Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss"

Transcriptie

1 Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen en aanwijzingen dat het aantal vrije keuzes heel beperkt is. De eigen beleidsruimte was onder de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 veel groter. Wel is er de vrijheid om met argumenten omkleed af te wijken van de voorschriften. Die mogelijkheden zijn in de tekst nadrukkelijk aangegeven. 2. Definities Investeren is het aanschaffen of in eigen beheer produceren van goederen met een meerjarige nuttigheid. Deze investeringen noemt men in de balans materiële vaste activa. Kenmerkend voor investeren is het begrip meerjarig. Het gebruiksnut is aanwezig gedurende meerdere jaren en de uit de investering voortvloeiende kosten worden over een aantal jaren verdeeld, afschrijvingskosten genaamd. Afschrijven kan daarbij als volgt worden gedefinieerd: Het bepalen van de jaarlijkse bedragen die in een verslagjaar als kosten ten laste van het exploitatieresultaat komen voor een investering. De afschrijvingskosten worden bepaald op basis van de werkelijke verkrijgingsprijs, het brutoinvesteringsbedrag. Soms dragen derden met subsidies bij in het realiseren van investeringen. Het BBV stelt dat deze bedragen van derden op de verkrijgingsprijs in mindering moeten worden gebracht, indien deze direct samenhangen met de investering. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. a. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten b. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. 1

2 3. Welke activa komen voor afschrijving in aanmerking Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa. Afschrijving heeft alleen betrekking op vaste activa. Hierbij kennen we de volgende onderverdeling: Immateriële vaste activa; Materiële vaste activa onderverdeeld in: Investeringen met een economisch nut; Investeringen met een maatschappelijk nut; Financiële vaste activa. Immateriële vaste activa Onder immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio; b. kosten van onderzoek en ontwikkeling. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. de gemeente heeft de intentie het actief te gebruiken of te verkopen; 2. de technische uitvoerbaarheid om het actief te gebruiken of te verkopen; 3. het actief zal in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereren; 4. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld. De gedragslijn is deze uitgaven zoveel mogelijk in een keer als kosten te verantwoorden en slechts in uitzonderingssituaties te activeren. Op immateriële vaste activa wordt in principe zo snel mogelijk afgeschreven. Activering tekorten Volgens de bedrijfseconomische grondslagen mogen tekorten niet geactiveerd worden maar moeten ten laste van het eigen vermogen c.q. de reserves worden gebracht. De gemeente Oss heeft geen geactiveerde tekorten. Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid (financiële) middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen of geen kostendekkend tarief voor te heffen is niet relevant voor de vraag of een actief economisch nut heeft. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. 2

3 Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een economisch nut hebben; er is immers een markt voor gebouwen. Voor investeringen met een economisch nut is er geen reden af te wijken van boek 2 BW. Dit betekent dat in het BBV is opgenomen dat activa met een meerjarig economisch nut geactiveerd moeten worden. Ook mogen, in tegenstelling tot de CV 95,reserves niet meer in mindering worden gebracht op deze investeringen. Men spreekt in dit verband van de bruto verantwoording. Een eventuele bijdrage uit een reserve wordt afzonderlijk verantwoord. Jaarlijks wordt van deze reserve een gedeelte ten gunste van de exploitatie gebracht. Op deze manier staan de kapitaallasten van het totale investeringsbedrag als lasten in de exploitatie, met als tegenhanger onder de baten een bijdrage uit de bestemmingsreserve. Per saldo zijn de lasten gelijk aan het ineens afboeken van de bijdrage uit de reserve. Nadeel is wel dat in de balanssfeer de reserve opgenomen moet blijven, met de aantekening dat deze is bestemd voor dekking van kapitaallasten van reeds gepleegde investeringen. Daarnaast mag er op deze investeringen niet resultaat afhankelijk extra worden afgeschreven. Met andere woorden activa met een meerjarig economisch nut moeten eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient er op consistente wijze te worden afgeschreven. De enige uitzondering op deze regel zijn de kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde. Worden alle uitgaven met een meerjarig economisch nuttigheid dan geactiveerd? Nee, als praktische richtlijn stellen wij voor economische activa met een investeringsvolume kleiner dan , niet te activeren. Investeringen onder deze minimumwaarde dienen direct in de exploitatierekening verantwoord te worden. Eventuele afwijkingen van deze regel dienen beargumenteerd toegelicht te worden in de voorstellen/verantwoordingen. Investeringen met een maatschappelijk nut Wat betreft investeringen met een meerjarig maatschappelijk, maar geen economisch nut, rijst de vraag of deze wel of niet geactiveerd moeten of mogen worden, omdat ze geen middelen genereren en/of niet verkoopbaar zijn. Enerzijds zijn deze activa van groot belang voor gemeenten. Het gaat dan om zaken als waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimten, parken en overig groen. Anderzijds gaat het hier typisch om investeringen die meestal niet rechtstreeks worden vervangen, maar die daarentegen via het plegen van veel onderhoud in stand worden gehouden, met andere woorden voor deze investeringen is het goed verwerken van onderhoud in de begroting en meerjarenraming essentieel. 3

4 Duidelijk is dat een gemeente de vrijheid heeft om eigen beleid te ontwikkelen voor dit onderdeel. Wij stellen voor om- geheel conform de richtlijnen van het BBV- te besluiten tot het bij voorkeur niet activeren van investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met een maatschappelijk nut moeten dus zo veel als mogelijk, onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. Slechts wanneer er onvoldoende middelen zijn om een investering met een maatschappelijk nut direct af te schrijven, geeft het BBV de mogelijkheid tot het beargumenteerd activeren hiervan. Dit zijn dus uitzonderingssituaties. Het streven moet dan zijn om de afschrijvingstermijnen, afhankelijk van de beschikbare financiële dekkingsmiddelen, zo kort mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt aangesloten bij de bepalingen van het BBV. Dat betekent dat de gemeente Oss per 1 januari 2004 in beginsel alleen nog maar investeringen met een economisch nut activeert. Deze vaste activa worden vervolgens in de toelichting op de balans onderverdeeld in: a. gronden en terreinen; b. woonruimten; c. bedrijfsgebouwen; d. grond, weg- en waterbouwkundige werken; e. vervoermiddelen; f. machines, apparaten en installaties; g. overige materiële vaste activa; Financiële vaste activa De financiële vaste activa kennen de volgende voorgeschreven onderverdeling: a. kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen; 2. gemeenschappelijke regelingen; 3. overige verbonden partijen. b. leningen aan: 1. woningbouwcorporaties; 2. deelnemingen; 3. overige verbonden partijen; c. overige langlopende leningen. d. overige uitzettingen met een looptijd van meer dan 1 jaar; e. bijdragen aan activa in eigendom van derden. Voor elk van de hier genoemde soorten activa geldt in principe dat sprake is van afschrijving of aflossing. Voor bepaalde onderdelen gelden wettelijke termijnen en is het mogelijk de afschrijving op nihil te stellen omdat er geen sprake is van een duurzame waardevermindering. 4

5 4. Welke factoren bepalen de afschrijving? De hoogte van de jaarlijkse afschrijvingskosten wordt bepaald door de volgende factoren. De waarde van het actief; De verwachte gebruiksduur; De afschrijvingsmethode; Bijdragen van derden Bijdragen uit reserves; De ingangsdatum van het afschrijven. De waarde van het actief De waardering van een actief is gebaseerd op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Waardering tegen actuele waarde vindt niet plaats. De verkrijgingsprijs bestaat uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaal en arbeidskosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, eventueel verhoogd met indirecte productiekosten en de rente tot het tijdstip van in gebruik name; in dat geval eist BBV dat in de toelichting wordt vermeld dat deze rente is geactiveerd. Opgemerkt moet worden dat slechts de aanschafprijs minus bijdragen van derden worden geactiveerd. Bijdragen uit reserves mogen volgens het BBV op investeringen met een economische nuttigheid niet in mindering gebracht worden. De verwachte gebruiksduur In principe geldt hier de economische( en dus niet de technische) levensduur als uitgangspunt voor de verwachte gebruiksduur. Het is goed hierbij een gemeentelijke gedragslijn te hanteren. De afschrijvingstabel (zie bijlage) is in deze leidend. Wanneer de afschrijvingstabel geen uitsluitsel geeft dient aansluiting gezocht te worden met de zelf geschatte economische levensduur. Bij investeringen met een maatschappelijk nut is de gebruiksduur niet bepalend voor de afschrijvingstermijn. Deze dient immers conform BBV zo kort mogelijk te zijn, ook al is de echte levensduur langer. De afschrijvingsmethode De afschrijvingsmethode is sterk medebepalend voor de afschrijvingscomponent van de kapitaallasten. In deze nota worden de volgende meest gebruikte- methoden onderscheiden: Lineair: de afschrijvingskosten blijven gedurende de looptijd constant, de jaarlijkse kapitaallasten dalen door afname van de rente component. 5

6 Annuïtair: de afschrijvingskosten stijgen jaarlijks, de jaarlijkse kapitaalasten blijven constant omdat de stijging van de afschrijving wordt gelijkgesteld aan de afname van de rentecomponent. Het (constante) rentepercentage voor de berekening van de jaarlijkse annuïteit van een bepaalde investering is het percentage van de omslagrente dat wordt gehanteerd in het eerste jaar van afschrijving op genoemde investering dan wel een bij raadsbesluit nader te bepalen uitzonderingsrente voor een specifieke investering. Wij stellen voor om -conform het BBV- de lineaire afschrijvingsmethode (consistentie ten opzichte van de afschrijvingsmethodiek in voorgaande jaren), te hanteren. Het synchroon laten lopen van kapitaallasten met dekkingsmiddelen, bijvoorbeeld verfijningsuitkering uit het gemeentefonds die eveneens op annuïtaire basis is berekend of verdiscontering in tarieven, kunnen eventueel redenen zijn om beargumenteerd te kiezen voor de annuïtaire vorm van afschrijven. Aanpassing afschrijvingstabel Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot tussentijdse herziening van de afschrijvingstabel. Dit is het geval wanneer op basis van de in de activa opgetreden mutaties en economische ontwikkelingen, welke structureel van invloed zijn op de levensduur van een activum, aanpassing van de afschrijvingstabel noodzakelijk is. Bijdragen van derden Het is toegestaan om ontvangen vergoedingen van derden te verrekenen, in zoverre er een directe relatie is tussen de vergoeding en het actief. Wij stellen voor om deze te ontvangen vergoedingen, wanneer deze pas worden ontvangen na het moment van activeren, op de balans te zetten als nog te ontvangen bedragen en de hoogte van dit bedrag bij activering alvast in mindering te brengen op de vervaardigingsprijs of de verkrijgingsprijs. Feitelijk ontstaat dan een situatie van voorfinanciering zonder dat de rentekosten al aan het product doorberekend worden. Wanneer de vergoeding vooraf of gelijktijdig met het moment van activeren ontvangen wordt, dan wordt de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs direct met de ontvangen vergoeding gesaldeerd en wordt de netto boekwaarde geactiveerd. Bijdragen uit reserves Het BBV 2004 verbiedt het in mindering brengen van bijdragen uit reserves op de investering met een bedrijfseconomisch nut en schrijft een zogenoemde bruto verantwoording voor. Qua financieel technische uitwerking betekent dit dat de investeringskosten moeten worden geactiveerd zonder dat de bijdrage in mindering wordt gebracht. De bijdrage moet in een reserve worden gestort. 6

7 Dit leidt tot hogere afschrijving en rentekosten in de exploitatierekening. Tegenover deze hogere kosten staat jaarlijks een bijdrage uit de reserve. Dit gebeurt bij resultaatbestemming (= expliciet besluit). Het gevolg hiervan is dat in de balanssfeer de reserve opgenomen moet blijven, met de aantekening dat deze vooralsnog bestemd is ter dekking van de kapitaallasten van reeds gepleegde investeringen. De ingangsdatum van het afschrijven De eerste afschrijving wordt berekend vanaf het jaar (t+1) volgend op het jaar (t) van in gebruik name van het goed. Met in gebruik name van het goed wordt bedoeld dat: - De investering in gebruik is genomen en dat het eventuele restant krediet in jaar (t) kan komen te vervallen. - Een afgerond gedeelte van de totale investering in gebruik is genomen maar dat het restant krediet in jaar (t) in stand moet blijven voor investeringen in volgende fases. - De investering in gebruik is genomen en het restant krediet in jaar (t) in stand moet blijven voor financiële afwikkeling van de kosten van afwerking. Op (deel-) investeringen die zich over meerdere jaren uitstrekken en nog niet in gebruik zijn genomen vindt in de tussenliggende periode rentebijschrijving op jaarbasis plaats (omslagrente op investeringen). 5. Voorschriften in het kader leasing van vaste activa Een steeds vaker voorkomende vorm van eigendom` is het leasen van goederen. Leasen is geen wettelijk omschreven begrip. Vele leasecontracten zijn juridische huurcontracten. Leasecontracten in de vorm van huurkoop of die naar strekking huurkoop zijn, komen eveneens voor. De volgende twee vormen worden onderscheiden: Financiële lease: de juridische eigendom van het betreffende actief blijft bij de geldgever/financier terwijl het economisch eigendom en daarmee het risico bij de geldnemer ligt. Operationele lease: heeft betrekking op het ter beschikking stellen van een actief, meer in de vorm van huur. De voor- en nadelen van de eigendommen komen geheel of nagenoeg geheel voor rekening van de geldgever. Ten aanzien van de balanswaardering en afschrijving geldt: - Indien uit het geheel van contractvoorwaarden blijkt dat sprake is van financiële lease, dient het gehuurde te worden geactiveerd. In de toelichting wordt aangegeven dat er wel sprake is van economisch maar niet van juridisch eigendom. In de praktische uitvoering betekent dit dat de som van de gedurende de resterende looptijd jaarlijks te betalen lease termijnen als schuld wordt opgenomen tegenover de activa post. Op de vaste activa die geleasd zijn wordt volgens de normale regels afgeschreven. 7

8 - Operationele lease geeft nooit aanleiding tot activering. Wel zal daarvan in de toelichting melding moeten worden gemaakt in verband met het veelal langdurige karakter van de aangegane verplichtingen. 6. Afwijkingen Er kunnen omstandigheden dwingen tot afwijkingen in het te voeren afschrijvingsbeleid. Dit kan bij: projectfinanciering met een specifieke objectgebonden financieringsconstructie, veelal in combinatie met een specifieke rente; dit is alleen toegestaan na een expliciet raadsbesluit; het synchroon laten lopen van kapitaallasten met dekkingsmiddelen, rijksvoorschriften en/of ter voorkoming van schoksgewijze tariefsverhogingen, bijvoorbeeld huur en andere tarieven; extra-afschijvingen door bijzondere waardeverminderingen, waardoor de lopende afschrijvingen aangepast worden aan de eerder gestelde regels voor de berekeningen. Indien het voornemen bestaat om af te wijken van de concernrichtlijnen " Afschrijving en waardering" moet dit vooraf aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd worden. 7. Conclusies en samenvatting Het gemeentelijk waardering en afschrijvingsbeleid wordt uitgevoerd conform de in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) opgenomen richtlijnen. Deze nota treedt in werking per 1 januari Investeringen met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd doch in één keer afgeschreven. Dekking gebeurt via onttrekking uit reserves of uit de exploitatierekening zelf. Indien activering toch noodzakelijk is, wordt de afschrijvingstermijn zo kort mogelijk gehouden. Investeringen met een relatief geringe aanschafprijs moeten om praktische redenen direct in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat worden gebracht. Als richtlijn geldt in dit geval een investeringsvolume kleiner dan De gemeente Oss hanteert een bruto waarderingssystematiek bij activering van activa met een economisch nut. Op deze bruto waarde worden wel de bijdragen van derden in mindering gebracht, maar niet de bijdragen uit eigen reservemiddelen. Bijdragen van derden (ontvangen subsidies) worden op de waardering van het actief in mindering gebracht voor zover er een directe relatie met het actief bestaat. Wanneer deze vergoeding pas wordt ontvangen na het moment van activering wordt het te ontvangen bedrag als nog te ontvangen op de balans gezet. Zodoende vindt activering plaats tegen de waarde van het actief minus de bijdrage van derden. Voorgesteld wordt te kiezen voor de lineaire afschrijvingsmethode. In bijzondere gevallen wordt toegestaan beargumenteerd af te wijken bijvoorbeeld naar de annuïtaire methode. De eerste afschrijving wordt berekend vanaf het jaar (t+1) volgend op het jaar (t) van in gebruik name van het goed. 8

9 Met in gebruik name van het goed wordt bedoeld dat: - De investering in gebruik is genomen en dat het eventuele restant krediet in jaar (t) kan komen te vervallen. - Een afgerond gedeelte van de totale investering in gebruik is genomen maar dat het restant krediet in jaar (t) in stand moet blijven voor investeringen in volgende fases. - De investering in gebruik is genomen en het restant krediet in jaar (t) in stand moet blijven voor financiële afwikkeling van de kosten van afwerking. Op (deel-) investeringen die zich over meerdere jaren uitstrekken en nog niet in gebruik zijn genomen vindt in de tussenliggende periode rentebijschrijving op jaarbasis plaats (omslagrente op investeringen). Overeenkomsten waarbij sprake is van financiële lease worden geactiveerd en de afschrijving wordt overeenkomstig de gebruikelijke regels vastgesteld. In de afschrijvingstabel zijn de afgesproken afschrijvingstermijnen opgenomen. Afwijkingen hierop dienen beargumenteerd voorgelegd te worden aan het college. Als het voornemen bestaat om af te wijken van de richtlijnen conform deze nota moet dit vooraf aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd worden. 9

10 Bijlage Wettelijke voorschriften Voorgeschreven Balansindeling Artikel 33 Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. Artikel 34 In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Artikel In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. investeringen met een economisch nut; b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. Artikel 36 In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen; 2. gemeenschappelijke regelingen; 3. overige verbonden partijen; b. leningen aan: 1. woningbouwcorporaties; 2. deelnemingen; 3. overige verbonden partijen; c. overige langlopende leningen; d. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; e. bijdragen aan activa in eigendom van derden. 10

11 Balanstoelichting Artikel 51 In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschrijvingen worden berekend. Ook wordt aangegeven welke investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, welke afschrijvingstermijn hiervoor wordt voorzien en welke reserves hiervoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn. Artikel In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. gronden en terreinen; b. woonruimten; c. bedrijfsgebouwen; d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken; e. vervoermiddelen; f. machines, apparaten en installaties; g. overige materiële vaste activa. 2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor zover van toepassing: a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; b. de investeringen of desinvesteringen; c. de afschrijvingen; d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief; e. afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen; f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar. WAARDERING, ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN Artikel Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. 2. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 3. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet geactiveerd. 4. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Artikel 60 11

12 Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien: a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Artikel 61 Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien: a. er sprake is van een investering door een derde; b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en; d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. Artikel Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. 2. In afwijking van het eerste lid mogen bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op de waardering daarvan in mindering worden gebracht. 3. In afwijking van het eerste lid mogen reserves in mindering worden gebracht op investeringen, als bedoeld in artikel 59, het vierde lid. Artikel Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. 4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. 5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen. 6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer. Artikel 64 12

13 1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar. 3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 4. In afwijking van het eerste en het derde lid kan er op de activa, bedoeld in artikel 59, vierde lid, extra worden afgeschreven. 5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 6. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar. Artikel Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 3. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. 13

14 Bijlage: Afschrijvingstabel (met ingang van ) In principe worden alleen investeringen met een economisch nut geactiveerd. In de afschrijvingstabel staan derhalve alleen maar afschrijvingstermijnen voor investeringen die Oss als investeringen met een economisch nut beschouwd. Investeringen met een maatschappelijk nut zullen bij voorkeur niet geactiveerd worden. Indien wel (om financiële redenen) geactiveerd wordt dan schrijft het BBV een zo kort mogelijke afschrijvingstermijn voor. Deze zal afhankelijk zijn van de beschikbare dekkingsmiddelen. De intentie is om kleine bedragen (< ) niet te activeren; aanbevolen wordt om relatief kleine bedragen als kosten mee te nemen. Soort actief Afschrijvingstermijn 1. Immateriële Vaste Activa 1.1 Onderzoek en ontwikkeling maximaal 5 jaren 2. Financiële vaste activa 2.1 Investeringsbijdragen aan activa in eigendom van derden levensduur voorziening 3. Materiele vaste activa 3.1 Gronden geen afschrijving 3.2 Rioleringen 60 jaren 3.3 Parkeren Parkeergarage 40 jaren Parkeerterrein 20 jaren Parkeermeters en Automaten 10 jaren 3.4 Monumenten 30 jaren 3.5 Begraafplaatsen 30 jaren 3.6 Woonwagenlokaties 25 jaren 3.7 Sportterreinen 25 jaren 4. Bedrijfsmiddelen 4.1 Gebouwen Ondergrond geen afschrijving Onderwijshuisvesting 40 jaren Opstal 40 jaren Semipermanent 20 jaren Noodlokalen 15 jaren 14

15 Vervolg bedrijfsmiddelen 1 e Inrichting(onderwijsleerpakket en meubilair) 15 jaren 4.2 Havenbedrijf Elektromech. componenten jaren Kades/beschoeiingen 20 jaren Baggerwerkzaamheden 10 jaren 4.3 Bekabeling 12 jaren 4.4 Verbouwingen 25 jaren 4.5 Technische installaties 25 jaren 4.6 Machines 10 jaren 4.7 Meubilair en inventaris 15 jaren 4.8 Automatisering (hardware) Centrale NT-server 3 jaren Centrale Unix-server 5 jaren Bekabeling 20 jaren Netwerkcomponenten 5 jaren Verbindingen 5 jaren Kleine kantoorprinter 5 jaren Kopieer/printer/scanner 5 jaren Plotter 5 jaren PC/Thin client 3-/5 jaren CAD station 3 jaren Telefooncentrale 8 jaren 4.9 Automatisering (software) Kantoorautomatisering 3 jaren Centrale databases 5 jaren Grote systemen 4 jaren (zonder onderhoudscontract) Grote systemen 8 jaren (met onderhoudscontract) Software maatwerk 5 jaren 15

16 4.10 Tractiemiddelen Huisvuilauto 8 jaren Vrachtauto met kraan 10 jaren *) Afzetcontainer auto met kraan 8 jaren *) Afzetcontainerauto 10 jaren Veegmachine 7 jaren Heftruck en loader 8 jaren Bestelauto 8 en 10 jaren Tractor 10 jaren Zoutstrooier 14 jaren Sneeuwploeg 20 jaren Calciumchloride tank 15 jaren Caravan 8 jaren *) Afzetcontainer 10, 15 en 20 jaren *) Aanhanger 15 jaren *) Bovengrondse olietank 15 jaren *) Hoge drukreiniger/doorspuit- Unit 8 jaren Machines begraafplaats 8 en 10 jaren Mobiele kraan 8 jaren Koelunit op werf 10 jaren Cyclo zitmaaier 7 jaren Kleine freesmachine 10 jaren *) Kan variëren omdat deze meestal gebruikt/tweedehands gekocht worden. Exacte afschrijvingstermijn wordt aangegeven zodra voertuig is gekocht Gereedschappen 5 jaren In die gevallen waarin deze tabel geen uitsluitsel geeft, geldt de economische levensduur als norm voor de afschrijving. Afschrijvingsnota gemeente Oss 16

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10 Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding...

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Nota Afschrijving en Waardering

Nota Afschrijving en Waardering Nota Afschrijving en Waardering Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden:

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden: STILLE RESERVES 1. Inleiding Aanleiding Vorig jaar is in de gemeenteraad de nota weerstandsvermogen besproken en vastgesteld. Naar aanleiding van deze bespreking is aan de raad toegezegd dat er nog een

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Gemeente Meerssen Januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Activeren en waarderen... 5 2.1 Soorten vaste activa...

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

ACTIVERING AFSCHRIJVING

ACTIVERING AFSCHRIJVING KADERNOTA WAARDERING ACTIVERING AFSCHRIJVING 2008 Herijking Kadernota waardering, activering en afschrijving 2003 GEMEENTE ALKMAAR Bijlage 24 behorend bij Raadsbesluit dd 7 februari 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede Nota activeren en afschrijven 2012 Gemeente Enschede December 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Investeringen... 6 Hoofdstuk 3 Activeren en waarderen... 7 3.1

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2017-2020 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...5 1.2. Doelstellingen...5 1.3. Inwerkingtreding...5 1.4. Leeswijzer...6 2. soorten van vaste activa... 7 2.1.

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Voorstel aan de Gemeenteraad 21-11-2013 Verseon Onderwerp Afschrijvings- en onderhoudssystematiek materiële vaste activa Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: RV-12 / 2014 Beleidsveld Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Nota Waarderen en afschrijven Datum 21 augustus 2015 Afdeling Afdeling Financiën & Belastingen Auteur G.A.

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM mil mui i in tin B15-023041 NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 I. INLEIDING 2 Doelstelling van de nota 2 Wat is nieuw in deze Nota Investeren en Afschrijven?

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Afschrijvingstabel vaste activa

Afschrijvingstabel vaste activa Afschrijvingstabel vaste activa 12 september 2016 Afschrijvingstabel vaste activa bij nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa 1 AFSCHRIJVINGSTABEL VASTE ACTIVA Algemeen Kosten verbonden

Nadere informatie

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen Nota waardering en afschrijving vaste activa van de gemeente Achtkarspelen Inleiding Op grond van artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Achtkarspelen stelt de gemeenteraad in een afzonderlijke

Nadere informatie

Nota Waardering en Afschrijving 2011

Nota Waardering en Afschrijving 2011 Nota Waardering en Afschrijving 2011 Nota waardering en afschrijving Sint-Oedenrode 2011 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Samenvatting en voorstellen 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel en opzet van de nota

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Referentiekader 4 2 Investering 6 2.1 Investeringen

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving 2011

Nota waardering en afschrijving 2011 Nota waardering en afschrijving 2011 Maart 2011 Nota waardering en afschrijving gemeente Dalfsen 2011 2 INHOUDSOPGAVE 1. ACTIVERING...5 1.1 Algemeen...5 1.2 Immateriële vaste activa...5 1.3 Materiële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015/2016

Jaarrekening 2015/2016 Jaarrekening 2015/2016 van Algemene Nederlandse Sjoelbond Statutaire vestigingsplaats: Groesbeek Adres: Jonkershof 9 6561 AN Groesbeek Balans per 31 mei 2016 (na bestemming van het resultaat) Activa (in

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-2014. 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa ISHW versie: 1.0-2013 Voorwoord:

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 20 maart 2015 versie 20 maart 2015-1 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.2 AANLEIDING... 3 1.2 DOEL VAN DE NOTA EN WETTELIJK KADER...

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2012-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Doel 5 1.3. Leeswijzer 5 2. Soorten van vaste activa 7 2.1. Algemeen 7 2.2. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

Samenvatting richtlijn 2

Samenvatting richtlijn 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting richtlijn 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Indeling vaste activa 4 2.1 Immateriële vaste activa 4 2.2 Materiële vaste activa 4 2.3 Financiële vaste activa 5 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa Nota Waardering en afschrijving Vaste activa November 2014 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa versie: 1.0-2014 Voorwoord: In 2012 is de nota waardering en afschrijving vaste activa opgesteld.

Nadere informatie

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving gemeente Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie