!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +"

Transcriptie

1 !! "# %& ''())* " # "+

2 ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!<<"4,5", () (2,!"3,",4;" (( (1!0!"3<!"=6<!",4;" (7 (7 -"!3!"5":3 (> )*, % ' ( )& *',4"-,5 *( *(!"3 9!!"3,5 ** ** 35,!":,!"3 9!!"3,5% *1 *2 3"35,!""!3!"3"""3 *7 *1!"3 9!!"3,53%"!", *? *7 &,, "3,5:,!"3 9!!"3,5 *8 *?!",!""4:,!"3 9!!"3,5 *> *8 ".!"3,",4;"! *> *>,!"3,",4;"! 2) *')!!"3 9!!"3,5 2( *'', 49" 2* /*,05 ' ' % + /6 2',4"-,5 21 2( "!45,",!-"4 21 2*!3!"5 "&!",5!9",",,! :"3!"3<,5:,"!45,",!-"4 2? 21 9!,!,-3&-3,,! 1) 27, 49" 1) 2?,":"4,5", 1' -,( 6&,4 4 % +( 6) 0/' 12

3 BA @ AB A -B#A - ''())* &

4 BB0 'F G *!B '-F @# + BA -A! B,! ABBB A *:,!AB A # B,!BI,!B DB AEA BB #,!BA 0/* 12

5 #* +%,',,(, -. '' B B BB A BB6BBA # D A AAB -!B B D -AF D -A 0 B,!B -B AB B - 3D-3E-A 0/2 12

6 A F B AB 0 @B @BBB AB BA A - "# "H A A A 0/1 12

7 @ B B @ @ uitvoerend niveau strategisch niveau! " &%'' ",% ('* #% &%'' + (* &%'' (")*! " &%'' ('* #% strategisch niveau uitvoerend niveau -!A B! B 0/7 12

8 @ 0-0F '"HF "HF0B - B " B (F F0 B- B F B! 9!9!0 B -0F! 20F!0 (* B BF BD(EH 9!!B A F 5F0-,!B 70 B B 03B B,! 9!9!0,! 0/? 12

9 -0F B &* 0 7 @ F "!# +%#"#!:FA,< A B ') (( &(, 5 B, 71))# @P " ' B'>1* B#B BMAO9

10 -0F B, B # BB B" B A ' B A BB -#A BB#A BAO9 AB BA B BO9 '>>?'>P A MEA #LA @O9 '>>?#()P 0/> 12

11 -0F B!0 O9 @B# B ''())*?1B"QR 3# S,S- B B B 0 A A A 0/') 12

12 -0F B - @ABB @I 9 - #B - -3A* 3-3OB'>>287?P0 - A AB -BB#5#<44# #<343 F B DBA AE#A E B BB"!,"! 0/'' 12

13 -0F B A A DA E # BDB B BE B H++BE!0 < F B -3 3'(*2B 9 4, &* A BB #8*))) B @BB 8*)))B 9 0/'( 12

14 -0F B -B B#B-3 AA!0 : - -3B7 BB B @D B 0 -D B BD0 BE BD-0B B -B B -B -32 =B -BBF -3B B 0 ' DE 1G (B D BEG 0/'* 12

15 -0F B *D# E#EG 2% DE A B B BBMO:%,()))#1P!0 AB!0 0A B-" A B -3B D"ME ())( ())* ())2 ())1 B ('#)(' (*#2(( (7#2(' (>#2'( 6 B *1#?)* *7#?(> *?#'*2 *>#122?#*')?#>)' 8#)82 8#7)7 *#>?1 2#((> 2#72> 2#?77!!4 78#))>?(#(8'?7#(88 *'V=*1V B -3 D ())(=())1E 0/'2 12

16 -0F B!B(0 A B BD:%,())(E D"ME ())( ())* ())2 ())1 (#17? (#728 (#11? (#?1' *#788 2#'(* ''#1') '(#?21 '1#(1) )#1(2 )#2>8 )#2?2 )#212 : )#78> )#?8) )#?>2 )#8'> A (#>?> *#)7* *#((* **?2!!4 ('#)(' (*#2(( (7#2(' 11V7)V B ())*(2>#>M A')?#2 B#(7#(B&I ()#2B6'2#*BDB *2#?E -B 1D ())*E -BA0 EG B ())(BAB - BB-()))BLQ M W - DEA B# B/ 0/'1 12

17 -0F B -A A BBA A @ -9 L D())'EO9 B B B DBE B '<BB <BBGB @ - 0/'7 12

18 -0F B ( # @ BB BG 2:MM @ D E ())*O:%,#())(P 0LB DXE :B A BB#B#B# --D-E BB 0 0/'? 12

19 -0F B B DE BG B #B BB A:H - A#D -B B - B 4 B AB B : @F 2))) 0/'8 12

20 -0F B - BDB BB B A#B# # B :AA9 D9 B# BB B B B A 5 B @ B 55 #B B &4B-AB - DE B 0/'> 12

21 -0F B 6B BB A05# 5#&4DEG (* BBA B*: KA B 6'2())( 6<# BBB:F:3 AO6<())(#'(P0 G 5H-BY -AA A 0/() 12

22 -0F B!B*0 A DE#53", 53",ZB<D<E % 6 % DE!" B 4 % DE 4, DE: 4 %# %# 6 % DE,#B B BD9"33E " % B % % I % B 6 % DE< % % DEB#B#B#BA % D<E % % % D<E- B % A05# 5#&4DE# % D<ED-:",!9#-E,!D FE % D<E!AB 9B A 0!B20 < B <,", 'D,!E "-3"5,5", '< ( " *A 0/(' 12

23 -0F B (2 F A - BB"F A B B ABMO,<())(#*P,< 0 '4D# #DEA# E * BDFA BEG #+BEG (,<B BO,<())(PG,<B &2,<B: BDE B4 BA B "+medewerkers strategie & beleid middelen # waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij " Leren & verbeteren 0/(( 12

24 -0F B -BA0 '4G (/G 2G 1-4/ BB B DBE B - FD- E B B - F B medewerkers leiderschap strategie & beleid middelen processen leren & verbeteren waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij eind resultaten &1G- F BA,< F AB B# 0/(* 12

25 -0F B BH'))" 9Q,< ')- B ()-A "BB B BB,<B B,< 1 &0 I &0I &0FI &:0<I &:0"H,A&: AB : A B,<O,<())(P 9B BA B!B1 A,<&"BB B BD[+DE B#[B#[[AB #[[[B 0/(2 12

26 -0F B!B10 B 4, -,<DE!A : 0 [+ [[[ '05 [[ *05B [[ " 10 - [[ B DE [[[ 5 60#K 6(0B 0 B [[ [[ 4A 60B A B [ (" + [[ : *5B [[!# A " < < 6 [ 6# A B [[ 6< 6 [+ 6 [+ 6 [+! 4 625B# [[[ :B 61 K0 [[!B70 '5 (" 5 *5B5 2&HB+ 1-6<!", '6< (!B0B 25B# 1 K= 0/(1 12

27 -0F B @- A#AB ##! B- 0.4 B1G B B.4B01G B,"! BK ' B BA ' ' '8 '8 ' ' "4,4! 0/(7 12

28 -0F B -3=!,4;" < BDE '< ( " *A+B ' '5 * * ' ' ' ' (" * ' * * * * *5B ' * ' ' ' * 2&HB+ * ' ' * ' * 1 - ' ' ' ' ' ' '#8 '#8 2#1 1 * (!B0B * * B# * K4= * @ K -,< ' B B# B0BB B-BBA -3 A-A 0/(? 12

29 -0F B B B A,< D,<'E '5 (" *5B 2&HB+ 1 -!D,<(+*E D##E < 5B F BX (!B0B 25B# 1 K4= B#E - F : + D,<(*E!B 0/(8 12

30 -0F B -3=!,4;" < BDE ' *A ( '< * 1 1 * * 1 ' * * *5B FDE * * 1 * * 1 * * * ' * 1 ' * * *#8 *#2 '#? '#8 ' ' ' ' ' * (-\ * ' ' ' * * D,<(+*EDE * ' ' ' * ' 2- FD,<(+*E\ * ' * ' * * 1+ D,<(+*E\ * ' ' ' ' ' \ BBBB-B B HF+B B AH (7 A 'E- 0/(> 12

31 -0F B - L FM # #BE H FDE DHEB B # BBA A-A DBE A DBBEABB - B A @ # @ #B# 0/*) 12

32 -0F B <+ B B+ @H #+ 0/*' 12

33 -0 )* 0! *' @ 4 BBB ABB @!A '-B #! G (-B BA D BE ADHE @ :FB A,< DF#BEAB :A

34 -0 *( - 5 B 9! - B BDE BB 5 A 5 B!0 -:",!9 B 5B BM>) BB0-:",!9- -:",!9-#- 5B,# B B# B6 B B 0/** 12

35 -0,!0F -:",!9-F,! -:",!9,!BB,! DEA BB!B? A BB,!!B?0 A,! -94" & 5B#B M5# & #B#B# ##! B < E 3<", 3< < 4B D6E :/D"E 4A D:E F AW <LM BA W B BB # B"3D"H3E LBM# B,BA 0/*2 12

36 -0 6 #! #< - BB F @ -3,!B / D/E, # B,!! B#B - BB A BB B -BA B# B# B# B AH5#BDBE A D -BB*+ - B# /]/ D5]E-DB BEB-A /A -/ +5] 0/*1 12

37 -0 B DA E 6 5 #-B @ B B F BB BBB *2 3B ())( B :AAABAD B DAE B BE5BD BE5BAB / BB/< -KBBB BB-A B BDB B E# # B BE 0/*7 12

38 B BB B B -A A- A#B,! A BB *1 F B B A,!B 5,!A'>>? B F,! ABBG A G ABBB G #BG BG B B G B G < + F 4 17P 5M 0/*? 12

39 -0 ())('>B ())*B B 5 B,!5A 5B- ()=8)5D# 5 HDE B- B ^2#1)) ^7)) ^1)))) #DBE, B H B A B - BB B -BA BAB D###E 0/*8 12

40 -0 B A D BE :22A D())*#E *1 B " AB: *8 "HF! B B @BB AB B 6<B B8!B80 DE<! B <,", 'DE (5BFD,!E B "-3"5,5", 'B6<D,<'E *BB 0/*> 12

41 -0 *> F!! B,!! -! B F B-""4 B D,<'E - F B A ' (- BG M0 ',G (G *G 2:BG D*7E0 0/2) 12

42 -0 D!EGBD BEG D B! EG "!DBEG &D AE 9 '0 *= B&* A -BD BEA0 'I!BD EG *+D #B# EG 2B 0!",!B> ' - (&HB * K+!! '! '! DE (B! *,!",4"3 0/2' 12

43 -0 BBB# HBB! =!,4;" 1 K4= (BFD,!E B '! ' ' ' ' ' ' 1 ' E ' 1 '! ' ' ' ' (! ' ' ' ' *,!A",4"3 ' ' ' ' 1 1 1,!!B 0/2( 12

44 -0 " # :!B B! *'' "B B G @DB BD E 0 "BBA B,! BA B5 0/2* 12

45 -0 B B,! B BDE @ A,!",4"3 0/22 12

46 -0,! /*,0! 2', A#! #BI - - # B 2( BB! @ -B DE AD!E M DE DE!D,!E

47 BH # #-BB HEG (BD# G *3!-B AK B B I0!B>0 A!B!3!"5" :B,! ' "H ( "H * "H 2 "H 1 "H 7 "H <4,!+3!,"3,!!"!,!4",4"3 B B DE0 ' 0/27 12

48 -0,! ("H 2"H 1< G 7<0 ++ DE #B 22 B # 6F!B,< '0,<B 0 BA M ",%' &. &' B -D FE A B B 0/2? 12

49 -0,!!#B D,!#","3<",#,"9"!",45"EB BD<4!:"3,-"3,5#"!5":,5/"93#"69,5,5",E IA - 0 @A B 6 #AA #A 0 ",%' &. &' - # ' 0 A A " +F B G A A BBA 0/28 12

50 -0,! D G 2:0B! B B B AAB#B AG 1-0 B DF A##BB #B BE # # +H DBE B B BD BE 7 @ A!00& / - '(1"1*!"!#! %& "' &' 4 " 0. " strategisch niveau uitvoerend niveau! &%'' ",% ('* #%&%" 11(* + &%'' + (* &%'' (")*!! "! &%'' ('* &-- /+-0 &' (/* strategisch niveau uitvoerend niveau #"3 (* - "+" -( "+" +* +111 (11* & /(/&* 0/2> 12

51 -0,! 21 A A - A,! B AB B,! F H #B B- '- B B A -!BB- F A# 0/1) 12

52 -0,! # BBAA B B <#BAA B :!B0 ##,! 2? B 0 BBB,<D BEG 6 BBBG B G G 4,#- " B,!AG : F G B0,!C M 0/1' 12

53

54 4,! #FB/##())(#" -:#;DE# #-< B >8))(#'>>8-3#BBB-3#())) A#5",5 ''#())' -3#B())*())?DE#())( -3# #())( -3# 6<# 6<#B B#-B# '2())(#-# ())( 9 #9 # D())'E#-#())'#B B 9 #9 :%,#:()))#-3#())) :%,#:())'#-3#())) :%,#:())(#-3#())) :%,#:())*DE#-3#())) 0/1* 12

55 INK fase: Fase I Fase II Fase III Fase IV Orientatie: Activiteit Proces Systeem Keten Beschrijving Proces indicatoren 1a Richten Samen met partners visie gevormd; kerncompetenties versterkt; samenwerken in de ketenstrategie gecommuniceert naar keten 1b inrichten klantengroepen; gemeenschappelijke normen en waarden in keten;interneklant-leveranciersrelatie;cultuur inspireert 1c verrichten verantwoordelijkheden overdragen; aandacht belanghebbenden; open communcatie resultaten; klantgerichtheid vergroten 2a orienteren informatiesysteem resultaatgebieden; gestructureerd overleg keten partners; lessen leren politiek/publiek gevoelige onderwerpen 2b creeren concrete meetbare doelen; overleg belangrijkste partners; versterken keten; verbeteren organisatie als geheel 2c implementeren prestatie indicator processen; afstemming proces; teamwork; kritische resultaten monitoren 3a organiseren personeelsbeleid afgestemd organisatiebeleid; periodiek beoordelingsgesprekken; waardering MDW meten; interne klantgerichtheid 3b investeren opledingsplan; samenwerken; ervaringsuitwisseling binnen/tussen processen; deskundigheidsbevordering 3c respecteren Discipline, ontwikkelen inspraak doelstellingen eigen werkterrein 4a geld planning en controle systeem; resultaatverantwoordelijke budgethouders; financiele kengetallen, prebentieve maatregelen 4b kennis en technologie delen kennis en technologie keten; informatiesystemen afgestem in keten; kennismanagement keten; samenwerkings overeenkomsten 4c materiaal en diensten flexibiliteit/snelheid selectie leveranciers; interne leveranciers beoordelen; actief milieu beleid 5a ontwerpen primaire, ondersteunende en beleidsplorceesn vastgelegd; geordend naar klantgoep; taken, verantw samenwerkingsverband uitgewerkt 5b beheersen proceseigenaaren leiding temas, interne klant leverancier; prestatie indicatoren; prestatie meting 5c verbeteren en vernieuwen continu verbeteren; processen herontwerpen indien nodig; meten prestaties; planmatig veranderen. 6 waardering door klanten/leveranciers 7 waardering door medewerkers 8 waardering door maatschappij 9a fianciele eindresultaten 9b operationele eindresultaten

56 !"#""! " # % &&' &( )* #*( + * &(, * &'( % *&( %%&( %%&((-. * '/ )% )% 0 ' % ( 1' ( * ( % 2% * * * * *&&% & *&2 ( % &/2! * & & 2& %% & " #6'* ' % )& & + # * * * 7 *3 5 (. * 8( ( ) *& 2 *& 2 *& & 0 ) 2 * 2 2& & 9 : ;( 4 * &( &(<( & : ) * &4 ) &% &%' ( & :! ) &4 &% &%' ( & :" 7 7 ; ' 7 ;( )3% *5 ) :+ =( =( ; 7 : :. /% > & 6, 4 1( : &(? 1 &35 :( &3%5 :9 ' %4 ( ;*( ) %4( (- 1 2 ( *( 1( ( % 1%%!"#% /%4 4 2 * % A 1 %! 2 * % ( &% " 4 B 2 & &% 4'7 2&35 + ' '/ 1 & 1 % % :( % %% #* 1& % 0 % 35 '*( 7 :, &, 1? 6 *? 3 % *5 1 &?,! ( * (&( ( &(," * * (,+ /%( 4 & A ' ()** ) & 3( 5 ( 7' )! 6?/2 &( (& *( 7 )" 4* % 4*B 1B( 1B7 1' ( )+ : ' 4 ( 2 ( 2 ( 35 ). :'( 7 ( )B; ( * )0 % % )9 * & * * * *( & )B% *,( (% &*

57 !" #%& ' () ()*+"!# ',--.%!&( &-() ###(/ #(''&(0-) )), #(0) #)/-()' #'! " # % & &'%(()! * " % )& + '%, -& * %&. & + ' %&'%& +. % & / + %#&) + 0 #% '%) & % & 1 5 # %7 1 5.%5589'% : : :! : * " ## /; + # #.% 5;< 1 23 * " # 4%* && /; * " #'.%)&&=& 1 5

58 #. 0%)& & 5 5 # 4%&& :!&! ; + #0 #4% : ) (('% / + #4 #.% & / #6 #%& ; + #.% ; * # % > #% & >9 1.% ) -&7 & 5 '.% 1. % - 1.%A8 > + 0 '%) 5 4 %17 '7& %A8 ; +.%6.B& ) ; + # '%2= ) : 2>>C /; + '%8 7 5 '% 5 ' #%A!'B > +. '% 5

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! (  # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Cursus Kwaliteitszorg Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Bouwenquête, wat speelt er? Wat speelt er? Illegale Prijsverbetering als gevolg van concurrentie op prijs Prijs voortdurend onder druk doordat

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Business case ICT sourcing

Business case ICT sourcing Business case ICT sourcing College ICP 27 April 2004 27-4-2004 Robert Mooijman Agenda 14.00 14.45 Introductie outsourcing en achtergrond 14.45 15.00 Toelichting case 15.00 15.10 Pauze 15.10 16.15 Nadere

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst 19 mei 2005 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door: Hugo Kramer

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01

Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01 Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01 Almere, 31 januari 2014 vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2014

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie Marc Schijff 06 20 13 92 88 marc.schijff@prcs.nl Het bestaansrecht van een organisatie Vroeger

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen Plan van aanpak Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen 9 december 2009 Aanleiding voor het plan van aanpak Na de INK-1-meting van 2007

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

accounting & control automatisering Zoek de verschillen

accounting & control automatisering Zoek de verschillen automatisering accounting & control Zoek de verschillen Er zijn minstens achttien leveranciers van business process management-software actief op de Nederlandse markt. Elke selectie begint met een inventarisatie

Nadere informatie

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap.

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap. One paper strategy: leiderschap in Planning & Control? De Dienst Justitiële Inrichtingen implementeert een one paper strategy in haar gehele organisatie. De zogeheten A3-methodiek is integraal onderdeel

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Assetmanagement bij ProRail

Assetmanagement bij ProRail Welkom Assetmanagement bij ProRail Ontwikkelingen, ambities en realisatie. Toelichting bij de Nederlandse vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid, Delft. Ted Luiten 1 2 3 Daarvoor moeten we

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!

!!!!! #$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!! "$$%&'($) *($+,--$./-.&0&12$ 34-%561%$7 $%$ &$''()*+', () -./$0(1, /$-++,2 3..4 5$2 64./4+--+ 78$4$' 9..4 ::4%+-$ ;'252('/A.('2)B $.'2

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie