Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI"

Transcriptie

1 NFU d.d Arbcatalgus UMC s: Veilig werken met MRI MRI staat vr magnetic resnance imaging fwel magnetische kernspinresnantie tmgrafie. Het is een krachtige diagnstische techniek die sinds 1985 in de gezndheidszrg en vr wetenschappelijk nderzek wrdt gebruikt. Om veilig met MRI te kunnen werken, is het van belang dat werknemers zich bewust zijn van de veiligheidsaspecten en daar p een juiste manier mee mgaan. Er zijn rganisatrische en technische maatregelen ndig m de mgelijke risic s terug te dringen. De Werkgrep is ervan vertuigd dat als de, in deze catalgus pgenmen vrschriften wrden nageleefd, de veiligheid van de werknemers in de huidige praktijk en naar de huidige stand van wetenschap vldende is gewaarbrgd. 1. Het risic MRI maakt gebruik van magnetische- en elektrmagnetische velden. Het statisch magnetisch veld is altijd aanwezig. De elektrmagnetische velden zijn alleen aanwezig tijdens het scannen. Magnetische velden: Een risic van het statisch magnetisch veld is letsel als gevlg van prjectielwerking van lsse ferrmagnetische bjecten f bekneld raken tussen de magneet en lsse ferrmagnetische bjecten (vrbeelden zijn aantrekking van infuuspaal, schnmaakkar, brandblusser, scharen etc.). Andere mgelijke effecten zijn: - verstring van de werking van active implanted medical devices (AIMD s; zals pacemakers f infusiepmpjes). De kracht (vetnt, in dit dcument wrdt vr de leesbaarheid de term kracht gebruikt in plaats van het meer crrecte magnetische fluxdichtheid) van het magnetisch veld neemt snel af naarmate de afstand tt het apparaat teneemt. De veldsterkte van het statisch magnetisch veld wrdt uitgedrukt in de eenheid Tesla. Hierbij wrdt als veiligheidsgrens, die vr pacemakers geldt, de 0.5 mt grens aangehuden. - letsel als gevlg van aantrekkingskrachten en trsiekrachten p ferrmagnetische bjecten in het lichaam (denk aan metaalsplinters, clips, granaatscherven etc.) Daarnaast wrden, als men snel in het statisch magnetisch veld beweegt, kleine elektrische strmen in het lichaam geïnduceerd. De sterkte van deze strm is afhankelijk van de bewegingssnelheid van het lichaam en de verandering van de sterkte van het magnetisch veld in de ruimte (deze is maximaal rnd de pening van de magneet). Deze kleine strmen kunnen bij snelle beweging rnd de pening van de magneet leiden tt sensrische effecten: zals metaalsmaak in de mnd en duizeligheid. Deze effecten zijn beschreven in het achtergrnddcument Veilig mgaan met MRI vr werknemers. Schakelende gradiëntvelden en RF-velden: Een risic dat alleen aanwezig is tijdens het scannen, is de bltstelling aan radifrequente (RF) velden en schakelende gradiëntvelden. Als gevlg van de RF-velden wrdt energie in de vrm van warmte in het lichaam gedepneerd; dr de gradiëntvelden wrdt strm in het lichaam geïnduceerd. In de praktijk is het striveld van de RF velden direct buiten de scanner z laag, dat ze daar geen nadelige effecten verrzaken. Bij de schakelende gradiëntvelden kunnen nadelige effecten wel vrkmen, afhankelijk van de sterkte en schakelsnelheid van de gradiëntvelden die per scantechniek varieert. Als een medewerker zich tijdens het scannen met (een deel van) zijn lichaam in het centrum van de scanner bevindt, dan treedt bltstelling aan RF en schakelende gradiëntvelden zeker p en zijn effecten mgelijk. Deze situatie kan in de praktijk vrkmen als men tijdens het scannen een patiënt in de scanner begeleidt f interventies uitvert. De effecten van bltstelling aan elektrmagnetische velden zijn beschreven in het achtergrnddcument Veilig mgaan met MRI vr werknemers. MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

2 Geluid Een risic als gevlg van de schakelende gradiëntvelden is de bltstelling aan een hg geluidsniveau. Dit wrdt verrzaakt dr het trillen van de gradiëntspelen. Het geluidsniveau is afhankelijk van de gebruikte MRI techniek en van het gebruikte MRI systeem, maar kan in de scannerruimte zeker plpen tt ruim bven de 80 db(a) (uitschieters tt 100 db(a) zijn niet ngebruikelijk). Crygene stffen Als laatste risic nemen we de kans p cntact met crygene vleistffen waardr bevriezing f verstikking kan ptreden. Dit risic is aanwezig in uitznderlijke gevallen, bijvrbeeld bij nderhud (kans p cntact met zeer kude nderdelen) f bij een quench p mment dat de quenchpijp vr afver van het gas niet ged functineert. 2. Delgrepen De richtlijn uit deze arbcatalgus is van tepassing p alle medewerkers die berepsmatig in de buurt van een MRI-apparaat werkzaam zijn. Het betreft hier medici en ndersteunende disciplines zals radidiagnstische labranten (MBB ers), dktersassistenten, medewerkers van ndersteunende afdelingen (technici, calamiteitenrganisatie, schnmaak) en wetenschappelijk persneel. Tevens wrdt aandacht besteed aan kwetsbare grepen zals dragers van implantaten en zwangere medewerksters. Onder MRI-medewerkers wrdt verstaan die medewerkers die betrkken zijn bij het primaire MRI-prces. Medewerkers die als prefpersn medewerking verlenen aan wetenschappelijk nderzek vallen nder de bescherming van de regeling Gd Research Practice en wrden niet meegenmen in deze catalgus. 3. Wettelijk kader Naast het algemene wettelijk kader zals dat is pgenmen in de Arb-wet en het Arb-Besluit, geldt vr het werken met MRI specifieke regelgeving. Ten eerste zijn dat eisen die gesteld wrden aan de apparatuur en ten tweede zijn er eisen die zich richten p het beperken van bltstelling aan risicfactren vr de medewerkers. Apparatuur MRI apparatuur met vlden aan de essentiële eisen die in de Eurpese richtlijn 93/42/EEG van 14 juni 1993 (Medische Hulpmiddelen) wrden gesteld. MRI apparatuur met zdanig zijn ntwrpen en vervaardigd, dat het gebruik ervan geen gevaar plevert vr de klinische testand f de veiligheid van de patiënten, nch vr de veiligheid en de gezndheid van de gebruikers f, in vrkmend geval, van andere persnen. Daarbij met de apparatuur wrden gebruikt p de vrgeschreven wijze en vr de deleinden die ervr zijn vastgesteld, met dien verstande dat eventuele risic s, die aan het gebruik ervan kunnen zijn verbnden aanvaardbaar zijn, rekening hudend met het nut van de apparatuur vr de patiënt, en verenigbaar met een hg niveau van bescherming van de gezndheid en de veiligheid van de medewerker. Bltstelling risicfactren Elektrmagnetische velden De sterkte waarnder elektrmagnetische velden geacht wrden veilig te zijn, is vastgelegd in de regelgeving van de Eurpese Unie. Hierbij is een ruime veiligheidsmarge in acht genmen. Vr werknemers in de arbeidssituatie geeft de Eurpese richtlijn 2004/40/EG van 29 april 2004 limieten. Onder andere de Nederlandse Gezndheidsraad heeft samen met de Belgische Hge Gezndheidsraad kanttekeningen ver de juistheid van deze limieten. Inver van deze richtlijn zu namelijk het werken met MRI kunnen belemmeren. De richtlijn is dan k ng niet mgezet in Nederlandse wetgeving, de uiterste mzettingsdatum van deze richtlijn in de natinale wetgeving van de lidstaten is tt 2012 uitgesteld en wrdt mgelijk aangepast. Op dat mment wrdt duidelijk f en he er een uitzndering gemaakt wrdt vr werken met MRI-apparatuur. MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

3 Vr situaties waarin in detail met wrden berdeeld, gemeten en berekend f de bltstelling nder de limiet blijft, zijn Eurpese standaarden in vrbereiding. De bltstellingslimieten in de EUrichtlijn zijn gebaseerd p de aanbevelingen van de ICNIRP (Internatinal Cmmissin n Nn- Inizing Radiatin Prtectin). Daarnaast geldt de IEC (Internatinal Electrtechnical Cmmittee) standaard waarin vr patiënten en werknemers veiligheidsprcedures en grenswaarden vr bltstelling aan elektrmagnetische velden tijdens MRI prcedures zijn vastgelegd. Deze standaard, die vral vr de fabrikanten van de apparatuur bedeld is, is dr de Eurpese en de Nederlandse verheid als geharmniseerde standaard nder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen gepubliceerd (NEN-EN-IEC ). Deze richtlijn legt limieten p aan elektrmagnetische velden. Het statische magneetveld is vlgens deze standaard in principe tt 4T gelimiteerd. Daarbven is vlgens de IEC gebruik vr patiënten f prefpersnen tegestaan mits er testemming is van de lkale Medisch Ethische Tetsingscmmissie. Daarnaast staan hier limieten vr schakelende magneetvelden en RF velden in waaraan klinische MRI systemen meten vlden. Geluid In hfdstuk 6, afdeling 3 van het Arb-Besluit zijn de minimumvrschriften inzake gezndheid en veiligheid met betrekking tt de bltstelling van werknemers aan lawaai pgenmen. Deze vrschriften zijn gebaseerd p de Eurpese richtlijn 2003/10/EG van 6 februari Geluid p de werkplek is schadelijk als de daggemiddelde bltstelling van een werknemer p een nminale werkdag van acht uur hger is dan 80 db(a) f een piek geluidsdruk van 112 Pascal. De werkgever met de bltstelling (laten) berdelen en z ndig maatregelen nemen. Crygene vleistffen Op het gebruik van crygene vleistffen is beleidsregel (vrtkmend uit artikel 4.4 van het Arb-Besluit) ter vrkming van ngewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stffen van tepassing. Hierin wrden de specifieke mstandigheden genemd die bijdragen aan de vergrting van risic s van deze stffen, zals de zeer lage temperatuur die ernstige bevriezing kan verrzaken en de uitzetting bij verdamping die de zuurstf verdringt en verstikking kan verrzaken. Speciale grepen In Arb-Besluit 1.42 is de regelgeving met betrekking tt zwangeren pgenmen. Hierin zijn geen MRI-specifieke regels pgenmen. Vr medewerkers met AIMD s is p dit mment een cnceptnrm tekst beschikbaar: FprEN Wrkers with AIMD (Cenelec, augustus 2009). 4. Ambitieniveau UMC s Ieder UMC heeft een veiligheidsbeleid vr het gebruik van MRI-apparatuur pgesteld en brging van het beleid is geregeld. Gestreefd wrdt naar preventie van incidenten met ferrmagnetische materialen. Ondanks dat er geen bewezen werkingsmechanismen van schade en risic s p langere termijn bij bltstelling aan elektrmagnetische velden bekend zijn wrdt een z laag mgelijke berepsmatige bltstelling nagestreefd. Telichting p het veiligheidsbeleid: MRI maakt gebruik van statische- en schakelende magneetvelden en elektrmagnetische velden. Tevens ntstaat mgelijk bltstelling aan een hg geluidsniveau en crygene vleistffen. Een ander gevaar schuilt in het nbedeld aantrekken van ferrmagnetische materialen dat tt ernstig letsel kan leiden. Iedereen die werkt met MRI-apparatuur en de ruimtes betreedt waarin zich een sterk magnetisch veld bevindt ten gevlge van een MRI-scanner dient p de hgte te zijn van de gevaren en de te nemen vrzrgsmaatregelen. De medewerkers dienen vraf gescreend te wrden p de aanwezigheid van metalen implantaten, elektrische f mechanische medische apparatuur in het lichaam. De brging van de kwaliteit en veiligheid van de MRI-apparatuur is vastgelegd in een kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Op alle niveaus dient specifiek p de delgrep gerichte kwalitatieve schling gegeven te wrden die vldende herhaald wrdt. Om ngelukken te vrkmen dient adequate vrlichting gegeven te wrden vrdat men de MRI-ruimten betreedt. MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

4 Om te kunnen leren van incidenten en m de kans p incidenten te verminderen is het van belang dat incidenten en bijna ngelukken geregistreerd wrden en tussen de UMC s gecmmuniceerd wrden. Bij het werken met MRI-scanners wrden z veilig mgelijke technieken, prducten en werkwijzen tegepast. De stand der techniek is daarbij het referentiekader. Het redelijkerwijsprincipe blijft van kracht. 5. Maatregelen en middelen UMC s Om invulling te geven aan het ambitieniveau wrden hier del-, prces-, en middelvrschriften gegeven. Als vrbeeld wrden enkele Gd Practices aangegeven. Delvrschriften: Medewerkers met AIMD s mgen de veiligheidsgrens van 0,5 mt niet verschrijden (brn: NEN-EN-IEC ). De daggemiddelde bltstelling aan geluid mag de 80 db(a) niet verschrijden en medewerkers mgen niet bltgesteld wrden aan piekgeluiden van meer dan 112 Pascal. Prcesvrschriften: Ieder UMC heeft een beleid ver het veilig werken met MRI-apparatuur. Dit beleid bevat minimaal de vlgende elementen: Duidelijkheid ver nder wiens verantwrdelijkheid wrdt gewerkt met MRI-apparatuur, en wie eindverantwrdelijk is vr het beleid he veilig m te gaan met MRI-apparatuur. maatregelen m de kans p incidenten bij MRI z laag mgelijk te huden. wijze van znering waarbij duidelijk nderscheid gemaakt is tussen de verschillende znes bij de MRI (in de bijlage gedefinieerd vlgens de Praktijkregels Veilig Werken met MRI ). De verschillende znes zijn ter plekke duidelijk gemarkeerd. een calamiteitenprtcl inclusief quench-prcedure. Tevens is aangegeven he deze calamiteitenprcedure aan alle betrkken medewerkers beschikbaar en bekend wrdt gemaakt en de wijze van peridieke efening dr al het MRI-persneel. afspraken en veiligheidsinstructies vr beveiliging en inzet van BHV bij calamiteiten in/bij MRI-ruimten. een prtcl vr screening p ferrmagnetische eigenschappen van hulpmiddelen en bjecten die binnen de gecntrleerde zne wrden gebracht. peridiek nderhud van alle bij MRI betrkken apparatuur risic-analyse bij wijzigingen van pstellingen f bij plaatsing van nieuwe apparatuur zdat het mgelijk is m, vrdat de apparatuur wrdt aangewend, veiligheidsmaatregelen aan te passen en waar ndzakelijk nieuwe te frmuleren. peridieke evaluatie van het beleid. Vr de bescherming van de medewerkers heeft ieder UMC de vlgende zaken geregeld: prtcl vr screening van MRI-medewerkers en niet-mri-medewerkers (zals artsen, anesthesisten, schnmaak) p cntra-indicaties vr tegang tt de gecntrleerde zne van de MRI. een prtcl/richtlijn waarin is mschreven he er wrdt mgegaan met een medewerkster die zwanger is. In het kader van vrlichting en nderricht heeft ieder UMC het vlgende geregeld: Alle MRI-medewerkers zijn aantnbaar vldende geschld ver de risic s en veiligheidsmaatregelen van het werken met MRI-apparatuur, inclusief de calamiteitenprcedure. Niet MRI-medewerkers (zals schnmakers, medewerkers algemene technische dienst, beveiliging) wrden vrgelicht ver de risic s van MRI in relatie tt hun werkzaamheden. Er is een pleidings- en schlingsprgramma dat geënt is p de risic s, taken en verantwrdelijkheden van de medewerkers met betrekking tt veilig werken met MRI. In het prgramma is k de frequentie van de pleidingen pgenmen. Medewerkers krijgen vrlichting ver de heersende geluidsniveaus bij de MRIapparatuur en de risic s hiervan vr het gehr. MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

5 Bij een MRI-nderzek met patiënten f prefpersnen is minimaal 1 vlledig bevegde MRImedewerker aanwezig en is ng minimaal 1 andere medewerker beschikbaar die getraind is m p te treden in geval van een calamiteit (evacuatie patiënt, quench, brand in de mgeving van de MRI). Middelvrschriften: Er zijn aantnbare afspraken ver het verlenen van tegang tt de gecntrleerde zne van de MRI. Er is gehrbescherming aanwezig vr die situaties waarin het geluidsniveau bven de 80 db(a) kmt en er zijn afspraken gemaakt wanneer deze wrdt gedragen. Gd practices: Een MBB-er is vldende geschld als hij als radilgisch labrant aanvullende MRI schling, inclusief MRI veiligheid, heeft gevlgd. Er vindt schriftelijke uitwisseling plaats tussen ziekenhuizen ver (bijna-)incidenten met MRIscanners en gevaarlijke situaties (zie als vrbeeld het blad Nta Bene). Vr standpunt ten aanzien van zwangeren kan gebruik gemaakt wrden van het dcument Praktijkregels veilig mgaan met MRI vr werknemers (2008, RIVM, NFU, NVZ etc). Hierin wrdt gesteld dat het te verwegen is m p basis van vrzrg de zwangere werknemer uit te sluiten van arbeidssituaties waarin de werkneemster arbeid verricht binnen de scannerruimte terwijl er gescand wrdt. 6. Prducten Het vlgende prduct is beschikbaar: Praktijkregels Veilig mgaan met MRI vr werknemers, juli Gedgekeurd dr NFU, NVMBR, NVKF, NVZ, NVvR, HHT, pgesteld in samenwerking met SZW en RIVM 7. Gewenste ntwikkelingen Algemeen Het uitwerken van Gd Practices vr de diverse nderwerpen,.a. screeningsfrmulieren. Leren van ngevallen en gevaarlijke situaties Systeem ntwikkelen m tussen UMC s infrmatie uit te kunnen wisselen ver incidenten en bijnaincidenten die hebben plaatstgevnden met MRI-scanners. Delstelling is m gezamenlijk te kunnen leren van MRI-gerelateerde incidenten en bijna-incidenten en de getrffen verbetermaatregelen (input vr peridieke herziening veiligheidsbeleid). E-learning Het ntwikkelen en implementeren van een E-learning instructie Tl (lesmateriaal ) bedeld vr het instrueren van MRI- persneel en ndersteunend persneel tegespitst p het gebied van MRIveiligheid. Nieuwe infrmatie Op dit mment vert het Institute fr Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht een nderzek uit naar de gezndheid van MRI-medewerkers en de berepsmatige bltstelling aan MRI-gerelateerde elektrmagnetische velden. Dit nderzek lpt van 2009 tt De inhud van de arbcatalgus wrdt kritisch bekeken naar aanleiding van de bevindingen van dit nderzek. MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

6 8. Bijlage Definities en telichting p begrippen MRI = magnetic resnance imaging, magnetische kernspinresnantie tmgrafie. Tesla = eenheid vr veldsterkte van het statische magneetveld. Gauss = ude eenheid vr magnetische fluxdichtheid (5 Gauss is gelijk aan 0.5 mt). Magnetische fluxdichtheid = de kracht van het magnetisch veld. Znering 1. In de scanner: de medewerker bevindt zich in het klinische systeem. 2. Scannerruimte: ruimte waarin de MRI- scanner is pgesteld 3. Gecntrleerde zne: ruimte rnd de scanner waar de tegang m veiligheidsredenen beperkt is. Buiten deze zne (neven-, nder- f bvengelegen ruimtes) mag het striveld van het statische magneetveld niet meer dan 0.5mT bedragen. In de klinische praktijk valt de gecntrleerde zne vaak samen met de scannerruimte. Arbeidssituaties: indeling naar de psitie van de werknemer bij het in bedrijf zijn van de MRIscanner. De vlgende 3 arbeidssituaties wrden nderscheiden: 1. werknemer verricht werkzaamheden in de scannerruimte terwijl er niet gescand wrdt. 2. werknemer verricht werkzaamheden in de scannerruimte terwijl er wel gescand wrdt. 3. werknemer bevindt zich geheel f gedeeltelijk in de MRI-scanner terwijl er wel gescand wrdt. MBB er: Medisch Beeldvrmings- en Bestralingsdeskundige MRI-medewerkers: medewerkers die geïnstrueerd en bevegd zijn m zelfstandig en znder begeleiding de gecntrleerde MRI-zne te betreden en daar werkzaamheden uit te veren. Statisch magneetveld: pgewekt magneetveld waarbij de grtte en richting van het magneetveld niet variëren in de tijd. Statisch magneetveld is bijna altijd cntinu aanwezig. Schakelende gradiëntvelden: magneetvelden die schakelen m het MRI-signaal te lkaliseren en z een beeld te maken. Hierbij wrdt een lineaire veldgradiënt gegenereerd. Radifrequente velden: vr een MRI signaal is naast een statisch magneetveld en schakelende gradiëntvelden k een radifrequent elektrmagnetisch veld ndig. Elektrmagnetisch velden met frequenties in het MHz bereik wrden radifrequente f RF-velden genemd. Crygene stffen: MRI-scanners zijn uitgerust met een supergeleidende magneetspel. Om supergeleiding te realiseren zijn lage temperaturen ndig die wrden verkregen dr de spel met vleibaar helium en sms met vleibaar stikstf te kelen, dit zijn de crygene stffen. Quenchen: het snel uitschakelen van het statische magneetveld (rde van een minuut). Hierbij wrdt de energie van het statische veld mgezet in warmte, waardr een deel van het vleibare helium en de eventueel aanwezige vleibare stikstf verdampt. De grte heveelheid gas wrdt via een speciale pijp, de zgenaamde quench pijp, naar buiten afgeverd. In ndgevallen kan dit prces met de quench knp geactiveerd wrden. Afscherming: het magneetveld van de MRI scanner kan actief f passief afgeschermd wrden. Bij passief wrdt een metalen behuizing rndm de scanner geplaatst, bij actief is in de scanner zelf een extra spel geplaatst die een tegengesteld veld genereert. De situatie kan dus ntstaan dat een actief afgeschermd 3T systeem een sterkere gradiënt in het statisch magneetveld heeft dan een passief afgeschermd 7T systeem. MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

7 9 Literatuurlijst 1. Veilig mgaan met MRI vr werknemers 2008) 2. ACR Guidance Dcument fr Safe MR Practices (ACR, 2007) Nta Bene (gezamenlijke uitgave van UMC Utrecht, AMC, Rivierenland Tiel, OLVG en St Antnius. Hfdredactie bij UMC Utrecht) MRI in de Arbcatalgus UMC s / d.d / NFU /7

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken

Gezondheid, veiligheid en voorkomen van ongelukken Laskennis pgefrist (nr. 48) Gezndheid, veiligheid en vrkmen van ngelukken Beheersing van de Bij het autgeen en elektrisch lassen is de lasrkcncentratie in de nmiddellijke nabijheid van de las ver bven

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Cmmissie verzekschriften 22.4.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzekschrift 959/2006, ingediend dr Michael Zammit (Maltezer natinaliteit), ver de activiteiten van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Het voorkomen van besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) door prikaccidenten.

Het voorkomen van besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) door prikaccidenten. Bijlage 12: Prtcl Prikaccidenten vr schnmaakwerkzaamheden 1. INLEIDING Prikaccident is de verzamelnaam vr prik-, snij en spatngevallen: iedere gebeurtenis waarbij een werknemer in aanraking kmt met bled

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Beleidsregels arbeidsmstandighedenwetgeving (Tekst geldend p: 4-0-0) Besluit van de Staatssecretaris van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hgervrst, van 7 nvember 00, Directie Arbeidsmstandigheden,

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen - Lasrook

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen - Lasrook Laskennis pgefrist (nr. 13) Gezndheid, veiligheid en het vrkmen van ngevallen bij het lassen - Lasrk In deze aflevering van Laskennis pgefrist wrden de belangrijkste gezndheid- en veiligheidsaspecten van

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2 Datum laatste wijziging: 15 ktber 2015 Aard laatste wijziging: gebreken, hgspanning zie 4.1 en 4.2 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

MRI magnetic resonance imaging

MRI magnetic resonance imaging MRI magnetic resonance imaging MRI is een diagnostische beeldvormingstechniek op basis van niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) Werking Trends in MRI Voor de klinische toepassing van MRI

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Beleidsregel van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 24 maart 2016, nr. WJZ/15136568, hudende kanalisatie van individuele diergeneesmiddelen 2016 De Staatssecretaris van Ecnmische Zaken, Handelend

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan

Richtlijnen met betrekking tot de informatieveiligheidsaspecten binnen het continuïteitsplan Richtlijnen met betrekking tt de ISMS (Infrmatin Security Management System) Richtlijnen met betrekking tt de Versin cntrl please always check if yu are using the latest versin. : Dc. Ref. :isms.052.security

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie