersing persneel en rganisatie (4.) Handeling: Het registreren f wijzigen van persns- en aanstellingsgegevens. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p rangverlp, bevrde- 5 Staatscurant 2009 nr juni 2009

6 ring, veiligheidsnderzeken, ABD, nevenfuncties, speciale functies (b.v. vertruwenspersn) f bevegdheden (b.v. pspringsbevegdheden). Waardering: V 7 na administratieve afhandeling van het ntslag (5.) Handeling: Het registreren van standplaatsgegevens. Telichting: Waardering: V 75 jaar na gebrtedatum (6.) Handeling: Het verplaatsen, verplaatsen f herplaatsen van ambtenaren. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p detachering, IF, utplacement en internatinale functies. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (7.) Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van verlf. Telichting: Hiernder vallen alle vrmen van verlf, zals verlf, buitengewn verlf, zwangerschapsverlf, verhuizingsverlf etc. Waardering: V 7 jaar na tekenning verlf (8.) Handeling: Het vaststellen f wijzigen van individuele werktijdregelingen. Telichting: Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (9.) Handeling: Het registreren van individuele arbeids- en rusttijden. Telichting: Het gaat hier m mdaliteiten, prikklkgegevens etc. Waardering: V 1 jaar na einde werkingsduur (10.) Handeling: Het begeleiden van krtdurend verzuim. Telichting: Onder krt verzuim wrdt verstaan: maximaal 6 weken afwezigheid dr ziekte. Waardering: V 3 jaar na betermelding (11.) Handeling: Het begeleiden van langdurend verzuim. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p de Wet Prtwachter, WAO etc., maar k p het tekennen van vrzieningen en aanpassing van werkzaamheden in verband met ziekte f een handicap. Waardering: V 15 jaar na betermelding (12.) Handeling: Het registreren van individuele medewerkers die blt hebben gestaan aan schadelijke stffen. Telichting: Het gaat hier m stukken, dan wel registers f bestanden die nder andere betrekking hebben p bltstelling aan asbest en vinylchlridemnmeer. Waardering: V 75 jaar na gebrtedatum (13.) Handeling: Het afsluiten, wijzigen f intrekken van een bruikleenvereenkmst. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p bruikleenvereenkmsten vr ICT-hulpmiddelen, telewerken, aut en mbiele telefn. Waardering: V 7 jaar na einde bruikleenvereenkmst. (14.) 6 Staatscurant 2009 nr juni 2009

7 Handeling: Het pleggen aan en naleven dr ambtenaren van verplichtingen. Telichting: Het gaat hier nder andere m het verplicht dragen van een unifrm f het verplicht verhuizen naar de standplaats, f het verplicht melden van bijvrbeeld giften en vergedingen. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (15.) Handeling: Het behandelen van delicate zaken. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p (niet financiële) disciplinaire maatregelen, nderzek, intimidatie, integriteit, schrsing etc. Stukken die betrekking hebben p financiële disciplinaire maatregelen, beslaglegging etc. vallen nder handeling 23. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Ontwikkelen persneel (16.) Handeling: Het veren van functineringsgesprekken. Telichting: Waardering: V 3 jaar na het huden van het functineringsverslag. (17.) Handeling: Het veren van berdelingsgesprekken. Telichting: Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (18.) Handeling: Het uitveren van een psychlgisch nderzek f assessment. Telichting: Waardering: V 3 jaar na nderzek f assessment (19.) Handeling: Het begeleiden van de individuele carrièrentwikkeling. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p cursussen, bij- f herschling, caching en lpbaanadviezen. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Belnen en vergeden (20.) Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van primaire arbeidsvrwaarden. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p het salarisverlp. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag (21.) Handeling: Het uitbetalen, inhuden f invrderen van primaire arbeidsvrwaarden. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p salarisuitbetaling f -inhuding f invrdering vanwege een financiële sanctie (b.v. beslaglegging). Waardering: V 7 jaar na uitbetaling f invrdering (22.) Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van secundaire arbeidsvrwaarden met rechtspsitinele gevlgen. Telichting: Het gaat hier m stukken (bijvrbeeld IKAP, bewust belnen) die nder andere betrekking hebben p (drgaans structurele) tegemetkmingen in de ziekteksten en kinderpvang. Waardering: V 7 na administratieve afhandeling van het ntslag (23.) 7 Staatscurant 2009 nr juni 2009

8 Handeling: Het verlenen, afwijzen, wijzigen f intrekken van secundaire arbeidsvrwaarden znder rechtspsitinele gevlgen. Peride: Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p (drgaans eenmalige) gratificaties, declaraties, teslagen, DBZV gerelateerde zaken, reisksten en verhuisksten. Waardering: V 7 jaar na uitbetaling Juridisch (24.) Handeling: Het beslissen p dr ambtenaren ingediende berepsschriften p een beschikking, en het veren van verweer in berepschriftprcedures vr administratiefrechtelijke rganen. Telichting: Het gaat hier m stukken die betrekking hebben p alle zaken p het terrein van het persneelszaken. Waardering: V7 jaar na administratieve (N.B. dit is dus inclusief juridische afhandeling, i.c. na nherrepelijk wrden van de rechterlijke uitspraak) afhandeling van het ntslag. I Prces Uitstrm (25.) Handeling: Het beëindigen van de dienstbetrekking. Telichting: Het gaat hier m stukken die nder andere betrekking hebben p zwel vrijwillig en gedwngen ntslag en m (pre)pensienvrzieningen. Waardering: V 7 jaar na administratieve afhandeling van het ntslag Bijzndere dssiers (26.) Handeling: Het vr blijvende bewaring bestemmen van persneelsdssiers Waardering B 5 Telichting: Deze handeling betreft dssiers van ambtenaren die vr het werkterrein van de Tweede Kamer f enig andere gebied van bijzndere betekenis zijn geweest, f waarvan de stukken vr het inzicht in de ntwikkeling van een functie en de rganisatie van bijznder belang wrdt geacht en daarm blijvend bewaard wrden. Aan de hand van de nderstaande criteria kan wrden berdeeld welke dssiers vr bewaring meten wrden aangewezen. Om inzicht te verwerven in de aard van de dssiers bij een rganisatie verdient het aanbeveling m nderzek te verrichten naar de wijze waarp in de lp der jaren de persneelsadministratie is geverd (bijvrbeeld centraal f decentraal) en he de dssiers in de lp der jaren zijn pgebuwd (tussentijds geschnd, veel kpieën van stukken elders) en wat vr stukken werden tegevegd. Dit kan verwerkt wrden in een archiefbewerkingsplan. In principe geldt de keuze vr bewaring van een dssier vr elke ambtenaar die valt binnen de criteria, ngeacht diens psitie en bezldiging, In de praktijk zullen vaker dssiers van ambtenaren in schaal 14 en hger, f van ambtenaren in gelijkwaardige functies en/f gelijkwaardige schalen vr de peride vanaf 1945 vr bewaring geselecteerd wrden. Tt 1981 hadden ambtenaren rangen. Tegenwrdig salarisschalen. Dit waren de ambtelijke rangen. Tussen haakjes staan de huidige salarisschalen nder weglating van de zgeheten Kamerschaal. Adjunct-klerk (1) Klerk (2) Klerk A (3) Hfdklerk (4) Adjunct-cmmies (5) Adjunct-cmmies A (6) Cmmies (7) Cmmies A (8) Hfdcmmies (9) Hfdcmmies A (10) Hfdcmmies B (10A) 8 Staatscurant 2009 nr juni 2009

9 Referendaris (11) Referendaris A (11A) Referendaris B (12) Administrateur (13) Administrateur A (14) Hfdadministrateur (15) Hfdadministrateur A (16) Directeur (17) Hfddirecteur (18) Ok dssiers van hierna genemde ambtenaren kunnen geselecteerd wrden vr bewaring: ambtenaren die betrkken zijn geweest bij een incident waarbij de psitie van de Kamer in geding is geweest, ambtenaren klkkenluiders, ambtenaren die in de publiciteit zijn geweest, (vrmalige) ambtenaren, die in het kader van een andere functie van zich hebben den spreken en maatschappelijke aandacht hebben getrkken (bijv. plitici), ambtenaren waarbij gewetensbezwaren een rl hebben gespeeld bij hun functineren en/f ntslag en dssiers van functinarissen in de directe mgeving van het hgere echeln: Kamerbdes, plv. en adj. griffiers en secretaressen en chauffeurs. Als van een (deel van een) rganisatie het taakuitveringsarchief verlren is gegaan f ernstige schade heeft pgelpen, kunnen de persneelsdssiers dienen als vervangende kennisbrn. Ok verdient het aanbeveling bij de selectie dssiers die qua inhud en pbuw afwijken van het gemiddelde persneelsdssiers aandacht te geven. Een gemiddeld persneelsdssiers bevat alleen de stukken die vallen nder de handelingen van dit BSD. Een afwijkende dikte van een dssier, het aanwezig zijn van persnlijke brieven, f brieven van derden, kan een aanwijzing zijn m het dssier p de nderstaande criteria te berdelen. Criteria betreffende de aard van de gegevens 1. infrmatie ver invledrijke persnen. 2. infrmatie ver pvallende persnen. 3. infrmatie ver bijzndere gebeurtenissen. 4. infrmatie ver werkprcessen en uitveringsaspecten. 5. infrmatie ver aspecten van de rganisatie die m de een f andere reden in het P-dssier terecht is gekmen. Criteria betreffende de relatieve infrmatiewaarde 6. mate van uniciteit van infrmatie. 7. mate van diversiteit en uitgebreidheid van infrmatie. Ad 1 en 2: Hierbij gaat het m dssiers van ambtenaren die p zichzelf en niet per se specifiek als ambtenaar invledrijk en pvallend zijn, maar waarbij de gegevens in het dssier een aanvulling (kunnen) vrmen p het algemeen bekende beeld f bigrafie van de persn. Het betreft bijvrbeeld hge ambtenaren die een verstap hebben gemaakt naar het bedrijfsleven, een internatinale rganisatie, een nn-guvermentele rganisatie (NGO) f andere sectren binnen de verheid (rijk, gemeenten, prvincies, ZBO s). Ad 3: Hierbij met wrden gedacht aan gegevens ver de belangrijke (drslaggevende) betrkkenheid van een ambtenaar bij een bijzndere gebeurtenis. Ad 4: Hierbij met wrden gedacht aan gegevens ver ntwerp, bijstelling f beëindiging van werkprcessen die een belangrijk deel van het takenpakket van de Kamer uitmaken en aan uitveringsaspecten, zals bijzndere pdrachten en instructies, f aspecten die binnen de plitiek en/f maatschappij tt phef hebben geleid. Ad 5: Hierbij kan wrden gedacht aan persnlijk archief, bureauarchief, instructies, etc. Ad 6: Hierbij gaat het erm f de stukken gezien de aard van persneeldssiers unieke infrmatie bevatten. Bijvrbeeld: stukken betreffende de bezldiging zijn niet uniek, stukken betreffende een afwijkende bezldiging kunnen dat wel zijn. Of een instructie, die nergens anders te vinden is en uniek is vr die ene ambtenaar, f die peride. Ad 7: Hierbij gaat het erm f de infrmatie in het persneeldssiers van meer brnnen afkmstig is. Zijn er k bijlagen, rapprten, verslagen, crrespndentie van andere brnnen dan een persneelsafdeling f de direct leidinggevende. 9 Staatscurant 2009 nr juni 2009

10 Deelnemers Werkgrep BSD P-Dssiers Tweede kamer Bij het pstellen van dit BSD, c.q. de bewerking t.b.v. de Tweede Kamer, zijn de vlgende persnen betrkken geweest: Reinder van der Heide, Archivaris van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Trudy de Bck (Persneel en Organisatie Tweede Kamer) Radjen Gangapersadsing (Persneel en Organisatie Tweede Kamer) Jan Wetzels (Persneel en Organisatie Tweede Kamer) Angela Dellebeke (Natinaal Archief) 10 Staatscurant 2009 nr juni 2009

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Dienst Inhoudelijke Ondersteuning

Dienst Inhoudelijke Ondersteuning Dienst Inhoudelijke Ondersteuning Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 Versie vastgesteld

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-werk,

Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-werk, Basisselectiedocument P-dossier is Mensen-werk, 1945- Versie 2010, versie 0.9 Basisselectiedocument op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier Datum 30 november 2010 Status

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Algemene Rekenkamer, Kabinet der Koningin, Kanselier der Nederlandse Orden, Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Ik ben aanwezig bij verschillende overlegstructuren: afdelings- en teamleidersoverleg, inkoopteam Psychopol/Fysiopol, overleg t.b.v. telefoonteam.

Ik ben aanwezig bij verschillende overlegstructuren: afdelings- en teamleidersoverleg, inkoopteam Psychopol/Fysiopol, overleg t.b.v. telefoonteam. 1 Inleiding Vanaf januari 2006 werk ik bij de Plitie ZrgPlis (PZP), unit van een grte zrgverzekeraar. De PZP is de zrgverzekering (cllectiviteit) vr de Nederlandse plitie. Vanwege het bijzndere karakter

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van 6 februari 2003, hudende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan wrden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Beleidsregel van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 24 maart 2016, nr. WJZ/15136568, hudende kanalisatie van individuele diergeneesmiddelen 2016 De Staatssecretaris van Ecnmische Zaken, Handelend

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Intern en extern tezicht p de reguliere plitie: de diversiteit aan spelers Prf.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Inleiding Het nderscheid tussen intern en extern tezicht Intern tezicht Gerganiseerd dr de

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Relevante bepalingen 1. BBSH Artikel 7 letter e; regels inzake de wijze waarp de huurders van de wngelegenheden van de vereniging f de stichting en in het belang van die huurders werkzame rganisaties invled

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN OOP

REGELING FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN OOP FONS VITAE LYCEUM ST. IGNATIUSGYMNASIUM ST. NICOLAASLYCEUM REGELING FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN OOP Regeling functineren en berdelen OOP SVOAZ 1. Inleiding De gesprekkencyclus OOP van de SVOAZ is tweejarig

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Basis Selectie Document METC s van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland, en VU medisch centrum in Amsterdam

INHOUDSOPGAVE. Basis Selectie Document METC s van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland, en VU medisch centrum in Amsterdam Basisselectiedocument voor Medische Ethische Toetsingscommissies (METC s) van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland en VU medisch centrum in Amsterdam Periode 1999 - Versie vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie