Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

2 Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Juni 2014

3 COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan ech ter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de i nhoud rechten worden ontleend.

4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en werkwijze Inleiding Onderzoeksopzet Leeswijzer 3 2 Beschrijving doelgroep 5 3 Vragen over en hulp bij opvoeden en opgroeien Vragen over opvoeden en opgroeien Op zoek naar informatie over opvoeden Hulp gevraagd bij vragen over opvoeden 11 4 Het Centrum voor Jeugd en Gezin Bekendheid en gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal Tevredenheid over de diensten van het CJG Suggesties voor verbeteringen Behoefte aan andere vormen van ondersteuning 18 5 Bekendheid met en gebruik van instanties/vangnetten Bekendheid van instanties/vangnetten in Oldenzaal Gebruik en waardering van instanties/vangnetten in Oldenzaal 23 6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting Conclusies en aanbevelingen 27

5 1 Inleiding en werkwijze 1.1 Inleiding Vanaf januari 2012 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van start gegaan in de gemeente Oldenzaal. Ouders/verzorgers kunnen bij LOES terecht voor informatie en ondersteuning bij het opvoeden en op laten groeien van hun kinderen. LOES is het Oldenzaalse gezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is gevestigd in de Hooge Lucht. LOES is een initiatief van dertien Twentse gemeenten. LOES biedt uiteenlopende diensten op het gebied van opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers aan zoals: opvoedspreekuur; telefonisch consult; online advies via of via spreekuur van het algemeen maatschappelijk werk; cursussen of themabijeenkomsten over opvoeden voor zowel jongere kinderen, voor kinderen in de basisschoolleeftijd als voor tieners. In het CJG werken het consultatiebureau, de schoolarts, het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening samen. Alle vragen van ouders/verzorgers worden beantwoord door deskundige Loes-medewerkers, die Triple P geschoold zijn. De Triple P methode biedt opvoedkundige oplossingen die erop gericht zijn om de band met het kind te versterken. Het CJG Oldenzaal bestaat inmiddels ruim twee jaar en de gemeente is bezig met het verder ontwikkelen van het CJG en het aanbod aan opvoedingsondersteuning. De gemeente Oldenzaal wil daarbij graag de mening van ouders 1 horen over de bekendheid met, gebruik van en tevredenheid over de diensten van het CJG. Ook wil de gemeente graag weten welke onderwerpen op het gebied van opvoedondersteuning leven bij de ouders en welke verwachtingen zij op dit gebied hebben van het CJG. Daarmee kan de gemeente de activiteiten van het CJG beter afstemmen op wat er nodig is voor ouders/verzorgers in Oldenzaal die verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en zorg voor kinderen. Dit onderzoek is uitgevoerd om de gewenste informatie boven tafel te krijgen. 1.2 Onderzoeksopzet In deze paragraaf wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en wat de inhoud is van de vragenlijst. 1 Soms staat er in het rapport ouders en soms ouders/verzorgers. Voor het hele rapport geldt dat met ouders ook verzorgers wordt bedoeld.

6 Vragenlijst In samenspraak met de gemeente is een vragenlijst opgesteld met algemene vragen over het gebruik van opvoedondersteuning en vragen die specifiek zijn toegesneden op de lokale situatie in de gemeente Oldenzaal. De vragenlijst bevat vragen over de volgende onderwerpen. Opvoedvragen: onderwerpen waarover ouders opvoedvragen hebben; de wijze waarop ouders te rade gaan voor ondersteuning bij opvoeden; ontvangen ondersteuning bij vragen over opvoeden. Bekendheid en communicatie over het CJG: bekendheid met het CJG in het algemeen; de communicatie over het CJG; hoe kennen de mensen het CJG? bekendheid met het opvoedspreekuur en de telefonische consultatiemogelijkheid van het CJG; bekendheid met de websites (www.loes.nl, en en de mogelijkheid om via vragen te stellen; bekendheid met cursussen en themabijeenkomsten over opvoeden; bekendheid met activiteiten die worden georganiseerd in de Week van de Opvoeding. Gebruik en tevredenheid over diverse diensten van het CJG: redenen waarom ouders wel of geen gebruikmaken van de diensten van het CJG; de mate van het gebruik van het opvoedspreekuur, van het stellen van vragen per (online advies), van het telefonisch contact en van de cursussen/themabijeenkomsten. Tevredenheid over: het inloopspreekuur, het telefonisch contact, de websites van het CJG en de mogelijkheid tot het stellen van vragen per (online advies); de deskundigheid, bejegening en bereikbaarheid van het opvoedspreekuur en het telefonisch contact; de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de website gesprekken met een medewerker van algemeen maatschappelijk werk; cursussen en themabijeenkomsten; activiteiten die in de Week van de Opvoeding zijn georganiseerd. Effecten van de ondersteuning en ervaringen met doorverwijzing: de redenen waarom ouders niet tevreden zijn over de geboden opvoedondersteuning door het CJG; de mate waarin de opvoedvragen zijn beantwoord; de mate waarin de ondersteuning heeft geholpen bij opvoedvragen; de snelheid en wijze waarop ouders zijn doorverwezen (doorlooptijden). Behoeften en wensen: behoefte van ouders voor ondersteuning bij het opvoeden; mate waarin het huidige aanbod voldoet. Missen ouders iets in het aanbod? SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 2

7 suggesties voor verbeteringen. Op welke punten kan het CJG (bekendheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitvoering) worden verbeterd? Bekendheid en gebruik van algemene instanties/vangnetten: bekendheid met algemene instanties/vangnetten; gebruik van algemene instanties/vangnetten; mate waarin de algemene instanties/vangnetten hebben geholpen. Steekproef en respons De gemeente heeft een bestand aangeleverd met het aantal kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Omdat er uiteraard in veel gevallen meerdere kinderen in één gezin wonen zijn eerst de dubbelingen eruit gehaald. Vervolgens zijn van kinderen uit gezinnen de ouders/verzorgers benaderd. SGBO heeft vervolgens de steekproef getrokken en het bestand met namen en adressen en unieke inloggegevens aan de gemeente aangeleverd. Om de respons zo hoog mogelijk te krijgen zijn er verschillende responsverhogende maatregelen genomen: het onderzoek is aangekondigd op de gemeentepagina en in de lokale krant; de gemeente heeft de uitnodigingsbrief, ondertekend door de wethouder, verstuurd met daarin informatie over het doel van het onderzoek; de gemeente heeft een herinneringsbrief verstuurd. In totaal hebben 376 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit is een percentage van 14%. Dit aantal is voldoende om met 95% betrouwbaarheid en een nauwkeurigheidsmarge van 0.05 uitspraken te kunnen doen. Een betrouwbaarheid van 95% wil zeggen dat de onderzoeksresultaten in 95 van de 100 gevallen gelijk zullen zijn. Sommige vragen bevatten uitsplitsingen of een lage respons, omdat deze vraag alleen voor een kleine groep ouders/verzorgers van toepassing is. In dat geval moeten de resultaten als indicatief worden beschouwd. Tabel 1 Respons Gemeente Steekproef Respons Oldenzaal (14%) 1.3 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers over het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal (LOES). In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de doelgroep ouders/verzorgers gegeven die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. In hoofdstuk 3 komen de vragen die ouders hebben over opvoeden en opgroeien aan bod. Vervolgens volgt in hoofdstuk 4 een beschrijving van het gebruik van en de tevredenheid over de diensten van het CJG. Hoofdstuk 5 bevat informatie over het gebruik SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 3

8 van instanties/vangnetten in Oldenzaal. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 4

9 2 Beschrijving doelgroep In dit hoofdstuk worden enkele achtergrondkenmerken gegeven van de ouders/verzorgers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Niet alle ouders hebben de vragen over de achtergrondkenmerken ingevuld. De aantallen corresponderen daarom niet altijd met de responsaantallen. In de rechterkolom van alle tabellen in het rapport is het aantal ingevulde antwoorden weergegeven (=N). Voor de duiding van de resultaten is het belangrijk te kijken naar enkele achtergrondkenmerken van de respondenten, zoals leeftijd, opleidingsniveau, gezinssituatie en werksituatie. Tabel 2 Leeftijd kind(eren) Leeftijd % Aantal (N) 0 t/m 3 jaar 23% t/m 8 jaar 31% t/m 12 jaar 21% t/m 18 jaar 25% 179 Totaal 100% 710 Voor dit onderzoek is de ouders/verzorgers gevraagd naar de leeftijd van hun kind(eren). Het aantal kinderen (710) is meer dan het aantal ingevulde vragenlijsten van 376, omdat ouders kinderen in meerdere leeftijdscategorieën kunnen hebben. Als we kijken naar de verdeling over de vier leeftijdsgroepen: jonge kinderen uit de voorschoolse periode, kinderen uit de eerste jaren basisonderwijs, kinderen uit de hogere klassen in het basisonderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs, dan zijn alle vier de groepen evenredig vertegenwoordigd. In vergelijking met resultaten van gelijksoortige onderzoeken in andere gemeenten is het percentage ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar redelijk hoog. Dit zien we ook terug in de leeftijd van de ouders in tabel 3: de groep ouders boven de 40 jaar is relatief groot. Het merendeel van de ouders heeft twee of drie kinderen; een paar gezinnen (16) bestaat uit vier of vijf kinderen. Het aandeel grote gezinnen dat heeft gereageerd, is niet zo groot. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 5

10 De verdeling van de ouders over de verschillende leeftijdscategorieën is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 3 Leeftijd ouders Leeftijd % Aantal (N) Tot t/m 29 4% t/m 39 42% t/m 49 43% t/m 59 10% jaar en ouder 1% 4 Totale respons 100% 366 De groep ouders/verzorgers in de leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar is het grootst, gevolgd door ouders die tussen de 30 en 39 jaar oud zijn. Het aandeel twintigers is redelijk klein en 50-plussers weer relatief groot. Het merendeel van de vragenlijsten is ingevuld door een vrouw; 17% is door een man ingevuld. De gezinssituatie kan van invloed zijn op de behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden. In eenoudergezinnen is de behoefte aan steun bij het opvoeden doorgaans meer aanwezig dan bij tweeoudergezinnen. Wat is de samenstelling van de gezinnen van de ouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt? Tabel 4 Gezinssituatie % Aantal (N) Gehuwd/samenwonend 80% 294 Gehuwd/samenwonend, samengesteld gezin 10% 38 Gescheiden 7% 26 Alleenstaande ouder (niet gescheiden) 2% 9 Weduwe/weduwnaar 1% 2 Totale respons 100% 369 De meeste ouders/verzorgers (90%) zijn gehuwd of wonen samen, waarvan 10% leeft in een samengesteld gezin. Dit laatste percentage is aan de hoge kant in vergelijking met ervaringscijfers van gelijksoortige onderzoeken onder referentiegemeenten. Het aandeel gescheiden of alleenstaande ouders is 7%. Dit is gemiddeld, landelijk gezien ligt het SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 6

11 percentage eenoudergezinnen met één of meerdere kinderen tussen de 3% en 11% met 6,7% als gemiddelde van alle gemeenten gezamenlijk 2. De ouders hebben kunnen aangeven of zij een betaalde baan hebben en of er sprake is van een eenverdiener of van tweeverdieners per huishouden. Tabel 5 Werksituatie % Aantal (N) Eén of beide ouders werken, betaald werk 87% 319 Alleenstaande ouder met betaald werk 6% 23 Geen betaald werk alleenstaande ouder 5% 16 Geen betaald werk beide ouders 2% 7 Totale respons 100% 365 Van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld heeft 7% geen betaald werk. Dat is relatief weinig, landelijk gezien ligt dit percentage op ruim 12% 3. Voor de gemeente Oldenzaal heeft een gemiddeld percentage 4 alleenstaande ouders met betaald werk of zonder betaald werk de vragenlijst ingevuld. Dit gegeven is van belang, omdat uit landelijke onderzoeken blijkt dat met name gezinnen met alleenstaande ouders behoren tot de kwetsbare groepen als het gaat om opvoed- of gezinsproblemen. 2 Dit zijn cijfers van het CBS met als peildatum 1 januari Dit zijn cijfers van het CBS met als peildatum 1 januari Dit zijn ervaringscijfers van referentiegemeenten die hetzelfde onderzoek hebben uitgevoerd in 2013 en SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 7

12 3 Vragen over en hulp bij opvoeden en opgroeien In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vragen die ouders hebben over opvoeden en opgroeien die zij aan een deskundige zouden willen voorleggen. Ook is gekeken waar of bij wie ouders op zoek gaan naar informatie en of zij wel eens hulp hebben gekregen in eigen kring of van instellingen voor hun opvoedvragen. 3.1 Vragen over opvoeden en opgroeien De ouders/verzorgers konden over een groot aantal onderwerpen op het terrein van opvoeding aangeven of zij daarover vragen hebben en of zij er behoefte aan hebben om deze aan een deskundige voor te leggen. De respondenten konden meerder antwoorden aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. 370 ouders/verzorgers hebben deze vraag ingevuld, waarvan 101 ouders (27%) aangeven geen vragen te hebben over opvoeden. Tabel 6 Opvoedvragen (N=1024) % Aantal (N) Sociale ontwikkeling van uw kind(eren) 30% 112 Eten, slapen, zindelijkheid 30% 111 Emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) 29% 109 Gezondheid, medische onderwerpen 24% 87 Weerbaarheid en groepsdruk 17% 64 Regels en grenzen stellen 17% 64 Angst, depressie, onzekerheid van uw kind(eren) 17% 62 Pesten, gepest worden 12% 46 Concentratieproblemen en problemen op school 11% 42 Agressief en ongewenst gedrag 11% 40 Taalontwikkeling van uw kind(eren) 10% 36 Motorische ontwikkeling van uw kind(eren) 10% 36 Verslaving (alcohol, drugs, gamen) 6% 21 Gezinssituatie in relatie tot uw kind 6% 21 Seksualiteit 5% 20 Geldzaken, zakgeld, schulden van uw kind(eren) 5% 17 Echtscheiding 4% 14 Uitgaan 3% 11 SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 8

13 Geldzaken, zakgeld, schulden van uw kind(eren) 2% 7 Huiselijk geweld 1% 3 Geen vragen 27% 101 Ruim een kwart van de ouders/verzorgers 5 heeft aangegeven geen vragen te hebben over opvoeden en opgroeien die zij aan een deskundige zouden willen voorleggen. In vergelijking met cijfers hierover van andere gemeenten die dit onderzoek hebben laten uitvoeren is dit percentage vrij laag. De ouders/verzorgers die vragen hebben over de opvoeding, zijn voornamelijk geïnteresseerd in informatie over de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind en over eten, slapen en zindelijkheid. Tevens zijn gezondheid en medische onderwerpen, regels en grenzen stellen, weerbaarheid en groepsdruk en angst, depressie en onzekerheid onderwerpen waar ouders/verzorgers vragen over hebben. In vergelijking met resultaten uit ditzelfde onderzoek onder andere gemeenten leven er bij de ouders in Oldenzaal die de vragenlijst hebben ingevuld relatief veel vragen over sociaalemotionele en psychische aspecten zoals angsten en onzekerheid van hun kind(eren). Dit kan te maken hebben met het feit dat redelijk veel ouders hebben gereageerd met één of meerdere kinderen in de leeftijdsgroep van 13 tot en met 18 jaar. Onderwerpen die jongere kinderen betreffen, zoals gezondheid en medische onderwerpen, worden dan minder vaak aangekruist. Opvallend minder ouders dan bij referentiegemeenten geven aan dat zij vragen hebben over regels en grenzen stellen. Vragen hierover lijken vooral te spelen bij kinderen in de jongere leeftijdsgroepen. 3.2 Op zoek naar informatie over opvoeden Er zijn veel verschillende vindplaatsen waar ouders/verzorgers hun licht kunnen opsteken. In de volgende tabel is zichtbaar gemaakt waar ouders naar toe gaan voor informatie over opvoeden. De percentages tellen niet op tot 100%, omdat de ouders meerdere antwoordcategorieën konden aankruisen. 368 ouders/verzorgers hebben deze vraag ingevuld; zij hebben keer iets aangekruist. 5 De gemiddelden uit gelijksoortige onderzoeken waarin de dezelfde vraag is gesteld, liggen tussen de 30% en 40%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 9

14 Tabel 7 Vindplaatsen voor informatie over opvoeden (N=1053) % Aantal (N) Vrienden/familie 69% 255 Internetsites over opvoeden 57% 208 Consultatiebureau 29% 108 Tijdschriften/boeken over opvoeden (inclusief Tipkrant Positief opvoeden) 27% 101 Huisarts 21% 77 School (inclusief jeugdmaatschappelijk werk) 19% 69 Televisieprogramma s over opvoeden 18% 66 Kinderopvang 13% 47 Themabijeenkomsten/cursussen 10% 37 Anders 10% 35 Vraag stellen online voor advies via of 7% 24 Maatschappelijk werk 3% 11 Peuterspeelzaal 2% 9 Centrum voor Jeugd en Gezin Opvoedspreekuur 1% 5 Vraag stellen online voor advies via 0% 1 Ruim twee derde van de ouders wint advies in bij familie of vrienden en ruim de helft gaat op zoek naar informatie op internet. Daarnaast raadplegen ouders/verzorgers tijdschriften en boeken over opvoeden of gaan zij voor advies naar het consultatiebureau of de huisarts of krijgen dit via de school van hun kind(eren). De peuterspeelzaal en het maatschappelijk werk, andere belangrijke vindplaatsen, zijn in mindere mate een informatiebron voor ouders. Een beperkte groep ouders (30 in totaal) heeft online een vraag gesteld via de daarvoor bestemde websites of het Opvoedspreekuur van het CJG bezocht. Bij de categorie anders zijn veel verschillende informatiebronnen genoemd, zoals een specialist van BJZ (5x), werk (3x), websites/boeken (3x), GGD/schoolarts (3x), een homeopaat (2x), MEE/IVH, AB Hulp Twente, Nibud en Jarabee. Sommige ouders vertrouwen op hun gezond verstand of gaan af op hun eigen gevoel en ervaring. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 10

15 3.3 Hulp gevraagd bij vragen over opvoeden Een groot deel van de ouders/opvoeders heeft wel eens hulp gekregen als zij vragen hadden over de opvoeding van hun kind(eren). Er zijn vele mogelijkheden waarbij op een laagdrempelige manier ondersteuning kan worden gekregen. In tabel 8 is weergegeven op welke manier deze ouders/verzorgers hulp hebben ontvangen. De ouders konden meerdere antwoorden invullen, dus de percentages tellen niet op tot 100%. Tabel 8 Ontvangen hulp bij vragen over opvoeden (N=tussen 217 en 340) % ja Aantal (N) Reguliere afspraak of inloopspreekuur bij het consultatiebureau 55% 188 Internetsites over opvoeden (bv. 44% 139 Advies van de huisarts 27% 90 Cursus- of thema-avond over opvoeden op school 27% 87 Individuele hulp/begeleiding van uw kind(eren) 22% 71 Huisbezoeken (GGD, consultatiebureau, huisarts, et cetera) 21% 68 Cursus- of thema avond over opvoeden op de kinderopvang en/of peuterspeelzaal 18% 56 Anders 14% 30 Themabijeenkomsten/cursussen voor ouders bij het CJG 8% 25 Vraag stellen online voor advies via of 8% 25 Telefonisch contact met het CJG via telefoonnummer % 10 Vraag stellen online voor advies via 0% 1 Opvoedspreekuur van het CJG 0% 0 De meeste ouders/verzorgers die wel eens ondersteuning bij de opvoeding hebben ontvangen, hebben deze hulp gekregen via het inloopspreekuur of via een reguliere afspraak bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau is ook de belangrijkste instantie waar zij naar toe zouden gaan als zij vragen hebben over opvoeding. Internetsites zijn ook belangrijke ondersteuningsmogelijkheden: bijna de helft doet hier een beroep op voor steun bij opvoeden. Daarnaast heeft ruim een kwart van deze ouders/verzorgers wel eens advies van de huisarts gekregen of een cursus- of thema avond over opvoeden op school bezocht. De ouders noemen het minst vaak het Opvoedspreekuur van het CJG, het telefonisch contact van het CJG en het online advies vragen via de site De cursussen die bij de peuterspeelzaal, de kinderopvang of het CJG worden gehouden zijn wel door een aantal ouders bezocht. Bij de categorie anders zijn veel verschillende hulpbronnen genoemd zoals een specialist (8x), GGZon (4x), Karakter (2x), school (2x), homeopaat (2x), Acare en AB Hulp Twente. De meeste ouders die de categorie anders hebben ingevuld putten hun steun uit adviezen van vrienden en familie (9x). SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 11

16 4 Het Centrum voor Jeugd en Gezin 4.1 Bekendheid en gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal In januari 2012 is de locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oldenzaal in de Hooge Lucht geopend. Binnen het CJG worden verschillende vormen van opvoedondersteuning aangeboden, variërend van een inlooppreekuur bij het CJG tot opvoedcursussen. In hoeverre is het CJG bekend bij de ouders/verzorgers in Oldenzaal? In tabel 9 staat de bekendheid van het CJG weergegeven. De ouders konden meerdere antwoorden aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. Deze vraag is door 376 ouders ingevuld; zij hebben 429 keer een antwoord aangekruist. Tabel 9 Kent u het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldenzaal? (N=429) % Aantal (N) Nee 59% 223 Ja, via het consultatiebureau 22% 84 Anders 6% 26 Ja, via een advertentie in huis-aan-huisblad 5% 23 Ja, via school 5% 20 Ja, via een folder 3% 11 Ja, via vrienden/buren/kennissen 3% 11 Ja, via kinderopvang/peuterspeelzaal 2% 8 Ja, via themabijeenkomsten/cursussen 2% 7 Ja, via de website 2% 7 Ja, via de informatiekrant en/of activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van de Opvoeding 1% 3 Ja, via de huisarts 1% 2 Ja, via het opvoedspreekuur van het CJG gemeente Oldenzaal 1% 2 Ja, via het telefoonnummer van het CJG gemeente Oldenzaal % 2 Ruim 40% van de ouders/verzorgers die de vragenlijsten hebben ingevuld is met het CJG bekend. In de gemeente Oldenzaal hebben de meeste ouders/verzorgers het CJG leren kennen via het consultatiebureau, een advertentie in het huis-aan-huisblad of via de school. Een handjevol ouders kent het CJG via een intermediair, zoals de huisarts, de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Een uitzondering hierop is de school; deze levert een belangrijkere bijdrage aan het vergroten van de bekendheid van het CJG. Bij de categorie anders is voornamelijk werk of collega s ingevuld (17x). De resultaten in tabel 9 laten zien dat veel SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 12

17 ouders het CJG niet kennen en dat de ouders die het CJG wel kennen, hiervan hebben gehoord via het consultatiebureau. De mond-tot-mondreclame over het CJG via familie, vrienden/kennissen of buren is nog beperkt. Van de respondenten die hebben aangegeven het CJG te kennen heeft 37% (57 ouders) zich gewend tot het CJG voor hulp of steun bij de opvoeding. Uit tabel 10 is af te lezen welke vorm van ondersteuning van het CJG deze ouders hebben gekregen. De aantallen tellen niet op tot 57, omdat sommige ouders van meerdere CJG-diensten gebruik hebben gemaakt. Tabel 10 Heeft u wel eens gebruikgemaakt van de ondersteuning van het CJG Oldenzaal? (N=84) Aantal (N) Website geraadpleegd 33 Themabijeenkomsten/cursussen bezocht 17 Anders 8 Website geraadpleegd 7 Gesprekken gehad met een medewerker van het opvoedspreekuur van het CJG gemeente Oldenzaal 4 Gesprekken gehad met een medewerker van het algemeen maatschappelijk werk 4 Vraag gesteld online voor advies via of 3 Website geraadpleegd 3 Telefonisch contact gehad via van CJG Oldenzaal 3 Vraag gesteld on line voor advies via 1 Meegedaan aan activiteiten van de Week van de Opvoeding 1 Het raadplegen van de website en het bijwonen van themabijeenkomsten en cursussen hebben de ouders het meest vaak gedaan. De overige diensten van het CJG zijn nauwelijks naar voren gebracht. Met name de activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van de Opvoeding en het stellen van vragen via de website zijn beperkt genoemd. Bij de categorie anders stippen de ouders de reguliere bezoeken bij het consultatiebureau aan en het bijwonen van een cursus. Aan de ouders die geen gebruik hebben gemaakt van het CJG is gevraagd waarom zij dat niet hebben gedaan. In onderstaande tabel staat dit weergegeven. De ouders konden meerdere antwoorden aankruisen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 13

18 Tabel 11 Waarom heeft u geen gebruikgemaakt van het CJG? (N=127) % Aantal (N) Ik heb geen vragen over opvoeden en opgroeien van mijn kinderen 48% 46 Anders 28% 23 Ik vraag liever advies aan vrienden/buren/kennissen 23% 22 Ik heb geen hulp van een deskundige nodig 18% 17 Ik vraag liever advies bij peuterspeelzaal, kinderopvang of op school 13% 12 Het CJG spreekt mij niet aan 6% 6 Ik vind de locatie van het opvoedspreekuur te ver weg 1% 1 Ik heb nog nooit van het CJG gehoord 0% 0 Bijna de helft van de ouders/verzorgers geeft aan dat zij geen vragen hebben over opvoeden en opgroeien en bijna een kwart vraagt liever advies aan vrienden, buren of kennissen. Slechts drie ouders geven aan dat het CJG hen niet aanspreekt en één ouder vindt de locatie te ver weg. Vrij veel ouders hebben de categorie anders ingevuld. Negen van deze ouders hebben aangegeven dat zij steun bij opvoeden niet nodig hebben en zeven ouders waren niet bekend met het CJG. Eveneens zeven ouders kunnen hun eigen kring raadplegen en twee ouders hebben er nooit bij stil hebben gestaan dat zij bij het CJG terechtkunnen voor vragen over opvoeden. Een paar ouders vinden dat zij ondersteuning nodig hebben van specialistische hulp en vinden het CJG hiervoor minder geschikt. 4.2 Tevredenheid over de diensten van het CJG Over het algemeen zijn de ouders/verzorgers redelijk tevreden over de verschillende diensten van het CJG. De gesprekken met een medewerker van het opvoedspreekuur van het CJG en met een medewerker van algemeen maatschappelijk werk worden het best beoordeeld. Slechts één ouder/verzorger toont zich ontevreden over het telefonisch contact, één ouder over de website en twee ouders zijn ontevreden over de cursussen/themabijeenkomsten (onder andere over triple P) die zij hebben bezocht. Eén ouder geeft aan nooit antwoord te hebben gekregen op een vraag die is gesteld via Als we het opvoedspreekuur nader onder de loep nemen dan blijkt dat alle twaalf ouders die deze vragen hebben ingevuld (zeer) tevreden zijn over de vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de medewerker en over de sfeer tijdens het gesprek. Eén ouder is ontevreden over de bruikbaarheid van de adviezen/tips die het heeft gekregen; de andere ouders hebben hierover geen klachten. De praktische aspecten van het CJG zoals de bereikbaarheid, locatie en openingstijden worden iets minder positief beoordeeld. Twee SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 14

19 ouders zijn ontevreden over de bereikbaarheid en de locatie en vier ouders zijn (zeer) ontevreden over de openingstijden. Het telefonisch contact wordt gematigd positief beoordeeld door de tien ouders die de vragen hierover hebben beantwoord. De ouders zijn tevreden over de bruikbaarheid van de adviezen/tips, maar zijn minder tevreden over de telefonisch bereikbaarheid (30% ontevreden) en over de vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de medewerker (ongeveer een kwart ontevreden). Als moeder van een eenoudergezin is het lastig om alle ballen in de lucht te blijven houden met kinderen, werk en huishouden. Ik heb goede adviezen gekregen hoe ik hiermee om moet gaan. De website wordt het beste gewaardeerd. Eén ouder is niet tevreden over de informatie over het aanbod aan cursussen en lezingen en over de bruikbaarheid van de adviezen en tips. De andere negen ouders tonen zich tevreden. Eén ouder/verzorger heeft opgeschreven waarom zij niet tevreden is over de diensten van het CJG. Zij heeft het volgende naar voren gebracht: Ik heb een keer via een link op de site van Loes een soort enquête ingevuld over voeding voor mijn kind. Als advies kreeg ik toen tips om op te letten of mijn kind niet te veel calorieën binnen kreeg. Dat terwijl mijn kind kampt met ondergewicht, en dat een ernstig probleem voor ons is. De adviezen sloegen dus kant nog wal. Dat is ook het risico van het CJG vind ik. Het is lastig om op specifieke problemen een algemeen advies los te laten, en die moet je er dus uit zien te filteren bij zulke vragenlijsten/enquêtes of vraaggesprekken. Effect van de ondersteuning en doorverwijzing Van de ouders/verzorgers die gebruik hebben gemaakt van één van de diensten van het CJG vindt één ouder dat de ondersteuning vanuit het CJG hen helemaal niet heeft geholpen. Acht ouders zijn van mening dat de ondersteuning nauwelijks effect heeft gehad. De overige 43 ouders vinden dat de ondersteuning hen verder heeft geholpen. De gesprekken met een medewerker van het opvoedspreekuur of van het algemeen maatschappelijk werk, de themabijeenkomsten/cursussen en de activiteiten die zijn georganiseerd in de Week van de Opvoeding zijn volgens de ouders het meest zinvol geweest. De informatie die op de website staat over opvoeden en opgroeien draagt het minste bij aan het beantwoorden van de vraag. Drie ouders hebben een toelichting gegeven op de vraag waarom de ondersteuning door het CJG hen niet geholpen heeft. De ouders hebben het volgende gemeld: de vraag is te specifiek voor het CJG en het antwoord te algemeen; de vorm van de beantwoording is goed, maar het antwoord past inhoudelijk niet bij de vraag; de gestelde vraag via is niet beantwoord. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 15

20 Van tabel 12 is af te lezen op welke wijze de ondersteuning van het CJG de ouders/verzorgers heeft geholpen. De respondenten konden meerdere antwoorden invullen, waardoor de percentages niet optellen tot 100%. 43 ouders hebben deze vraag beantwoord en hebben gezamenlijk 62 items aangekruist. Tabel 12 Waarom heeft de ondersteuning door het CJG u geholpen? (N=62) % Aantal (N) Ik heb een antwoord gekregen op mijn opvoed/opgroeivragen 47% 20 De adviezen werken goed in de praktijk 23% 10 Ik kan beter omgaan met opvoed/groeiproblemen bij mijn kind(eren) 21% 9 Ik voel mij meer zelfverzekerd in het opvoeden van mijn kind(eren) 16% 7 De ondersteuning heeft mij niet geholpen 12% 5 Anders, nl. 12% 5 Mijn probleem met opvoeden/opgroeien is minder geworden 9% 4 Ik kan beter praten over vragen die ik heb bij opvoeden 5% 2 De ouders die vinden dat de ondersteuning door het CJG goed geholpen heeft, vinden met name dat zij een antwoord hebben gekregen op hun opvoed/opgroeivragen. Ook vinden tien ouders dat de adviezen goed werken in de praktijk en zijn negen ouders van mening dat zij door de ondersteuning beter kunnen omgaan met hun opgroei/opvoedvragen bij hun kind(eren). Vier ouders hebben ervaren dat het opvoedprobleem minder is geworden. De ouders waarderen het CJG Oldenzaal met een 7,2. Eén ouder heeft een onvoldoende gegeven (onder de zes) en twee ouders hebben een negen gegeven. Doorverwijzen In de vragenlijst zijn enkele vragen opgenomen over het proces van doorverwijzen. Geen enkele ouder heeft aangegeven te zijn doorverwezen door het CJG naar een samenwerkende instelling. Hierover kan dus niets worden opgenomen in het rapport behalve dat het uitzonderlijk is dat geen enkele ouder die het CJG heeft benaderd voor een vraag is doorverwezen. 4.3 Suggesties voor verbeteringen De ouders die wel eens gebruik hebben gemaakt van de diensten van het CJG is gevraagd of zij vinden of en op welke punten het CJG kan worden verbeterd. Over vier onderwerpen is hun mening gevraagd: bekendheid/communicatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitvoering van de ondersteuning waaronder de adviezen en tips. Er zijn in totaal 25 reacties gegeven. SGBO TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS OVER CJG GEMEENTE OLDENZA AL 16

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Edam-Volendam Juli 2014 M. de Jong MSc Correspondentienummer: DH-2107-3965 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en werkwijze 1 1.1

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Alkmaar

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Alkmaar Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Alkmaar Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Alkmaar November 2013 COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek ouders over Centrum voor Jeugd en Gezin

Klantonderzoek ouders over Centrum voor Jeugd en Gezin Klantonderzoek ouders over Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Ermelo 7 augustus 2014 drs. C.S. Heijkoop Correspondentienummer: DH-0708-3992 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN WERKWIJZE 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

M E M O. Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen VLW inzake diverse ingekomen brieven

M E M O. Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen VLW inzake diverse ingekomen brieven M E M O Aan : Fractie VLW Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 23 december 2014 Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen VLW inzake diverse ingekomen brieven ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tevredenheidsonderzoek onder klanten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Zuidplas Juli 2013 COLOFON Samenstelling Julia

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Belevingsonderzoek onder ouders 2012. Gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen

Belevingsonderzoek onder ouders 2012. Gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen Belevingsonderzoek onder ouders 2012 Gemeente Beverwijk, Uitgeest en Velsen COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Onderzoek centrum voor jeugd en gezin

Onderzoek centrum voor jeugd en gezin CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 2010 deelrapport 2. onderzoek onder jongeren Onderzoek centrum voor jeugd en gezin Deelrapport 2: onderzoek onder jongeren december 2010 In opdracht van: Enquêteonderzoek: Welzijn/Beleid/Lison

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Opvoeden & opgroeien in Wageningen Ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin

Opvoeden & opgroeien in Wageningen Ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Opvoeden & opgroeien in Wageningen Ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Opvoeden & opgroeien in Wageningen Ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Wageningen Juli 2013 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KWANTITATIEF ONDERZOEK BURGERS NAAR DE PERCEPTIE VAN DE CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

KWANTITATIEF ONDERZOEK BURGERS NAAR DE PERCEPTIE VAN DE CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN KWANTITATIEF ONDERZOEK BURGERS NAAR DE PERCEPTIE VAN DE CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN Programmaministerie voor Jeugd en Gezin Kwantitatief onderzoek Burgers naar de perceptie van de Centra voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Onderzoek naar Meerpunt onder professionals en ouders

Onderzoek naar Meerpunt onder professionals en ouders MEERPUNT Onderzoek onder professionals en ouders Onderzoek naar Meerpunt onder professionals en ouders Mei 2012 In opdracht van: Inwoners/Beleid/Lison de Beer, projectmanager Meerpunt Samenstelling rapport:

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Behoefte- en klanttevredenheidsonderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin De Twyn. Gemeente Veenendaal November 2011

Behoefte- en klanttevredenheidsonderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin De Twyn. Gemeente Veenendaal November 2011 Centrum voor Jeugd en Gezin De Twyn Gemeente Veenendaal November 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1795 Datum : November 2011

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel) gebruik door de bevolking Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel)gebruik door de bevolking

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Figuur 1 Hoe vaak heeft u de afgelopen 3 maanden een vraag gehad over opvoeden, opgroeien of de ontwikkeling van uw kinderen?

Figuur 1 Hoe vaak heeft u de afgelopen 3 maanden een vraag gehad over opvoeden, opgroeien of de ontwikkeling van uw kinderen? Hofpanel Resultaten peiling 13 over LOES, Centrum voor Jeugd en Gezin Inleiding De gemeente Hof van Twente wil graag dat inwoners gebruik kunnen maken van goede informatie over opgroeien en opvoeden. Daarvoor

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten

Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten Wat vindt de klant? Tevredenheidsonderzoek naar het Wmo-loket VIA Houten December 2010 COLOFON Samenstelling Johanneke Kroesbergen-Kamps

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015.

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015. Q&A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 versie 18 april 1) Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd? De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Aantal. respondenten per

Aantal. respondenten per Factsheet gemeente Utrecht Onderzoek Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie: Resultaten kwantitatief onderzoeksdeel In deze factsheet worden de resultaten

Nadere informatie

Opvoeden: een uitdaging? Voor ouders van kinderen tussen 0 en 19 jaar

Opvoeden: een uitdaging? Voor ouders van kinderen tussen 0 en 19 jaar opvoedcursussen themabijeenkomsten lezingen Opvoeden: een uitdaging? Voor ouders van kinderen tussen 0 en 19 jaar Opvoeden is leuk (maar soms niet makkelijk) Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de

Nadere informatie

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1

T e a m B I C L I E N T E R V A R I N G S O N D E R Z O E K J E U G D. Bijlage 4c1. Bijlage 4c1 Aanleiding Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. In overeenstemming met het WMO-artikel 2.5.1. en artikel 2.10 van de Jeugdwet

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Verslag Klantarena: Opgroeien van onze jeugd

Verslag Klantarena: Opgroeien van onze jeugd Verslag Klantarena: Opgroeien van onze jeugd GGD Twente GGD GHOR Nederland 5 juli 2016 Samenvatting In de periode van 0-4 jaar is de essentie dat je met je vragen terecht kan, dat je geruststelling krijgt

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012. Centrum voor Jeugd en Gezin Onderzoek naar de bekendheid en tevredenheid van het CJG

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012. Centrum voor Jeugd en Gezin Onderzoek naar de bekendheid en tevredenheid van het CJG Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Centrum voor Jeugd en Gezin Onderzoek naar de bekendheid en tevredenheid van het CJG Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Nadere informatie