!" #$% & '! &! ( " # )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!" #$% & '! &! ( " # )"

Transcriptie

1

2 ! #$% &'! &! ( #)

3 $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6; 5 &.2#6;3<=,.#/&<!2!<%&2#3%#&<1!,&%!%&23$!3&.2#6; * &%2#!#2&2$&3&,#,;2!%#& ** 0 $=-%==2 *5 4 3:3%& &,>#,%#3 *? $,$-=3#&3=#%.&!,!-:3& * * #,-&#.#,/ *4 5 <&=7& /&-#6<&.&, *4 55 <&=7& %#1&2#,/ * 5 $,$-=3#& * 7. % )/,) '' * #,-&#.#,/ 2&!-#3!%#& % '7 0* #,-&#.#,/ 0 &&&21!,.&#,;2!%#&2/!,#3!%#& 6. :$ :/4, '6 8;/)* '< #6-!/&*>3%2=$%==2&,%!!< 1!,/3&$%2!%&2&&&2 8 #6-!/&>$!3&>.!%!).#6<&,1&#-#/&#. 5* #6-!/&5>1&27#$%<&, &2<&,2;&33#,&-&=2&!=$2!%#& 54 #6-!/&>#,;2!%#&,.&21&2.&-#,/1!,&&,!%&23$! 5 / %)4 4 % $ =*)# 7' (#( #-' (#.//

4 01 ' (#!)*,# ( ((A (A( B 7 AA( > B>B (A( BAB #B A, A>BB A BAA &AAA(A(A( (AA (BA B6B AC # B 7 DA A < EFGH( AB % E HA A A1.B 7( A AB &AI $ 3; (#( #-' (#2//

5 ' (#!)*,# ( #A AJ A(BJAB BAA A.ABA AK A =JA( AABBA. A (A# AA. BA(. BB AA.. AB &D A (( A AA # J B J ( A J BA( ( E(( H /A /BA (#( #-' (#3//

6 ' (#!)*,# #,%#3 J A 2B B B ( D A A.A ( D AB A >A! AA B DAA >.BLL(LL A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B J(B( B (#( #-' (#///

7 ' (#!)*,#.. (!#$%A ( & AEB > B<H. A.A( A BA ( B 1AA EHBA A (A> *!!3 M, M 5. BM.<.AA AEH #AEHA> AA> A(AAA. A(ABEAHA AEB*AH.B A A.32 3#AB A ABA A AA A A & A ( ((J AK EHF GEH7 (#( #-' (#4//

8 ' (#!)*,# AKJ AEJ(AAHB AA B. AA E HAA K A B > A AA E((H. A( A(JBA B 1BBB, #J( N3O; '5P(A B.BAA AB!% ( B& #AABA KA A > BA B( BKAI AJ B * (.AAA(B AA> (A.AA ABA (#( #-' (#5//

9 ' (#!)*,# >B (A ( A A %(&BD B A B 7BA A AB.AB (BB ( A A1B QBAAA!(B( A >B > A.AA (B( &AA! 6B # ABA A # AB AA BA 1ADJB ABA BA.DA( ( #B > BA AK A J A A.B(BA AB BAA A.A (#( #-' (#6//

10 ' (#!)*,#!.AA (#3% A(3-- D B #$$ J A > *!JM <BM J 52M!J <B 2 #AA A AAE#3%H AE3--HE H A#B AJAA JB 8 #5AB A A A B.A B. BA 0BA A. BA D > J(B(A (#( #-' (#7//

11 #(3-9# ' (#!)*,# '. )> D B #$$ J J!J <B 2 &A A AAD AB.!A!!3 > &AB!J D EBHB # #J BB DJA#3% ABA A #AJB 1A B %&' ( 1AO;(5PDJ AAA.A AABB> %&))!( '( #)) # ' * (BA A ( A E*HM. (BAA( AM 5. A( AAA EJ H & A AM 0 A A A( M 4 A M? B AB.=2EA H (#( #-' (#://

12 #(3-9# ' (#!)*,# =&22EAHA B AB M 8. (A(A M < (AA ED ( D E H D A(D HB M * B((B E ( HM ** #(M * #(B/3( ( A#$%.#,< BBA * ))!)'* 3%&2<%&, */ &/ 5// ;D' 0# A 7!<%&, *#7!< % > 51A /( 0$R)!.A (B FG! A ABA A&AA.$!J( > &A B AKA AA A 1JA A#A AB * () )))' ( BO*P0J B S (. E J HJAE DH B AAJ.AB B DB A(BAB BAAA (A (#( #-' (#.;//

13 #(3-9# ' (#!)*,# $S,A A B( #B(BD A ( AED HJ A B(A B B AEH A(A SE H BBA.( A 7 AAB(A BA B A(A A #5B A B B (.AB(( A( A# 1ABA (BAA.BA AA B7 AAAA E(AAHBAB ( B.BA B.A >A(A JJ B (#( #-' (#..//

14 #(3-9# ' (#!)*,#.AA A > TA M T M T. E H A J Omgeving: wetgever (waaronder Brussel), reglementair (provincie, bestuur), maatschappij en burger (uitvoering) Bestuur verantwoordin g Besturend Systeem externe verantwoording TREND: STRATEGISCH SYSTEEM ALS STATISCH DEEL: Strategie en beleid collectief (landelijk, europees) bepaald: 'waterschap als model' S T O acties (stuur) informatie Interne waarnemingen Informatiesysteem: stuurinformatie BEDRIJFSKUNDIG SYSTEEM ALS DYNAMISCH DEEL collectieve doelstellingen (het waterschapsmodel) efficient en doelmatig realiseren in de lokale situatie Primair Transformatiesysteem: informatie transformatie proces: data - gegevens - informatie - kennis - besluitvorming: output - waterveiligheid - 3 niveau's: wettelijk (keur-legger), juridisch (vergunningen, planvorming, handhaving) en operationeel (realisatie, beheer en onderhoud) Input Output ##.-))1)8' 1)*<1 8#=1*(<8##'(#*=8*) 8'((8*))(#1) *8##'(!8'( <=1)<>= *#<?=** * 1(*'()<)( =<1'('#) <*=*## B A B (AB 1A A A B ABBB A. (B A (#( #-' (#.2//

15 #(3-9# ' (#!)*,# A( BB. AA A E <A EH KH..A A %$. 6 A.( A B=B A A A. A A( BB =A -.A*5( B.A *8'*EAAH2 Q A A /A(AB *4(. B A( (K! A 5F G (#( #-' (#.3//

16 #(3-9# ' (#!)*,# ( A AAA(A EH A3 ( BB EAH BA AB S.BB BA A. ( AB &A A>ABAA& 17BA A /,0 A J & J #,%#3> J #,%#3 EAAAAHAA AA, ABA J ##,%#3 J A /#3E J H.J B BA #,%#3J B B EH #,%#3B AAAB A A J #,%#3AA AEAAAAHBBAAA A A KO=1(P A AAA A#,%#3 B J J (#( #-' (#.///

17 #(3-9# ' (#!)*,# AA#A #,%#3 L AA AO;(5#P 1 =J (A. AJ((.B.JO;5(###PB.B A3 A($EH# EBADH! BB! BB 3 B B AE H AB BBB1EH KA. (A( B D!B E %H ( BB #(ABA J> B (A # B A!!3( ( A&B. DBA (#( #-' (#.4//

18 #(3-9# ' (#!)*,# -. 3 D B #$$ J J!J <B 2 =J. AB B A= J B (J K. B AK AB ABI#B > (A ABA M '((( ( 8#*E2H M '((( ( B.BAABA B 2! ) 3>C B.B AB B A EH EH JA DA AA( EH AEH1 A (#( #-' (#.5//

19 #(3-9# ' (#!)*,#. (.(A( EHA A. /A AA AAAA.AAA.BBA> *A M 1 EH #BA > * B BB ' 5B B' ( B %5BB J BA EAAH E H UEH'EH'EH *)! )3 )'')' (' ) 0 4(5 ') ) ') * A ? B ' 8 0' 6 ' 6 D E H * ** * ) (#( #-' (#.6//

20 #(3-9# ' (#!)*,# $8 #()(#)*8)8' 1#BC 1())* ') BC*'* ) *(' #*8081)#(#(# 8 9 ') #5A A # BG *A KA0AB A B. AB AB.& #,/JE.$!H#B B(A> T 3>F8#1#GO.32#PM TO.32##PM T3( RO.32###PM TEHO.32#1P &AA 3. A O.321P. > F*88,( ( KA(#.AB( ( A(BB BA )DAAA AB /#3' * A AGO.32##P O.32(1PA AAA. A (A.A (#( #-' (#.7//

21 #(3-9# ' (#!)*,# (B B BDJBB AD A1A.A B (A.BA AA. AD A A. FRGAA EH A>. AA A AA &. 2!' 1AAA( A(A(( AB. D B & 1AAB AA A ABA. BABB BB &BB/ O&P0 K > * J M 1M 5B' M R M 03A' (#( #-' (#.://

22 #(3-9# ' (#!)*,# : ' )'))! '. 4(5 : ' - * A ? B D E H * ** * ) 6 6 6;8 8;6 8;6 &QB/ J J B( R AEH A( B AB > *.B A( AA.BA B M ')'A.A A &A! A 5( A #,%#3J AA AB 1AA#,%#3J (#( #-' (#2;//

23 #(3-9# ' (#!)*,# A AA J : 1AB. &AB BA>AA A ( RB D.AAA &. 1 #,%#3 J A BA B # B #,%#3BAJ AA BB (#( #-' (#2.//

24 #(/- ' (#!)*,# 7. % : D B #$$ J J!J <B 2,J( BB EH EH AA 6< A.(F)GO<(*4P BA : < <A %0BB < - ' 2 ('! ) ( *% BB *K *. K BE'H EH 3%JB K K A ( EIH 5 B 5A 5 A BB E **H ( 7 V ( ( KB( 4 4 4( A (B??A? E( KHA A 8 8A 8BAAAB AEBAH (#( #-' (#22//

25 #(/- ' (#!)*,# &BB BK1BB A A! A &B BA A(A A AAA A KA# A %A A. (( ( ( (AB.B #A BA B B 2B B. D A 1 B ARD A(BAAAA # (RA.B #,%#3=A BA (#( #-' (#23//

26 #(4-) ' (#!)*,# D B #$$ J J!J <B 2,J(B AA7A DA,A<BA. - *'( #JA B.(B B &A S 3 AA #JO;(5##PF 8)#(#*># )(#8*#'(#)8#( 8G. J AA B ( medewerkers strategie & beleid middelen Leren & verbeteren ##2-$9 waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij ( B B A B (#( #-' (#2///

27 #(4-) ' (#!)*,# ABB#,<AE#,<HE!,A(,H LLB D(!!3(A 7A A A A #AB J(B(A J J7B AAB B B (#( #-' (#24//

28 #(5-# ' (#!)*,# 6. : #AJ A(B.A A JA (AABB A# A. BA(. B A. A.. AB &D A (( A AA # J BB / A /BA #,%#3 J A 2B B B ( D A A A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B B BJ(B( (#( #-' (#25//

29 ' ' (#!)*,# 8 (#( #-' (#26//

30 ' ' (#!)*,# *,)'..32*4B AEAAH A(A. AB> ##.?)))*)' ABA( 3EH3E3H AEAAH(A EAAHEAH%B B A( (#( #-' (#27//

31 ' ' (#!)*,#!*4 B*EAABH 5E6H#53.AB(AA( A.7;K ABA A. A 3( LLA ( A & B 3.A (AA0B BABB A O=1(*E*HP Sector Waterbeheer Afdeling Regio Oost Afdeling Regio West Afdeling Waterkering en Ondersteuning Afdeling Vergunningverlening en handhaving Afdeling Projecten BBP -producten BBP -producten BBP -producten BBP -producten Onderhoud primaire waterkeringen Onderhoud regionale waterkeringen Onderhoud overige waterkeringen Onderhoud waterlopen Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater Voorzieningen verwante belangen watersystemen Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing Calamiteitenbestrijding watersystemen Onderhoud vaarwegens en havens Onderhoud kunstwerken en vaarwegenbeheer Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer Voorzieningen verwante belangen vaarwegenbeheer Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens Calamiteitenbestrijding vaarwegens en havens Beheer niet-reglementaire zaken Beheersplan waterkeringen Calamiteitenplannen Legger waterkeringen Beheersregister waterkeringen Veiligheidstoetsing waterkeringen Voorziening verwante belangen waterkeringen Muskusrattenbestrijding Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Leger waterlopen en kunstwerken Beheersregister waterlopen en kunstwerken Centrale (geo)grafische informatie Keur Vergunningen en keurontheffingen Toezicht keur Repressieve handhaving keur WVO-vergunningen WVO-meldingen Toezicht WVO Repressieve handhaving WVO Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Aanleg en verwerving Aanleg en verwerving overige waterkeringen Aanleg en verwerving waterlopen Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing Baggerprogramma Verwijdering en verwerking van verspreidbare baggerspecie Verwijdering en verwerking van niet-verspreidbare baggerspecie Bijdragen aan derden voor baggeren Saneringsprogramma Sanering van waterbodems Bouw en verwerving kunstwerken actieve waterbeheersing Baggeren vaarwegen en havens Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer & 7 A ( ( (#( #-' (#2://

32 ' ' (#!)*,# B &B AB ' A #AA E****<HA> BBP-product: BBP-product: Wie voert uit: Wie voert uit: Eerste opzet legger primaire keringen Eerste opzet legger primaire keringen Ondersteuning Ondersteuning Keur/reglement Bestaande leggers Interne vraag Overige wetgeving Maken en vaststellen legger reg. Keringen en kunstwerken (1e keer) Vastgestelde legger 1 Opstellen PvE en PvA 2 Inventariseren huidige gegevens 3 Vergaren ontbrekende gegevens 4 Maken concept technische legger 5 Controle op inhoudelijke juistheid van de concept technische legger 6 Integreren legger en keur 7 Inspraakprocedure en vaststellen AB PvE Geinventariseerde gegevens Alle gegevens beschikbaar Concept technische legger Gecontroleerde technische legger Legger inspraakgereed 1a Intern overleg PvE 1b Maken concept PvE 1c Vaststellen PvE in bestuur 1d Opstellen PvA Eisen en uitgangspunten Concept PvE Vastgesteld PvE 4a Maken schetsontwerp 4b Vullen schetsontwerp Schets ontwerp A(( D(A(( ( A A BA.A B# E#!(H ABAA ((A( DA LL>A! A >!77=='3'== (#( #-' (#3;//

33 ' ' (#!)*,# *,,> )7' #*A A, A A A>. A A! AA! A ( A %AF G A.( DA AA>AA (#( #-' (#3.//

34 ' ' (#!)*,#.32AA3 *.320 A( A00 A# 4 1>A AA B. A A A* (AAB A B(# AF G A B A A BA B= A' * A BA AA A AA.32 D4 BA( AAA A ( A,. ( AB A AR G A(AG AA 1.32A AB BA.A > ( (B AA (B(AB.(A DA # BA B A(A.AA BA B AB (#( #-' (#32//

35 ' ' (#!)*,# #.32 B #A 4 $ A E*B4 A H BA A> * AM B AA AM. A A (* >AB AB1BB B( AA AEH ABA.A,4 B(* ( ABA.B AAB B..A BE*HAEH. ABB.A BAAB (#( #-' (#33//

36 ' ' (#!)*,# ABB J A. ( AAA.B7A B GE,H B A E!,(,OAAAPH7,&E,,/ N& 1OAAAPH AB A.AB A A>.BBBA B.BB ( AABB BAA.32 AA A AABB 7A( EIH #A B (#( #-' (#3///

37 ' ' (#!)*,# B B A,??? 4(5 * 4 B (B. A( A A A A (A* B ( B 1A 5.A A A.BBAR. A EH 4B A/ 03 A A B(BA AA 4 A> (? B. AB A 8 &B ( AABAB BB. D E H AD EAH *.B A ** AB *.BA A (#( #-' (#34//

38 ' ' (#!)*,# *,#'!))( B O B(** 4P AEB H 2) # ' * S 3 1 AA A D $ =. A A( #A AB( 3 1B.B B B.B ( A %# 1 3.B A ( A A ; ( ' ( # A M S /( KA E AH / ;!B $B > EH AE E( H (H / /( 2, ( $A J W AR A. B & A B $ B ( BAB AB 3 &D(! / A( ( A A = /A( & A( 1 ( A A' A (#( #-' (#35//

39 ' ' (#!)*,# 2) # ' * A M /A % & /( = 6B( / M ( B( /B #E H 7EH ( A $ # #E 3 A / J H 3W 1 EH &W #K A 1-1 >*5>, *4B ( * A %J, # # ( D ( > $ D $ D ( / D / ( 1D 7 A A B A E H # 1** W> A B (A B B>.(BAB( (. (A (# ( B FGAS A B B BE**H (#( #-' (#36//

40 ' ' (#!)*,# 3!EH. B 1AFBG.( DEH B. B E#$%HBA.FAG.A( AS R ( B 1A A.FA AGB S J B. E*H B BFAB AG(AFB GE0H (#( #-' (#37//

41 ' ' (#!)*,# * :,(' ' A> ))>BA (B EBAA BA A(A AA B AH( (> AA AB AAM #)>EH EH(A.A AA((A AE (A(BHJ A A.BB>A( ( ' ' (A K.A > A AA> D A!A A 1A(A B A D B (BA D AAB (, (K 1BA A.AAA (#( #-' (#3://

42 ' ' (#!)*,# BAA B >( A# (A FAG DA B EA(HAF GA.B > AA 1AAAAA A A> * )'(A E( (H( EHJ E AH AAJ EA( AH.B A (J (EBBHM 5#(> AJ E (A H.B( ( 01 (<ABE AH(AB B( ( ( AB7B AABA A A (A(B( AE AH1B AB. ( BB < B B A# B <A A (#( #-' (#/;//

43 ' ' (#!)*,#.( A A (EBA H *9>A (B (AAA(.B AEHEH E U,!M 'M 5'H E A( HM. '>DA (B(AAA B M 5(>DA BA # D E B *' > EA (AEH(A HM 02> (#( #-' (#/.//

44 D*## ' (#!)*,# / 9)7 3AEH(.32>/7= A(=(*5 B(3(&A #,%#3(5# B(3( A(5## #()**1)1((,45 9<((#1 9<(9#)))*)'(*4 9<( 3(FAG# 9<(# EH1 9<(#1( 8*(# 9<(63### 9<(?1)*88(30( 9<(?*#1E) ((( 8(*8 9<('*8)8') 8*(## 9<(3## 9<(01'()8 (/&,/**(* 02(#,<A(#,< E(A(7H((7 02(#,<A(-&D(5(7 2(6(-$(*4 *C2( 7<( # <A3(*('(*8 *./2;;2.(! (J(3(* D'(=(, *(8' '(1)***8 <2;;.=.(*( D'(=($?1)*(8(.::6E.::7.(*?1=/! (#( #-' (#/2//

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!!  # $ % $ & $ $ '' ())*  #  + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& '  (  (! )  ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

$ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' (

$ % & % # ' ' ($ ) ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( ! "# $ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( $ 6 162, ' ' %# ($ 4 %' ' % '' ' # (7 '# % # (7 6' ' % - /

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts PIN-Cracking Anne Eggels & Aukje Boef 21 juni 212 Where innovation starts Inhoud 2/23 Uitleg probleem Kleine herhaling vorige presentatie Codes kraken aan de hand van bewegingen Statistieken Conclusie

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

In de voorronden dus 8 20 = 160 wedstrijden; in de kwartfinale (laatste 8 teams) 4 2 = 8 wedstrijden;

In de voorronden dus 8 20 = 160 wedstrijden; in de kwartfinale (laatste 8 teams) 4 2 = 8 wedstrijden; 1a 1b a b G&R havo/vwo D deel 1 C. von Schwartzenberg 1/11 Tellen (van de eindpunten) geeft 6 keuzemogelijkheden. Berekening: 3 6. Voordeel van een wegendiagram: minder werk om te maken. Nadeel van een

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6 Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie 2 Opgaven 3 Terugkoppeling 6 1 Formele talen en automaten Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen van de cursus

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

Totaal 5.527 4.346 0 4 1.177 99 0 0 361 0 5.626 4.707 0 4 915 54 415

Totaal 5.527 4.346 0 4 1.177 99 0 0 361 0 5.626 4.707 0 4 915 54 415 Bijlage 1 Staat van immateriële vaste activa Omschrijving Stand per 1-1-2010 Mutaties 2010 Stand per 31-12-2010 aanschaf cumulatieve boek- nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrage aanschaf cumulatieve

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

ABBAB, BABAB (B winnaar in vijf sets 4 sets is het 2-2).

ABBAB, BABAB (B winnaar in vijf sets 4 sets is het 2-2). C. von Schwartzenberg 1/10 Neem GR - practicum 1 door. (de uitwerkingen hiervan vind je op het laatste blad) 1a 1b a b Tellen (van de eindpunten) geeft 6 keuzemogelijkheden. Berekening: 6. Voordeel van

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Jaarstukken Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Exploitatierekening in één oogopslag 4 Inleiding 5 Jaarverslag 11 1 Programmaverantwoording 12 1.1 Programma 1 - Veilige waterkeringen

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

0.1.1 Inkomend - 26944

0.1.1 Inkomend - 26944 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4 0.1.1 Inkomend

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Ingekomen van + Activiteit: Afgevaardigde: ProDemos Deelname aan Dag van de Democratie op

Nadere informatie

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen maart 204 Inhoud. Inleiding... 2. Beleidsregel algemeen... 2 3. Beleidsregel bebouwing... 3 4. Beleidsregel kabels en leidingen... 8 5. Beleidsregel buitengewoon

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 28-11-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Bijdrage aan hotspot sanering Eemskanaal Nummer: Bestuursstukken\1227 Agendapunt: 6 DB: Ja 12-11-2012 Workflow Opsteller: Niels Erenstein, 0598-693619 Veiligheid en Voldoende Water BPP: Nee

Nadere informatie

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van, kenmerk, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-"

% &# / 0!( /!!!2 3 42- % 3,2!#5*! % 3! 3 6!!. 1!#74 2- !"!#$ % &# % '"&( % )*+#$ %,"!-"+. / 0!( / #"-1 / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. $1"!- 1!#74 2-" +7.-# !"#2-- 1! "!""!"!#!--1 8 "#!--1-" 11#-#*" 291*:!!*1"12##81# 1-###1! #*0 ;22#-1!!-

Nadere informatie

Managementletter 2012-1

Managementletter 2012-1 Managementletter 2012-1 Bestemd voor: dagelijks bestuur Datum: 20 maart 2012 Registratienummer : 12IT004331 Barcode : 12IT004331 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding, doelstelling en algemene aandachtspunten

Nadere informatie

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013 Dr.mr. Frank Groothuijse Plan van behandeling 1. Hoofdlijnen Waterwet 2. Schadevergoedingsregeling: 7.14 Wtw 3. Gedoogplicht aanleg/wijziging

Nadere informatie

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP Het uitwisselen van inventarisatiegegevens betreffende visueel rioolonderzoek tussen de en de uitvoerder van het onderzoek volgens NBN EN 13508-2: Het BEFDSS formaat voor het uitwisselen van gegevens betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING

Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING Postbus 560 5201 AN 's-hertogenbosch WEGENS AFSLUITING Toelichting Afsluiting vanwege Einde Levering -essenr ".. Geachte heer/mevrouw, Voor uw energielevering zijn twee bedrijven betrokken: verantwoordelijk

Nadere informatie

Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD

Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Agenda Introductie Probleemstelling Gekozen aanpak in relatie tot AMC Implementatie

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN 22-09-2006 College Dijkgraaf en Heemraden, Gezamenlijke commissie vergadering d.d. 4 oktober 2006 Inrichting beleidsbegroting VAN AFSCHRIFT AAN Ronald Bosua DT B0601505 Notitie "De (In) richting beleidsbegroting

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Bijlagen Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Tabel 1 Te besteden uren in 2013 Provincies % verdeel-sleutel Vergoeding provincie aan SRN Totaal uren per provincie voor provinciaal netwerk voor landelijke

Nadere informatie

Willem-Jan van der Zanden

Willem-Jan van der Zanden Enkele praktische zaken: Altijd meenemen een schrift met ruitjespapier (1 cm of 0,5 cm) of losse blaadjes in een map. Bij voorkeur een groot schrift (A4); Geodriehoek: Deze kun je kopen in de winkel. Koop

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)!

Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)! Wiskunde Module! Basisprogramma Psychologische Methodenleer! Alexander Ly (en Raoul Grasman)! Inhoudsopgave! Wiskunde en psychologie! Doelstelling van de module! Opzet van de module! Algebra: reken regels!

Nadere informatie

KOMO-Procescertificaten Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies

KOMO-Procescertificaten Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies Aannemingsbedrijf Project Rotterdam BV Sevillaweg 60-3047 AL ROTTERDAM (010) 437 43 73 (010) 437 70 49 nr. IKB2826/14 d.d. 2014-06-20 Aannemingsbedrijf Betsema BV Postbus 65-8560 AB BALK Eigen Haard 25-8561

Nadere informatie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie Index bij Möller, Hieratische Paläographie F. Vervloesem 24 februari 2006 1 Inleiding Bij het lezen van hiëratische teksten zal men al snel Möllers paleografie gebruiken. Helaas is deze paleografie niet

Nadere informatie

Nummer: 316334. Onderwerp: Uitgangspuntennotitie integraal waterbodembeheer 2015 en verder

Nummer: 316334. Onderwerp: Uitgangspuntennotitie integraal waterbodembeheer 2015 en verder COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Uitgangspuntennotitie integraal waterbodembeheer 2015 en verder Nummer: 316334 In D&H: 31-08-2010 Steller: ir. J.F. Boegborn

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag AGV 2009 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag AGV 2009 (inclusief jaarrekening) Jaarverslag AGV 2009 (inclusief jaarrekening) Vastgesteld in de vergadering van het AB van 8 juli 2010. INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Samenvatting...2 3. Jaarverslag 2009 3.1. Algemeen...7 3.1.1 Programma

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse

VNG Juridische 2-daagse VNG Juridische 2-daagse Succesvol kostenverhaal door gemeenten Dr. G.A. van der Veen AKD (Rotterdam) 11 oktober 2011 Inleiding 1. Introductie 2. Zorg voor een goede grondslag voor kostenverhaal voorbeeld

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

INSTRUCTIE: INMETEN LINEAR SCALE T.B.V. FREESBANKEN

INSTRUCTIE: INMETEN LINEAR SCALE T.B.V. FREESBANKEN Revisie Vrijgave Inhoud wijziging stand door 01 J. Dommerholt eerste vrijgave Mitutoyo Nederland Pagina 1 van 7 1. Uitleg machine - 1 ( X-as ) - 2 ( Y-as ) - 3 ( Z-as ) - Freeskop 2. Inmeten X-as Waar

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Meldingsformulier peilgestuurd draineren

Meldingsformulier peilgestuurd draineren Meldingsformulier peilgestuurd draineren Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van het aanleggen, hebben, wijzigen of verwijderen van een systeem voor peilgestuurde drainage,

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie