OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

2 Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke belasting Arbbesluit Artikel 8.1 (algemene vereisten persnlijke beschermingsmiddelen) Artikel 8.2 (keuze persnlijke beschermingsmiddelen) Artikel 8.3 (beschikbaarheid en gebruik persnlijke beschermingsmiddelen) Artikel (temperatuur en luchtverversing) Artikel (lawaai) Artikel 5.2 (vrkmen van gevaren) Artikel 5.4 (ergnmische inrichting) Artikel 5.5 (vrlichting) - Knellen, pletten, gevaar geraakt te wrden dr vallende vrwerpen, trappen in scherpe vrwerpen Arbbesluit - Gevaarlijke stffen en bilgische agentia Arbbesluit - Valgevaar Arbbesluit - Werken in een beslten ruimte Arbbesluit Artikel 3.5g Artikel 3.17 (vrkmen gevaar getrffen wrden dr vrwerpen, prducten, vleistffen f gassen) Artikel 3.5g (gevaar vr verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand f explsie) Artikel 4.1 (definities en tepassingen) Artikel 4.2 (zrgplicht, maatregelen en nadere vrschriften risic inventarisatie en evaluatie) Artikel 4.3 (grenswaarden) Artikel 4.4 (arbeidshygiënische strategie) Artikel 4.5 (ventilatie) Artikel 4.6 (vrkmen van ngewilde gebeurtenissen) Artikel 4.7 (maatregelen bij ngewilde gebeurtenissen Artikel 4.10 d (bijzndere bepalingen inzake vrlichting en nderricht) Artikel 4.11 t/m 4.23 (aanvullende vrschriften) Artikel 3.16 (vrkmen valgevaar) Artikel 3.2 (algemene vereisten) Maatregelen 1. Vrlichting, instructie en tezicht De zrg vr gede arbeidsmstandigheden is een verantwrdelijkheid van de werkgever. Hij creëert de vrwaarden m veilig en geznd te kunnen werken en de werknemer maakt gebruikt van de mgelijkheden die de werkgever biedt. Om dit laatste uit te veren dient de werknemer p de hgte te zijn van het arbeidsrisic, de mgelijke gevlgen en he ermee m te gaan in de dagelijkse praktijk. Deze taak van vrlichting en instructie ligt bij de werkgever. De werkgever hudt tezicht p het naleven van de instructies gericht p veilig en geznd werken. Mgelijkheden zijn.a. het werkverleg, de functineringsgesprekken en de steekprefsgewijze cntrle p de werkplek. Indien een werknemer zich niet hudt aan de instructies neemt de werkgever maatregelen. De maatregel dient in verhuding te staan tt het mgelijke gevaar vr persnen en mgeving dr het niet nakmen van de afspraken. De maatregel kan variëren van een Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 2 van 7

3 waarschuwing (mndeling f schriftelijk) tt een sanctie (bete en zelfs in het uiterste geval ntslag). Het del en de werkwijze rndm het nemen van deze maatregelen zijn vraf in samenspraak tussen werkgever en werknemer (f diens vertegenwrdiging) vastgesteld. De werkgever zrgt dat de werknemer p de hgte is van mgelijke gevlgen en hudt bij wat hij gedaan heeft m de werknemer er te te brengen de regels na te leven. De werknemer is verplicht m in zijn den en laten tijdens het werk naar vermgen zrg te dragen vr zijn eigen veiligheid en gezndheid en die van anderen. Naar vermgen wil zeggen in vereenstemming met zijn pleiding en de dr de werkgever gegeven werkinstructies. Indien een werknemer tijdens de uitvering van zijn werk de inschatting maakt dat de veiligheid en gezndheid van hem zelf f anderen in gevaar kmt, meldt hij dit direct bij de werkgever en samen wrdt gezcht naar een plssing. 2. Veiligheid De maatregelen m de risic s van het werken in een mslten ruimte bij het werken in de tank te beperken zijn: De werkgever heeft vastgelegd nder welke mstandigheden de chauffeur veilig in de tank (beslten ruimte) aanwezig kan zijn, bijvrbeeld vr een inspectie van het inwendige van de tank. Een werkinstructie is pgesteld. De maatregelen m de risic s van het brand- en explsive gevaar tijdens het laden en lssen te verminderen, zijn: Bij de kans p ntstaan van statische electriciteit wrdt vrafgaand aan het laden en lssen een aardverbinding gemaakt. Bijvrbeeld bij het verver van kunststf granulaten en klasse 3 ADR. De maatregelen, gericht p verminderen van de gevlgen bij calamiteiten nderweg zijn: Er is een ndprcedure vr calamiteiten nderweg. De chauffeur weet he te handelen indien hij betrkken is bijvrbeeld een bij ngeval p de weg f als zijn tankaut in brand kmt te staan. Hij handelt m zijn eigen veiligheid en gezndheid en die van anderen zveel mgelijk te beschermen. De werkgever heeft instructies pgesteld. De tankaut heeft brandblusapparatuur m een beginnende brand te bestrijden. De chauffeur weet he deze apparatuur wanneer te gebruiken. De tankaut heeft een EHBO ds. Om de gevlgen bij een calamiteit te beperken en de chauffeur te beschermen zijn aanvullende vrzieningen genmen. Deze zijn cnfrm de ADR regeling, afgestemd p de te ververen gevaarlijke stf en bevatten.a: - een ADR tas met aanvullende persnlijke beschermingsmiddelen vr de chauffeur - extra brandblusmiddelen - milieuset / absrptiemateriaal / ndverpakking. Om het gebied rndm de tankwagen af te zetten bij een calamiteit zijn pylnen f afzetlinten beschikbaar. In de wagen zijn k wielkeggen vrhanden. De maatregelen, gericht p het vrkmen van ncntrleerbare bewegingen van de tankaut dr het verplaatsen van vleistffen in de tank tijdens het verver, zijn: Slingerschtten f scheidingswanden vrkmen ncntrleerbare bewegingen van de tankwagen bij het verver van vleistffen. Dit geldt vr tanks met een inhud van 7500 liter f meer en indien de tank vr 20 tt 80 % gevuld is. De maatregelen, gericht p het vrkmen van het vallen van de tankaut, zijn: Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 3 van 7

4 Een hek- f leuningwerk p het brdes van de tank wagen vrkmt dat de werknemer naar beneden valt. Er kan k gekzen wrden vr een veiligheidslijn met ankerpunten. De tankaut is vrzien van een lp- f werkbrdes. Dit biedt de werknemer de bendigde werkruimte. De tankaut is uitgerust met een ladder die aan de carrsserie vast zit. Het lp- f werkbrdes en de valbeveiliging (hekwerk f veiligheidslijn met ankerpunten) wrden peridiek nderhuden. De kracht die ndig is vr het penen van mangaten, deksels en afsluiters is z laag mgelijk. De de reikwijdte naar mangaten, deksels en afsluiters is z klein mgelijk. De kans p evenwichtsverlies blijft hierdr beperkt. Elke werknemer beschikt ver veiligheidsschenen met een geprfileerde zl, wat deze slipvast maakt. De veiligheidsklasse van de schenen is afhankelijk van de te ververen gevaarlijke stffen. De maatregelen, gericht p het verhgen van de veiligheid p de laad- en lsplaatsen zijn: Vr elke laad- en lsplaats zijn dr de werkgever werkinstructies pgesteld, zdat de chauffeur p de hgte is van de specifieke kenmerken van elke ls- en laadplaats en he hij dient te handelen. De werkgever hudt tezicht p de naleving van de werkinstructies. Indien de chauffeur ervaart dat p het laad- en lsterrein de veiligheid en gezndheid van hem zelf, cllega s f anderen in gevaar zijn f kmen, dan meldt hij dit direct bij de lcatieleider van het laad- en lspunt. Wrdt er niet tt een plssing gekmen, dan meldt hij dit direct bij zijn werkgever. De werkgever verlegt verder met de lcatieleider. 3. Fysieke belasting De maatregelen, gericht p het verlagen van de fysieke belasting bij het gebruik van de slangen en kppelstukken zijn: Bij aanschaf van de slangen en kppelstukken is het gewicht van belang. He lager het gewicht he minder kracht er van de chauffeur gevraagd wrdt. Bij vrkeur is de inrichting van de laad- en lsplaatsen dusdanig dat de slangen tussen heup- en schuderhgte gehanteerd kunnen wrden en het werken bven schuderhgte vermeden kan wrden. Bij vrkeur is de inrichting van de wagen dusdanig dat de slangen tussen heup- en schuderhgte gehanteerd kunnen wrden en het werken bven schuderhgte vermeden kan wrden. De chauffeur staat bij de wagen m tijdens het laden en lssen tezicht te huden en in te grijpen indien er iets mis gaat. De duur kan plpen tt 1 á 2 uur. De chauffeur heeft de mgelijkheid m enkele passen te lpen, maar het blijft een plaats gebnden activiteit. Het staan is een afwisseling met het zitten tijdens het rijden. 4. Fysische belasting De maatregelen, gericht p het beperken van de bltstelling aan schadelijk geluid van de pmpinstallatie van de aut, zijn: Drie sterrenmaatregel: Bij aanschaf van een tank- en silwagen wrdt het geluidsniveau tijdens het gebruik van de (eigen)pmpinstallatie van de wagen pgenmen in het pakket van eisen. Het streven is een z laag mgelijk geluidsniveau. Twee sterrenmaatregel: Er zijn vier mgelijkheden vr het vaststellen van het geluidsniveau van de pmpinstallatie van de eigen wagen: Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 4 van 7

5 - Het geluidsniveau staat in de gebruikershandleiding. - Staat het geluidsniveau niet in de gebruikershandleiding dan wrdt het pgevraagd bij de leverancier. - Is het geluidsniveau niet bekend dan wrdt het geluid gemeten vlgens het "NEN-EN-ISO meet- en berdelingsprtcl". - Na vaststelling van het geluidsniveau wrdt vastgesteld wat de tijdsduur is dat de chauffeur bltgesteld wrdt aan het geluid en p welke afstand dit van de pmpinstallatie is. Op basis hiervan wrdt een crrectiefactr tegepast m de dagdsis te bepalen. De aanwezige vrzieningen vr het verlagen van het geluid van de pmpinstallatie van de wagen wrden peridiek nderhuden. Ok de pmpinstallatie wrdt peridiek nderhuden m nndig tename van het geluidsniveau tegen te gaan. De werkgever licht de werknemers in ver: - schadelijk geluid - de gevlgen van bltstelling aan schadelijk geluid - de signalen van (beginnende) gehrbeschadiging - de bltstelling aan geluid van de pmpinstallatie - de maatregelen die hij getrffen heeft - welke gehrbescherming beschikbaar is - de vr- en nadelen van de diverse srten - wanneer wat gebruikt dient te wrden en p welke manier - bijdrage van het geluid uit de mgeving (bijvrbeeld p de laad- en lsplaatsen) - het arbeidsgezndheidskundig nderzek m (vregtijdig) gehrbeschadiging p te spren Tensltte hudt de werkgever tezicht p het gebruik van de gehrbescherming. Bij een geluidsniveau van 80 db(a) stelt de werkgever gehrbescherming beschikbaar en vervangt deze indien ndig. Het gebruik van de gehrbescherming is verplicht bven een geluidsniveau van 85 db(a) en wrdt aanbevlen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehrbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehrgang de 80 db(a) niet verschrijdt. De maatregelen, gericht p het beperken van de bltstelling aan schadelijk geluid van de pmpinstallatie sp de laad- en lsplaatsen, zijn: Twee sterrenmaatregel: De werkgever vraagt aan de beheerder van de laad- en lsplaatsen wat het geluidsniveau is van de aanwezige pmpinstallaties tijdens het laden en lssen. Daarna wrdt bepaald wat de tijdsduur is dat de chauffeur bltgesteld wrdt aan het geluid en p welke afstand dit van de pmpinstallatie plaats vindt. Op basis hiervan wrdt een crrectiefactr tegepast m de dagdsis te bepalen. De werkgever licht de werknemers in ver: - schadelijk geluid - de gevlgen van bltstelling aan schadelijk geluid - de signalen van (beginnende) gehrbeschadiging - de bltstelling aan geluid van de pmpinstallatie - de maatregelen die hij getrffen heeft - welke gehrbescherming beschikbaar is - de vr- en nadelen van de diverse srten - wanneer wat gebruikt dient te wrden en p welke manier - bijdrage van het geluid uit de mgeving (bijvrbeeld p de laad- en lsplaatsen) - het arbeidsgezndheidskundig nderzek m (vregtijdig) gehrbeschadiging p te spren Tensltte hudt de werkgever tezicht p het gebruik van de gehrbescherming. Bij een geluidsniveau van 80 db(a) stelt de werkgever gehrbescherming beschikbaar en vervangt deze indien ndig. Het gebruik van de gehrbescherming Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 5 van 7

6 is verplicht bven een geluidsniveau van 85 db(a) en wrdt aanbevlen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehrbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehrgang de 80 db(a) niet verschrijdt. 5. Verver van gevaarlijke stffen De maatregelen m de risic s tijdens het verver van gevaarlijke stffen te beperken zijn: De werkgever zrgt ervr dat het transprt verlpt vlgens de van tepassing zijnde ADR-regeling. De werkgever zrgt ervr dat de chauffeur vldende is geschld vr het verver van gevaarlijke stffen. De gevarenkaart infrmeert de chauffeur ver de gevaren van de te ververen lading en geeft aan wat te den bij calamiteiten. In het kader van de ververswetgeving (ADR verver) wrden er aanvullende mndelinge en schriftelijke werkinstrusties gegeven vanuit de Arbwet. De werkzaamheden, de arbeidsrisic's en de maatregelen kmen aan de rde. De werkgever hudt tezicht p het pvlgen van maatregelen m veilig gevaarlijke stffen te laden en lssen en te ververen. Inspecties wrden uitgeverd dr de werkgever en dr de pdrachtgever. De laatste kppelt de bevindingen terug aan de werkgever. Bij het laden en lssen dr de chauffeur, kan de chauffeur bltgesteld wrden aan de gevaarlijke stffen, bijvrbeeld dr aanraking f inademing. Het instrument Veilig verladen is behulpzaam bij het bepalen van de juiste maatregelen m de gevlgen bij deze bltstelling tijdens het laden en lssen te beperken. 6. Persnlijke Beschermingsmiddelen De werkgever stelt vr de chauffeur PBM s beschikbaar en nderhudt en vervangt deze indien ndig. Bij de keuze staat het gewenste beschermingsniveau vrp, maar er wrdt niet vrbij gegaan aan het gebruikerscmfrt. De PBM s vr Tank/silverver zijn: Werkhandschenen Veiligheidsschenen Drwerkkleding Zichtbaarheidskleding Gehrbescherming Bescherming tegen gevaarlijke stffen. De standaard werkhandschenen vr de chauffeur beschermen de handen tegen gevaren zals snijden, schuren, scheuren en prikken. Handschenen, die bescherming bieden tegen mechanische gevaren vlden. De veiligheidsschenen beschermen de veten tegen gevaren zals stten, knellen f het trappen in scherpe vrwerpen. De schenen hebben een geslten hielpartij, een stalen neus, antistatische eigenschappen, een energie- absrberende hak, een liebestendige zl en waterafsttend bvenleer. De zlen van de schenen hebben tevens antislipeigenschappen. Drwerkkleding beschermt de chauffeur van het Tank/silverver tegen regen en/f ku. De kleding (bijvrbeeld de jas) is waterdicht en kan tevens in een geverde uitvering bescherming bieden tegen ku. Als regenkleding langere tijd gedragen wrdt, zijn de ventilatie-eigenschappen van het materiaal belangrijk. Ademende stffen hebben de vrkeur. Of als die niet mgelijk zijn wrden ventilatiepeningen aangebracht. Naden in de kleding kunnen lekkage verrzaken. Ze wrden z min mgelijk tegepast en eventueel gelast f getapet. Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 6 van 7

7 Zichtbaarheidskleding zrgt ervr dat de chauffeur bijvrbeeld p het laad-lsterrein f langs de weg tijdig gezien wrdt. Een ged cntrast tussen de flurescentie en achtergrnd en een vldende grt reflecterend ppervlakte zijn vereist. Het reflecterend ppervlak bestaat meestal uit twee banen f hrizntaal f verticaal. Zichtbaarheidskleding kan bestaan uit bijvrbeeld een verkeersvest wat ver de kleding gedragen wrdt. Of de slechtweerkleding (werkjas f drwerkjas) f zmerkleding (t shirt) wrdt verhgd zichtbaar gemaakt dr reflecterende banen. Gehrbescherming beschermt het gehr indien geluidsgrenzen verschreden wrden. Dit kan vrkmen bijvrbeeld bij het gebruik van de autlaadkraan. Er zijn rpluggen en dppen, rkappen en tplastieken. Afhankelijk van de verblijfsduur in de mgeving met lawaai, het geluidsniveau, de gewenste demping van de gehrbescherming, mgevingskenmerken (bijvrbeeld stffige, vchtige en warme mgeving) en de gewenste cmmunicatie met de mgeving wrdt een keuze gemaakt. Indien de chauffeur in cntact kan kmen met gevaarlijke stffen, bijvrbeeld bij het verpmpen van de lading, wrden niet alleen de handschenen en de veiligheidsschenen aangepast, maar beschermen k de kleding en gbescherming de chauffeur tegen chemische risic s. Het instrument Veilig Verladen is behulpzaam bij het bepalen van de juiste persnlijke beschermingsmiddelen m de gevlgen bij deze bltstelling tijdens het laden en lssen te beperken. Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 7 van 7

Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI

Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI NFU-10.3224 d.d. 08-10-10 Arbcatalgus UMC s: Veilig werken met MRI MRI staat vr magnetic resnance imaging fwel magnetische kernspinresnantie tmgrafie. Het is een krachtige diagnstische techniek die sinds

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Maritieme opleiding Dek

Maritieme opleiding Dek Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE 540883 E Datum

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem Rapprt naar aanleiding van het herhaalbezek aan Laser Surgery V 46765-434129 Amsterdam, augustus, Amsterdam, augustus Inhud 1 Inleiding 3 2 Cnclusie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Het medisch handelen is niet cnfrm

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht)

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht) AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN (analyse naar Belgisch recht) Uitgangspunt van de uiteenzetting: - eerst zeer beknpt verzicht van de verschillende aansprakelijkheidsgrnden (in vgelvlucht - een uitgebreide

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie