Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013"

Transcriptie

1 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen Inleiding Doel van de Nota Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader Algemeen Investeringen met economisch nut (art. 59, lid 1 BBV Investeringen met maatschappelijk nut (art. 59, lid 4 BBV Kosten van onderzoek en ontwikkeling (art. 60 BBV) Bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 61 BBV Ongedekte tekorten 5 3. Beleidsregels aanmelden en uitvoeren investeringen Nieuwe investeringen Vervangingsinvesteringen Afzonderlijke besluitvorming over investeringen Voorbereiding kredieten Termijn beschikbaarheid kredieten 7 4. Waardering Waarderingsgrondslag Bruto en netto activeren Activeren investeringen economisch nut Activeren investeringen maatschappelijk nut BTW Minimum eisen activeren 5. Afschrijving van activa Algemeen Onderhoud versus activeren Afschrijvingsmethode Afschrijvingstermijnen Componentenbenadering Startmoment van afschrijven Restwaarde en inruilwaarde Afschrijven op grond Sloopkosten Kunstvoorwerpen Extra afschrijvingen Rentetoerekening Algemeen Toerekening rentelasten Toepassen waarderings- en afschrijvingsbeleid Bestuurlijke samenvatting Citeertitel Ingangsdatum Budgettaire consequenties Actualisatie Slotbepaling 12 Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen 13 Bijlage 2: Schema type investeringen en mogelijkheden tot activeren 15 2

3 1. Algemeen 1.1 Inleiding Deze nota betreft een actualisatie van de nota afschrijvingsbeleid uit In de gemeentewet is opgenomen dat de raad het financiële beleid vaststelt. Het investerings- waarderings- en afschrijvingsbeleid heeft een grote invloed op de exploitatie en de vermogenspositie van de gemeente. Een transparant beleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. Ten opzichte van de vorige nota uit 2006 is nieuw dat in deze nota ook beleidsregels zijn opgenomen met betrekking tot het aanvragen van kredieten. De afschrijvingstermijnen uit de nota van 2006 zijn geëvalueerd en daar waar nodig aangevuld c.q. aangepast. 1.2 Doel van de nota Voor het realiseren van de vastgestelde beleidsdoelen zijn ook investeringen noodzakelijk. Van een investering is sprake als het gaat om een, meestal qua omvang wat grotere, uitgave waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Als gevolg van het doen van investeringen ontstaan bezittingen, de zogenoemde vaste activa. Om ook in financieel opzicht tot uitdrukking te brengen over welke termijn de investering nut met zich meebrengt, wordt de investering over deze termijn afgeschreven. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat een aantal dwingend voorgeschreven regels, maar laat ook enkele keuzemogelijkheden open. Doel van deze nota is vast te leggen hoe Hof van Twente met de gemeentelijke investeringen omgaat. De nota geeft beleidskaders over investeren, activeren, waarderen en afschrijven. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze beleidsnota wordt het wettelijk kader op grond van de relevante artikelen uit het BBV weergegeven. Hoofdstuk 3 betreft de regels voor het aanmelden en uitvoeren van investeringen. Hoofdstuk 4 beschrijft de waarderingsgrondslag. De verschillende aspecten die een rol spelen bij afschrijving worden in hoofdstuk 5 benoemd. Hoofdstuk 6 gaat in op de methode van toerekenen van rentekosten aan investeringen. Tot slot is in hoofdstuk 7 een bestuurlijke samenvatting en conclusie opgenomen; de voorstellen tot wijziging van het beleid en de budgettaire consequenties. Bijlage 1 geeft de verschillende afschrijvingstermijnen weer; een schematische weergave van de verschillende investeringen en de mogelijkheden tot activeren is als bijlage 2 bij deze notitie gevoegd. 3

4 2. Wettelijk kader 2.1 Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor dat bij gemeenten het stelsel van baten en lasten wordt gehanteerd. Ten laste van de exploitatie van een bepaald boekjaar mogen dus slechts uitgaven gebracht worden, die op dat specifieke jaar betrekking hebben. Daarnaast investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen in kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen (bezittingen) worden ook wel vaste activa genoemd. Kapitaallasten zijn de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. De vaste activa worden op basis van het BBV (art. 33) onderverdeeld in: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Economisch nut Maatschappelijk nut Disagio (rentekosten die bij aanvang van de lening ineens moeten worden voldaan), kosten van het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald activum zijn posten die op dit onderdeel kunnen worden geactiveerd. Bij dit onderdeel is het onderscheid van belang tussen activa met economisch nut en activa met uitsluitend maatschappelijk nut. De financiële vaste activa bestaat uit een aantal onderdelen: Aandelenbezit (uitsluitend ten behoeve van de publieke taak) Kapitaalverstrekkingen aan Gemeenschappelijke Regelingen Kapitaalverstrekkingen aan andere verbonden partijen (bijvoorbeeld startkapitaal stichting) Leningen u/g (uitgezet geld) Geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden Overige uitzettingen >= 1 jaar (b.v. obligatie) Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen., bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen. Uitzonderingen hierop vormen kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde. Deze worden niet geactiveerd. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd. Investeringen hebben een maatschappelijk nut indien er geen baten in bedrijfseconomische zin uit deze investeringen worden gegenereerd. Deze investeringen leveren gedurende een aantal jaren een bijdrage aan het maatschappelijke nut (bijvoorbeeld brug, wegen) In het BBV wordt een voorkeur gegeven om investeringen met maatschappelijk nut niet of gedurende een zo kort mogelijke periode te activeren. Conform de artikelen 56 t/m 65 uit het BBV zijn er meerdere mogelijkheden tot activeren. 2.2 Investeringen met economisch nut (art. 59, lid 1 BBV) Volgens het 1e lid van artikel 59 van het BBV worden investeringen met economisch nut altijd geactiveerd. Dit gebeurt voor het bruto bedrag van de investering. Dit betekent dat beschikkingen over reserves niet in mindering op het actief mogen worden gebracht. Wel mogen volgens artikel 62 2e lid financiële bijdragen van derden in mindering gebracht worden op de waardering van het actief, mits zij een directe relatie hebben met het actief. 4

5 2.3 Investeringen met maatschappelijk nut (art. 59, lid 4 BBV) De wetgever is van mening dat het de voorkeur verdient om investeringen met maatschappelijk nut niet te activeren. Aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat gemeenten belangrijke investeringen niet meer zouden kunnen doen, mogen deze investeringen eventueel wel worden geactiveerd. 2.4 Kosten van onderzoek en ontwikkeling (art. 60 BBV) Deze kosten kunnen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: - De gemeente is voornemens het actief waarvoor de kosten worden gemaakt te gebruiken of te verkopen; - De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast; - Het actief zal in de toekomst economisch of maatschappelijk nut opleveren; - De uitgaven die gemaakt worden en aan het actief toegerekend worden zijn betrouwbaar. 2.5 Bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 61 BBV) Deze bijdragen kunnen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: - Er is sprake van een investering door een derde; - De investering draagt bij aan de publieke taak; - De derde verplicht zich tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals overeengekomen; - De bijdrage kan worden teruggevorderd als de derde in gebreke blijft, of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. 2.6 Ongedekte tekorten Volgens het BBV mogen ongedekte tekorten (negatief exploitatieresultaat) niet worden geactiveerd. Deze dienen rechtstreeks ten laste van de (algemene) reserve te worden gebracht. 5

6 3. Beleidsregels aanmelden en uitvoeren investeringen Investeringen hebben een grote invloed op de gemeentelijke exploitatie en vermogenspositie. Een volledig en tijdig inzicht in de komende investeringen is daarom van groot belang. Om dit te bereiken worden nadere regels ingesteld voor het aanvragen en uitvoeren van investeringen. Investeringen worden bij de kadernota geïnventariseerd. Immers bij de kadernota vindt ook de integrale afweging plaats ten behoeve van de op te stellen programmabegroting. De investeringsaanvraag dient voorzien te zijn van een goede motivering en onderbouwing, een realistische planning van de uitvoering en de verwachte oplevering c.q. ingebruikname. Deze informatie is van belang voor een goede planning voor het opnemen van de kapitaallasten in de begroting en de financieringsbehoefte. De investeringen worden opgenomen in een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP). Bij de aanmelding van investeringen dient te worden aangegeven welke prioriteit de investering heeft. Daarbij zijn de volgende prioriteiten te onderscheiden: - onontkoombaar en onuitstelbaar (code I); (bijv. externe factoren of hogere regelgeving) - onontkoombaar echter uitstelbaar (code II); idem, maar geen vaststaande termijn) - wenselijk (code III) ; (vrije beleidskeuze) Bij de behandeling van de kadernota geeft de raad aan welke investeringen en voorbereidingskredieten worden opgenomen in de op te stellen programmabegroting. De raad kan binnen het MIP aangeven dat ze voor bepaalde investeringen eerst een afzonderlijk voorstel wil ontvangen. Deze investeringen blijven wel op het MIP staan, maar worden pas geautoriseerd na afzonderlijke behandeling van het voorstel. De overige investeringen worden met het vaststellen van de begroting geautoriseerd. Afwijkingen (zowel financieel als in de planning) tijdens de uitvoering van de investering worden door de betreffende budgethouder gemeld bij de 1 e of 2 e bestuurdersrapportage. 3.1 Nieuwe investeringen Nieuwe investeringen zijn investeringen die een verandering, aanvulling of uitbreiding betekenen van een bestaande situatie of omgeving (bijvoorbeeld een rotonde, de herinrichting van een gebied of een nieuwe school). 3.2 Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen zijn bedoeld ter vervanging van bestaande investeringen zonder de oorspronkelijke hoedanigheid van de voorziening wezenlijk te veranderen. Het nut van deze investering strekt zich uit over meer dan één jaar. 3.3 Afzonderlijke besluitvorming over investeringen Indien aanmelding en vaststelling van een investering bij de kadernota niet mogelijk is kan de aanvraag via een afzonderlijk college- en raadsvoorstel worden voorgelegd. In dat geval gaat het om investeringen die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. In het voorstel worden de noodzaak en de financiële consequenties duidelijk gemaakt. 3.4 Voorbereiding kredieten In geval van (complexe) investeringsvraagstukken kan vooraf sprake zijn van kosten van onderzoek en ontwikkeling. Hierbij kan sprake zijn van een tweetal situaties: Nog geen zekerheid of de investering zal worden gerealiseerd. In die situatie worden de kosten van onderzoek en ontwikkeling verantwoord in de exploitatie; Wel zekerheid dat de investering zal worden gerealiseerd. In dat geval kunnen de kosten van onderzoek en ontwikkeling aan de toekomstige investering worden toegerekend en ook worden geactiveerd. Hiervoor wordt vooraf een voorbereidingskrediet gevraagd. 6

7 3.5 Termijn beschikbaarheid kredieten Een investeringskrediet is niet gebonden aan een kalenderjaar zoals de exploitatiebudgetten in de begroting. In principe loopt het krediet zolang de uitvoering loopt + 1 jaar. Het toekennen van een maximale periode aan het beschikbare krediet voorkomt een stuwmeer aan lopende kapitaalwerken en de oneigenlijke inzet van deze middelen. Beschikbaar gestelde kredieten dienen zo snel mogelijk afgesloten te worden. Indien een beschikbaar krediet na looptijd + 1 jaar niet (volledig) is ingezet wordt het krediet afgesloten en valt het restantkrediet vrij. Een krediet kan alleen langer beschikbaar blijven indien de noodzaak daartoe voldoende wordt onderbouwd en tijdig wordt aangeduid. 3.6 Verantwoording kredieten Na afronding van het krediet wordt verantwoording afgelegd aan het college over het projectresultaat en de besteding van de middelen. 7

8 4. Waardering In het BBV is voorgeschreven dat activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. (art 63 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Overige kosten zijn kosten zoals specifieke opleidingskosten, implementatiekosten e.d. die verband houden met de investering. 4.1 Waarderingsgrondslag Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen. Wanneer de bestemming van een actief verandert, wordt het actief gewaardeerd tegen de actuele waarde. Een uitzondering wordt gemaakt voor bestemmingswijzigingen van gronden in erfpacht. Voor in erfpacht uitgegeven grond geldt de uitgifteprijs als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde (symbolisch bedrag) 4.2 Bruto- en netto activeren De netto methode bij investeringen met een economisch nut houdt in dat de ontvangen bijdragen van derden in één keer in mindering komen op de kostprijs. De netto methode bij investeringen met een maatschappelijk nut houdt in dat de ontvangen bijdragen van derden en/of daarvoor ingestelde bestemmingsreserves in één keer in mindering komen op de kostprijs. Bij de bruto methode vallen deze in delen vrij gedurende de gehele afschrijvingstermijn, ter compensatie van de hogere bedragen voor rente en afschrijving. De gemeente Hof van Twente past de netto methode toe voor nieuwe investeringen na 1 januari Activeren investeringen economisch nut (netto methode) Alle activa met een economisch nut worden geactiveerd voor het bedrag van de investering. Onttrekking van reserves en bijdragen derden Bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot het economisch actief worden op de waardering in mindering gebracht. Bestemmingsreserves mogen niet ineens in mindering op de te activeren investering worden gebracht, het is wel mogelijk (en toegestaan) om de afschrijving/ kapitaallasten van een investering te dekken uit een specifiek daarvoor gevormde bestemmingsreserve. (afschrijvingsreserve). Dit kan slechts nadat de raad hiertoe heeft besloten. 4.4 Activeren investeringen maatschappelijk nut (netto methode) Alle activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd voor het bedrag van de investering. In principe kiest de gemeente Hof van Twente voor activeren maar zal zodra de mogelijkheid zich voordoet de aanbevelingen van het BBV volgen.. Bijdragen van derden, die in directe relatie staan tot het maatschappelijk actief en de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves worden op de investering in mindering gebracht. 4.5 BTW Met de invoering van het BTW compensatiefonds (1 januari 2003) wordt in principe geen BTW geactiveerd voor zover deze compensabel is (als het een overheidstaak betreft). Voorbeelden zijn o.a.: investeringen in wegen, riolering en reiniging. Het investeringsbedrag waarover zal worden afgeschreven is exclusief BTW. 4.6 Minimumeisen activeren Er gelden twee minimumeisen voor het activeren. De eerste vloeit voort uit het BBV en de andere wordt om praktische redenen voorgesteld. 1. er dient sprake te zijn van een meerjarig nut; 2. de aanschafwaarde/verkrijgingsprijs is groter dan of gelijk aan (uitgezonderd gronden en terreinen, omdat deze op grond van het BBV altijd geactiveerd moeten worden) 8

9 5. Afschrijving van activa 5.1 Algemeen Als een investering is geactiveerd, dient op grond van art. 64, lid 3 BBV daarop te worden afgeschreven. Afschrijving is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van een goed, dat als investering is geactiveerd. 5.2 Onderhoud versus activeren Volgens het BBV is het niet toegestaan onderhoudskosten te activeren. Bij klein onderhoud is sprake van periodieke kosten, die nodig zijn om het object in goede staat te houden. Kosten van klein onderhoud keren in principe jaarlijks terug en worden om die reden in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie gebracht. Groot onderhoud betreft veelal maatregelen van ingrijpende aard die op een groot deel van het object worden uitgevoerd en na een langere gebruiksperiode worden verricht. Bij groot onderhoud kan gedacht worden aan het vernieuwen van de bituumlaag van het dak van een gebouw of het periodiek vervangen van asfaltlagen van een weg. De kosten van groot onderhoud worden niet geactiveerd en kunnen op twee manieren worden gedekt: 1. kosten in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie brengen; 2. kosten in het jaar van uitvoering ten laste brengen van een vooraf gevormde voorziening brengen. *****Levensduur verlengende investeringen: zie voetnoot 5.3 Afschrijvingsmethode Bij de gemeentelijke overheid worden hoofdzakelijk twee afschrijvingsmethodes gehanteerd, te weten lineair en annuïtair. Lineaire methode Lineair afschrijven is afschrijven op basis van een vast percentage van de historische kostprijs. De afschrijving blijft gedurende de afschrijvingstermijn constant. De jaarlijkse kapitaallasten dalen door de afname van de rentecomponent, aangezien de rente wordt berekend over de actuele boekwaarde. Annuïtaire methode Bij afschrijven op basis van annuïteit blijven de jaarlijkse kapitaallasten constant. Omdat de rente wordt berekend over de actuele boekwaarde, nemen de rentekosten per jaar af en de afschrijvingskosten per jaar toe. In principe wordt lineair afgeschreven. Doordat de totale kapitaallasten dalen in de loop van de gebruiksperiode ontstaat er ruimte voor in de tijd oplopende kosten, zoals onderhoudslasten. Ook kan het verschil in kapitaallasten worden gebruikt voor nieuwe investeringen Lineair afschrijven is over de totale looptijd van de afschrijvingsperiode goedkoper dan de annuïtaire methode. Slechts in incidentele gevallen kan van deze methode worden afgeweken omdat bijvoorbeeld wet- of regelgeving dit voorschrijft. 5.4 Afschrijvingstermijnen Volgens art. 64, lid 3 van het BBV dient op vaste activa jaarlijks te worden afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Zie hiervoor bijlage 1. Deze tabel dient als basis voor de te hanteren afschrijvingstermijnen. Indien van deze termijnen wordt afgeweken of het activum met bijbehorende termijnen ontbreekt in de tabel, dient bij besluitvorming over de kredietaanvraag de voorgestelde afschrijvingstermijn te worden gemotiveerd. ***** voetnoot: Levensduur verlengende investeringen zijn investeringen ten behoeve van een bestaand actief die expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van het betreffende actief. Uitsluitend in die gevallen mag geactiveerd worden. Voorbeelden zijn: het renoveren van een gebouw, het restaureren van een kademuur, enzovoorts. Het gaat hier dus niet om (groot) onderhoud. Onderhoud is niet levensduur verlengend, maar dient om het actief gedurende zijn levensduur in goede staat te houden. 9

10 5.5 Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat voor de verschillende onderdelen van een investering afzonderlijk afschrijvingen termijnen gelden. Bij de raming van het krediet dienen deze componenten dan te worden onderscheiden en uiteraard geldt dat ook voor de verantwoording van de kosten. De verschillende componenten kunnen bijv. zijn technische installaties als CV met een levensduur van 15 jaar, binnen een gebouw dat in 40 jaar wordt afgeschreven. Het BBV staat toe om de componentenbenadering te hanteren. De gemeente Hof van Twente past de componentenbenadering voor materiële vaste activa toe daar waar het nuttig en noodzakelijk wordt geacht. 5.6 Startmoment van afschrijven Afschrijven hangt samen met de ingebruikname van het actief. Er zijn meerdere keuzes mogelijk. Het BBV laat gemeenten vrij in het maken van een keuze. In de gemeente Hof van Twente wordt afgeschreven van investeringen ingaande 1 januari volgend op het jaar van gereedmelding van de investering. 5.7 Restwaarde en inruilwaarde De inruilwaarde (boekwinst) die wordt gerealiseerd bij het afstoten van een kapitaalgoed moet als incidentele bate in de jaarrekening worden verwerkt. De opbrengst mag niet met de boekwaarde (aanschaffingsprijs) van het vervangende kapitaalgoed worden verrekend. Het is bij gemeenten niet gebruikelijk om bij het bepalen van de afschrijving rekening te houden met een restwaarde aan het eind van de gebruiksduur van het actief. Heeft een actief wel een restwaarde als deze wordt vervangen, bijvoorbeeld bij vervoersmiddelen, dan wordt de restantboekwaarde extra afgeschreven ten laste van de exploitatie (als lasten). 5.8 Afschrijven op grond Onder de duurzame productiemiddelen wordt in de bedrijfseconomie aan grond een bijzondere plaats toegekend. Grond is normaliter niet aan slijtage onderhevig en ondergaat derhalve geen waardevermindering. Er bestaat geen noodzaak tot afschrijving. Uitzondering zijn gronden waaruit delfstoffen e.d. worden gewonnen of indien grond vervuild is. Het bestaande beleid wordt gehandhaafd. Er wordt niet afgeschreven op grond. 5.9 Kunstvoorwerpen Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde nemen een bijzondere positie in. Dergelijke kunstvoorwerpen mogen op grond van het BBV niet geactiveerd worden. Dat geldt onverkort ook indien het om goed verhandelbare stukken zou gaan. Voor kunst zonder cultuurhistorische waarde heeft het BBV geen uitzondering geschapen. Die moet op grond van de reguliere bepalingen worden geactiveerd Extra afschrijvingen In het BBV is onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met een economisch nut en materiële activa met een maatschappelijk nut. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden bij voorkeur niet geactiveerd. De gemeente Hof van Twente kiest ervoor dergelijke investeringen wel te activeren ( zie par. 4.4 / par. 2.3), in dat geval mag er eventueel extra resultaat gericht worden afgeschreven.(via de reserves) (artikel 64). Investeringen met een economische nut mogen niet resultaatafhankelijk worden afgeschreven (artikel 64) Afwijkende afschrijvingstermijnen activa met economisch nut. Op de volgende investeringen met een economisch nut wordt extra afgeschreven.. Relatief kleine investeringen, waarbij we nu de grens stellen op (zie Par. 4.6) Op investeringen met betrekking tot de aanschaf van tractiemateriaal voor Openbare Werken schrijven we niet af. De (vervangings) investeringen worden uit een vast budget binnen de exploitatie gedekt. Als op andere terreinen een dergelijk ideaalcomplex kan worden bereikt, staan we een dergelijke werkwijze eveneens toe. Tenietgaan van een actief. Als een actief teniet gaat en dus geen nut meer heeft, wordt de resterende boekwaarde in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. Op investeringen m.b.t. ICT wordt niet afgeschreven. Deze investeringen lopen conform het I&A plan en worden gedekt door de Reserve Automatisering. 10

11 6. Rentetoerekening 6.1 Algemeen De gemeente heeft rentelasten doordat geld is geleend en rentebaten door (tijdelijke) overtollige liquide middelen waarvoor rente wordt ontvangen. Het is gebruikelijk dat de rentekosten administratief aan de investeringen worden toegerekend. Totaalfinanciering Bij gemeenten geldt het systeem van totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie is tussen een investering en de daarvoor benodigde financieringsmiddelen. De gemeente voorziet met (eigen) reserves en/of vreemd (aangetrokken geldlening) vermogen in de totale behoefte aan financiering en er wordt dus niet per afzonderlijke investering een geldlening afgesloten. Het aantrekken van financieringsmiddelen brengt rentekosten met zich mee. Het systeem van totaalfinanciering zorgt ervoor dat gemeenten op een efficiënte wijze externe financiering kunnen aantrekken en de rentelasten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. kapitaallasten Kapitaallasten zijn de som van de rentekosten en de afschrijvingslasten van investeringen. Voor het toerekenen van de rentekosten kunnen de volgende methoden worden gehanteerd.: 1. een vooraf bepaald vast rentepercentage; 2. een omslagrente (het zogenaamde renteomslag percentage). 6.2 Toerekening rentelasten Vast rentepercentage Het hanteren van een vast rentepercentage bij de toerekening houdt in dat: 1. aan het begin van de afschrijvingstermijn een rentepercentage wordt vastgesteld dat voor de hele afschrijvingstermijn wordt gehanteerd; 2. jaarlijks bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting een rentepercentage voor de investeringen wordt vastgesteld. Omslagrente Het hanteren van een renteomslagpercentage houdt in dat: 1. de totale rentelasten worden gedeeld door totale aanwezige boekwaarde van de investeringen; 2. op basis hiervan wordt een gemiddeld rentepercentage berekend; 3. het renteomslagpercentage wordt jaarlijks berekend en bij de begroting vastgesteld. Aanvullend bouwrente In geval een investering over meerdere jaren loopt, kan vanaf het moment dat een uitgave geactiveerd is, tevens bouwrente berekend worden. Dat wil zeggen dat de rente over de boekwaarde aan het actief wordt toegevoegd zolang deze rente nog niet ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Bouwrente wordt dus bijgeschreven op de boekwaarde. Dit kan alleen zo lang het betreffende actief nog niet operationeel is c.q. in gebruik is genomen. Het toerekenen van bouwrente wordt beperkt tot de grondexploitatie. Toepassen renteomslagpercentage In Hof van Twente wordt en blijft het systeem van een jaarlijks vast te stellen renteomslagpercentage toegepast. Ingangsmoment berekenen omslagpercentage Het renteomslagpercentage wordt berekend over de boekwaarde van de investering per 1 januari. Binnen de bouwgrondexploitatie wordt het renteomslagpercentage elke keer over de boekwaarde per de 1 e van de maand berekend. 11

12 7 Toepassen waarderings en afschrijvingsbeleid 7.1 Bestuurlijke samenvatting In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de kaders die in deze nota zijn beschreven. In de achterliggende hoofdstukken worden de begrippen, achtergronden en spelregels verder toegelicht. Met deze nota worden de uitgangspunten voor het waarderings- en afschrijvingsbeleid vastgelegd. Voor het overgrote deel worden deze uitgangspunten al toegepast. De nota leidt tot op de volgende uitgangspunten tot aanpassing: kredietaanvragen worden tijdig aangemeld voor de kadernota en opgenomen in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) Kredietaanvragen worden voorzien van - een prioritering; - (budgettaire) onderbouwing - planning - consequenties voor exploitatie Door de raad beschikbaar gestelde kredieten worden zo snel mogelijk afgesloten. Indien een beschikbaar krediet na looptijd + 1 jaar niet (volledig) is benut, valt het restantkrediet vrij. Een krediet kan alleen langer beschikbaar blijven indien de noodzaak daartoe voldoende onderbouwd en tijdig wordt aangeduid. Alle kredieten worden gescreend bij het opmaken van de jaarrekening. Bij de jaarrekening wordt een bijlage (kredietenverslag) opgenomen van de lopende grote investeringen ( > 0,5 mln). Afwijkingen in budgettaire zin of ten opzichte van de planning worden gemeld bij de tussentijdse rapportages. Het activeren van een investering met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs wordt verhoogd naar De afschrijvingstermijnen uit de nota van 2006 zijn geëvalueerd en op enkele onderdelen aangepast c.q. aangevuld. De afschrijvingen worden in de begroting en jaarrekening verwerkt ingaande 1 januari volgend op het geraamde c.q. werkelijke jaar van oplevering / ingebruikname van de investering. 7.2 Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Ingangsdatum De ingangsdatum voor het beleid uit deze nota is de datum van vaststelling in de gemeenteraad. Het beleid werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari Budgettaire consequenties In de nieuwe tabel zijn de verschillende investeringen en afschrijvingstermijnen meer gedifferentieerd. Hierdoor wijken de afschrijvingstermijnen op enkele onderdelen af van de huidige termijnen. Aanpassen van de al gerealiseerde investeringen zou leiden tot budgettaire consequenties. Om deze reden gelden de afschrijvingstermijnen in bijlage 1 van deze nota alleen voor de investeringen die na 1 januari 2013 beschikbaar zijn/worden gesteld. Voor de gerealiseerde investeringen blijven de huidige afschrijvingstermijnen gehandhaafd. Belangrijke overweging daarbij is dat er geen ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht en op termijn de investeringen met de oude afschrijvingstermijnen zullen verdwijnen. Ook in praktische zin is het aanpassen van de afschrijvingstermijnen van de al gerealiseerde investeringen niet efficiënt. 7.5 Actualisatie Het is van belang dat het waarderings- en afschrijvingsbeleid actueel blijft en de uitgangspunten met enige regelmaat worden getoetst op actualiteit. Een actualisatie en eventueel herziening vinden, indien nodig, plaats Slotbepaling Het college kan indien er een gegronde reden voor is in bijzondere gevallen afwijken van de nota en legt hierover achteraf verantwoording af aan de raad. 12

13 Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met de mogelijkheden die het BBV en overige relevante wetgeving bieden. 13

14 Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen Ingedeeld naar de hoofdgroepen (art 52 BBV) Omschrijving Aantal jaren Gronden en terreinen Grond Geen Woonruimten, bedrijfsgebouwen Nieuwbouw permanente gebouwen 40 Nieuwbouw semipermanente gebouwen 20 Renovatie en uitbreiding permanente gebouwen 20 Renovatie semipermanente gebouwen 10 Nieuwbouw overdekt zwembad 30 Renovatie en uitbreiding overdekt zwembad 15 Openluchtzwembad - aanleg 25 Openluchtzwembad - renovatie 20 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Riolering (leidingen) 40 Riolering elektromechanische rioolobjecten (drukrioolunits en rioolgemalen) 25 Aanleg / renovatie sportvelden / tennisbanen 20 Aanleg Kunstgras sportvelden onderbouw 30 Aanleg Kunstgras sportvelden toplaag 15 Speeltuinen / speelplaatsen (aanleg) 15 Begraafplaatsen - aanleg 50 Begraafplaatsen - uitbreiding 10 Bruggen beton (aanleg) 50 Bruggen beton (reconstructie) 25 Bruggen hout (aanleg / reconstructie) 15 Wegen, straten en pleinen (aanleg / reconstructie) 25 Wegen, straten en pleinen (herstraten klinkerwegen) 20 Wegen, straten en pleinen (maatregelen asfaltwegen) 10 Fietspaden / voetpaden (aanleg / reconstructie) 25 Parkeervoorzieningen 25 Openbare verlichting lichtmasten (aanleg) 50 Openbare verlichting armaturen (aanleg) 25 Openbare verlichting (energiezuinige maatregelen) 25 Openbaar groen (aanleg) 25 Havens: beschoeiingen / damwanden 20 Havens: aanleg / verruimen watergangen 40 Havens: reconstructie 25 Vervoermiddelen Voertuigen (algemene dienst. t.l.v. exploitatie) - 14

15 Machines, apparaten en installaties Technische installaties en energiezuinige maatregelen 15 Telefooninstallaties 10 Kantoor-en huishoudelijke apparatuur (foto, repro, koeling etc.) 7 Verkeersregelinstallaties 15 Overige materiële vaste activa Hekwerken, terreinafrastering/-afscheiding 15 Hekwerken / ballenvangers sportaccommodaties 10 Meubels en overige inventaris 10 Buiteninventaris (speeltoestellen) 10 Onderwijs: 1 e inrichting onderwijsleerpakket / meubilair 20 Onderwijs: Rijwielstalling/berging 15 Bewegwijzering 10 Automatisering; hardware 5 Voor zover een investering niet past in een van de categorieën zoals die in de bijlage is opgenomen aan te sluiten bij de algemeen gehanteerde afschrijvingstermijnen zoals die in den lande bekend zijn. 15

16 Bijlage 2: Wanneer en hoe activeren Activering Investering economisch nut (art.59, lid 1 Investering maatschappelijk nut (art.59, lid 4 Kosten van onderzoek en ontwikkeling (art 60) Bijdrage aan activa in eigendom van derden (art 61) Indien verhandelbaar of wanneer er opbrengsten mee kunnen worden gegenereerd (art.59,lid 2) Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte (wegen, pleinen etc.) (art.59, lid 4 Worden alleen geactiveerd als wordt voldaan aan: Worden alleen geactiveerd als wordt voldaan aan: Activeren (art 59, lid 1) Keuze ja/nee activeren (art 59,lid 4) Het voornemen is het actief te gebruiken of te verkopen Indien sprake is van een investering door een derde Bruto opnemen (art 62, lid 1) Wel bijdragen van derden in mindering, niet eigen reserves (art.62, lid 2) * Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde niet activeren tenzij in bezit voor verkoop ( art 59, lid 3) Niet resultaatafhankelijk afschrijven (art 64, lid 1) Wel reserves (via functie 980) en bijdragen derden in mindering brengen (art 62, lid 3) Resultaat afhankelijk afschrijven is toegestaan (art 62, lid 4) *Reserve mag wel worden ingezet om jaarlijks afschrijvingslasten te dekken. De technische uitvoerbaarheid om het actief te realiseren is bekend Het actief zal in de toekomst economisch of maatschappelijk nut opleveren De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen zijn duidelijk en betrouwbaar De investering draagt bij aan een publieke taak De derde verplicht zich tot het daadwerkelijk investeren zoals overeengekomen De bijdrage kan worden teruggevorderd als de derde in gebreke blijft of de gemeente ander recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering 16

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Grave 2014

Financiële verordening gemeente Grave 2014 Financiële verordening gemeente Grave 2014 De raad van de gemeente Grave; Overwegende dat een gemeenschappelijke regeling is aangegaan: de Gemeenschappelijke Regeling Cuijk Grave Mill en Sint Hubert, waarbij

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2017-2020 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...5 1.2. Doelstellingen...5 1.3. Inwerkingtreding...5 1.4. Leeswijzer...6 2. soorten van vaste activa... 7 2.1.

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

BELEIDSKADER ACTIVABELEID GEMEENTE OEGSTGEEST

BELEIDSKADER ACTIVABELEID GEMEENTE OEGSTGEEST BELEIDSKADER ACTIVABELEID 2017 2020 GEMEENTE OEGSTGEEST 14 november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Definities en wettelijk kader... 3 2.1 Definities... 3 2.2 Wettelijk kader... 4 3 Activabeleid...

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID 2016

NOTA ACTIVABELEID 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam NOTA ACTIVABELEID 2016 Zaaknummer: 10340 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Investeren en activeren van activa... 2 2.1. Immateriële vaste activa... 2 2.2. Materiële vaste

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Mei 2007 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Algemeen...5 1.2 Richtlijnen commissie...5 1.3 De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...8

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede Nota activeren en afschrijven 2012 Gemeente Enschede December 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Investeringen... 6 Hoofdstuk 3 Activeren en waarderen... 7 3.1

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2012-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Doel 5 1.3. Leeswijzer 5 2. Soorten van vaste activa 7 2.1. Algemeen 7 2.2. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

ACTIVERING AFSCHRIJVING

ACTIVERING AFSCHRIJVING KADERNOTA WAARDERING ACTIVERING AFSCHRIJVING 2008 Herijking Kadernota waardering, activering en afschrijving 2003 GEMEENTE ALKMAAR Bijlage 24 behorend bij Raadsbesluit dd 7 februari 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Referentiekader 4 2 Investering 6 2.1 Investeringen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Gemeente Meerssen Januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Activeren en waarderen... 5 2.1 Soorten vaste activa...

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Nota Waarderen en afschrijven Datum 21 augustus 2015 Afdeling Afdeling Financiën & Belastingen Auteur G.A.

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING 2011

FINANCIELE VERORDENING 2011 FINANCIELE VERORDENING 2011 De raad van de gemeente IJsselstein; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede

Nadere informatie

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 20 maart 2015 versie 20 maart 2015-1 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.2 AANLEIDING... 3 1.2 DOEL VAN DE NOTA EN WETTELIJK KADER...

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 2, 9 maart 2017 Nr. IV / 7 De raad van de gemeente De Wolden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Voorstel aan de Gemeenteraad 21-11-2013 Verseon Onderwerp Afschrijvings- en onderhoudssystematiek materiële vaste activa Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: RV-12 / 2014 Beleidsveld Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota. Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016

Nota. Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Doelstelling 3 1.3. Wettelijk kader 3 1.4. Leeswijzer 3 1.5. Definities 4 2. Activabeleid 6 2.1. Activeren

Nadere informatie

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10 Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding...

Nadere informatie

Gemeente Aalten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verkrijgen/vervaardigen van kapitaalgoederen... 5 2.1 Investeren... 5 2.2 Activeren en afschrijven... 5 2.3 Waarderingsmethodieken... 6 2.4 Afschrijven...

Nadere informatie

Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2007

Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2007 Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2007 Herijking investerings- en afschrijvingsbeleid 2005 Investerings- en afschrijvingsbeleid 2007 1 versie raad vastgesteld door het college van B&W op 2 oktober

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid 2017

Nota investeringsbeleid 2017 Nota investeringsbeleid 2017 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING...3 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...5 1.1 AANLEIDING...5 1.2 DOELSTELLING...5 1.3 WETTELIJK KADER...5 1.4 INTERNE REGELGEVING...5 1.5 BEGRIPPEN...5

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa Nota Waardering en afschrijving Vaste activa November 2014 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa versie: 1.0-2014 Voorwoord: In 2012 is de nota waardering en afschrijving vaste activa opgesteld.

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie