Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2"

Transcriptie

1 Nota Activabeleid

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Opbouw nota Begrippen Definities Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving Wijzigingen ten opzichte van CV Gevolgen BBV voor activabeleid Grondslagen activering en afschrijving Grondslagen Activering Afschrijving Restwaarde Rentelasten...12 Nota activabeleid 2

3 1. Inleiding 1.1 Inleiding Voor u ligt de nota Activabeleid. Deze nota vloeit voort uit de Verordening artikel 212 van de gemeente Voorst. Deze verordening bepaalt in artikel 7 dat de uitgangspunten en grondslagen voor activering en afschrijving van vaste activa worden vastgelegd in een nota. De thans voorliggende nota geeft hier invulling aan. 1.2 Opbouw nota Hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de definities, het wettelijke kader m.b.t. afschrijving en waardering en de wijzigingen van het BBV ten opzichte van de oude voorschriften. Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de te hanteren grondslagen voor activeren en afschrijven. Nota activabeleid 3

4 2. Begrippen 2.1 Definities Om een goed beeld te krijgen van het beleidsveld, wordt een aantal kernbegrippen beschreven. Investeren Het aanschaffen of zelf produceren van kapitaalgoederen (bedrijfsmiddelen). Deze goederen worden meerjarig gebruikt. Activeren Het opnemen van investeringen op de balans Afschrijven Het boekhoudkundig laten zien dat de waarde van een bedrijfsmiddel in de loop van de tijd afneemt. De waardeafname wordt veroorzaakt door technische slijtage en/of economische veroudering. Het af te schrijven bedrag hangt af van de gebruiksduur van de investering. De gebruiksduur bepaalt de afschrijvingstermijn en dus ook de hoogte van de afschrijvingslasten. Kapitaallasten De jaarlijks terugkerende lasten die samenhangen met investeringen. De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente. De omvang van de kapitaallasten wordt bepaald door: de hoogte van de investering de afschrijvingstermijn de (eventuele) restwaarde van de investering de toe te rekenen rentekosten De laatste kosten zijn afhankelijk van: de liquiditeitspositie van de gemeente de hoogte van het rentepercentage van de afgesloten vaste geldleningen het percentage van de bespaarde rente 2.2 Wettelijk kader Artikel 212 van de gemeentewet geeft aan dat de raad een verordening vaststelt over het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie. Deze verordening dient ook in te gaan op de regels voor waardering en afschrijving van activa. In artikel 7 van de Verordening art. 212 van de gemeente Voorst is bepaald dat de uitgangspunten en grondslagen voor activering en afschrijving van vaste activa worden vastgelegd in een nota. Met ingang van 1 januari 2004 zijn de oude Comptabiliteitsvoorschriften 1995 vervangen door het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De artikelen 31 tot en met 36 van het BBV gaan nader in op de activa. Als gevolg van het doen van investeringen ontstaan bezittingen, ofwel de zogenoemde vaste activa. Vaste activa worden naar hun aard onderscheiden in drie soorten: 1. immateriële vaste activa 2. materiële vaste activa 3. financiële vaste activa Vaste activa worden voor het verwachte aantal gebruiksjaren (economisch of technisch levensduur) door de gemeente in exploitatie genomen. Vaste lasten, die uit de investeringen Nota activabeleid 4

5 voortvloeien, vallen uiteen in de jaarlijkse waardevermindering (afschrijvingslasten) en de financieringslasten (rentekosten), i.c. de kapitaallasten. 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving Het BBV heeft belangrijke wijzigingen teweeggebracht, waardoor een wijziging in het te voeren activabeleid noodzakelijk is Wijzigingen ten opzichte van CV 1995 Materiële vaste activa De onderverdeling van de materiële vaste activa in de componenten investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut is nieuw. De voorgeschreven indeling in de CV 1995 (gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, machines, apparaten en installaties en overige materiële vaste activa) dient op grond van het BBV te worden opgenomen in de toelichting op de balans. Investeringen met een meerjarig economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn. Deze investeringen moeten geactiveerd worden. Een uitzondering hierop vormen de kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde. Deze investeringen worden niet geactiveerd. Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut, maar geen economisch nut, mogen in het bedrijfsleven niet worden geactiveerd. Voorbeelden zijn o.a. wegen, bruggen en andere investeringen, waarvoor geen markt is in het private verkeer. Het BBV spreekt de voorkeur uit om investeringen met een maatschappelijk nut niet te activeren. Deze investeringen zouden geheel uit de reserves gefinancierd moeten worden. Echter, aangezien dit ertoe kan leiden dat gemeenten belangrijke investeringen niet meer kunnen uitvoeren, mogen investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut gedaan in de openbare ruimte worden geactiveerd. Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa vallen kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio alsmede kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het activeren van kosten van onderzoek en ontwikkeling als immaterieel actief is volgens het BBV alleen toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De gemeente heeft de intentie het actief te gebruiken of te verkopen; De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast; Het actief zal in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereren; De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar worden vastgesteld. Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: a. kapitaalverstrekkingen aan: a. deelnemingen b. gemeenschappelijke regelingen c. overige verbonden partijen b. leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen c. overige langlopende leningen d. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; e. bijdrage aan activa in eigendom van derden Nota activabeleid 5

6 Indien men bijdragen aan activa in eigendom van derden (bijvoorbeeld subsidiëring van een clubgebouw van een vereniging) wil activeren dan moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: er is sprake van een investering door een derde; de investering draagt bij aan de publieke taak; de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. Geactiveerde tekorten In lijn met het BW2 is het activeren van tekorten in het BBV niet meer toegestaan. Tekorten dienen ten laste van de exploitatie te worden geboekt met een eventuele dekking door reserves. Een geringe of negatieve reserve is een veel duidelijker signaal aan de raad dat de gewenste financiële positie te wensen overlaat dan het activeren van tekorten. Activering en waardering van activa De CV 1995 lieten toe dat reserves met investeringen werden verrekend. Dit wordt ook wel de netto-methode genoemd. In het BBV is in artikel 62 expliciet opgenomen dat alle vaste activa bruto worden geactiveerd. Wel is er een uitzondering gemaakt voor investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Ook kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde zijn uitgezonderd van de regel van bruto-activeren. Het activeren zou de balans onnodig opblazen. Resultaatafhankelijke afschrijvingen Resultaatafhankelijk afschrijven (d.w.z. minder afschrijven bij een negatief resultaat en extra afschrijven bij een positief resultaat) is niet meer toegestaan. Op vaste activa wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Voor het resultaatafhankelijk afschrijven op investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte is een uitzondering gemaakt. Deze investeringen mogen wel resultaatafhankelijk worden afgeschreven. Vervroegd afschrijven Vervroegd afschrijven op investeringen met economisch nut is alleen toegestaan (en zelfs verplicht) als de boekwaarde van het actief hoger is dan het verwachte toekomstige economisch nut (art. 65, lid 1 BBV). Voor investeringen met een maatschappelijk nut is vervroegd afschrijven wel toegestaan Gevolgen BBV voor activabeleid Bruto activeren Binnen de gemeente Voorst werd de methode van netto activeren toegepast. Sommige investeringen werden in één keer ten laste gebracht van de reserves. Met ingang van 2004 is overgegaan op bruto-activeren voor tenminste investeringen met een economisch nut. Wil men toch een reserve aanwenden voor het dekken van de investering, dan zal jaarlijks een bedrag aan de reserve moeten worden onttrokken ter dekking van de kapitaallasten. Het volgende voorbeeld illustreert het verschil tussen de twee methoden. Nota activabeleid 6

7 Investering Afschrijvingstermijn 10 jaar Stand reserve Optie 1 Netto activeren Jaar t Jaar t+1 Jaar t+2 Jaar t+3 Jaar t+4 Investering Onttrekking reserve Te activeren 0 Jaarlijkse kapitaallasten Optie 2 Bruto activeren Jaar t Jaar t+1 Jaar t+2 Jaar t+3 Jaar t+4 Investering Onttrekking reserve 0 Te activeren Jaarlijkse kapitaallasten Onttrekking reserve voor afschr Minder bespaarde rente Nota activabeleid 7

8 3. Grondslagen activering en afschrijving 3.1 Grondslagen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de te hanteren grondslagen voor activering en afschrijving 3.2 Activering Activeren Investeringen met een economisch nut worden bruto geactiveerd. Dit betekent dat het niet meer is toegestaan om direct de bijdragen van derden, algemene subsidies en onttrekkingen aan reserves in mindering te brengen op het investeringsbedrag. Investeringsbijdragen (subsidies), die specifiek voor een bepaalde investering worden ontvangen, mogen wel in mindering op het te activeren bedrag worden gebracht. Voor investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut wordt in het BBV aanbevolen om de investering direct of zo snel mogelijk af te schrijven. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en eventuele reserves ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur. Grensbedrag te activeren investering Om de staat van activa niet op te blazen met veel kleine afschrijvingsbedragen kan een grensbedrag worden aangegeven. Als er geen grensbedrag wordt aangegeven, dan moet in principe iedere investering geactiveerd worden. Een investeringsgrens van wordt gehanteerd. Activa onder dit grensbedrag worden in een keer afgeschreven en ten laste gebracht van de exploitatie. Waarderingsgrondslag Bij de waardering van vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In afwijking van het Burgerlijk Wetboek is in het BBV bepaald dat in beginsel één waarderingsgrondslag wordt gehanteerd, namelijk de historische kostprijs (vervaardiging- of verkrijgingprijs). Het Burgerlijk Wetboek kent twee waarderingsgrondslagen, namelijk de verkrijging- of vervaardigingwaarde en de actuele waarde (vervangingswaarde). De overwegingen om af te schrijven op de historische kostprijs zijn: 1. deze methode is niet gevoelig voor inflatie en voorkomt daardoor een zwaardere belasting van het budget; 2. veel overheidsinvesteringen hebben een zeer lange levensduur waarvan de vervangingswaarde moeilijk te bepalen is; 3. wanneer een gemeente kiest voor de historische kostprijs, hoeft zij slechts de huidige lasten daarvan te dragen en niet de lasten om de investering in de toekomst te vervangen Het BBV schrijven de historische kostprijs (vervaardiging- of verkrijgingprijs) voor als waarderingsgrondslag. Enkele definities: 1. De verkrijgingsprijs omvat: de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 2. De vervaardigingsprijs omvat: de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen ook worden opgenomen: een redelijk deel Nota activabeleid 8

9 van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief wordt besteed. 3.3 Afschrijving Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingslasten en rentelasten die op de financiering van investeringen betrekking hebben. De berekening van kapitaallasten is afhankelijk van de restwaarde van een investering, de afschrijvingstermijn, de afschrijvingsmethode en de rentelasten die aan een investering worden toegerekend. De waardevermindering van vaste activa wordt door middel van afschrijving tot uitdrukking gebracht. Deze waardevermindering dient onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar te zijn. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt in beginsel jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Het BBV laat de gemeenten vrij in de keuze van afschrijvingsmethodiek. De meest gebruikte afschrijvingsmethoden zijn de lineaire methode en de annuïtaire methode. Lineaire methode Lineair afschrijven is een afschrijving op basis van een vast percentage van de oorspronkelijke investering. Indien deze methode wordt toegepast, zullen de kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen. Vaak wordt deze methode toegepast als de onderhoudskosten in de gebruiksperiode zullen stijgen. Enkele voordelen bij het gebruik van een lineaire afschrijving zijn: bij dit systeem bestaat een evenredige spreiding van de afschrijvingslasten over de gebruiksperiode; het totaal van de afschrijvings- en rentelasten daalt in de loop van de gebruiksperiode. Hierdoor ontstaat ruimte als onderhoudslasten in de tijd zullen oplopen; op langere termijn is de lineaire methode goedkoper dan de annuïtaire methode. De lineaire methode kan echter in het jaar van de vervanging tot budgettaire problemen leiden. De totale kosten voor de oude investering liggen op een redelijk laag peil, terwijl er bij de vervanging hogere jaarlasten kunnen ontstaan. lineaire methode totale kosten afschrijving rente totale lasten jaar Zoals uit voorstaande grafiek blijkt lopen de jaarlijkse lasten terug. In de loop van de periode komt er dus meer geld vrij voor eventueel onderhoud. Annuïtaire methode Bij deze methode wordt de jaarlijkse last van rente en afschrijving gelijk gehouden. Het is noodzakelijk dat ook de onderhoudslasten gelijkmatig verlopen. Als dat niet verwacht wordt, verdient het aanbeveling een voorziening te vormen met jaarlijks gelijke stortingen. Hierdoor wordt de exploitatierekening elk jaar met hetzelfde bedrag belast. In de gemeente Voorst wordt in hoofdzaak de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Op dit moment wordt op een aantal (onderwijs)gebouwen en riolering annuïtair afgeschreven, omdat daar vanuit het rijk een annuïtaire vergoeding tegenover staat/stond. Nota activabeleid 9

10 annuïtaire methode totale kosten afschrijving rente totale lasten jaar Bij deze methode zijn de kosten gedurende de gehele looptijd gelijk. Afspraak: De lineaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. Hiermee wordt voorkomen dat per actief een ander rentepercentage wordt gehanteerd, zoals dat het geval is bij de annuïtaire methode. De lineaire methode maakt het mogelijk om de rentelasten van de totale post activa jaarlijks te bepalen aan de hand van de boekwaarde van de post activa. Tevens wordt dan het te hanteren rentepercentage bepaald aan de hand van de op dat moment gangbare marktrente voor langlopend vreemd vermogen (zie paragraaf 3.5 Rentelasten). Slechts bij die investeringen, waarbij een directe relatie kan worden gelegd met een opbrengst voor de gemeente en de hierbij te hanteren tarieven, wordt de annuïtaire methode gehanteerd. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn investeringen die samenhangen met de afvalverwerking (afvalstoffenheffing) en riolering (rioolrechten). Het is niet wenselijk de tarieven jaarlijks ook te moeten aanpassen door gewijzigde rentestanden. Afspraak: Bij investeringen, waarbij een directe relatie kan worden gelegd met een opbrengst voor de gemeente en de hierbij te hanteren tarieven, wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd. Afschrijvingstermijnen Artikel 64 van het BBV gaat in op de afschrijvingstermijnen. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 1. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden afgeschreven in: a. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebouwen en nieuwe schoolgebouwen (vanaf het jaar 1995) en algehele renovatie woonruimten en (bedrijfs)gebouwen mits gemotiveerd aangegeven kan worden dat het gerenoveerde nog een gebruiksperiode/economische levensduur heeft van 40 jaar; b. 60 jaar: oude schoolgebouwen (tot het jaar 1995); c. 50 jaar: rioleringen; d. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen; e. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; f. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw Nota activabeleid 10

11 tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen; g jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; personenauto s; lichte motorvoertuigen; h. 3-5 jaar: automatiseringsapparatuur en software; i. niet: gronden en terreinen. 2. De immateriële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 34 van het BBV, worden afgeschreven in: a. maximaal gelijk aan de looptijd van de betreffende lening: de kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; b. ten hoogste 5 jaar: de kosten van onderzoek en ontwikkeling. 3. De financiële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 36, lid e van het BBV (bijdragen aan activa in eigendom van derden) worden afgeschreven in een termijn als was het actief waarvoor de bijdrage is verstrekt in het bezit van de gemeente (zie afschrijvingstermijnen hiervoor). Ingang afschrijvingen Momenteel wordt er in de periode waarin de eerste uitgaven worden gedaan aangevangen met afschrijven. Het gevolg is dat wanneer een investering wordt uitgesteld er direct sprake is van onderuitputting. Dit is al enigszins ondervangen doordat bij nieuwe investeringen voor het eerste jaar een half jaar afschrijving geraamd wordt. Om het probleem van onderuitputting verder uit te sluiten, verdient het aanbeveling om de afschrijvingen te starten in de periode na realisatie van de investering. In gevallen waarin sprake is van verschillende oplevermomenten kan de afschrijving ingaan na realisatie van de eerste oplevering. Afspraak: Met afschrijving wordt gestart in de periode na realisatie van de investering. In gevallen waarin sprake is van verschillende oplevermomenten kan de afschrijving ingaan na realisatie van de eerste oplevering. 3.4 Restwaarde De restwaarde is de ingeschatte waarde aan het eind van de gebruikstermijn. Het vertegenwoordigt de opbrengstwaarde die na de gebruikstermijn nog gerealiseerd kan worden verminderd met de nog te maken kosten voor verwijdering, verplaatsing of vernietiging van het actief. De gemeente Voorst stelt dat de restwaarde van alle activa nul is. Dit uitgangspunt wordt gehanteerd vanwege de grote mate van onzekerheden die rond restwaarden bestaan. Ten eerste liggen restwaarden ver in de toekomst en ten tweede is de hoogte van de restwaarden in grote mate onzeker. Afspraak: De restwaarde van alle activa wordt op nul gesteld. Gedragslijn resterende boekwaarde van afgebroken c.q. afgestoten activa De te hanteren gedragslijn inzake de resterende boekwaarde van activa welke worden afgebroken c.q. afgestoten is als volgt: Verkoop: Boekwaarde wordt in mindering gebracht op de verkoopprijs. De boekwinst is in de exploitatie een incidentele bate en wordt niet in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs van de eventuele (vervangende) nieuwe investering; Afstoten/afbreken t.b.v. vervangende nieuwbouw en/of overige investeringen: Indien het actief wordt afgebroken t.b.v. vervangende nieuwbouw en/of overige investeringen wordt de boekwaarde meegenomen in de investering van de vervangende nieuwbouw en/of in de overige investeringen. Nota activabeleid 11

12 3.5 Rentelasten Aan alle geactiveerde kapitaaluitgaven wordt rente toegerekend. Dit zijn de lasten die voortkomen uit de financiering van de investering. Het omslag-percentage wordt jaarlijks bij de begrotingsrichtlijnen vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is het rentepercentage van een fictieve lening met een looptijd van 20 jaar (op te vragen via de Infodienst van de Bank Nederlandse Gemeenten). Uitgaande van een lineaire afschrijvingsmethode (conform voorstel 5) worden vervolgens op basis van dit rentepercentage de rentelasten aan de geactiveerde kapitaaluitgaven toegerekend. Het verschil tussen de berekende rentelasten en de werkelijke rentelasten (rente langlopende en kortlopende geldleningen, rente rekening courant en bespaarde rente) is het renteresultaat dat ten bate of ten laste komt van de exploitatie. Afspraak: Het omslagpercentage wordt jaarlijks bij de begrotingsrichtlijnen vastgesteld aan de hand van een fictieve lening met een looptijd van 20 jaar op te vragen via de Infodienst van de Bank Nederlandse Gemeenten. Nota activabeleid 12

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM mil mui i in tin B15-023041 NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 I. INLEIDING 2 Doelstelling van de nota 2 Wat is nieuw in deze Nota Investeren en Afschrijven?

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2012-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Doel 5 1.3. Leeswijzer 5 2. Soorten van vaste activa 7 2.1. Algemeen 7 2.2. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving Gemeente Kampen

Nota waardering en afschrijving Gemeente Kampen Nota waardering en afschrijving Gemeente Kampen Algemeen Volgens artikel 212, lid 2a van de Gemeentewet dient de verordening op het financiële beheer (de verordening 212 Gemeentewet) regels voor de waardering

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10 Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2017-2020 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...5 1.2. Doelstellingen...5 1.3. Inwerkingtreding...5 1.4. Leeswijzer...6 2. soorten van vaste activa... 7 2.1.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

BELEIDSKADER ACTIVABELEID GEMEENTE OEGSTGEEST

BELEIDSKADER ACTIVABELEID GEMEENTE OEGSTGEEST BELEIDSKADER ACTIVABELEID 2017 2020 GEMEENTE OEGSTGEEST 14 november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Definities en wettelijk kader... 3 2.1 Definities... 3 2.2 Wettelijk kader... 4 3 Activabeleid...

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

Stein 16 april 2002 Gemeenteblad Afdeling A 2002, no. 57 Agendapunt 5 Bijlagen - Vaststelling van de nota vaste activa. Inleiding

Stein 16 april 2002 Gemeenteblad Afdeling A 2002, no. 57 Agendapunt 5 Bijlagen - Vaststelling van de nota vaste activa. Inleiding Stein 16 april 2002 Gemeenteblad Afdeling A 2002, no. 57 Agendapunt 5 Bijlagen - Aan Betreft De Raad Vaststelling van de nota vaste activa. Inleiding De doelstellingen van de Comptabiliteitsvoorschriften

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-2014. 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa ISHW versie: 1.0-2013 Voorwoord:

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID 2016

NOTA ACTIVABELEID 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam NOTA ACTIVABELEID 2016 Zaaknummer: 10340 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Investeren en activeren van activa... 2 2.1. Immateriële vaste activa... 2 2.2. Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; besluit:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; besluit: De raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 6 maart 2013 Agendapunt: 7.0 Onderwerp: Aanpassing beleidsregels waardering en afschrijving activa Onderwerp Aanpassing van de te hanteren rekenrente in

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie