OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

2 Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke belasting Arbbesluit Artikel 8.1 (algemene vereisten persnlijke beschermingsmiddelen) Artikel 8.2 (keuze persnlijke beschermingsmiddelen) Artikel 8.3 (beschikbaarheid en gebruik persnlijke beschermingsmiddelen) Artikel (temperatuur en luchtverversing) Artikel (lawaai) Artikel 5.2 (vrkmen van gevaren) Artikel 5.4 (ergnmische inrichting) Artikel 5.5 (vrlichting) - Knellen, pletten, gevaar geraakt te wrden dr vallende vrwerpen, trappen in scherpe vrwerpen Arbbesluit - Gevaarlijke stffen en bilgische agentia Arbbesluit - Valgevaar Arbbesluit - Werken in een beslten ruimte Arbbesluit Artikel 3.5g Artikel 3.17 (vrkmen gevaar getrffen wrden dr vrwerpen, prducten, vleistffen f gassen) Artikel 3.5g (gevaar vr verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand f explsie) Artikel 4.1 (definities en tepassingen) Artikel 4.2 (zrgplicht, maatregelen en nadere vrschriften risic inventarisatie en evaluatie) Artikel 4.3 (grenswaarden) Artikel 4.4 (arbeidshygiënische strategie) Artikel 4.5 (ventilatie) Artikel 4.6 (vrkmen van ngewilde gebeurtenissen) Artikel 4.7 (maatregelen bij ngewilde gebeurtenissen Artikel 4.10 d (bijzndere bepalingen inzake vrlichting en nderricht) Artikel 4.11 t/m 4.23 (aanvullende vrschriften) Artikel 3.16 (vrkmen valgevaar) Artikel 3.2 (algemene vereisten) Maatregelen 1. Vrlichting, instructie en tezicht De zrg vr gede arbeidsmstandigheden is een verantwrdelijkheid van de werkgever. Hij creëert de vrwaarden m veilig en geznd te kunnen werken en de werknemer maakt gebruikt van de mgelijkheden die de werkgever biedt. Om dit laatste uit te veren dient de werknemer p de hgte te zijn van het arbeidsrisic, de mgelijke gevlgen en he ermee m te gaan in de dagelijkse praktijk. Deze taak van vrlichting en instructie ligt bij de werkgever. De werkgever hudt tezicht p het naleven van de instructies gericht p veilig en geznd werken. Mgelijkheden zijn.a. het werkverleg, de functineringsgesprekken en de steekprefsgewijze cntrle p de werkplek. Indien een werknemer zich niet hudt aan de instructies neemt de werkgever maatregelen. De maatregel dient in verhuding te staan tt het mgelijke gevaar vr persnen en mgeving dr het niet nakmen van de afspraken. De maatregel kan variëren van een Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 2 van 7

3 waarschuwing (mndeling f schriftelijk) tt een sanctie (bete en zelfs in het uiterste geval ntslag). Het del en de werkwijze rndm het nemen van deze maatregelen zijn vraf in samenspraak tussen werkgever en werknemer (f diens vertegenwrdiging) vastgesteld. De werkgever zrgt dat de werknemer p de hgte is van mgelijke gevlgen en hudt bij wat hij gedaan heeft m de werknemer er te te brengen de regels na te leven. De werknemer is verplicht m in zijn den en laten tijdens het werk naar vermgen zrg te dragen vr zijn eigen veiligheid en gezndheid en die van anderen. Naar vermgen wil zeggen in vereenstemming met zijn pleiding en de dr de werkgever gegeven werkinstructies. Indien een werknemer tijdens de uitvering van zijn werk de inschatting maakt dat de veiligheid en gezndheid van hem zelf f anderen in gevaar kmt, meldt hij dit direct bij de werkgever en samen wrdt gezcht naar een plssing. 2. Veiligheid De maatregelen m de risic s van het werken in een mslten ruimte bij het werken in de tank te beperken zijn: De werkgever heeft vastgelegd nder welke mstandigheden de chauffeur veilig in de tank (beslten ruimte) aanwezig kan zijn, bijvrbeeld vr een inspectie van het inwendige van de tank. Een werkinstructie is pgesteld. De maatregelen m de risic s van het brand- en explsive gevaar tijdens het laden en lssen te verminderen, zijn: Bij de kans p ntstaan van statische electriciteit wrdt vrafgaand aan het laden en lssen een aardverbinding gemaakt. Bijvrbeeld bij het verver van kunststf granulaten en klasse 3 ADR. De maatregelen, gericht p verminderen van de gevlgen bij calamiteiten nderweg zijn: Er is een ndprcedure vr calamiteiten nderweg. De chauffeur weet he te handelen indien hij betrkken is bijvrbeeld een bij ngeval p de weg f als zijn tankaut in brand kmt te staan. Hij handelt m zijn eigen veiligheid en gezndheid en die van anderen zveel mgelijk te beschermen. De werkgever heeft instructies pgesteld. De tankaut heeft brandblusapparatuur m een beginnende brand te bestrijden. De chauffeur weet he deze apparatuur wanneer te gebruiken. De tankaut heeft een EHBO ds. Om de gevlgen bij een calamiteit te beperken en de chauffeur te beschermen zijn aanvullende vrzieningen genmen. Deze zijn cnfrm de ADR regeling, afgestemd p de te ververen gevaarlijke stf en bevatten.a: - een ADR tas met aanvullende persnlijke beschermingsmiddelen vr de chauffeur - extra brandblusmiddelen - milieuset / absrptiemateriaal / ndverpakking. Om het gebied rndm de tankwagen af te zetten bij een calamiteit zijn pylnen f afzetlinten beschikbaar. In de wagen zijn k wielkeggen vrhanden. De maatregelen, gericht p het vrkmen van ncntrleerbare bewegingen van de tankaut dr het verplaatsen van vleistffen in de tank tijdens het verver, zijn: Slingerschtten f scheidingswanden vrkmen ncntrleerbare bewegingen van de tankwagen bij het verver van vleistffen. Dit geldt vr tanks met een inhud van 7500 liter f meer en indien de tank vr 20 tt 80 % gevuld is. De maatregelen, gericht p het vrkmen van het vallen van de tankaut, zijn: Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 3 van 7

4 Een hek- f leuningwerk p het brdes van de tank wagen vrkmt dat de werknemer naar beneden valt. Er kan k gekzen wrden vr een veiligheidslijn met ankerpunten. De tankaut is vrzien van een lp- f werkbrdes. Dit biedt de werknemer de bendigde werkruimte. De tankaut is uitgerust met een ladder die aan de carrsserie vast zit. Het lp- f werkbrdes en de valbeveiliging (hekwerk f veiligheidslijn met ankerpunten) wrden peridiek nderhuden. De kracht die ndig is vr het penen van mangaten, deksels en afsluiters is z laag mgelijk. De de reikwijdte naar mangaten, deksels en afsluiters is z klein mgelijk. De kans p evenwichtsverlies blijft hierdr beperkt. Elke werknemer beschikt ver veiligheidsschenen met een geprfileerde zl, wat deze slipvast maakt. De veiligheidsklasse van de schenen is afhankelijk van de te ververen gevaarlijke stffen. De maatregelen, gericht p het verhgen van de veiligheid p de laad- en lsplaatsen zijn: Vr elke laad- en lsplaats zijn dr de werkgever werkinstructies pgesteld, zdat de chauffeur p de hgte is van de specifieke kenmerken van elke ls- en laadplaats en he hij dient te handelen. De werkgever hudt tezicht p de naleving van de werkinstructies. Indien de chauffeur ervaart dat p het laad- en lsterrein de veiligheid en gezndheid van hem zelf, cllega s f anderen in gevaar zijn f kmen, dan meldt hij dit direct bij de lcatieleider van het laad- en lspunt. Wrdt er niet tt een plssing gekmen, dan meldt hij dit direct bij zijn werkgever. De werkgever verlegt verder met de lcatieleider. 3. Fysieke belasting De maatregelen, gericht p het verlagen van de fysieke belasting bij het gebruik van de slangen en kppelstukken zijn: Bij aanschaf van de slangen en kppelstukken is het gewicht van belang. He lager het gewicht he minder kracht er van de chauffeur gevraagd wrdt. Bij vrkeur is de inrichting van de laad- en lsplaatsen dusdanig dat de slangen tussen heup- en schuderhgte gehanteerd kunnen wrden en het werken bven schuderhgte vermeden kan wrden. Bij vrkeur is de inrichting van de wagen dusdanig dat de slangen tussen heup- en schuderhgte gehanteerd kunnen wrden en het werken bven schuderhgte vermeden kan wrden. De chauffeur staat bij de wagen m tijdens het laden en lssen tezicht te huden en in te grijpen indien er iets mis gaat. De duur kan plpen tt 1 á 2 uur. De chauffeur heeft de mgelijkheid m enkele passen te lpen, maar het blijft een plaats gebnden activiteit. Het staan is een afwisseling met het zitten tijdens het rijden. 4. Fysische belasting De maatregelen, gericht p het beperken van de bltstelling aan schadelijk geluid van de pmpinstallatie van de aut, zijn: Drie sterrenmaatregel: Bij aanschaf van een tank- en silwagen wrdt het geluidsniveau tijdens het gebruik van de (eigen)pmpinstallatie van de wagen pgenmen in het pakket van eisen. Het streven is een z laag mgelijk geluidsniveau. Twee sterrenmaatregel: Er zijn vier mgelijkheden vr het vaststellen van het geluidsniveau van de pmpinstallatie van de eigen wagen: Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 4 van 7

5 - Het geluidsniveau staat in de gebruikershandleiding. - Staat het geluidsniveau niet in de gebruikershandleiding dan wrdt het pgevraagd bij de leverancier. - Is het geluidsniveau niet bekend dan wrdt het geluid gemeten vlgens het "NEN-EN-ISO meet- en berdelingsprtcl". - Na vaststelling van het geluidsniveau wrdt vastgesteld wat de tijdsduur is dat de chauffeur bltgesteld wrdt aan het geluid en p welke afstand dit van de pmpinstallatie is. Op basis hiervan wrdt een crrectiefactr tegepast m de dagdsis te bepalen. De aanwezige vrzieningen vr het verlagen van het geluid van de pmpinstallatie van de wagen wrden peridiek nderhuden. Ok de pmpinstallatie wrdt peridiek nderhuden m nndig tename van het geluidsniveau tegen te gaan. De werkgever licht de werknemers in ver: - schadelijk geluid - de gevlgen van bltstelling aan schadelijk geluid - de signalen van (beginnende) gehrbeschadiging - de bltstelling aan geluid van de pmpinstallatie - de maatregelen die hij getrffen heeft - welke gehrbescherming beschikbaar is - de vr- en nadelen van de diverse srten - wanneer wat gebruikt dient te wrden en p welke manier - bijdrage van het geluid uit de mgeving (bijvrbeeld p de laad- en lsplaatsen) - het arbeidsgezndheidskundig nderzek m (vregtijdig) gehrbeschadiging p te spren Tensltte hudt de werkgever tezicht p het gebruik van de gehrbescherming. Bij een geluidsniveau van 80 db(a) stelt de werkgever gehrbescherming beschikbaar en vervangt deze indien ndig. Het gebruik van de gehrbescherming is verplicht bven een geluidsniveau van 85 db(a) en wrdt aanbevlen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehrbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehrgang de 80 db(a) niet verschrijdt. De maatregelen, gericht p het beperken van de bltstelling aan schadelijk geluid van de pmpinstallatie sp de laad- en lsplaatsen, zijn: Twee sterrenmaatregel: De werkgever vraagt aan de beheerder van de laad- en lsplaatsen wat het geluidsniveau is van de aanwezige pmpinstallaties tijdens het laden en lssen. Daarna wrdt bepaald wat de tijdsduur is dat de chauffeur bltgesteld wrdt aan het geluid en p welke afstand dit van de pmpinstallatie plaats vindt. Op basis hiervan wrdt een crrectiefactr tegepast m de dagdsis te bepalen. De werkgever licht de werknemers in ver: - schadelijk geluid - de gevlgen van bltstelling aan schadelijk geluid - de signalen van (beginnende) gehrbeschadiging - de bltstelling aan geluid van de pmpinstallatie - de maatregelen die hij getrffen heeft - welke gehrbescherming beschikbaar is - de vr- en nadelen van de diverse srten - wanneer wat gebruikt dient te wrden en p welke manier - bijdrage van het geluid uit de mgeving (bijvrbeeld p de laad- en lsplaatsen) - het arbeidsgezndheidskundig nderzek m (vregtijdig) gehrbeschadiging p te spren Tensltte hudt de werkgever tezicht p het gebruik van de gehrbescherming. Bij een geluidsniveau van 80 db(a) stelt de werkgever gehrbescherming beschikbaar en vervangt deze indien ndig. Het gebruik van de gehrbescherming Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 5 van 7

6 is verplicht bven een geluidsniveau van 85 db(a) en wrdt aanbevlen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehrbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehrgang de 80 db(a) niet verschrijdt. 5. Verver van gevaarlijke stffen De maatregelen m de risic s tijdens het verver van gevaarlijke stffen te beperken zijn: De werkgever zrgt ervr dat het transprt verlpt vlgens de van tepassing zijnde ADR-regeling. De werkgever zrgt ervr dat de chauffeur vldende is geschld vr het verver van gevaarlijke stffen. De gevarenkaart infrmeert de chauffeur ver de gevaren van de te ververen lading en geeft aan wat te den bij calamiteiten. In het kader van de ververswetgeving (ADR verver) wrden er aanvullende mndelinge en schriftelijke werkinstrusties gegeven vanuit de Arbwet. De werkzaamheden, de arbeidsrisic's en de maatregelen kmen aan de rde. De werkgever hudt tezicht p het pvlgen van maatregelen m veilig gevaarlijke stffen te laden en lssen en te ververen. Inspecties wrden uitgeverd dr de werkgever en dr de pdrachtgever. De laatste kppelt de bevindingen terug aan de werkgever. Bij het laden en lssen dr de chauffeur, kan de chauffeur bltgesteld wrden aan de gevaarlijke stffen, bijvrbeeld dr aanraking f inademing. Het instrument Veilig verladen is behulpzaam bij het bepalen van de juiste maatregelen m de gevlgen bij deze bltstelling tijdens het laden en lssen te beperken. 6. Persnlijke Beschermingsmiddelen De werkgever stelt vr de chauffeur PBM s beschikbaar en nderhudt en vervangt deze indien ndig. Bij de keuze staat het gewenste beschermingsniveau vrp, maar er wrdt niet vrbij gegaan aan het gebruikerscmfrt. De PBM s vr Tank/silverver zijn: Werkhandschenen Veiligheidsschenen Drwerkkleding Zichtbaarheidskleding Gehrbescherming Bescherming tegen gevaarlijke stffen. De standaard werkhandschenen vr de chauffeur beschermen de handen tegen gevaren zals snijden, schuren, scheuren en prikken. Handschenen, die bescherming bieden tegen mechanische gevaren vlden. De veiligheidsschenen beschermen de veten tegen gevaren zals stten, knellen f het trappen in scherpe vrwerpen. De schenen hebben een geslten hielpartij, een stalen neus, antistatische eigenschappen, een energie- absrberende hak, een liebestendige zl en waterafsttend bvenleer. De zlen van de schenen hebben tevens antislipeigenschappen. Drwerkkleding beschermt de chauffeur van het Tank/silverver tegen regen en/f ku. De kleding (bijvrbeeld de jas) is waterdicht en kan tevens in een geverde uitvering bescherming bieden tegen ku. Als regenkleding langere tijd gedragen wrdt, zijn de ventilatie-eigenschappen van het materiaal belangrijk. Ademende stffen hebben de vrkeur. Of als die niet mgelijk zijn wrden ventilatiepeningen aangebracht. Naden in de kleding kunnen lekkage verrzaken. Ze wrden z min mgelijk tegepast en eventueel gelast f getapet. Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 6 van 7

7 Zichtbaarheidskleding zrgt ervr dat de chauffeur bijvrbeeld p het laad-lsterrein f langs de weg tijdig gezien wrdt. Een ged cntrast tussen de flurescentie en achtergrnd en een vldende grt reflecterend ppervlakte zijn vereist. Het reflecterend ppervlak bestaat meestal uit twee banen f hrizntaal f verticaal. Zichtbaarheidskleding kan bestaan uit bijvrbeeld een verkeersvest wat ver de kleding gedragen wrdt. Of de slechtweerkleding (werkjas f drwerkjas) f zmerkleding (t shirt) wrdt verhgd zichtbaar gemaakt dr reflecterende banen. Gehrbescherming beschermt het gehr indien geluidsgrenzen verschreden wrden. Dit kan vrkmen bijvrbeeld bij het gebruik van de autlaadkraan. Er zijn rpluggen en dppen, rkappen en tplastieken. Afhankelijk van de verblijfsduur in de mgeving met lawaai, het geluidsniveau, de gewenste demping van de gehrbescherming, mgevingskenmerken (bijvrbeeld stffige, vchtige en warme mgeving) en de gewenste cmmunicatie met de mgeving wrdt een keuze gemaakt. Indien de chauffeur in cntact kan kmen met gevaarlijke stffen, bijvrbeeld bij het verpmpen van de lading, wrden niet alleen de handschenen en de veiligheidsschenen aangepast, maar beschermen k de kleding en gbescherming de chauffeur tegen chemische risic s. Het instrument Veilig Verladen is behulpzaam bij het bepalen van de juiste persnlijke beschermingsmiddelen m de gevlgen bij deze bltstelling tijdens het laden en lssen te beperken. Oplssingenbek Tank- Silverver Augustus 2012 Pagina 7 van 7

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS KIEPAUTO S TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS KIEPAUTO S TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS KIEPAUTO S TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS BOUWMATERIALENVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS BOUWMATERIALENVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS BOUWMATERIALENVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ONDERHOUDSWERKPLAATS TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ONDERHOUDSWERKPLAATS TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ONDERHOUDSWERKPLAATS TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT

ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT ARBOCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT CNV Vakmensen, FNV Bndgenten en Transprt en Lgistiek Nederland hebben Geznd Transprt gevraagd de sectr berepsgederenverver ver de weg, lgistieke dienstverlening en verhuur

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassinggebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag... 3 Weging maatregelen...

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

UNITED & COMBINED WITHIN YOUR PROJECTS. Bijlage 5.0 Interview Kiwa Nederland BV 08-05-2012. Interview met: Dhr. R.C. Los

UNITED & COMBINED WITHIN YOUR PROJECTS. Bijlage 5.0 Interview Kiwa Nederland BV 08-05-2012. Interview met: Dhr. R.C. Los ~CONSULTANCY UNITED & COMBINED WITHIN YOUR PROJECTS Bijlage 5.0 Interview Kiwa Nederland BV 08-05-2012 Interview met: Dhr. R.C. Ls Prductmanager Transprt & Energy Kiwa Nederland B.V. Sier Winstn Churchillaan

Nadere informatie

Het voorkomen van besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) door prikaccidenten.

Het voorkomen van besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) door prikaccidenten. Bijlage 12: Prtcl Prikaccidenten vr schnmaakwerkzaamheden 1. INLEIDING Prikaccident is de verzamelnaam vr prik-, snij en spatngevallen: iedere gebeurtenis waarbij een werknemer in aanraking kmt met bled

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

drs. A. B. Sakkers Algemeen voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN) Datum: A. Stam Penningmeester Transport en Logistiek Nederland (TLN)

drs. A. B. Sakkers Algemeen voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN) Datum: A. Stam Penningmeester Transport en Logistiek Nederland (TLN) De Arbcatalgus Transprt en Lgistiek beschrijft de maatregelen m arbeidsrisic's, die het veilig en geznd werken in de weg staan, p te lssen f te reduceren. Het betreft zeven verversactiviteiten en vijf

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS TRANSPORT EN LOGISTIEK AUTOTRANSPORT

ARBOCATALOGUS TRANSPORT EN LOGISTIEK AUTOTRANSPORT ARBOCATALOGUS TRANSPORT EN LOGISTIEK AUTOTRANSPORT INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Toepassingsgebied... 3 Looptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grondslag... 3 Weging

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Beleidsregels arbeidsmstandighedenwetgeving (Tekst geldend p: 4-0-0) Besluit van de Staatssecretaris van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hgervrst, van 7 nvember 00, Directie Arbeidsmstandigheden,

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

FLORA & FAUNA WERKPLAN

FLORA & FAUNA WERKPLAN FLORA & FAUNA WERKPLAN Gemeente Leiderdrp Baggeren watergangen Leiderdrp Bestek WABG02 Gedgekeurd dr Opdrachtgever: Paraaf +datum: Pagina 2 van 5 Del Dit werkplan is pgesteld m de vrgenmen werkzaamheden

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS VERHUISVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS VERHUISVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS VERHUISVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Toepassingsgebied... 3 Looptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grondslag...

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte Werken p hgte Algemeen Werken p hgte = valgevaar Buwput Dakwerken Open kelder Gebruik van hgtewerker, Open verdiepingen stelling f ladder Openingen in vleren Bij werken p hgte wrden extra veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL Cpyright, alle rechten vrbehuden. Niets van deze hand-uts f presentatie mag wrden gepubliceerd, gekpieerd en/f verspreid znder de uitdrukkelijke testemming van Cnsintra

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WAREHOUSE/DISTRIBUTIECENTRUM/ MAGAZIJN TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS WAREHOUSE/DISTRIBUTIECENTRUM/ MAGAZIJN TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS WAREHOUSE/DISTRIBUTIECENTRUM/ MAGAZIJN TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken...

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Kwaliteitswaarborging van werkzaamheden van leveranciers van diensten

Kwaliteitswaarborging van werkzaamheden van leveranciers van diensten Kwaliteitswaarbrging van werkzaamheden van leveranciers van diensten Inleiding 1. Artikel 5.2 van het CDG-schema verplicht CDG-deelnemers m ervr te zrgen dat prducten die zij inkpen vlden aan de gespecificeerde

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2 Datum laatste wijziging: 15 ktber 2015 Aard laatste wijziging: gebreken, hgspanning zie 4.1 en 4.2 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen - Lasrook

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij het lassen - Lasrook Laskennis pgefrist (nr. 13) Gezndheid, veiligheid en het vrkmen van ngevallen bij het lassen - Lasrk In deze aflevering van Laskennis pgefrist wrden de belangrijkste gezndheid- en veiligheidsaspecten van

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS RIJDENDE MELK ONTVANGST TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS RIJDENDE MELK ONTVANGST TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS RIJDENDE MELK ONTVANGST TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Toepassingsgebied... 3 Looptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE GIDS. Aldivèr Uitzendbureau Uw Veiligheid Is Onze Zorg

VEILIGHEIDSINFORMATIE GIDS. Aldivèr Uitzendbureau Uw Veiligheid Is Onze Zorg VEILIGHEIDSINFORMATIE GIDS Aldivèr Uitzendbureau Uw Veiligheid Is Onze Zrg INHOUDSOPGAVE BELEIDSVERKLARING VEILIGHEID GEZONDHEID WELZIJN MILIEU... 4 INLEIDING... 5 VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU... 5

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie