!" #$% & '! &! ( " # )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!" #$% & '! &! ( " # )"

Transcriptie

1

2 ! #$% &'! &! ( #)

3 $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6; 5 &.2#6;3<=,.#/&<!2!<%&2#3%#&<1!,&%!%&23$!3&.2#6; * &%2#!#2&2$&3&,#,;2!%#& ** 0 $=-%==2 *5 4 3:3%& &,>#,%#3 *? $,$-=3#&3=#%.&!,!-:3& * * #,-&#.#,/ *4 5 <&=7& /&-#6<&.&, *4 55 <&=7& %#1&2#,/ * 5 $,$-=3#& * 7. % )/,) '' * #,-&#.#,/ 2&!-#3!%#& % '7 0* #,-&#.#,/ 0 &&&21!,.&#,;2!%#&2/!,#3!%#& 6. :$ :/4, '6 8;/)* '< #6-!/&*>3%2=$%==2&,%!!< 1!,/3&$%2!%&2&&&2 8 #6-!/&>$!3&>.!%!).#6<&,1&#-#/&#. 5* #6-!/&5>1&27#$%<&, &2<&,2;&33#,&-&=2&!=$2!%#& 54 #6-!/&>#,;2!%#&,.&21&2.&-#,/1!,&&,!%&23$! 5 / %)4 4 % $ =*)# 7' (#( #-' (#.//

4 01 ' (#!)*,# ( ((A (A( B 7 AA( > B>B (A( BAB #B A, A>BB A BAA &AAA(A(A( (AA (BA B6B AC # B 7 DA A < EFGH( AB % E HA A A1.B 7( A AB &AI $ 3; (#( #-' (#2//

5 ' (#!)*,# ( #A AJ A(BJAB BAA A.ABA AK A =JA( AABBA. A (A# AA. BA(. BB AA.. AB &D A (( A AA # J B J ( A J BA( ( E(( H /A /BA (#( #-' (#3//

6 ' (#!)*,# #,%#3 J A 2B B B ( D A A.A ( D AB A >A! AA B DAA >.BLL(LL A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B J(B( B (#( #-' (#///

7 ' (#!)*,#.. (!#$%A ( & AEB > B<H. A.A( A BA ( B 1AA EHBA A (A> *!!3 M, M 5. BM.<.AA AEH #AEHA> AA> A(AAA. A(ABEAHA AEB*AH.B A A.32 3#AB A ABA A AA A A & A ( ((J AK EHF GEH7 (#( #-' (#4//

8 ' (#!)*,# AKJ AEJ(AAHB AA B. AA E HAA K A B > A AA E((H. A( A(JBA B 1BBB, #J( N3O; '5P(A B.BAA AB!% ( B& #AABA KA A > BA B( BKAI AJ B * (.AAA(B AA> (A.AA ABA (#( #-' (#5//

9 ' (#!)*,# >B (A ( A A %(&BD B A B 7BA A AB.AB (BB ( A A1B QBAAA!(B( A >B > A.AA (B( &AA! 6B # ABA A # AB AA BA 1ADJB ABA BA.DA( ( #B > BA AK A J A A.B(BA AB BAA A.A (#( #-' (#6//

10 ' (#!)*,#!.AA (#3% A(3-- D B #$$ J A > *!JM <BM J 52M!J <B 2 #AA A AAE#3%H AE3--HE H A#B AJAA JB 8 #5AB A A A B.A B. BA 0BA A. BA D > J(B(A (#( #-' (#7//

11 #(3-9# ' (#!)*,# '. )> D B #$$ J J!J <B 2 &A A AAD AB.!A!!3 > &AB!J D EBHB # #J BB DJA#3% ABA A #AJB 1A B %&' ( 1AO;(5PDJ AAA.A AABB> %&))!( '( #)) # ' * (BA A ( A E*HM. (BAA( AM 5. A( AAA EJ H & A AM 0 A A A( M 4 A M? B AB.=2EA H (#( #-' (#://

12 #(3-9# ' (#!)*,# =&22EAHA B AB M 8. (A(A M < (AA ED ( D E H D A(D HB M * B((B E ( HM ** #(M * #(B/3( ( A#$%.#,< BBA * ))!)'* 3%&2<%&, */ &/ 5// ;D' 0# A 7!<%&, *#7!< % > 51A /( 0$R)!.A (B FG! A ABA A&AA.$!J( > &A B AKA AA A 1JA A#A AB * () )))' ( BO*P0J B S (. E J HJAE DH B AAJ.AB B DB A(BAB BAAA (A (#( #-' (#.;//

13 #(3-9# ' (#!)*,# $S,A A B( #B(BD A ( AED HJ A B(A B B AEH A(A SE H BBA.( A 7 AAB(A BA B A(A A #5B A B B (.AB(( A( A# 1ABA (BAA.BA AA B7 AAAA E(AAHBAB ( B.BA B.A >A(A JJ B (#( #-' (#..//

14 #(3-9# ' (#!)*,#.AA A > TA M T M T. E H A J Omgeving: wetgever (waaronder Brussel), reglementair (provincie, bestuur), maatschappij en burger (uitvoering) Bestuur verantwoordin g Besturend Systeem externe verantwoording TREND: STRATEGISCH SYSTEEM ALS STATISCH DEEL: Strategie en beleid collectief (landelijk, europees) bepaald: 'waterschap als model' S T O acties (stuur) informatie Interne waarnemingen Informatiesysteem: stuurinformatie BEDRIJFSKUNDIG SYSTEEM ALS DYNAMISCH DEEL collectieve doelstellingen (het waterschapsmodel) efficient en doelmatig realiseren in de lokale situatie Primair Transformatiesysteem: informatie transformatie proces: data - gegevens - informatie - kennis - besluitvorming: output - waterveiligheid - 3 niveau's: wettelijk (keur-legger), juridisch (vergunningen, planvorming, handhaving) en operationeel (realisatie, beheer en onderhoud) Input Output ##.-))1)8' 1)*<1 8#=1*(<8##'(#*=8*) 8'((8*))(#1) *8##'(!8'( <=1)<>= *#<?=** * 1(*'()<)( =<1'('#) <*=*## B A B (AB 1A A A B ABBB A. (B A (#( #-' (#.2//

15 #(3-9# ' (#!)*,# A( BB. AA A E <A EH KH..A A %$. 6 A.( A B=B A A A. A A( BB =A -.A*5( B.A *8'*EAAH2 Q A A /A(AB *4(. B A( (K! A 5F G (#( #-' (#.3//

16 #(3-9# ' (#!)*,# ( A AAA(A EH A3 ( BB EAH BA AB S.BB BA A. ( AB &A A>ABAA& 17BA A /,0 A J & J #,%#3> J #,%#3 EAAAAHAA AA, ABA J ##,%#3 J A /#3E J H.J B BA #,%#3J B B EH #,%#3B AAAB A A J #,%#3AA AEAAAAHBBAAA A A KO=1(P A AAA A#,%#3 B J J (#( #-' (#.///

17 #(3-9# ' (#!)*,# AA#A #,%#3 L AA AO;(5#P 1 =J (A. AJ((.B.JO;5(###PB.B A3 A($EH# EBADH! BB! BB 3 B B AE H AB BBB1EH KA. (A( B D!B E %H ( BB #(ABA J> B (A # B A!!3( ( A&B. DBA (#( #-' (#.4//

18 #(3-9# ' (#!)*,# -. 3 D B #$$ J J!J <B 2 =J. AB B A= J B (J K. B AK AB ABI#B > (A ABA M '((( ( 8#*E2H M '((( ( B.BAABA B 2! ) 3>C B.B AB B A EH EH JA DA AA( EH AEH1 A (#( #-' (#.5//

19 #(3-9# ' (#!)*,#. (.(A( EHA A. /A AA AAAA.AAA.BBA> *A M 1 EH #BA > * B BB ' 5B B' ( B %5BB J BA EAAH E H UEH'EH'EH *)! )3 )'')' (' ) 0 4(5 ') ) ') * A ? B ' 8 0' 6 ' 6 D E H * ** * ) (#( #-' (#.6//

20 #(3-9# ' (#!)*,# $8 #()(#)*8)8' 1#BC 1())* ') BC*'* ) *(' #*8081)#(#(# 8 9 ') #5A A # BG *A KA0AB A B. AB AB.& #,/JE.$!H#B B(A> T 3>F8#1#GO.32#PM TO.32##PM T3( RO.32###PM TEHO.32#1P &AA 3. A O.321P. > F*88,( ( KA(#.AB( ( A(BB BA )DAAA AB /#3' * A AGO.32##P O.32(1PA AAA. A (A.A (#( #-' (#.7//

21 #(3-9# ' (#!)*,# (B B BDJBB AD A1A.A B (A.BA AA. AD A A. FRGAA EH A>. AA A AA &. 2!' 1AAA( A(A(( AB. D B & 1AAB AA A ABA. BABB BB &BB/ O&P0 K > * J M 1M 5B' M R M 03A' (#( #-' (#.://

22 #(3-9# ' (#!)*,# : ' )'))! '. 4(5 : ' - * A ? B D E H * ** * ) 6 6 6;8 8;6 8;6 &QB/ J J B( R AEH A( B AB > *.B A( AA.BA B M ')'A.A A &A! A 5( A #,%#3J AA AB 1AA#,%#3J (#( #-' (#2;//

23 #(3-9# ' (#!)*,# A AA J : 1AB. &AB BA>AA A ( RB D.AAA &. 1 #,%#3 J A BA B # B #,%#3BAJ AA BB (#( #-' (#2.//

24 #(/- ' (#!)*,# 7. % : D B #$$ J J!J <B 2,J( BB EH EH AA 6< A.(F)GO<(*4P BA : < <A %0BB < - ' 2 ('! ) ( *% BB *K *. K BE'H EH 3%JB K K A ( EIH 5 B 5A 5 A BB E **H ( 7 V ( ( KB( 4 4 4( A (B??A? E( KHA A 8 8A 8BAAAB AEBAH (#( #-' (#22//

25 #(/- ' (#!)*,# &BB BK1BB A A! A &B BA A(A A AAA A KA# A %A A. (( ( ( (AB.B #A BA B B 2B B. D A 1 B ARD A(BAAAA # (RA.B #,%#3=A BA (#( #-' (#23//

26 #(4-) ' (#!)*,# D B #$$ J J!J <B 2,J(B AA7A DA,A<BA. - *'( #JA B.(B B &A S 3 AA #JO;(5##PF 8)#(#*># )(#8*#'(#)8#( 8G. J AA B ( medewerkers strategie & beleid middelen Leren & verbeteren ##2-$9 waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij ( B B A B (#( #-' (#2///

27 #(4-) ' (#!)*,# ABB#,<AE#,<HE!,A(,H LLB D(!!3(A 7A A A A #AB J(B(A J J7B AAB B B (#( #-' (#24//

28 #(5-# ' (#!)*,# 6. : #AJ A(B.A A JA (AABB A# A. BA(. B A. A.. AB &D A (( A AA # J BB / A /BA #,%#3 J A 2B B B ( D A A A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B B BJ(B( (#( #-' (#25//

29 ' ' (#!)*,# 8 (#( #-' (#26//

30 ' ' (#!)*,# *,)'..32*4B AEAAH A(A. AB> ##.?)))*)' ABA( 3EH3E3H AEAAH(A EAAHEAH%B B A( (#( #-' (#27//

31 ' ' (#!)*,#!*4 B*EAABH 5E6H#53.AB(AA( A.7;K ABA A. A 3( LLA ( A & B 3.A (AA0B BABB A O=1(*E*HP Sector Waterbeheer Afdeling Regio Oost Afdeling Regio West Afdeling Waterkering en Ondersteuning Afdeling Vergunningverlening en handhaving Afdeling Projecten BBP -producten BBP -producten BBP -producten BBP -producten Onderhoud primaire waterkeringen Onderhoud regionale waterkeringen Onderhoud overige waterkeringen Onderhoud waterlopen Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater Voorzieningen verwante belangen watersystemen Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing Calamiteitenbestrijding watersystemen Onderhoud vaarwegens en havens Onderhoud kunstwerken en vaarwegenbeheer Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer Voorzieningen verwante belangen vaarwegenbeheer Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens Calamiteitenbestrijding vaarwegens en havens Beheer niet-reglementaire zaken Beheersplan waterkeringen Calamiteitenplannen Legger waterkeringen Beheersregister waterkeringen Veiligheidstoetsing waterkeringen Voorziening verwante belangen waterkeringen Muskusrattenbestrijding Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Leger waterlopen en kunstwerken Beheersregister waterlopen en kunstwerken Centrale (geo)grafische informatie Keur Vergunningen en keurontheffingen Toezicht keur Repressieve handhaving keur WVO-vergunningen WVO-meldingen Toezicht WVO Repressieve handhaving WVO Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Aanleg en verwerving Aanleg en verwerving overige waterkeringen Aanleg en verwerving waterlopen Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing Baggerprogramma Verwijdering en verwerking van verspreidbare baggerspecie Verwijdering en verwerking van niet-verspreidbare baggerspecie Bijdragen aan derden voor baggeren Saneringsprogramma Sanering van waterbodems Bouw en verwerving kunstwerken actieve waterbeheersing Baggeren vaarwegen en havens Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer & 7 A ( ( (#( #-' (#2://

32 ' ' (#!)*,# B &B AB ' A #AA E****<HA> BBP-product: BBP-product: Wie voert uit: Wie voert uit: Eerste opzet legger primaire keringen Eerste opzet legger primaire keringen Ondersteuning Ondersteuning Keur/reglement Bestaande leggers Interne vraag Overige wetgeving Maken en vaststellen legger reg. Keringen en kunstwerken (1e keer) Vastgestelde legger 1 Opstellen PvE en PvA 2 Inventariseren huidige gegevens 3 Vergaren ontbrekende gegevens 4 Maken concept technische legger 5 Controle op inhoudelijke juistheid van de concept technische legger 6 Integreren legger en keur 7 Inspraakprocedure en vaststellen AB PvE Geinventariseerde gegevens Alle gegevens beschikbaar Concept technische legger Gecontroleerde technische legger Legger inspraakgereed 1a Intern overleg PvE 1b Maken concept PvE 1c Vaststellen PvE in bestuur 1d Opstellen PvA Eisen en uitgangspunten Concept PvE Vastgesteld PvE 4a Maken schetsontwerp 4b Vullen schetsontwerp Schets ontwerp A(( D(A(( ( A A BA.A B# E#!(H ABAA ((A( DA LL>A! A >!77=='3'== (#( #-' (#3;//

33 ' ' (#!)*,# *,,> )7' #*A A, A A A>. A A! AA! A ( A %AF G A.( DA AA>AA (#( #-' (#3.//

34 ' ' (#!)*,#.32AA3 *.320 A( A00 A# 4 1>A AA B. A A A* (AAB A B(# AF G A B A A BA B= A' * A BA AA A AA.32 D4 BA( AAA A ( A,. ( AB A AR G A(AG AA 1.32A AB BA.A > ( (B AA (B(AB.(A DA # BA B A(A.AA BA B AB (#( #-' (#32//

35 ' ' (#!)*,# #.32 B #A 4 $ A E*B4 A H BA A> * AM B AA AM. A A (* >AB AB1BB B( AA AEH ABA.A,4 B(* ( ABA.B AAB B..A BE*HAEH. ABB.A BAAB (#( #-' (#33//

36 ' ' (#!)*,# ABB J A. ( AAA.B7A B GE,H B A E!,(,OAAAPH7,&E,,/ N& 1OAAAPH AB A.AB A A>.BBBA B.BB ( AABB BAA.32 AA A AABB 7A( EIH #A B (#( #-' (#3///

37 ' ' (#!)*,# B B A,??? 4(5 * 4 B (B. A( A A A A (A* B ( B 1A 5.A A A.BBAR. A EH 4B A/ 03 A A B(BA AA 4 A> (? B. AB A 8 &B ( AABAB BB. D E H AD EAH *.B A ** AB *.BA A (#( #-' (#34//

38 ' ' (#!)*,# *,#'!))( B O B(** 4P AEB H 2) # ' * S 3 1 AA A D $ =. A A( #A AB( 3 1B.B B B.B ( A %# 1 3.B A ( A A ; ( ' ( # A M S /( KA E AH / ;!B $B > EH AE E( H (H / /( 2, ( $A J W AR A. B & A B $ B ( BAB AB 3 &D(! / A( ( A A = /A( & A( 1 ( A A' A (#( #-' (#35//

39 ' ' (#!)*,# 2) # ' * A M /A % & /( = 6B( / M ( B( /B #E H 7EH ( A $ # #E 3 A / J H 3W 1 EH &W #K A 1-1 >*5>, *4B ( * A %J, # # ( D ( > $ D $ D ( / D / ( 1D 7 A A B A E H # 1** W> A B (A B B>.(BAB( (. (A (# ( B FGAS A B B BE**H (#( #-' (#36//

40 ' ' (#!)*,# 3!EH. B 1AFBG.( DEH B. B E#$%HBA.FAG.A( AS R ( B 1A A.FA AGB S J B. E*H B BFAB AG(AFB GE0H (#( #-' (#37//

41 ' ' (#!)*,# * :,(' ' A> ))>BA (B EBAA BA A(A AA B AH( (> AA AB AAM #)>EH EH(A.A AA((A AE (A(BHJ A A.BB>A( ( ' ' (A K.A > A AA> D A!A A 1A(A B A D B (BA D AAB (, (K 1BA A.AAA (#( #-' (#3://

42 ' ' (#!)*,# BAA B >( A# (A FAG DA B EA(HAF GA.B > AA 1AAAAA A A> * )'(A E( (H( EHJ E AH AAJ EA( AH.B A (J (EBBHM 5#(> AJ E (A H.B( ( 01 (<ABE AH(AB B( ( ( AB7B AABA A A (A(B( AE AH1B AB. ( BB < B B A# B <A A (#( #-' (#/;//

43 ' ' (#!)*,#.( A A (EBA H *9>A (B (AAA(.B AEHEH E U,!M 'M 5'H E A( HM. '>DA (B(AAA B M 5(>DA BA # D E B *' > EA (AEH(A HM 02> (#( #-' (#/.//

44 D*## ' (#!)*,# / 9)7 3AEH(.32>/7= A(=(*5 B(3(&A #,%#3(5# B(3( A(5## #()**1)1((,45 9<((#1 9<(9#)))*)'(*4 9<( 3(FAG# 9<(# EH1 9<(#1( 8*(# 9<(63### 9<(?1)*88(30( 9<(?*#1E) ((( 8(*8 9<('*8)8') 8*(## 9<(3## 9<(01'()8 (/&,/**(* 02(#,<A(#,< E(A(7H((7 02(#,<A(-&D(5(7 2(6(-$(*4 *C2( 7<( # <A3(*('(*8 *./2;;2.(! (J(3(* D'(=(, *(8' '(1)***8 <2;;.=.(*( D'(=($?1)*(8(.::6E.::7.(*?1=/! (#( #-' (#/2//

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta

Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta 1 Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta 9 juni 2015 9 juni 2015 2 Wie zijn wij? Bas Derene Applicatiebeheerder Maximo bij WSHD Gerben ter Horst Senior Functional Consultant bij

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt: Datum vergadering: Behandelend bestuurders 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe drs. J.M.P. Moons / Ir. G. Verwolf Onderwerp:

Nadere informatie

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij:

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus5044, 2600 GA DELFT Tel. 015-2518 363/364 ISBN 978.90.5773.348.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak. Zorgplicht Waterkeringen

Plan van aanpak. Zorgplicht Waterkeringen 141387 Waterschap Roer en Overmaas Plan van aanpak Zorgplicht Waterkeringen Waterschap Roer en Overmaas Versie 1.0, corsa 141387 10 april 2014 Versiebeheer Nr. Auteur Datum Aard van de wijziging Versie

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst 19 mei 2005 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door: Hugo Kramer

Nadere informatie

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer Assetmanagement en stedelijk waterbeheer 2014 33 2 Inhoud Voorwoord 3 Wat is assetmanagement? 4 Nieuwe uitdagingen 4 Meer lerend vermogen: minder kwetsbaar 5 Enschede: risicogestuurd rioleringsbeheer met

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie Marc Schijff 06 20 13 92 88 marc.schijff@prcs.nl Het bestaansrecht van een organisatie Vroeger

Nadere informatie

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie