Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012"

Transcriptie

1 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk 4 Beleidsvoorstel 9 Hoofdstuk 5 Wat gaat het kosten? Wat levert het op? 12 Bijlage 1 Afschrijvingslijst 13 Bijlage 2 Relevante artikelen Besluit Begroting en Verantwoording 15 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding In december 2009 is de nota waarderen, activeren en afschrijvingen 2010 vastgelegd. Hiermee zijn heldere regels over waarderen, activeren en afschrijven vastgelegd. Van de diverse vaste activa zijn de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld. Daarnaast is besloten tot het stopzetten van de bouwrente bij nieuwe infrastructurele werken vanaf de begroting De toerekening van bouwrente aan de onderhanden werken voor de begroting 2010 heeft de afgelopen 2 jaar plaatsgevonden. Nu alle onderhanden werken in uitvoering zijn gekomen (waaronder de Centrale As en de N381) is het gewenst dat er duidelijkheid is en blijft over het beschikbare investeringsbudget. De bouwrente is hierin een onzekere factor en daarmee ongewenst. In deze actualisatie van de nota waarderen, activeren en afschrijvingen 2010 is wederom gekeken naar de bouwrente en zal het voorstel worden gedaan om deze te bevriezen op het niveau van de begroting De nota afschrijvingen Bouwurk is op 16 november 2008 door u vastgesteld. Aangezien die een projectgebonden nota is zal deze pas weer worden herzien als hiertoe aanleiding is. Geheel in de stijl van de vorige nota s is deze nota opgebouwd vanuit de drie w-vragen: In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag Wat willen we bereiken het doel van de nota, het completeren van het afschrijvingsbeleid op vaste activa en het vastleggen van het beleid over de waardering en over de rentetoerekening. In hoofdstuk 3 wordt een antwoord gegeven op de vraag Wat moeten wij doen om dat te bereiken. Ingegaan wordt op de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethode. Verder werken we de waardering en de rentetoerekening verder uit. In hoofdstuk 4 wordt een antwoord gegeven op de vraag Wat gaat het kosten. 3

4 Hoofdstuk 2 Wat willen wij bereiken? Het doel is het vastleggen van heldere regels over waarderen, activeren en afschrijven. Drie aspecten zijn hierbij van belang: Het eerste heeft betrekking op de Financiële verordening Hierin is opgenomen dat Gedeputeerde Staten tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota afschrijvingsbeleid herijkt. Het tweede aspect gaat over het vaststellen van de functionele levensduur van de verschillende objecten. Voor de bepaling van de technische en functionele levensduur is gebruik gemaakt van het rapport Van praktijk naar beleid (2002) samengesteld door DHV in nauwe samenwerking met de provincie naast de evaluatie van de provincie zelf. Op basis daarvan zijn de afschrijvingstermijnen bepaald bij de nota waarderen, activeren en afschrijven Het derde aspect tenslotte heeft betrekking op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De betrokken artikelen zijn opgenomen in bijlage 1. Het afwegen van deze aspecten en het voorgestelde beleid hierop, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 4

5 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? Het doel van deze nota is het beleid vast te leggen met betrekking tot de waardering, activering, afschrijving en de rentetoerekening van alle vaste activa. Uitgaande van de opbouw van de balans, gaan we in deze nota in op de volgende vaste activa: Immateriële vaste activa ( 3.1) Materiële vaste activa ( 3.2) - Investeringen met een economisch nut ( 3.2.1) - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ( 3.2.2) Financiële vaste activa ( 3.3) Deze indeling is conform het BBV. In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de gehanteerde beleidsregels. 3.1 Immateriële vaste activa Onder immateriële vaste activa wordt verstaan: De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio/disagio en de kosten van onderzoek en ontwikkeling (BBV, art. 34). De opsomming van de betreffende artikelen van het BBV is opgenomen in bijlage 1. Aan het activeren van kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn voorwaarden verbo n- den (BBV, artikel 60). Deze voorwaarden gaan kortweg over: het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 3.2 Materiële vaste activa Hieronder treffen we in het algemeen de meeste investeringen van een provincie aan, zoals kapitaaluitgaven in verband met de bouw, aankoop, verbouw en/of verbetering van gebouwen, investeringen in infrastructuur en inventaris. Het betreft hier kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met een nut dat zich uitstrijkt over meerdere jaren. Zoals hiervoor reeds aangegeven, wordt in het BBV (artikel 35) een tweedeling gemaakt die voor de verdere behandeling van het actief essentieel is. De tweedeling is: Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut Materiële vaste activa met een economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of nut afwerpen om middelen te genereren. Voorbeelden van investeringen met een economisch nut zijn gebouwen, bedrijfsmiddelen zoals vervoersmiddelen, inventaris en machines etc. 5

6 3.2.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut betreffen activa die geen econ o- misch, maar uitsluitend een duidelijk maatschappelijk nut hebben. Deze activa gener e- ren geen middelen en er is geen markt voor. Voorbeelden van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn de infrastructurele investeringen die in de provincie worden gedaan. In het BBV is geregeld, dat afschrijven op investeringen met een maatschappelijk nut toegestaan is. In de toelichting hierop is aangegeven om hier terughoudend mee om te gaan en als afschrijven wel plaatsvindt een zo kort mogelijke termijn in acht te nemen. Bij deze afweging speelt de beperking in de mogelijkheden tot investeren een belangri j- ke rol. De artikelen in het BBV die betrekking hebben op het afschrijven staan in bijlage Financiële vaste activa Hieronder wordt verstaan: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Bijdragen aan activa in eigendom van derden Volgens artikel 61 van het BBV kunnen bijdragen in activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien: a. er sprake is van een investering door een derde; b. de investering bijdraagt aan een publieke taak; c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. 3.4 Welke beleidsregels hanteren we In artikel 63 van het BBV wordt ingegaan op de waardering van de activa. Ons beleid is erop gericht om de waardering van de activa op de balans in overeenstemming met het BBV op te nemen. In de volgende paragrafen worden de rentetoerekening, bouwrente, afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijnen besproken Rentetoerekening en afschrijvingsmethode Op 18 maart 2009 is de notitie Begrotingsregels - Als geld telt door u vastgesteld. Uitgangspunten van deze notitie zijn transparante Planning en control documenten en heldere financiële spelregels. Een van de hoofdlijnen van de Begrotingsregels betreft ve r- eenvoudiging van de toerekening van rentekosten. Onze provincie werkt met het systeem van totaalfinanciering. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daa r- voor werkelijk aangetrokken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen en/of aangetrokken geldleningen in de totale behoefte aan financiering. Deze inzet van financieringsmiddelen brengt rentelasten of baten met zich mee. 6

7 Het is/was bij de provincie gebruikelijk dat gewerkt wordt met administratieve rentepo s- ten. Dit betreft vooral de toegerekende rente over activa, bespaarde rente ov er de reserves en bouwrente over onderhanden investeringen. De verwerking van de rentekosten in de begroting en de jaarrekening is daarbij complex. Het is bedoeld om de financieringskosten van transacties en gebeurtenissen toe te r e- kenen aan de provinciale programma s en investeringen. Deze complexe toerekeningmethode van de rente genereert geen duidelijke meerwaarde en komt de inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening niet ten goede. Daarom wordt voorgesteld de rentelasten en rentebaten buiten de inhoudelijke programma s houden. De werkelijk te betalen en te ontvangen rente worden dan begroot bij programma 10 Algemene dekkingsmiddelen. Rentelasten en baten worden niet doorbelast, ook niet aan al opgeleverde investeringswerken. Het niet meer doorbelasten van rentelasten en baten heeft geen budgettaire gevolgen. Rentetoerekening aan reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats waarbij dat door derden ve r- plicht is gesteld. Het doen van investeringen en daarmee het gebruik van geldmiddelen blijft een effect hebben op de rente. Er moet immers geleend worden of er is sprake van minder renteopbrengsten op beleggingen. Dat betekent dat bij investeringsvoorstellen met rentela s- ten rekening moet worden gehouden en dat hiervoor dekkingsmiddelen moeten worden opgenomen in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen. De methode voor afschrijven blijft lineair aangezien de interne rentetoerekening is afg e- schaft Bouwrente De uitgaven, die in de verschillende fasen van totstandkoming van een investeringsproject worden gedaan leggen in die periode beslag op liquide middelen. Het beslag op liquide middelen veroorzaakt rentelasten. Om deze rentelasten te dekken wordt rente aan het investeringsproject toegerekend. In artikel 63 lid 3 van het BBV is opgenomen, dat deze rente aan een investering kan worden toegerekend. Deze rent e- last dekt in de begroting de rentelast voor het lenen van de liquide middelen of het g e- mis aan rentebaten, wanneer we over eigen liquide middelen beschikken. Wij noemen deze rente bouwrente. Zolang een investering nog niet is opgeleverd, wordt momenteel jaarlijks bouwrente aan de boekwaarde van de investering toegerekend. De bouwrente verhoogt de investering en wordt na oplevering van de investering afgeschreven. Deze fictieve renteboeking levert in het desbetreffende jaar een incidentele bate op welke wordt toegevoegd aan het financieel kader. In de jaren na oplevering wordt de afschrijving van de bouwrente ged u- rende de looptijd van de investering structureel ten laste gebracht van het financieel kader. Op lange termijn is het fenomeen bouwrente budgettair neutraal. In de voorgaande nota van 2010 is besloten dat de rentetoerekening aan investering s- projecten die vanaf het jaar 2010 in de Begroting worden opgenomen niet meer zal plaatsvinden. Daarbij is toen de huidige rentetoerekening aan de overige onderhanden projecten gehandhaafd, omdat afschaffing een te groot beslag op het financieel k ader van de komende jaren zou leggen. Inmiddels zijn de 2 grote infrastructurele projecten Centrale As en N381 in de uitvoeringsfase gekomen, waarbij het wenselijk is dat er duidelijkheid is en blijft over het beschikbare investeringsbudget. De bouwrente vormt hierin een onzekere factor die daa r- mee ongewenst is. 7

8 Wij stellen daarom voor om de bouwrente bij de onderhanden investeringsprojecten te bevriezen op het niveau van de begroting Daarmee wordt geen ander beslag op het financieel kader gelegd dan waar nu rekening mee is gehouden bij het financieel kader voor de begroting Afschrijvingstermijn De afschrijvingstermijnen zoals bepaald in de nota waarderen, activeren en afschrijven 2010 blijven gehandhaafd en zijn opgenomen in bijlage Waardering van de activa In artikel 63 van het BBV is geregeld hoe de waardering van activa plaatsvindt. De waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De waarde van het actief wordt onder de vaste activa op de balans opgenomen. Bijdragen van derden voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen op de waarde van het actief in mindering worden gebracht. In het geval dat de bijdrage van derden hoger is dan de uitgaven voor de investering dan wordt de bijdrage van derden als voorziening op de balans verwerkt. Het is ook mogelijk, dat een reserve wordt ingezet voor de dekking van een deel van de lasten van het actief. Indien sprake is van een project, dat als investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut wordt aangemerkt, wordt deze reserve als vervroegde afschrijving aangemerkt in het jaar dat de bijdrage vanuit de reserve in de Begroting is opgenomen. De bijdrage vanuit de reserve kan nooit hoger zijn dan de uitgaven voor de investering, in het geval dat hiervan sprake is zal de bijdrage uit de reserve in een later jaar plaats gaan vinden. Het BBV kent geen restwaarde, alleen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 1). Bij de vervanging van auto s bestaat de verkrijgingsprijs uit de bruto aanschafprijs. Deze prijs komt overeen met de inkoopprijs en de bijkomende kosten (artikel 63 lid 2). Dat het BBV het principe restwaarde niet kent, betekent niet dat het principe niet toeg e- past mag worden. De provincie Fryslân hanteert het begrip restwaarde binnen het alg e- meen kader van reëel en stelselmatig afschrijven. Indien er sprake is van inruil, wordt de inruilwaarde verrekend met de restant boekwaa r- de van het actief op moment van inruil. Indien er een positief saldo resteert, wordt dit als boekwinst ineens ten gunste van het resultaat gebracht. Een boekverlies ineens als last. De verwerking van de investeringen op de balans wordt door ons in overleg met de externe accountant vastgelegd. In Deel 13 vraag 5 van de rubriek Vragen en Antwoorden van de Commissie BBV heeft de Commissie het volgende antwoord gegeven op de vraag wanneer de periode van rente en afschrijving moet beginnen. Het antwoordt luidt: Afschrijven hangt samen met ingebruikname van het actief. Zolang een actief nog in de fase is van onderhanden investeringsproject wordt er niet op afgeschreven. In de 212- verordening legt de gemeente (NB: voor de provincie is dit de financiële verordening ex artikel 216 van de provinciewet) vast of de afschrijvingstermijn start in het jaar van oplevering van het actief of in het eerstvolgende jaar na het jaar van oplevering. Wij kiezen voor de datum van 1 januari na het jaar van oplevering. 8

9 Hoofdstuk 4. Beleidsvoorstel Onderstaand wordt per type activa het beleidsvoorstel weergegeven. 4.1 Immateriële vaste activa Per 31 december 2011 had de provincie geen immateriële vaste activa. Het beleid is om immateriële vaste activa niet te activeren. Indien zich de noodzaak voordoet om dit toch te doen dient over een dergelijk voornemen door Provinciale Staten een besluit te worden genomen, waarin ingegaan wordt op de wijze van waardering, activering en afschrijving. 4.2 Materiële vaste activa Hierna worden de materiële vaste activa in 2 paragrafen uitgewerkt Investeringen met een economisch nut De afschrijvingstermijn voor activa met een economisch nut dient zo goed mogelijk aan te sluiten op de feitelijke waardedaling. Bij deze waardedaling houden wij rekening met de technische- en/of economische levensduur en wel de kortste van beide. Mocht de technische dan wel economische levensduur niet te bepalen zijn, dan dient te worden afgeschreven over de periode waarover de betreffende investering gebruikt wordt. Investeringen < Het vingerende beleid is dat bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van minder dan niet worden geactiveerd. Overwogen is om de drempel hoger te leggen om hiermee de administratieve lasten te verminderen. Omdat volgens het BBV bedrij fsmiddelen moeten worden geactiveerd en een registratie van duurderde bedrijfsmiddelen moet plaatsvinden vanwege het beheer ervan, is hiervan afgezien. Indien investeringen < een samenhangend geheel vormen, dienen deze wel geactiveerd te worden als het geheel de overstijgt. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde Volgens het BBV mogen kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde niet wo r- den geactiveerd. Zoals in de voorgaande nota al is aangegeven continueren wij het hu i- dige beleid in deze voor de collectie Knecht-Drent. Software Over software is vanuit BBV in mei 2007 een notitie verschenen met dwingende jurisprudentie en aanbevelingen. Software dient te worden geactiveerd onder de noemer materiële vaste activa. Implementatiekosten van nieuwe hard- en/of software kunnen worden geactiveerd, ze vallen onder de bijkomende kosten die op grond van artikel 63 BBV lid 2 als onderdeel van de verkrijgingsprijs worden gezien. De implementatie is noodzakelijk om het actief in gebruik te kunnen nemen, de kosten daarvoor kunnen zowel de kosten van externen als de kosten van eigen werknemers betreffen. Met betrekking tot de (externe) opleidingskosten die de provincie maakt om haar eigen medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe software geldt dat deze net als andere opleidingskosten als last worden verwerkt. In tegenstelling tot de implementatiekosten zijn de externe opleidingskosten niet nodig om de soft- of hardware zelf gebruiksklaar te krijgen. Software (als afzonderlijk actief) valt onder de materiële vaste activa als bedoeld in artikel 35 BBV, lid 1 (investeringen met een economisch nut). 9

10 Ook de gebruiksrechten op software voor onbepaalde duur die ineens in rekening wo r- den gebracht vallen onder de materiële vaste activa als bedoeld artikel 35 BBV, eerste lid. In tegenstelling tot het huidige beleid waarin gewerkt wordt met diverse klassen met betrekking tot afschrijvingsperioden, stellen wij voor een richtinggevende afschrijvingstabel te gebruiken voor alle activa (zie bijlage 1). Hierbij worden de afschrijvingstermijnen niet aangepast Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in bijlage 1 en zijn conform de nota waard e- ren, activeren en afschrijven Gecombineerde projecten Het komt regelmatig voor dat een infrastructureel project bestaat uit een weg en een kunstwerk (brug/aquaduct e.d.). Indien het project financieel goed te splitsen is, wordt de opgenomen afschrijvingstermijnen per onderdeel gehanteerd. Bijvoorbeeld het weggedeelte 30 jaar afschrijven en het kunstwerk, in 50 jaar. Indien het gecombineerde infrastructurele project niet te splitsen valt, wordt met in achtneming van het voorzichtigheidsbeginsel het project in zijn geheel af te schrijven op de laagste termijn, in bovengenoemd voorbeeld betekent dit dus 30 jaar (weggedeelte). 4.3 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen We hebben momenteel aandelen in de volgende ondernemingen, te weten: BPN Obligatie NV Vitens Alliander NV Bank Nederlandse Gemeenten Buma Legaat NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV Nederlanse Waterschapsbank BV Westergo Overige langlopende leningen Uitgegeven geld (u/g) Wij stellen voor om het terughoudende beleid met betrekking tot het verstrekken van geldleningen te handhaven. De belangrijkste verstrekte geldleningen zijn: NV NUON Dit betreft een eeuwigdurende achtergestelde geldlening zonder aflossing met een rentevergoeding van 8%. Vanwege het hoge rentepercentage ten opzichte van de huidige rentevergoeding hebben wij geen voornemen om deze lening te laten aflossen. Gemeente Heerenveen Deze lening is door Provinciale Staten verstrekt in september 2004 voor een periode van 13 jaar in kader van de afwikkeling van het IBF. De lening kent een rentevergoeding van 1,73%. De aflossing vindt in beginsel aan het einde van de vastgelegde 13 jaar plaats. 10

11 Verder is nog een aantal geldleningen verstrekt tot een bedrag van per 31 december Voor elke lening zijn de afspraken over rentevergoeding en aflossing vastgelegd Bijdragen aan activa in eigendom van derden In de geldende notitie afschrijvingsbeleid infrastructuur is beschreven dat het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden enkel is uitgewerkt voor de spoorbruggen. In de voorliggende nota wordt voorgesteld deze mogelijkheid ook te bieden voor bijdragen aan activa in eigendom van derden in algemene zin conform het gestelde in de BBV mits de provinciale bijdrage groter is dan (voorkomen wildgroei en extra administratieve lasten). Het verzoek tot activeren wordt bij Provinciale Staten besluit bekrachtigd. Wij voeren een terughoudend beleid met betrekking tot het activeren van bijdragen in activa in eigendom van derden. Wanneer wij een bijdrage in een actief van een derde activeren, hanteren wij het afschrijvingsbeleid zoals dat door Provinciale Staten vastgesteld is. 11

12 Hoofdstuk 5 Wat gaat het kosten? Wat levert het op? Het voorstel tot het bevriezen van de bouwrente op het niveau van de begroting 2013 is budgettair neutraal binnen de begroting Toekomstige mutaties ivm. de toeger e- kende bouwrente blijven achterwege voor zowel de onderhanden investeringswerken als voor het financieel kader. 12

13 Bijlage 1: Afschrijvingstabel. Hierin vindt u een opsomming van diverse soorten vaste activa met hun afschrijving s- termijnen, gesplitst in activa met een economisch nut en activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De tabel is niet limitatief. Afschrijvingstabel behorende bij de nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010, conform artikel 11 van de Financiële verordening provincie Fryslan In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen naar soort van investering. Soort investering 1. Immateriële activa Maximale termijn volgens BBV: 5 jaar Jaren 1.1 Ontwikkelings- en onderzoekskosten Kosten sluiten geldleningen/disagio 5 Materiële activa Maximale termijn: niet wettelijk vastgesteld 2. Investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut 2.1 Huisvesting en inrichting (Bouwurk) Casco Fundatie en begane vloer 48 Skelet (incl. betonvloeren) 48 Dichte gevel 48 Gevelopeningen 24 Overig bouwkundig Niet casco gebonden Flexibele binnenwanden 24 Vloerafwerking 12 Plafonds Installaties Grote componenten 24 Overig Data/telecom Data/telecom 6 Beveiliging Vaste inrichting Inrichting algemene ruimtes/vergaderruimtes Werkplekmeubilair Bureaustoel en overige werkplek 6 inrichting Bureau, ladenblok en kast 12 Meubilair en overige inrichting kamers bestuur Apparatuur Repro apparatuur Geluidmeetapparatuur Meetapparatuur Vastgoed en GEO Afstandmeters Automatisering Software / hardware Gebruiksrechten Implementatie- en opleidingskosten Voertuigen Veegauto's (machines) Vrachtauto's Bestelauto's 6 13

14 2.4.4 Overige bedrijfsauto s Tractoren Aanhangwagens Overige toebehoren Vaartuigen Aanhangmotoren speedboten Polyester speetboten van Inspectie Scheepvaart Kranen op (werk)vaartuigen Navigatie en communicatieapparatuur vaartuigen Generatoren op vaartuigen Motoren op conventionele vaartuigen Spudpalen en lieren op vaartuigen Conventionele vaartuigen, excl. Motoren, apparatuur en kranen e.d Materiaal buitendienst Maaimachines Bebakeningwagens Zoutstrooier Vorkheftruck Werkplaatsmachines/apparatuur (duurzaam) Sneeuwploeg Gladheidsbestrijdingsinstallaties Hogedrukreinigers GPS-ontvangers 3 3 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.1 Weginfrastructuur Wegmeubilair (als onderdeel van een project) Halteplaatsen Verkeersregelinstallaties Wegen/verharding (regulier en klein) (Oude) WUW-projecten Majeure wegenprojecten Natte infrastructuur Oeververdediging Bodem Afstandbediening Vaarwegmeubilair Beweegbare bruggen Vaste bruggen Sluizen Aquaducten 50 N.B. Bovengenoemde opsomming is niet uitputtend. 14

15 BIJLAGE 2 Relevante artikelen Besluit Begroting en Verantwoording Artikelen BBV: Hoofdindeling van de balans Artikel 31 Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar g e- lang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie onderscheidenlijk gemeente al dan niet duurzaam te dienen. Artikel 32 Op de balans worden de passiva onderscheiden in vaste en vlottende passiva. Artikelen BBV: Vaste activa Artikel 33 Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. Artikel 34 In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Artikel In de balans worden onder materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. investeringen met een economisch nut b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven Artikel 36 In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen 3. overige verbonden partijen b. leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen c. overige langlopende leningen d. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer e. bijdragen aan activa in eigendom van derden Artikelen BBV: Toelichting op de balans Artikel 51 In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de afschri j- vingen worden berekend. Ook wordt aangegeven welke investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, welke afschrijvingstermijn hie r- voor wordt voorzien en welke reserves hiervoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn. 15

16 Artikel In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: a. gronden en terreinen b. woonruimten c. bedrijfsgebouwen d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken e. vervoermiddelen f. machines, apparaten en installaties g. overige materiële vaste activa 2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in het eerste lid, gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken, voor zover van toepassing: a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar b. de investeringen of desinvesteringen c. de afschrijvingen d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief e. afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar Artikelen BBV: Waarderen, Activeren en Afschrijven Artikel Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. 2. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 3. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet geactiveerd. 4. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Artikel 60 Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien: a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Artikel 61 Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd indien: a. er sprake is van een investering door een derde; b. de investering bijdraagt aan de publieke taak; c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en; d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of door de provincie onderscheidenlijk de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering. 16

17 Artikel Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. 2. In afwijking van het eerste lid mogen bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op de waardering hiervan in mindering worden gebracht. 3. In afwijking van het eerste lid mogen reserves in mindering worden gebracht op investeringen, als bedoeld in artikel 59, het vierde lid. Artikel Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeld de toelic h- ting dat deze rente is geactiveerd. 4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen reg i- stratiewaarde. 5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van de nieuwe bestemming in de toelichting van de balans opgenomen. 6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde toegestaan voor de activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer. 7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. 8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend. Artikel De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De r e- den van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar. 3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur, waaronder begrepen de financiële vaste activa, bedoeld in artikel 36, onderdeel e, wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 4. In afwijking van het eerste en het derde lid kan er op de activa, bedoeld in artikel 59, vierde lid, extra worden afgeschreven. 5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. 6. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar. Artikel Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 3. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. 17

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2010 Gedeputeerde Staten, 10 november 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...5 2 Wat willen wij bereiken?...6 3 Wat hebben we ervoor nodig?...7 3.1 Immateriële vaste

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden:

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden: STILLE RESERVES 1. Inleiding Aanleiding Vorig jaar is in de gemeenteraad de nota weerstandsvermogen besproken en vastgesteld. Naar aanleiding van deze bespreking is aan de raad toegezegd dat er nog een

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie