!" #$% & '! &! ( " # )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!" #$% & '! &! ( " # )"

Transcriptie

1

2 ! #$% &'! &! ( #)

3 $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6; 5 &.2#6;3<=,.#/&<!2!<%&2#3%#&<1!,&%!%&23$!3&.2#6; * &%2#!#2&2$&3&,#,;2!%#& ** 0 $=-%==2 *5 4 3:3%& &,>#,%#3 *? $,$-=3#&3=#%.&!,!-:3& * * #,-&#.#,/ *4 5 <&=7& /&-#6<&.&, *4 55 <&=7& %#1&2#,/ * 5 $,$-=3#& * 7. % )/,) '' * #,-&#.#,/ 2&!-#3!%#& % '7 0* #,-&#.#,/ 0 &&&21!,.&#,;2!%#&2/!,#3!%#& 6. :$ :/4, '6 8;/)* '< #6-!/&*>3%2=$%==2&,%!!< 1!,/3&$%2!%&2&&&2 8 #6-!/&>$!3&>.!%!).#6<&,1&#-#/&#. 5* #6-!/&5>1&27#$%<&, &2<&,2;&33#,&-&=2&!=$2!%#& 54 #6-!/&>#,;2!%#&,.&21&2.&-#,/1!,&&,!%&23$! 5 / %)4 4 % $ =*)# 7' (#( #-' (#.//

4 01 ' (#!)*,# ( ((A (A( B 7 AA( > B>B (A( BAB #B A, A>BB A BAA &AAA(A(A( (AA (BA B6B AC # B 7 DA A < EFGH( AB % E HA A A1.B 7( A AB &AI $ 3; (#( #-' (#2//

5 ' (#!)*,# ( #A AJ A(BJAB BAA A.ABA AK A =JA( AABBA. A (A# AA. BA(. BB AA.. AB &D A (( A AA # J B J ( A J BA( ( E(( H /A /BA (#( #-' (#3//

6 ' (#!)*,# #,%#3 J A 2B B B ( D A A.A ( D AB A >A! AA B DAA >.BLL(LL A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B J(B( B (#( #-' (#///

7 ' (#!)*,#.. (!#$%A ( & AEB > B<H. A.A( A BA ( B 1AA EHBA A (A> *!!3 M, M 5. BM.<.AA AEH #AEHA> AA> A(AAA. A(ABEAHA AEB*AH.B A A.32 3#AB A ABA A AA A A & A ( ((J AK EHF GEH7 (#( #-' (#4//

8 ' (#!)*,# AKJ AEJ(AAHB AA B. AA E HAA K A B > A AA E((H. A( A(JBA B 1BBB, #J( N3O; '5P(A B.BAA AB!% ( B& #AABA KA A > BA B( BKAI AJ B * (.AAA(B AA> (A.AA ABA (#( #-' (#5//

9 ' (#!)*,# >B (A ( A A %(&BD B A B 7BA A AB.AB (BB ( A A1B QBAAA!(B( A >B > A.AA (B( &AA! 6B # ABA A # AB AA BA 1ADJB ABA BA.DA( ( #B > BA AK A J A A.B(BA AB BAA A.A (#( #-' (#6//

10 ' (#!)*,#!.AA (#3% A(3-- D B #$$ J A > *!JM <BM J 52M!J <B 2 #AA A AAE#3%H AE3--HE H A#B AJAA JB 8 #5AB A A A B.A B. BA 0BA A. BA D > J(B(A (#( #-' (#7//

11 #(3-9# ' (#!)*,# '. )> D B #$$ J J!J <B 2 &A A AAD AB.!A!!3 > &AB!J D EBHB # #J BB DJA#3% ABA A #AJB 1A B %&' ( 1AO;(5PDJ AAA.A AABB> %&))!( '( #)) # ' * (BA A ( A E*HM. (BAA( AM 5. A( AAA EJ H & A AM 0 A A A( M 4 A M? B AB.=2EA H (#( #-' (#://

12 #(3-9# ' (#!)*,# =&22EAHA B AB M 8. (A(A M < (AA ED ( D E H D A(D HB M * B((B E ( HM ** #(M * #(B/3( ( A#$%.#,< BBA * ))!)'* 3%&2<%&, */ &/ 5// ;D' 0# A 7!<%&, *#7!< % > 51A /( 0$R)!.A (B FG! A ABA A&AA.$!J( > &A B AKA AA A 1JA A#A AB * () )))' ( BO*P0J B S (. E J HJAE DH B AAJ.AB B DB A(BAB BAAA (A (#( #-' (#.;//

13 #(3-9# ' (#!)*,# $S,A A B( #B(BD A ( AED HJ A B(A B B AEH A(A SE H BBA.( A 7 AAB(A BA B A(A A #5B A B B (.AB(( A( A# 1ABA (BAA.BA AA B7 AAAA E(AAHBAB ( B.BA B.A >A(A JJ B (#( #-' (#..//

14 #(3-9# ' (#!)*,#.AA A > TA M T M T. E H A J Omgeving: wetgever (waaronder Brussel), reglementair (provincie, bestuur), maatschappij en burger (uitvoering) Bestuur verantwoordin g Besturend Systeem externe verantwoording TREND: STRATEGISCH SYSTEEM ALS STATISCH DEEL: Strategie en beleid collectief (landelijk, europees) bepaald: 'waterschap als model' S T O acties (stuur) informatie Interne waarnemingen Informatiesysteem: stuurinformatie BEDRIJFSKUNDIG SYSTEEM ALS DYNAMISCH DEEL collectieve doelstellingen (het waterschapsmodel) efficient en doelmatig realiseren in de lokale situatie Primair Transformatiesysteem: informatie transformatie proces: data - gegevens - informatie - kennis - besluitvorming: output - waterveiligheid - 3 niveau's: wettelijk (keur-legger), juridisch (vergunningen, planvorming, handhaving) en operationeel (realisatie, beheer en onderhoud) Input Output ##.-))1)8' 1)*<1 8#=1*(<8##'(#*=8*) 8'((8*))(#1) *8##'(!8'( <=1)<>= *#<?=** * 1(*'()<)( =<1'('#) <*=*## B A B (AB 1A A A B ABBB A. (B A (#( #-' (#.2//

15 #(3-9# ' (#!)*,# A( BB. AA A E <A EH KH..A A %$. 6 A.( A B=B A A A. A A( BB =A -.A*5( B.A *8'*EAAH2 Q A A /A(AB *4(. B A( (K! A 5F G (#( #-' (#.3//

16 #(3-9# ' (#!)*,# ( A AAA(A EH A3 ( BB EAH BA AB S.BB BA A. ( AB &A A>ABAA& 17BA A /,0 A J & J #,%#3> J #,%#3 EAAAAHAA AA, ABA J ##,%#3 J A /#3E J H.J B BA #,%#3J B B EH #,%#3B AAAB A A J #,%#3AA AEAAAAHBBAAA A A KO=1(P A AAA A#,%#3 B J J (#( #-' (#.///

17 #(3-9# ' (#!)*,# AA#A #,%#3 L AA AO;(5#P 1 =J (A. AJ((.B.JO;5(###PB.B A3 A($EH# EBADH! BB! BB 3 B B AE H AB BBB1EH KA. (A( B D!B E %H ( BB #(ABA J> B (A # B A!!3( ( A&B. DBA (#( #-' (#.4//

18 #(3-9# ' (#!)*,# -. 3 D B #$$ J J!J <B 2 =J. AB B A= J B (J K. B AK AB ABI#B > (A ABA M '((( ( 8#*E2H M '((( ( B.BAABA B 2! ) 3>C B.B AB B A EH EH JA DA AA( EH AEH1 A (#( #-' (#.5//

19 #(3-9# ' (#!)*,#. (.(A( EHA A. /A AA AAAA.AAA.BBA> *A M 1 EH #BA > * B BB ' 5B B' ( B %5BB J BA EAAH E H UEH'EH'EH *)! )3 )'')' (' ) 0 4(5 ') ) ') * A ? B ' 8 0' 6 ' 6 D E H * ** * ) (#( #-' (#.6//

20 #(3-9# ' (#!)*,# $8 #()(#)*8)8' 1#BC 1())* ') BC*'* ) *(' #*8081)#(#(# 8 9 ') #5A A # BG *A KA0AB A B. AB AB.& #,/JE.$!H#B B(A> T 3>F8#1#GO.32#PM TO.32##PM T3( RO.32###PM TEHO.32#1P &AA 3. A O.321P. > F*88,( ( KA(#.AB( ( A(BB BA )DAAA AB /#3' * A AGO.32##P O.32(1PA AAA. A (A.A (#( #-' (#.7//

21 #(3-9# ' (#!)*,# (B B BDJBB AD A1A.A B (A.BA AA. AD A A. FRGAA EH A>. AA A AA &. 2!' 1AAA( A(A(( AB. D B & 1AAB AA A ABA. BABB BB &BB/ O&P0 K > * J M 1M 5B' M R M 03A' (#( #-' (#.://

22 #(3-9# ' (#!)*,# : ' )'))! '. 4(5 : ' - * A ? B D E H * ** * ) 6 6 6;8 8;6 8;6 &QB/ J J B( R AEH A( B AB > *.B A( AA.BA B M ')'A.A A &A! A 5( A #,%#3J AA AB 1AA#,%#3J (#( #-' (#2;//

23 #(3-9# ' (#!)*,# A AA J : 1AB. &AB BA>AA A ( RB D.AAA &. 1 #,%#3 J A BA B # B #,%#3BAJ AA BB (#( #-' (#2.//

24 #(/- ' (#!)*,# 7. % : D B #$$ J J!J <B 2,J( BB EH EH AA 6< A.(F)GO<(*4P BA : < <A %0BB < - ' 2 ('! ) ( *% BB *K *. K BE'H EH 3%JB K K A ( EIH 5 B 5A 5 A BB E **H ( 7 V ( ( KB( 4 4 4( A (B??A? E( KHA A 8 8A 8BAAAB AEBAH (#( #-' (#22//

25 #(/- ' (#!)*,# &BB BK1BB A A! A &B BA A(A A AAA A KA# A %A A. (( ( ( (AB.B #A BA B B 2B B. D A 1 B ARD A(BAAAA # (RA.B #,%#3=A BA (#( #-' (#23//

26 #(4-) ' (#!)*,# D B #$$ J J!J <B 2,J(B AA7A DA,A<BA. - *'( #JA B.(B B &A S 3 AA #JO;(5##PF 8)#(#*># )(#8*#'(#)8#( 8G. J AA B ( medewerkers strategie & beleid middelen Leren & verbeteren ##2-$9 waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij ( B B A B (#( #-' (#2///

27 #(4-) ' (#!)*,# ABB#,<AE#,<HE!,A(,H LLB D(!!3(A 7A A A A #AB J(B(A J J7B AAB B B (#( #-' (#24//

28 #(5-# ' (#!)*,# 6. : #AJ A(B.A A JA (AABB A# A. BA(. B A. A.. AB &D A (( A AA # J BB / A /BA #,%#3 J A 2B B B ( D A A A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B B BJ(B( (#( #-' (#25//

29 ' ' (#!)*,# 8 (#( #-' (#26//

30 ' ' (#!)*,# *,)'..32*4B AEAAH A(A. AB> ##.?)))*)' ABA( 3EH3E3H AEAAH(A EAAHEAH%B B A( (#( #-' (#27//

31 ' ' (#!)*,#!*4 B*EAABH 5E6H#53.AB(AA( A.7;K ABA A. A 3( LLA ( A & B 3.A (AA0B BABB A O=1(*E*HP Sector Waterbeheer Afdeling Regio Oost Afdeling Regio West Afdeling Waterkering en Ondersteuning Afdeling Vergunningverlening en handhaving Afdeling Projecten BBP -producten BBP -producten BBP -producten BBP -producten Onderhoud primaire waterkeringen Onderhoud regionale waterkeringen Onderhoud overige waterkeringen Onderhoud waterlopen Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater Voorzieningen verwante belangen watersystemen Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing Calamiteitenbestrijding watersystemen Onderhoud vaarwegens en havens Onderhoud kunstwerken en vaarwegenbeheer Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer Voorzieningen verwante belangen vaarwegenbeheer Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens Calamiteitenbestrijding vaarwegens en havens Beheer niet-reglementaire zaken Beheersplan waterkeringen Calamiteitenplannen Legger waterkeringen Beheersregister waterkeringen Veiligheidstoetsing waterkeringen Voorziening verwante belangen waterkeringen Muskusrattenbestrijding Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Leger waterlopen en kunstwerken Beheersregister waterlopen en kunstwerken Centrale (geo)grafische informatie Keur Vergunningen en keurontheffingen Toezicht keur Repressieve handhaving keur WVO-vergunningen WVO-meldingen Toezicht WVO Repressieve handhaving WVO Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Aanleg en verwerving Aanleg en verwerving overige waterkeringen Aanleg en verwerving waterlopen Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing Baggerprogramma Verwijdering en verwerking van verspreidbare baggerspecie Verwijdering en verwerking van niet-verspreidbare baggerspecie Bijdragen aan derden voor baggeren Saneringsprogramma Sanering van waterbodems Bouw en verwerving kunstwerken actieve waterbeheersing Baggeren vaarwegen en havens Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer & 7 A ( ( (#( #-' (#2://

32 ' ' (#!)*,# B &B AB ' A #AA E****<HA> BBP-product: BBP-product: Wie voert uit: Wie voert uit: Eerste opzet legger primaire keringen Eerste opzet legger primaire keringen Ondersteuning Ondersteuning Keur/reglement Bestaande leggers Interne vraag Overige wetgeving Maken en vaststellen legger reg. Keringen en kunstwerken (1e keer) Vastgestelde legger 1 Opstellen PvE en PvA 2 Inventariseren huidige gegevens 3 Vergaren ontbrekende gegevens 4 Maken concept technische legger 5 Controle op inhoudelijke juistheid van de concept technische legger 6 Integreren legger en keur 7 Inspraakprocedure en vaststellen AB PvE Geinventariseerde gegevens Alle gegevens beschikbaar Concept technische legger Gecontroleerde technische legger Legger inspraakgereed 1a Intern overleg PvE 1b Maken concept PvE 1c Vaststellen PvE in bestuur 1d Opstellen PvA Eisen en uitgangspunten Concept PvE Vastgesteld PvE 4a Maken schetsontwerp 4b Vullen schetsontwerp Schets ontwerp A(( D(A(( ( A A BA.A B# E#!(H ABAA ((A( DA LL>A! A >!77=='3'== (#( #-' (#3;//

33 ' ' (#!)*,# *,,> )7' #*A A, A A A>. A A! AA! A ( A %AF G A.( DA AA>AA (#( #-' (#3.//

34 ' ' (#!)*,#.32AA3 *.320 A( A00 A# 4 1>A AA B. A A A* (AAB A B(# AF G A B A A BA B= A' * A BA AA A AA.32 D4 BA( AAA A ( A,. ( AB A AR G A(AG AA 1.32A AB BA.A > ( (B AA (B(AB.(A DA # BA B A(A.AA BA B AB (#( #-' (#32//

35 ' ' (#!)*,# #.32 B #A 4 $ A E*B4 A H BA A> * AM B AA AM. A A (* >AB AB1BB B( AA AEH ABA.A,4 B(* ( ABA.B AAB B..A BE*HAEH. ABB.A BAAB (#( #-' (#33//

36 ' ' (#!)*,# ABB J A. ( AAA.B7A B GE,H B A E!,(,OAAAPH7,&E,,/ N& 1OAAAPH AB A.AB A A>.BBBA B.BB ( AABB BAA.32 AA A AABB 7A( EIH #A B (#( #-' (#3///

37 ' ' (#!)*,# B B A,??? 4(5 * 4 B (B. A( A A A A (A* B ( B 1A 5.A A A.BBAR. A EH 4B A/ 03 A A B(BA AA 4 A> (? B. AB A 8 &B ( AABAB BB. D E H AD EAH *.B A ** AB *.BA A (#( #-' (#34//

38 ' ' (#!)*,# *,#'!))( B O B(** 4P AEB H 2) # ' * S 3 1 AA A D $ =. A A( #A AB( 3 1B.B B B.B ( A %# 1 3.B A ( A A ; ( ' ( # A M S /( KA E AH / ;!B $B > EH AE E( H (H / /( 2, ( $A J W AR A. B & A B $ B ( BAB AB 3 &D(! / A( ( A A = /A( & A( 1 ( A A' A (#( #-' (#35//

39 ' ' (#!)*,# 2) # ' * A M /A % & /( = 6B( / M ( B( /B #E H 7EH ( A $ # #E 3 A / J H 3W 1 EH &W #K A 1-1 >*5>, *4B ( * A %J, # # ( D ( > $ D $ D ( / D / ( 1D 7 A A B A E H # 1** W> A B (A B B>.(BAB( (. (A (# ( B FGAS A B B BE**H (#( #-' (#36//

40 ' ' (#!)*,# 3!EH. B 1AFBG.( DEH B. B E#$%HBA.FAG.A( AS R ( B 1A A.FA AGB S J B. E*H B BFAB AG(AFB GE0H (#( #-' (#37//

41 ' ' (#!)*,# * :,(' ' A> ))>BA (B EBAA BA A(A AA B AH( (> AA AB AAM #)>EH EH(A.A AA((A AE (A(BHJ A A.BB>A( ( ' ' (A K.A > A AA> D A!A A 1A(A B A D B (BA D AAB (, (K 1BA A.AAA (#( #-' (#3://

42 ' ' (#!)*,# BAA B >( A# (A FAG DA B EA(HAF GA.B > AA 1AAAAA A A> * )'(A E( (H( EHJ E AH AAJ EA( AH.B A (J (EBBHM 5#(> AJ E (A H.B( ( 01 (<ABE AH(AB B( ( ( AB7B AABA A A (A(B( AE AH1B AB. ( BB < B B A# B <A A (#( #-' (#/;//

43 ' ' (#!)*,#.( A A (EBA H *9>A (B (AAA(.B AEHEH E U,!M 'M 5'H E A( HM. '>DA (B(AAA B M 5(>DA BA # D E B *' > EA (AEH(A HM 02> (#( #-' (#/.//

44 D*## ' (#!)*,# / 9)7 3AEH(.32>/7= A(=(*5 B(3(&A #,%#3(5# B(3( A(5## #()**1)1((,45 9<((#1 9<(9#)))*)'(*4 9<( 3(FAG# 9<(# EH1 9<(#1( 8*(# 9<(63### 9<(?1)*88(30( 9<(?*#1E) ((( 8(*8 9<('*8)8') 8*(## 9<(3## 9<(01'()8 (/&,/**(* 02(#,<A(#,< E(A(7H((7 02(#,<A(-&D(5(7 2(6(-$(*4 *C2( 7<( # <A3(*('(*8 *./2;;2.(! (J(3(* D'(=(, *(8' '(1)***8 <2;;.=.(*( D'(=($?1)*(8(.::6E.::7.(*?1=/! (#( #-' (#/2//

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!!  # $ % $ & $ $ '' ())*  #  + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Bas Westerbaan bas@westerbaan.name 24 april 2012 1 Opgave 1.1 Een goed en voldoende antwoord is: L 1 = L 2, want L 1 en L 2 zijn alle woorden

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& '  (  (! )  ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

De wiskunde achter knopen

De wiskunde achter knopen De wiskunde achter knopen Leve de Wiskunde! Jasper Stokman UvA May 3, 2009 Jasper Stokman (UvA) De wiskunde achter knopen May 3, 2009 1 / 24 Een wiskundige knoop Een wiskundige knoop is een gesloten lus

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

$ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' (

$ % & % # ' ' ($ ) ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( ! "# $ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( $ 6 162, ' ' %# ($ 4 %' ' % '' ' # (7 '# % # (7 6' ' % - /

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning 27-10-2005 A12b/B10a OvS Opsporing 17-1-2008 A12d OvS Winning 27-10-2005 A15a OvS Winning 1-1-2013 A18a OvS Winning 27-10-2005 A18c OvS Winning

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004

Formeel Denken. Herfst 2004 Formeel Denken Herman Geuvers Deels gebaseerd op het herfst 2002 dictaat van Henk Barendregt en Bas Spitters, met dank aan het Discrete Wiskunde dictaat van Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Talen 1 1.1

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts PIN-Cracking Anne Eggels & Aukje Boef 21 juni 212 Where innovation starts Inhoud 2/23 Uitleg probleem Kleine herhaling vorige presentatie Codes kraken aan de hand van bewegingen Statistieken Conclusie

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

4 20 maar dan speelt 4v1 thuis tegen 4v2 maar 4v1 speelt ook uit tegen 4v2 want deze wedstrijd tel je bij 4v2. wedstrijden, dus totaal 1 n ( n 1)

4 20 maar dan speelt 4v1 thuis tegen 4v2 maar 4v1 speelt ook uit tegen 4v2 want deze wedstrijd tel je bij 4v2. wedstrijden, dus totaal 1 n ( n 1) Hoofdstuk : Combinatoriek.. Telproblemen visualiseren Opgave : 3 voordeel: een wegendiagram is compacter nadeel: bij een wegendiagram moet je weten dat je moet vermenigvuldigen terwijl je bij een boomdiagram

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Tot de kern. Kerntaken van waterschap Brabantse Delta. Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta

Tot de kern. Kerntaken van waterschap Brabantse Delta. Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta Tot de kern Kerntaken van waterschap Brabantse Delta Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta Rekenkameronderzoek naar Kerntaken van waterschap Brabantse Delta Rekenkamercommissie, februari 2015

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Over de construeerbaarheid van gehele hoeken

Over de construeerbaarheid van gehele hoeken Over de construeerbaarheid van gehele hoeken Dick Klingens maart 00. Inleiding In de getallentheorie worden algebraïsche getallen gedefinieerd via rationale veeltermen f van de n-de graad in één onbekende:

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Automaten. Informatica, UvA. Yde Venema

Automaten. Informatica, UvA. Yde Venema Automaten Informatica, UvA Yde Venema i Inhoud Inleiding 1 1 Formele talen en reguliere expressies 2 1.1 Formele talen.................................... 2 1.2 Reguliere expressies................................

Nadere informatie

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t :

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t : 12 e Wijziging Bouwverordening Barneveld 1993 Nr: 10-37a De raad der gemeente Barneveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 10-37; gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus4059 3006AB Rotterdam T.0104537 200 F.01041 30694 Aan geadresseerde Onskenmerk U.2011.04726 Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1

Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1 Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1 1. a. Er zijn in totaal 6 mogelijkheden. Te berekenen met het product 2. 3 = 6 mogelijkheden. Voordeel : makkelijker te tekenen. Nadeel : Het aantal

Nadere informatie

Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onderzoek naar opbouw en redenen kosten

Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onderzoek naar opbouw en redenen kosten Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Onderzoek naar opbouw en redenen kosten 8 juli 2014 Verantwoording Titel Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Jaarstukken Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Exploitatierekening in één oogopslag 4 Inleiding 5 Jaarverslag 11 1 Programmaverantwoording 12 1.1 Programma 1 - Veilige waterkeringen

Nadere informatie

Overzicht variabelen SPSS (Voor hele document: - 77: Weet ik niet - 88: Niet van toepassing op deze respondent - 99: Missing) Deel A

Overzicht variabelen SPSS (Voor hele document: - 77: Weet ik niet - 88: Niet van toepassing op deze respondent - 99: Missing) Deel A Overzicht variabelen SPSS (Voor hele document: - 77: Weet ik niet - 88: Niet van toepassing op deze respondent - 99: Missing) Deel A Naam Label Waarden Groep Soort groep 1 = Uithuisgeplaatste 2 = Thuisblijver

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

M/44000/M. Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 25 tot 40 mm

M/44000/M. Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 25 tot 40 mm Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 5 tot 40 mm Nieuw compact, ruimtebesparend ontwerp Met het betrouwbare afdichtingssysteem van Lintra Eenvoudige bevestiging standmelders Met

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Bijdrage aan hotspot sanering Eemskanaal Nummer: Bestuursstukken\1227 Agendapunt: 6 DB: Ja 12-11-2012 Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6 Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie 2 Opgaven 3 Terugkoppeling 6 1 Formele talen en automaten Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen van de cursus

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

Merkidentiteit provincie Antwerpen

Merkidentiteit provincie Antwerpen Merkidentiteit provincie Antwerpen Primaire De primaire zijn de waaruit het logo is opgebouwd. Al deze vallen binnen hetzelfde gamma, waardoor ze een sterk geheel vormen en onderling te combineren zijn.

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

In de voorronden dus 8 20 = 160 wedstrijden; in de kwartfinale (laatste 8 teams) 4 2 = 8 wedstrijden;

In de voorronden dus 8 20 = 160 wedstrijden; in de kwartfinale (laatste 8 teams) 4 2 = 8 wedstrijden; 1a 1b a b G&R havo/vwo D deel 1 C. von Schwartzenberg 1/11 Tellen (van de eindpunten) geeft 6 keuzemogelijkheden. Berekening: 3 6. Voordeel van een wegendiagram: minder werk om te maken. Nadeel van een

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013 Dr.mr. Frank Groothuijse Plan van behandeling 1. Hoofdlijnen Waterwet 2. Schadevergoedingsregeling: 7.14 Wtw 3. Gedoogplicht aanleg/wijziging

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

4.1 Rekenen met wortels [1]

4.1 Rekenen met wortels [1] 4.1 Rekenen met wortels [1] Rekenregels voor wortels: 1) A B AB met A 0 en B 0 A A 2) met A 0 en B 0 B B 3) A 2 A Voorbeeld 1: 2 3 23 6 Voorbeeld 2: 9 9 3 3 3 1 4.1 Rekenen met wortels [1] Voorbeeld 3:

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP Het uitwisselen van inventarisatiegegevens betreffende visueel rioolonderzoek tussen de en de uitvoerder van het onderzoek volgens NBN EN 13508-2: Het BEFDSS formaat voor het uitwisselen van gegevens betreffende

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Deelnemende Waterschappen Exploitatie en Investeringen 2016-2017 Afdelingshoofd Projectrealisatie Patrick

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

ABBAB, BABAB (B winnaar in vijf sets 4 sets is het 2-2).

ABBAB, BABAB (B winnaar in vijf sets 4 sets is het 2-2). C. von Schwartzenberg 1/10 Neem GR - practicum 1 door. (de uitwerkingen hiervan vind je op het laatste blad) 1a 1b a b Tellen (van de eindpunten) geeft 6 keuzemogelijkheden. Berekening: 6. Voordeel van

Nadere informatie

Unie van Waterschappen Bijlage 2

Unie van Waterschappen Bijlage 2 Unie van Waterschappen Bijlage 2 Aangepaste BBP-afspraken op gebied van regulering, vergunningverlening, toezicht, handhaving en beheersing lozingen De wijzigingen in de BBP-productenstructuur kunnen als

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

Meldingsformulier peilgestuurd draineren

Meldingsformulier peilgestuurd draineren Meldingsformulier peilgestuurd draineren Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van het aanleggen, hebben, wijzigen of verwijderen van een systeem voor peilgestuurde drainage,

Nadere informatie

0.1.1 Inkomend - 26944

0.1.1 Inkomend - 26944 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4 0.1.1 Inkomend

Nadere informatie

HET R A ADHUIS EEN MONUMENTALE DROOM 5 JAAR GALERIE HET RAADHUIS

HET R A ADHUIS EEN MONUMENTALE DROOM 5 JAAR GALERIE HET RAADHUIS G A L E R I E HET R A ADHUIS E X P O S I T I E EEN MONUMENTALE DROOM 5 JAAR GALERIE HET RAADHUIS 7 OKTOBER T/M 18 DECEMBER 2011 Al vijf jaar organiseert Ankie Onnes met passie en gedrevenheid exposities

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie