Elektrische warmhoudplaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrische warmhoudplaat"

Transcriptie

1 Elektrische warmhudplaat V1/1209

2 NL/B 1. Algemeen Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing Symblverklaring Aansprakelijkheid en vrijwaring Auteursrecht Verklaring van cnfrmiteit Veiligheid Algemene infrmatie Aanwijzingen vr veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik Transprt, verpakking en bewaring Cntrle bij aflevering Verpakking Bewaring Specificaties Technische gegevens Bedieningspaneel Installatie en bediening Veiligheidsvrschriften Installatie en aansluiting Bediening Reiniging en nderhud Veiligheidsvrschriften Reiniging Veiligheidsvrschriften vr nderhud Verwijderen 83 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Germany Fax: +49 (0)

3 1. Algemeen 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het nderhud van het apparaat en dient als belangrijke infrmatiebrn en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvrschriften en instructies is een vrwaarde vr veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarm meten de vr het tepassingsgebied van het apparaat geldende lkale vrschriften inzake ngevallenpreventie en algemene veiligheidsvrschriften wrden pgevlgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal nderdeel van het prduct en met altijd binnen handbereik bewaard wrden, zdat deze installatie-, bedienings-, nderhuds- en reinigingspersneel er gebruik van kan maken. 1.2 Symblverklaring Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid dr symblen. Deze instructies meten bij het gebruik van dit apparaat absluut in acht wrden genmen m ngelukken, gevaar vr persnen f materiële schade te vermijden. WAARSCHUWING! Dit symbl waarschuwt vr gevaren, die tt lichamelijk letsel kunnen leiden. Vlgt u de aangegeven veiligheidsinstructies p en wees in deze gevallen heel vrzichtig. WAARSCHUWING! Gevaar vr elektrische schkken! Bij dit symbl met men p gevaarlijke situaties letten, die elektrische schkken kunnen verrzaken. Als de veiligheidsvrschriften niet wrden pgevlgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar. OPLETTEN! Met dit symbl wrden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht wrden genmen, tt beschadiging, slecht functineren en/f string van het apparaat kunnen leiden. AANWIJZING! Dit symbl wijst p tips en infrmatie die wezenlijk zijn vr efficiënt en stringsvrij gebruik van het apparaat. WAARSCHUWING! Heet ppervlak! Dit symbl waarschuwt ervr dat het werkende apparaat een heet ppervlak heeft. Vernachtzaming van de waarschuwing kan verbranding verrzaken!

4 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring Alle gegevens en tips die zijn pgenmen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening hudend met de geldende vrschriften, de actuele technische stand van zaken en nze langdurige inzichten en ervaring. Ok de tekst van deze gebruiksaanwijzing is z ged mgelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk vr eventuele futen in de vertaling. Drslaggevend is de bijgevegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing. Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelpties f vanwege de nieuwste technische ntwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan cntact p met de fabrikant. AANWIJZING! Lees deze gebruiksaanwijzing zrgvuldig dr vrdat u begint met de werkzaamheden, met name vrdat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijke vr schade en stringen die zijn verrzaakt dr het niet in acht nemen van de infrmatie uit deze gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het prduct en zrg dat hij tegankelijk is vr alle persnen, die met het apparaat werken. Wij behuden ns het recht vr m technische veranderingen in het prduct aan te brengen die leiden tt verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ntwikkeling van het apparaat. 1.4 Auteursrecht De gebruiksaanwijzing en de erin pgenmen teksten, tekeningen, ft s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (k gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ngeacht welke vrm wrden verveelvudigd, verwerkt en/f gepubliceerd znder vrafgaande schriftelijke testemming van de fabrikant. Overtreding van het bvenstaande verplicht tt schadevergeding. Wij behuden ns het recht vr tt verdere vrderingen. AANWIJZING! De inhudelijke gegevens, teksten, tekeningen, ft s en andere afbeeldingen vallen nder het auteursrechten het recht p de bescherming van de industriële eigendm. Ieder misbruik is strafbaar. 1.5 Verklaring van Cnfrmiteit Het apparaat beantwrdt aan de actuele EU-nrmen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Cnfrmiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Cnfrmiteit te

5 2. Veiligheid In dit gedeelte wrdt een verzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bvendien zijn er in de nderstaande hfdstukken cncrete veiligheidsvrschriften pgenmen (aangeduid met symblen) m risic s te vrkmen. Daarm meten de p het apparaat aangebrachte pictgrammen, tekens en pschriften in acht genmen wrden en steeds ged leesbaar gehuden. Het in acht nemen van alle veiligheidsvrschriften garandeert een ptimale bescherming tegen gevaren en een veilig en stringsvrij gebruik van het apparaat. 2.1 Algemeen Het apparaat is gemaakt vlgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een brn van gevaar vrmen als het apparaat niet in vereenstemming met zijn bestemming gebruikt wrdt. Kennis van de inhud van deze gebruiksaanwijzing is een van de vrwaarden, m gevaren en futen te vermijden waardr het apparaat veilig en stringsvrij gebruikt kan wrden. Om gevaren te vermijden en m de ptimale werking te garanderen mag het apparaat znder uitdrukkelijke testemming van de fabrikant niet veranderd f mgebuwd wrden. Het apparaat mag alleen gebruikt wrden als het zich in gede technische en veilige staat bevindt. 2.2 Aanwijzingen vr de veiligheid bij het gebruik van het apparaat De veiligheidsinstructies hebben betrekking p de EU-verrdeningen, die p het tijdstip van prductie van het apparaat van kracht zijn. Als het apparaat vr cmmerciële deleinden wrdt gebruikt, is de gebruiker erte verplicht, m gedurende de hele explitatieperide van het apparaat te cntrleren f de genemde veiligheids-vrschriften vereenstemmen met de actuele regels en m nieuwe vrschriften na te leven. Buiten de Eurpese Unie meten de geldende veiligheidsvrschriften en regels in acht wrden genmen van de plaats waar het apparaat gebruikt wrdt. Behalve de arbeidsveiligheidsvrschriften uit deze gebruiksaanwijzing meten de vr het tepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvrschriften, vrschriften inzake ngevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht wrden genmen en pgevlgd

6 OPLETTEN! Het testel is niet bestemd vr gebruik dr persnen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensrische f geestelijke handicap en/f met nvldende ervaring en/f nvldende kennis, tenzij deze persnen nder tezicht staan van een vr hun veiligheid verantwrdelijke persn f van die persn vldende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat. Kinderen dienen nder tezicht te zijn m te vrkmen dat ze met het apparaat gaan spelen. Deze gebruiksaanwijzing zrgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persn ter beschikking wrdt gesteld, met de handleiding k vergedragen wrden. Alle persnen die het apparaat gebruiken, meten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing huden en de veiligheidsvrschriften in acht nemen. Het apparaat alleen in geslten ruimtes gebruiken. 2.3 Reglementair gebruik De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wrdt in vereenstemming met zijn bestemming. Alle technische ingrepen, k de mntage en het nderhud, mgen uitsluitend wrden uitgeverd dr de gekwalificeerde klantenservice. De warmhudplaat is bedeld vr het warm huden van gerechten in hiervr geschikte pannen f schalen. Het is niet tegestaan de warmhudplaat te gebruiken vr: - verwarming van ruimten; - het verhitten van vleistffen f substanties die licht ntvlambaar, zeer vluchtig f schadelijk vr de gezndheid zijn, f hiermee vergelijkbare stffen. OPLETTEN! Elk gebruik van het apparaat vr andere en/f afwijkende deleinden dan waarvr het bestemd is, is verbden en wrdt aangemerkt als niet in vereenstemming met zijn bestemming. Alle vrderingen, ngeacht in welke vrm p de fabrikant en/f zijn gemachtigde met betrekking tt schade die is verrzaakt dr neigenlijk gebruik,, zijn uitgeslten. Vr alle schade die is verrzaakt dr verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk

7 3. Transprt, verpakking en bewaring 3.1 Cntrle bij aflevering Als het apparaat afgeleverd is, nmiddelijk cntrleren f het cmpleet en znder transprtschade is. Als er duidelijk zichtbare transprtschade is, het geleverde apparaat niet f alleen nder vrbehud aannemen. De schade pschrijven p de transprtdcumenten/ het leveringsdcument van de leverancier. Vervlgens reclameren. Verbrgen gebreken nmiddellijk nadat ze zijn gecnstateerd, reclameren, mdat eisen tt schadevergeding alleen binnen de reclamatieperide mgelijk zijn. 3.2 Verpakking Gi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken vr het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing f als u het apparaat bij eventuele schade aan ns servicepunt met sturen. Verwijder vr de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal vlledig van het apparaat. AANWIJZING! Indien u de verpakking wilt weggien, let dan p de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan vr recycling. Cntrleer f het apparaat en de accessires cmpleet zijn. Indien er nderdelen ntbreken, neem dan cntact p met nze Klantenservice. 3.3 Bewaring Bewaar de geslten verpakking tt de installatie en vlgens de p de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakpakte apparaten alleen als vlgt bewaren: - Niet buitenshuis bewaren. - Drg en stfvrij bewaren. - Niet bltstellen aan agressieve middelen. - Tegen straling van de zn beschermen. - Mechanische schkken vermijden. - Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de allgemene testand van alle bestanddelen en van de verpakking cntrleren. Indien ndig verbeteren f vernieuwen

8 4. Specificaties 4.1 Technische Gegevens Naam Elektrische warmhudplaat Artikelnr.: Uitvering behuizing: Temperatuurbereik: Aansluitwaarde: edelstaal C 230 V ~ 50 Hz Vermgen 0,25 kw 0,45 kw 0,60 kw Afmetingen (mm): B 500 D 375 H 64 B 900 D 450 H 64 Gewicht: 4,0 kg 9,3 kg 10,9 kg Technische wijzigingen vrbehuden! B 1000 D 500 H Bedieningspaneel Cntrlelampje vr verwarming (rd) 2 Instelmarkering 3 Draaiknp vr temperatuurregeling (35-95 C) 4 ON/OFF schakelaar met geïntegreerd lichtnetcntrlelampje (gren) 5 Aansluitsner

9 5. Installatie en bediening 5.1 Veiligheidsvrschriften WAARSCHUWING! Gevaar dr elektrische strm! Het apparaat mag uitsluitend aangeslten wrden p crrect geïnstalleerde, enkelvudige geaarde stekkers. De stekker niet aan de kabel uit het stpcntact trekken. De kabel mag niet met hete nderdelen in aanraking kmen. Let p, dat de kabel niet in cntact kmt met warmtebrnnen f scherpe randen. De kabel niet van de tafel f van de tnbank laten hangen. WAARSCHUWING! Heet ppervlak! Smmige elementen van het apparaat wrden tijdens het gebruik erg heet. Om verbranding te vrkmen deze hete elementen niet aanraken! Gebruik het apparaat niet als het niet juist functineert, beschadigd is f is gevallen. Gebruik uitsluitend accessires en nderdelen die dr de fabrikant wrden aanbevlen. De garantie vervalt als er andere accessires wrden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn vr de gebruiker, schade aan het apparaat verrzaken en leiden tt lichamelijke letsel. De kabel niet nder tapijt f andere warmteislatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghuden van het werkvlak en niet in water nderdmpelen. Het apparaat niet bewegen f kantelen terwijl het in werking is. WAARSCHUWING! Gevaar vr elektrische schkken! Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwndingen verrzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lkale strmnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bvenstaande gegevens vereenkmen! De veiligheidsvrschriften in acht nemen!

10 5.2 Installatie en Aansluiting Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen. Haal de beschermende flie van het apparaat. Verwijder eventuele lijmresten met een geschikt plsmiddel. Plaats het apparaat p een vlakke en stabiele ndergrnd die het gewicht van het apparaat kan dragen en ngevelig is vr temperatuur. Plaats het apparaat nit p een makkelijke ntvlambare ndergrnd (zals bv. een tafelkleed id.). Plaats het apparaat nit in de buurt van brnnen van pen vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels f andere warmtebrnnen. Elk elektriciteitscircuit van het stpcntact met met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangeslten wrden p een wandcntactds; het is niet tegestaan m verlengsneren f verdeelstekkers te gebruiken. Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk tegang heeft tt de stekker, zdat u indien ndzakelijk het apparaat snel ls kunt kppelen van het lichtnet. 5.3 Bediening Maak de warmhudplaat vr het eerste gebruik schn met een zacht, vchtig dekje. Drg de warmhudplaat vervlgens af. Sluit het apparaat aan p een geschikt enkelvudig stpcntact. Schakel de warmhudplaat in met de ON/OFF schakelaar. Deze bevindt zich p de achterkant van het apparaat. Na aansluiting gaat het grene cntrlelampje branden. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurregelaar (tt 95 C). Het rde cntrlelampje gaat branden. Zdra het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt, dft het rde cntrlelampje. Als de warmhudplaat afkelt, gaat het rde cntrlelampje weer branden en verhit de plaat zich pnieuw. WAARSCHUWING! Heet ppervlak! Tijdens de werking wrdt de ppervlakte van het apparaat erg heet. Raak de hete ppervlakte niet met blte handen aan. Zet het warme gerecht in een geschikte pan f schaal p de warmhudplaat. De gerechten wrden p de gewenste temperatuur warm gehuden. OPLETTEN! De warmhudplaat is niet geschikt vr het direct p de plaat kken f warm huden van gerechten

11 D/A/CH AANWIJZING! De gerechten blijven langer warm als u de pan f schaal afdekt. Cntrleer vrdat u het gerecht p de warmhudplaat zet, f de plaat p een vlakke en stabiele ndergrnd staat m verschuiven f mvallen van de pannen f schalen met gerechten te vrkmen. OPLETTEN! Verzet de warmhudplaat nit terwijl er ng gerechten p staan, haal de gerechten er eerst van af! Gebruik altijd beschermende handschenen als u een pan f schaal van de warmhudplaat haalt. Kppel het apparaat ls van het stpcntact (trek de stekker eruit) als u het niet meer gebruikt. 6. Reiniging en nderhud 6.1 Veiligheidsvrschriften Zwel vr reiniging als vr reparatie de stekker van het apparaat uit het stpcntact halen en het apparaat laten afkelen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zrg ervr, dat er geen water in het apparaat kmt. Het is NIET tegestaan het apparaat, de kabel f de stekker in water f een andere vleistf nder te dmpelen, m elektrische schkken te vermijden. OPLETTEN! Het apparaat is niet geschikt vr het direct uitspelen met een waterstraal. Daarm is het niet tegestaan het apparaat met een hgedruk waterstraal te reinigen! 6.2 Reiniging Na elk gebruik met het apparaat wrden gereinigd. Maak de warmhudplaat schn met een zacht, vchtig dekje en drg het vervlgens nauwkeurig af. Gebruik vr het schnmaken van de plaat nit agressieve, blekende f alchlhudende vleistffen. Allen zachte dekjes gebruiken en NOOIT gebruik maken van schurende afwasmiddelen, die het metaal zuden kunnen beschadigen. Na het reinigen met zachte, drge dek afdrgen en de verwarmingsplaat plijsten. Vr het plaatsen van het apparaat p de drge plek, weest u zeker, dat de verwarmingsplaat schn is

12 6.3 Veiligheidsvrschriften vr nderhud Regelmatig dient gecntrleerd te wrden f de vedingskabel niet beschadigd is. Het is niet tegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, met hij m gevaar te vrkmen vervangen wrden dr de service f een gekwalificeerde elektricien. Bij schade en stringen neemt u cntact p met uw verkper f nze Klantenservice. Onderhuds- en reparatiewerkzaamheden mgen alleen dr gekwalificeerde vaklui wrden uitgeverd, nder gebruikmaking van riginele reservenderdelen en accessires. Prbeert u nit zelf het apparaat te repareren! 7. Verwijderen Oude apparaten Het gebruikte apparaat met wrden verwijderd in vereenstemming met in uw land geldende vrschriften. Aanbevlen wrdt m cntact p te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering. WAARSCHUWING! Om misbruik en de daaraan verbnden gevaren te vrkmen, maakt u uw ude apparaat vóór de verwijdering nbruikbaar. Het apparaat uit het stpcntact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen. AANWIJZING! Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende vrschriften in acht te nemen. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Germany Fax: +49 (0)

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Bordenwarmer voor 12 borden

Gebruiksaanwijzing Bordenwarmer voor 12 borden NL/B Gebruiksaanwijzing Brdenwarmer vr 12 brden A120.812 V1/0210 Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! - 1 - - 2 - 1. Algemeen 4 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 4 1.2 Symblverklaring

Nadere informatie

V2/1210

V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van cnfrmiteit 75

Nadere informatie

Deli Plus I D V2/0611

Deli Plus I D V2/0611 Deli Plus I D 305.055 V2/0611 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Barmixer

Gebruiksaanwijzing Barmixer NL/B Gebruiksaanwijzing Barmixer 135100 V1/0910 Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! - 2 - 1. Algemeen 4 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 4 1.2 Symblverklaring 4 1.3 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

A A V4/0111

A A V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 NL/B 1. Algemeen 110 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 110 1.2 Symblverklaring 110 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 111 1.4 Auteursrecht 111 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

Koffiezetmachine met ronde filter

Koffiezetmachine met ronde filter Kffiezetmachine met rnde filter PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - NL/B 1. Algemeen 78 1.1 Infrmatie ver gebruiksaanwijzing 78 1.2 Symblverklaring 78 1.3 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Koffiezetmachine. Regina 40. Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0209

Koffiezetmachine. Regina 40. Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0209 Kffiezetmachine Regina 40 A190.142 Regina 90 A190.192 V5/0209 NL/B 1. Algemeen 81 1.1 Infrmatie ver gebruiksaanwijzing 81 1.2 Symblverklaring 81 1.3 Aansprakelijkheid en Vrijwaring 81-82 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koelvitrine

Gebruiksaanwijzing Koelvitrine NL/B Gebruiksaanwijzing Kelvitrine 406.051 406.052 405.051 405.052 V1/0211 Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! - 1 - 1. Algemeen 3 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 3 1.2

Nadere informatie

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 89

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 89 110.138 V1/0111 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht 87 1.5 Verklaring van cnfrmiteit 87 2. Veiligheid

Nadere informatie

Magnetron met heteluchtoven en grill

Magnetron met heteluchtoven en grill Magnetrn met heteluchtven en grill 610.835 V3/0711 NL/B Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! 1. Algemeen 92 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 92 1.2 Symblverklaring 92 1.3

Nadere informatie

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 120803 V1/0913 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 74 1.1 Informatie

Nadere informatie

A150512. Bedienungsanleitung Reiswärmer. Instruction manual Rice warmer from page 13 to 24. Mode d emploi Chauffe riz de page 25 à page 36

A150512. Bedienungsanleitung Reiswärmer. Instruction manual Rice warmer from page 13 to 24. Mode d emploi Chauffe riz de page 25 à page 36 A150512 Bedienungsanleitung Reiswärmer Seite 1 bis 12 D/A/CH Instruction manual Rice warmer from page 13 to 24 GB/UK Mode d emploi Chauffe riz de page 25 à page 36 F/B/CH Gebruiksaanwijzing Rijstverwarmer

Nadere informatie

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912 Chafing Dish 1/1 GN 500.831 V4/0912 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symboolverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van

Nadere informatie

GP2500 370.030 V1/1211

GP2500 370.030 V1/1211 GP2500 370.030 V1/1211 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symboolverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht 87 1.5 Verklaring van conformiteit

Nadere informatie

A Bedienungsanleitung. Instruction manual. Mode d emploi. Bedieningshandleiding. Instrukcja obsługi Płyta grzewcza. Warmhalteplatte D/A/CH

A Bedienungsanleitung. Instruction manual. Mode d emploi. Bedieningshandleiding. Instrukcja obsługi Płyta grzewcza. Warmhalteplatte D/A/CH A190102 V4/0814 Bedienungsanleitung Warmhalteplatte Seite 1 bis 12 Instruction manual Warming plate from page 13 to 24 Mode d emploi Plaque chauffante de page 25 à page 36 Bedieningshandleiding Warmhoudplaatje

Nadere informatie

A120455 A120456 V4/0914

A120455 A120456 V4/0914 A120455 A120456 V4/0914 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 74 1.1

Nadere informatie

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 NL/B NEDERLANDS Inhoudsopgave 1. Veiligheid... 86 1.1 Veiligheidsaanwijzingen... 86 1.2 Symboolverklaring... 89 1.3 Reglementair gebruik... 90 2. Algemeen...

Nadere informatie

/ Bedienungsanleitung Elektro-Chafing Dish, rund. Instruction manual Electric chafing dish, round from page 13 to 24.

/ Bedienungsanleitung Elektro-Chafing Dish, rund. Instruction manual Electric chafing dish, round from page 13 to 24. 500.835 / 500.836 Bedienungsanleitung Elektro-Chafing Dish, rund Seite 1 bis 12 Instruction manual Electric chafing dish, round from page 13 to 24 Mode d emploi Réchaud électrique, rond de page 25 à page

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Elektronische keukenweegschaal

Gebruiksaanwijzing Elektronische keukenweegschaal NL/B Gebruiksaanwijzing Elektronische keukenweegschaal A300.115 V1/0312 Gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het product bewaren! - 1 - 1. Algemeen 3 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 3 1.2

Nadere informatie

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Ernstig letsel, brand

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

Salamander 500. Salamander 600 V5/0814

Salamander 500. Salamander 600 V5/0814 Salamander 500 Salamander 600 151510 151511 V5/0814 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Nadere informatie

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 77

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 77 135.102 V1/0212 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symboolverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van conformiteit 75 2.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711

COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711 COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symboolverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht 87 1.5 Verklaring van

Nadere informatie

Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock

Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock Cmfrtlck BAS-425 Beschrijving De BAS-425 Cmfrt Lck is een radigrafisch afstandsbedieningssysteem vr centrale prtiervergrendeling en cmfrtschakeling. De BAS-425 kan aangeslten wrden p de riginele centrale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV Behandelinstructies Bij ret- en/f waterschade 2013 DE TIENDSCHUUR BV! Inhudspgave 1 Inleiding 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en/f waterschade

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW De drumeenheid reinigen Brther HL laserprinter. Verwante mdellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW Vlg de nderstaande prcedure vr het reinigen van de drumeenheid. Gebruik GEEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! A120408 V5/0713 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 86 1.1 Informatie

Nadere informatie

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! Rimi 700220 V3/0214 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 98 1.1 Informatie

Nadere informatie

Bedienungsanleitung. Elektro-Multipfanne GRANDE. Electric multi pan GRANDE. Mode d emploi Multi-poêle électrique GRANDE

Bedienungsanleitung. Elektro-Multipfanne GRANDE. Electric multi pan GRANDE. Mode d emploi Multi-poêle électrique GRANDE A150.118G Bedienungsanleitung Elektro-Multipfanne GRANDE Seite 3 bis 16 Instruction manual Electric multi pan GRANDE from page 17 to 30 Mode d emploi Multi-poêle électrique GRANDE de page 31 à page 44

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

BHC 3600E 825.210. Bedienungsanleitung Leistungsregler Seite 3 bis 14. Instruction manual Output regulator from page 15 to 26

BHC 3600E 825.210. Bedienungsanleitung Leistungsregler Seite 3 bis 14. Instruction manual Output regulator from page 15 to 26 BHC 3600E 825.210 Bedienungsanleitung Leistungsregler Seite 3 bis 14 Instruction manual Output regulator from page 15 to 26 Mode d emploi Régulateur de puissance de page 27 à page 38 Mantenga las instrucciones

Nadere informatie

FB 1264H V1/1112

FB 1264H V1/1112 FB 1264H0 116540 V1/1112 NL/B Gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het product bewaren! 1. Algemeen... 58 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing... 58 1.2 Symboolverklaring... 58 1.3 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Szafki do podgrzewania

Bedieningshandleiding Szafki do podgrzewania 103063 103064 103122 Bedienungsanleitung Wärmschränke Seite 1 bis 12 Instruction manual Hot cupboard from page 13 to 24 Mode d emploi Armoire chauffante de page 25 à page 36 Bedieningshandleiding Szafki

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Inhud Interactieve TV van KPN... 3 Bellen... 4 Draadlze Pwerline-cnnectrs... 6 2 Interactieve TV van KPN He kan ik extra zenderpakketten

Nadere informatie

IMBISS I A150.107 IMBISS II A150.207 V5/1210

IMBISS I A150.107 IMBISS II A150.207 V5/1210 IMBISS I A150.107 IMBISS II A150.207 V5/1210 NL/B 1. Algemeen 98 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 98 1.2 Symboolverklaring 98 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 99 1.4 Auteursrecht 99 1.5 Verklaring

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Basiscriteria voor het overdragen van een archeologisch archief aan een bewaarnemer

Basiscriteria voor het overdragen van een archeologisch archief aan een bewaarnemer Basiscriteria vr het verdragen van een archelgisch archief aan een bewaarnemer Deze basiscriteria vr het verdragen van een archelgisch archief aan een tijdelijke f permanente bewaarnemer werden ntwikkeld

Nadere informatie

Piccolino A V2/0613

Piccolino A V2/0613 Piccolino A120787 V2/0613 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele handleiding Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 86 1.1 Informatie

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

GP V3/1014

GP V3/1014 GP1200 104905 V3/1014 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 86 1.1 Informatie

Nadere informatie

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde z3frum.nl HOWTO Kabelbmreparatie kfferdeksel BMW Z3 Cupé links Deze HOWTO is gebaseerd p infrmatie van Brandrver. Hij levert p maat gemaakte en cmplete kabelsets. Neem via het frum cntact met hem p vr

Nadere informatie

PLANIBEL CLEARSIGHT HANDLEIDING VOOR DE VERWERKING VAN: VERSIE 1.0 OKTOBER 2015

PLANIBEL CLEARSIGHT HANDLEIDING VOOR DE VERWERKING VAN: VERSIE 1.0 OKTOBER 2015 HANDLEIDING VOOR DE VERWERKING VAN: PLANIBEL CLEARSIGHT VERSIE 1.0 OKTOBER 2015 Deze versie vervangt alle eerdere versies. Op www.yurglass.cm kunt u geregeld updates vinden. INHOUDSOPGAVE 1. TRANSPORT...

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. KNX Regelaandrijving 3 Best. nr. : 2176 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mgen alleen dr een elektrmnteur wrden gemnteerd en aangeslten. Ernstig letsel, brand f materiële

Nadere informatie

Carburateurs reinigen

Carburateurs reinigen Carburateurs reinigen Interval: 10000 km He werkt het? De V50 Nat is een verbrandingsmtr p basis van een mengsel van benzine en lucht. De functie van de carburateur is de lucht en de benzine in de juiste

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 MODULE

SENSOTISS AP 301 MODULE SENSOTISS AP 301 MODULE MATRAS HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 130206 V4/0813 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 86 1.1 Informatie

Nadere informatie

ADAPTIL HALSBAND. ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale. Samenstelling

ADAPTIL HALSBAND. ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale. Samenstelling ADAPTIL HALSBAND ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale 17 Samenstelling Analg van geruststellend fermn van de hnd:...5% Excipients q.s.p. 1 halsband:...100% Farmaceutische vrm Halsband

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het bek vr de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA bek heeft van de Duitse keurings-instantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd van de vltte stijl, de vlledigheid en de aandacht vr veiligheidsaspecten. Inhudspgave

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Original-Gebrauchsanleitung V4/0116

Original-Gebrauchsanleitung V4/0116 190128 Original-Gebrauchsanleitung V4/0116 NL/B NEDERLANDS Inhoudsopgave 1. Veiligheid... 86 1.1 Veiligheidsaanwijzingen... 86 1.2 Symboolverklaring... 89 1.3 Reglementair gebruik... 90 2. Algemeen...

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Mini-Kühlschrank 50 L. Instruction manual. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Mini-koelkast 50 L blz.

Bedienungsanleitung Mini-Kühlschrank 50 L. Instruction manual. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Mini-koelkast 50 L blz. 700.050 700.051 Bedienungsanleitung Mini-Kühlschrank 50 L Seite 3 bis 15 Instruction manual Mini-refrigerator 50 L from page 17 to 29 Mode d emploi Mini réfrigérateur 50 L de page 31 à page 43 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

ISBN 978 90 78688 01 3 Eerste druk, vierde oplage

ISBN 978 90 78688 01 3 Eerste druk, vierde oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Draadloze handzender mini

Draadloze handzender mini Best. nr. : 0412 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Als de handleiding niet wrdt pgevlgd, kunnen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 INTERFACE

SENSOTISS AP 301 INTERFACE SENSOTISS AP 301 INTERFACE HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

V2/0314

V2/0314 150524 150525 V2/0314 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 98 1.1 Informatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie