!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +"

Transcriptie

1 !! "# %& ''())* " # "+

2 ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!<<"4,5", () (2,!"3,",4;" (( (1!0!"3<!"=6<!",4;" (7 (7 -"!3!"5":3 (> )*, % ' ( )& *',4"-,5 *( *(!"3 9!!"3,5 ** ** 35,!":,!"3 9!!"3,5% *1 *2 3"35,!""!3!"3"""3 *7 *1!"3 9!!"3,53%"!", *? *7 &,, "3,5:,!"3 9!!"3,5 *8 *?!",!""4:,!"3 9!!"3,5 *> *8 ".!"3,",4;"! *> *>,!"3,",4;"! 2) *')!!"3 9!!"3,5 2( *'', 49" 2* /*,05 ' ' % + /6 2',4"-,5 21 2( "!45,",!-"4 21 2*!3!"5 "&!",5!9",",,! :"3!"3<,5:,"!45,",!-"4 2? 21 9!,!,-3&-3,,! 1) 27, 49" 1) 2?,":"4,5", 1' -,( 6&,4 4 % +( 6) 0/' 12

3 BA @ AB A -B#A - ''())* &

4 BB0 'F G *!B '-F @# + BA -A! B,! ABBB A *:,!AB A # B,!BI,!B DB AEA BB #,!BA 0/* 12

5 #* +%,',,(, -. '' B B BB A BB6BBA # D A AAB -!B B D -AF D -A 0 B,!B -B AB B - 3D-3E-A 0/2 12

6 A F B AB 0 @B @BBB AB BA A - "# "H A A A 0/1 12

7 @ B B @ @ uitvoerend niveau strategisch niveau! " &%'' ",% ('* #% &%'' + (* &%'' (")*! " &%'' ('* #% strategisch niveau uitvoerend niveau -!A B! B 0/7 12

8 @ 0-0F '"HF "HF0B - B " B (F F0 B- B F B! 9!9!0 B -0F! 20F!0 (* B BF BD(EH 9!!B A F 5F0-,!B 70 B B 03B B,! 9!9!0,! 0/? 12

9 -0F B &* 0 7 @ F "!# +%#"#!:FA,< A B ') (( &(, 5 B, 71))# @P " ' B'>1* B#B BMAO9

10 -0F B, B # BB B" B A ' B A BB -#A BB#A BAO9 AB BA B BO9 '>>?'>P A MEA #LA @O9 '>>?#()P 0/> 12

11 -0F B!0 O9 @B# B ''())*?1B"QR 3# S,S- B B B 0 A A A 0/') 12

12 -0F B - @ABB @I 9 - #B - -3A* 3-3OB'>>287?P0 - A AB -BB#5#<44# #<343 F B DBA AE#A E B BB"!,"! 0/'' 12

13 -0F B A A DA E # BDB B BE B H++BE!0 < F B -3 3'(*2B 9 4, &* A BB #8*))) B @BB 8*)))B 9 0/'( 12

14 -0F B -B B#B-3 AA!0 : - -3B7 BB B @D B 0 -D B BD0 BE BD-0B B -B B -B -32 =B -BBF -3B B 0 ' DE 1G (B D BEG 0/'* 12

15 -0F B *D# E#EG 2% DE A B B BBMO:%,()))#1P!0 AB!0 0A B-" A B -3B D"ME ())( ())* ())2 ())1 B ('#)(' (*#2(( (7#2(' (>#2'( 6 B *1#?)* *7#?(> *?#'*2 *>#122?#*')?#>)' 8#)82 8#7)7 *#>?1 2#((> 2#72> 2#?77!!4 78#))>?(#(8'?7#(88 *'V=*1V B -3 D ())(=())1E 0/'2 12

16 -0F B!B(0 A B BD:%,())(E D"ME ())( ())* ())2 ())1 (#17? (#728 (#11? (#?1' *#788 2#'(* ''#1') '(#?21 '1#(1) )#1(2 )#2>8 )#2?2 )#212 : )#78> )#?8) )#?>2 )#8'> A (#>?> *#)7* *#((* **?2!!4 ('#)(' (*#2(( (7#2(' 11V7)V B ())*(2>#>M A')?#2 B#(7#(B&I ()#2B6'2#*BDB *2#?E -B 1D ())*E -BA0 EG B ())(BAB - BB-()))BLQ M W - DEA B# B/ 0/'1 12

17 -0F B -A A BBA A @ -9 L D())'EO9 B B B DBE B '<BB <BBGB @ - 0/'7 12

18 -0F B ( # @ BB BG 2:MM @ D E ())*O:%,#())(P 0LB DXE :B A BB#B#B# --D-E BB 0 0/'? 12

19 -0F B B DE BG B #B BB A:H - A#D -B B - B 4 B AB B : @F 2))) 0/'8 12

20 -0F B - BDB BB B A#B# # B :AA9 D9 B# BB B B B A 5 B @ B 55 #B B &4B-AB - DE B 0/'> 12

21 -0F B 6B BB A05# 5#&4DEG (* BBA B*: KA B 6'2())( 6<# BBB:F:3 AO6<())(#'(P0 G 5H-BY -AA A 0/() 12

22 -0F B!B*0 A DE#53", 53",ZB<D<E % 6 % DE!" B 4 % DE 4, DE: 4 %# %# 6 % DE,#B B BD9"33E " % B % % I % B 6 % DE< % % DEB#B#B#BA % D<E % % % D<E- B % A05# 5#&4DE# % D<ED-:",!9#-E,!D FE % D<E!AB 9B A 0!B20 < B <,", 'D,!E "-3"5,5", '< ( " *A 0/(' 12

23 -0F B (2 F A - BB"F A B B ABMO,<())(#*P,< 0 '4D# #DEA# E * BDFA BEG #+BEG (,<B BO,<())(PG,<B &2,<B: BDE B4 BA B "+medewerkers strategie & beleid middelen # waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij " Leren & verbeteren 0/(( 12

24 -0F B -BA0 '4G (/G 2G 1-4/ BB B DBE B - FD- E B B - F B medewerkers leiderschap strategie & beleid middelen processen leren & verbeteren waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij eind resultaten &1G- F BA,< F AB B# 0/(* 12

25 -0F B BH'))" 9Q,< ')- B ()-A "BB B BB,<B B,< 1 &0 I &0I &0FI &:0<I &:0"H,A&: AB : A B,<O,<())(P 9B BA B!B1 A,<&"BB B BD[+DE B#[B#[[AB #[[[B 0/(2 12

26 -0F B!B10 B 4, -,<DE!A : 0 [+ [[[ '05 [[ *05B [[ " 10 - [[ B DE [[[ 5 60#K 6(0B 0 B [[ [[ 4A 60B A B [ (" + [[ : *5B [[!# A " < < 6 [ 6# A B [[ 6< 6 [+ 6 [+ 6 [+! 4 625B# [[[ :B 61 K0 [[!B70 '5 (" 5 *5B5 2&HB+ 1-6<!", '6< (!B0B 25B# 1 K= 0/(1 12

27 -0F B @- A#AB ##! B- 0.4 B1G B B.4B01G B,"! BK ' B BA ' ' '8 '8 ' ' "4,4! 0/(7 12

28 -0F B -3=!,4;" < BDE '< ( " *A+B ' '5 * * ' ' ' ' (" * ' * * * * *5B ' * ' ' ' * 2&HB+ * ' ' * ' * 1 - ' ' ' ' ' ' '#8 '#8 2#1 1 * (!B0B * * B# * K4= * @ K -,< ' B B# B0BB B-BBA -3 A-A 0/(? 12

29 -0F B B B A,< D,<'E '5 (" *5B 2&HB+ 1 -!D,<(+*E D##E < 5B F BX (!B0B 25B# 1 K4= B#E - F : + D,<(*E!B 0/(8 12

30 -0F B -3=!,4;" < BDE ' *A ( '< * 1 1 * * 1 ' * * *5B FDE * * 1 * * 1 * * * ' * 1 ' * * *#8 *#2 '#? '#8 ' ' ' ' ' * (-\ * ' ' ' * * D,<(+*EDE * ' ' ' * ' 2- FD,<(+*E\ * ' * ' * * 1+ D,<(+*E\ * ' ' ' ' ' \ BBBB-B B HF+B B AH (7 A 'E- 0/(> 12

31 -0F B - L FM # #BE H FDE DHEB B # BBA A-A DBE A DBBEABB - B A @ # @ #B# 0/*) 12

32 -0F B <+ B B+ @H #+ 0/*' 12

33 -0 )* 0! *' @ 4 BBB ABB @!A '-B #! G (-B BA D BE ADHE @ :FB A,< DF#BEAB :A

34 -0 *( - 5 B 9! - B BDE BB 5 A 5 B!0 -:",!9 B 5B BM>) BB0-:",!9- -:",!9-#- 5B,# B B# B6 B B 0/** 12

35 -0,!0F -:",!9-F,! -:",!9,!BB,! DEA BB!B? A BB,!!B?0 A,! -94" & 5B#B M5# & #B#B# ##! B < E 3<", 3< < 4B D6E :/D"E 4A D:E F AW <LM BA W B BB # B"3D"H3E LBM# B,BA 0/*2 12

36 -0 6 #! #< - BB F @ -3,!B / D/E, # B,!! B#B - BB A BB B -BA B# B# B# B AH5#BDBE A D -BB*+ - B# /]/ D5]E-DB BEB-A /A -/ +5] 0/*1 12

37 -0 B DA E 6 5 #-B @ B B F BB BBB *2 3B ())( B :AAABAD B DAE B BE5BD BE5BAB / BB/< -KBBB BB-A B BDB B E# # B BE 0/*7 12

38 B BB B B -A A- A#B,! A BB *1 F B B A,!B 5,!A'>>? B F,! ABBG A G ABBB G #BG BG B B G B G < + F 4 17P 5M 0/*? 12

39 -0 ())('>B ())*B B 5 B,!5A 5B- ()=8)5D# 5 HDE B- B ^2#1)) ^7)) ^1)))) #DBE, B H B A B - BB B -BA BAB D###E 0/*8 12

40 -0 B A D BE :22A D())*#E *1 B " AB: *8 "HF! B B @BB AB B 6<B B8!B80 DE<! B <,", 'DE (5BFD,!E B "-3"5,5", 'B6<D,<'E *BB 0/*> 12

41 -0 *> F!! B,!! -! B F B-""4 B D,<'E - F B A ' (- BG M0 ',G (G *G 2:BG D*7E0 0/2) 12

42 -0 D!EGBD BEG D B! EG "!DBEG &D AE 9 '0 *= B&* A -BD BEA0 'I!BD EG *+D #B# EG 2B 0!",!B> ' - (&HB * K+!! '! '! DE (B! *,!",4"3 0/2' 12

43 -0 BBB# HBB! =!,4;" 1 K4= (BFD,!E B '! ' ' ' ' ' ' 1 ' E ' 1 '! ' ' ' ' (! ' ' ' ' *,!A",4"3 ' ' ' ' 1 1 1,!!B 0/2( 12

44 -0 " # :!B B! *'' "B B G @DB BD E 0 "BBA B,! BA B5 0/2* 12

45 -0 B B,! B BDE @ A,!",4"3 0/22 12

46 -0,! /*,0! 2', A#! #BI - - # B 2( BB! @ -B DE AD!E M DE DE!D,!E

47 BH # #-BB HEG (BD# G *3!-B AK B B I0!B>0 A!B!3!"5" :B,! ' "H ( "H * "H 2 "H 1 "H 7 "H <4,!+3!,"3,!!"!,!4",4"3 B B DE0 ' 0/27 12

48 -0,! ("H 2"H 1< G 7<0 ++ DE #B 22 B # 6F!B,< '0,<B 0 BA M ",%' &. &' B -D FE A B B 0/2? 12

49 -0,!!#B D,!#","3<",#,"9"!",45"EB BD<4!:"3,-"3,5#"!5":,5/"93#"69,5,5",E IA - 0 @A B 6 #AA #A 0 ",%' &. &' - # ' 0 A A " +F B G A A BBA 0/28 12

50 -0,! D G 2:0B! B B B AAB#B AG 1-0 B DF A##BB #B BE # # +H DBE B B BD BE 7 @ A!00& / - '(1"1*!"!#! %& "' &' 4 " 0. " strategisch niveau uitvoerend niveau! &%'' ",% ('* #%&%" 11(* + &%'' + (* &%'' (")*!! "! &%'' ('* &-- /+-0 &' (/* strategisch niveau uitvoerend niveau #"3 (* - "+" -( "+" +* +111 (11* & /(/&* 0/2> 12

51 -0,! 21 A A - A,! B AB B,! F H #B B- '- B B A -!BB- F A# 0/1) 12

52 -0,! # BBAA B B <#BAA B :!B0 ##,! 2? B 0 BBB,<D BEG 6 BBBG B G G 4,#- " B,!AG : F G B0,!C M 0/1' 12

53

54 4,! #FB/##())(#" -:#;DE# #-< B >8))(#'>>8-3#BBB-3#())) A#5",5 ''#())' -3#B())*())?DE#())( -3# #())( -3# 6<# 6<#B B#-B# '2())(#-# ())( 9 #9 # D())'E#-#())'#B B 9 #9 :%,#:()))#-3#())) :%,#:())'#-3#())) :%,#:())(#-3#())) :%,#:())*DE#-3#())) 0/1* 12

55 INK fase: Fase I Fase II Fase III Fase IV Orientatie: Activiteit Proces Systeem Keten Beschrijving Proces indicatoren 1a Richten Samen met partners visie gevormd; kerncompetenties versterkt; samenwerken in de ketenstrategie gecommuniceert naar keten 1b inrichten klantengroepen; gemeenschappelijke normen en waarden in keten;interneklant-leveranciersrelatie;cultuur inspireert 1c verrichten verantwoordelijkheden overdragen; aandacht belanghebbenden; open communcatie resultaten; klantgerichtheid vergroten 2a orienteren informatiesysteem resultaatgebieden; gestructureerd overleg keten partners; lessen leren politiek/publiek gevoelige onderwerpen 2b creeren concrete meetbare doelen; overleg belangrijkste partners; versterken keten; verbeteren organisatie als geheel 2c implementeren prestatie indicator processen; afstemming proces; teamwork; kritische resultaten monitoren 3a organiseren personeelsbeleid afgestemd organisatiebeleid; periodiek beoordelingsgesprekken; waardering MDW meten; interne klantgerichtheid 3b investeren opledingsplan; samenwerken; ervaringsuitwisseling binnen/tussen processen; deskundigheidsbevordering 3c respecteren Discipline, ontwikkelen inspraak doelstellingen eigen werkterrein 4a geld planning en controle systeem; resultaatverantwoordelijke budgethouders; financiele kengetallen, prebentieve maatregelen 4b kennis en technologie delen kennis en technologie keten; informatiesystemen afgestem in keten; kennismanagement keten; samenwerkings overeenkomsten 4c materiaal en diensten flexibiliteit/snelheid selectie leveranciers; interne leveranciers beoordelen; actief milieu beleid 5a ontwerpen primaire, ondersteunende en beleidsplorceesn vastgelegd; geordend naar klantgoep; taken, verantw samenwerkingsverband uitgewerkt 5b beheersen proceseigenaaren leiding temas, interne klant leverancier; prestatie indicatoren; prestatie meting 5c verbeteren en vernieuwen continu verbeteren; processen herontwerpen indien nodig; meten prestaties; planmatig veranderen. 6 waardering door klanten/leveranciers 7 waardering door medewerkers 8 waardering door maatschappij 9a fianciele eindresultaten 9b operationele eindresultaten

56 !"#""! " # % &&' &( )* #*( + * &(, * &'( % *&( %%&( %%&((-. * '/ )% )% 0 ' % ( 1' ( * ( % 2% * * * * *&&% & *&2 ( % &/2! * & & 2& %% & " #6'* ' % )& & + # * * * 7 *3 5 (. * 8( ( ) *& 2 *& 2 *& & 0 ) 2 * 2 2& & 9 : ;( 4 * &( &(<( & : ) * &4 ) &% &%' ( & :! ) &4 &% &%' ( & :" 7 7 ; ' 7 ;( )3% *5 ) :+ =( =( ; 7 : :. /% > & 6, 4 1( : &(? 1 &35 :( &3%5 :9 ' %4 ( ;*( ) %4( (- 1 2 ( *( 1( ( % 1%%!"#% /%4 4 2 * % A 1 %! 2 * % ( &% " 4 B 2 & &% 4'7 2&35 + ' '/ 1 & 1 % % :( % %% #* 1& % 0 % 35 '*( 7 :, &, 1? 6 *? 3 % *5 1 &?,! ( * (&( ( &(," * * (,+ /%( 4 & A ' ()** ) & 3( 5 ( 7' )! 6?/2 &( (& *( 7 )" 4* % 4*B 1B( 1B7 1' ( )+ : ' 4 ( 2 ( 2 ( 35 ). :'( 7 ( )B; ( * )0 % % )9 * & * * * *( & )B% *,( (% &*

57 !" #%& ' () ()*+"!# ',--.%!&( &-() ###(/ #(''&(0-) )), #(0) #)/-()' #'! " # % & &'%(()! * " % )& + '%, -& * %&. & + ' %&'%& +. % & / + %#&) + 0 #% '%) & % & 1 5 # %7 1 5.%5589'% : : :! : * " ## /; + # #.% 5;< 1 23 * " # 4%* && /; * " #'.%)&&=& 1 5

58 #. 0%)& & 5 5 # 4%&& :!&! ; + #0 #4% : ) (('% / + #4 #.% & / #6 #%& ; + #.% ; * # % > #% & >9 1.% ) -&7 & 5 '.% 1. % - 1.%A8 > + 0 '%) 5 4 %17 '7& %A8 ; +.%6.B& ) ; + # '%2= ) : 2>>C /; + '%8 7 5 '% 5 ' #%A!'B > +. '% 5

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Bas Westerbaan bas@westerbaan.name 24 april 2012 1 Opgave 1.1 Een goed en voldoende antwoord is: L 1 = L 2, want L 1 en L 2 zijn alle woorden

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Dit rapport werd

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Merkidentiteit provincie Antwerpen

Merkidentiteit provincie Antwerpen Merkidentiteit provincie Antwerpen Primaire De primaire zijn de waaruit het logo is opgebouwd. Al deze vallen binnen hetzelfde gamma, waardoor ze een sterk geheel vormen en onderling te combineren zijn.

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a.

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a. Pb. L f 0 bb R R c 0 0 0 0 0 0 0 0 z 00 L 0 0 0 0 0 0 0 L E K 0 0 0 L L P 0 0 0 S 0 S S E O 0 - - E O - 0 z c K z V - - 0 N 0 0-0 - z E 0 - b [] - C E - - - 0 0 Tf 0 E z c K 0 0 - c z R b 0 0b K 0 Sc 0

Nadere informatie

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000 241B0236/00P000 241B0236/00R000 0470/00K000 699 520 RATTEBORGSTRAAT gemeenteweg - asfalt/ beton 241B0254/00E000 40 241B0255/00000 241B0255/00K000 241B0252/00D000 241B0250/00D000 241B0248/00D000 Hemelrijkstraat

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014 IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 04 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave. Bepaal alle paren (a, b) van positieve gehele getallen waarvoor a + b a b + a en b a ab + b. Oplossing.

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

De wiskunde achter knopen

De wiskunde achter knopen De wiskunde achter knopen Leve de Wiskunde! Jasper Stokman UvA May 3, 2009 Jasper Stokman (UvA) De wiskunde achter knopen May 3, 2009 1 / 24 Een wiskundige knoop Een wiskundige knoop is een gesloten lus

Nadere informatie

ASL grote stap naar INK-niveau III

ASL grote stap naar INK-niveau III procesmodellen ASL grote stap naar INK-niveau III Grote bijdrage aan volwassenheid primaire processen Er is een groot aantal procesmodellen, volwassenheidsmodellen en combinaties daarvan, zoals Itil, CMM

Nadere informatie

)!"#$%&'),3J-) ) =784'1F7')B887)5'6) 8;H6'$$'()B%()7"H"480) %(%$WH'H)%$H)8(1'71''$)B%() ''()"(6'7(')B'7&F(("(&) !"#$%&'()*"#) +''$),-).

)!#$%&'),3J-) ) =784'1F7')B887)5'6) 8;H6'$$'()B%()7H480) %(%$WH'H)%$H)8(1'71''$)B%() ''()(6'7(')B'7&F(((&) !#$%&'()*#) +''$),-). "#$%""&'()*+%,)-)#&'.,/'$,%&(##)#&')0$010'2344"#-567 "#$%&'( ) "#$%&'),3J-) ) "#$%&'()*"#) +''$),-).'/01''$) =784'1F7')B887)5'6) 8;H6'$$'()B%()7"H"480) %(%$WH'H)%$H)8(1'71''$)B%() ''()"(6'7(')B'7&F(("(&)

Nadere informatie

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning 27-10-2005 A12b/B10a OvS Opsporing 17-1-2008 A12d OvS Winning 27-10-2005 A15a OvS Winning 1-1-2013 A18a OvS Winning 27-10-2005 A18c OvS Winning

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t :

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t : 12 e Wijziging Bouwverordening Barneveld 1993 Nr: 10-37a De raad der gemeente Barneveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 10-37; gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 " 23 4 13 1536 4

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 23 4 13 1536 4 ! "#$ Voorwoord!"# $ % &$ ( ) % *+, # -.#-/ 0 1 " 23 4 13 1536 4 & 4 % 78 0# - &$ Samenvatting 9. / * * + & 9 #: 9 & ;. / < 9 4 + =.(>?) (:)/

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

*+,+ -. / 0"") !""#$$%"!&'()"

*+,+ -. / 0) !#$$%!&'() *+,+. 0"") $!""#$$%"!&'()" 1. INLEIDING...1 2. CONCEPTUELE VERKENNING...3 2.1 Erfgoed, erfgoedleren en erfgoededucatie...3 2.2 Erfgoededucatie in relatie tot onderwijsvernieuwing...4 2.3 Het concept curriculum...

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

voorjaarsvakantie april/mei vakantie

voorjaarsvakantie april/mei vakantie wk 17 wk 16 wk 15 wk 14 wk 13 wk 12 wk 11 wk 10 wk 9 Wk 8 wk 7 Proefwerkrooster 2e klassen 2016-2017 - 2e periode DATA B2A v/h + B2B v/h B2C h/m B2D h/m B2E m/k B2F m/k B2G k/b B2H k/b B2K k/b B2M b B2N

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon Uitgave!"## $!"#% &&& Tekst ()*+,- Klankbordgroep ()*+,-. /0*-.100*234,-./56*234-.7*23478-.9*234 78-.32&*234-.33*2347-.30*234 -.(1*234(-.+*2344-.,29 *23489-.:30*83-

Nadere informatie

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat

No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP Uit de Broedergemeente in Nederland. In Memoriam br. Johan (John) F. Hiwat No. 03 / juni 2016 SYNODE ECP 2016 Uit de Broedergemeente in Nederland Met kinderen en jongeren op weg Een cursus voor vrijwilligers in het kinder en jongerenwerk van de EBG In Memoriam br. Johan (John)

Nadere informatie

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Rijksmonumenten 1 Binnenwijzend 54 1617 KW Westwoud kerk 14059 2 Binnenwijzend 78 1617 KX Westwoud stolpboerderij 14060 3 De Buurt 1 1606 AC Venhuizen

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE HANDLEIDING ZELFEVALUATIE met behulp van het INK Model Versie : 8 augustus 2007 Redactie : Bart Lensink INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Opbouw van de handleiding... 1 2 Zelf Evalueren... 2 2.1 WAAROM

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina 47 Uitwerking PTA vak Pagina Inhoudsopgave PTA vak havo-4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Natuurkunde

Nadere informatie

Overwinningsplein 53, Groningen

Overwinningsplein 53, Groningen Overwinningsplein 53, Groningen Dit ruime tussenappartement - type maisonnette - op de bovenste woonlagen beschikt over een eigen (fietsen)berging en ligt aan het levendige Overwinningsplein. Het plein

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november 2006 1 Programma Workshop Inventariseren van vragen Toelichting

Nadere informatie

TIME- Van de Technische Commissie

TIME- Van de Technische Commissie Van de Technische Commissie De komende tijd is de Trefkoele+ niet volledig beschikbaar hierdoor hebben we beperkte/geen mogelijkheid gebruik te maken om te trainen of wedstrijden te spelen. De volgende

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij bij besluit van, kenmerk, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix

e-learning Research Reeks Blended learning: meer dan een mix e-learning Research Reeks 7 Blended learning: meer dan een mix !"" " #$%$& '(((&$& )*#+,-./0 1 2#32-4,35,-))65. 7 3589!"8:8 /.;/+*(* (((&$&& 6*&5;*;++1+ $1+*(*

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

3. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2009

3. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2009 3. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2009 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing, winning en opslag op het territoir gedurende 2008 staan in onderstaande tabellen vermeld.

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007

Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007 Reglement Specialisatie koeriers- en Expresbedrijven Versie 1.1, augustus 2007 Reglement Specialisatie Koeriers- en Expresbedrijven, versie 1.1, augustus 2007 1 Reglement voor de toekenning van de Specialisatie

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. INK model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 HET INK MODEL...

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

In onderstaande tabel zijn de totaalscores per domein aangegeven. Tabel 1: totaalscore procesanalyse en ketenoriëntatie (maximale score = 2)

In onderstaande tabel zijn de totaalscores per domein aangegeven. Tabel 1: totaalscore procesanalyse en ketenoriëntatie (maximale score = 2) PS2008WMC04 BIJLAGE5 DEELRAPPORTAGE D Procesanalyse en ketenoriëntatie Werkwijze De door zorgaanbieders en BJZ verstrekte procesbeschrijvingen zijn geanalyseerd aan de hand van het experimentele schema

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Kansrekening

Hoofdstuk 4 Kansrekening Hoofdstuk 4 Kansrekening Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Kansrekening p 1/29 Gebeurtenissen experiment : gooien met een dobbelsteen

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie