Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten"

Transcriptie

1 Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten H V1/1209

2 NL/B 1. Algemeen Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing Symblverklaring Aansprakelijkheid en vrijwaring Auteursrecht Verklaring van cnfrmiteit Veiligheid Algemene infrmatie Aanwijzingen vr veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik Transprt, verpakking en bewaring Cntrle bij aflevering Verpakking Bewaring Specificaties Installatie en bediening Veiligheidsvrschriften Installatie en aansluiting Bediening Reiniging en nderhud Veiligheidsvrschriften Reiniging Veiligheidsvrschriften vr nderhud Mgelijke stringen Verwijderen 97 Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Germany Fax: +49 (0)

3 1. Algemeen 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het nderhud van het apparaat en dient als belangrijke infrmatiebrn en naslagwerk. De kennis en het inachtnemen van alle hier beschreven veiligheidsvrschriften en instructies is een vrwaarde vr veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarm meten de vr het tepassingsgebied van het apparaat geldende lkale vrschriften inzake ngevallenpreventie en algemene veiligheidsvrschriften wrden pgevlgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal nderdeel van het prduct en met altijd binnen handbereik bewaard wrden, zdat deze installatie-, bedienings-, nderhuds- en reinigingspersneel er gebruik van kan maken. 1.2 Symblverklaring Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid dr symblen. Deze instructies meten bij het gebruik van dit apparaat absluut in acht wrden genmen m ngelukken, gevaar vr persnen f materiële schade te vermijden. WAARSCHUWING! Dit symbl waarschuwt vr gevaren, die tt lichamelijk letsel kunnen leiden. Vlgt u de aangegeven veiligheidsinstructies p en wees in deze gevallen heel vrzichtig. WAARSCHUWING! Gevaar vr elektrische schkken! Bij dit symbl met men p gevaarlijke situaties letten, die elektrische schkken kunnen verrzaken. Als de veiligheidsvrschriften niet wrden pgevlgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar. OPLETTEN! Met dit symbl wrden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht wrden genmen, tt beschadiging, slecht functineren en/f string van het apparaat kunnen leiden. AANWIJZING! Dit symbl wijst p tips en infrmatie die wezenlijk zijn vr efficiënt en stringsvrij gebruik van het apparaat

4 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring Alle gegevens en tips die zijn pgenmen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening hudend met de geldende vrschriften, de actuele technische stand van zaken en nze langdurige inzichten en ervaring. Ok de tekst van deze gebruiksaanwijzing is z ged mgelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk vr eventuele futen in de vertaling. Drslaggevend is de bijgevegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing. Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelpties f vanwege de nieuwste technische ntwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan cntact p met de fabrikant. AANWIJZING! Lees deze gebruiksaanwijzing zrgvuldig dr vrdat u begint met de werkzaamheden, met name vrdat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijke vr schade en stringen die zijn verrzaakt dr het niet in acht nemen van de infrmatie uit deze gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het prduct en zrg dat hij tegankelijk is vr alle persnen, die met het apparaat werken. Wij behuden ns het recht vr m technische veranderingen in het prduct aan te brengen die leiden tt verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ntwikkeling van het apparaat. 1.4 Auteursrecht De gebruiksaanwijzing en de erin pgenmen teksten, tekeningen, ft s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (k gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ngeacht welke vrm wrden verveelvudigd, verwerkt en/f gepubliceerd znder vrafgaande schriftelijke testemming van de fabrikant. Overtreding van het bvenstaande verplicht tt schadevergeding. Wij behuden ns het recht vr tt verdere vrderingen. AANWIJZING! De inhudelijke gegevens, teksten, tekeningen, ft s en andere afbeeldingen vallen nder het auteursrechten het recht p de bescherming van de industriële eigendm. Ieder misbruik is strafbaar. 1.5 Verklaring van Cnfrmiteit Het apparaat beantwrdt aan de actuele EU-nrmen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Cnfrmiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Cnfrmiteit te

5 2. Veiligheid In dit gedeelte wrdt een verzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bvendien zijn er in de nderstaande hfdstukken cncrete veiligheidsvrschriften pgenmen (aangeduid met symblen) m risic s te vrkmen. Daarm meten de p het apparaat aangebrachte pictgrammen, tekens en pschriften in acht genmen wrden en steeds ged leesbaar gehuden. Het in acht nemen van alle veiligheidsvrschriften garandeert een ptimale bescherming tegen gevaren en een veilig en stringsvrij gebruik van het apparaat. 2.1 Algemeen Het apparaat is gemaakt vlgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een brn van gevaar vrmen als het apparaat niet in vereenstemming met zijn bestemming gebruikt wrdt. Kennis van de inhud van deze gebruiksaanwijzing is een van de vrwaarden, m gevaren en futen te vermijden waardr het apparaat veilig en stringsvrij gebruikt kan wrden. Om gevaren te vermijden en m de ptimale werking te garanderen mag het apparaat znder uitdrukkelijke testemming van de fabrikant niet veranderd f mgebuwd wrden. Het apparaat mag alleen gebruikt wrden als het zich in gede technische en veilige staat bevindt. 2.2 Aanwijzingen vr de veiligheid bij het gebruik van het apparaat De veiligheidsinstructies hebben betrekking p de EU-verrdeningen, die p het tijdstip van prductie van het apparaat van kracht zijn. Als het apparaat vr cmmerciële deleinden wrdt gebruikt, is de gebruiker erte verplicht, m gedurende de hele explitatieperide van het apparaat te cntrleren f de genemde veiligheidsvrschriften vereenstemmen met de actuele regels en m nieuwe vrschriften na te leven. Buiten de Eurpese Unie meten de geldende veiligheidsvrschriften en regels in acht wrden genmen van de plaats waar het apparaat gebruikt wrdt. Behalve de arbeidsveiligheidsvrschriften uit deze gebruiksaanwijzing meten de vr het tepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvrschriften, vrschriften inzake ngevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht wrden genmen en pgevlgd

6 OPLETTEN! Het testel is niet bestemd vr gebruik dr persnen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensrische f geestelijke handicap en/f met nvldende ervaring en/f nvldende kennis, tenzij deze persnen nder tezicht staan van een vr hun veiligheid verantwrdelijke persn f van die persn vldende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat. Kinderen dienen nder tezicht te zijn m te vrkmen dat ze met het apparaat gaan spelen. Deze gebruiksaanwijzing zrgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persn ter beschikking wrdt gesteld, met de handleiding k vergedragen wrden. Alle persnen die het apparaat gebruiken, meten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing huden en de veiligheidsvrschriften in acht nemen. Het apparaat alleen in geslten ruimtes gebruiken. 2.3 Reglementair gebruik De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wrdt in vereenstemming met zijn bestemming. Alle technische ingrepen, k de mntage en het nderhud, mgen uitsluitend wrden uitgeverd dr de gekwalificeerde klantenservice. De diepvries is uitsluitend bestemd vr de keling van sterke drank en diepgevrren prducten. OPLETTEN! Elk gebruik van het apparaat vr andere en/f afwijkende deleinden dan waarvr het bestemd is, is verbden en wrdt aangemerkt als niet in vereenstemming met zijn bestemming. Alle vrderingen, ngeacht in welke vrm p de fabrikant en/f zijn gemachtigde met betrekking tt schade die is verrzaakt dr neigenlijk gebruik, zijn uitgeslten. Vr alle schade die is verrzaakt dr verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk

7 3. Transprt, verpakking en bewaring 3.1 Cntrle bij aflevering ALs het apparaat afgeleverd is, nmiddelijk cntrleren f het cmpleet en znder transprtschade is. Als er duidelijk zichtbare transprtschade is, het geleverde apparaat niet f alleen nder vrbehud aannemen. De schade pschrijven p de transprtdcumenten/ het leveringsdcument van de leverancier. Vervlgens reclameren. Verbrgen gebreken nmiddellijk nadat ze zijn gecnstateerd, reclameren, mdat eisen tt schadevergeding alleen binnen de reclamatieperide mgelijk zijn. 3.2 Verpakking Gi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken vr het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing f als u het apparaat bij eventuele schade aan ns servicepunt met sturen. Verwijder vr de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal vlledig van het apparaat. AANWIJZING! Indien u de verpakking wilt weggien, let dan p de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan vr recycling. Cntrleer f het apparaat en de accessires cmpleet zijn. Indien er nderdelen ntbreken, neem dan cntact p met nze Klantenservice. 3.3 Bewaring Bewaar de geslten verpakking tt de installatie en vlgens de p de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering. Verpakpakte apparaten alleen als vlgt bewaren: - Niet buitenshuis bewaren. - Drg en stfvrij bewaren. - Niet bltstellen aan agressieve middelen. - Tegen straling van de zn beschermen. - Mechanische schkken vermijden. - Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de allgemene testand van alle bestanddelen en van de verpakking cntrleren. Indien ndig verbeteren f vernieuwen

8 4. Specificaties Naam Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten Artikelnr.: H Kelmiddel: Brut inhud: Temperatuurbereik: Capaciteit: Aansluitwaarde: Afmetingen: Gewicht: Wijzigingen vrbehuden! R600a 30 liter -15 C tt -25 C 8 flessen (0,7l), in staande psitie; 3 flessen (0,7l), liggend 230 V ~ 50 Hz 60 W B 470 x D 445 x H 492 mm 16,9 kg 5. Installatie en bediening 5.1 Veiligheidsvrschriften WAARSCHUWING! Gevaar dr elektrische strm! Het apparaat mag uitsluitend aangeslten wrden p crrect geïnstalleerde, enkelvudige geaarde stekkers. De stekker niet aan de kabel uit het stpcntact trekken. De kabel mag niet met hete nderdelen in aanraking kmen. Let p, dat de kabel niet in cntact kmt met warmtebrnnen f scherpe randen. De kabel niet van de tafel f van de tnbank laten hangen. Gebruik het apparaat niet als het niet juist functineert, beschadigd is f is gevallen. Gebruik uitsluitend accessires en nderdelen die dr de fabrikant wrden aanbevlen. De garantie vervalt als er andere accessires wrden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn vr de gebruiker, schade aan het apparaat verrzaken en leiden tt lichamelijke letsel. De kabel niet nder tapijt f andere warmteislatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghuden van het werkvlak en niet in water nderdmpelen. Het apparaat niet bewegen f kantelen terwijl het in werking is

9 WAARSCHUWING! Gevaar vr elektrische schkken! Zrg dat het apparaat niet in cntact kmt met water, plaats het apparaat niet in de regen, drupwater f andersrtige vchtigheid. Dit kan leiden tt beschadiging van het apparaat f elektrische schkken. WAARSCHUWING! Gevaar vr elektrische schkken! Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwndingen verrzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lkale strmnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bvenstaande gegevens vereenkmen! De veiligheidsvrschriften in acht nemen! 5.2 Installatie en Aansluiting Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Plaats het apparaat p een vlakke en stabiele ndergrnd die het gewicht van het apparaat kan dragen en ngevelig is vr temperatuur. Plaats het apparaat nit p een makkelijke ntvlambare ndergrnd (zals bv. een tafelkleed id.). Plaats het apparaat niet in de buurt van brnnen van pen vuur, elektrische en andere vens f andere warmtebrnnen zals directe znnestraling. De hitte kan het ppervlak van het apparaat beschadigen, het kelvermgen negatief beïnvleden en het energieverbruik verhgen. Om beschadiging van de cmpressr te vrkmen, mag het apparaat tijdens plaatsing f transprt niet nder een hek van meer dan 45 gehuden wrden. Wees vrzichtig bij het cntact met de cmpressr en de deur, mdat beschadigingen het gebruik van het apparaat beïnvleden. Stel de vetjes van het apparaat z in, dat het apparaat stabiel staat. Plaats het apparaat zdanig, dat de afstand tt muren en andere vrwerpen minimaal 10 cm bedraagt, zdat de lucht vrij kan circuleren. Zet het apparaat niet p plaatsen waar een hge luchtvchtigheid f een hge temperatuur heerst, mdat deze factren het apparaat kunnen beschadigen. Mnteer geen andere vrwerpen p f aan het apparaat en br er geen gaten in. Bewaar geen zware, giftige f restende vrwerpen in het apparaat. Elk elektriciteitscircuit van het stpcntact met met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangeslten wrden p een wandcntactds; het is niet tegestaan m verlengsneren f verdeelstekkers te gebruiken. Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk tegang heeft tt de stekker, zdat u indien ndzakelijk het apparaat snel ls kunt kppelen van het lichtnet

10 5.3 Bediening Maak vóór het eerste gebruik het apparaat schn met lauw water waaraan een mild schnmaakmiddel is tegevegd. Wis het apparaat met schn water af. Drg het apparaat vervlgens nauwkeurig af. Sluit het apparaat aan p een geschikt enkelvudig stpcntact. Temperatuurregeling De temperatuur kan wrden ingesteld met de traplze temperatuurregelaar. Deze regelaar bevindt zich in het apparaat p de achterwand. Draai de temperatuurregelaar met de wijzers van de klk mee tt de gewenste psitie m de temperatuur in de diepvries in te stellen. De markeringen MIN, NORMAL, MAX en OFF p de temperatuurregelaar geven de verschillende temperaturen aan. In de psitie MIN is de temperatuur het hgst, in de psitie MAX is de temperatuur het laagst. Vr nrmaal gebruik wrdt de instelling NORMAL aanbevlen. U kunt echter k een andere instelling kiezen als u van mening bent dat de instelling NORMAL te warm f te kud is. Zet de temperatuurregelaar in de psitie OFF m het apparaat uit te schakelen. Stel vóór het eerste gebruik f na het ntdien de temperatuur gedurende minimaal 2 uur in p de psitie MAX, vrdat u de sterke drank f de diepgevrren prducten in de diepvries legt. Stel vervlgens de gewenste temperatuur in. Aanwijzingen vr het gebruik van het apparaat He meer vlle flessen zich in de diepvries bevinden, he langer de deur penstaat, des te hger is het energieverbruik en des te vaker kmen er beschadigingen van het apparaat vr. Om het kelverlies te verminderen, met de deur z krt mgelijk gepend wrden. Maak de deur bvendien niet te vaak pen. Prbeer vr zver mgelijk bij pltselinge strmuitval de deur geslten te huden m het ntsnappen van gekelde lucht te vermijden. Zrg ervr dat het apparaat nit langer dan 10 minuten znder strmvrziening is. Sluit de diepvries na een strmnderbreking f na uitschakeling pas na minimaal 5 minuten weer aan p de strmvrziening

11 6. Reiniging en nderhud 6.1 Veiligheidsvrschriften Zwel vr reiniging als vr reparatie de stekker van het apparaat uit het stpcntact halen en het apparaat laten afkelen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zrg ervr, dat er geen water in het apparaat kmt. Het is NIET tegestaan het apparaat, de kabel f de stekker in water f een andere vleistf nder te dmpelen, m elektrische schkken te vermijden. OPLETTEN! Het apparaat is niet geschikt vr het direct uitspelen met een waterstraal. Daarm is het niet tegestaan het apparaat met een hgedruk waterstraal te reinigen! 6.2 Reiniging Maak het apparaat regelmatig schn. Maak de diepvries van binnen en buiten schn met warm water, een vchtig dekje en een mild schnmaakmiddel. Wis het apparaat met schn water af. Maak de deurrubbers regelmatig schn Gebruik hiervr een zacht dekje en een mild schnmaakmiddel, neem vervlgens de deurrubbers af met een zacht dekje. LET OP! Gebruik nit heet water vr het schnmaken van het apparaat! Gebruik nit agressieve schnmaakmiddelen zals bijv. schuurpeders, alchlhudende f alkalische middelen, plsmiddelen f benzine die de kunststf elementen en/f de verflaag kunnen beschadigen. Drg het apparaat na het schnmaken af en plijst de ppervlakte met een zacht dekje. Ontdien Kppel het apparaat ls van het stpcntact (trek de stekker eruit). Maak de deur van het apparaat pen en haal alle dranken eruit. Verwijder het verzamelde ijs met behulp van een kunststf schraper f laat de deur pen staan ttdat het ijs is gesmlten. Neem de resten ijs en water p met een dekje. Maak de diepvries van binnen en buiten schn. Maak de binnenkant van het apparaat drg. Laat de deur pen staan ttdat het apparaat vlledig drg is

12 6.3 Veiligheidsvrschriften vr nderhud Regelmatig dient gecntrleerd te wrden f de vedingskabel niet beschadigd is. Het is niet tegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, met hij m gevaar te vrkmen vervangen wrden dr de service f een gekwalificeerde elektricien. Bij schade en stringen neemt u cntact p met uw verkper f nze Klantenservice. Let p de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het pzeken van de stringen. Onderhuds- en reparatiewerkzaamheden mgen alleen dr gekwalificeerde vaklui wrden uitgeverd, nder gebruikmaking van riginele reservenderdelen en accessires. Prbeert u nit zelf het apparaat te repareren! 7. Mgelijke stringen Prbleem Orzaak Oplssing Geen keling Onvldende kelvermgen De stekker zit niet in het stpcntact. String van de zekering. Geen strmtever. Direct znlicht f te dicht bij een warmtebrn. Onvldende luchtcirculatie m de diepvries. De deur is niet ged geslten f stnd te lang pen. Deurrubbers beschadigd f vervrmd. De afstand tussen de pgeslagen prducten is te klein f te veel prducten in de diepvries. De temperatuur is verkeerd ingesteld. De de stekker ged in het stpcntact. Cntrleer de strmtever. Cntrleer de strmtever. Haal de diepvries weg bij de warmtebrn. Cntrleer de afstand tt de muren en andere vrwerpen. Sluit de deur. De deur z krt mgelijk penhuden. Neem cntact p met de leverancier. Zrg vr vldende afstand tussen de prducten in de diepvries. Verwijder verbdige prducten. Stel de temperatuurregelaar juist in

13 Prbleem Orzaak Oplssing Luide werking van het apparaat. De cmpressr schakelt niet autmatisch uit. De diepvries staat niet p een vlakke ndergrnd. De diepvries raakt de muur f andere vrwerpen. De diepvries zit te vl. De deur was te lang pen. Plaats de diepvries p een vlakke ndergrnd. Zrg vr de juiste afstand tussen de diepvries en muren f andere vrwerpen. Verwijder verbdige vrwerpen. De deur z krt mgelijk penen. Bvenstaande gevallen wrden getnd alleen als vrbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk f srtgelijk prbleem ntstaat, dient het testel nmiddellijk te wrden uitgezet en de werking gestpt. Cntacteer alstublieft z snel mgelijk een gekwalificeerde specialist f handelaar. De vlgende verschijnselen zijn geen stringen: 1. Het geluid van strmend water. Dit geluid is hrbaar bij nrmaal gebruik van het apparaat. Dit is het kelmiddel dat zich in het systeem bevindt. 2. De diepvries heeft enige tijd ndig m p de gewenste temperatuur te kmen: dr verhging van de binnentemperatuur en hge buitentemperaturen wrdt de tijd die ndig is m de gewenste temperatuur te bereiken aanzienlijk langer. 3. Het ppervlak van de cmpressr kan bij nrmaal gebruik heet wrden. WAARSCHUWING! Gevaar vr verbranding! Raak de ppervlakte van de cmpressr niet met blte handen aan

14 8. Verwijderen Oude apparaten Het gebruikte apparaat met wrden verwijderd in vereenstemming met in uw land geldende vrschriften. Aanbevlen wrdt m cntact p te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering. WAARSCHUWING! Om misbruik en de daaraan verbnden gevaren te vrkmen, maakt u uw ude apparaat vóór de verwijdering nbruikbaar. Het apparaat uit het stpcntact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen. AANWIJZING! Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende vrschriften in acht te nemen. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzktten Tel.: +49 (0) Germany Fax: +49 (0)

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Bordenwarmer voor 12 borden

Gebruiksaanwijzing Bordenwarmer voor 12 borden NL/B Gebruiksaanwijzing Brdenwarmer vr 12 brden A120.812 V1/0210 Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! - 1 - - 2 - 1. Algemeen 4 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 4 1.2 Symblverklaring

Nadere informatie

V2/1210

V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van cnfrmiteit 75

Nadere informatie

Deli Plus I D V2/0611

Deli Plus I D V2/0611 Deli Plus I D 305.055 V2/0611 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koelvitrine

Gebruiksaanwijzing Koelvitrine NL/B Gebruiksaanwijzing Kelvitrine 406.051 406.052 405.051 405.052 V1/0211 Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! - 1 - 1. Algemeen 3 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 3 1.2

Nadere informatie

A A V4/0111

A A V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 NL/B 1. Algemeen 110 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 110 1.2 Symblverklaring 110 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 111 1.4 Auteursrecht 111 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Barmixer

Gebruiksaanwijzing Barmixer NL/B Gebruiksaanwijzing Barmixer 135100 V1/0910 Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! - 2 - 1. Algemeen 4 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 4 1.2 Symblverklaring 4 1.3 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 89

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 89 110.138 V1/0111 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht 87 1.5 Verklaring van cnfrmiteit 87 2. Veiligheid

Nadere informatie

Koffiezetmachine met ronde filter

Koffiezetmachine met ronde filter Kffiezetmachine met rnde filter PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - NL/B 1. Algemeen 78 1.1 Infrmatie ver gebruiksaanwijzing 78 1.2 Symblverklaring 78 1.3 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Koffiezetmachine. Regina 40. Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0209

Koffiezetmachine. Regina 40. Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0209 Kffiezetmachine Regina 40 A190.142 Regina 90 A190.192 V5/0209 NL/B 1. Algemeen 81 1.1 Infrmatie ver gebruiksaanwijzing 81 1.2 Symblverklaring 81 1.3 Aansprakelijkheid en Vrijwaring 81-82 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Magnetron met heteluchtoven en grill

Magnetron met heteluchtoven en grill Magnetrn met heteluchtven en grill 610.835 V3/0711 NL/B Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het prduct! 1. Algemeen 92 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 92 1.2 Symblverklaring 92 1.3

Nadere informatie

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 120803 V1/0913 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 74 1.1 Informatie

Nadere informatie

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Ernstig letsel, brand

Nadere informatie

GP2500 370.030 V1/1211

GP2500 370.030 V1/1211 GP2500 370.030 V1/1211 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symboolverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht 87 1.5 Verklaring van conformiteit

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

A120455 A120456 V4/0914

A120455 A120456 V4/0914 A120455 A120456 V4/0914 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 74 1.1

Nadere informatie

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912 Chafing Dish 1/1 GN 500.831 V4/0912 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symboolverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van

Nadere informatie

A150512. Bedienungsanleitung Reiswärmer. Instruction manual Rice warmer from page 13 to 24. Mode d emploi Chauffe riz de page 25 à page 36

A150512. Bedienungsanleitung Reiswärmer. Instruction manual Rice warmer from page 13 to 24. Mode d emploi Chauffe riz de page 25 à page 36 A150512 Bedienungsanleitung Reiswärmer Seite 1 bis 12 D/A/CH Instruction manual Rice warmer from page 13 to 24 GB/UK Mode d emploi Chauffe riz de page 25 à page 36 F/B/CH Gebruiksaanwijzing Rijstverwarmer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! Rimi 700220 V3/0214 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats! 1. Algemeen... 98 1.1 Informatie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW De drumeenheid reinigen Brther HL laserprinter. Verwante mdellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW Vlg de nderstaande prcedure vr het reinigen van de drumeenheid. Gebruik GEEN

Nadere informatie

Salamander 500. Salamander 600 V5/0814

Salamander 500. Salamander 600 V5/0814 Salamander 500 Salamander 600 151510 151511 V5/0814 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Elektronische keukenweegschaal

Gebruiksaanwijzing Elektronische keukenweegschaal NL/B Gebruiksaanwijzing Elektronische keukenweegschaal A300.115 V1/0312 Gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het product bewaren! - 1 - 1. Algemeen 3 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 3 1.2

Nadere informatie

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 NL/B NEDERLANDS Inhoudsopgave 1. Veiligheid... 86 1.1 Veiligheidsaanwijzingen... 86 1.2 Symboolverklaring... 89 1.3 Reglementair gebruik... 90 2. Algemeen...

Nadere informatie

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV Behandelinstructies Bij ret- en/f waterschade 2013 DE TIENDSCHUUR BV! Inhudspgave 1 Inleiding 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en/f waterschade

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Carburateurs reinigen

Carburateurs reinigen Carburateurs reinigen Interval: 10000 km He werkt het? De V50 Nat is een verbrandingsmtr p basis van een mengsel van benzine en lucht. De functie van de carburateur is de lucht en de benzine in de juiste

Nadere informatie

A Bedienungsanleitung. Instruction manual. Mode d emploi. Bedieningshandleiding. Instrukcja obsługi Płyta grzewcza. Warmhalteplatte D/A/CH

A Bedienungsanleitung. Instruction manual. Mode d emploi. Bedieningshandleiding. Instrukcja obsługi Płyta grzewcza. Warmhalteplatte D/A/CH A190102 V4/0814 Bedienungsanleitung Warmhalteplatte Seite 1 bis 12 Instruction manual Warming plate from page 13 to 24 Mode d emploi Plaque chauffante de page 25 à page 36 Bedieningshandleiding Warmhoudplaatje

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Mini-Kühlschrank 50 L. Instruction manual. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Mini-koelkast 50 L blz.

Bedienungsanleitung Mini-Kühlschrank 50 L. Instruction manual. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Mini-koelkast 50 L blz. 700.050 700.051 Bedienungsanleitung Mini-Kühlschrank 50 L Seite 3 bis 15 Instruction manual Mini-refrigerator 50 L from page 17 to 29 Mode d emploi Mini réfrigérateur 50 L de page 31 à page 43 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 MODULE

SENSOTISS AP 301 MODULE SENSOTISS AP 301 MODULE MATRAS HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

/ Bedienungsanleitung Elektro-Chafing Dish, rund. Instruction manual Electric chafing dish, round from page 13 to 24.

/ Bedienungsanleitung Elektro-Chafing Dish, rund. Instruction manual Electric chafing dish, round from page 13 to 24. 500.835 / 500.836 Bedienungsanleitung Elektro-Chafing Dish, rund Seite 1 bis 12 Instruction manual Electric chafing dish, round from page 13 to 24 Mode d emploi Réchaud électrique, rond de page 25 à page

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het bek vr de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA bek heeft van de Duitse keurings-instantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd van de vltte stijl, de vlledigheid en de aandacht vr veiligheidsaspecten. Inhudspgave

Nadere informatie

Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock

Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock Cmfrtlck BAS-425 Beschrijving De BAS-425 Cmfrt Lck is een radigrafisch afstandsbedieningssysteem vr centrale prtiervergrendeling en cmfrtschakeling. De BAS-425 kan aangeslten wrden p de riginele centrale

Nadere informatie

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 77

2. Veiligheid Algemene informatie Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat Reglementair gebruik 77 135.102 V1/0212 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symboolverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75 1.5 Verklaring van conformiteit 75 2.

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. KNX Regelaandrijving 3 Best. nr. : 2176 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mgen alleen dr een elektrmnteur wrden gemnteerd en aangeslten. Ernstig letsel, brand f materiële

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera CAM44U/CAM55U/CAM66U PC Camera Disclaimer Geen meite is gespaard m ervr te zrgen dat de infrmatie in deze handleiding crrect en cmpleet is. Er wrdt echter geen aansprakelijkheid aanvaard vr vergissingen

Nadere informatie

ADAPTIL HALSBAND. ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale. Samenstelling

ADAPTIL HALSBAND. ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale. Samenstelling ADAPTIL HALSBAND ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale 17 Samenstelling Analg van geruststellend fermn van de hnd:...5% Excipients q.s.p. 1 halsband:...100% Farmaceutische vrm Halsband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Draadloze handzender mini

Draadloze handzender mini Best. nr. : 0412 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Als de handleiding niet wrdt pgevlgd, kunnen

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde z3frum.nl HOWTO Kabelbmreparatie kfferdeksel BMW Z3 Cupé links Deze HOWTO is gebaseerd p infrmatie van Brandrver. Hij levert p maat gemaakte en cmplete kabelsets. Neem via het frum cntact met hem p vr

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 INTERFACE

SENSOTISS AP 301 INTERFACE SENSOTISS AP 301 INTERFACE HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

Basiscriteria voor het overdragen van een archeologisch archief aan een bewaarnemer

Basiscriteria voor het overdragen van een archeologisch archief aan een bewaarnemer Basiscriteria vr het verdragen van een archelgisch archief aan een bewaarnemer Deze basiscriteria vr het verdragen van een archelgisch archief aan een tijdelijke f permanente bewaarnemer werden ntwikkeld

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Inhud Interactieve TV van KPN... 3 Bellen... 4 Draadlze Pwerline-cnnectrs... 6 2 Interactieve TV van KPN He kan ik extra zenderpakketten

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711

COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711 COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symboolverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht 87 1.5 Verklaring van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

IMBISS I A150.107 IMBISS II A150.207 V5/1210

IMBISS I A150.107 IMBISS II A150.207 V5/1210 IMBISS I A150.107 IMBISS II A150.207 V5/1210 NL/B 1. Algemeen 98 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 98 1.2 Symboolverklaring 98 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 99 1.4 Auteursrecht 99 1.5 Verklaring

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B)

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel Inhudspgave Inhudspgave... 2 Vrwrd... 3 Systeemeisen...3 Leveringsmvang...4 Algemene gegevens... 5 Bedieningselementen...6 Installeren... 7 Sftware installeren...7

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

Bedienungsanleitung. Elektro-Multipfanne GRANDE. Electric multi pan GRANDE. Mode d emploi Multi-poêle électrique GRANDE

Bedienungsanleitung. Elektro-Multipfanne GRANDE. Electric multi pan GRANDE. Mode d emploi Multi-poêle électrique GRANDE A150.118G Bedienungsanleitung Elektro-Multipfanne GRANDE Seite 3 bis 16 Instruction manual Electric multi pan GRANDE from page 17 to 30 Mode d emploi Multi-poêle électrique GRANDE de page 31 à page 44

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte Werken p hgte Algemeen Werken p hgte = valgevaar Buwput Dakwerken Open kelder Gebruik van hgtewerker, Open verdiepingen stelling f ladder Openingen in vleren Bij werken p hgte wrden extra veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

BHC 3600E 825.210. Bedienungsanleitung Leistungsregler Seite 3 bis 14. Instruction manual Output regulator from page 15 to 26

BHC 3600E 825.210. Bedienungsanleitung Leistungsregler Seite 3 bis 14. Instruction manual Output regulator from page 15 to 26 BHC 3600E 825.210 Bedienungsanleitung Leistungsregler Seite 3 bis 14 Instruction manual Output regulator from page 15 to 26 Mode d emploi Régulateur de puissance de page 27 à page 38 Mantenga las instrucciones

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Handleiding. Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d emploi

Handleiding. Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d emploi Handleiding Gebrauchsanweisung Instructins fr use Mde d empli Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E 2 Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankp van een Azr E-bike! Het Azr E-bike systeem is een elektrische

Nadere informatie

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. De werking van de cardiorespiratoire monitor 03

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. De werking van de cardiorespiratoire monitor 03 inhud Wiegendd 02 Preventie wiegendd 02 De werking van de cardirespiratire mnitr 03 1. het aanbrengen van de sensren 03 2. de strmvrziening 04 3. aan- en uitschakelen van de mnitr 04 4. de symblen p het

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor uw 70L, 14 Functies, Touch Control, multifunctionele oven

Gebruikershandleiding voor uw 70L, 14 Functies, Touch Control, multifunctionele oven Gebruikershandleiding vr uw 70L, 14 Functies, Tuch Cntrl, multifunctinele ven OPMERKING: Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke infrmatie, waarnder infrmatie ver veiligheid & installatie, zdat u

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

BSO De Saller Protocol Veiligheid

BSO De Saller Protocol Veiligheid Prtcl Veiligheid BSO De Saller Prtcl Veiligheid We gaan na welke mgelijke gevaren er vr een kind in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar m de kans dat er iets mis gaat z klein mgelijk te maken.

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Klanttevredenheidsnderzek 2012 Cbra Medical B.V. is specialist in patiëntvriendelijke plssingen. Daarnaast staan kennis(verdracht) & persnlijke benadering (richting klanten en steakhlders) centraal bij

Nadere informatie