Nota waardering en afschrijving vaste activa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota waardering en afschrijving vaste activa"

Transcriptie

1 Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning

2 Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Ingangsdatum Hardheidsclausule Activering Definitie investeringen Waardering Grensbedragen Afschrijvingen Methode van berekening afschrijvingen Afschrijvingstermijnen Startmoment van afschrijven Desinvesteringen Rente Berekenen bouwrente Startmoment van renteberekening Bijlage tabel afschrijvingstermijnen... 5

3 Blad 3 van 6 1. Inleiding 1.1. Algemeen Aan deze nota liggen ten grondslag: waterschapsbesluit; regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (RBVW); verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Ingangsdatum De ingangsdatum van het nieuwe beleid voor waardering en afschrijving van vaste activa is 1 januari De nota waardering en afschrijving vaste activa van waterschap Veluwe, die is vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 november 2009, vervalt met dien verstande dat deze van kracht blijft ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met Hardheidsclausule In niet voorziene situaties of bij substantiële financiële tegenslagen kan afgeweken worden van de richtlijnen in deze nota. Het voorstel tot een afwijking wordt voorzien van argumenten en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 2. Activering 2.1. Definitie investeringen Investeringen zijn alle uitgaven voor zaken, die langer dan een jaar ten dienste staan van het waterschap. Deze investeringen worden geactiveerd. Van een investeringsuitgave is ook sprake bij het optreden van een gebruiksduurverlenging, een capaciteitsvergroting, een verbetering van de output en/of een verlaging van de productiekosten. Alleen uitgaven die een directe relatie hebben met het project en waarvoor krediet is verleend kunnen worden geactiveerd. Conform de RBVW worden de investeringen onderscheiden in: immateriële vaste activa materiële vaste activa financiële vaste activa 2.2. Waardering Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief worden op de waardering in mindering gebracht. Activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs, de inkoop- en conversiekosten en andere kosten nodig om het activa op de huidige locatie en in de huidige staat te brengen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De uren, die projectleiders besteden aan een project, worden geactiveerd (tegen een integraal uurtarief bestaande uit loonkosten en overhead). De projectleider is verantwoordelijk voor de bestede uren op een project.

4 Blad 4 van 6 Activa, waarvoor het waterschap financiële leasecontracten is aangegaan en waarbij het economisch eigendom bij het waterschap berust, worden op basis van de nominale waarde gewaardeerd Grensbedragen Relatief geringe investeringsuitgaven kunnen in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het waterschap hanteert een netto drempelbedrag van: 0 voor gronden voor vervoermiddelen en machines, apparaten en werktuigen voor overige investeringen Investeringen boven dit drempelbedrag worden geactiveerd. 3. Afschrijvingen 3.1. Methode van berekening afschrijvingen Door middel van afschrijvingen wordt aangegeven in welke mate een activum in waarde vermindert als gevolg van het gebruik. Het waterschap berekent de afschrijvingen op basis van een vast percentage van de kosten van aanschaf of vervaardiging (lineaire afschrijving). Het waterschap hanteert geen restwaarde voor de berekening van de afschrijvingen Afschrijvingstermijnen Op de vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven, omdat grond zijn waarde behoudt. Voor de immateriële vaste activa geldt een aantal regels: de afschrijvingsduur van de kosten van het sluiten van geldleningen en (dis)agio is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening; de afschrijvingsduur van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling is maximaal 5 jaar; de afschrijvingsduur van bijdragen aan activa in eigendom van derden en overige immateriële vaste activa is maximaal 5 jaar tenzij gemotiveerd wordt dat een andere periode passender is. In bijlage 1 worden de afschrijvingstermijnen weergegeven. Indien in een specifiek geval de voorkeur uitgaat naar een afwijkende afschrijvingstermijn, dan dient dit na een positief advies van team financiën van de afdeling Bedrijfskundige ondersteuning, gemotiveerd ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur Startmoment van afschrijven Bij werken en plannen vindt de eerste afschrijving plaats in de maand volgend op de maand waarin de vaste activa in gebruik is genomen of gereed gekomen. Bij grotere investeringsprojecten die meerdere jaren omvatten, kan een fasering worden aangebracht. Uit deze fasering blijkt de planning van het geheel of in delen gereedkomen van het project. Op basis van deze fasering wordt het moment van afschrijven bepaald. Ten aanzien van overige investeringen vindt afschrijving plaats vanaf het moment van levering. Zodra het activum in eigendom is verkregen, dient dit te worden geactiveerd.

5 Blad 5 van Desinvesteringen Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. Deze afwaardering wordt als inhaalafschrijving ten laste van de exploitatierekening gebracht. Bij verkoop van een actief wordt de boekwinst of het boekverlies ten gunste of ten laste van de exploitatierekening gebracht. 4. Rente 4.1. Berekenen bouwrente De activa worden gewaardeerd tegen vervaardigings- of verkrijgingsprijs. In de vervaardigingsprijs wordt de rente opgenomen over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend (artikel 59 lid 3 RBVW). Voorgaande betekent dat alleen bouwrente wordt toegerekend aan projecten waarbij sprake is van een bouwperiode. Auto s, machines, software e.d. worden direct geleverd en hieraan wordt dus geen bouwrente toegerekend. Als rentepercentage wordt het percentage gehanteerd van de renteomslag conform de begroting Als bij het opstellen van de begroting blijkt dat de begrote renteomslag in enig jaar met meer dan 1% afwijkt, dan zal het bouwrentepercentage worden aangepast Startmoment van renteberekening De werkelijke renteberekening start in de maand waarin de uitgaven op de investering zijn gedaan. De rente wordt toegerekend totdat het activum in gebruik wordt genomen en geactiveerd. 5. Bijlage tabel afschrijvingstermijnen Omschrijving Termijn Immateriële vaste activa Onderzoek en ontwikkeling 5 jaar Bijdragen aan activa in eigendom derden 5 jaar Overige immateriële vaste activa verkiezingen 4 jaar sanering waterbodems 30 jaar overig 5 jaar

6 Blad 6 van 6 Materiële vaste activa Gronden en terreinen gronden 0 jaar Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties inrichting terreinen 30 jaar 7 jaar 7 jaar Bedrijfsgebouwen gebouwen 40 jaar technische installaties veiligheidsvoorzieningen, telefoon, kantoormeubilair Woonruimten gebouwen 40 jaar Grond-, weg- en waterbouwkundige werken technische installaties veiligheidsvoorzieningen, telefoon, kantoormeubilair waterkeringen aanleg, verbetering 35 jaar beheersregister watergangen en eenvoudige waterlopen, kunstwerken 25 jaar waterkwantiteitskunstwerken beschoeiing legger en beheersregister depot berging saneringsspecie waterkwantiteitsgemalen en - kunstwerken bouwkundig 30 jaar zuiveringstechnische werken transportleidingen 30 jaar gemalen bouwkundig 30 jaar zuiveringsinstallaties bouwkundig 30 jaar slibverwerkingsinstallaties bouwkundig 30 jaar Overige materiële vaste activa peilbesluiten, waterakkoorden 8 jaar hardware 4 jaar

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Gemeente Goirle. Februari 2002

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid. Gemeente Goirle. Februari 2002 Gemeente Goirle Februari 2002 Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 2. Wettelijk kader voor balanspresentatie en toe te passen waarderingsgrondslagen 2.1 Balanspresentatie 2.2 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Bijlage C. Notitie waardering en afschrijving vaste activa en rente.

Bijlage C. Notitie waardering en afschrijving vaste activa en rente. Bijlage C. Notitie waardering en afschrijving vaste activa en rente. 1. Inleiding Voor het realiseren van de vastgestelde beleidsdoelen zijn investeringen vaak noodzakelijk. Van een investering is sprake

Nadere informatie

STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015.

STREKT TER VERVANGING. Vaststellen van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2015. Nieuwegein STREKT TER VERVANGING Gemeenteraad L y 4 40 nderwerp Nota investering en afschrijvingsbeleid Datum 19 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. j.a.n. Gadella 1 Onderwerp

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007.

Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007. Vergadering gemeenteraad 2006 Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007. Aan de raad > voorstel Wij stellen u voor: 1. een aantal dekkingsreserves

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

Jaarrekening. Enkelvoudige jaarrekening 144

Jaarrekening. Enkelvoudige jaarrekening 144 jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 102 Geconsolideerde balans 103 Geconsolideerd overzicht van kasstromen 104 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het vermogen 105

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Nota risicomanagement Delfland

Nota risicomanagement Delfland Nota risicomanagement Delfland Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van deze nota 5 1.3 Leeswijzer 6 2 Risico s en risicomanagement 7 2.1 Risico s 7 2.2 Risicomanagement 7 2.3 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie