NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN"

Transcriptie

1 NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen vastgesteld. In artikel 8 van deze verordening staat: Het dagelijks bestuur stelt richtlijnen voor de activering en afschrijving van materiële vaste activa vast. Deze richtlijnen worden ter kennis van het algemeen bestuur gebracht. Doelstelling De doelstelling van deze nota is het formuleren van beleid en vastleggen van uniforme regels voor de activering, waardering en afschrijving van vaste activa. De nota bakent de formele kaders af waarbinnen het bestuur en de uitvoerende organisatie dienen om te gaan met investeringen en afschrijven en vervult een ondersteunende rol bij de jaarrekening en begroting. Wettelijk kader Aan deze notitie ligt ten grondslag: - De financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen (zie toelichting); - De voorschriften rond waarderen, activeren en afschrijven die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); - De uitspraken van de commissie BBV. Begrippen Activeren Het opnemen van investeringen op de activazijde van de balans. Afschrijven Afschrijven is het boekhoudkundig laten zien dat de waarde van een bedrijfsmiddel in de loop van de tijd afneemt. De waarde-afname wordt veroorzaakt door technische slijtage en/of economische veroudering. Het af te schrijven bedrag hangt af van de levensduur van de investering. De levensduur bepaalt de afschrijvingstermijn en dus ook de hoogte van de afschrijvingslasten. Agio/ disagio Agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. Agio kan ook te maken hebben met aandelen. De prijs, of koers, van een aandeel is opgebouwd uit de nominale waarde plus het agio. Disagio is het tegenovergestelde van agio. Boekwaarde De som van de aanschafwaarde minus het reeds afgeschreven bedrag. Vaste activa De bezittingen van de organisatie waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Het zijn bezittingen die een organisatie langdurig gebruikt voor de bedrijfsvoering, en waarvan zij het economisch eigendom bezit. De vaste activa worden verder verdeeld in: immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Financiële vaste activa Is een groep van activa die een financiële waarde of bezit vertegenwoordigen.

2 Materiële vaste activa Kapitaalgoederen die tastbaar zijn, waarvan het daarvoor benodigde vermogen langer dan één jaar is vastgelegd. Immateriële vaste activa Dit zijn investeringsuitgaven waar geen gemeentelijke bezittingen tegenover staan. Dit zijn die activa die niet stoffelijk van aard zijn (materiële vaste activa) en die niet onder de financiële vaste activa worden begrepen. Investeren Kosten van het aanschaffen of vervaardigen van een duurzaam middel dat een gebruiksnut heeft van meerdere begrotingsjaren. Kosten kunnen bestaan uit alle uitgaven die bijdragen aan de aanschaf of vervaardiging zoals ingekochte goederen en/of diensten, of uren. Investeringsfase Periode waarin een activum wordt aangeschaft of vervaardigd wordt, en dus nog niet geactiveerd is. Levensduur De levensduur van vaste activa wordt bepaald door technische slijtage en economische veroudering. Tussen deze twee soorten levensduur zit verschil, te weten: - de technische levensduur is de periode waarin het technisch mogelijk is het actief te gebruiken; - de economische levensduur is de periode waarin het actief naar schatting ook economisch kan worden gebruikt, dat wil zeggen dat de voordelen opwegen tegen de kosten. Bij het activeren en afschrijven van materiële vaste activa wordt de economische levensduur gehanteerd.

3 1. INVESTEREN Met de vaststelling van de begroting gaat het algemeen bestuur akkoord met de in de uiteenzetting opgenomen investeringen en de daaruit voortvloeiende lasten. 1. Investeringen worden onderscheiden in specifieke investeringen (zie 2), bulkinvesteringen (zie 3) en investeringen met eigen dekking (zie 4). 2. Een investeringskrediet voor specifieke investeringen kent drie fasen I. Onderzoeksfase: de investering wordt onderzocht op haalbaarheid. Aan het eind van de onderzoeksfase is een go/no go moment ingebouwd waarbij nog zonder veel consequenties besloten kan worden om te stoppen. Gemaakte kosten komen ten laste van het programma. Bij een go volgt expliciete besluitvorming door het algemeen bestuur. II. Voorbereidingsfase: locatie en investeringsomvang zijn bekend. Budget is beschikbaar voor de voorbereiding. Schuiven in de tijd blijft in deze fase mogelijk. Plannen worden concreter en worden ingevuld. Aanbesteding kan starten. In deze fase kan bestuurlijk nog steeds gekozen worden om te stoppen, gemaakte kosten komen ten laste van programma III. Realisatiefase: de planning voor uitvoering is hard, krediet voor uitvoering is verstrekt. Bestuurlijke besluitvorming om te stoppen of te verschuiven is vrijwel onmogelijk of gaat gepaard met hoge kosten. 3. Zie artikel 4, lid 3 van de financiële verordening (opgenomen in de toelichting). 4. Investeringen met eigen dekking worden wel opgenomen in de investeringsplanning en vastgesteld door het algemeen bestuur maar hebben geen budgettaire consequenties voor toekomstige begrotingen. Deze investeringen worden ineens gedekt. 2. ACTIVEREN VAN INVESTERINGEN 1. Activa met een verkrijgings- of vervaardigingprijs van minder dan 5.000,- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd worden. 2. Er dient sprake te zijn van een meerjarig nut waarbij investeringen met een nut van 3 jaar of meer moeten worden geactiveerd en investeringen met een nut van minder dan 3 jaar mogen worden geactiveerd. 3. Een materieel vast actief wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd, tenzij er goede reden zijn om het actief als één geheel te activeren. Deze benadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een actief afzonderlijk worden gewaardeerd en afgeschreven op basis van het individuele waarde verloop van die delen. Dit omdat de levensduur per deel kan verschillen. Bij toepassen van deze benadering, kunnen afzonderlijke vervangingen opnieuw worden geactiveerd. Bijvoorbeeld grond, gebouw en inventaris. 4. Levensduur verlengende investeringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand actief en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van dat actief worden geactiveerd. 5. Onderhoud is niet levensduur verlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden en wordt niet geactiveerd. 6. Kunstwerken met cultuurhistorische waarde worden niet geactiveerd, nieuwe kunstwerken mogen geactiveerd worden. 7. Een investering wordt geactiveerd op het moment van ingebruikname en het investeringsproject wordt daarmee afgesloten. 8. Een investering wordt deel-geactiveerd als het in gebruik genomen is (deelkapitalisatie), maar het project nog niet geheel afgewikkeld is door o.a. garantietermijnen of verdere afhandeling.

4 3. WAARDERING MATERIËLE VASTE ACTIVA De waardering van activa is van belang omdat het de basis is voor het vaststellen van de financiële gevolgen van activa, met name door waardevermindering. 1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingprijs (artikel 63 BBV). 2. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 3. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De rente over het tijdvak van de vervaardiging van het actief wordt ten laste van de investering gebracht tot moment van de start van de afschrijving. 4. Activa, zowel activa met maatschappelijk nut als met economisch nut wordt bruto verantwoord. 5. Bijdragen van derden die in directe relatie staan tot een actief, worden op de waardering van dat actief in mindering gebracht (opgenomen in het BBV art 62, lid 2). 6. Conform artikel 64, lid 2 van het BBV kan slechts om gegronde redenen de afschrijvingsmethode gewijzigd worden. 4. AFSCHRIJVEN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA 1. Op de materiële vaste activa wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de te verwachten toekomstige economische levensduur. 2. Als afschrijvingstermijnen worden gehanteerd de in artikel 8, lid 4 (zie toelichting) van de financiële verordening opgenomen termijnen. 3. Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van de financiële verordening wordt op gronden niet afgeschreven. 4. Indien modules van de MGR aan de fiscale vereisten moeten voldoen, dan zal de betreffende module haar afschrijvingstermijnen aanpassen aan de fiscale vereisten. 5. Activa met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Een afwijking ten opzichte van de standaard levensduur wordt afzonderlijk aan het algemeen bestuur voorgelegd. 6. Bij activa met maatschappelijk nut kan aan het algemeen bestuur voorgesteld worden om extra af te schrijven. Van extra afschrijvingen is sprake indien er meer wordt afgeschreven dan volgens de gehanteerde afschrijvingsmethodiek normaal zou zijn. 7. Extra afschrijven van investeringen met economisch nut is uitsluitend toegestaan als er sprake is van duurzame waardevermindering of als een actief eerder (geheel of gedeeltelijk) buiten gebruik wordt gesteld. Een te verwachten duurzame waardevermindering wordt op het moment van constateren als verlies genomen. 8. Er wordt afgeschreven met een vast percentage van de kosten van aanschaf resp. vervaardiging (zgn. lineaire afschrijving). Het dagelijks bestuur kan bij investeringen met eigen dekking besluiten hiervan af te wijken. 9. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf 1 januari in het eerste jaar dat volgt op het jaar van in gebruik name van de vaste activa. 10. Restwaarde is de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden. Omdat activa worden afgeschreven naar te verwachten levensduur wordt de restwaarde standaard op 0 bepaald. 5. DESINVESTEREN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA 1. Van een desinvestering is sprake, indien een vast actief, voordat het volledig is afgeschreven, buiten gebruik wordt gesteld. Op dat moment moet de restant boekwaarde als een extra

5 afschrijving in één keer ten laste van de exploitatierekening gebracht worden en wordt het actief bruto uit de activa-administratie verwijderd. 2. Bij verkoop van een actief is ook sprake van desinvesteren. In dat geval wordt de restant boekwaarde ten laste van de verkoopopbrengst gebracht. Het netto-saldo wordt ten gunste of ten laste van de exploitatie gebracht. Opbrengsten van verkopen worden niet verrekend met de aanschafwaarde van nieuwe investeringen. 3. Zodra een actief niet meer in bezit is en geen waarde meer vertegenwoordigt, wordt dit actief bruto uit de activa-administratie verwijderd 6. RENTE OVER INVESTERINGEN EN MATERIËLE VASTE ACTIVA 1. Over materiële vaste activa wordt rente berekend. Het rentepercentage wordt bij de kaders voor de begroting vastgesteld. 2. De renteberekening over de materiële vaste activa start vanaf 1 januari in het eerste jaar dat volgt op het jaar waarin de investering geactiveerd is (lees: in gebruik genomen is). 3. Gedurende de investeringsfase wordt rente berekend over de gedane uitgaven en deze renteberekening start in de maand waarin de uitgaven zijn gedaan tot het begin van het jaar waarop gestart wordt met de afschrijving. 4. De rentelasten die tot het moment van activeren van investeringen worden gemaakt, worden bijgeschreven op de investering, met uitzondering van wanneer het dagelijks bestuur anderszins besluit. 7. SLOTBEPALINGEN 1.1. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze notitie treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari Deze notitie wordt aangehaald als: Notitie richtlijnen activeren en afschrijven vaste activa MGR Rijk van Nijmegen Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 20 mei 2015, De Voorzitter, De Secretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. W.G.R.J. van der Linden

6 TOELICHTING Toelichting bij artikel 1, lid 3 In artikel 1 wordt gesproken over verschillende soorten investeringen. Lid 3, betreffende de bulkinvesteringen, verwijst naar artikel 4 (lid 3) van de financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen. In dit artikel 4, lid 3 staat het volgende: Artikel 4. Autorisatie begroting en investeringskredieten, lid 3 Bij de begrotingsvaststelling wordt ook het bulkkrediet van de bedrijfsvoeringinvesteringen van de regiogemeenten, gebaseerd op het ideaalcomplex (zie Bedrijfsplan ICT Rijk van Nijmegen) vastgesteld. De invulling van de kredieten wordt door het hoofd van de module gemaakt door middel van (meer-) jarige uitvoeringsprogramma s. Inhoudelijk en financieel wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd. Onder- of overschrijding op deze investeringen tot een bandbreedte van 20% van het jaarkrediet komen ten gunste / ten laste van het krediet van het volgend jaar. Toelichting bij artikel 2 Immateriële vaste activa In overeenstemming met het BBV (artikel 34) worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Op dit moment staan op de balans van de MGR geen immateriële vaste activa. Indien en voor zover voor de MGR in de toekomst van toepassing geldt het volgende. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio De MGR houdt zich niet bezig met het verstrekken van leningen. Kosten en agio of disagio zijn voor het verstrekken van leningen dan ook niet aan de orde. Eventuele kosten verbonden aan het aangaan van leningen worden, zoals vastgelegd in artikel 8 van de financiële verordening, direct ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Kosten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen worden geactiveerd indien (artikel 60 BBV): a. Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; b. De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; c. Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren; d. De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn bezittingen van stoffelijke aard die langdurig gebruikt worden voor de bedrijfsvoering. Het BBV kent volgens artikel 35 twee soorten materiële vaste activa, te weten: Investeringen met een economisch nut;

7 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Volgens artikel 59 van het BBV moeten activa met meerjarig economisch nut geactiveerd worden. Uitzondering hierop zijn kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde, deze worden niet geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Deze investeringen genereren geen middelen, maar vervullen wel duidelijk een publieke taak. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut mogen volgen artikel 59, lid 4 van het BBV worden geactiveerd. Financiële vaste activa Volgens het BBV (artikel 36) moeten financiële vaste activa verantwoord worden. Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Bij activeren van investeringen moet dus aandacht besteed worden aan de eigendomsvraag. Indien het actief eigendom is van een derde, dan worden deze investeringen niet als materiële vaste activa verantwoord, maar als financiële vaste activa. Deze bijdragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens geactiveerd te kunnen worden. In andere gevallen moeten de bijdragen als exploitatie-uitgaven verantwoord worden. Bijdragen aan activa in eigendom van derden (artikel 61 BBV) Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien: a. er sprake is van een investering door een derde; b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft, of de MGR anders recht kan doen gelden op de activa, die samenhangen met de investering. Toelichting bij artikel 3, lid 8 In artikel 64, lid 2 van het BBV staat dat slechts om gegronde redenen de afschrijvingsmethode gewijzigd mag worden. De reden van verandering en financiële consequenties ervan worden in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in de consequenties hiervan voor de financiële positie en voor de baten en lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar en voor het voorafgaande begrotingsjaar. Toelichting bij artikel 4, lid 2 en 3 In artikel 4 gaat het over het afschrijven op materiële vaste activa. In lid 2 wordt voor de afschrijvingstermijnen verwezen naar artikel 8 van de financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen. In lid 4 van dit artikel 8 zijn de afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa opgenomen. Binnen de MGR worden de afschrijvingstermijnen gehanteerd conform de financiële verordening. Hieronder is het betreffende artikel uit de financiële verordening opgenomen:

8 Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste activa 1. Activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of zo nodig aangepast door duurzame waardeverminderingen. 2. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 4. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 25 jaar: voorzieningen aan terreinen; b. 40 jaar: gebouwen; c. 15 jaar: machines, apparaten en installaties; d. 15 jaar: inventarissen; e. 5 jaar: vervoermiddelen; f. 3 jaar: ICT-investeringen g. 10 jaar: overige activa; h. niet: gronden. 5. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van het jaarresultaat gebracht, uitgezonderd gronden en terreinen, deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. 6. Het dagelijks bestuur stelt richtlijnen voor de activering en afschrijving van materiele vaste activa vast. Deze richtlijnen worden ter kennis van het algemeen bestuur gebracht. Toelichting bij artikel 4, lid 6 Activa met maatschappelijk nut mogen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording ineens ten laste van de exploitatie worden gebracht. In de MGR is gekozen om zowel investeringen met economisch nut als met maatschappelijk nut te activeren. Het BBV biedt wel de mogelijkheid om af te wijken van de afschrijvingstermijnen naar levensduur in geval van maatschappelijk nut investeringen.

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Kader investeren & waarderen, activeren en afschrijven activa.

Kader investeren & waarderen, activeren en afschrijven activa. Kader investeren & waarderen, activeren en afschrijven activa. Aan dit kader ligt ten grondslag: de 2008 vastgestelde verordening ex artikel 212 Gemeentewet inzake de inrichting van de financiële organisatie,

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede Nota activeren en afschrijven 2012 Gemeente Enschede December 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Investeringen... 6 Hoofdstuk 3 Activeren en waarderen... 7 3.1

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; FINANCIËLE VERORDENING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Gemeente Meerssen Januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Activeren en waarderen... 5 2.1 Soorten vaste activa...

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

Objectprofielen met afschrijvingstermijn materiële vaste activa. Schematische weergave van activeren en waarderen

Objectprofielen met afschrijvingstermijn materiële vaste activa. Schematische weergave van activeren en waarderen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013/ 079 Naam Richtlijn waardering en afschrijving activa (2011) Publicatiedatum 3 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de richtlijn bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-2014. 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa ISHW versie: 1.0-2013 Voorwoord:

Nadere informatie

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden:

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden: STILLE RESERVES 1. Inleiding Aanleiding Vorig jaar is in de gemeenteraad de nota weerstandsvermogen besproken en vastgesteld. Naar aanleiding van deze bespreking is aan de raad toegezegd dat er nog een

Nadere informatie

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend,

Nadere informatie

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa Nota Waardering en afschrijving Vaste activa November 2014 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa versie: 1.0-2014 Voorwoord: In 2012 is de nota waardering en afschrijving vaste activa opgesteld.

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Behandeladvies geven voor de besluitronde. Tel. steller: 06 2918 9392

Behandeladvies geven voor de besluitronde. Tel. steller: 06 2918 9392 Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Kader investeren & waarderen, activeren en afschrijven activa Van: College van B&W op 29 oktober 2013 Doel: Toelichting: Behandeladvies geven voor de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2017-2020 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...5 1.2. Doelstellingen...5 1.3. Inwerkingtreding...5 1.4. Leeswijzer...6 2. soorten van vaste activa... 7 2.1.

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2012-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Doel 5 1.3. Leeswijzer 5 2. Soorten van vaste activa 7 2.1. Algemeen 7 2.2. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Referentiekader 4 2 Investering 6 2.1 Investeringen

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de herziene Richtlijn Waardering en Afschrijving Activa en herziene Objectprofielen.

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de herziene Richtlijn Waardering en Afschrijving Activa en herziene Objectprofielen. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 15 december 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Voorstel aan de Gemeenteraad 21-11-2013 Verseon Onderwerp Afschrijvings- en onderhoudssystematiek materiële vaste activa Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: RV-12 / 2014 Beleidsveld Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA)

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 12 september 2016 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 1 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Wettelijke kaders...

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

BELEIDSKADER ACTIVABELEID GEMEENTE OEGSTGEEST

BELEIDSKADER ACTIVABELEID GEMEENTE OEGSTGEEST BELEIDSKADER ACTIVABELEID 2017 2020 GEMEENTE OEGSTGEEST 14 november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Definities en wettelijk kader... 3 2.1 Definities... 3 2.2 Wettelijk kader... 4 3 Activabeleid...

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 16 december 2009) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 16 december 2009) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 16 december 2009) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving gemeente Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, Financiële verordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, gelet op: - artikel 212 Gemeentewet;

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid 2017

Nota investeringsbeleid 2017 Nota investeringsbeleid 2017 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING...3 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...5 1.1 AANLEIDING...5 1.2 DOELSTELLING...5 1.3 WETTELIJK KADER...5 1.4 INTERNE REGELGEVING...5 1.5 BEGRIPPEN...5

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie