Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard"

Transcriptie

1 Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012

2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN INVESTERINGEN DREMPELBEDRAG WAARDERINGSGRONDSLAG FINANCIËLE LEASECONTRACTEN 6 4. RENTE STARTMOMENT RENTE BEREKENEN BOUWRENTE 6 5. AFSCHRIJVEN STARTMOMENT VAN AFSCHRIJVEN AFSCHRIJVINGSMETHODE DESINVESTERINGEN RICHTLIJNEN TE HANTEREN AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 7 Immateriële vaste activa 8 Materiële vaste activa 10 Financiële vaste activa 11

4 1. Inleiding In deze nota is het afschrijvingsbeleid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) opgenomen. Dit beleid is gebaseerd op het besluit van 29 november 2007, houdende regels met betrekking tot waterschappen (Waterschapsbesluit) en de Nota van toelichting Besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) van het Overlegorgaan Comptabiliteitsvoorschriften Waterschappen. De ingangsdatum van deze nota afschrijvingsbeleid is 1 januari 2012, hiermee komt het afschrijvingsbeleid, dat op 8 oktober 2008 is vastgesteld door de verenigde vergadering, te vervallen. 2. Begrippenkader Vast actief Alle uitgaven voor zaken die langer dan een jaar ten dienste van HHSK staan, worden geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat de betreffende uitgaven niet in hun totaliteit als kosten in de exploitatierekening worden verantwoord, maar op de balans worden gebracht. Dit worden ook investeringen genoemd. Alleen de rente en afschrijvingslasten die met de uitgaven samenhangen worden gedurende de gebruiksduur ten laste van de exploitatie gebracht. Uit praktische overwegingen wordt een ondergrens gehanteerd. Binnen de vaste activa worden drie balansposten onderscheiden: immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa: Dit zijn activa die niet stoffelijk zijn en evenmin als financiële vaste activa kunnen worden aangemerkt. Een andere omschrijving van het begrip is kapitaaluitgaven waar tegenover geen bezittingen staan. Dit zijn met name uitgaven in verband met het afsluiten van geldleningen, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, de kosten voor het opstellen van plannen en kosten van verkiezingen. Materiële vaste activa: Dit zijn kapitaaluitgaven waar tegenover bezittingen staan. Tot de materiële vaste activa behoren o.a. gronden, gebouwen, inventaris, waterkeringen, watergangen, zuiveringstechnische werken en overige duurzame bedrijfsmiddelen. Financiële vaste activa: Tot de financiële vaste activa van een waterschap behoren de aan derden beschikbaar gestelde financiële middelen met een looptijd van één jaar en langer. Het gaat met name om aan derden verstrekte langlopende geldleningen en langlopende deelnemingen van het waterschap. Waarderingsgrondslag De waarderingsgrondslag is de wijze van waarderen van de activa. In het Waterschapsbesluit worden de verkrijgings- en vervaardigingsprijs genoemd als mogelijke waarderingsgrondslagen. Verkrijgingsprijs Dit is de inkoopprijs van een vast actief. 4

5 Vervaardigingsprijs Dit zijn de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (personeelsondersteunende- en rentekosten.) Afschrijven Door middel van afschrijvingen wordt aangegeven op welke wijze een vast actief in waarde vermindert als gevolg van het gebruik. De voorschriften geven dan ook aan dat op de vaste activa jaarlijks moet worden afgeschreven. De categorie grond is de enige categorie waar niet op hoeft te worden afgeschreven, op alle andere investeringen moet worden afgeschreven. Lineaire afschrijvingsmethode Bij deze afschrijvingsmethode wordt een jaarlijks gelijkblijvend bedrag afgeschreven. Afschrijvingstermijn Van elke investering moet worden bepaald in hoeveel termijnen (jaren) deze wordt afgeschreven. De afschrijvingstermijnen moeten worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het actief. Afschrijvingsmethoden Er zijn verschillende methoden om de waardeverminderingen van een actief te bepalen. Boekwaarde Dit is de aanschafwaarde van een actief verminderd met de afschrijvingen. Restwaarde Een investering kan aan het eind van de gebruiksduur nog een bepaalde waarde vertegenwoordigen, dit wordt de restwaarde genoemd. Financiële lease Bij financiële leasecontracten is de kredietverstrekker (lessor) juridisch eigenaar van het geleasede object maar kan (door middel van een aankoopoptie) het economisch eigendomsrecht overgaan op de kredietafnemer (lessee). Operationele lease Bij operationele leasecontracten blijft de kredietverstrekker (lessor) juridisch en economisch eigenaar van het geleasede object. 3. Activeren 3.1 Investeringen Investeringen worden geactiveerd, ze worden dan als vaste activa gepresenteerd op de balans van HHSK. Onderhoudskosten mogen niet worden geactiveerd. Onderhoud is erop gericht een activum en goede staat te houden en er voor te zorgen dat dit gedurende zijn gebruiksduur goed blijft functioneren. Onderhoudswerkzaamheden die de gebruiksduur van het object verlengen (zogenaamd levensduurverlengend onderhoud) kunnen wel worden geactiveerd. 3.2 Drempelbedrag Er zijn geen wettelijke voorschriften omtrent een minimum activeringsbedrag. Elke uitgave die langer dan één jaar ten dienste van het hoogheemraadschap staat mag worden geactiveerd. Een drempelbedrag wordt puur uit praktische overwegingen opgenomen. HHSK hanteert een drempelbedrag van

6 Uitgaven voor materieel en hard- en software zijn hierop de enige uitzonderingen. De kosten van bijvoorbeeld één computer met de benodigde software zijn lager dan het drempelbedrag. Maar omdat de computers voor de werkplaatsen vaak in één keer worden vervangen, en hier substantiële bedragen mee gemoeid zijn, worden deze kosten ook geactiveerd. Het materieel en de computers staan langer dan één jaar ten dienste van het hoogheemraadschap en voldoen hiermee aan de voorwaarden voor activering. 3.3 Waarderingsgrondslag Vaste activa moet worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- en vervaardigingsprijs. Het hanteren van de actuele waarde is niet langer toegestaan (artikel 4.66 van het Waterschapsbesluit). Personeelskosten worden aan een project toegerekend als het een materieel vast actief betreft en hier substantieel tijd aan wordt besteed. Onder substantieel wordt verstaan een aantal van minimaal 100 uren per investeringsproject, te besteden door één persoon of afdeling gedurende de gehele looptijd van het project. Hierbij wordt rekening gehouden met een toeslag voor ondersteunende kosten (kosten van huisvesting en automatisering). Aan bouwprojecten die een doorlooptijd hebben van minimaal 1 jaar (zoals bijvoorbeeld de bouw van een zuiveringsinstallatie) wordt gedurende de vervaardiging van het actief rente toegerekend aan de vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden daarvan in mindering gebracht (artikel 4.65 lid 2 van het Waterschapsbesluit). Over het investeringsbedrag minus de bijdragen wordt afgeschreven. Het is niet toegestaan om middelen uit een reserve in mindering te brengen op de investering, het bruto bedrag wordt geactiveerd. 3.4 Financiële leasecontracten Leasecontracten kunnen worden onderscheiden in financiële lease en operationele lease. Objecten die op grond van een financiële leasecontract worden geleased worden als reguliere activa beschouwd en gewaardeerd tegen nominale waarde. Objecten die op grond van een operationele leasecontract worden geleased worden jaarlijks uit de exploitatie gefinancierd. De daarmee verband houdende verplichtingen worden in de toelichting op de balanspost vermeld. 4. Rente 4.1 Startmoment rente De rente wordt berekend per 1 januari van een nieuw boekjaar nadat uitgaven op de investering zijn gedaan. De boekwaarde per 31 december vormt de grondslag voor de renteberekening. 4.2 Berekenen bouwrente De activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor bouwprojecten met een doorlooptijd van minimaal 1 jaar wordt in de vervaardigingsprijs rente opgenomen over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegekend. 6

7 5. Afschrijven 5.1 Startmoment van afschrijven Als een actief in gebruik is genomen wordt het investeringskrediet in de jaarrekening van het betreffende boekjaar afgesloten. De afschrijvingen starten in het eerste boekjaar volgend op het jaar van afsluiten van het investeringskrediet. 5.2 Afschrijvingsmethode Door middel van afschrijvingen wordt aangegeven in welke mate een activum in waarde vermindert als gevolg van het gebruik. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. (artikel 4.67 lid 1 van het Waterschapsbesluit). Versneld of vertraagd afschrijven louter op basis van financiële argumenten is niet toegestaan. De meest voorkomende afschrijvingsmethode is de lineaire afschrijvingsmethode. Bij deze methode neemt de rentecomponent jaarlijks af en dalen de totale lasten gedurende het gebruik van het actief. Dit creëert ruimte in de exploitatie voor bijvoorbeeld onderhoudskosten aan het actief. De investeringen van HHSK worden volgens de lineaire methode afgeschreven. Indien in een specifiek geval de voorkeur uitgaat naar een andere wijze van afschrijven (bijvoorbeeld op basis van annuïteiten), dan dient dit gemotiveerd ter besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. 5.3 Desinvesteringen Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde (artikel 4.68 lid 3 van het Waterschapsbesluit). Als een investering wordt verkocht en de opbrengstwaarde hoger is dan de boekwaarde, wordt er een boekwinst gegenereerd. Deze boekwinst mag niet in mindering worden gebracht op een (vervangings) investering en dient als opbrengst in de exploitatie te worden verantwoord. HHSK hanteert geen restwaarden, investeringen worden volledig afgeschreven. Hierbij wordt aangenomen dat een eventuele restwaarde van een actief gelijk is aan de kosten van het ontmantelen/afstoten hiervan. 5.4 Richtlijnen te hanteren afschrijvingstermijnen Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (artikel 4.67 lid 3 van het Waterschapsbesluit). Onderstaand is per soort investering een richtlijn opgenomen voor de te hanteren afschrijvingstermijnen. De hieronder gepresenteerde afschrijvingstermijnen zijn niet uitputtend maar dienen als richtlijn. Wanneer bij een kredietaanvraag afgeweken wordt van de richtlijn, zal dit met vermelding van de reden opgenomen worden in de kredietaanvraag. De feitelijke omstandigheden van een investering zijn bepalend, per investering zal daarom moeten worden gekeken naar de te hanteren afschrijvingstermijn. 7

8 Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn evenals de materiële activa niet financieel van aard. In tegenstelling tot materiële vaste activa zijn ze echter niet stoffelijk (niet tastbaar) Te onderscheiden immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen zoals provisies, kosten van notariële akten en het saldo van agio en disagio; Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald materieel vast actief; Bijdragen aan activa in eigendom van derden; Peilbesluiten en Kosten van overige immateriële activa Nadere toelichting per categorie: Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen zoals provisies, kosten van notariële akten en het saldo van agio en disagio De kosten voor het afsluiten van geldleningen kunnen in maximaal de looptijd van de betrokken lening worden afgeschreven (art. 4.67, lid 4 waterschapswet). Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Kosten voor onderzoek en ontwikkeling mogen alleen worden geactiveerd indien: De investering in de toekomst nut zal genereren De investeringen naar verwachting technisch uitvoerbaar is De uitgaven die aan de investering zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Om onderzoekskosten te kunnen activeren moet aan al deze voorwaarden worden voldaan (artikel 4.63 van het Waterschapsbesluit). Deze kosten dienen in 5 jaar te worden afgeschreven. Om meer inzicht te geven in de onderzoeken en ontwikkelingen die in deze post zijn opgenomen, dient in de jaarrekening een specificatie te worden opgenomen in de toelichting op de balans. Als een onderzoek niet leidt tot een investering, dan komen de kosten ten laste van de exploitatie. Peilbesluiten De afschrijvingstermijn van peilbesluiten wordt bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bij provinciale verordening voorgeschreven herzieningstermijn voor peilbesluiten. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Bijdragen aan activa in eigendom van derden kennen een maximale afschrijvingsduur van vijf jaar, tenzij gemotiveerd wordt dat een andere periode passender is. De afschrijvingsduur van de bijdrage wordt bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de overeengekomen minimale gebruiksduur van het actief waaraan wordt bijgedragen. De activering van dergelijke investeringsbedragen is echter uitsluitend toegestaan indien cumulatief voldaan is aan de vereisten die artikel 4.64 Waterschapsbesluit stelt. Dit betekent dat op straffe van terugvordering verzekerd dient te worden dat de derde daadwerkelijk een actief dat bijdraagt aan de publieke taak realiseert, zoals dat door de verstrekker en de ontvanger van de bijdrage is overeengekomen. Dit dient dan ook als harde voorwaarde in de overeenkomst tot bijdrage opgenomen te worden. 8

9 Kosten van overige immateriële activa Hieronder kunnen de uitgaven worden geactiveerd die niet ondergebracht kunnen worden onder de specifiek benoemde immateriële activa en eveneens niet te kwalificeren zijn als materiële of financiële vaste activa. Hierbij dient te worden voldaan aan de algemene en specifieke criteria voor het activeren als (immaterieel) vast actief. Voorbeelden (niet limitatief); Uitgaven die verband houden met de verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur; Goodwill en Aan derden betaalde afkoopsommen bij overdracht van werken. Samengevat in volgende tabel: Omschrijving Immateriële vaste activa Uitgaven geldleningen Onderzoek en ontwikkeling Bijdrage aan activa in eigendom derden Peilbesluiten Overige immateriële vaste activa Verkiezingen Afkoopsommen Looptijd lening 5 jaar 5 jaar of (onder voorwaarden) minimale gebruiksduur 10 jaar 4 jaar Looptijd afkoopsom 9

10 Materiële vaste activa Gronden en terreinen Op grond wordt niet afgeschreven. Onder de categorie terreinen vallen verbeteringswerken aan terreinen zoals bestratingen, uitgaven voor groenvoorziening, hekwerken etc. Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Vervoermiddelen Hieronder valt het wagenpark van HHSK. Vervoermiddelen worden in 7 jaar afgeschreven. Machines, apparaten en werktuigen Voor machines en vaartuigen wordt een afschrijvingstermijn van 8 jaar gehanteerd, voor overig materieel 5 jaar. Bedrijfsgebouwen De investeringen die onder deze categorie vallen zijn voornamelijk van bouwkundige aard en worden in 40 jaar afgeschreven. Woonruimten Deze categorie is voorgeschreven in het waterschapsbesluit. Hieronder worden dienstwoningen opgenomen die in 40 jaar worden afgeschreven. Investeringen zoals veiligheidsvoorzieningen en meubilair worden in 10 jaar afgeschreven. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Onder deze categorie valt een breed scala aan investeringen, hieronder een opsomming: Primaire waterkeringen Overige waterkeringen Elektrotechnische voorzieningen Kunstwerken waterkeringen Watergangen Gemalen Gemalen: mechanisch-elektrisch Kunstwerken waterbeheersing Saneringswerkzaamheden waterbodems Transportsystemen Afvalwaterzuiveringsinstallaties: bouwkundig Afvalwaterzuiveringsinstallaties: mechanisch-elektrisch Afvalwaterzuiveringsinstallaties: bouwk./mech-elektrisch Rioolgemalen: bouwkundig Rioolgemalen: mechanisch-elektrisch Rioolgemalen: bouwkundig/mechanisch-elektrisch Slibverwerkingsinstallaties Reconstructiewerkzaamheden wegen Wegbruggen Overige bruggen jaar ( ) jaar ( ) 15 jaar jaar ( ) 40 jaar 40 jaar 15 jaar 40 jaar 40 jaar 30 jaar 30 jaar 15 jaar 25 jaar 30 jaar 15 jaar 25 jaar 15 jaar 20 jaar 40 jaar 30 jaar 10

11 ( ) Voor primaire en overige waterkeringen en kunstwerken op waterkeringen is geen eenduidige afschrijvingstermijn opgenomen. Afhankelijk van het soort waterkering of kunstwerk zal de afschrijvingstermijn moeten worden bepaald, dit is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van de investering. Overige materiële vaste activa In deze categorie staan alle overige investeringen die als materiële vaste activa worden aangemerkt. Hieronder valt in ieder geval de investeringen in hard- en software. Hardware bestaat uit personal computers, netwerkapparatuur en meldsystemen en worden afgeschreven in 5 jaar. Software betreft de verschillende applicaties die HHSK gebruikt en worden in 6 jaar afgeschreven. Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Op financiële vaste activa wordt in principe niet afgeschreven, alleen aflossingen verminderen de waarde van een actief. Kapitaalverstrekkingen aan bedrijven/overheden/overigen Kapitaalverstrekkingen zijn deelnemingen en effecten. Hieronder vallen onder andere de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank en de aandelen in DRSH Zuiveringsslib. In de toelichting op de balans wordt onderscheid gemaakt in kapitaalverstrekkingen aan bedrijven, kapitaalverstrekkingen aan overheden en kapitaalverstrekkingen aan overigen. Leningen aan ambtenaren/bedrijven/overheden/overigen Onder deze categorie vallen leningen die zijn verstrekt aan ambtenaren, bedrijven, overheden en overige partijen. Bij HHSK betreft het met name leningen die zijn verstrekt aan de Stichting Beheer Registergoederen. Overige uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Hieronder vallen alle overige financiële vaste activa die niet als kapitaalverstrekking of lening kunnen worden bestempeld. 11

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 1 2. REGELGEVING 1 3 BEGRIPPENKADER 2 4. UITGANGSPUNTEN 3 4.1 MINIMUM ACTIVERINGSBEDRAG

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

Nota Activabeleid. Hoogheemraadschap Delfland Augustus 2010 Versie 8.

Nota Activabeleid. Hoogheemraadschap Delfland Augustus 2010 Versie 8. Nota Activabeleid Hoogheemraadschap Delfland Augustus 2010 Versie 8. Inhoud 1 Inleiding 4 2 Definities 7 3 Normen kader 9 4 Activa 10 4.1 Inleiding 10 4.2 Immateriële vaste activa 10 4.3 Materiële vaste

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 6 maart 2013 Agendapunt: 7.0 Onderwerp: Aanpassing beleidsregels waardering en afschrijving activa Onderwerp Aanpassing van de te hanteren rekenrente in

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Nota activabeleid. Hoogheemraadschap van Delfland. HERZIEN Bijlage 1. Versie : 1.1 Datum : November 2008 Afdeling : Planning & Control

Nota activabeleid. Hoogheemraadschap van Delfland. HERZIEN Bijlage 1. Versie : 1.1 Datum : November 2008 Afdeling : Planning & Control HERZIEN Bijlage 1 Nota activabeleid Versie : 1.1 Datum : November 2008 Afdeling : Planning & Control Nota activabeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Definities en wettelijk kader 4 2.1 Definities 4 2.2

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Nota Waarderen en afschrijven Datum 21 augustus 2015 Afdeling Afdeling Financiën & Belastingen Auteur G.A.

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Gemeente Meerssen Januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Activeren en waarderen... 5 2.1 Soorten vaste activa...

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2017-2020 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...5 1.2. Doelstellingen...5 1.3. Inwerkingtreding...5 1.4. Leeswijzer...6 2. soorten van vaste activa... 7 2.1.

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2012-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Doel 5 1.3. Leeswijzer 5 2. Soorten van vaste activa 7 2.1. Algemeen 7 2.2. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen Nota waardering en afschrijving vaste activa van de gemeente Achtkarspelen Inleiding Op grond van artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Achtkarspelen stelt de gemeenteraad in een afzonderlijke

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE

JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE s-hertogenbosch, 30 juni 2016 Stichting Kenniscentrum Filantropie Walpoort 12 Postbus 1217 5200 BG s-hertogenbosch Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10 Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding...

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN. Gemeente Nieuwkoop. Afdeling Bedrijfsvoering april 2017

NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN. Gemeente Nieuwkoop. Afdeling Bedrijfsvoering april 2017 NOTA ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN 2017 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsvoering april 2017 1 Inhoud 1. BEGRIPPEN...4 ARTIKEL 1.1 DEFINITIES... 4 2. ACTIVEREN...7 ARTIKEL 2.1 SOORTEN ACTIVA... 7 ARTIKEL

Nadere informatie

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM mil mui i in tin B15-023041 NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 I. INLEIDING 2 Doelstelling van de nota 2 Wat is nieuw in deze Nota Investeren en Afschrijven?

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2014 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 6.688 10.389 Vlottende activa Voorraden 5.001 7.256 Vorderingen 6.560 7.558 Liquide middelen 72.712

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

ACTIVERING AFSCHRIJVING

ACTIVERING AFSCHRIJVING KADERNOTA WAARDERING ACTIVERING AFSCHRIJVING 2008 Herijking Kadernota waardering, activering en afschrijving 2003 GEMEENTE ALKMAAR Bijlage 24 behorend bij Raadsbesluit dd 7 februari 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa Nota Waardering en afschrijving Vaste activa November 2014 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa versie: 1.0-2014 Voorwoord: In 2012 is de nota waardering en afschrijving vaste activa opgesteld.

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-2014. 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa ISHW versie: 1.0-2013 Voorwoord:

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving gemeente Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede Nota activeren en afschrijven 2012 Gemeente Enschede December 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Investeringen... 6 Hoofdstuk 3 Activeren en waarderen... 7 3.1

Nadere informatie

Nota Afschrijving en Waardering

Nota Afschrijving en Waardering Nota Afschrijving en Waardering Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Nijmegen. Jaarrekening 2016

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Nijmegen. Jaarrekening 2016 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding Opdracht 2 Algemene informatie 3 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 4 Resultatenrekening

Nadere informatie