!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +"

Transcriptie

1 !! "# %& ''())* " # "+

2 ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!<<"4,5", () (2,!"3,",4;" (( (1!0!"3<!"=6<!",4;" (7 (7 -"!3!"5":3 (> )*, % ' ( )& *',4"-,5 *( *(!"3 9!!"3,5 ** ** 35,!":,!"3 9!!"3,5% *1 *2 3"35,!""!3!"3"""3 *7 *1!"3 9!!"3,53%"!", *? *7 &,, "3,5:,!"3 9!!"3,5 *8 *?!",!""4:,!"3 9!!"3,5 *> *8 ".!"3,",4;"! *> *>,!"3,",4;"! 2) *')!!"3 9!!"3,5 2( *'', 49" 2* /*,05 ' ' % + /6 2',4"-,5 21 2( "!45,",!-"4 21 2*!3!"5 "&!",5!9",",,! :"3!"3<,5:,"!45,",!-"4 2? 21 9!,!,-3&-3,,! 1) 27, 49" 1) 2?,":"4,5", 1' -,( 6&,4 4 % +( 6) 0/' 12

3 BA @ AB A -B#A - ''())* &

4 BB0 'F G *!B '-F @# + BA -A! B,! ABBB A *:,!AB A # B,!BI,!B DB AEA BB #,!BA 0/* 12

5 #* +%,',,(, -. '' B B BB A BB6BBA # D A AAB -!B B D -AF D -A 0 B,!B -B AB B - 3D-3E-A 0/2 12

6 A F B AB 0 @B @BBB AB BA A - "# "H A A A 0/1 12

7 @ B B @ @ uitvoerend niveau strategisch niveau! " &%'' ",% ('* #% &%'' + (* &%'' (")*! " &%'' ('* #% strategisch niveau uitvoerend niveau -!A B! B 0/7 12

8 @ 0-0F '"HF "HF0B - B " B (F F0 B- B F B! 9!9!0 B -0F! 20F!0 (* B BF BD(EH 9!!B A F 5F0-,!B 70 B B 03B B,! 9!9!0,! 0/? 12

9 -0F B &* 0 7 @ F "!# +%#"#!:FA,< A B ') (( &(, 5 B, 71))# @P " ' B'>1* B#B BMAO9

10 -0F B, B # BB B" B A ' B A BB -#A BB#A BAO9 AB BA B BO9 '>>?'>P A MEA #LA @O9 '>>?#()P 0/> 12

11 -0F B!0 O9 @B# B ''())*?1B"QR 3# S,S- B B B 0 A A A 0/') 12

12 -0F B - @ABB @I 9 - #B - -3A* 3-3OB'>>287?P0 - A AB -BB#5#<44# #<343 F B DBA AE#A E B BB"!,"! 0/'' 12

13 -0F B A A DA E # BDB B BE B H++BE!0 < F B -3 3'(*2B 9 4, &* A BB #8*))) B @BB 8*)))B 9 0/'( 12

14 -0F B -B B#B-3 AA!0 : - -3B7 BB B @D B 0 -D B BD0 BE BD-0B B -B B -B -32 =B -BBF -3B B 0 ' DE 1G (B D BEG 0/'* 12

15 -0F B *D# E#EG 2% DE A B B BBMO:%,()))#1P!0 AB!0 0A B-" A B -3B D"ME ())( ())* ())2 ())1 B ('#)(' (*#2(( (7#2(' (>#2'( 6 B *1#?)* *7#?(> *?#'*2 *>#122?#*')?#>)' 8#)82 8#7)7 *#>?1 2#((> 2#72> 2#?77!!4 78#))>?(#(8'?7#(88 *'V=*1V B -3 D ())(=())1E 0/'2 12

16 -0F B!B(0 A B BD:%,())(E D"ME ())( ())* ())2 ())1 (#17? (#728 (#11? (#?1' *#788 2#'(* ''#1') '(#?21 '1#(1) )#1(2 )#2>8 )#2?2 )#212 : )#78> )#?8) )#?>2 )#8'> A (#>?> *#)7* *#((* **?2!!4 ('#)(' (*#2(( (7#2(' 11V7)V B ())*(2>#>M A')?#2 B#(7#(B&I ()#2B6'2#*BDB *2#?E -B 1D ())*E -BA0 EG B ())(BAB - BB-()))BLQ M W - DEA B# B/ 0/'1 12

17 -0F B -A A BBA A @ -9 L D())'EO9 B B B DBE B '<BB <BBGB @ - 0/'7 12

18 -0F B ( # @ BB BG 2:MM @ D E ())*O:%,#())(P 0LB DXE :B A BB#B#B# --D-E BB 0 0/'? 12

19 -0F B B DE BG B #B BB A:H - A#D -B B - B 4 B AB B : @F 2))) 0/'8 12

20 -0F B - BDB BB B A#B# # B :AA9 D9 B# BB B B B A 5 B @ B 55 #B B &4B-AB - DE B 0/'> 12

21 -0F B 6B BB A05# 5#&4DEG (* BBA B*: KA B 6'2())( 6<# BBB:F:3 AO6<())(#'(P0 G 5H-BY -AA A 0/() 12

22 -0F B!B*0 A DE#53", 53",ZB<D<E % 6 % DE!" B 4 % DE 4, DE: 4 %# %# 6 % DE,#B B BD9"33E " % B % % I % B 6 % DE< % % DEB#B#B#BA % D<E % % % D<E- B % A05# 5#&4DE# % D<ED-:",!9#-E,!D FE % D<E!AB 9B A 0!B20 < B <,", 'D,!E "-3"5,5", '< ( " *A 0/(' 12

23 -0F B (2 F A - BB"F A B B ABMO,<())(#*P,< 0 '4D# #DEA# E * BDFA BEG #+BEG (,<B BO,<())(PG,<B &2,<B: BDE B4 BA B "+medewerkers strategie & beleid middelen # waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij " Leren & verbeteren 0/(( 12

24 -0F B -BA0 '4G (/G 2G 1-4/ BB B DBE B - FD- E B B - F B medewerkers leiderschap strategie & beleid middelen processen leren & verbeteren waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij eind resultaten &1G- F BA,< F AB B# 0/(* 12

25 -0F B BH'))" 9Q,< ')- B ()-A "BB B BB,<B B,< 1 &0 I &0I &0FI &:0<I &:0"H,A&: AB : A B,<O,<())(P 9B BA B!B1 A,<&"BB B BD[+DE B#[B#[[AB #[[[B 0/(2 12

26 -0F B!B10 B 4, -,<DE!A : 0 [+ [[[ '05 [[ *05B [[ " 10 - [[ B DE [[[ 5 60#K 6(0B 0 B [[ [[ 4A 60B A B [ (" + [[ : *5B [[!# A " < < 6 [ 6# A B [[ 6< 6 [+ 6 [+ 6 [+! 4 625B# [[[ :B 61 K0 [[!B70 '5 (" 5 *5B5 2&HB+ 1-6<!", '6< (!B0B 25B# 1 K= 0/(1 12

27 -0F B @- A#AB ##! B- 0.4 B1G B B.4B01G B,"! BK ' B BA ' ' '8 '8 ' ' "4,4! 0/(7 12

28 -0F B -3=!,4;" < BDE '< ( " *A+B ' '5 * * ' ' ' ' (" * ' * * * * *5B ' * ' ' ' * 2&HB+ * ' ' * ' * 1 - ' ' ' ' ' ' '#8 '#8 2#1 1 * (!B0B * * B# * K4= * @ K -,< ' B B# B0BB B-BBA -3 A-A 0/(? 12

29 -0F B B B A,< D,<'E '5 (" *5B 2&HB+ 1 -!D,<(+*E D##E < 5B F BX (!B0B 25B# 1 K4= B#E - F : + D,<(*E!B 0/(8 12

30 -0F B -3=!,4;" < BDE ' *A ( '< * 1 1 * * 1 ' * * *5B FDE * * 1 * * 1 * * * ' * 1 ' * * *#8 *#2 '#? '#8 ' ' ' ' ' * (-\ * ' ' ' * * D,<(+*EDE * ' ' ' * ' 2- FD,<(+*E\ * ' * ' * * 1+ D,<(+*E\ * ' ' ' ' ' \ BBBB-B B HF+B B AH (7 A 'E- 0/(> 12

31 -0F B - L FM # #BE H FDE DHEB B # BBA A-A DBE A DBBEABB - B A @ # @ #B# 0/*) 12

32 -0F B <+ B B+ @H #+ 0/*' 12

33 -0 )* 0! *' @ 4 BBB ABB @!A '-B #! G (-B BA D BE ADHE @ :FB A,< DF#BEAB :A

34 -0 *( - 5 B 9! - B BDE BB 5 A 5 B!0 -:",!9 B 5B BM>) BB0-:",!9- -:",!9-#- 5B,# B B# B6 B B 0/** 12

35 -0,!0F -:",!9-F,! -:",!9,!BB,! DEA BB!B? A BB,!!B?0 A,! -94" & 5B#B M5# & #B#B# ##! B < E 3<", 3< < 4B D6E :/D"E 4A D:E F AW <LM BA W B BB # B"3D"H3E LBM# B,BA 0/*2 12

36 -0 6 #! #< - BB F @ -3,!B / D/E, # B,!! B#B - BB A BB B -BA B# B# B# B AH5#BDBE A D -BB*+ - B# /]/ D5]E-DB BEB-A /A -/ +5] 0/*1 12

37 -0 B DA E 6 5 #-B @ B B F BB BBB *2 3B ())( B :AAABAD B DAE B BE5BD BE5BAB / BB/< -KBBB BB-A B BDB B E# # B BE 0/*7 12

38 B BB B B -A A- A#B,! A BB *1 F B B A,!B 5,!A'>>? B F,! ABBG A G ABBB G #BG BG B B G B G < + F 4 17P 5M 0/*? 12

39 -0 ())('>B ())*B B 5 B,!5A 5B- ()=8)5D# 5 HDE B- B ^2#1)) ^7)) ^1)))) #DBE, B H B A B - BB B -BA BAB D###E 0/*8 12

40 -0 B A D BE :22A D())*#E *1 B " AB: *8 "HF! B B @BB AB B 6<B B8!B80 DE<! B <,", 'DE (5BFD,!E B "-3"5,5", 'B6<D,<'E *BB 0/*> 12

41 -0 *> F!! B,!! -! B F B-""4 B D,<'E - F B A ' (- BG M0 ',G (G *G 2:BG D*7E0 0/2) 12

42 -0 D!EGBD BEG D B! EG "!DBEG &D AE 9 '0 *= B&* A -BD BEA0 'I!BD EG *+D #B# EG 2B 0!",!B> ' - (&HB * K+!! '! '! DE (B! *,!",4"3 0/2' 12

43 -0 BBB# HBB! =!,4;" 1 K4= (BFD,!E B '! ' ' ' ' ' ' 1 ' E ' 1 '! ' ' ' ' (! ' ' ' ' *,!A",4"3 ' ' ' ' 1 1 1,!!B 0/2( 12

44 -0 " # :!B B! *'' "B B G @DB BD E 0 "BBA B,! BA B5 0/2* 12

45 -0 B B,! B BDE @ A,!",4"3 0/22 12

46 -0,! /*,0! 2', A#! #BI - - # B 2( BB! @ -B DE AD!E M DE DE!D,!E

47 BH # #-BB HEG (BD# G *3!-B AK B B I0!B>0 A!B!3!"5" :B,! ' "H ( "H * "H 2 "H 1 "H 7 "H <4,!+3!,"3,!!"!,!4",4"3 B B DE0 ' 0/27 12

48 -0,! ("H 2"H 1< G 7<0 ++ DE #B 22 B # 6F!B,< '0,<B 0 BA M ",%' &. &' B -D FE A B B 0/2? 12

49 -0,!!#B D,!#","3<",#,"9"!",45"EB BD<4!:"3,-"3,5#"!5":,5/"93#"69,5,5",E IA - 0 @A B 6 #AA #A 0 ",%' &. &' - # ' 0 A A " +F B G A A BBA 0/28 12

50 -0,! D G 2:0B! B B B AAB#B AG 1-0 B DF A##BB #B BE # # +H DBE B B BD BE 7 @ A!00& / - '(1"1*!"!#! %& "' &' 4 " 0. " strategisch niveau uitvoerend niveau! &%'' ",% ('* #%&%" 11(* + &%'' + (* &%'' (")*!! "! &%'' ('* &-- /+-0 &' (/* strategisch niveau uitvoerend niveau #"3 (* - "+" -( "+" +* +111 (11* & /(/&* 0/2> 12

51 -0,! 21 A A - A,! B AB B,! F H #B B- '- B B A -!BB- F A# 0/1) 12

52 -0,! # BBAA B B <#BAA B :!B0 ##,! 2? B 0 BBB,<D BEG 6 BBBG B G G 4,#- " B,!AG : F G B0,!C M 0/1' 12

53

54 4,! #FB/##())(#" -:#;DE# #-< B >8))(#'>>8-3#BBB-3#())) A#5",5 ''#())' -3#B())*())?DE#())( -3# #())( -3# 6<# 6<#B B#-B# '2())(#-# ())( 9 #9 # D())'E#-#())'#B B 9 #9 :%,#:()))#-3#())) :%,#:())'#-3#())) :%,#:())(#-3#())) :%,#:())*DE#-3#())) 0/1* 12

55 INK fase: Fase I Fase II Fase III Fase IV Orientatie: Activiteit Proces Systeem Keten Beschrijving Proces indicatoren 1a Richten Samen met partners visie gevormd; kerncompetenties versterkt; samenwerken in de ketenstrategie gecommuniceert naar keten 1b inrichten klantengroepen; gemeenschappelijke normen en waarden in keten;interneklant-leveranciersrelatie;cultuur inspireert 1c verrichten verantwoordelijkheden overdragen; aandacht belanghebbenden; open communcatie resultaten; klantgerichtheid vergroten 2a orienteren informatiesysteem resultaatgebieden; gestructureerd overleg keten partners; lessen leren politiek/publiek gevoelige onderwerpen 2b creeren concrete meetbare doelen; overleg belangrijkste partners; versterken keten; verbeteren organisatie als geheel 2c implementeren prestatie indicator processen; afstemming proces; teamwork; kritische resultaten monitoren 3a organiseren personeelsbeleid afgestemd organisatiebeleid; periodiek beoordelingsgesprekken; waardering MDW meten; interne klantgerichtheid 3b investeren opledingsplan; samenwerken; ervaringsuitwisseling binnen/tussen processen; deskundigheidsbevordering 3c respecteren Discipline, ontwikkelen inspraak doelstellingen eigen werkterrein 4a geld planning en controle systeem; resultaatverantwoordelijke budgethouders; financiele kengetallen, prebentieve maatregelen 4b kennis en technologie delen kennis en technologie keten; informatiesystemen afgestem in keten; kennismanagement keten; samenwerkings overeenkomsten 4c materiaal en diensten flexibiliteit/snelheid selectie leveranciers; interne leveranciers beoordelen; actief milieu beleid 5a ontwerpen primaire, ondersteunende en beleidsplorceesn vastgelegd; geordend naar klantgoep; taken, verantw samenwerkingsverband uitgewerkt 5b beheersen proceseigenaaren leiding temas, interne klant leverancier; prestatie indicatoren; prestatie meting 5c verbeteren en vernieuwen continu verbeteren; processen herontwerpen indien nodig; meten prestaties; planmatig veranderen. 6 waardering door klanten/leveranciers 7 waardering door medewerkers 8 waardering door maatschappij 9a fianciele eindresultaten 9b operationele eindresultaten

56 !"#""! " # % &&' &( )* #*( + * &(, * &'( % *&( %%&( %%&((-. * '/ )% )% 0 ' % ( 1' ( * ( % 2% * * * * *&&% & *&2 ( % &/2! * & & 2& %% & " #6'* ' % )& & + # * * * 7 *3 5 (. * 8( ( ) *& 2 *& 2 *& & 0 ) 2 * 2 2& & 9 : ;( 4 * &( &(<( & : ) * &4 ) &% &%' ( & :! ) &4 &% &%' ( & :" 7 7 ; ' 7 ;( )3% *5 ) :+ =( =( ; 7 : :. /% > & 6, 4 1( : &(? 1 &35 :( &3%5 :9 ' %4 ( ;*( ) %4( (- 1 2 ( *( 1( ( % 1%%!"#% /%4 4 2 * % A 1 %! 2 * % ( &% " 4 B 2 & &% 4'7 2&35 + ' '/ 1 & 1 % % :( % %% #* 1& % 0 % 35 '*( 7 :, &, 1? 6 *? 3 % *5 1 &?,! ( * (&( ( &(," * * (,+ /%( 4 & A ' ()** ) & 3( 5 ( 7' )! 6?/2 &( (& *( 7 )" 4* % 4*B 1B( 1B7 1' ( )+ : ' 4 ( 2 ( 2 ( 35 ). :'( 7 ( )B; ( * )0 % % )9 * & * * * *( & )B% *,( (% &*

57 !" #%& ' () ()*+"!# ',--.%!&( &-() ###(/ #(''&(0-) )), #(0) #)/-()' #'! " # % & &'%(()! * " % )& + '%, -& * %&. & + ' %&'%& +. % & / + %#&) + 0 #% '%) & % & 1 5 # %7 1 5.%5589'% : : :! : * " ## /; + # #.% 5;< 1 23 * " # 4%* && /; * " #'.%)&&=& 1 5

58 #. 0%)& & 5 5 # 4%&& :!&! ; + #0 #4% : ) (('% / + #4 #.% & / #6 #%& ; + #.% ; * # % > #% & >9 1.% ) -&7 & 5 '.% 1. % - 1.%A8 > + 0 '%) 5 4 %17 '7& %A8 ; +.%6.B& ) ; + # '%2= ) : 2>>C /; + '%8 7 5 '% 5 ' #%A!'B > +. '% 5

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

ASL grote stap naar INK-niveau III

ASL grote stap naar INK-niveau III procesmodellen ASL grote stap naar INK-niveau III Grote bijdrage aan volwassenheid primaire processen Er is een groot aantal procesmodellen, volwassenheidsmodellen en combinaties daarvan, zoals Itil, CMM

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 " 23 4 13 1536 4

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 23 4 13 1536 4 ! "#$ Voorwoord!"# $ % &$ ( ) % *+, # -.#-/ 0 1 " 23 4 13 1536 4 & 4 % 78 0# - &$ Samenvatting 9. / * * + & 9 #: 9 & ;. / < 9 4 + =.(>?) (:)/

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix

e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix e-learning Research Reeks 7 Blended learning: meer dan een mix !"" " #$%$& '(((&$& )*#+,-./0 1 2#32-4,35,-))65. 7 3589!"8:8 /.;/+*(* (((&$&& 6*&5;*;++1+ $1+*(*

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina 47 Uitwerking PTA vak Pagina Inhoudsopgave PTA vak havo-4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Natuurkunde

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE HANDLEIDING ZELFEVALUATIE met behulp van het INK Model Versie : 8 augustus 2007 Redactie : Bart Lensink INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Opbouw van de handleiding... 1 2 Zelf Evalueren... 2 2.1 WAAROM

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november 2006 1 Programma Workshop Inventariseren van vragen Toelichting

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Kansrekening

Hoofdstuk 4 Kansrekening Hoofdstuk 4 Kansrekening Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Kansrekening p 1/29 Gebeurtenissen experiment : gooien met een dobbelsteen

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007

Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007 Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007 Reglement Specialisatie Koeriers- en Expresbedrijven, versie 1.1, augustus 2007 1 Reglement voor de toekenning van de Specialisatie

Nadere informatie

In onderstaande tabel zijn de totaalscores per domein aangegeven. Tabel 1: totaalscore procesanalyse en ketenoriëntatie (maximale score = 2)

In onderstaande tabel zijn de totaalscores per domein aangegeven. Tabel 1: totaalscore procesanalyse en ketenoriëntatie (maximale score = 2) PS2008WMC04 BIJLAGE5 DEELRAPPORTAGE D Procesanalyse en ketenoriëntatie Werkwijze De door zorgaanbieders en BJZ verstrekte procesbeschrijvingen zijn geanalyseerd aan de hand van het experimentele schema

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Katern 3. Meetkunde. Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Hoeken 2. 2 Congruentie en gelijkvormigheid 4. 3 Driehoeken 8. 4 Vierhoeken 12

Katern 3. Meetkunde. Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Hoeken 2. 2 Congruentie en gelijkvormigheid 4. 3 Driehoeken 8. 4 Vierhoeken 12 Katern 3 Meetkunde Inhoudsopgave 1 Hoeken 2 2 Congruentie en gelijkvormigheid 4 3 Driehoeken 8 4 Vierhoeken 12 5 Lijnen in een driehoek 15 Inleiding De vlakke meetkunde is de meetkunde die zich afspeelt

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement (INK versie)

Kwaliteitsmanagement (INK versie) Kwaliteitsmanagement (INK versie) Aventus Apeldoorn, 18 april 2007 Drs Jan Polderman Fred van Pol Meer informatie: www.xqmp.nl Doel Oriëntatie op het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs uit het XQ

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. INK model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 HET INK MODEL...

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP

PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP OEFENINGEN 1 Kleur de figuren die congruent zijn met elkaar in dezelfde kleur. 2 Gegeven: PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP Gevraagd: Zijn de driehoeken congruent? Verklaar. 3 Gegeven: Gevraagd: Is

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

!"#$%&'(%")*+,- !"#$%&#'()*"'+,+)-,.'(/,) -./'%/")0-

!#$%&'(%)*+,- !#$%&#'()*'+,+)-,.'(/,) -./'%/)0- !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, -./'/"0-0&'1,/2##'34 5'617'83&3+9 7&6+:,"691,39 5,61;&3,/+,6&3?',#,6:$9& @$,3-,6A,6 0'(.&,/;&3+,6B3&&C !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, B/&9D 7>EF!F 23+,6A'89'39#,//'34D

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12' ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Praktische Opdracht Maatschappijlee. Onderwij ssysteme

Praktische Opdracht Maatschappijlee. Onderwij ssysteme Praktische Opdracht Maatschappijlee Onderwij ssysteme ! " $ &&' ( ) * $$$ +)!", ) * ( -./ + + 0 * 10 23 * 4 )5 678 $ 9:::$./, 1; '6 ; 5 0 23 2 ) ) < )$ - ) =7> -?7@: - * @@7@9-1A @ - 4 @?7B@ C 23 BB7

Nadere informatie

Vlaamse Auteursvereniging Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout www.auteursvereniging.be. Inkomensonderzoek bij literaire auteurs in Vlaanderen

Vlaamse Auteursvereniging Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout www.auteursvereniging.be. Inkomensonderzoek bij literaire auteurs in Vlaanderen Vlaamse Auteursvereniging Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout www.auteursvereniging.be Inkomensonderzoek bij literaire auteurs in Vlaanderen maart 2011 Inhoudsopgave 1 2 3 Inleiding...3 Methodologie...4 2.1

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten Implementierungsrichtlinie Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten door middel van ASCII-bestanden Versie 1.22, Juni 2015 Voor een overzicht van de nieuwste functies kunt u de rode tekst raadplegen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

KWALITEITSMODEL OEFENEN

KWALITEITSMODEL OEFENEN 1 KWALITEITSMODEL OEFENEN Het project Op weg naar effectief oefenen heeft een samenhangend model voor de systematische verbetering van de kwaliteit van het oefenen van de rampenbestrijding ontwikkeld.

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

IN TE LEVEREN BOEKEN BRUGKLASSEN + GYMNASIUM-1

IN TE LEVEREN BOEKEN BRUGKLASSEN + GYMNASIUM-1 IN TE LEVEREN BOEKEN BRUGKLASSEN + GYMNASIUM-1 VAK NR. TITEL SCHADE REPAREREN ak 1 De geo geordend, basisboek ja ak 2 De geo geordend, lesboek ja ak tto 1 The geo, guide ja ak tto 2 The geo, coursebook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8 Inhoudsopgave Aanleiding 2 Analyse 3 Ambitie 4 Aanpak 5 Aanbevelingen 6 Colofon 7 Bijlage rapport SEOR 8 Aanleiding INZET LOONT! Eén op de tien Rotterdammers maakt nog niet volledig gebruik van zijn talenten.

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek

Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek Over de lengte vn OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek DICK KLINGENS (e-mil: dklingens@pndd.nl Krimpenerwrd College, Krimpen n den IJssel (Nederlnd pril 2007 1. De lengte vn OH en OZ De punten O,

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie