Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

2 Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Juni 2014

3 COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan ech ter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de i nhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en werkwijze Inleiding Onderzoeksopzet Leeswijzer 3 2 Beschrijving doelgroep 5 3 Vragen over en hulp bij opvoeden en opgroeien Vragen over opvoeden en opgroeien Op zoek naar informatie over opvoeden Hulp gevraagd bij vragen over opvoeden 11 4 Het Centrum voor Jeugd en Gezin Bekendheid en gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal Tevredenheid over de diensten van het CJG Suggesties voor verbeteringen Behoefte aan andere vormen van ondersteuning 18 5 Bekendheid met en gebruik van instanties/vangnetten Bekendheid van instanties/vangnetten in Oldenzaal Gebruik en waardering van instanties/vangnetten in Oldenzaal 23 6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting Conclusies en aanbevelingen 27

5 1 Inleiding en werkwijze 1.1 Inleiding Vanaf januari 2012 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van start gegaan in de gemeente Oldenzaal. Ouders/verzorgers kunnen bij LOES terecht voor informatie en ondersteuning bij het opvoeden en op laten groeien van hun kinderen. LOES is het Oldenzaalse gezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is gevestigd in de Hooge Lucht. LOES is een initiatief van dertien Twentse gemeenten. LOES biedt uiteenlopende diensten op het gebied van opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers aan zoals: opvoedspreekuur; telefonisch consult; online advies via of via spreekuur van het algemeen maatschappelijk werk; cursussen of themabijeenkomsten over opvoeden voor zowel jongere kinderen, voor kinderen in de basisschoolleeftijd als voor tieners. In het CJG werken het consultatiebureau, de schoolarts, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening samen. Alle vragen van ouders/verzorgers worden beantwoord door deskundige Loes-medewerkers, die Triple P geschoold zijn. De Triple P methode biedt opvoedkundige oplossingen die erop gericht zijn om de band met het kind te versterken. Het CJG Oldenzaal bestaat inmiddels ruim twee jaar en de gemeente is bezig met het verder ontwikkelen van het CJG en het aanbod aan opvoedingsondersteuning. De gemeente Oldenzaal wil daarbij graag de mening van ouders 1 horen over de bekendheid met, gebruik van en tevredenheid over de diensten van het CJG. Ook wil de gemeente graag weten welke onderwerpen op het gebied van opvoedondersteuning leven bij de ouders en welke verwachtingen zij op dit gebied hebben van het CJG. Daarmee kan de gemeente de activiteiten van het CJG beter afstemmen op wat er nodig is voor ouders/verzorgers in Oldenzaal die verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en zorg voor kinderen. Dit onderzoek is uitgevoerd om de gewenste informatie boven tafel te krijgen. 1.2 Onderzoeksopzet In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en wat de inhoud is van de vragenlijst. 1 Soms staat er in het rapport ouders en soms ouders/verzorgers. Voor het hele rapport geldt dat met ouders ook verzorgers wordt bedoeld.

6 Vragenlijst In samenspraak met de gemeente is een vragenlijst opgesteld met algemene vragen over het gebruik van opvoedondersteuning en vragen die specifiek zijn toegesneden op de lokale situatie in de gemeente Oldenzaal. De vragenlijst bevat vragen over de volgende onderwerpen. Opvoedvragen: onderwerpen waarover ouders opvoedvragen hebben; de wijze waarop ouders te rade gaan voor ondersteuning bij opvoeden; ontvangen ondersteuning bij vragen over opvoeden. Bekendheid en communicatie over het CJG: bekendheid met het CJG in het algemeen; de communicatie over het CJG; hoe kennen de mensen het CJG? bekendheid met het opvoedspreekuur en de telefonische consultatiemogelijkheid van het CJG; bekendheid met de websites (www.loes.nl, en en de mogelijkheid om via vragen te stellen; bekendheid met cursussen en themabijeenkomsten over opvoeden; bekendheid met activiteiten die worden georganiseerd in de Week van de Opvoeding. Gebruik en tevredenheid over diverse diensten van het CJG: redenen waarom ouders wel of geen gebruikmaken van de diensten van het CJG; de mate van het gebruik van het opvoedspreekuur, van het stellen van vragen per (online advies), van het telefonisch contact en van de cursussen/themabijeenkomsten. Tevredenheid over: het inloopspreekuur, het telefonisch contact, de websites van het CJG en de mogelijkheid tot het stellen van vragen per (online advies); de deskundigheid, bejegening en bereikbaarheid van het opvoedspreekuur en het telefonisch contact; de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de website gesprekken met een medewerker van algemeen maatschappelijk werk; cursussen en themabijeenkomsten; activiteiten die in de Week van de Opvoeding zijn georganiseerd. Effecten van de ondersteuning en ervaringen met doorverwijzing: de redenen waarom ouders niet tevreden zijn over de geboden opvoedondersteuning door het CJG; de mate waarin de opvoedvragen zijn beantwoord; de mate waarin de ondersteuning heeft geholpen bij opvoedvragen; de snelheid en wijze waarop ouders zijn doorverwezen (doorlooptijden). Behoeften en wensen: behoefte van ouders voor ondersteuning bij het opvoeden; mate waarin het huidige aanbod voldoet. Missen ouders iets in het aanbod? SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 2

7 suggesties voor verbeteringen. Op welke punten kan het CJG (bekendheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitvoering) worden verbeterd? Bekendheid en gebruik van algemene instanties/vangnetten: bekendheid met algemene instanties/vangnetten; gebruik van algemene instanties/vangnetten; mate waarin de algemene instanties/vangnetten hebben geholpen. Steekproef en respons De gemeente heeft een bestand aangeleverd met het aantal kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Omdat er uiteraard in veel gevallen meerdere kinderen in één gezin wonen zijn eerst de dubbelingen eruit gehaald. Vervolgens zijn van kinderen uit gezinnen de ouders/verzorgers benaderd. SGBO heeft vervolgens de steekproef getrokken en het bestand met namen en adressen en unieke inloggegevens aan de gemeente aangeleverd. Om de respons zo hoog mogelijk te krijgen zijn er verschillende responsverhogende maatregelen genomen: het onderzoek is aangekondigd op de gemeentepagina en in de lokale krant; de gemeente heeft de uitnodigingsbrief, ondertekend door de wethouder, verstuurd met daarin informatie over het doel van het onderzoek; de gemeente heeft een herinneringsbrief verstuurd. In totaal hebben 376 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit is een percentage van 14%. Dit aantal is voldoende om met 95% betrouwbaarheid en een nauwkeurigheidsmarge van 0.05 uitspraken te kunnen doen. Een betrouwbaarheid van 95% wil zeggen dat de onderzoeksresultaten in 95 van de 100 gevallen gelijk zullen zijn. Sommige vragen bevatten uitsplitsingen of een lage respons, omdat deze vraag alleen voor een kleine groep ouders/verzorgers van toepassing is. In dat geval moeten de resultaten als indicatief worden beschouwd. Tabel 1 Respons Gemeente Steekproef Respons Oldenzaal (14%) 1.3 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers over het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal (LOES). In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de doelgroep ouders/verzorgers gegeven die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. In hoofdstuk 3 komen de vragen die ouders hebben over opvoeden en opgroeien aan bod. Vervolgens volgt in hoofdstuk 4 een beschrijving van het gebruik van en de tevredenheid over de diensten van het CJG. Hoofdstuk 5 bevat informatie over het gebruik SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 3

8 van instanties/vangnetten in Oldenzaal. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 4

9 2 Beschrijving doelgroep In dit hoofdstuk worden enkele achtergrondkenmerken gegeven van de ouders/verzorgers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Niet alle ouders hebben de vragen over de achtergrondkenmerken ingevuld. De aantallen corresponderen daarom niet altijd met de responsaantallen. In de rechterkolom van alle tabellen in het rapport is het aantal ingevulde antwoorden weergegeven (=N). Voor de duiding van de resultaten is het belangrijk te kijken naar enkele achtergrondkenmerken van de respondenten, zoals leeftijd, opleidingsniveau, gezinssituatie en werksituatie. Tabel 2 Leeftijd kind(eren) Leeftijd % Aantal (N) 0 t/m 3 jaar 23% t/m 8 jaar 31% t/m 12 jaar 21% t/m 18 jaar 25% 179 Totaal 100% 710 Voor dit onderzoek is de ouders/verzorgers gevraagd naar de leeftijd van hun kind(eren). Het aantal kinderen (710) is meer dan het aantal ingevulde vragenlijsten van 376, omdat ouders kinderen in meerdere leeftijdscategorieën kunnen hebben. Als we kijken naar de verdeling over de vier leeftijdsgroepen: jonge kinderen uit de voorschoolse periode, kinderen uit de eerste jaren basisonderwijs, kinderen uit de hogere klassen in het basisonderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs, dan zijn alle vier de groepen evenredig vertegenwoordigd. In vergelijking met resultaten van gelijksoortige onderzoeken in andere gemeenten is het percentage ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar redelijk hoog. Dit zien we ook terug in de leeftijd van de ouders in tabel 3: de groep ouders boven de 40 jaar is relatief groot. Het merendeel van de ouders heeft twee of drie kinderen; een paar gezinnen (16) bestaat uit vier of vijf kinderen. Het aandeel grote gezinnen dat heeft gereageerd, is niet zo groot. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 5

10 De verdeling van de ouders over de verschillende leeftijdscategorieën is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 3 Leeftijd ouders Leeftijd % Aantal (N) Tot t/m 29 4% t/m 39 42% t/m 49 43% t/m 59 10% jaar en ouder 1% 4 Totale respons 100% 366 De groep ouders/verzorgers in de leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar is het grootst, gevolgd door ouders die tussen de 30 en 39 jaar oud zijn. Het aandeel twintigers is redelijk klein en 50-plussers weer relatief groot. Het merendeel van de vragenlijsten is ingevuld door een vrouw; 17% is door een man ingevuld. De gezinssituatie kan van invloed zijn op de behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden. In eenoudergezinnen is de behoefte aan steun bij het opvoeden doorgaans meer aanwezig dan bij tweeoudergezinnen. Wat is de samenstelling van de gezinnen van de ouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt? Tabel 4 Gezinssituatie % Aantal (N) Gehuwd/samenwonend 80% 294 Gehuwd/samenwonend, samengesteld gezin 10% 38 Gescheiden 7% 26 Alleenstaande ouder (niet gescheiden) 2% 9 Weduwe/weduwnaar 1% 2 Totale respons 100% 369 De meeste ouders/verzorgers (90%) zijn gehuwd of wonen samen, waarvan 10% leeft in een samengesteld gezin. Dit laatste percentage is aan de hoge kant in vergelijking met ervaringscijfers van gelijksoortige onderzoeken onder referentiegemeenten. Het aandeel gescheiden of alleenstaande ouders is 7%. Dit is gemiddeld, landelijk gezien ligt het SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 6

11 percentage eenoudergezinnen met één of meerdere kinderen tussen de 3% en 11% met 6,7% als gemiddelde van alle gemeenten gezamenlijk 2. De ouders hebben kunnen aangeven of zij een betaalde baan hebben en of er sprake is van een eenverdiener of van tweeverdieners per huishouden. Tabel 5 Werksituatie % Aantal (N) Eén of beide ouders werken, betaald werk 87% 319 Alleenstaande ouder met betaald werk 6% 23 Geen betaald werk alleenstaande ouder 5% 16 Geen betaald werk beide ouders 2% 7 Totale respons 100% 365 Van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld heeft 7% geen betaald werk. Dat is relatief weinig, landelijk gezien ligt dit percentage op ruim 12% 3. Voor de gemeente Oldenzaal heeft een gemiddeld percentage 4 alleenstaande ouders met betaald werk of zonder betaald werk de vragenlijst ingevuld. Dit gegeven is van belang, omdat uit landelijke onderzoeken blijkt dat met name gezinnen met alleenstaande ouders behoren tot de kwetsbare groepen als het gaat om opvoed- of gezinsproblemen. 2 Dit zijn cijfers van het CBS met als peildatum 1 januari Dit zijn cijfers van het CBS met als peildatum 1 januari Dit zijn ervaringscijfers van referentiegemeenten die hetzelfde onderzoek hebben uitgevoerd in 2013 en SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 7

12 3 Vragen over en hulp bij opvoeden en opgroeien In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vragen die ouders hebben over opvoeden en opgroeien die zij aan een deskundige zouden willen voorleggen. Ook is gekeken waar of bij wie ouders op zoek gaan naar informatie en of zij wel eens hulp hebben gekregen in eigen kring of van instellingen voor hun opvoedvragen. 3.1 Vragen over opvoeden en opgroeien De ouders/verzorgers konden over een groot aantal onderwerpen op het terrein van opvoeding aangeven of zij daarover vragen hebben en of zij er behoefte aan hebben om deze aan een deskundige voor te leggen. De respondenten konden meerder antwoorden aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. 370 ouders/verzorgers hebben deze vraag ingevuld, waarvan 101 ouders (27%) aangeven geen vragen te hebben over opvoeden. Tabel 6 Opvoedvragen (N=1024) % Aantal (N) Sociale ontwikkeling van uw kind(eren) 30% 112 Eten, slapen, zindelijkheid 30% 111 Emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) 29% 109 Gezondheid, medische onderwerpen 24% 87 Weerbaarheid en groepsdruk 17% 64 Regels en grenzen stellen 17% 64 Angst, depressie, onzekerheid van uw kind(eren) 17% 62 Pesten, gepest worden 12% 46 Concentratieproblemen en problemen op school 11% 42 Agressief en ongewenst gedrag 11% 40 Taalontwikkeling van uw kind(eren) 10% 36 Motorische ontwikkeling van uw kind(eren) 10% 36 Verslaving (alcohol, drugs, gamen) 6% 21 Gezinssituatie in relatie tot uw kind 6% 21 Seksualiteit 5% 20 Geldzaken, zakgeld, schulden van uw kind(eren) 5% 17 Echtscheiding 4% 14 Uitgaan 3% 11 SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 8

13 Geldzaken, zakgeld, schulden van uw kind(eren) 2% 7 Huiselijk geweld 1% 3 Geen vragen 27% 101 Ruim een kwart van de ouders/verzorgers 5 heeft aangegeven geen vragen te hebben over opvoeden en opgroeien die zij aan een deskundige zouden willen voorleggen. In vergelijking met cijfers hierover van andere gemeenten die dit onderzoek hebben laten uitvoeren is dit percentage vrij laag. De ouders/verzorgers die vragen hebben over de opvoeding, zijn voornamelijk geïnteresseerd in informatie over de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind en over eten, slapen en zindelijkheid. Tevens zijn gezondheid en medische onderwerpen, regels en grenzen stellen, weerbaarheid en groepsdruk en angst, depressie en onzekerheid onderwerpen waar ouders/verzorgers vragen over hebben. In vergelijking met resultaten uit ditzelfde onderzoek onder andere gemeenten leven er bij de ouders in Oldenzaal die de vragenlijst hebben ingevuld relatief veel vragen over sociaalemotionele en psychische aspecten zoals angsten en onzekerheid van hun kind(eren). Dit kan te maken hebben met het feit dat redelijk veel ouders hebben gereageerd met één of meerdere kinderen in de leeftijdsgroep van 13 tot en met 18 jaar. Onderwerpen die jongere kinderen betreffen, zoals gezondheid en medische onderwerpen, worden dan minder vaak aangekruist. Opvallend minder ouders dan bij referentiegemeenten geven aan dat zij vragen hebben over regels en grenzen stellen. Vragen hierover lijken vooral te spelen bij kinderen in de jongere leeftijdsgroepen. 3.2 Op zoek naar informatie over opvoeden Er zijn veel verschillende vindplaatsen waar ouders/verzorgers hun licht kunnen opsteken. In de volgende tabel is zichtbaar gemaakt waar ouders naar toe gaan voor informatie over opvoeden. De percentages tellen niet op tot 100%, omdat de ouders meerdere antwoordcategorieën konden aankruisen. 368 ouders/verzorgers hebben deze vraag ingevuld; zij hebben keer iets aangekruist. 5 De gemiddelden uit gelijksoortige onderzoeken waarin de dezelfde vraag is gesteld, liggen tussen de 30% en 40%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 9

14 Tabel 7 Vindplaatsen voor informatie over opvoeden (N=1053) % Aantal (N) Vrienden/familie 69% 255 Internetsites over opvoeden 57% 208 Consultatiebureau 29% 108 Tijdschriften/boeken over opvoeden (inclusief Tipkrant Positief opvoeden) 27% 101 Huisarts 21% 77 School (inclusief jeugdmaatschappelijk werk) 19% 69 Televisieprogramma s over opvoeden 18% 66 Kinderopvang 13% 47 Themabijeenkomsten/cursussen 10% 37 Anders 10% 35 Vraag stellen online voor advies via of 7% 24 Maatschappelijk werk 3% 11 Peuterspeelzaal 2% 9 Centrum voor Jeugd en Gezin Opvoedspreekuur 1% 5 Vraag stellen online voor advies via 0% 1 Ruim twee derde van de ouders wint advies in bij familie of vrienden en ruim de helft gaat op zoek naar informatie op internet. Daarnaast raadplegen ouders/verzorgers tijdschriften en boeken over opvoeden of gaan zij voor advies naar het consultatiebureau of de huisarts of krijgen dit via de school van hun kind(eren). De peuterspeelzaal en het maatschappelijk werk, andere belangrijke vindplaatsen, zijn in mindere mate een informatiebron voor ouders. Een beperkte groep ouders (30 in totaal) heeft online een vraag gesteld via de daarvoor bestemde websites of het Opvoedspreekuur van het CJG bezocht. Bij de categorie anders zijn veel verschillende informatiebronnen genoemd, zoals een specialist van BJZ (5x), werk (3x), websites/boeken (3x), GGD/schoolarts (3x), een homeopaat (2x), MEE/IVH, AB Hulp Twente, Nibud en Jarabee. Sommige ouders vertrouwen op hun gezond verstand of gaan af op hun eigen gevoel en ervaring. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 10

15 3.3 Hulp gevraagd bij vragen over opvoeden Een groot deel van de ouders/opvoeders heeft wel eens hulp gekregen als zij vragen hadden over de opvoeding van hun kind(eren). Er zijn vele mogelijkheden waarbij op een laagdrempelige manier ondersteuning kan worden gekregen. In tabel 8 is weergegeven op welke manier deze ouders/verzorgers hulp hebben ontvangen. De ouders konden meerdere antwoorden invullen, dus de percentages tellen niet op tot 100%. Tabel 8 Ontvangen hulp bij vragen over opvoeden (N=tussen 217 en 340) % ja Aantal (N) Reguliere afspraak of inloopspreekuur bij het consultatiebureau 55% 188 Internetsites over opvoeden (bv. 44% 139 Advies van de huisarts 27% 90 Cursus- of thema-avond over opvoeden op school 27% 87 Individuele hulp/begeleiding van uw kind(eren) 22% 71 Huisbezoeken (GGD, consultatiebureau, huisarts, et cetera) 21% 68 Cursus- of thema avond over opvoeden op de kinderopvang en/of peuterspeelzaal 18% 56 Anders 14% 30 Themabijeenkomsten/cursussen voor ouders bij het CJG 8% 25 Vraag stellen online voor advies via of 8% 25 Telefonisch contact met het CJG via telefoonnummer % 10 Vraag stellen online voor advies via 0% 1 Opvoedspreekuur van het CJG 0% 0 De meeste ouders/verzorgers die wel eens ondersteuning bij de opvoeding hebben ontvangen, hebben deze hulp gekregen via het inloopspreekuur of via een reguliere afspraak bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau is ook de belangrijkste instantie waar zij naar toe zouden gaan als zij vragen hebben over opvoeding. Internetsites zijn ook belangrijke ondersteuningsmogelijkheden: bijna de helft doet hier een beroep op voor steun bij opvoeden. Daarnaast heeft ruim een kwart van deze ouders/verzorgers wel eens advies van de huisarts gekregen of een cursus- of thema avond over opvoeden op school bezocht. De ouders noemen het minst vaak het Opvoedspreekuur van het CJG, het telefonisch contact van het CJG en het online advies vragen via de site De cursussen die bij de peuterspeelzaal, de kinderopvang of het CJG worden gehouden zijn wel door een aantal ouders bezocht. Bij de categorie anders zijn veel verschillende hulpbronnen genoemd zoals een specialist (8x), GGZon (4x), Karakter (2x), school (2x), homeopaat (2x), Acare en AB Hulp Twente. De meeste ouders die de categorie anders hebben ingevuld putten hun steun uit adviezen van vrienden en familie (9x). SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 11

16 4 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 4.1 Bekendheid en gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal In januari 2012 is de locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oldenzaal in de Hooge Lucht geopend. Binnen het CJG worden verschillende vormen van opvoedondersteuning aangeboden, variërend van een inlooppreekuur bij het CJG tot opvoedcursussen. In hoeverre is het CJG bekend bij de ouders/verzorgers in Oldenzaal? In tabel 9 staat de bekendheid van het CJG weergegeven. De ouders konden meerdere antwoorden aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. Deze vraag is door 376 ouders ingevuld; zij hebben 429 keer een antwoord aangekruist. Tabel 9 Kent u het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal? (N=429) % Aantal (N) Nee 59% 223 Ja, via het consultatiebureau 22% 84 Anders 6% 26 Ja, via een advertentie in huis-aan-huisblad 5% 23 Ja, via school 5% 20 Ja, via een folder 3% 11 Ja, via vrienden/buren/kennissen 3% 11 Ja, via kinderopvang/peuterspeelzaal 2% 8 Ja, via themabijeenkomsten/cursussen 2% 7 Ja, via de website 2% 7 Ja, via de informatiekrant en/of activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van de Opvoeding 1% 3 Ja, via de huisarts 1% 2 Ja, via het opvoedspreekuur van het CJG gemeente Oldenzaal 1% 2 Ja, via het telefoonnummer van het CJG gemeente Oldenzaal % 2 Ruim 40% van de ouders/verzorgers die de vragenlijsten hebben ingevuld is met het CJG bekend. In de gemeente Oldenzaal hebben de meeste ouders/verzorgers het CJG leren kennen via het consultatiebureau, een advertentie in het huis-aan-huisblad of via de school. Een handjevol ouders kent het CJG via een intermediair, zoals de huisarts, de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Een uitzondering hierop is de school; deze levert een belangrijkere bijdrage aan het vergroten van de bekendheid van het CJG. Bij de categorie anders is voornamelijk werk of collega s ingevuld (17x). De resultaten in tabel 9 laten zien dat veel SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 12

17 ouders het CJG niet kennen en dat de ouders die het CJG wel kennen, hiervan hebben gehoord via het consultatiebureau. De mond-tot-mondreclame over het CJG via familie, vrienden/kennissen of buren is nog beperkt. Van de respondenten die hebben aangegeven het CJG te kennen heeft 37% (57 ouders) zich gewend tot het CJG voor hulp of steun bij de opvoeding. Uit tabel 10 is af te lezen welke vorm van ondersteuning van het CJG deze ouders hebben gekregen. De aantallen tellen niet op tot 57, omdat sommige ouders van meerdere CJG-diensten gebruik hebben gemaakt. Tabel 10 Heeft u wel eens gebruikgemaakt van de ondersteuning van het CJG Oldenzaal? (N=84) Aantal (N) Website geraadpleegd 33 Themabijeenkomsten/cursussen bezocht 17 Anders 8 Website geraadpleegd 7 Gesprekken gehad met een medewerker van het opvoedspreekuur van het CJG gemeente Oldenzaal 4 Gesprekken gehad met een medewerker van het algemeen maatschappelijk werk 4 Vraag gesteld online voor advies via of 3 Website geraadpleegd 3 Telefonisch contact gehad via van CJG Oldenzaal 3 Vraag gesteld on line voor advies via 1 Meegedaan aan activiteiten van de Week van de Opvoeding 1 Het raadplegen van de website en het bijwonen van themabijeenkomsten en cursussen hebben de ouders het meest vaak gedaan. De overige diensten van het CJG zijn nauwelijks naar voren gebracht. Met name de activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van de Opvoeding en het stellen van vragen via de website zijn beperkt genoemd. Bij de categorie anders stippen de ouders de reguliere bezoeken bij het consultatiebureau aan en het bijwonen van een cursus. Aan de ouders die geen gebruik hebben gemaakt van het CJG is gevraagd waarom zij dat niet hebben gedaan. In onderstaande tabel staat dit weergegeven. De ouders konden meerdere antwoorden aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 13

18 Tabel 11 Waarom heeft u geen gebruikgemaakt van het CJG? (N=127) % Aantal (N) Ik heb geen vragen over opvoeden en opgroeien van mijn kinderen 48% 46 Anders 28% 23 Ik vraag liever advies aan vrienden/buren/kennissen 23% 22 Ik heb geen hulp van een deskundige nodig 18% 17 Ik vraag liever advies bij peuterspeelzaal, kinderopvang of op school 13% 12 Het CJG spreekt mij niet aan 6% 6 Ik vind de locatie van het opvoedspreekuur te ver weg 1% 1 Ik heb nog nooit van het CJG gehoord 0% 0 Bijna de helft van de ouders/verzorgers geeft aan dat zij geen vragen hebben over opvoeden en opgroeien en bijna een kwart vraagt liever advies aan vrienden, buren of kennissen. Slechts drie ouders geven aan dat het CJG hen niet aanspreekt en één ouder vindt de locatie te ver weg. Vrij veel ouders hebben de categorie anders ingevuld. Negen van deze ouders hebben aangegeven dat zij steun bij opvoeden niet nodig hebben en zeven ouders waren niet bekend met het CJG. Eveneens zeven ouders kunnen hun eigen kring raadplegen en twee ouders hebben er nooit bij stil hebben gestaan dat zij bij het CJG terechtkunnen voor vragen over opvoeden. Een paar ouders vinden dat zij ondersteuning nodig hebben van specialistische hulp en vinden het CJG hiervoor minder geschikt. 4.2 Tevredenheid over de diensten van het CJG Over het algemeen zijn de ouders/verzorgers redelijk tevreden over de verschillende diensten van het CJG. De gesprekken met een medewerker van het opvoedspreekuur van het CJG en met een medewerker van algemeen maatschappelijk werk worden het best beoordeeld. Slechts één ouder/verzorger toont zich ontevreden over het telefonisch contact, één ouder over de website en twee ouders zijn ontevreden over de cursussen/themabijeenkomsten (onder andere over triple P) die zij hebben bezocht. Eén ouder geeft aan nooit antwoord te hebben gekregen op een vraag die is gesteld via Als we het opvoedspreekuur nader onder de loep nemen dan blijkt dat alle twaalf ouders die deze vragen hebben ingevuld (zeer) tevreden zijn over de vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de medewerker en over de sfeer tijdens het gesprek. Eén ouder is ontevreden over de bruikbaarheid van de adviezen/tips die het heeft gekregen; de andere ouders hebben hierover geen klachten. De praktische aspecten van het CJG zoals de bereikbaarheid, locatie en openingstijden worden iets minder positief beoordeeld. Twee SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 14

19 ouders zijn ontevreden over de bereikbaarheid en de locatie en vier ouders zijn (zeer) ontevreden over de openingstijden. Het telefonisch contact wordt gematigd positief beoordeeld door de tien ouders die de vragen hierover hebben beantwoord. De ouders zijn tevreden over de bruikbaarheid van de adviezen/tips, maar zijn minder tevreden over de telefonisch bereikbaarheid (30% ontevreden) en over de vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de medewerker (ongeveer een kwart ontevreden). Als moeder van een eenoudergezin is het lastig om alle ballen in de lucht te blijven houden met kinderen, werk en huishouden. Ik heb goede adviezen gekregen hoe ik hiermee om moet gaan. De website wordt het beste gewaardeerd. Eén ouder is niet tevreden over de informatie over het aanbod aan cursussen en lezingen en over de bruikbaarheid van de adviezen en tips. De andere negen ouders tonen zich tevreden. Eén ouder/verzorger heeft opgeschreven waarom zij niet tevreden is over de diensten van het CJG. Zij heeft het volgende naar voren gebracht: Ik heb een keer via een link op de site van Loes een soort enquête ingevuld over voeding voor mijn kind. Als advies kreeg ik toen tips om op te letten of mijn kind niet te veel calorieën binnen kreeg. Dat terwijl mijn kind kampt met ondergewicht, en dat een ernstig probleem voor ons is. De adviezen sloegen dus kant nog wal. Dat is ook het risico van het CJG vind ik. Het is lastig om op specifieke problemen een algemeen advies los te laten, en die moet je er dus uit zien te filteren bij zulke vragenlijsten/enquêtes of vraaggesprekken. Effect van de ondersteuning en doorverwijzing Van de ouders/verzorgers die gebruik hebben gemaakt van één van de diensten van het CJG vindt één ouder dat de ondersteuning vanuit het CJG hen helemaal niet heeft geholpen. Acht ouders zijn van mening dat de ondersteuning nauwelijks effect heeft gehad. De overige 43 ouders vinden dat de ondersteuning hen verder heeft geholpen. De gesprekken met een medewerker van het opvoedspreekuur of van het algemeen maatschappelijk werk, de themabijeenkomsten/cursussen en de activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van de Opvoeding zijn volgens de ouders het meest zinvol geweest. De informatie die op de website staat over opvoeden en opgroeien draagt het minste bij aan het beantwoorden van de vraag. Drie ouders hebben een toelichting gegeven op de vraag waarom de ondersteuning door het CJG hen niet geholpen heeft. De ouders hebben het volgende gemeld: de vraag is te specifiek voor het CJG en het antwoord te algemeen; de vorm van de beantwoording is goed, maar het antwoord past inhoudelijk niet bij de vraag; de gestelde vraag via is niet beantwoord. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 15

20 Van tabel 12 is af te lezen op welke wijze de ondersteuning van het CJG de ouders/verzorgers heeft geholpen. De respondenten konden meerdere antwoorden invullen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. 43 ouders hebben deze vraag beantwoord en hebben gezamenlijk 62 items aangekruist. Tabel 12 Waarom heeft de ondersteuning door het CJG u geholpen? (N=62) % Aantal (N) Ik heb een antwoord gekregen op mijn opvoed/opgroeivragen 47% 20 De adviezen werken goed in de praktijk 23% 10 Ik kan beter omgaan met opvoed/groeiproblemen bij mijn kind(eren) 21% 9 Ik voel mij meer zelfverzekerd in het opvoeden van mijn kind(eren) 16% 7 De ondersteuning heeft mij niet geholpen 12% 5 Anders, nl. 12% 5 Mijn probleem met opvoeden/opgroeien is minder geworden 9% 4 Ik kan beter praten over vragen die ik heb bij opvoeden 5% 2 De ouders die vinden dat de ondersteuning door het CJG goed geholpen heeft, vinden met name dat zij een antwoord hebben gekregen op hun opvoed/opgroeivragen. Ook vinden tien ouders dat de adviezen goed werken in de praktijk en zijn negen ouders van mening dat zij door de ondersteuning beter kunnen omgaan met hun opgroei/opvoedvragen bij hun kind(eren). Vier ouders hebben ervaren dat het opvoedprobleem minder is geworden. De ouders waarderen het CJG Oldenzaal met een 7,2. Eén ouder heeft een onvoldoende gegeven (onder de zes) en twee ouders hebben een negen gegeven. Doorverwijzen In de vragenlijst zijn enkele vragen opgenomen over het proces van doorverwijzen. Geen enkele ouder heeft aangegeven te zijn doorverwezen door het CJG naar een samenwerkende instelling. Hierover kan dus niets worden opgenomen in het rapport behalve dat het uitzonderlijk is dat geen enkele ouder die het CJG heeft benaderd voor een vraag is doorverwezen. 4.3 Suggesties voor verbeteringen De ouders die wel eens gebruik hebben gemaakt van de diensten van het CJG is gevraagd of zij vinden of en op welke punten het CJG kan worden verbeterd. Over vier onderwerpen is hun mening gevraagd: bekendheid/communicatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitvoering van de ondersteuning waaronder de adviezen en tips. Er zijn in totaal 25 reacties gegeven. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 16

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie